Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 2000

January 27, 2000

Sklep nº II Ips 295/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Škoda je storjena pri delu, ce je neposredni povzrocitelj deloval v zvezi z nalogami, ki so mu naložene v okviru dejavnosti ali pristojnosti delodajalca. Obstoj delovnega razmerja ni bistven, prav tako tudi ne, da je škoda povzrocena med delovnim casom in v delovnem prostoru. Bistvena je vsebinska povezava med dejavnostjo delodajalca in dejanjem delavca, zaradi katerega je prišlo do škode.

Sodba nº II Ips 270/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Tožena stranka pravilno poudarja vzajemno naravo prodajne pogodbe, kar pomeni, da so izpolnitve obveznosti pogodbenih strank v medsebojni odvisnosti (454. clen ZOR). V vzajemnih pogodbah velja pravilo socasne izpolnitve (122. clen ZOR). Vendar je to pravilo dispozitivne narave, kar pomeni, da lahko stranki veljavno dogovorita tudi kaj drugega (1. odstavek 122. clena ZOR).

Sodba nº in sklep II Ips 345/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Ni naloga ne sodišc prve in druge stopnje pa tudi ne revizijskega sodišca razcišcevati okolišcine kazenske oprostilne sodbe. Ob takšni sodbi se v pravdi samostojno ugotavlja dejansko stanje, ki je podlaga odškodninske odgovornosti (tretji odstavek 12. clena ZPP/77).

Sklep nº II Ips 302/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

V pravdi se ni mogoce sklicevati na vezanost na ugotovitve kazenskega postopka (razen po 3. odstavku 12. clena ZPP) in je treba dejansko stanje ugotoviti v popolnosti po pravilih pravdnega postopka. Ce v dokaznem postopku pravdno sodišce vpogleda kazenski spis ali ce glede na dokazne predloge strank izvede dokaze s citanjem posameznih zapisnikov o zaslišanju pric in izvedencev, z vpogledom skic in podobno, so tudi ti dokazi podvrženi prosti dokazni presoji pravdnega sodišca.

Sklep nº II Ips 624/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Spor o pravici do dedovanja je premoženjskopravni spor, ceprav se v njem pojavi kot predhodno vprašanje trajnega prenehanja življenjske skupnosti.

Sklep nº II Ips 609/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Mladoletna hci pravdnih strank, rojena 5.10.1997, je bila pravnomocno dodeljena v vzgojo, varstvo in oskrbo materi - tožnici. Na podlagi takšne pravnomocne odlocitve bo tožnica lahko dosegla prisilno izrocitev otroka (226. clena Zakona o izvršbi in zavarovanju).

Sklep nº II Ips 258/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Z zavarovalno pogodbo in s splošnimi zavarovalnimi pogoji je doloceno, da si zavarovanec lahko zagotovi pravice in ugodnosti iz zavarovanja, ce ravna v skladu z dolocili pogodbe in pogojev, kot njenega sestavnega dela. Dolžnost zavarovanca je, da omogoci preiskavo alkoliziranosti. To pomeni, da mora biti navzoc ob policijskem poslovanju v zvezi z nesreco, razen ce ima za nasprotno tehtne razloge.

Sodba nº II Ips 514/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Skopo in pozno opravicilo pooblašcenca, da se obravnave ne more udeležiti zaradi drugih obveznosti, še ni opravicljiv razlog za to, da bi sodišce preložilo narok. Stranka mora navesti opravicljive razloge za to, da je tako pozno poiskala pooblašcenca, pooblašcenec pa dokazila o tem, da je imel druge obveznosti dogovorjene, preden je izvedel za datum naroka, in tudi opravicljive razloge za to, da je predlog za preložitev naroka za glavno obravnavo sodišcu poslal šele na dan, ko je bil narok za...

Sodba nº U 754/95 of Upravni oddelek, January 27, 2000

Izbira med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 8. cl. Zakona o notariatu, in odlocanje po prostem preudarku; odlocba o imenovanju je posamicni akt, vendar ni upravni akt, ki bi moral biti obrazložen v skladu s pravili 2. in 3. odst. 209. cl. ZUP.

Sodba nº I Up 715/99 of Upravni oddelek, January 27, 2000

Tožnik ne more izpodbijati odlocbe tožene stranke zgolj s sklicevanjem na pogoje iz drugega lokacijskega postopka, ne da bi pri tem sploh zatrjeval, da z vidika sanitarno-tehnicnih in požarnovarnostnih razmer sporna lokacija ni možna. Vplivom nameravane gradnje se mora prilagoditi, saj lahko uspe le z ugovori, ki imajo podlago v PUP in lokacijski dokumentaciji.

Sodba nº I Up 85/99 of Upravni oddelek, January 27, 2000

Pri denacionalizaciji po 29. tocki 3. clena ZDen, po katerem so upravicenci do denacionalizacije le osebe, ki za podržavljeno zemljišce (po Temeljnem zakonu o izkorišcanju kmetijskega zemljišca) niso dobili ustreznih nadomestnih zemljišc, so za odlocitev o zahtevi za denacionalizacijo med drugim pomembne okolišcine, ali sedanje vrednosti ob podržavljenju danih odškodnin presegajo 30% vrednosti podržavljenega premoženja (1. odst. 72. cl. ZDen), morebitno povecano vrednost v skladu s 25. clenom...

Sodba nº III Ips 179/99 of Gospodarski oddelek, January 27, 2000

Dolocilo o tricetrtinski vecini iz prvega odstavka 450. clena ZGD je razumeti le kot minimalno, z zakonom doloceno zahtevo, družbeniki pa se lahko dogovorijo tudi za še strožjo vecino in tako tudi za soglasje. Takšnega dogovora posamezni družbenik enostransko ne more spremeniti, saj bi se s tem izjalovil osnovni skupni namen, zaradi katerega je bila družba sploh ustanovljena. Ce pa bi kateri družbenik ne ravnal v interesu družbe, ji povzrocal škodo ali oviral njeno redno delovanje, grobo krši...

Sodba nº in sklep III Ips 73/99, III Ips 74/99 of Gospodarski oddelek, January 27, 2000

Vloga, ki je vezana na rok mora biti izrocena pristojnemu sodišcu pred iztekom roka, da velja za pravocasno. Ta rok ni podaljšljiv. Samo v primeru pošiljatve priporoceno po pošti se kot dan izrocitve sodišcu šteje dan oddaje priporoceno na pošto. Ker je tožeca stranka na ovojnici in v reviziji sami navedla kot naslovno sodišce Vrhovno sodišce Republike Slovenije, takšne dvojne napake ni mogoce opredeliti kot ocitno pomoto.

Sodba nº III Ips 37/99 of Gospodarski oddelek, January 27, 2000

Sodišci sta pravilno ugotovili, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za izdajo sodbe zaradi izostanka. Iz dejstev, navedenih v tožbi, namrec ne izhaja, da tožbeni zahtevek ni utemeljen (4. tocka 1. odst. 332. clena ZPP). Ce bi to izhajalo iz tožbe, bi bilo potrebno tožbeni zahtevek zavrniti (4. odst. 332. clena ZPP). Podlage za takšno odlocitev pa v dejstvih, navedenih v tožbi, ni. Ker sodba zaradi izostanka temelji na navedbah tožece stranke in odsotnost tožene predpostavlja pripoznanje, sodišce...

January 26, 2000

Sodba nº U 44/96 of Upravni oddelek, January 26, 2000

Tožena stranka bi morala pri odlocanju o vracanju premoženja Hranilnice in posojilnice upoštevati tudi Zakon o ureditvi in delovanju kreditnega sistema in Uredbo o likvidaciji kreditnih zadrug.

Sodba nº U 222/96 of Upravni oddelek, January 26, 2000

Upravni organ mora vpogledati odlocbo o podržavljenju, ki je ni v upravnih spisih in prodajno pogodbo za z.k. telo II zaradi ugotovitve prenosa pravice uporabe parcele, na kateri stoji z.k. telo II in prenosa pravice uporabe ostalih podržavljenih parcel.

Sodba nº U 234/96 of Upravni oddelek, January 26, 2000

Ce je bil nekdo tuj (avstrijski) državljan v casu podržavljenja in ce je bilo podržavljenje opravljeno na podlagi državne pogodbe o vzpostavitvi demokratske in neodvisne Avstrije (13.8.1968), ni podana pravna podlaga za denacionalizacijo.

January 25, 2000

Sodba nº I Ips 11/2000 of Kazenski oddelek, January 25, 2000

Okolišcina, da je prica vložila ovadbo pod vplivom mamil, ni podlaga za zakljucek, da gre za nedovoljen poseg v osebnost price v smislu 3. odst. 266. cl. ZKP. Zoper ovaditelja ni nihce uporabil zdravniškega posega ali mu dal sredstvo, s katerim bi se vplivalo na njegovo voljo pri izpovedovanju, ko je bil zaslišan kot prica. V pogojniku povzeta vsebina ovadbe, navedena v obrazložitvi sklepa o podaljšanju pripora, ni kršitev 237. cl. ZKP.

January 20, 2000

Sodba nº II Ips 348/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

Varstvo pred nedopustnim poseganjem daje služecemu zemljišcu drugi odstavek 6. clena Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR), tožbeni zahtevek pa mora biti postavljen skladno s tem. To pomeni: prepoved izvrševanja služnostne pravice (tudi pravice stvarnega bremena in zastavne pravice) v nasprotju z njenim namenom. Nacin izvrševanja doloca 50. clen ZTLR: najmanj obremenjujoc za služeco stvar.

Sodba nº II Ips 215/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

Tožnk, ki uveljavlja obogatitveni zahtevek po 210. clenu ZOR, mora dokazati prikrajšanje na svoji strani in obogatitev na tožencevi strani ter konkretni obseg enega in drugega.

Sodba nº II Ips 353/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

Poravnava, ki je sklenjena brez posredovanja sodišca, je pogodba, s katero pogodbeni stranki na podlagi vzajemnega popušcanja uredita medsebojne pravice in obveznosti. Taka poravnava ne predstavlja izvršilnega naslova. V primeru, da pogodbena stranka s poravnavo prevzetih obveznosti ne izpolni, lahko druga stranka (tako kot pri vsaki pogodbi) zahteva sodno varstvo (izpolnitev dogovorjene obveznosti). Tožeca stranka s tožbo ne zahteva nic drugega kot le to, kar se ji je tožena stranka kot sopo...

Sodba nº II Ips 400/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 287/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 363/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

ZPPSL v 36. clenu ureja razmerje med postopkom prisilne poravnave in izvršilnim postopkom. V prvem odstavku doloca pravilo, po katerem od zacetka postopka prisilne poravnave proti dolžniku ni vec mogoce dovoliti izvršbe v poplacilo niti izvršbe v zavarovanje. Ce je taka izvršba že v teku, se po pravilu iz drugega odstavka istega clena prekine. V tretjem in cetrtem odstavku zakon doloca izjeme, kdaj se pravili iz prvega in drugega odstavka ne uporabita. V cetrtem odstavku doloca izjemo za upni...

Sodba nº in sklep II Ips 275/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

Pravilo o socasni spolnitvi iz prvega odstavka 122. clena ZOR v dvostranskih pogodbah velja takrat, ko ni dogovorjeno ali z zakonom doloceno kaj drugega ali ko z narave posla ne izvira kaj drugega. V tej pravdni zadevi sta obe sodišci poudarili, da je v kupni pogodbi z dne 18.8.1990 dogovorjeno, da se bo prepis opravil po placilu celotne kupnine. Zato je tožencevo sklicevanje na pravilo o socasni spolnitvi materialnopravno zmotno.

Sodba nº in sklep II Ips 157/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

Adaptacija oziroma gradnja nove hiše predstavlja pridobivanje skupnega premoženja, zato v razmerju do tretjih oseb za obveznosti, nastale v zvezi s tem premoženjem, odgovarjata oba zakonca nerazdelno, kar jasno izhaja iz drugega odstavka 56. clena ZZZDR. Ce je prvotoženec prekoracil dogovor z drugo toženko, ker se je zavezal k placilu še 30.000 DEM, je to stvar njunega notranjega razmerja. Zato se v razmerju do tožnika toženca ne moreta uspešno sklicevati na drugi odstavek 52. clena ZZZDR.

Sklep nº II Ips 207/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

V obravnavanem primeru je bil tožbeni zahtevek za dodatno odškodnino vložen relativno kmalu po izvensodni poravnavi (poravnava 10.9.1990, tožba 30.6.1993). To dejstvo terja od sodišca posebno skrbnost pri presoji, ali ne gre morda za poslabšanje kot reden tek dogodkov oziroma kot redno in pricakovano obnašanje poškodovanega dela telesa zaradi prvotno nastale poškodbe, ali pa gre za nov in nepredviden zaplet, ki ga v casu sklenitve poravnave ni bilo mogoce pricakovati in ki sam po sebi povzroc...

Sodba nº II Ips 206/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

Pravilno je izhodišce, da je treba pri razlagi pogodbe najprej izhajati iz narave same pogodbe, to je njene kavze. Pravilna je argumentacija v obeh sodbah, da je bistvo pogodbe o posredovanju doloceno v 816. clenu ZOR, po katerem lahko narocitelj preklice narocilo za posredovanje kadarkoli hoce, ce se temu ni odpovedal in ce preklic ni v nasprotju s poštenjem. Ta dolocba opredeli pravno podlago posredniške pogodbe. Dolocbe v pogodbi, ki posegajo vanjo (še posebej, ce gre za adhezijsko pogodbo...

Sklep nº II Ips 226/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

Po Konvenciji o zakonu, ki velja za prometne nesrece, je navezna okolišcina za uporabo prava lex loci actus. Ta navezna okolišcina je odlocilna samo, ce se ne pokaže kakšna tesnejša vez z drugim pravom.

Sklep nº II Ips 261/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

Glede na povzete podatke revizijsko sodišce ugotavlja, da si niti tožnik niti toženci zaradi neocene vrednosti spora v tožbi oziroma nasprotni tožbi ter zaradi nereagiranja ali prepoznega reagiranja na pomanjkanje ocene vrednosti spora niso zagotovili pravice do revizije.

Sklep nº II Ips 104/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

Odstranitev lastnega objekta, ki z delom posega v tujo nepremicnino, je v skladu z naceli uresnicevanja lastninske pravice in ne predstavlja zlorabe lastninske pravice ali celo njenega, z zakonom prepovedanega, nepoštenega izvrševanja.

Sodba nº II Ips 380/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

Za obstoj izvenzakonske skupnosti ni odlocilno dejstvo, kdaj kdo prijavi stalno prebivališce pri drugi osebi, ampak so odlocilne predvsem druge okolišcine, ki dajejo skupnemu življenju moškega in ženske položaj zakonskih ali izvenzakonskih partnerjev. Tako kot zakonska zveza namrec tudi izvenzakonska skupnost temelji na svobodni odlocitvi živeti skupaj, na obojestranski custveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, zaupanju in medsebojni pomoci.

Sodba nº II Ips 375/99 of Civilni oddelek, January 20, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº U 730/95 of Upravni oddelek, January 20, 2000

Odsotnosti iz Slovenije (od aprila 1992 do izdaje odlocbe) ni mogoce šteti niti za obisk niti za oviro (vojna), zaradi katere se tožnik ni mogel vrniti.

Sodba nº II Up 35/99 of Upravni oddelek, January 20, 2000

Po 2. odst. 10. cl. ZDen ni pomembna višina v Avstriji dobljene odškodnine za v FLRJ podržavljeno premoženje. Bistvena je obveznost avstrijske države po 2. tocki 27. clena Državne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokraticne Avstrije, saj 2. odst. 10. cl. ZDen izrecno doloca, da niso upravicenci v smislu tega zakona tiste osebe, ki so dobile ali imele pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države.

Sodba nº I Up 376/99 of Upravni oddelek, January 20, 2000

Izvedba strehe je stvar gradbenega dovoljenja in ne same lokacije.

Sklep nº I Up 1193/99 of Upravni oddelek, January 20, 2000

Ker iz sporne odlocbe izhaja, da so bile tožnici kot komasacijski udeleženki za vloženo zemljo v komasacijski sklad iz tega sklada dodeljena dolocena zemljišca in odškodnina za razliko med vrednostjo vloženih in dodeljenih zemljišc glede na dolocilo 2. odstavka 115. clena ZKZ, ni verjetno izkazan pogoj težko popravljive škode.

Sodba nº I Ips 233/97 of Kazenski oddelek, January 20, 2000

Tudi pri kaznivem dejanju obrekovanja po 2. in 1. odstavku 170. clena KZ sodišce ni vezano na tožilcevo pravno presojo dejanja. Ce ne ugotovi objektivne neresnicnosti trditve in subjektivne zavesti storilca, da je trditev neresnicna, izrece oprostilno sodbo, ce dejanje v zasebni tožbi tudi nima znakov kakšnega drugega kaznivega dejanja zoper cast in dobro ime.

Sodba nº I Ips 262/97 of Kazenski oddelek, January 20, 2000

Ocitek obsojencu, da je "za case zasedbe imel zelo dobre odnose z Italijani ter z njimi trgoval in prevzel gradnjo bunkerjev", nima zakonskih znakov prestopka po a) tocki 2. clena Zakona o kaznovanju zlocinov zoper slovensko narodno cast.

Sklep nº III Ips 177/99 of Gospodarski oddelek, January 20, 2000

Iz poteka postopka sledi, da tožena stranka ni dala povoda za vložitev tožbe v tožeci stranki sicer prisojenem delu, saj vse do prejema tožbe tožena stranka ni vedela niti ni mogla vedeti, da bo tožeca stranka izpodbijala dolocena pravna dejanja. O izpodbijanju v stecajnem postopku odloca glede na konkretne podane okolišcine (125. clen ZPPSL) stecajni upravitelj ob dovoljenju predsednika stecajnega senata. Tožena stranka pred vložitvijo tožbe ni bila pozvana k vracilu spornih financnih sredst...

Sklep nº III Ips 1/2000 of Gospodarski oddelek, January 20, 2000

Vsak postopek za izdajo zacasne odredbe je poseben postopek, pa ceprav je tožeca stranka med dolocenim pravdnim postopkom vložila vec predlogov za izdajo zacasne odredbe. Zato mora vsaka stranka v vsakem postopku navajati in dokazovati dejstva, s katerimi dokazuje (ne)obstoj predpostavk za izdajo zacasne odredbe. Navedb strank, danih v enem postopku zato ni mogoce uporabiti za odlocitev v drugem postopku.

January 19, 2000

Sklep nº I R 83/99 of Civilni oddelek, January 19, 2000

Po dolocilu 67. clena ZPP Vrhovno sodišce na predlog stranke ali pristojnega sodišca doloci, da naj postopa v posamezni zadevi drugo stvarno pristojno sodišce z njegovega obmocja, ce je ocitno, da se bo tako laže opravil postopek ali ce so za to drugi tehtni razlogi.

Sodba nº II Ips 290/99 of Civilni oddelek, January 19, 2000

Odškodninska odgovornost odvetnika za nepravilno izpolnitev narocila se presoja po splošnih pravilih, ki urejajo mandatno pogodbo in odgovornost mandatarja (prvi odstavek 751. clena v zvezi z drugim odstavkom 18. clena ZOR) in po specialnih predpisih, veljavnih v casu nastanka spornega razmerja, ki urejajo delo odvetnikov.

Sodba nº II Ips 318/99 of Civilni oddelek, January 19, 2000

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 310/99 of Civilni oddelek, January 19, 2000

Sklicevanje uporabnice stanovanja na pridobljeno pravico po 19/2 clenu ZSR bi moglo biti utemeljeno le tedaj, ce imetnica stanovanjske pravice ne bi po uveljavitvi SZ sklenila z lastnikom stanovanja najemno pogodbo še pred svojo smrtjo (147. in 159. clen ZS).

Sodba nº II Ips 294/99 of Civilni oddelek, January 19, 2000

Avtorska pravica na racunalniškem programu sicer nastane pri avtorju, ki ga je ustvaril, vendar pa je v zakonu dolocena domneva prenosa avtorskih pravic na delodajalca.

Sodba nº II Ips 315/99 of Civilni oddelek, January 19, 2000

Vprašanje tožnikovega statusa v spornem stanovanju (nosilca stanovanjske pravice oziroma imetnika stanovanjske pravice)

Sodba nº II Ips 340/99 of Civilni oddelek, January 19, 2000

Prisojene odškodnine za katastrofalne primere so zgornja meja, ki uravnava odškodnine za manj hude primere pa vse do lahkih.

Sodba nº II Ips 332/99 of Civilni oddelek, January 19, 2000

Primerljivost odškodnin med posameznimi primeri je lahko le približna, saj povsem enakih primerov prakticno ni. Sicer pa je potrebno praviloma primerjati celokupno odmerjeno odškodnino za nepremoženjsko škodo, ker se škodne posledice ene oblike nemalokrat deloma lahko prelivajo v drugo, ker med njimi ni vedno ostrih razmejitev.

Sodba nº in sklep II Ips 349/99 of Civilni oddelek, January 19, 2000

Ustavni zakon ne varuje "pravice do garažnega prostora".

Sklep nº II Ips 410/99 of Civilni oddelek, January 19, 2000

Postopki v zvezi z denacionalizacijo so nujne narave (razlog iz 56. clena ZDen). Zato mora sodišce, kadar tece postopek pred njim, paziti, da stranke ne bi zlorabljale svojih pravic in z vlaganjem nedovoljenih pravnih sredstev zavlacevale postopek. V takšnih primerih mora o dovoljenosti takšnih sredstev takoj odlociti sodišce prve stopnje samo, poleg tega pa uporabiti sredstva, ki so mu na voljo za primere, ko stranka zlorabi procesne pravice in tako tudi pravico do pravnega sredstva.

Sklep nº I R 1/2000 of Civilni oddelek, January 19, 2000

Dejstvo, da je ena izmed tožnic zaposlena na sodišcu, bi utegnilo povzrociti dvom o korektnosti postopka in nepristranskosti sojenja.

Sodba nº II Ips 213/99 of Civilni oddelek, January 19, 2000

Vmesna sodba, s katero je ugotovljeno, da tožena stranka ni odgovorna za nastalo škodo, ni smotrna (clen 330/1 ZPP).

Sodba nº U 60/96 of Upravni oddelek, January 19, 2000

Vracanje premoženja, razlašcenega na podlagi Zakona o razlastitvi in Zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe ni možno in dopustno v okviru postopka za denacionalizacijo. Predmet postopka za denacionalizacijo tudi ni revizija izplacane odškodnine na podlagi navedenih zakonov.

Sodba nº U 199/96 of Upravni oddelek, January 19, 2000

Tožeca stranka bi svoj pravni interes, vkolikor obstajajo dokazi za to, lahko uveljavljala v postopku denacionalizacije upravicencev oz. njegovih pravnih naslednikov po 11. cl. ZDen, v skladu z dolocbami ZDen in ZUP. Nikakor pa to ne more doseci tožeca stranka s samostojnim zahtevkom za denacionalizacijo, ki nima podlage v ZDen.

January 18, 2000

Sodba nº VIII Ips 155/99 of Delovno-socialni oddelek, January 18, 2000

Obe sodišci sta pravilno ugotovili, da se je tožnik pred dokoncnostjo odlocitve tožene stranke vrnil na delo in je zato ob ugotovitvi, da je šlo za neupravicene izostanke z dela, treba z vidika dolocitve casa prenehanja delovnega razmerja uporabiti dolocila 5. alineje 1. odstavka 100. clena ZDR. Sodišce druge stopnje je na teh temeljih ugotovilo datum 30.3.1993 kot datum prenehanja delovnega razmerja tožnika zato, ker se v primeru molka delodajalca ali organa delodajalca druge stopnje šteje, ...

January 14, 2000

Sklep nº I R 82/99 of Civilni oddelek, January 14, 2000

Okolišcina, da je toženec oce delavke, ki je redno zaposlena pri Okrajnem sodišcu v Ljutomeru, pomeni glede na naravo spora tehten razlog iz 67. clena ZPP.

January 13, 2000

Sklep nº I R 85/99 of Civilni oddelek, January 13, 2000

Krajevna pristojnost, ki jo doloca ZIZ za posamezne vrste izvršbe, je izkljucna pristojnost. Zato stranke ne morejo dogovoriti druge pristojnosti.

Sodba nº II Ips 312/99 of Civilni oddelek, January 13, 2000

Ne drži ocitek, da nižji sodišci nista prisodili odškodnine skladno s sodno prakso. Revizijsko sodišce sicer ni opravilo primerjave z v reviziji navedenimi zadevami oziroma sodbami nižjih sodišc, ker te ne morejo biti neposreden relevanten predmet primerjave. Že tako po zakonu (109. clen Zakona o sodišcih) kakor tudi po naravi stvari same je skrb za enotno sodno prakso v državi na vrhovnem sodišcu. Tri odškodninske zadeve, preizkušene v revizijskem postopku, ki jih ponuja revizija za primerja...

Sodba nº II Ips 306/99 of Civilni oddelek, January 13, 2000

Razpravljajoca sodnica je sprva posredovala toženceve vloge za njeno izlocitev predsedniku sodišca, ki jih je zavrnil dne 25.5.1993, dne 10.6.1994, dne 14.10.1994 in dne 20.11.1997, s cemer je bilo vec kot zadošceno tožencevi pravici do pravnega sredstva po 25. clenu URS, ki je vsakomur omogocena enkrat. Ker je toženec kljub temu še naprej naslavljal vsebinsko enake zahteve in ni pošteno uporabljal pravic, ki mu jih daje ZPP 1977, je sodišce prve stopnje v skladu z nacelom iz 9. clena ZPP 197...

Sodba nº in sklep II Ips 299/99 of Civilni oddelek, January 13, 2000

Da nicna pogodba ne postane veljavna, ce prepoved ali kakšen drug vzrok nicnosti pozneje preneha, doloca tudi prvi odstavek 107. clena ZOR. Zato ugotovitev nižjih sodišc, da je bila kmetija Z. razglašena za zašciteno kmetijo na podlagi odloka o zašcitenih kmetijah v Obcini K., a je bila z odlocbo v letu 1990 crtana s tega seznama, ne bi mogla vplivati na obstoj zatrjevanega pravnega posla, ce drugi odstavek 107. clena ZOR ne bi dolocal izjeme. Po dolocilu drugega odstavka 107. clena ZOR se ni...

Sklep nº II Ips 329/99 of Civilni oddelek, January 13, 2000

Izvajalec mora sporociti narocniku napake svojega dela, za katere ve ali bi lahko vedel, ce naj si zagotovi pravice, ki mu gredo po clenih 614 do 616 ZOR. To velja tudi za ocitne napake, ki jih narocnik ni takoj grajal.

Sklep nº II Ips 366/99 of Civilni oddelek, January 13, 2000

V konkretnem primeru je sodišce sodilo o tožbenem zahtevku, ki ni bil naveden ob vložitvi tožbe dne 28.4.1989, ko je bila dolocena vrednost spornega predmeta 20.000.000 takratnih dinarjev, marvec je bil spremenjen kasneje, ko tožeca stranka ni dolocila nobene vrednosti spornega predmeta. Ker gre za sojenje o premoženjskopravnem zahtevku, revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 323/99 of Civilni oddelek, January 13, 2000

Zakon o pravdnem postopku med absolutno bistvenimi kršitvami, ki so taksativno naštete v drugem odstavku 354. clena, ne navaja kršitve 261. clena ZPP/77. Zato lahko kršitev 261. clena ZPP/77 predstavlja le relativno bistveno kršitev pravdnega postopka. Za bistveno kršitev gre, ce je resnicno vplivala ali pa je mogla vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe.

Sodba nº II Ips 267/99 of Civilni oddelek, January 13, 2000

Tožnik ima prav, ko navaja, da spada nezgodno zavarovanje med osebna zavarovanja. Pri osebnem zavarovanju res velja, da lahko oškodovanec poleg odškodnine zahteva tudi zavarovalnino (948. clen ZOR). Vendar le, kadar on placuje zavarovalno premijo. Kadar pa zavarovalno premijo za nezgodno zavarovanje placuje podjetje, tedaj zavarovanje krije del njene odgovornosti. Breme zavarovanja nosi podjetje, zato oškodovanec ne more imeti pravice iz obeh pravnih temeljev, odškodninskega in zavarovalnega....

Sodba nº II Ips 293/99 of Civilni oddelek, January 13, 2000

Uvedba stecajnega postopka je bila ovira za vrnitev nepremicnin že po dolocbah tedaj veljavnega Zakona o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji iz leta 89 in je tako tudi po sedaj veljavnem Zakonu o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji, zato predmet vrnitve v last denacionalizacijskemu upravicencu ne more biti nepremicnina, ki je še pred izdajo prvostopne denacionalizacijske odlocbe postala del stecajne mase.

Sodba nº in sklep II Ips 343/99 of Civilni oddelek, January 13, 2000

Ce sodišce svojo odlocitev opre na listinske dokaze, ki jih pridobi po koncu glavne obravnave, pravdni stranki pa se obravnavanju teh dokazov ne odpovejo, krši pravico stranke do kontradiktornega postopka in zagreši absolutno bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka iz 7. tocke 354/II ZPP/77.

Sodba nº U 75/99 of Upravni oddelek, January 13, 2000

Glede na ugotovitev davcnega organa, da zavezanec ni napovedal vseh prihodkov, zaradi cesar tudi ni pravilno obracunal prometnega davka, je podana podlaga za drugacen obracun prometnega davka.

Sodba nº U 687/95 of Upravni oddelek, January 13, 2000

Glede na ugotovitev davcnega organa, da zavezanec ni napovedal vseh prihodkov, je pravilno ugotovljena davcna osnova za odmero davka iz dejavnosti tako, da je nenapovedani prihodek prištet k napovedanim prihodkom.

Sodba nº III Ips 142/99 of Gospodarski oddelek, January 13, 2000

Izpolnitev z nedenarnimi sredstvi ni neobicajen nacin izpolnitve, ce je bila dogovorjena v naprej. Tudi ce to ni bila ni izpodbojna, ce gre za socasno izpolnitev ali pa ce je stecajni dolžnik izpolnil v naprej.

Sodba nº III Ips 184/99 of Gospodarski oddelek, January 13, 2000

Kot locitvene pravice se ne pojavljajo samo zastavne pravice, ampak tudi pravice poplacila, retencijske pravice in tudi druge locitvene pravice (cetrti odstavek 10. clena in prvi odstavek 131. clena ZPPSL). Z notarskim zapisom, ki jo po 4. clenu Zakona o notariatu pridobi upnik pravico do poplacila ali vsaj "drugo locitveno pravico" po dolocbah clena 10/4 oz. 131/1 ZPPSL.

Sodba nº III Ips 103/98 of Gospodarski oddelek, January 13, 2000

Po dolocilu 223. clena ZPP, lahko sodišce o višini utemeljeno uveljavljane odškodnine odloci po prostem preudarku, ce se višina odškodnine ne da ugotoviti, ali bi se mogla ugotoviti samo z nesorazmernimi težavami. Zato sta sodišci upraviceno zapisali v svojih sodbah - sodišce druge stopnje, da je "sodišce prve stopnje opravilo vse, kar je potrebno, da se dejansko stanje do razumne meje še razcisti", in sodišce prve stopnje, da so obravnavano škodo na cesti povzrocili poleg tožene stranke tudi...

Sodba nº III Ips 89/98 of Gospodarski oddelek, January 13, 2000

Pri postopanju v zemljiški knjigi ni prišlo do nobene nezakonitosti pri vrstnem redu vpisa hipoteke tožene stranke pred hipoteko tožece stranke. Zemljiškoknjižno sodišce je pri vpisu pravilno upoštevalo casovno zaporedje prejema vlog pravdnih strank za vpis hipoteke na isti nepremicnini (prvi odstavek 29. clena takrat še veljavnega Zakona o zemljiških knjigah iz 1930.leta).

Sodba nº III Ips 71/98 of Gospodarski oddelek, January 13, 2000

Obrazložitev pritožbe ni nujno potrebna sestavina pritožbe.

Sodba nº III Ips 185/99 of Gospodarski oddelek, January 13, 2000

Verižne kompenzacije se sicer v poslovnem svetu pri razcišcevanju dolžniško-upniških razmerij med subjekti lahko uporabljajo, v smislu dolocila 1. tocke cetrtega odstavka 125. clena ZPPSL - in samo v tem okviru - pa predstavlja verižna kompenzacija neobicajen nacin tožnikovega poplacila obveznosti do upnika.

January 12, 2000

Sodba nº II Ips 339/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Odškodnina za strah ni smela biti odmerjena v vecjem obsegu, kot pa le toliko, kolikor je bil prestani strah objektivno pogojen s poškodbo, ki jo je utrpel tožnik. Zato je tudi pravilna presoja sodišca, da zaskrbljenost za izid zdravljenja ni v vzrocni zvezi s posledicami tožnikove poškodbe pri delu.

Sklep nº II Ips 269/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Ob ugotovitvi, da je ob rubežu avtobusa ta bil v tožnikovi posesti, namrec ne prihaja v poštev uporaba dolocbe prvega odstavka 78. clena ZIP v povezavi s prvim odstavkom 986. clena ZOR. Uporabiti je namrec treba dolocbo drugega odstavka 74. clena ZIP, po kateri se smejo dolžnikove stvari (avtobus, last M. J.), ki jih ima v posesti kdo tretji (tožnik D. F.) zarubiti zaradi terjatve upnika (toženega Š. R.) samo s privolitvijo posestnika, torej tožnika.

Sodba nº II Ips 257/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Uporaba in razlaga splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb.

Sodba nº II Ips 430/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Dogovor, po katerem pogodba o posredovanju dopolnjuje pogodbo o zastopanju, ni izkljucen, predvsem pa ni v nasprotju z ustavnimi naceli, prisilnimi predpisi in moralo.

Sodba nº II Ips 135/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

S pogodbo z dne 16.6.1991 je tedanja imetnica stanovanjske pravice dovolila toženi stranki souporabo stanovanja. Medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank so v pogodbi jasno opredeljene. Obe pogodbeni stranki sta stanovanje na enak nacin, kot je bil dogovorjen s pogodbo z dne 16.6.1991 in z nespremenjenimi obveznostmi, uporabljali tudi potem, ko je pravna prednica stanovanje odkupila na podlagi dolocb stanovanjskega zakona in postala lastnica stanovanja. Pravna prednica tožece strank...

Sodba nº II Ips 49/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Glede na naravo dogovorjenih del (prekrivanje strehe) je mogoce sklenjeno pogodbo opredeliti le kot pogodbo o delu (600. clen in nasl. ZOR) in ne kot gradbeno pogodbo, kot v reviziji zmotno zatrjuje tožena stranka.

Sodba nº II Ips 19/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Tožena stranka ima prav, da je lex specialis za urejanje pravnega režima dolgov v družbi pravno pravilo par. 1203 ODZ, ki doloca, da je vsak družbenik udeležen v dolgovih družbe le v sorazmerju s svojim deležem na premoženju družbe (toženec glede na število clanov družbe tedaj le do 1/4). Nima pa tožena stranka prav, da pravno pravilo par. 1203 ODZ izkljucuje uporabo dolocb Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) o pogodbeni kazni in solidarni odgovornosti vec oseb za isto škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 52/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Tožnik lahko vse do konca glavne obravnave toži namesto prvotnega toženca koga drugega (subjektivna sprememba tožbe). Novi toženec je izrecno izjavil, da v spremembo tožbe ne privoli. Ker sodišce v nasprotju z objektivno spremembo tožbe (190. in 191. clen ZPP/77) v primeru subjektivne spremembe tožbe nima pravice suplirati tega privoljenja, ni moglo (niti smelo) odlociti drugace, kot da se predlagana sprememba tožbe ne dovoli.

Sodba nº II Ips 317/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 333/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Za izkljucitev zavarovalnega jamstva ne zadostuje že dejstvo, da je do škode prišlo na nacin, da je kateri izmed naštetih predmetov samo pasivno vpleten v nastanek škode. Nasprotno: do izkljucitve zavarovalnega jamstva lahko pride šele, ko kateri izmed predmetov aktivno deluje v smeri nastanka škode.

Sodba nº II Ips 291/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Ker je bilo ugotovljeno, da glede na opravljeno gradnjo predstavljata hiša in hlev novi stavbi, ki sta nastali v soglasju obeh pravdnih strank, da sta stranki tedaj živeli v skupnosti in da znaša vrednost tožnicinih vlaganj vec kot 2/3 sedanje vrednosti nepremicnine, je tožnicin stvarnopravni zahtevek, da je solastnica obeh stavb do 2/3, utemeljen. Tožnicin zahtevek ima podlago tudi v pravilih ODZ. Tako sme lastnik zemljišca, ki je vedel za gradnjo in je ni takoj prepovedal poštenemu graditel...

Sklep nº II Ips 409/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Zoper sklep o razveljavitvi prvostopne odlocbe ni revizije.

Sodba nº II Ips 325/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Zaradi nastopa zavarovalnega primera je tožeca stranka posojilodajalcu vrnila kredit namesto toženca. Z izplacilom posojenega zneska so prešle do višine tega zneska po samem zakonu na tožeco zavarovalnico vse pravice zavarovanca (banke) nasproti tožencu, ki je nastop zavarovalnega primera povzrocil s tem, da v postavljenem roku in tudi po opominih kredita ni vrnil.

Sklep nº I R 84/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Odlocitev o predlogu za izdajo zacasne odredbe je stvar vodenja procesa; ce pritožbeno sodišce odlocitev sodišca prve stopnje spremeni, to še ne pomeni, da je prvo sodišce morda postopalo pristransko.

Sklep nº I R 68/99 of Civilni oddelek, January 12, 2000

Sorodstvena povezava med stranko tega postopka in enim od sodnikov Višjega sodišca v Kopru pri odlocanju na Okrajnem sodišcu v Cerknici ne more priti do izraza. Okrajno sodišce v Cerknici namrec ne spada v obmocje Višjega sodišca v Kopru, temvec v obmocje Višjega sodišca v Ljubljani.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners