Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 2000

November 30, 2000

Sodba nº II Ips 160/2000 of Civilni oddelek, November 30, 2000

Dejstvo, ali je tožnik ustvaril ugotovljene tehnicne izboljšave v casu trajanja delovnega razmerja pri tožencu ali ne, sploh ni odlocilno. V postopku je bilo namrec ugotovljeno, da je tožnik avtor tehnicnih izboljšav, da je toženec te tožnikove tehnicne izboljšave uporabil, s pogodbo, ki je bila sklenjena med pravdnima strankama, pa se zavezal, da bo tožniku uporabo njegovih tehnicnih izboljšav placal. Podlaga toženceve obveznosti je tedaj sklenjena pogodba.

Sklep nº II Ips 392/2000 of Civilni oddelek, November 30, 2000

Revizijsko sodišce do prejema vloge o umiku revizije o vloženi reviziji še ni odlocalo, zato je le ugotovilo njen umik (399. clen v zvezi z drugim odstavkom 349. clena ZPP).

Sklep nº II Ips 266/2000 of Civilni oddelek, November 30, 2000

Pravdna stranka, ki bi si hotela zagotoviti pravico do revizije, bi morala pravocasno navesti ustrezno vrednost spornega predmeta ali opozoriti sodišce, naj zahteva ugotovitev vrednosti spora v zvezi s tožbenim zahtevkom nasprotne stranke. Ker tožeca stranka tega ni storila, njena revizija ni dovoljena, zaradi cesar jo je Vrhovno sodišce po 392. clenu, v zvezi s 389. clenom ZPP 1977 zavrglo.

Sodba nº II Ips 248/2000 of Civilni oddelek, November 30, 2000

Sodišce prve in druge stopnje sta pravilno uporabili 4. odstavek 28. clena ZD, ko sta zavrnili stvarnopravni tožbeni zahtevek, ki je bil naperjen proti toženi pokojnikovi hceri. Ugotovili sta namrec, da je dal pokojni darilo njeni hceri (torej svoji vnukinji), pa še to v obliki denarja in ji ni kupil stanovanja, ki je predmet tožbenega zahtevka.

Sklep nº I Up 253/2000 of Upravni oddelek, November 30, 2000

V postopku denacionalizacije je za presojo, kdo je denacionalizacijski upravicenec, pomemben dejanski prehod zasebne lastnine v družbeno lastnino in ne samo, na podlagi katerega predpisa je bila kasneje izdana odlocba, ki je bila podlaga za vpis v zemljiško knjigo.

Sklep nº I Up 214/2000 of Upravni oddelek, November 30, 2000

Ob tem, da je ostalo nepojasnjeno, kakšno dejansko podlago ima sporna odlocitev o višini odškodnine, je sodišce prve stopnje kršilo dolocbo 51. clena ZUS, saj za odlocanje na seji in za zavrnitev tožbe ni imelo podlage v dejanskem stanju, ugotovljenem v upravnem postopku.

Sodba nº I Up 259/2000 of Upravni oddelek, November 30, 2000

Ker obcini kot zavezancu v denacionalizacijskem postopku sploh ni bilo omogoceno sodelovanje v upravnem postopku, je podan razlog za obnovo postopka po 9. tocki 249. clena ZUP/86.

Sklep nº I Up 342/2000 of Upravni oddelek, November 30, 2000

Samo izjava DARS, ki so ji priložene listine o izpolnitvi obveznosti iz 8. clena ZUDVGA je dokaz iz 1. alinee 36. clena ZGO.

Sodba nº I Up 1095/99 of Upravni oddelek, November 30, 2000

Lokacijsko dovoljenje je bilo pravilno izdano na podlagi Uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora obcine Postojna, kot kasnejšega predpisa, ki v mejah obmocja, ki ga obravnava, vsebuje tudi predmetno parcelo, in je razveljavil omejitve, dolocene z zazidalnim nacrtom "Soseske pod Tržaško cesto" iz leta 1965. Tožnikovo soglasje v postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja ni potrebno, saj ga ZUN ne doloca, navedena uredba pa tudi ne.

Sklep nº I Up 1062/2000 of Upravni oddelek, November 30, 2000

Nenadna, nenacrtovana razrešitev vojaškega diplomatskega predstavnika je takšna obcutna sprememba v tožnikovem življenju, zaradi katere bi zanj lahko prišlo do nastanka hujših škodljivih posledic.

Sodba nº III Ips 174/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 2000

Tožnik, ki je v pricakovanju vpisa delnic, ki naj bi jih tožena stranka izdala v predvidenem postopku efektivnega povecanja osnovnega kapitala za toženo stranko na racun bodocega vplacila delnic placal nabavo opreme, lahko zahteva iz naslova neupravicene pridobitve vrnitev za nabavo opreme placanega zneska, ce tožena stranka predvidenega postopka povecanja osnovnega kapitala ni izvedla.

Sodba nº III Ips 140/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 2000

Revizije ni mogoce zavreci, ceprav uveljavlja njen vlagatelj samo nedovoljene revizijske razloge. To pa zato, ker mora revizijsko sodišce izpodbijano sodbo vredno preizkusiti tudi, ce so podani revizijski razlogi na katere mora paziti po uradni dolžnosti.

November 29, 2000

Sklep nº I R 88/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Dejstvo, da se o okolišcinah, v katerih je bila sklenjena izpodbijana poravnava, predlaga za zaslišanje sodnik, pred katerim sta pravdni stranki sklenili poravnavo, ne predstavlja razloga, ki bi zaradi ekonomicnosti ali drugega tehtnega razloga utemeljeval delegacijo.

Sodba nº II Ips 247/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Ker so prizadetosti v zvezi s stresnim sindromom izzvenele v šestih mesecih, je sodišce druge stopnje materialnopravno pravilno presodilo, da tožnici za duševne bolecine zaradi zmanjšanih življenjskih aktivnosti ne gre odškodnina. Zato je vse iz izvedenskega mnenja izhajajoce prizadetosti v zvezi s stresnim sindromom materialnopravno pravilno upoštevalo pri telesnih bolecinah in neugodnostih v casu zdravljenja in pri strahu tako, da je v tem delu v celoti ugodilo tožbenemu zahtevku.

Sodba nº II Ips 255/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Tožnici gre stvarnopravni delež tudi na stari hiši. Pravna podlaga je v dogovoru pravdnih strank s tožencevo materjo o skupni adaptaciji in realizaciji tega dogovora s skupno gradnjo in izplacilom stvarnopravnega deleža eni polsestri. To zadnje pomeni torej izpolnitev dela njunih, z dogovorom o skupni adaptaciji sprejetih obveznosti. Skupni cilj pogodbenikov pa je bil, da bosta pravdni stranki postali solastnika stare stanovanjske hiše.

Sodba nº II Ips 229/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Nevarno situacijo je res povzrocil neznani voznik, zaradi cesar je P. T. zapeljal na bankino, vendar je do zanašanja njegovega vozila ob prehodu z bankine nazaj na asfalt prišlo tudi zaradi znatno prevelike hitrosti v povezavi z zapoznelim in manj kontroliranim obracanjem krmila, na kar je vplival zaužiti alkohol. Zato so pravilni razlogi obeh sodišc, da je pretežni del krivde za prometno nesreco na njegovi strani. Po presoji revizijskega sodišca je ustrezno razmerje odškodninske odgovornosti...

Sodba nº II Ips 257/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

V tej pravdni zadevi so odlocilne dejanske ugotovitve o skupnem bivanju tožnice in F.K. v obdobju 13 let, o skupnem gospodinjstvu, ekonomski odvisnosti, medsebojni pomoci in o vsebini njunega notranjega razmerja, ki se je tudi navzven v razmerju do okolice izražalo kot skupnost moža in žene. Ob takih dejanskih ugotovitvah revizijsko sodišce pritrjuje presoji obeh sodišc, da sta toženec in F. K. živela v izvenzakonski skupnosti, zaradi cesar tožnici gre dedna pravica po 2. odstavka 10. clena ZD.

Sodba nº I Up 265/2000 of Upravni oddelek, November 29, 2000

Po 1. odstavku 11. clena ZLPP je lahko upravicenec vložil predlog za izdajo zacasne odredbe o zavarovanju zahtevka v procesu lastninskega preoblikovanja podjetja najpozneje do 7.6.1993. Z zamudo tega roka je ugasnila pravica za vracilo v naravi, upravicencu pa je pripadala le pravica do odškodnine v obliki obveznic SOS ali delnic v lasti RS (2. odstavek 15. clena ZLPP). Ker tožeca stranka zahtevka za denacionalizacijo v obliki odškodnine ni uveljavljala tudi po opozorilu upravnega organa, da ...

Sklep nº I Up 347/2000 of Upravni oddelek, November 29, 2000

Tožbo, ki jo je tožeca stranka vložila zaradi neizvršitve sodbe Upravnega sodišca RS in pri kateri vztraja, ceprav je bila obvešcena, da je bila sodba že izvršena in izdana odlocba tožene stranke, nima pravne podlage v ZUS in jo je treba zavreci (3. odstavek 61. clena ZUS).

Sodba nº in sklep I Up 606/2000 of Upravni oddelek, November 29, 2000

Ce je nad denacionalizacijskim zavezancem uveden stecaj pred izdajo denacionalizacijske odlocbe, upravni organ ne sme vrniti nepremicnin v naravi, ce na podlagi podatkov stecajnega sodišca ne ugotovi, da je bila nepremicnina izlocena iz stecajne mase oziroma da sploh ni prešla v stecajno maso.

Sodba nº I Up 661/99 of Upravni oddelek, November 29, 2000

Kadar sporazum ne vsebuje vseh sestavin in elementov kupoprodajne pogodbe, ga ni mogoce šteti za podlago podržavljenja zemljišca, pac pa se za tako podlago šteje ob podržavljenju izdana arondacijska odlocba. Odlocitev Ustavnega sodišca RS o pristojnem organu v vsakem od obravnavanih primerov (U-II 107/95, U-II 213/95 in U-II 90/97 - Ur.l. RS, št. 24/97) temelji na natancnem pregledu sporazuma in arondacijske odlocbe.

Sodba nº I Up 298/2000 of Upravni oddelek, November 29, 2000

Lokacijsko dovoljenje je mogoce izdati samo za takšno gradnjo, ki je dovoljena na obravnavanem obmocju v skladu s predpisi.

Sodba nº I Up 306/2000 of Upravni oddelek, November 29, 2000

Ce parcele, ki je bila podržavljena, sedaj ni vec v uradnih evidencah, niti v naravi, pac pa je sedaj z drugimi parcelami združena v eno novo parcelo, ki je v funkcionalnem kompleksu, se za vracanje kmetijskih zemljišc iz tega funkcionalnega kompleksa uporabljajo dolocbe 2. odstavka 27. clena ZDen.

Sodba nº I Up 857/99 of Upravni oddelek, November 29, 2000

Pravni prednik tožnice z dodelitvijo neustreznih nadomestnih zemljišc in izplacilom odškodnine še ni prejel ustrezne odškodnine za razlašceno kmetijsko zemljišce; zato je kot upravicenec po dolocbi 29. tocke 1. odstavka 3. clena ZDen upravicen do odškodnine. Ta se bo izplacala glede na pravilno ugotovljeno dejansko stanje oz. pravilno ugotovljeno velikost odvzetega zemljišca, kar mora storiti organ prve stopnje v upravnem postopku na podlagi spremembe potrdila in drugih dokazov, ki jih bo pre...

Sklep nº I Up 1064/2000 of Upravni oddelek, November 29, 2000

Pri izvršitvi inšpekcijske odlocbe se javna korist predpostavlja, zatrjevano škodo pa je potrebno v zahtevi navajati in vse pomembne okolišcine izkazati z ustreznimi dokazi.

Sklep nº I Up 1063/2000 of Upravni oddelek, November 29, 2000

Škoda, ki bi nastala v primeru opustitve izvrševanja pogodbenih obveznosti do poslovnih partnerjev, ni v neposredni vzrocni zvezi z izvršitvijo odlocbe o odmeri davkov.

November 23, 2000

Sodba nº II Ips 256/2000 of Civilni oddelek, November 23, 2000

Ker niso bile ugotovljene kakšne okolišcine na strani izrocevalcev, to je tožnice in njenega moža, zaradi katerih bi bila lahko sporna pogodba izpodbojna v smislu 111. clena ZOR, ni bila podana podlaga za razveljavitev navedene pogodbe. Ker sta sodišci nižjih stopenj ugotovili, da toženca v pretežnem delu izpolnjujeta s pogodbo o dosmrtnem preživljanju prevzete obveznosti, sta utemeljeno, to je materialnopravno pravilno odlocili, ko sta zavrnili zahtevek za razvezo pogodbe (120. clen ZD).

Sodba nº II Ips 269/2000 of Civilni oddelek, November 23, 2000

Nek predmet, ki sam ob sebi ne pomeni nevarne stvari, ne more te lastnosti dobiti zato, ker je njen uporabnik ravnal nepravilno, ravnanje s takšnim predmetom pa ne terja kakšnega znanja, spretnosti in podobnega, marvec le pozornost, ki se pricakuje od povprecno skrbnega uporabnika.

Sklep nº II Ips 455/2000 of Civilni oddelek, November 23, 2000

V sporih katerih predmet je odlocanje o varstvu in vzgoji otrok razvezanih staršev in pri katerih je vodilo otrokova korist, morajo biti spoštovane vse procesne in materialnopravne dolocbe iz družinskopravne zakonodaje. Namena predpisov, ki naj bi omogocili sprejem optimalne rešitve v korist otroka, ni mogoce doseci, ce se pri odlocanju ne upoštevajo okolišcine, ki obstajajo v casu sprejema sodne odlocitve. V takih primerih, ko se uporabljajo casovno odmaknjene ugotovitve, odlocitev ne temelj...

Sklep nº II Ips 321/2000 of Civilni oddelek, November 23, 2000

Vloga, ki predstavlja prošnjo za podaljšanje pritožbenega roka, nima procesnih ucinkov. Taka vloga pa ne predstavlja pritožbe kadar ne vsebuje njenih elementov.

Sklep nº II Ips 243/2000 of Civilni oddelek, November 23, 2000

Višina denarne terjatve ne dosega zneska, ki še omogoca revizijo.

Sodba nº II Ips 221/2000 of Civilni oddelek, November 23, 2000

Nacelo proste presoje dokazov ne pozna dokaznih pravil. Sodišce oceni, kaj šteje za dokazano in zakaj ter pove, zakaj nekaterih dokazov ni izvedlo. Vrstnega reda dokazil in vrednostnih stopenj dokazov ZPP ne pozna.

Sodba nº II Ips 153/2000 of Civilni oddelek, November 23, 2000

Odgovornost lastnika konja, ki se z oddajanjem živali za jahanje ukvarja zaradi pridobivanja dohodka, je s stališca zagotovitve varnosti - posebej, ce jahajo otroci - strožja od obicajne. Zato je dolžan zagotoviti nadzor usposobljenih in izkušenih vodnikov, ki žival lahko obvladajo v vseh možnih situacijah.

Sodba nº II Ips 275/2000 of Civilni oddelek, November 23, 2000

Aktivno legitimiran za uveljavljanje odškodnine proti državi zaradi zaseženega avtomobila je njegov dejanski lastnik in ne tisti, na cigar ime je registrirano vozilo.

Sodba nº II Ips 500/2000 of Civilni oddelek, November 23, 2000

Preživljalec mora izkoristiti tudi možnosti za dodatno delo in zaslužek, ki pa ne pomeni dela na crno, ce je v skladu z delovno in davcno zakonodajo.

Sodba nº II Ips 260/2000 of Civilni oddelek, November 23, 2000

V lastninskem sporu zaradi nepremicnine sme pravdno sodišce odlociti, da mora tisti, ki jo je dobil na podlagi sklepa o dedovanju po koncanem denacionalizacijskem postopku in postal tudi njej zemljiškoknjižni lastnik, vrniti v last in posest nepremicnino tistemu, ki jo je dobil v arondacijskem postopku v last in posest, pa ceprav se ni vknjižil kot njen lastnik.

Sodba nº I Up 243/2000 of Upravni oddelek, November 23, 2000

Vlagateljica zahteve za denacionalizacijo po pokojnem upravicencu ne izkazuje verjetnega pravnega nasledstva, ker je necakinja po ženi pokojnega upravicenca.

Sklep nº I Up 140/2000 of Upravni oddelek, November 23, 2000

Ce gre za tako majhen odmik predmetnega objekta od parcelne meje, kot ga vseskozi zatrjuje tožnica, ni mogoce brez podlage v lokacijski dokumentaciji izkljuciti neposrednega vpliva meteorne vode na zemljišce tožnice. Zato bi moral biti nacin odvajanja meteorne vode dolocen kot pogoj v lokacijskem dovoljenju.

Sklep nº I Up 1010/2000 of Upravni oddelek, November 23, 2000

Dolocbo 3. odstavka 39. clena ZAzil ni mogoce razumeti tako, da upravno sodišce ugotavlja dejansko stanje, ki bi ga morala pravilno in popolno ugotoviti že tožena stranka (1. odstavek 39. clena ZAzil).

Sodba nº I Up 324/2000 of Upravni oddelek, November 23, 2000

Na zemljišcu, ki spada v sklop javne ceste, ki je javno dobro in zato ni v pravnem prometu, ni mogoce pridobiti lastninske pravice.

Sklep nº I Up 1057/2000 of Upravni oddelek, November 23, 2000

Ce je tožnik že bil vpoklican na odslužitev vojaškega roka, je po presoji pritožbenega sodišca to stanje v tako tesni povezavi s spornim razmerjem o zdravstveni sposobnosti, da se pogoji ugotavljajo glede na tako razmerje. Tožnik želi namrec prav to stanje (vpoklic) glede na sporno razmerje s predlagano zacasno odredbo prepreciti.

Sodba nº I Ips 251/2000 of Kazenski oddelek, November 23, 2000

Zakon ne doloca, kdaj zacne teci oseminštirideseturni rok, v katerem je treba odlociti o pritožbi zoper sklep o odreditvi pripora, vendar pa je logicno, da se ta rok racuna od predložitve pritožbe senatu okrožnega sodišca. Rok za odlocitev senata ne more zaceti teci prej, kot ima senat dejansko možnost odlocitve.

Sodba nº I Ips 85/98 of Kazenski oddelek, November 23, 2000

V inkriminaciji "o višini provizije vodja, kot mi je znano, ni izdala odlocbe", ni trditve, ki bi lahko škodovala casti in dobremu imenu oškodovanke.

Sklep nº III Ips 110/99 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Samo okolišcina, da zaradi socasnega razpisa drugih obravnav pooblašcenka ni mogla pristopiti na naroke, razpisane v sporu, za tožeco stranko ni opravicljiv razlog, da se vabilom nanje ni odzvala. Ce na dva zaporedna naroka, na katera ni pristopila tožeca stranka, tudi tožena stranka ni pristopila, se šteje, da je tožeca stranka tožbo umaknila.

Sklep nº III Ips 128/99 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Tristotrinajsti clen ZOR daje upniku izkljucno upravicenje, da odloci, katere terjatve iz omenjene zakonske dolocbe bo pokril z dolžnikovim placilom, s katerim ne more v celoti pokriti stroškov, obresti in glavnice. Tega njegovega upravicenja ne more izkljuciti dolžnik z izjavo, da z delnim placilom odplacuje glavni dolg (ne pa tudi stroškov in obresti).

Sklep nº III Ips 166/99 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Dolžnost navajanja dejstev in predlaganja dokazov velja tudi za toženo stranko. Dolocbe o ugovoru zoper sklep o izvršbi, izdanem na podlagi verodostojne listine, ne posegajo v obveznosti, ki jih ima tožena stranka v sledecem pravdnem postopku.

November 22, 2000

Sodba nº I Up 238/2000 of Upravni oddelek, November 22, 2000

Predlagatelj obnove postopka je imel v prejšnjem postopku možnost, da dejstva v zvezi s sporno zadevo uveljavlja in tudi dokazuje, kar pa ni naredil.

Sodba nº I Up 1014/99 of Upravni oddelek, November 22, 2000

Ce ob reševanju tožbe sodišce prve stopnje ugotovi take bistvene kršitve, ki so opredeljene v 2. tocki 25. clena ZUS, mora po 3. tocki 1. odstavka 60. clena ZUS tožbi ugoditi in odpraviti izpodbijani upravni akt in zadevo vrniti v ponoven postopek.

Sodba nº U 29/2000 of Upravni oddelek, November 22, 2000

Sodišce ni moglo odlociti o zakonitosti razrešitvene odlocbe ob dejstvu, da tožena stranka (Vlada RS), kljub dvakratnemu pozivu, sodišcu ni poslala upravnih spisov in je sodišce po 4. odstavku 36. clena ZUS odlocalo brez spisov, saj sodišce ni imelo zanesljive opore za presojo zakonitosti izpodbijane odlocbe samo na podlagi njene obrazložitve.

November 21, 2000

Sodba nº VIII Ips 81/2000 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 2000

Tožena stranka od tožnika ni zahtevala, da 15.10.1995 pricne opravljati delo v K., temvec je v svojem prvem sklepu tožena stranka celo zapisala, da njegova razporeditev na delo v lokal v K. ni mogoca, zato je njeno navajanje, da bi moral tožnik po 15.10.1995 opravljati delo v enoti v K., neutemeljeno. Tožena stranka v reviziji navaja, da je tožniku delovno razmerje dejansko prenehalo zaradi prenehanja obratovalnice in bi moral tožnik do dokoncnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja iz te...

Sklep nº VIII Ips 84/2000 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 2000

Po dolocilih 2. odstavka 382. clena ZPP revizije ni v premoženjskopravnih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, na izrocitev stvari ali izvršitev kake druge dajatve, ce vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomocne sodbe ne presega 80.000,00 SIT. V tej zadevi ne gre za spor o pravici tožnice do nadomestila place, temvec gre za spor o višini nadomestila, to je, za spor o denarni terjatvi tožnice, pri cemer vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pr...

Sodba nº VIII Ips 78/2000 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 2000

Seznam presežnih delavcev je bil sprejet 21.6.1991, 6.6.1991, torej že pred sprejetjem seznama, pa je bil sprejet pravilnik, ki je urejal kriterije za ugotavljanje presežnih delavcev. Revident zatrjuje, da ta pravilnik ne bi smel biti uporabljen, ker je uredil kriterije, ki so upoštevali delovno uspešnost delavcev, kakršna je bila pred uveljavitvijo pravilnika, torej ima pravilnik retroaktivne ucinke. To revidentovo sklepanje pa je z vidika uporabe materialnega prava zmotno. Pravilnik tožene ...

Sodba nº VIII Ips 54/2000 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 2000

Revidentka za izostanek ni imela soglasja delodajalca (dejansko stanje) in da je bil zato njen izostanek neopravicen, bi lahko na izrek disciplinske sankcije (obvezen izrek prenehanja delovnega razmerja) vplivale le še okolišcine, zaradi katerih bi lahko bila izvršitev disciplinskega ukrepa pogojno odložena (20. clen pravilnika).

Sodba nº VIII Ipd 85/2000 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 2000

Izvršitveno dejanje disciplinske kršitve, opredeljene kot nezakonito razpolaganje z družbenimi sredstvi ni trajna prilastitev stvari, temvec, da si jo je tožnik zacasno prilastil s tem, da jo je odpeljal iz skladišca in jo skrival pred komisijo, namesto, da bi ji jo izrocil. Pri tem njegov motiv, nacin in cas razpolage nista pravno pomembna, niti ni relevantno dejstvo, da je stroj potem, ko je tožena stranka prijavila dejanje policiji, tožnik vrnil.

Sodba nº VIII Ips 82/2000 of Delovno-socialni oddelek, November 21, 2000

V 2. tocki 1. odstavka 75. clena ZTPDR oziroma 2. tocki 1. odstavka 100. clena ZDR je dolocena posebna oblika (forma) sporazumnega prenehanja delovnega razmerja, katerega zunanji izraz je pisni sporazum. Pogoj za njegovo veljavnost je z zakonom predpisana posebna oblicnost. Nacin prenehanja delovnega razmerja po 2. tocki 1.

November 20, 2000

Sodba nº in sklep III Ips 152/99 of Gospodarski oddelek, November 20, 2000

Nicen je sklep skupšcine d.d., sprejet v nasprotju s 593. clenom ZGD. Odlocanje o razporeditvi dobicka je sprejetje sklepa o razporeditvi dobicka, ne pa izplacila, izvršena na njegovi podlagi.

November 16, 2000

Sklep nº II Ips 258/2000 of Civilni oddelek, November 16, 2000

Predlog za obnovo postopka ni utemeljen, ker tožena stranka ne navaja novih dejstev.

Sodba nº II Ips 264/2000 of Civilni oddelek, November 16, 2000

Po pretrganju zacne zastaranje odškodninske terjatve teci znova in se cas, ki je pretekel pred pretrganjem, ne všteje v zakoniti zastaralni rok (prvi in drugi odstavek 392. clena ZOR). Od dneva ponovnega zacetka teka zastaralnega roka pa je mogoce ugotoviti iztek zastaranja takrat, ko pretece toliko casa, kot je z zakonom predpisano za pretrgano zastaranje (šesti odstavek 392. clena ZOR).

Sklep nº I R 79/2000 of Civilni oddelek, November 16, 2000

Predlog za delegacijo je utemeljen zaradi sorodstvene povezave med delavko sodišca, ki naj bi v pritožbeni fazi odlocalo v tej zadevi, in mladoletno upnico. Da bi bil izkljucen dvom o korektnosti postopka in nepristranskosti odlocanja, je bilo treba odlociti, naj v tej zadevi na pritožbeni stopnji postopka drugo višje sodišce.

Sklep nº I R 87/2000 of Civilni oddelek, November 16, 2000

Sedež pooblašcenca in lažja dostopnost tožniku na predlagano sodišce nista razloga za smotrno delegacijo.

Sklep nº I R 80/2000 of Civilni oddelek, November 16, 2000

Trditve v predlogu za ordinacijo pristojnosti in do sedaj znani podatki lahko privedejo do pristojnosti sodišca Republike Slovenije. Zato je na podlagi 68. clena ZPP za odlocanje v tej pravdni zadevi dolocilo Okrožno sodišce v Novi Gorici.

Sklep nº Cp 5/2000 of Civilni oddelek, November 16, 2000

Vzajemnost se domneva, ce zaprošeno ministrstvo tuje države navede, da nima podatkov, da bi ta tuja država slovenskih sodb ne priznavala.

Sklep nº Cp 15/2000 of Civilni oddelek, November 16, 2000

Po dolocbi drugega odstavka 96. clena ZMZPP so morebitne napake v postopku glede vrocanja in sodelovanja sanirane, ce se je oseba, zoper katero je bila izdana tuja sodna odlocba, spustila v obravnavanje glavne stvari v postopku na prvi stopnji. Nasprotni udeleženec pa je v postopku - ne glede na pritožbene trditve o uporabi jezika in nacinu vrocanja - sodeloval, zaradi cesar priznanje tujih sodnih odlocb tudi ne nasprotuje javnemu redu Republike Slovenije.

Sodba nº I Up 852/99 of Upravni oddelek, November 16, 2000

Osebe, ki jim je bilo premoženje nacionalizirano na podlagi 7.a clena Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij, niso upravicene do denacionalizacije po ZDen. V postopku denacionalizacije ni mogoce preizkušati zakonitosti pravnomocnega upravnega akta, s katerim je bilo podržavljenje izvršeno.

Sodba nº I Up 1199/99 of Upravni oddelek, November 16, 2000

Pravnomocnost denacionalizacijskih odlocb, na podlagi katerih so denacionalizacijski upravicenci upraviceni do odškodnine za podržavljeno premoženje v obveznicah, ni odlocilna za zacetek izplacevanja obresti, ki ga je posebej dolocil 2. odst. 7.b clena Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu. Cas pravnomocnosti odlocbe ne vpliva na višino obresti, temvec le na izvršljivost denacionalizacijske odlocbe, to je na izrocitev obveznic.

Sodba nº I Up 354/2000 of Upravni oddelek, November 16, 2000

Za izdajo lokacijskega dovoljenja je pravna podlaga prostorsko izvedbeni akt, ne pa družbeni plan.

Sklep nº I Up 168/98 of Upravni oddelek, November 16, 2000

Samo zaradi tega, ker je bilo zemljišce razlašceno po Zakonu o agrarni reformi in kolonizaciji v LRSS, ni mogoce sklepati, da je podana stvarna pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ne Ministrstva za okolje in prostor, ki po dolocbah 14. clena novele ZDen (Ur.l. RS, št. 65/98) odloca o pritožbah zoper odlocbe o zahtevi za denacionalizacijo podržavljenih stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišc.

Sodba nº I Up 852/99 of Upravni oddelek, November 16, 2000

Premoženje, ki je bilo podržavljeno na podlagi 7.a clena Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij, ZDen v 8. tocki 3. clena izkljucuje iz denacionalizacije. V denacionalizaciji ni mogoce preizkušati zakonitosti pravnomocnega upravnega akta, s katerim je bilo podržavljenje izvršeno.

Sklep nº I Up 1009/2000 of Upravni oddelek, November 16, 2000

Odlocba komunalnega inšpektorja o odstranitvi lesenih barak je upravni akt prve stopnje, zato zoper njo ni dovoljena tožba v upravnem sporu, ampak redno pravno sredstvo pritožbe v skladu z dolocbami ZUP. V upravnem sporu odloca sodišce le o zakonitosti dokoncnih upravnih aktov.

Sodba nº I Ips 282/2000 of Kazenski oddelek, November 16, 2000

Ce vložnik z navajanjem, da obdolženka ne razpolaga z mednarodno tiralico, uveljavlja kršitev pravic obrambe, temu ni moc pritrditi. Ob zaslišanju obdolženke pred preiskovalno sodnico je bila namrec navzoca njena zagovornica, ki je imela ves cas postopka možnost vpogleda v spis, obdolženka pa je bila pred zaslišanjem poucena v skladu s 5. clenom ZKP.

Sodba nº I Ips 259/98 of Kazenski oddelek, November 16, 2000

Pritožbeno sodišce pri odlocitvi, ali bo obdolženca oprostilo placila povprecnine, ni vezano na odlocitev prvostopenjskega sodišca. Zato izrek o oprostitvi placila stroškov pred sodišcem prve stopnje ne more biti podlaga za zakljucek o nezakonitosti drugacne odlocitve o stroških pritožbenega postopka.

Sodba nº III Ips 75/99 of Gospodarski oddelek, November 16, 2000

Dolocilo tretjega odstavka 338. clena ZPP (1977) (sedaj cl. 324/3 ZPP) prihaja v poštev le pri t.im. procesnem pobotanju, se pravi v pravdi uveljavljenem pobotu še obstojecih terjatev in protiterjatve, ne pa, ce sta ti terjatvi prenehali že pred tem.

Sodba nº III Ips 180/99 of Gospodarski oddelek, November 16, 2000

S sodbo, s katero je sodišce ugodilo zahtevku na izpraznitev poslovnih prostorov, ki jih je tožena stranka dobila v najem je sodišce rešilo tudi predhodno vprašanje veljavnosti sklenjene najemne pogodbe. Vprašanje pravilnosti rešitve predhodnega vprašanja je materialnopravno vprašanje.

November 15, 2000

Sklep nº II Ips 184/2000, II Ips 185/2000 of Civilni oddelek, November 15, 2000

ZOR v 199. clenu med primeroma navedenimi oblikami satisfakcije za povzroceno nepremoženjsko škodo navaja tudi preklic izjave in umik izjave. Preklic izjave je strožja sankcija, ki jo je mogoce uporabiti v primeru neresnicnosti izjave in ko je treba to razglasiti za neveljavno ter se ji odpovedati. Pri umiku izjave zadošca, da tisti, ki je dal izjavo, sporoci, da ne vztraja pri njej.

Sodba nº II Ips 282/2000 of Civilni oddelek, November 15, 2000

Odmera odškodnine po razmerah v casu sodnega odlocanja upošteva aktualna vrednostna razmerja in tako ohranja realno vrednost prisojene odškodnine glede na konkretne okolišcine. Zato je eden od nacinov revalorizacije. Priznanje zamudnih obresti, katerih sestavni del je tudi temeljna obrestna mera kot sredstvo revalorizacije glavnice, za cas pred izdajo sodbe bi pomenilo dvojno valorizacijo, kar je v nasprotju s temeljnimi naceli obligacijskega prava.

Sodba nº II Ips 63/2000 of Civilni oddelek, November 15, 2000

Stvar materialnopravne presoje vsakega posameznega primera je, ali morejo posebne osebnostne lastnosti in stanja oškodovanca vplivati na vprašanje adekvatne vzrocne zveze, ali torej te okolišcine v konkretnem primeru lahko konkurirajo kot vzrok škode skupaj s klasicno pojmovanim cloveškim vzrokom, torej poškodovalcevim ravnanjem.

Sodba nº II Ips 149/2000 of Civilni oddelek, November 15, 2000

Tožena stranka, ki je v soglasju z lastnikom stanovanja oddala stanovanje tožniku, lastniku stanovanja pa je dodelila v uporabo kot imetniku stanovanjske pravice drugo vecje stanovanje, ni dolžna priskrbeti tožniku drugega primernega stanovanja na podlagi 2.

Sodba nº in sklep II Ips 195/2000 of Civilni oddelek, November 15, 2000

Sklep po 369. clenu ZPP, s katerim sodišce druge stopnje ugodi pritožbi tako, da razveljavi sodbo prve stopnje in vrne zadevo temu sodišcu v novo sojenje, ni sklep, s katerim se postopek pravnomocno konca. Zato revizija zoper tak sklep ni dovoljena in jo je revizijsko sodišce zavrglo (392. clen ZPP).

Sklep nº I R 53/2000 of Civilni oddelek, November 15, 2000

Dejstvo, da je dolžnik zaposlen na delovnem mestu zemljiškoknjižnega referenta pri stvarno in krajevno pristojnem Okrajnem sodišcu .., predstavlja tehten razlog za delegacijo pristojnosti po 67. clenu ZPP.

Sklep nº I R 89/2000 of Civilni oddelek, November 15, 2000

Trditev, da se ljudje med seboj dobro poznajo, je mogoce izreci za vecino slovenskih krajev in torej tudi za vecino sodnikov. Poznanstvo med sodniki zato ne predstavlja tehtnega razloga za delegacijo pristojnosti v smislu dolocbe 67. clena ZPP. Ce pa bi šlo v konkretni zadevi za take vezi med pravdno stranko in sodnikom, da bi vzbujale dvom v nepristranost sodnika, je to lahko razlog za izlocitev posameznega sodnika skladno z dolocilom 70. clena ZPP, ne pa razlog za delegacijo stvarne pristoj...

Sklep nº Cp 10/2000 of Civilni oddelek, November 15, 2000

Predlagateljica je priložila šele pritožbi prevode žigov, ki so na angleškem prevodu sodbe in ki naj bi po pritožbenih trditvah dokazovali, da je sodba, katere priznanje se zahteva, postala dokoncna in pravnomocna. Iz teh žigov naj bi bilo po pritožbenih trditvah razvidno, da je bila tuja sodna odlocba pred prevodom v angleški jezik predložena sodišcu, uradno fotokopirana, angleški prevod sodbe pa uradno potrjen s strani Biroja za pravosodje Regije 14, Oddelka za registracijo upravnih zakonov...

Sodba nº I Up 950/2000 of Upravni oddelek, November 15, 2000

Pri odlocanju o prošnji za azil po 2. in 3. odstavku 1. clena ZAzil je treba upoštevati izkljucitvene razloge iz 4. clena ZAzil. Pravica do azila se ne priznava osebam, pri katerih obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da so zagrešile hudo kaznivo dejanje nepoliticne narave zunaj RS, preden so bile sprejete v državo kot begunci. Obstoj pravnomocne odlocbe sodišca, da obstajajo zakoniti pogoji za izrocitev osebe, ki je zaprosila za azil, zadostuje za odlocitev o obstoju "utemeljenih razlogov za...

Sodba nº I Up 51/2000 of Upravni oddelek, November 15, 2000

V primerih prenehanja pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišcu, izvedene pravnemu nasledniku prejšnjega lastnika, ob zakonski opredelitvi pravice do pravicne odškodnine, in ko je prenehanje pravice uporabe bilo izvedeno na podlagi predpisa, ki ni naveden v 3. clenu ZDen, ne obstajajo pogoji za denacionalizacijo.

Sodba nº I Up 51/2000 of Upravni oddelek, November 15, 2000

V primerih prenehanja pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišcu, izvedene pravnemu nasledniku prejšnjega lastnika, ob zakonski opredelitvi pravice do pravicne odškodnine in ko je prenehanje pravice uporabe bilo izvedeno na podlagi predpisa, ki ni naveden v 3. clenu ZDen, ne obstajajo pogoji za denacionalizacijo.

November 10, 2000

Sodba nº III Ips 167/99 of Gospodarski oddelek, November 10, 2000

Ce tožbeni zahtevek v že pravnomocno razsojeni stvari temelji le na lastni menici, ne gre za že razsojeno stvar, ce isti tožbeni zahtevek v drugem postopku temelji na klavzalnem pravnem poslu, saj gre za razlicna historicna dogodka in razlicno dejansko podlago.

November 09, 2000

Sodba nº II Ips 232/2000 of Civilni oddelek, November 09, 2000

Pogodbo je mogoce opredeliti za oderuško (in nicno) po 141. clenu ZOR, ce so ob njeni sklenitvi izpolnjene naslednje predpostavke:

Sklep nº II Ips 442/2000 of Civilni oddelek, November 09, 2000

V sporu za spremembo preživnine, dolocene z dogovorom po 130. clenu ZZZDR, se dovoljenost revizije presoja po 2. odstavku 367. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 279/2000 of Civilni oddelek, November 09, 2000

Pri kršitvi kontrahirne dolžnosti po 117. clenu in naslednjih je treba kupce zavarovati s prisilno sklenitvijo prodajne pogodbe za stanovanje za kupnino, ki je oblikovana po privatizacijskih dolocbah SZ po vrednosti tocke, ki je veljala 30. dan po vložitvi zahteve za odkup stanovanja (peti odstavek 117. clena SZ). S tem so kupceve koristi ustrezno zavarovane. Nadaljnje sankcije glede na navedeno ne bi bile utemeljene.

Sklep nº I R 86/2000 of Civilni oddelek, November 09, 2000

Bližnji kolegialni in osebni stiki tretjetožnice kot okrožne sodnice s sodniki Okrajnega sodišca v ... pomenijo okolišcino, ki bi lahko ovirala nemoten potek postopka. Na to kaže že vložen predlog za izlocitev pristojne okrajne sodnice. Glede na to so podani razlogi v smislu 67. clena Zakona o pravdnem postopku za prenos pristojnosti.

Sklep nº II Ips 359/2000 of Civilni oddelek, November 09, 2000

Sodba prve stopnje je bila izdana po 14.7.1999, ko je zacel veljati novi ZPP. Zato je za dovoljenost revizije odlocilen drugi odstavek 367. clena ZPP, ki doloca, da je v premoženjskih sporih revizija dovoljena, ce vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe presega 1.000.000,00 tolarjev.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners