Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 2000

December 22, 2000

Sodba nº I Ips 328/2000 of Kazenski oddelek, December 22, 2000

S tem ko sodišce ni preklicalo pogojne obsodbe zaradi neizpolnitve naloženih obveznosti v enem letu, odkar je pretekla preizkusna doba, ampak kasneje, je kršilo dolocbo 2. odst. 55. cl. KZ. Sodbo, zoper katero je bila vložena zahteva za varstvo zakonitosti, je bilo zato treba spremeniti in postopek ustaviti (4. odst. 506. cl. ZKP).

Sodba nº I Ips 224/96 of Kazenski oddelek, December 22, 2000

Glede na zakonsko ureditev v 1. odstavku 413. clena ZKP sodišcu ni treba najprej izvesti predlaganega dokaza in šele nato ocenjevati njegovo relevantnost za obnovo postopka. Zadostuje ugotovitev, da dejstva in dokazi ocitno niso taki, da bi se na njihovi podlagi mogla dovoliti obnova.

December 21, 2000

Sodba nº II Ips 120/2000 of Civilni oddelek, December 21, 2000

Na telefonskem aparatu je prišlo do dveh istovrstnih okvar (poškodbe izolacije in vezja zaradi prenapetosti nad 1000 voltov), ki jih tožena stranka ob upoštevanju garancijskih pogojev, ki jih je tožnik prejel in bil tedaj z njimi seznanjen, ni bila dolžna odpraviti v garancijskem roku brezplacno. Tožena stranka je prvo okvaro odpravila, tožnik pa je placilo popravila odklonil. Sodišci druge in prve stopnje sta zato utemeljeno zavrnili tožnikovo zahtevo, da mora tožeca stranka brezplacno odpra...

Sklep nº II Ips 106/2000 of Civilni oddelek, December 21, 2000

Pri vzdrževalcu cest (zlasti avtoceste) presoja preprecljivosti škodnega dogodka ni podvržena le merilu "potrebne skrbnosti", ampak najstrožjemu merilu - merilu skrajne skrbnosti. Upoštevanje merila skrajne (in ne le potrebne) skrbnosti pa pomeni, da za ekskulpacijo odgovornosti ne zadošca, ce se cesta redno, obcasno ali izredno pregleda in na posameznih delih preventivno tudi posuje proti poledici, ampak mora biti pri presoji, da na dolocenem delu ceste (še posebej avtoceste) ne more priti d...

Sodba nº II Ips 89/2000 of Civilni oddelek, December 21, 2000

Pri cestnem podjetju je presoja preprecljivosti škodnega dogodka podvržena najstrožjemu merilu - merilu skrajne skrbnosti. Temu merilu pa prav gotovo ne ustreza ravnanje cestnega podjetja, ki v zimskem casu in v vremenskih razmerah, v katerih je mogoc nastop poledice, opusti nadzor nad prevoznostjo in uporabnostjo ceste in je ne nadzira niti na tistem delu, za katerega ve, da je najbolj kriticen.

Sodba nº II Ips 132/2000 of Civilni oddelek, December 21, 2000

Na odlocitev o pasivni legitimaciji prvega toženca za tožnikovo škodo ne more vplivati trditev, da ni bil dejanski posestnik nepremicnine. Revizijsko sodišce ugotavlja, da v obravnavanem primeru velja specialna dolocba tretjega odstavka 22. clena SZ, ki doloca, da so pri upravljanju stanovanj v pravicah in obveznostih (mednje sodi tudi vzdrževanje stavbe) lastniki izenaceni ne glede na to, ali v stanovanju prebivajo ali ne. Gre torej za v zakonu posebej poudarjeno obveznost lastnikov, da mora...

Sklep nº I Up 360/2000 of Upravni oddelek, December 21, 2000

Ni bistveno, kdaj je bila tožba za ugotovitev nicnosti pogodbe o prodaji stanovanja vložena. Bistveno je, ce je ta pogodba glede na 88. clen ZDen nicna, ali ne.

Sodba nº I Up 379/2000 of Upravni oddelek, December 21, 2000

Ker se dejansko stanje po zaslišanju tožnikov glede pogojev javnopravnega znacaja ni spremenilo, ponovno zaslišanje tožnice v upravnem postopku ne bi moglo vplivati na drugacno odlocitev o zadevi. O teku ugotovitvenega postopka odloca glede na okolišcine posameznega primera uradna oseba, ki vodi postopek (142. clen ZUP/86). Tudi o tem, kdaj oz. ali se opravi ogled na kraju samem, odloca uradna oseba (194. clen ZUP/86).

Sklep nº I Up 1141/2000 of Upravni oddelek, December 21, 2000

Akt, s katerim je bil sprejet nacrt za upravljanje z velikim kormoranom na obmocju RS za leto 2000 do 2001, iz katerega ni razvidno, da bi se tudi že neposredno izvajal, sam po sebi niti z verjetnostjo ne izkazuje obstoj spornega pravnega razmerja, zato tudi ni verjetno izkazana potreba, da se odvrnejo hujše škodljive posledice.

Sodba nº in sklep I Ips 312/2000 of Kazenski oddelek, December 21, 2000

Ker med upravicenci za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti v dolocilu 1. odst. 421. cl. ZKP niso našteti obdolžencevi krvni sorodniki v ravni vrsti (razen po njegovi smrti), torej tudi starši, je zahteva za varstvo zakonitosti, ki jo je vložila obdolženceva mati, nedovoljena.

Sodba nº I Ips 326/2000 of Kazenski oddelek, December 21, 2000

Ker je bil pripor zoper obdolženca odrejen pred uvedbo preiskave, bi moral biti podan opis kaznivega dejanja v sklepu o odreditvi pripora - nacin storitve, cas, in kraj storitve ocitanih kaznivih dejanj. Le na ta nacin je obdolžencu zagotovljeno ucinkovita pritožba.

Sodba nº I Ips 321/2000 of Kazenski oddelek, December 21, 2000

S tem ko zagovornik trdi, da ne obstaja nevarnost, da bi osumljenec na prostosti ponovil kaznivo dejanje, da mu ponovitvene nevarnosti ni mogoce ocitati in da odreditev pripora ni neogibno potrebna za varnost ljudi oziroma potek postopka, uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Zaradi tega razloga pa po 2. odst.

Sodba nº I Ips 332/2000 of Kazenski oddelek, December 21, 2000

Pravno nesprejemljivo je stališce, da se sklep o odreditvi pripora zaradi ponovitvene nevarnosti ne more sklicevati na varnost beguncev, ceš da hocejo kot tuji državljani preko meja na zahod, kjer bodo bolj varni kot tam, od koder so pribežali. S priporom iz razloga ponovitvene nevarnosti se namrec zagotavlja varnost ljudi, pri zagotavljanju te varnosti pa tudi morebiten "pristanek" beguncev, da je njihova varnost ogrožena, ne more biti pravno upoštevan.

Sodba nº I Ips 320/2000 of Kazenski oddelek, December 21, 2000

Z navedbami, da ni podan utemeljen sum, da bi osumljenec storil ocitano kaznivo dejanje in da nista podana priporna razloga, zagovorniki uveljavljajo razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odst. 420 .cl. ZKP).

Sodba nº I Ips 290/2000 of Kazenski oddelek, December 21, 2000

Pri tehtanju, ali je prekršena obtoženceva pravica do sojenja v razumnem roku, je potrebno upoštevati ne le potek casa ampak tudi zahtevnost zadeve. Ce gre za kazensko zadevo, ki je po dokazni plati izjemno zapletena, sodišce pa kontinuirano izvaja procesna dejanja, o kršitvi ni mogoce govoriti.

Sodba nº I Ips 330/2000 of Kazenski oddelek, December 21, 2000

Ker je preiskovalna sodnica ugotovila priporni razlog begosumnosti v skladu s 1. tc. 1. odst. 201. cl. ZKP na osnovi dejstev, da je obdolženec italijanski državljan s prebivališcem v Švici in ga na ozemlje naše države nic ne veže, to opravicuje zakljucek, da bi obdolženec pobegnil, ce bi bil spušcen na prostost. Ocitek kršitve ustavnih dolocb o enakopravnosti tujcev z državljani Republike Slovenije v zvezi z odrejanjem pripora je zato brez podlage.

Sodba nº I Ips 331/2000 of Kazenski oddelek, December 21, 2000

Hipoteticna situacija, ki jo je v zahtevi za varstvo zakonitosti navedel zagovornik obdolženca, ceš, da bi ta lahko že pred odreditvijo pripora po 2.tc. 1.odst. 201.cl. ZKP vplival na price, ce bi hotel, ni vezano z vprašanjem obstoja ali neobstoja odlocilnih dejstev, v zvezi s katerimi je mogoce govoriti o kršitvi postopka po 11.tc. 1.odst. 371.cl. ZKP.

Sklep nº I Ips 266/97 of Kazenski oddelek, December 21, 2000

Ker obsojencevih vlog (pobud) ni mogoce šteti za zahtevo za varstvo zakonitosti, tudi vloge njegove žene z dne 25.9.1997 (obsojenec je pred tem umrl) ni mogoce obravnavati kot dopolnitve njegove zahteve za varstvo zakonitosti, temvec kot njeno zahtevo. Ker pa je bila vložena po preteku roka, dolocenega v 559. clenu ZKP, jo je bilo treba kot prepozno zavreci.

Sodba nº III Ips 118/2000 of Gospodarski oddelek, December 21, 2000

Tudi nepristni cek je cek. Odškodninsko odgovornost za škodo nastalo z njegovim izkupom doloca 9. tocka prvega odstavka 23. clena ZC.

Sklep nº III Ips 120/2000 of Gospodarski oddelek, December 21, 2000

Pravnim osebam vroca sodišce pisanje po cl. 133/1 ZPP, ne pa po 137. clenu ZPP.

December 20, 2000

Sklep nº II Ips 303/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Po tretjem odstavku 400. clena ZPP je revizija proti sklepu sodišca druge stopnje, s katerim je zavrglo vloženo pritožbo, vselej dovoljena. Gre za izjemo od nacelne opredelitve o dovoljenosti revizije proti sklepu iz prvega odstavka 400. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 310/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 270/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Sodna praksa je že veckrat zavzela stališce, da so mokra in spolzka tla nevarna stvar, ker iz njih izvira vecja nevarnost zdrsov in padcev.

Sklep nº II Ips 228/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Sodna praksa in pravna teorija sta med standardna merila v zvezi z relativnim razlogom za izlocitev uvrstili tudi ekonomsko odvisnost izvedenca od stranke - v konkretnem primeru družbe, ki je zanj izstavila racun in poravnala honorar za opravljeno izvedensko delo, direktor družbe pa je mož tožnicine pooblašcenke oziroma zet njenega pooblašcenca.

Sodba nº II Ips 98/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Da je šlo za protipravno škodno ravnanje izhaja iz pojasnila, da sta toženca sekala les in ga prodala, kar je presegalo njuna pooblastila za nabiranje kurjave v gozdu. Za tako ravnanje sta odgovorna in naklep pri civilnem deliktu ni potreben, ugovor pasivne legitimacije pa je ocitno neutemeljen. Zaradi ravnanja tožencev je prvi toženi stranki nastala škoda, ki jo je izvedenec ugotovil s primerjavo cen na panju in to v casu prodaje lesa. Tedaj je bila prva tožena stranka oškodovana.

Sodba nº II Ips 291/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Kuverto z dopisom-opravicilom je stranka naslovila neposredno na razpravljajoco sodnico in ne na sodišce. Osebno na sodnika naslovljene pošiljke vložišce ne sme odpreti (cetrti odstavek 215. clena Sodnega reda). Na kuverti toženka tudi ni oznacila, da gre za nujno zadevo, ker je tega dne razpisan narok. Zato delavec vložišca ni imel razloga, da bi pošiljko obravnaval kot nujno in jo takoj dostavil naslovniku. Ravnal je v skladu s prvim odstavkom 215. clena Sodnega reda in jo z ostalo obicajno...

Sodba nº I Up 108/2000 of Upravni oddelek, December 20, 2000

Po uveljavitvi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) je mogoce denacionalizacijski zahtevek za vrnitev podržavljenega premoženja v naravi zavarovati le z zacasno odredbo po tem zakonu, z zamudo roka iz 1. odstavka 11. clena ZLPP ugasne pravica za vracilo v naravi, upravicencu pa ostane pravica do odškodnine.

Sodba nº I Up 373/2000 of Upravni oddelek, December 20, 2000

Tožeca stranka (snaha denacionalizacijskega upravicenca) ne more biti stranka v konkretnem postopku denacionalizacije. Do dedovanja bo prišlo šele po tem, ko bo odlocba o denacionalizaciji postala pravnomocna. Dedovanje bo izvedeno po zakonu, kar pomeni, da tožeca stranka kot snaha denacionalizacijskega upravicenca ni v krogu zakonitih dedicev, oporocno dedovanje pa ni izkazano.

Sodba nº I Up 1020/99 of Upravni oddelek, December 20, 2000

Novo identifikacijsko potrdilo je nov dokaz iz iste vrste dokazov, uporabljenih v prejšnjem postopku. Drugacna identifikacija istih zemljišc je bila naknadno odkrita in je sestavni del prejšnjega dejanskega stanja, zato je lahko razlog za obnovo postopka.

Sodba nº I Up 1160/99 of Upravni oddelek, December 20, 2000

V postopku denacionalizacije, ko podržavljene delniške družbe petdeset let niso delovale, delnica ne more biti vec vrednostni papir in s tem edina podlaga za uveljavljanje pravic po ZDen. Imetnik delnice, ki glasi na prinosnika, mora dokazati, da je bil lastnik delnice ob podržavljenju in na tej podlagi lastnik alikvotnega dela kapitala podržavljene delniške družbe. Njena dokazna vrednost, kot nekdanjega vrednostnega papirja, lahko samo skupaj z drugimi prepricljivimi dokazi, služi za dokazov...

Sklep nº I Up 186/2000 of Upravni oddelek, December 20, 2000

Kadar v tožbi niso navedena imena pravih tožnikov in tožbi ni predloženo pooblastilo za zastopanje, ki mora biti v slovenskem jeziku, in odvetnik, ki je vložil tako tožbo, na poziv sodišca v smislu 1. odst. 29. clena ZUS za dopolnitev tožbe, v odmerjenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, sodišce tožbo zavrže.

Sklep nº I Up 1145/2000 of Upravni oddelek, December 20, 2000

Stranka, ki pri sodišcu zahteva odložitev izvršitve upravnega akta, mora sama izkazati, da je predhodno vložila zahtevo za odložitev izvršbe pri organu po 2. odstavku 30. clena ZUS.

Sodba nº I Up 1126/99 of Upravni oddelek, December 20, 2000

Kupca nacionaliziranega nezazidanega stavbnega zemljišca, ki je s kupno pogodbo pridobil le pravico uporabe tega zemljišca, ni mogoce šteti kot prejšnjega lastnika odvzetega zemljišca in torej upravicenca po dolocbah Zakona o denacionalizaciji.

December 15, 2000

Sklep nº II Up 39/99 of Upravni oddelek, December 15, 2000

Sodišce pri zavracanju denacionalizacijske zahteve ne more izhajati iz drugacnega dejanskega stanja, kot pa je bila to podlaga pri odlocanju upravnega organa. Presojo zakonitosti mora opraviti v okviru dejanskega stanja iz upravnega postopka.

Sklep nº I Up 235/2000 of Upravni oddelek, December 15, 2000

Utemeljen je pritožbeni ugovor, da so bila v postopku na prvi stopnji bistveno kršena pravila postopka, ker pritožnici ni bila vrocena tožba zoper odlocbo tožene stranke. Po izrecni dolocbi 1. odstavka 36. clena ZUS mora sodišce poslati tožbo s prilogami v odgovor tudi prizadeti stranki. Zato je podana bistvena kršitev dolocb postopka in sicer dolocb 2. odstavka 72. clena ZUS v zvezi z 8. tocko 2. odstavka 339. clena ZPP.

Sodba nº I Up 118/2000 of Upravni oddelek, December 15, 2000

Ce nepremicnine ni mogoce vrniti v last in posest, gre upravicencu odškodnina v smislu dolocb 42. clena ZDen. Ker tožeca stranka svojega zahtevka za placilo odškodnine v obliki nadomestne nepremicnine tudi po opozorilu upravnega organa, da za to ni zakonskih pogojev, do izdaje prvostopenjske odlocbe ni spremenila v zahtevek za odškodnino v obliki obveznic, je upravni organ utemeljeno zavrnil zahtevo za denacionalizacijo.

Sodba nº I Up 996/99 of Upravni oddelek, December 15, 2000

Ce je tožena stranka na podlagi 2. odstavka 125. clena ZUP odpravila sklep prvostopnega upravnega organa o zavrženju zahteve za denacionalizacijo, tožnik s pritožbo v upravnem sporu ne more uspeti, ce v njej navaja le okolišcine, ki bodo morda pomembne v upravnem postopku, ki še sploh ni bil uveden.

Sklep nº I Up 193/98 of Upravni oddelek, December 15, 2000

Ker tožnica svoje zahteve za denacionalizacijo ni oprla na dejansko stanje iz 31. clena ZDen, je sodišce, ki je presojalo odlocbo tožene stranke le z vidika 31. clena ZDen, izhajalo iz zmotnega dejanskega stanja in je svojo odlocitev napacno oprlo na 1. odstavek 59. clena ZUS.

Sodba nº II Up 14/99 of Upravni oddelek, December 15, 2000

Obnovitveni razlog iz 9. tocke 249. clena ZUP je podan že s samim dejstvom, da organ, ki je vodil postopek, ni sam vkljucil v postopek osebe, ki je imela pravico udeleževati se postopka. Ob konkurenci dveh denacionalizacijskih upravicencev imata oba pravico udeleževati se postopka kot stranka.

Sklep nº I Up 1144/2000 of Upravni oddelek, December 15, 2000

Vsaka škoda ne pomeni nastanka hujših škodljivih posledic, pavšalne navedbe, ki se nanašajo na gradbeno dovoljenje, ne zadostujejo.

Sklep nº I Up 1146/2000 of Upravni oddelek, December 15, 2000

Trditev, da je stranka onemogocena v izvajanju svojih zakonitih funkcij, s cimer naj bi ji nastala škoda, ki je javnega znacaja, še ne izkazuje pogoja verjetnega nastanka hujših škodljivih posledic.

December 14, 2000

Sklep nº II Ips 290/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Ceprav je bila tožba vložena pred uveljavitvijo zakona o pravdnem postopku (1999) in sodba sodišca prve stopnje izdana po njej, revizija ni dovoljena, ce v tožbi navedena vrednost spornega predmeta ne presega zneska 1.000.000 SIT.

Sodba nº II Ips 295/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Pravilno je sklepanje pritožbenega sodišca, da zdrsana plošca, blaga prelomnica, stek lahke in srednje težke proge z ustrezno oznacbo niso okolišcine, ki bi bile posebno nevarne ali na smucišcih neobicajne, in zaradi katerih bi objektivno odgovarjala druga tožena stranka in prva tožena stranka, pri kateri je bila prva odgovornostno zavarovana.

Sklep nº II Ips 311/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Za razsojeno stvar ne gre le takrat, ko tožnik vloži novo tožbo o že pravnomocno zavrnjenem zahtevku, marvec tudi takrat, ko je bilo pravnomocno v celoti ugodeno obogatitvenemu denarnemu zahtevku, le da je bil ta prenizko postavljen.

Sodba nº II ips 322/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Sodišce je ravnalo prav, ko je opravilo narok za glavno obravnavo kljub nenavzocnosti tožene stranke in njenega pooblašcenca - odvetnika, ceprav je ta pred tem predlagal preložitev naroka, ceš, da ima na drugem sodišcu razpisane že tri druge obravnave.

Sodba nº II Ips 300/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Ni ne objektivne ne subjektivne odgovornosti šole, ki je organizirala športni dan s smucanjem, tožnica pa si je kot uciteljica poškodovala koleno, ko je morala ostro zaviti, ker je prednjo nenadno zapeljal ucenec.

Sodba nº II Ips 109/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Šest let skupnega življenja, dejstvo, da je tožnica imela kljuce od pokojnikovega stanovanja in dejstvo, da ni bilo razlogov za neveljavnost zakonske zveze med njima, zadošcajo za presojo o obstoju izvenzakonske skupnosti.

Sodba nº II Ips 116/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Sodišci sta uporabili slovensko materialno pravo, ceprav je tožnik (ki prebiva v Avstriji) v tožbi trdil, da je bila posojilna pogodba z dne 12.11.1992 sklenjena v Avstriji. Kje je bila pogodba dejansko sklenjena, sodišci v sodbah nista ugotovili. Ce bi bila tožbena trditev tocna, bi šlo za razmerje z mednarodnim elementom. To bi sodišcema po 8. tocki 20. clena ZUKZ narekovalo uporabo avstrijskega prava (Obcega državljanskega zakonika). Ker pa je revizijo vložila le toženka, in morebitna upor...

Sodba nº II Ips 99/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Ugovor, da sodba druge stopnje nima pravnega pouka, na revizijski stopnji ni vec upošteven, pa tudi ne utemeljen revizijski razlog. Sodba sodišca druge stopnje je pravnomocna in zoper pravnomocno sodbo ni rednih pravnih sredstev. Le za redna pravna sredstva velja obveznost sodišca, da nanje stranki v pravnem pouku na koncu sodbe opozori oziroma ju o njih poduci (11. clen ZPP, 25. clen Ustave Republike Slovenije - pravica do pravnega sredstva).

Sodba nº in sklep II Ips 316/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Pravilna je porazdelitev odgovornosti za škodo, ki je nastala ob trcenju dveh vozil: tožnika - voznika kolesa z motorjem, ki je vozil ob desni strani in nasproti vozecega zavarovanca tožene stranke - voznika osebnega avtomobila, ki je v križišcu zavijal v levo in ustavil avatomobil nekoliko cez sredinsko crto.

December 13, 2000

Sodba nº II Ips 298/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 327/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 285/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Ena od predpostavk za združitev pravd je ista vrsta postopka (313. in prvi odstavek 188. clena ZPP).

Sodba nº II Ips 253/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Zakonec, ki ne poskrbi, da se njegova pravica iz skupnega premoženja na nepremicnini, ki je v zemljiški knjigi vpisana le na njegovega zakonca, vpiše v zemljiško knjigo, ne more z izlocitveno tožbo uspešno zahtevati ugotovitve, da je nedopustna izvršba na njegovem deležu premoženja, ce je upnik ravnal pošteno.

Sklep nº II Ips 200/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Kadar v reviziji proti obrestnemu delu pravnomocne sodbe ni opredeljen vrednostni obseg izpodbijanja, revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 273/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Ker je bil tožnik na glavni obravnavi navzoc in je soglašal s tem, da se narok opravi brez njegove odvetnice, ne gre za kršitev dolocb postopka iz 7. tocke drugega odstavka 354. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 276/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Za cas pred uveljavitvijo ZOZP je treba 99. clen ZTSPOZ (1990) v skladu s prvim odstavkom 4. clena UZITUL razlagati tako, da se upoštevajo nov pravni red, temeljna nacela odškodninskega prava in nastanek vec zavarovalnic v državi. Ta izhodišca narekujejo tako razumevanje dolocb prvega in drugega odstavka 99. clena ZTSPOZ (1990), po katerem je v primeru škode, povzrocene z nezavarovanim motornim vozilom, odškodninsko odgovorna katerakoli zavarovalnica v državi, pri kateri je oškodovanec vložil...

Sklep nº I R 93/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

V obravnavani zadevi, ko sta Okrajno sodišce in sodnica tega sodišca navedena kot toženi stranki, je ocitno bolj smotrno, da vodi postopek drugo sodišce.

Sklep nº II Ips 302/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Revizijsko sodišce je moralo razveljaviti sodbo sodišca druge stopnje v celotnem obsegu, ker je zaradi pritožbe toženke ostala sporna podlaga spora. Zaradi take procesnopravne situacije, ki omogoca pritožbenemu sodišcu v zvezi s toženkino pritožbo sprejetje vseh možnih odlocitev iz prvega odstavka 366. clena ZPP, torej poleg zavrnitve pritožbe ali spremembe višine posameznih odškodnin oziroma sodbe sodišca prve stopnje tudi njeno razveljavitev, revizijsko sodišce ob odprti podlagi (ki predsta...

Sodba nº II Ips 297/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Uveljavljanje zahteve za odkup stanovanja po poteku prekluzivnega dvoletnega roka iz 123. clena SZ.

Sodba nº II Ips 320/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Samo dejstvo, da je tožnika nesreca doletela na poti na delo, ni razlog za odškodninsko odgovornost tožene stranke.

Sodba nº II Ips 287/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Zakoniti zastopnik ima v pravdnem postopku glede neobstoja svoje aktivne legitimacije enak položaj kot pogodbeni zastopnik oziroma pooblašcenec. Nastopa v imenu zastopanega (81. clen ZPP). Stranka v postopku je zastopani sam.

Sklep nº II Ips 371/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Sodba, s katero je bila dolocena preživnina, po upnikovi polnoletnosti izgubi lastnost izvršilnega naslova, ce se upnik redno šola.

Sodba nº in sklep II Ips 49/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Zavarovalnica odgovarja oškodovancu do seštevka zavarovalnih vsot iz obeh zavarovalnih polic, po katerih sta bili pri njej sklenjeni zavarovanji proti odgovornosti dveh lastnikov motornih vozil, ki solidarno odgovarjata oškodovancu za njegovo škodo iz prometne nesrece - ne glede na to, ali sta bili obe zavarovanji sklenjeni pri isti obmocni enoti zavarovalnice. Za prometne škodne primere iz casa po osamosvojitvi Republike Slovenije ni mogoce upoštevati zavarovalnih vsot iz odlokov vlade nekda...

Sodba nº II Ips 237/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Osnovni pogoj za uporabo pravnega pravila paragrafa 418 ODZ je, da je graditelj v dobri veri, da torej ne ve, da gradi na tujem svetu.

Sodba nº II Ips 288/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Pravna podlaga za odlocanje o tožbenem zahtevku je v dolocbah ZDen, saj tožnik ni uveljavljal kake druge dejanske in pravne podlage za svoj lastninski zahtevek. Zato so pravilni tudi razlogi obeh sodišc, da bi tožnik moral svoje trditve v zvezi z odlocbo z dne 26.9.1960 uveljavljati v postopku za denacionalizacijo. Te pravde, ki tece med fizicnimi osebami, ni mogoce uvrstiti med denacionalizacijske postopke. Kdo so stranke oziroma zavezanci denacionalizacijskega postopka in kdo organi odlocan...

Sklep nº I Up 255/2000 of Upravni oddelek, December 13, 2000

Pri vložitvi pritožbe se mora stranka ravnati po pouku o pritožbi, ki je po 1. odstavku 67. clena ZUS sestavni del sodbe in ne pisemske ovojnice, v kateri se pošilja sodba.

Sodba nº I Up 248/2000 of Upravni oddelek, December 13, 2000

Pravice izkorišcanja javnega dobra (vodna pravica) ni mogoce prišteti v neto aktivo podržavljenega podjetja, ker ta pravica ne sodi v premoženje iz 1. odstavka 8. clena ZDen in ni bila predmet podržavljenja po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Ur.l. FLRJ, št.

Sodba nº I Up 369/2000 of Upravni oddelek, December 13, 2000

Položaj stranke v postopku denacionalizacije si najemnik pridobi šele s tem, ko izkaže svoj pravni interes zaradi vlaganj sredstev v podržavljeno nepremicnino, ki je predmet denacionalizacije, kar lahko uveljavlja v novem posebnem postopku pred denacionalizacijskim upravnim organom, ki se nanaša le na njena vlaganja.

Sklep nº I Up 256/2000 of Upravni oddelek, December 13, 2000

Kadar je v upravnem sporu odloceno le o tožbi denacionalizacijskega zavezanca in ker je bila njegova tožba zavrnjena, tožnik kot prizadeta stranka s pritožbo zoper prvostopno sodbo ne izkazuje pravnega interesa, saj tudi ne napada razlogov prvostopne sodbe, na podlagi katerih je prvostopno sodišce presojalo ugovore tega zavezanca kot tožnika.

Sodba nº U 41/2000 of Upravni oddelek, December 13, 2000

Ce je postavljen zahtevek za vrnitev nadomestnega kmetijskega zemljišca, je Sklad kmetijskih zemljišc in gozdov RS zavezanec za vrnitev takšnega zemljišca, ce upravicencu podržavljenega kmetijskega zemljišca iz razlogov, dolocenih v ZDen, ni mogoce vrniti v naravi. Ni pomembno, ali je podržavljeno kmetijsko zemljišce v njegovih sredstvih, ali ne.

Sodba nº III Ips 157/99 of Gospodarski oddelek, December 13, 2000

Komisionarjeva obveznost "dajanje racuna" komitentu iz 3. odst. 780. clena ZOR se nanaša le na prenos dejansko oz. materialno že pridobljenih pravic iz (prodajnih) pogodb, sklenjenih po komitentovem nalogu s tretjimi, ne pa na prenos komisionarjevih pravic okvirnih (dobavnih) pogodb, sklenjenih s tretjimi osebami, ker te pogodbe predstavljajo le podlago za sklenitev konkretnih (prodajnih) pogodb s tretjimi.

December 07, 2000

Sodba nº II Ips 111/2000 of Civilni oddelek, December 07, 2000

Odmera višje odškodnine na racun dolgotrajnosti postopka mora imeti utemeljene razloge npr. v zavlacevanju postopka s strani ene izmed strank ali morda celo zlorabi procesnih pravic. Gre za pravni standard, ki ga ni mogoce primerjati z ocitki o sodnih zaostankih in ga tudi ni mogoce kar posplošeno izraziti v neki nacelni casovni meji, od katere naprej je treba šteti, da gre za dolgo cakanje na odmero odškodnine. Nikakor tudi ne gre za avtomatizem, ki bi bil povezan morda s prezaposlenostjo so...

Sodba nº II Ips 477/2000 of Civilni oddelek, December 07, 2000

Sodna praksa je v vecini primerov res taka, da so otroci ob razvezi zakonske zveze dodeljeni materi. Vendar to ni pravilo, ampak vsakokrat posebej posledica presoje, da bodo otroci zaradi vseh okolišcin v varstvu in vzgoji pri materi bolje preskrbljeni.

Sodba nº II Ips 80/2000 of Civilni oddelek, December 07, 2000

Za pravilno izvajanje upravnih nalog je v prvi vrsti odgovorna država. Kadar pooblasti za izvajanje svojih nalog organe lokalnih skupnosti, s tem nanje prenese le izvajalsko delo, ne pa tudi svoje (odškodninske) odgovornosti za pravilno opravljeno delo.

Sodba nº II Ips 272/2000 of Civilni oddelek, December 07, 2000

Protipravnost ravnanja pisca clanka je izkljucena, ceprav so bile v clanku uporabljene nekatere trde, žaljive in posplošene ocene o oškodovancu, kadar je zapisano mogoce razumeti kot kritiko stanja v dolocenem športu oziroma kot kritiko ravnanja oškodovanca kot športnega funkcionarja, in ne kot napad na njegovo osebnost, kot sramotitev, poniževanje in podobno. Prag, ki je pomemben za navedeno oceno, se presoja v vsakem primeru posebej in je pri obravnavanju zadev javnega pomena višji kot v za...

Sodba nº II Ips 278/2000 of Civilni oddelek, December 07, 2000

Ker je tožnica v zapušcinskem postopku po pokojniku uveljavljala povrnitev denarne vrednosti pomoci namesto omejitve dedovanja zapustnikovega premoženja, dedica pa sta v zapušcinskem postopku sprejela tako obliko svoje obveznosti, je že v zapušcinskem postopku nastopila med pravdnima strankama pravna situacija iz tretjega odstavka 128. clena ZD. Zakon - 128. clen ZD - govori tako v prvem odstavku (ko doloca omejitev dedovanja) kot v tretjem odstavku (ko doloca povrnitev dane pomoci) o višini ...

Sklep nº II Ips 274/2000 of Civilni oddelek, December 07, 2000

Rok za vložitev predloga za nadaljevanje postopka je natancno dolocen: cetrti mesec od dneva, ko je mirovanje postopka nastopilo (torej od konca tretjega meseca do konca cetrtega meseca, šteto v skladu z dolocili ZPP). Rok je prekluziven, ni ga mogoce podaljšati niti z vložitvijo pritožbe.

Sklep nº II Ips 368/2000 of Civilni oddelek, December 07, 2000

Vrednost spornega predmeta je sestavni del tožbe oziroma nasprotne tožbe. Ker toženec v nasprotni tožbi ni navedel vrednosti spora, vrednost spora po tožbi pa ni presegala zneska 50.000,00 din, ki je predstavljal mejno vrednost za dovoljenost revizije, toženceva revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 263/2000 of Civilni oddelek, December 07, 2000

Po ugotovitvah postopka se je tožnica bala psov že prej in zaradi napada tožencevega psa naj bi se ta strah le še povecal. To pa naj bi se posledicno odražalo predvsem v njenem omejenem gibanju (sprehodih), kar naj bi zmanjševalo njeno življenjsko aktivnost. Toda ugotovljene okolnosti, ki naj bi izkazovale to obliko škode, glede na majhen obseg in naravo omejitve, ne utemeljujejo obstoja navedene oblike škode. Neznatna škoda ni pravno priznana škoda.

Sodba nº I Up 731/99 of Upravni oddelek, December 07, 2000

Ce je stranka v upravnem postopku že vložila predlog za obnovo postopka iz razloga po 9. tc. 249. cl. ZUP, ker ji ni bila dana možnost udeležbe v postopku, je njeno pritožbo, vloženo po izteku roka, ki velja za stranke v postopku, šteti in obravnavati kot pritožbo in ne kot predlog za obnovo postopka, ter jo kot prepozno vloženo zavreci.

Sodba nº I Up 345/2000 of Upravni oddelek, December 07, 2000

ZDen v dolocbi 29. tocke 1. odstavka 3. clena izrecno doloca, da so izpolnjeni pogoji za vrnitev arondiranih kmetijskih zemljišc, ce upravicenci niso dobili ustreznih zemljišc. Tožnik v upravnem postopku ni uveljavljal in dokazoval okolišcin, ki bi kljub ugotovljeni približno enaki vrednosti zemljišc kazale na neustreznost dodeljenih zemljišc. Le s pavšalnimi navedbami tožnik ni uspel dokazati, da nadomestna zemljišca niso ustrezna.

Sklep nº I Up 1083/2000 of Upravni oddelek, December 07, 2000

Zacasna odredba po 62. clenu v skladu z 69. clenom ZUS je predvidena le v upravnem sporu, ki je zacet s tožbo, vloženo po 3. odstavku 1. clena ZUS, pa še to le v primeru, ce je z njo izpodbijano dejanje, ki še traja (3. odstavek 62. clena ZUS). Zacasni odredbi po 1. in 2. odstavku 69. clena ZUS sta vezani na tožbo in odlocbo, izpodbijano v istem upravnem sporu.

Sklep nº I Up 251/2000 of Upravni oddelek, December 07, 2000

Ce je bil dejanski prehod zasebnega zemljišca v družbeno lastnino opravljen na podlagi pravnega posla, bi moral upravni organ odstopiti tako zahtevo v pristojno reševanje sodišcu, ker po 1. odstavku 56. clena ZDen odloca o zahtevku za denacionalizacijo iz 5. clena ZDen sodišce.

Sodba nº I Ips 200/97 of Kazenski oddelek, December 07, 2000

Sodišce prve stopnje je prekršilo obsojenceve pravice obrambe in je to vplivalo na zakonitost sodbe, saj iz zapisnika o glavni obravnavi v ponovljenem sojenju ne izhaja, da je sodišce odlocalo o obsojencevih dokaznih predlogih, ki jih je predlagal pri svojem prvem zagovoru (med drugim zaslišanje vnuka, ki je bil na prvem sojenju zaslišan, in žene, ki se je pricevanju odrekla). Zgolj navedba v zapisniku, da je sodišce v soglasju s strankama prebralo listinsko dokumentacijo, ne zadostuje. Za br...

Sodba nº I Ips 303/2000 in I Ips 315/2000 of Kazenski oddelek, December 07, 2000

S tem ko vložnik v zahtevi za varstvo zakonitosti uveljavlja drugacno presojo ugotovljenih dejstev ob drugacni razlagi prava, gre za uveljavljanje nepravilne ugotovitve dejanskega stanja, zaradi cesar pa po dolocbi 2. odst. 420. cl. ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 302/2000 of Kazenski oddelek, December 07, 2000

Ukrep iz 1. tc. 1. odst. 150. cl. ZKP je bil izvrševan zoper oba soosumljenca, ki sta zakonca. Za informacijo, ki jo je vseboval zapis prisluškovanja razgovoru med odvetniškim kandidatom iz pisarne zagovornikov osumljenca B.Š. in soosumljenko - ženo osumljenega B.Š., ni mogoce reci, da izvira od dveh privilegiranih pric - osumljencevim zagovornikom in zakoncem osumljenca, ker:

Sodba nº I Ips 306/2000 of Kazenski oddelek, December 07, 2000

Po dolocbi 2.odst. 420.cl. ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti zaradi zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 269/98 of Kazenski oddelek, December 07, 2000

Sodišce ni dolžno izvesti vsakega dokaza, ki ga predlaga obramba, in sme zavrniti izvedbo dokazov za ugotovitev dejstev tudi, ce je nadaljnje izvajanje dokazov zaradi jasnosti zadeve odvec. Mora pa sprejeti dokazni predlog, kakor hitro se izkaže, da bi iz nekega dokaza izhajal dvom, ki bi imel zaradi domneve nedolžnosti za posledico oprostilno sodbo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners