Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 2000

February 24, 2000

Sodba nº II Ips 384/99 of Civilni oddelek, February 24, 2000

S sodbama prve in druge stopnje ni bilo sojeno izven ali preko zahtevka, temvec je bilo odloceno o zahtevku, kakršnega je uveljavljala tožeca stranka. Ker je bilo z izpodbijanima sodbama toženi stranki naloženo tolarsko placilo, s predhodno pravnomocno sodbo pa je bilo razsojeno o placilu v tuji valuti, ne gre za odlocanje o že razsojeni stvari.

Sodba nº II Ips 406/99 of Civilni oddelek, February 24, 2000

Vsakdo ima pravico do tega, da se njegovo ime uporablja pravilno.Toda kršitev te pravice ne pomeni nujno škodnega delikta, ki bi imel za posledico odškodninsko odgovornost kršitelja. V obravnavanem primeru sodbi prve in druge stopnje ugotavljata, da je imela toženka utemeljen razlog verjeti v pravilnost tega, kar je rekla.

Sodba nº II Ips 583/99 of Civilni oddelek, February 24, 2000

Stranka, ki šele ob zaslišanju izvedenca ugotovi, da je ta kakorkoli povezan z nasprotno stranko, mora zahtevati njegovo izlocitev takoj in ne šele v pritožbi.

Sodba nº II Ips 289/99 of Civilni oddelek, February 24, 2000

Vožnja mora biti varna in izvajana z obicajno pazljivostjo. Ce gre za služnost brez vsakih omejitev, mora biti služnostna pot prosta tudi za morebitne vožnje s tovornjakom. Prepoved parkiranja vozil na služnostni poti je ob takšni dejanski in pravni podlagi ustrezno sredstvo za varstvo tožnikove služnostne pravice.

Sodba nº II Ips 431/99 of Civilni oddelek, February 24, 2000

Spor je zacel tožnik najprej besedno in nato še z udarci. S tem je toženca izzval, da mu je udarec vrnil. Pri takih ugotovitvah, ko je besedni in dejanski spopad zacel tožnik in je toženec le reagiral, je razmejitev krivde med strankama v razmerju pol - pol, pravilna.

Sklep nº II Ips 327/99 of Civilni oddelek, February 24, 2000

Sklep o nepristojnosti okrožnega sodišca za obravnavanje nasprotne tožbe je sklep, s katerim se postopek pravnomocno ne konca. O nasprotnem tožbenem zahtevku (sedaj tožbenem zahtevku) v obravnavani zadevi še sploh ni bilo odloceno. Zoper takšen sklep zato revizija že po 1. odstavku 400. clena ZPP ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 335/99 of Civilni oddelek, February 24, 2000

Ce je tožena stranka od nekdanje SFRJ pridobila stanovanjsko pravico sodišce ne bi smelo v celoti ugoditi tožbenemu zahtevku tožece stranke. Toženka bi sporno stanovanje sicer morala izprazniti, vendar šele potem, ko bi ji tožeca stranka dala na razpolago prejšnje stanovanje ali stanovanje, ki bi bilo temu enakovredno.

Sodba nº II Ips 421/99 of Civilni oddelek, February 24, 2000

Prekoracitev dovoljene hitrosti za 55% oziroma primerne za skoraj 70%, in to pri vožnji skozi mestno križišce, pomeni precej hujšo kršitev in s tem stopnjo krivde, kakor pa dejstvo, da tožnica ni presodila pravilno hitrosti bližajocega se vozila na razdalji nad 50 metrov. Tako da pravilna uporaba omenjene dolocbe drugega odstavka 178. clena ZOR rezultat porazdelitve odgovornosti strank v razmerju 30:70.

Sklep nº II Ips 438/99 of Civilni oddelek, February 24, 2000

Glede na majhno število dokaznih sredstev, ki jih je imelo na voljo sodišce prve stopnje, bi moralo sodišce druge stopnje preizkusiti, ali je sodišce prve stopnje res neutemeljeno zavrnilo predlog, naj se zasliši prica škodnega dogodka.Nedopustna zavrnitev dokaznega predloga je namrec kršitev pravice do izjave v postopku kot elementa pravice do kontradiktornega postopka.

Sodba nº U 532/95 of Upravni oddelek, February 24, 2000

Za priznanje statusa civilnega invalida vojne kot civilne žrtve vojne je pomemben pogoj ozemlja RS, bodisi vezanost okvare na vojno na istem ozemlju. Glede na zakonsko ureditev je pomembno ozemlje sedanje RS, ne pa teritorij Kraljevine Jugoslavije kot nekdanje države, razen v primeru "pokritosti" sedanjega teritorija RS s takratnim delom ozemlja nekdanje države.

Sodba nº I Up 653/99 of Upravni oddelek, February 24, 2000

Pri notarju overjeno odpisno dovoljenje in pravnomocna delna odlocba o denacionalizaciji sta dokazili o pravici razpolaganja z zemljišcem, ceprav lastninska pravica še ni vknjižena v zemljiški knjigi.

Sodba nº I Ips 107/97 of Kazenski oddelek, February 24, 2000

Za kaznivo dejanje nedovoljene špekulacije po 3. cl. ZTŠS se ni zahtevalo, da bi moral storilec doseci nesorazmerno premoženjsko korist, temvec je zadošcalo, da je bilo dejanje storjeno s takšnim namenom.

Sklep nº I Ips 44/2000 of Kazenski oddelek, February 24, 2000

Glede na dolocbo 4. odst. 420. cl. ZKP je v kazenskem postopku, ki ni pravnomocno koncan, možno vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti (ZVZ) samo zoper pravnomocno odlocbo o odreditvi in podaljšanju pripora. Navedena ureditev izkljucuje širjenje ZVZ na katerikoli drug ukrep za zagotovitev obdolženceve navzocnosti v kazenskem postopku. ZVZ zato ni dovoljena zoper pravnomocen sklep v zvezi s hišnim priporom in jo je potrebno zavreci.

Sodba nº III Ips 57/98 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Obstoj predpostavk materialnega ali formalnega sosporništva ni pogoj za združitev dveh pravd po prvem odstavku 313. clena ZPP.

February 23, 2000

Sodba nº II Ips 388/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Reklamna brošura zavarovalnice ni ponudba za sklenitev pogode, ker ne vsebuje bistvenih sestavin zavarovalne pogodbe.Brošura je le povabilo k ponudbi pod objavljenimi pogoji in zavarovalnico zavezuje le k sklenitvi zavarovalne pogodbe v eni od ponujenih in nato od tožece stranke izbranih zavarovalnih kombinacij.

Sodba nº II Ips 368/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Okolišcina, da je bil imetnik stanovanjske pravice na stanovanju le zakupnik garaže v isti stanovanjski stavbi je odlocilnega pomena pri utemeljitvi zahtevka na zakup garaže kot dela stanovanja po dolocbah 117. clena SZ.

Sodba nº II Ips 389/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Ker morajo sodišca soditi v mejah postavljenih zahtevkov (2. clen ZPP) in v okviru uveljavljenih dejstev in dokazov (drugi odstavek 7. clena ZPP), sta sodišci nižjih stopenj lahko spor pravdnih strank reševali le v tako po pravdnih strankah zacrtanem okviru. Tožnica namrec ni opisala velikosti parcele št. 883 in ne podrobneje dolocila dela te parcele, na katerem je toženka (ki naj bi po podatkih spisa sekala nekje na sredini in v globino 15 metrov) opravila sporno secnjo. Ker je bil tožbeni z...

Sodba nº II Ips 382/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Dedici so odgovorni le za zapustnikove dolgove (142. clen Zakona o dedovanju), na taki pravni podlagi pa so lahko odgovorni za sporni dolg dedici pokojnega L. K. ml. (kar pa toženci niso).

Sodba nº II Ips 452/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Iz pisne pogodbe, sklenjene v letu 1968, je pomotoma izpadel zapis o prodaji spornih zemljišc tožniku, da pa je ta pomota bila dolocno popravljena z dopolnilom (aneksom) med tožnikom in tožencevim ocetom dne 3.12.1984. Ker je bil pokojni I. C. nepismen, navedeni listini sicer ne izpolnjujeta pogojev veljavnosti iz dolocbe 72. clena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR). Vendar pa je njuna dokazna vrednost nesporna s stališca ugotovitve veljavnosti pogodbe, ki ne zadošca opisanemu pogoju, ce ...

Sodba nº II Ips 413/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Invalidnina se upošteva pri odškodnini za duševne bolecine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti, ker je denarno nadomestilo za telesno okvaro, to je izgubo, bistvenejšo poškodovanost ali znatnejšo onesposobljenost posameznih delov telesa oziroma organov, zaradi cesar je normalna aktivnost otežkocena in so potrebni vecji napori pri zadovoljevanju življenjskih potreb. Oškodovancu gre pravica do invalidnine ne glede na to, ali dosega kljub okvari enak osebni dohodek ali ne, zato je povsem pra...

Sklep nº Cp 1/2000 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Po petem odstavku 73. clena ZPP (Ur.l. RS, št. 26/99) je dovoljena posebna pritožba proti sklepu, s katerim se zavrne predlog za izlocitev višjega sodnika. O njej po 1. tocki 37. clena in po prvem odstavku 38. clena ZPP odloca vrhovno sodišce v senatu treh sodnikov.

Sodba nº II Ips 419/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo (zvin vratne hrbtenice).

February 17, 2000

Sodba nº II Ips 425/99 of Civilni oddelek, February 17, 2000

Upravicenci do nakupa stanovanja pod ugodnimi pogoji iz 117. clena SZ so bili le tisti, ki so bili 19.10.1991 imetniki stanovanjske pravice.

Sodba nº II Ips 566/99 of Civilni oddelek, February 17, 2000

Preživninske potrebe otroka so upoštevane v obsegu, ki ustreza preživninskim možnostim njegovih staršev. Tožencu naložena preživnina ustreza njegovim preživninskim možnostim tudi ob upoštevanju še dveh preživninskih obveznosti. Preživninska obremenitev toženca z eno polovico potrebnih in utemeljenih preživninskih izdatkov za ml.

Sklep nº II Ips 416/99 of Civilni oddelek, February 17, 2000

V primerih, ko gre za stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki sta bila vrnjena v denacionalizacijskem postopku upravicencu, ki ob pravnomocnosti odlocbe o denacionalizaciji ni živ in ni zapustil dedicev, postane takšno premoženje last obcine, ce je imela ta pred denacionalizacijo pravico uporabe na njem.

Sodba nº II Ips 381/99 of Civilni oddelek, February 17, 2000

Ob ugotovljeni okolišcini, da je hotel prvi toženec izigrati možnost uresnicitve prve sodbe z dne 6.1.1994, ki jo je njegov pooblašcenec prejel v januarju in je 7.2.1994 vložil pritožbo, s tem, da je 28.3.1994 sklenil sporno darilno pogodbo, sta sodišci prve in druge stopnje pravilno uporabili materialnopravna dolocila o nicnosti pogodbe, ki je zapisano v 103. clenu Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR, Ur.l. SFRJ, št. 29/78 do 57/89). Ugotovljeni tožencev namen, da bi izigral prisilne predp...

Sodba nº II Ips 309/99 of Civilni oddelek, February 17, 2000

Ker je tožnik ves cas od vložitve zahteve za odkup stanovanja uporabljal sporno stanovanje in je zanj le dolocen cas placeval neprofitno najemnino, ni upravicen do dvojnega pravnega varstva:

Sodba nº II Ips 356/99 of Civilni oddelek, February 17, 2000

Pri ocenjevanju prispevka tožnika k nastanku škode, je treba upoštevati veliko tveganje za nastanek škode, ki ga prinaša uporaba motornega vozila, zaradi cesar je ZOR v 173. clenu tudi dolocil objektivno odgovornost. Upoštevati pa je tudi treba, da je drugi toženec kršil dolocbo 68. clena ZTVCP, ki doloca, da mora voznik uporabiti zvocni opozorilni znak, kadarkoli zahteva to varnost prometa.

Sklep nº II Ips 264/99 of Civilni oddelek, February 17, 2000

Pri zasebnih listinah, ki so podlaga za vpis v zemljiško knjigo, je treba razlikovati oblicnost po 22. clenu ZZK, od oblicnosti po 2. odstavku 82. clena ZZK.

Sodba nº II Ips 432/99 of Civilni oddelek, February 17, 2000

Imetnik motornega vozila, ki z nerazumno veliko hitrostjo (ki za 1,5 krat presega dovoljeno hitrost) vozi proti mestnemu semaforiziranemu križišcu, je izkljucno odškodninsko odgovoren za škodo iz prometne nesrece, ceprav je imel prednost pred nasproti vozecim vozilom, ki je zavijalo v levo.

Sklep nº I Up 259/99 of Upravni oddelek, February 17, 2000

Lokacijska dokumentacija mora imeti sestavine po 55. cl. ZUN. Med drugim se pripravi na podlagi dolocb PUP in mora biti izrecno skladna s PUP, saj se lokacijsko dovoljenje izda v skladu s pogoji, ki jih doloca lokacijska dokumentacija (2. odst. 54. cl. ZUN), ki je tudi sestavni del lokacijskega dovoljenja (3. odst. 57. cl. ZUN).

Sodba nº U 651/95 of Upravni oddelek, February 17, 2000

Zakon o davkih obcanov (ZDO) ureja kategorije dedicev, ki so zavezani k placilu davka na dedišcine in darila in jih glede stopenj razvršca v tri razlicne skupine. Pri uvršcanju v posamezno skupino je potrebno upoštevati le osebe, tocno dolocene v ZDO, ne pa vseh oseb iz tretjega dednega reda po Zakonu o dedovanju.

Sodba nº U 693/95 of Upravni oddelek, February 17, 2000

Dejstva in okolišcine, na katere upravni organ opira svojo odlocitev, se lahko dokazujejo z listinami, ki so arhivsko gradivo, pri tem je sklicevanje na dolocbe Zakona o varstvu podatkov brezpredmetno.

Sodba nº I Ips 195/96 of Kazenski oddelek, February 17, 2000

Osumljenec, ki je bil pridržan po 157. clenu ZKP in nato priveden k preiskovalnemu sodniku, ima položaj osebe, ki ji je bila odvzeta prostost. Zato odlocitev preiskovalnega sodnika, da se osumljenca do odlocitve o priporu namesti v zapore, najvec pa za 24 ur, ni pomenila kršitev Ustave RS in 202. clena ZKP (1994).

Sodba nº I Ips 32/2000 of Kazenski oddelek, February 17, 2000

Zacasni pripor tujca v ekstradicijskem postopku je urejen v 525. cl. ZKP, ki je skladen s 16. cl. Evropske konvencije o izrocitvi. Pripor se odreja po pravu zaprošene države. Ni nujno, da je prošnja prosece države za zacasni pripor napisana v jeziku zaprošene države, lahko je napisana v jeziku prosece države, zaprošena država pa sme zahtevati prevod v katerega od uradnih jezikov konvencije - v anglešcino ali francošcino. Glede na to da je bil dopis pristojnega državnega organa prosece države ...

Sodba nº I Ips 24/2000 of Kazenski oddelek, February 17, 2000

Državni tožilec mora takoj po zaslišanju vsakega osumljenca po 2. odst. 203. cl. ZKP izjaviti, ali bo zahteval uvedbo kazenskega postopka ter predlagal pripor ali katerega od nadomestnih ukrepov, kot to doloca 1. odst. 204.a clena, preiskovalni sodnik pa mora izvesti priporni narok in odlociti o predlogu državnega tožilca še pred zaslišanjem naslednjega osumljenca (2. in 3. odst. 204.a cl. ZKP).

Sodba nº III Ips 29/99 of Gospodarski oddelek, February 17, 2000

Tožeca stranka je po razveljavitvi izvršilnega naslova utemeljeno vložila tožbo proti toženi stranki. Tožbo utemeljuje s tem, da je prenehala obstojati pravna podlaga za navedeni prisilni prenos spornega zneska na toženo stranko, ker zato zanjo predstavlja neupraviceno pridobitev v smislu cetrtega odstavka 210. clena ZOR, ki doloca obveznost vrnitve vrednosti, ki jo nekdo prejme na podlagi, ki je pozneje odpadla. Obravnavani spor se torej nanaša na obogatitev tožene stranke brez zakonite prav...

Sodba nº in sklep III Ips 68/98 of Gospodarski oddelek, February 17, 2000

Pobotna izjava tožene stranke je delovala po sili zakona in zato tožeca stranka s svojo drugacno kasnejšo izjavo ni mogla prepreciti pobota.

Sodba nº in sklep III Ips 64/98 of Gospodarski oddelek, February 17, 2000

Revizijsko sodišce ne more presojati ugovorov, ki merijo na zmotno ali nepopolno ugotovitev dejanskega stanja (3. odstavek 385. clena ZPP). Zato ne preizkuša pravilnosti dokazne ocene sodišc prve in druge stopnje.

Sodba nº III Ips 27/98 of Gospodarski oddelek, February 17, 2000

Povratnica je javna listina po 230. clenu ZPP. Sodni red (Ur.list RS štev. 17/95...91/98) doloca v petem odstavku 241. clena, da se pri odpravljanju vabil na glavno obravnavo na povratnico vpiše datum obravnave, v drugih primerih pa vsebina pošiljke z navedbo opravilne številke in redne številke pisanja ter datum evidence.Iz omenjene dolocbe Sodnega reda sledi, da mora sodišce na povratnici vpisati samo tisto vsebino pošiljke, ki je razlicna od vabila na glavno obravnavo, samega vabila na gla...

February 16, 2000

Sklep nº I R 7/2000 of Civilni oddelek, February 16, 2000

Okolnost, da tožeca stranka dela na sodišcu že vecje število let, kar lahko pri nasprotni stranki povzroci dvome v objektivnost sojenja na takem sodišcu, predstavlja tehten razlog za delegacijo drugega sodišca. Glede na navedeno in ob upoštevanju nacela procesne ekonomije (10. clen ZPP), po katerem se mora sodišce v vseh fazah postopka prizadevati, da se postopek opravi s cim manjšimi stroški, je vrhovno sodišce dolocilo Okrožno sodišce v Kranju za delegirano sodišce, ki je krajevno najbližje...

Sodba nº II Ips 354/99 of Civilni oddelek, February 16, 2000

Sodišci nižjih stopenj sta odškodnino utemeljeno priznali, vkljucno za cas od pravnomocnosti sklepa o motenju posesti pa do izteka najemne pogodbe. Zaradi ugotovljenih vzrokov spora, ravnanja tožencev, ko sta fizicno preprecila tožnici nadaljnje poslovanje, ker svojega ponašanja do tožnice nista spremenila in tožnici tudi ne izrocila lokala, je pravno utemeljen sklep, da navedeno kratko obdobje (od casa, ko je bilo možno sprožiti izvršilni postopek pa do poteka najemne pogodbe) ni opraviceval...

Sklep nº II Ips 637/99 of Civilni oddelek, February 16, 2000

Kljub clovekovi pravici do prostovoljnega zdravljenja in pravici do osebne svobode je dopustna tudi prisilna hospitalizacija ali pridržanje v psihiatricni zdravstveni organizaciji tudi take osebe, ki ogroža "samo" svoje življenje ali le sebi povzroca hudo škodo. Izpolnjena pa morata biti še dva pogoja: da taka oseba zaradi duševne bolezni ali zaradi duševnega stanja ni sposobna sama sprejeti zavestne odlocitve o zdravljenju in ce je tak ukrep nujno potreben zaradi varstva drugih ustavnih prav...

Sodba nº II Ips 379/99 of Civilni oddelek, February 16, 2000

Pri ugotavljanju in oceni tožnicinega prispevka ni mogoce upoštevati vecletnega razlicnega dogajanja med razvezanima zakoncema, saj drugi dogodki niso v pravno upoštevni vzrocni zvezi z obravnavanim škodnim dogodkom.

Sodba nº II Ips 385/99 of Civilni oddelek, February 16, 2000

Priznanje dejstev je procesno dejanje, s katerim pravdna stranka izjavi, da so resnicne dejanske navedbe, na katerih njen nasprotnik v pravdi temelji svoj zahtevek. Tako dejanje ima po prvem odstavku 221. clena ZPP/77 za posledico le, da priznanih dejstev ni treba dokazovati. Pripoznava tožbenega zahtevka pa je enostransko procesno dejanje toženca, da je tožbeni zahtevek utemeljen. Tako procesno dejanje ima za posledico, da sodišce na podlagi prvega odstavka 331. clena ZPP/77 brez nadaljnjega...

Sodba nº II Ips 377/99 of Civilni oddelek, February 16, 2000

Temeljno pravno podlago za odlocitev o toženkini odškodninski odgovornosti predstavlja dolocilo 124. clena ZTSPOZ, ki se glasi: z dnem vpisa zavarovalne organizacije v sodni register preidejo nanjo vse pravice in obveznosti iz pogodb o premoženjskem in osebnem zavarovanju in o pozavarovanju ter vse druge pravice in obveznosti skupnosti. Katere so te skupnosti, s katerih se prenesejo vse druge pravice in obveznosti na zavarovalne organizacije, pa izhaja iz prvega odstavka 120. clena istega zak...

Sodba nº II Ips 359/99 of Civilni oddelek, February 16, 2000

Vožnja motornega vozila po prednostni cesti z znatno prekoraceno hitrostjo (125 km/h namesto 80 km/h) ni nepredvidljivo napacno ravnanje za traktorista, ki precka to cesto. Zato je tudi traktorist delno odgovoren za škodo, nastalo zaradi trcenja vozil.

Sodba nº II Ips 373/99 of Civilni oddelek, February 16, 2000

Za odkup spornega stanovanja tožena stranka ni nikoli prejela zahteve za odkup v skladu s prvim odstavkom 117. clena Stanovanjskega zakona.

Sodba nº II Ips 554/99 of Civilni oddelek, February 16, 2000

Res so nastopile spremenjene okolišcine, ki sicer lahko vplivajo na drugacno porazdelitev preživninskega bremena roditeljev, vendar so bile ugotovljene na obeh straneh. Tudi teža ugotovljenih sprememb je na obeh straneh enakovredna, kar pomeni, da je rezultat primerjave sprememb zopet uravnotežen tako, kot je bil ob dolocitvi preživnine in zato ni razlogov za njeno spreminjanje.

Sodba nº II Ips 396/99 of Civilni oddelek, February 16, 2000

Pobrana sredstva konkretno tožena stranka najbrž ne more vrniti (ker gre za denar kot genericno stvar), zato je dolžna povrniti vrednost obranih plodov (drugi odstavek 39. clena ZTLR), ki je enaka vrednosti pobranih zneskov parkirnine.

Sodba nº II Ips 367/99 of Civilni oddelek, February 16, 2000

Opustitev pravocasnega reševanja iz vode je direktno povzrocila tožnikovo dolgotrajno ležanje v vodi, zaradi katerega so bile posledice utopitve pri tožniku hujše, kot bi lahko bile, ce bi reševalec iz vode reagiral takoj. Ker ga ni bilo ob bazenu, tega ni storil. Z reševanjem pa tudi ni pricel ali nadaljeval potem, ko so tožnika iz vode rešili ostali kopalci.

Sodba nº II Ips 313/99 of Civilni oddelek, February 16, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº U 232/96 of Upravni oddelek, February 16, 2000

Ocena obstoja ovire iz 1. odst. 19. cl. ZDen ni odvisna od vprašanja, v cigavo premoženje ta nepremicnina spada, ampak od vprašanja, ali ta nepremicnina služi za opravljanje dejavnosti državnih organov. Ce nepremicnina služi taki dejavnosti, potem ima stranka, ki v praksi tako dejavnost izvaja, po 60. cl. ZDen in 49. cl. ZUP, za varstvo svojih pravic ali pravnih koristi, pravico udeleževati se postopka.

Sodba nº U 293/96 of Upravni oddelek, February 16, 2000

Ni pravni naslednik upravicenca po ZDen žena upravicencevega sina, ki je umrl pred upravicencem in tako ni mogel dedovati po svojem ocetu.

Sodba nº U 493/96 of Upravni oddelek, February 16, 2000

Po uveljavitvi ZLPP dolocba 68. clena ZDen (zacasna odredba) ne more biti vec pravni temelj za zavarovanje denacionalizacijskih zahtevkov.

February 15, 2000

Sodba nº VIII Ips 152/99 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2000

Z dolocili 2. odst. 8. clena ZPPSL (1993) je bilo doloceno, da imajo delavci, katerim preneha delovno razmerje na podlagi potrjene prisilne poravnave ali sklepa o zacetku stecajnega postopka, poleg pravic po ZPPSL tudi pravice, dolocene za primer insolventnosti s posebnim zakonom. S tem je bila dana možnost, da bi se pravice, ki sicer po splošni pravni ureditvi pripadajo presežnim delavcem, eventualno uredile v drugacnem obsegu za delavce, ki izgubijo zaposlitev zaradi insolventnosti delodaja...

Sodba nº VIII Ips 162/99 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2000

Dolocila 89. clena ZDR dolocajo, da se disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja lahko izrece za hujše disciplinske kršitve le, ce je bilo s storitvijo ali opustitvijo dejanja ogroženo življenje in zdravje delavcev ali drugih delovnih ljudi, povzrocena ali bi lahko bila povzrocena vecja škoda, ogrožen, ali bi lahko bil bistveno moten delovni proces v organizaciji oziroma pri delodajalcu ali kako drugace bistveno oteženo poslovanje organizacije oziroma delodajalca. Po dolocilih 4. in 9....

Sodba nº VIII Ips 165/99 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2000

V zvezi z omenjenimi stališci toženca kot revidenta revizijsko sodišce ugotavlja, da niso utemeljena. Revizijsko sodišce je v podobnih primerih že sprejelo stališce, da je pravica delavca, kateremu je nezakonito prenehalo delovno razmerje pri delodajalcu, posebna pravica in ne pravica do odškodnine po predpisih ZOR.

Sodba nº VIII Ips 200/99 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2000

Na podlagi 3. tocke prvega odstavka 100. clena ZDR bi delavcu pravno veljavno prenehalo delovno razmerje, ce bi delodajalec potem, ko delavec ni opravil izpita iz higienskega minimuma, ugotovil, da obstoji za delavca drugo ustrezno delovno mesto in da bi mu ponudil delo na tem delovnem mestu. Ker delodajalec ni ugotavljal, ali delavcu lahko zagotovi nadaljevanje dela na navedeni nacin, sodišce pa je ugotovilo, da tega ni storil in da so bile dane takšne možnosti, je delovno razmerje prenehalo...

Sodba nº in sklep VIII Ips 236/99 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2000

Ista terjatev se zato ne more uveljavljati istocasno dvakrat, enkrat ugovarjati v pobot in drugic uveljavljati s tožbo, saj bi to na eni strani lahko zmanjševalo pravno varnost, po drugi strani pa bi bilo v nasprotju z nacelom procesne ekonomije.

Sodba nº VIII Ips 241/99 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2000

Ugotovitev invalidnosti I. kategorije in priznanje pravice do invalidske pokojnine je vezano na izgubo delovne zmožnosti (dolocba 34. clena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ - Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98). Do izgube delovne zmožnosti pride, kadar zavarovanec ni vec zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela vsaj s polovicnim delovnim casom (dolocba tretjega odstavka 27. clena ZPIZ). Ker je bilo za revidentko ugotovljeno, da glede na svoje zdrav...

Sodba nº VIII Ips 229/99 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2000

Tožnik na sejo disciplinskega organa ni bil vabljen, kar tudi zahteva dolocba 62. clena ZTPDR, niti ni bil pred disciplinskim organom zaslišan (drugi odstavek 63. clena ZTPDR). Zato so dane kršitve zakona, tudi ce ne upoštevamo, da tožena stranka v svojih aktih ni uredila nacina vodenja disciplinskega postopka, ceprav bi ga morala (dolocba 10. clena kolektivne pogodbe za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo, Uradni list RS, št. 14/91), dovolj za zakljucek, da je bil disciplinski postopek zo...

Sklep nº VIII Ips 224/99 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2000

Za ugotovitev, da je revident huje kršil delovne obveznosti po dolocbi 4. tocke 84. clena Pravilnika ne more zadošcati ugotovitev, da je ocitno zanemaril delovne zadolžitve oziroma si jih je po svoje razlagal, saj bo treba ugotoviti, katere so te zadolžitve, ki naj bi jih zanemaril in kakšne so bile ali bi lahko bile posledice zaradi zanemarjanja teh zadolžitev. Šele, ce se bo ugotovilo in obrazložilo oba konstitutivna elementa hujše kršitve delovne obveznosti, bo mogoce zakljuciti, ali so bi...

Sodba nº VIII Ips 216/99 of Delovno-socialni oddelek, February 15, 2000

Tožnikov izostanek z dela bi lahko opravicevala le zatrjevana bistvena zmota glede obstoja odlocilne okolišcine, da mu je bil za sporni cas ponovno odobren bolniški stalež. Ce je tožnik mislil, da napotitev na specialisticni pregled pomeni hkrati tudi pravno priznano zacasno zadržanost z dela, je bil, po presoji revizijskega sodišca, v zmoti zaradi svoje nezadostne skrbnosti.

February 14, 2000

Sklep nº II Ips 256/99 of Civilni oddelek, February 14, 2000

Kadar je v primeru, ko gre za izterjavo obratovalnih stroškov vecstanovanjske hiše (cetrti odstavek 24. clena SZ) od posameznega etažnega lastnika, treba opredeliti pogodbeno razmerje, ki je podlaga obveznosti etažnega lastnika, kot pogodbo o narocilu (po XVIII.

Sodba nº II Ips 308/99 of Civilni oddelek, February 14, 2000

Zahteva za odkup stanovanja mora biti dolocna, to je vsebovati mora navedbo predmeta nakupa (ki se lahko nanaša le na stanovanje, na katerem je imel privatizicijski upravicenec stanovanjsko pravico) in izbiro pogojev placila kupnine (iz drugega in tretjega odstavka 117. clena oziroma 119. in naslednjih clenov SZ). Le taka zahteva omogoca lastniku stanovanja, da v predpisanem 30 dnevnem roku po vloženi zahtevi oblikuje ponudbo za sklenitev prodajne pogodbe, ki je sklenjena s trenutkom, ko priv...

February 11, 2000

Sodba nº U 89/96 of Upravni oddelek, February 11, 2000

Denacionalizacijski postopek ni izvršilni postopek, s katerim bi se izvedla arondacijska odlocba oz. zakupna pogodba, sklenjena med razlašcenko in Agrokombinatom.

Sodba nº U 271/96 of Upravni oddelek, February 11, 2000

Tožena stranka je, kljub citiranju dolocb o pristojnosti upravnih organov, samo ugotovila, da gre v konkretnem primeru za prostovoljno dogovorjen prenos lastnine in da takega prenosa ni mogoce šteti za prisilno podržavljenje. S takim stališcem je samo kršila dolocbe o pristojnosti po ZDen.

Sodba nº I Up 409/99 of Upravni oddelek, February 11, 2000

Ni stvar lokacijskega postopka dolocitev in ureditev dostopa do sosednje parcele. Dolocitev, kje natanko bo potekala služnostna pot in kakšna bo, je stvar dogovora samih strank, ne pa upravnega organa v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº U 504/95 of Upravni oddelek, February 11, 2000

Bistveno je, da prepoved zavarovanja znamke, ki vsebuje kratico imena kakšne države, doloca zakon (9. tocka 1. odst. 19. cl. ZIL), ki ni v nasprotju z dolocbami 1) 6 ter clena Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine, saj 6. clen te konvencije doloca, da pogoje za prijavljanje in registracijo tovarniških ali trgovskih znamk doloci vsaka država s svojo nacionalno zakonodajo; možnost omejitve varstva znamke skladno z navedeno konvencijo izhaja tudi iz Madridskega aranžmaja o mednarod...

Sodba nº U 743/95 of Upravni oddelek, February 11, 2000

Clanstvo v Kulturbundu, v katerega so Nemci sprejemali le pripadnike nemške narodnosti po merilih, ki so jih sami dolocili, je po presoji sodišca zadostna podlaga za dejansko ugotovitev nemške narodnosti osebe. Domnevo o nelojalnosti pa se lahko izpodbija, vendar le z navajanjem in dokazovanjem konkretnih okolišcin, ne zgolj s pavšalnimi in nekonkretiziranimi navedbami.

Sklep nº I Up 111/2000 of Upravni oddelek, February 11, 2000

Ne glede na to, ali ustavno sodišce dolocbe zakona razveljavi po 43. clenu ZUstS ali pa ugotovi neskladnost z Ustavo RS po 48. clenu tega zakona, ima njegova odlocitev naravo splošnega akta in ne posamicnega akta. Zato tudi opustitev uskladitve zakona z ustavo ni ne posamicni akt in ne posamicno dejanje, ki bi ga bilo mogoce nadomestiti s sodno odlocbo.

February 10, 2000

Sklep nº II Ips 319/99 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Niti tožeca stranka v tožbi, niti tožena stranka v odgovoru na tožbo, nista navedli vrednosti spornega predmeta. Zato predpostavke za dovoljenost revizije niso izpolnjene.

Sodba nº II Ips 512/99 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Možnosti vsakega od staršev je potrebno oceniti ob upoštevanju celotnega premoženjskega stanja vsakega od staršev in ne le ob upoštevanju denarnih zneskov, ki jih starši otrok prejemajo mesecno iz naslova delovnega razmerja oziroma, kot v primeru tožene stranke, iz naslova denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

Sodba nº II Ips 595/99 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Glede na ugotovljeno dejansko stanje, po katerem je tožnica kot redna študentka upravicena do preživnine (123. clen ZZZDR) in je toženec zaslužil povprecno na mesec približno 67.000,00 SIT ter za sinovo preživljanje porabil 13.000,00 SIT, je v skladu z dolocbo 129. clena ZZZDR odlocitev, da prispeva za tožnicino preživljanje v obravnavanem obdobju po 10.000,00 SIT na mesec.

Sodba nº II Ips 393/99 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Sporna hiša torej ni bila pridobljena šele v casu trajanja zakonske zveze, zato ni skupno premoženje po drugem odstavku 51. clena ZZZDR. To bi sicer lahko postala v primeru, ce bi zaradi vlaganj spremenila substanco in postala povsem nova stvar. Vlaganja v njeno okolico (okrog 30 m2 asfalta), obnova balkona in skupno odplacevanje toženkinih kreditov za ta dela, ki jih zatrjuje tožnik, že po naravi stvari ne spreminjajo substance hiše. Lahko sicer povecajo vrednost hiše in omogocajo obligacijs...

Sodba nº II Ips 238/99 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Dedne in ženitne pogodbe tudi v casu, ko z zakonom niso bile prepovedane, niso predstavljale podlage za neposredno pridobitev lastninske pravice. Premoženje, ki ga je imel zapustnik do svoje smrti, je njegov sopogodbenik iz dedne in ženitne pogodbe le podedoval.

Sodba nº II Ips 401/99 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Sodišci prve in druge stopnje sta pravilno uporabili dolocila ZOR o odgovornosti, ki naceloma uzakonja krivdno odgovornost z obrnjenim dokaznim bremenom, zaradi katerega bi morala tožena stranka dokazati, da je tožnici nastala škoda brez njene krivde. To ji v pravdi ni uspelo , saj Odlok o javnem redu in miru v Obcini Kranj nalaga lastnikom poslovnih zgradb doloceno aktivnost. Tako morajo ocistiti sneg z dohodka k poslovni stavbi in "ob poledici posipati plocnike ob stanovanjskih in poslovnih...

Sodba nº II Ips 296/99 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Delo, pri katerem se je tožnica poškodovala, ni bilo organizirano tako, da bi bila zagotovljena varnost. Zaradi tega je podana krivdna odškodninska odgovornost tožene stranke. Toda to tožnice ne obvezuje, da tudi sama skrbi za svojo varnost pri delu. Poseg z roko pod delujoci stroj pomeni hudo neprevidnost. Zato je podana tožnicina 20 % sokrivda.

Sodba nº II Ips 347/99 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Zakon o pravdnem postopku res ne ureja posebej neposrednih in posrednih dokazov, pac pa to razliko pozna pravna teorija. Pri tem je treba opozoriti, da ne gre za neposredno ali posredno (n.pr. po zaprošenem sodniku) izvedene dokaze, temvec za dokaze, s katerimi se neposredno ugotavljajo pravno relevantna dejstva, in za tiste, iz katerih sodišce samo sklepa na obstoj pravno relevantnih dejstev. O teh teorija govori kot o posrednih ali indicijskih dokazih.

Sklep nº I R 5/2000 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Okolišcina, da je tožnica redno zaposlena pri Okrajnem sodišcu na P., pomeni glede na vsebino spora in prostorsko povezanost ter majhnost obeh sodišc na P. tehten razlog iz 67. clena ZPP. Navedeno dejstvo utegne pri nasprotni stranki povzrociti dvom v nepristranskost sojenja.

Sklep nº I R 3/2000 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Krvno sorodstvo, zakonska zveza ali svaštvo med sodnikom in stranko, njenim zakonitim zastopnikom ali pooblašcencem je razlog za izlocitev sodnika (tretji odstavek 70. clena ZPP/99) in ne za delegacijo pristojnosti po 67. clenu ZPP/99.

Sklep nº I R 4/2000 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Sodniki morajo biti sposobni objektivno odlocati o vseh sporih, ne glede na poklic oziroma funkcije pooblašcencev pravdnih strank.

Sodba nº II Ips 245/99 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Objekti, ki služijo glavnemu objektu, so pomožni objekti. Morebitna okolišcina, da je pomožni objekt samostojen predmet lastninske pravice, ne vpliva na obseg funkcionalnega zemljišca h glavnemu objektu.

Sodba nº II Ips 278/99 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Najemna pogodba že po svoji pravni naravi ni naslov za pridobitev (so)lastninske pravice.

Sodba nº II Ips 526/99 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Sodišce druge stopnje ni kršilo ZPP, ko je dokazno oceno sodišca prve stopnje dopolnilo s svojim sklepanjem o nacinu življenja in sposobnostih tožnice za urejanje svojih stvari.

Sklep nº II Ips 234/99 of Civilni oddelek, February 10, 2000

Upravicenec mora ob nastopu zavarovalnega primera dokazati nezgodo in lastno upravicenje iz zavarovalne pogodbe.

Sklep nº III Ips 14/2000 of Gospodarski oddelek, February 10, 2000

Zamudne obresti od neizplacanih plac delavcev stecajnega dolžnika v višini izhodišcnih plac, dolocenih s kolektivno pogodbo, niso priviligirane terjatev po drugem odstavku 160. clena ZPPSL.

Sodba nº III Ips 143/98 of Gospodarski oddelek, February 10, 2000

Po dolocilu prvega odstavka 494. clena ZPP sodi sodnik posameznik v sporih, v katerih vrednost spornega predmeta ne preseda 150.000,00 SIT. Toda ta dolocba ni prišla vec v poštev glede na novejše dolocbe Zakona o sodišcih (Uradni list RS št. 19/94 do 24/98, kratko ZS) o pristojnosti sodišc. Po dolocilu prvega odstavka 102. clena ZS vodi postopek in sodi oziroma odloca na okrožnih sodišcih sodnik posameznik tudi v gospodarskih sporih (za katere je sicer pristojno okrožno sodišce po dolocbi toc...

Sklep nº III Ips 137/98 of Gospodarski oddelek, February 10, 2000

Dolocba cetrtega odstavka 293. clena oziroma prvega odstavka 286. clena ZPP o 8 dnevnem roku za pripravo na narok, velja tudi za postopek v gospodarskih sporih (488. clen ZPP). Tudi iz dolocil tretjega in cetrtega odstavka 495. clena ZPP o možnostih hitrega in poenostavljenega vabljenja strank na glavno obravnavo ne izhaja, da bi pri tem sodišcu ne bilo treba spoštovati omenjenega roka 8 dni.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners