Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 2000

March 30, 2000

Sodba nº II Ips 484/99 of Civilni oddelek, March 30, 2000

Neoznaceno in nezavarovano kurišce s še tleco žerjavico v neposredni bližini otroškega igrišca in sanitarij je nevarna stvar.

Sklep nº II Ips 495/99 of Civilni oddelek, March 30, 2000

Le nezakrivljeno ravnanje ob dogodku resnejše narave, ki je razumna oviro za opravo procesnega dejanja, je lahko utemeljen razlog za vrnitev v prejšnje stanje.

Sodba nº II Ips 441/99 of Civilni oddelek, March 30, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 447/99 of Civilni oddelek, March 30, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 362/99 of Civilni oddelek, March 30, 2000

Eden od elementov splošnega civilnega delikta je tudi vzrocna zveza. O njej govorimo takrat, ko se vprašujemo, ali je doloceni dogodek (škodno dejanje) povzrocil, imel za posledico neki drug dogodek, oziroma stanje, to je pravno priznano škodo.

Sklep nº II Ips 468/99 of Civilni oddelek, March 30, 2000

Po dolocbah ZDen je, razen v primeru iz cetrtega odstavka 61. clena, odlocitev o vložitvi zahteve za denacionalizacijo v dispoziciji tistega, ki meni, da je denacionalizacijski upravicenec (ali pa njegov pravni naslednik). Zato dejstvo, da se nekateri od denacionalizacijskih upravicencev niso odlocili za vložitev zahteve, ne more vplivati na odlocitev v konkretnem primeru, ko povsem dolocen subjekt zatrjuje, da so v njegovem primeru pogoji za denacionalizacijo izpolnjeni. Morebitna ugoditev p...

Sklep nº II Ips 466/99 of Civilni oddelek, March 30, 2000

Dodajanje tožbenega zahtevka (izrocitev nepremicnine v zapušcino), ki temelji na isti podlagi, ne spremeni same identitete tožbenega zahtevka o nicnosti pogodbe. Pravilnost obravnavanja sedanjega tožbenega zahtevka kot celote potrdi tudi primerjava s prejšnjo pravdo. Ce bi tožnika v prejšnji pravdi s tožbenim zahtevkom za ugotovitev pravne neveljavnosti (tocneje: nicnosti) sporne pogodbe uspela, bi bila posledica njunega uspeha v prejšnji pravdi na zapušcinskem podrocju taka, kot jo sedaj ter...

Sklep nº II Ips 618/99 of Civilni oddelek, March 30, 2000

Utemeljena je revizijska graja, da pritožbeno sodišce ni upoštevalo prehodne dolocbe 3. clena ZIKS-G. Ta zakon je pricel veljati 13.2.1998, torej pred pravnomocnostjo delnega sklepa sodišca prve stopnje. Ker je pritožbeno sodišce o pritožbi proti temu sklepu odlocalo na seji 23.6.1999, bi moralo upoštevati prehodno dolocbo in zaradi nje tudi spremenjeno zakonsko ureditev.

Sklep nº I R 13/2000 of Civilni oddelek, March 30, 2000

Zagotovitev nepristranosti ni razlog za delegacijo po 67. clenu ZPP.

Sodba nº II Ips 337/99 of Civilni oddelek, March 30, 2000

Odstranitev vira nevarnosti po 156. clenu ZOR je subsidiarne narave. Ta ukrep se lahko uporabi le, ce ni druge možnosti za preprecitev grozece škode.

Sklep nº I Up 266/2000 of Upravni oddelek, March 30, 2000

Tudi v postopku o zahtevi za izdajo zacasne odredbe po 69. clenu ZUS mora sodišce najprej ugotoviti, ali odlocitev o sporu spada v sodno pristojnost. Na to mora sodišce paziti po uradni dolžnosti ves cas postopka (1. tc. 1. odst. in 2. odst. 34. clena ZUS).

Sodba nº II Up 10/98 of Upravni oddelek, March 30, 2000

Za status upravicenca po 12. clenu ZDen mora biti predložen dokaz o tem, da je vlagatelj dedic prvega dednega reda po osebi, ki ji je bilo premoženje podržavljeno, pa ne izpolnjuje pogoja o državljanstvu iz 9. clena ZDen. Tak dokaz ni vojaška knjižica, niti garantno pismo in ne odlocba o priznanju statusa žrtve vojnega nasilja.

Sodba nº I Ips 60/2000 of Kazenski oddelek, March 30, 2000

Obstoj utemeljenega suma je dejansko vprašanje, zato ga z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoce izpodbijati.

Sodba nº III Ips 104/98 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Veljavno je pogodbeno dolocilo v posojilni pogodbi, da je predcasna vrnitev mogoca le na podlagi pisnega soglasja pogodbenih strank.

Sodba nº III Ips 138/98 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Sodišce druge stopnje ni dolžno slediti sitematiki pritožbe in zaporedju vprašanj, ki jih ta navaja. Dolžno pa je sprejeti in obrazložiti stališce o vseh odlocilnih okolišcinah.

Sodba nº in sklep III Ips 145/98 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

V situaciji iz clena 137/1 ZOR neizpolnjena obveznost ugasne stranki, ki je že nekaj prejela ne da bi izpolnila svojo obveznost, pa mora vrniti kar je že prejela po pravilih o vracanju neupraviceno pridobljenega. Vrniti torej toliko za kolikor je bilo povecano njeno premoženje. Ce je bilo njeno premoženje povecano za delno vrednost stroja, se vrne v denarju.

Sodba nº III Ips 155/98 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Relativna bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka na 1. stopnji, ki je vlagatelj revizije ni uveljavljal (neuspešno) v pritožbi, ni revizijski razlog.

Sklep nº III Ips 31/99 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Pogoj iz javnega razpisa, da lahko sodelujejo pri razpisu le pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji ni dopusten. Po dolocilu 560. clena ZGD so namrec tuja podjetja pri poslovanju v Republiki Sloveniji glede svojih pravic, obveznosti in odgovornosti izenacena z domacimi družbami, ce zakon ne doloca drugace. Le zakon lahko torej omeji dolocene posamezne pravice tujega podjetja pri gospodarskem nastopanju v Republiki Sloveniji. Toda ne glede na to je tožeca stranka izpolnjevala n...

March 29, 2000

Sodba nº II Ips 483/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Kadar ima izvršeni posel napako, ima narocnik po dolocbah 620. clena ZOR vec možnih izbir. Po dolocilu tretjega odstavka navedenega clena lahko narocnik, ce prevzemnik posla ne odpravi napake do izteka postavljenega roka, po lastni izbiri (1) ali odpravi na njegov racun obstojeco napako, (2) ali zniža placilo, (3) ali pa razdre pogodbo (kadar ne gre za neznatno napako). Revident je v tem sporu z nasprotno tožbo uveljavljal od tožnika odpravo napak v roku 1 meseca, sicer pa je to pooblašcen st...

Sodba nº II Ips 404/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Tožnica, ki je jemalcu leasinga za uporabo in izkljucno posest na vozilu placala dolocen znesek, ni upravicena do zavarovalnine, ki jo je zavarovalnica po tatvini vozila izplacala dajalci leasinga. Pravico do zavarovalnine bi tožnica od jemalca leasinga lahko pridobila le s cesijo, do katere pa brez soglasja dajalca leasinga ne more priti. Zato dajalec leasinga s prejemom zavarovalnine na racun tožnice ni bil obogaten.

Sklep nº II Ips 449/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Za prenehanje pravice stvarne služnosti ne zadodšca ugotovitev, da ni vec nujno potrebna za uporabo gospodujoce stvari, temvec mora postati gospodarsko nepotrebna.

Sodba nº II Ips 456/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Tožnici ni uspelo dokazati, da aneksa h kupoprodajni pogodbi ni podpisala in da zato ni nastal.

Sodba nº II Ips 390/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Glede na to, da pa je bilo tožniku stanovanje dodeljeno že po novem ZSR, se pri presoji, ali so hišni sveti tožniku na hišniškem stanovanju dodelili stanovanjsko pravico ali pa le pravico do zacasne uporabe stanovanja, ni mogoce opreti le na uporabo pravnega izraza iz starega zakona, temvec je treba ugotoviti kakšen je bil namen stanodajalca.

Sodba nº in sklep II Ips 405/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Po dolocilu 145. clena ZD namrec do delitve dedici upravljajo in razpolagajo z dedišcino skupno. Morebitno razpolaganje ene od dedinj, vendar brez sodelovanja in soglasja druge dedinje, za dedišcino zato nima pravnih posledic in je neveljavno tudi za dedinjo, ki je tak posel sklenila.

Sodba nº II Ips 464/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Pogodba o dosmrtnem preživljanju vsekakor vsebuje tudi tveganje, da bodo dajatve preživljalca manjše ali vecje od vrednosti izrocenega premoženja. Vnaprej namrec ni mogoce vedeti, koliko casa bo preživljanje trajalo. Tudi obseg dajatev in storitev se lahko bistveno spremeni glede na spremembe zdravstvenega stanja preživljanca. Na obseg in trajanje izpolnjevanja pogodbe lahko vplivajo še druge nepredvidljive okolišcine. Zato ima pogodba o dosmrtnem preživljanju tudi elemente aleatoricnosti. To...

Sodba nº II Ips 397/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Pravica odstopiti od pogodbe je bila dogovorjena ob dani in sprejeti ari, kar dogovor med strankama zanesljivo uvršca v okvir dolocb 83. clena ZOR: za odstopnino je bila dogovorjena ara s pravno posledico, ki sledi iz drugega odstavka navedene zakonske dolocbe - ta pa je v besedilu aneksa izrecno sankcionirana za vsako od pogodbenih strank; za toženca v dolžnosti vrnitve dvojne are v primeru odstopa od pogodbe.

Sodba nº II Ips 462/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Odškodnina ne more biti odvisna samo od obstoja in poudarjanja dolocenih ugotovitev, ne da bi se pri tem upoštevala celovitost posameznega škodnega primera in primerjava tega s podobnimi primeri. Obravnavani primer pa je terjal še primerjavo stanja ob izvensodni poravnavi leta 1989 s pozneje spremenjenim tožnicinim stanjem.

Sodba nº U 201/96 of Upravni oddelek, March 29, 2000

Iz dolocbe 2. odstavka 26. clena ZRPPN izhaja, da ima pravico zahtevati vrnitev zemljišca, ki je bilo odvzeto, pa ne uporabljeno v razlastitvene namene, tudi pravni naslednik razlašcenca.

Sodba nº U 517/96 Sodba U 522/96 of Upravni oddelek, March 29, 2000

Upravni organ ni ravnal pravilno, ko je tožeci stranki vrnil solastninski delež parcel, saj bi moral najprej ugotoviti, kolikšen delež celotnega kompleksa predstavljata dela parcel ter vzpostaviti ustrezno solastnino na celotnem kompleksu.

Sodba nº U 582/96 of Upravni oddelek, March 29, 2000

Ker v postopku niso bili ponudeni konkretni dokazi za podržavljenje premoženja na podlagi drugega predpisa ali na drug nacin, kot je naveden v izpisku zemljiške knjige, upravni organ ni imel podlage, da prekine postopek in reši vprašanje podržavljenja kot predhodno vprašanje.

Sklep nº Kp 1/2000 of Kazenski oddelek, March 29, 2000

Ceprav je pripor zoper mladoletnika lahko odrejen le izjemoma (1. odst. 472. cl. ZKP), je glede na ugotovljene objektivne in subjektivne okolišcine, med slednjimi predvsem mladoletnikovo vzgojno problematicnost in dejstvo, da izreceni vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega skrbstva po 78. cl. KZ nanj ni imel nobenega ucinka, zaradi realne nevarnosti, da bo mladoletnik ponavljal kazniva dejanja, in zagotavljanja varnosti ljudi, ki vkljucuje tudi varnost njihovega premoženja, odreditev prip...

March 27, 2000

Sklep nº II Ips 116/99 of Civilni oddelek, March 27, 2000

Funkcionalno zemljišce bi moralo biti opredeljeno bodisi s splošnim pravnim aktom - z nacrtom gradbenih parcel kot sestavino prostorskega izvedbenega nacrta oziroma lokacijske dokumentacije (prvi in drugi odstavek 46. clena ZUN), bodisi z odlocbo pristojnega upravnega organa (tretji odstavek 46. clena ZUN), bodisi s sodno odlocbo (npr. pri delitvi nepremicnine). V danem primeru funkcionalno zemljišce za hišo ni bilo doloceno in ker tožeca stranka ni bila pripravljena sprožiti ustreznega posto...

Sodba nº I Ips 77/98 of Kazenski oddelek, March 27, 2000

Ker se Vrhovno sodišce omeji le na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se vložnik sklicuje v zahtevi za varstvo zakonitosti, to pomeni, da mora biti v njej navedeno ravnanje (storitev ali opustitev) sodišca, s katerim naj bi bila kršena posamezna zakonska dolocba.

Sodba nº I Ips 140/98 of Kazenski oddelek, March 27, 2000

Obdolženec, ki si v primerih obvezne obrambe ne vzame zagovornika ali ostane brez njega, ker mu je odpovedal pooblastilo, ne vzame pa si drugega, ne more izbirati zagovornika, ki mu ga postavi sodišce po uradni dolžnosti za nadaljnji potek kazenskega postopka.

Sodba nº I Ips 58/99 of Kazenski oddelek, March 27, 2000

Domneva nedolžnosti, ki jo opredeljuje 3. clen ZKP in 27. clen URS, ne izkljucuje odreditve in podaljšanja pripora v primerih in pod pogoji, ki jih dolocata Ustava in zakon.

Sodba nº I Ips 56/99 of Kazenski oddelek, March 27, 2000

V zahtevi za varstvo zakonitosti morajo biti navedena dejstva in okolišcine, na podlagi katerih je mogoce ugotoviti, zaradi katere kršitve zakona je vložena.

Sodba nº I Ips 59/99 of Kazenski oddelek, March 27, 2000

Ce sodišce prve stopnje ne opravi procesnega dejanja, na izvedbo katerega opozori sodišce druge stopnje, se kršitev dolocbe 3. odstavka 397. clena ZKP upošteva le takrat, kadar zaradi tega pride do kršitev drugih dolocb postopka, ki predstavljajo poseg v pravice strank v postopku.

March 23, 2000

Sodba nº II Ips 477/99 of Civilni oddelek, March 23, 2000

V Stanovanjskem zakonu za hišniška stanovanja ni predvidena privatizacija in sicer iz dveh razlogov. Prvi je v tem, da je hišniško stanovanje v vec stanovanjski hiši del skupnih prostorov in je v solastnini solastnikov ene ali vec stanovanjskih hiš (8. clen SZ). Zaradi tega je sodišce prve stopnje pravilno štelo, da tožene stranke ne morejo prodati stanovanja, ki ni njihovo in je zaradi tega, ker ni podana pasivna legitimacija, zavrnilo tožbeni zahtevek. Drugi razlog, ki onemogoca prodajo hiš...

Sodba nº II Ips 460/99 of Civilni oddelek, March 23, 2000

Vprašanje nezakonskega ocetovstva ureja ZZZDR, ki v poglavju o ugotavljanju ocetovstva in materinstva upošteva, da velja za oceta otroka, ki ni rojen v zakonski zvezi tisti, ki otroka prizna za svojega ali cigar ocetovstvo se ugotovi s sodno odlocbo. Nacin priznanja je razlicen, saj je otroka mogoce priznati bodisi pri centru za socialno delo, bodisi pred maticarjem, bodisi v javni listini, bodisi v oporoki (87. in 88. clen ZZZDR). Podobna dolocila je vseboval v 24. clenu tudi prej veljavni T...

Sklep nº II Ips 485/99 of Civilni oddelek, March 23, 2000

Sodišci sta sicer utemeljeno šteli, da je SZ v 117. in naslednjih clenih omogocil lastninjenje in privatizacijo zasedenih stanovanj in da je za primer smrti imetnika stanovanjske pravice dolocil razmerja v 147. clenu SZ. Tako je odlocalo tudi vrhovno sodišce, vendar le v primerih, ko je imetnik stanovanjske pravice umrl, preden je podal zahtevo za odkup stanovanja, ali v primerih, ko še ni potekel 30 dnevni rok od vložitve zahteve za odkup, ki ga je zakonodajalec v zadnjem odstavku 117. clena...

Sodba nº II Ips 492/99 of Civilni oddelek, March 23, 2000

Odškonina zaradi neutemeljenega odvzema prostosti se v sodni praksi praviloma doloca kot enotna odškodnina za eno obliko škode. Toda v primeru dodatne škode, ki se kaže v duševnem trpljenju zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti, se prisodi odškodnina tudi za to obliko škode.

Sodba nº II Ips 461/99 of Civilni oddelek, March 23, 2000

Dolocba 4. odst. 201. clena ZOR se nahaja v poglavju o negmotni škodi, ki poudarja vrednote, ki niso ekonomske narave.

Sodba nº II Ips 415/99 of Civilni oddelek, March 23, 2000

Ker je bilo med postopkom ugotovljeno, da so tožniki s pravnomocnostjo odlocbe o denacionalizaciji, to je dne 3.8.1994, postali lastniki spornega stanovanja, toženka pa v stanovanju ne stanuje in tudi s solastniki ni sklenila najemne pogodbe, je tožbeni zahtevek tožnikov na izpraznitev stanovanja utemeljen (1. odstavek 58. clena SZ).

Sodba nº II Ips 559/99 of Civilni oddelek, March 23, 2000

Glede na dejstvo, da podpis na oporoki z dne 9.5.1991 ni podpis pokojnega V. G., je materialnopravno pravilna odlocitev, da je oporoka neveljavna (1. odstavek 64. clena ZD).

Sodba nº II Ips 470/99 of Civilni oddelek, March 23, 2000

Z dolocbo 1. odstavka 9. clena ustavnega zakona je pravna oblast nad vsem premoženjem iz tega odstavka prešla na Republiko Slovenijo z dnem uveljavitve tega zakona in da sprejem Brionske skupne deklaracije takega pravnega položaja glede vojaških stanovanj ni spremenil. To pomeni, da je bilo razpolaganje vojaškega organa s stanovanjem po tem casu - ceprav v casu zacasne odložitve nadaljnje implementacije tudi omenjenega zakona - nezakonito.

Sodba nº II Ips 426/99 of Civilni oddelek, March 23, 2000

Vzpostavitev prejšnjega stanja temelji na dolocbah 6., 18. in 19. clena Zakona o stanovanjskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 35/82 in 14/84, v nadaljevanju ZSR) in na 58. ter 159. clenu Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 18/91 do 23/96, v nadaljevanju SZ).

Sodba nº U 769/95 of Upravni oddelek, March 23, 2000

Ce je tožnik 7. novembra 1994 vložil vlogo za odpis prispevkov za celo leto 1993 in leto 1994, bi tožena stranka to vlogo - glede na dolocbo 2. odst. 118. clena Zakona o dohodnini, po kateri mora biti vloga za odpis vložena najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec - morala šteti kot pravocasno vlogo za odpis spornih prispevkov za mesec oktober 1994.

Sodba nº I Up 676/99 of Upravni oddelek, March 23, 2000

Konkretna izvedba del znotraj dolocenega roka je stvar morebitnega izvršilnega postopka.

Sodba nº I Up 503/99 of Upravni oddelek, March 23, 2000

Ce se z lokacijskim dovoljenjem legalizira prizidek, to pomeni, da se dovoljuje tak objekt kot dejansko že obstaja kot "crna gradnja".

Sodba nº II Up 12/98 of Upravni oddelek, March 23, 2000

Ugodnost iz dolocbe 2. odst. 64. clena ZDen se nanaša na upravicence za uveljavljanje pravic iz ZDen in smiselno tudi na njihove pravne naslednike, ne pa tudi na vse upravicence do vrnitve premoženja. Rok iz 64. clena pa je materialni prekluzivni rok, ki ne pozna nobenega subjektivnega roka.

Sodba nº I Up 111/98 of Upravni oddelek, March 23, 2000

Pri odlocanju o denacionalizacijskem zahtevku organ upošteva predpise, ki veljajo v casu izdaje odlocbe. Zato v razmerju ZDen - ZLPP ni pomembno, kdaj je bil vložen denacionalizacijski zahtevek. Zacasna odredba po ZLPP je morala biti posebej predlagana in ni veljal avtomatizem, po katerem bi zahtevek za denacionalizacijo štel tudi že kot predlog za izdajo zacasne odredbe.

Sodba nº U 498/95 of Upravni oddelek, March 23, 2000

Za ukrep tržnega inšpektorja na podlagi 2. odstavka 28. clena Zakona o varstvu konkurence je bistvenega pomena okolišcina, ali je pogodbena stranka odstopila od pogodbe in kdaj.

Sklep nº I Ips 299/99 of Kazenski oddelek, March 23, 2000

Ker je zahtevo za varstvo zakonitosti vložila oškodovanka kot tožilka, torej oseba, ki ni našteta v 1.odst. 421.cl. ZKP in ki bi bila upravicena vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti, je bila zahteva po 2.odst. 423.cl. ZKP zavržena kot nedovoljena.

Sodba nº I Ips 38/97 of Kazenski oddelek, March 23, 2000

Navedbe, da je obsojenka Nemcem in domobrancem pripovedovala, da zahajajo v L. in Z. partizani, in jih tudi nagovarjala, naj gredo tja gori, da jih bodo polovili, so nekonkretizirane. Iz njih pa tudi ni razvidno, da bi na ta nacin podvzela pripravljalno dejanje, sicer inkriminirano po 11. tocki 3. clena ZKLD.

Sodba nº I Ips 138/97 of Kazenski oddelek, March 23, 2000

Iz opisa dejanja je razvidno, da je obsojenka v ambulanti tam zaposleni osebi govorila o alarmantnih vesteh, ceš da je bil izvršen atentat na maršala Tita, ko se je nahajal na Brdu, da se je z Brda umaknil celotni generalni štab in da zapirajo vse oficirje JA, ki držijo s Sovjetsko zvezo, kar pa ni mogoce opredeliti kot dejanja, naperjenega v nasilno rušenje ali ogrožanje ljudske oblasti in zato tudi ne kot "kaznivo dejanje zoper ljudsko oblast".

Sodba nº I Ips 52/97 of Kazenski oddelek, March 23, 2000

Pravnega varstva v kazenskem postopku po 3. alinei 29. cl. Ustave RS si ni mogoce razlagati tako, da mora sodišce izvesti prav vse predlagane dokaze, marvec da mora zagotoviti, da sta stranki glede možnosti udejanjanja te pravice v popolnoma enakopravnem položaju.

Sodba nº I Ips 127/96 of Kazenski oddelek, March 23, 2000

Ocitek obdolženki, da se je sestala z "emigrantom - kurirjem begunske skupine in agentom tuje obvešcevalne službe" in mu postregla z jabolcnikom, ni pomenil kaznivega dejanja po 120. cl. KZ-51, ker tako dejanje tudi objektivno ni moglo pomeniti pomoci storilcu kaznivega dejanja pri varovanju pred kazenskim pregonom.

Sodba nº I Ips 23/2000 of Kazenski oddelek, March 23, 2000

Prvostopno sodišce je kršilo 3. odstavek 483. clena ZKP, ker pisno izdelani sklep o izreku vzgojnega ukrepa nima obrazložitve, ki je brezpogojna glede na dolocbo 1. odstavka 451. clena ZKP. Glede na obvezne sestavine sklepa o izreku vzgojnega ukrepa ne pride v poštev uporaba 3. odstavka 368. clena ZKP. Ce sklep o izreku vzgojnega ukrepa nima obrazložitve, gre za bistveno kršitev postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 198/95 of Kazenski oddelek, March 23, 2000

Obsojenka, ki je vedela, da sta njen brat in njegov znanec pobegnila pred oblastmi in se vracala iz tujine v Jugoslavijo po špijonskih opravilih, pa jima je kljub temu nudila hrano in prenocišce ter z njima vzdrževala zveze in opustila prijavo oblastem, je storila kaznivo dejanje po 14. tc. 3. cl. ZKLD.

Sodba nº I Ips 129/97 of Kazenski oddelek, March 23, 2000

Ker v casu storitve dejanja, t.j. novembra 1950, ni vec veljal Kazenski zakonik Kraljevine Jugoslavije v delu, ki se nanaša na kazniva dejanja zoper obstoj države in njeno ureditev in ki je v 1.odst 99.paragrafa sankcioniral zlorabo ali okvaro državnih znakov, dejanje pa ni imelo zakonskih znakov nobenega od kaznivih dejanj po Zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo, ki je za njim pravno urejal kazniva dejanja s temi objekti varstva, bi šlo lahko kvecjemu za prekršek po 2.tc. 1.cl...

Sodba nº I Ips 269/99 of Kazenski oddelek, March 23, 2000

S tem ko je sodišce leta 1947 obravnavalo otroka kot storilca kaznivega dejanja v kazenskem postopku in mu izreklo vzgojno poboljševalni ukrep, ki ga je Zakon o vrstah kazni predpisoval za mladoletnike v 24.clenu, je kršilo zakon v njegovo škodo, saj je v skladu s 3.odst. 26.paragrafa Kazenskega zakonika Kraljevine Jugoslavije tak ukrep lahko izreklo otroku le "varstveno sodišce" in to ne kot kazensko sankcijo in ne v kazenskem postopku.

March 22, 2000

Sodba nº II Ips 428/99 of Civilni oddelek, March 22, 2000

Pravni interes za preizkus konkretne pravdne zadeve pred revizijskim sodišcem ni in ne more biti zgolj nacelno (pravno) vprašanje, na katerega stranka želi odgovor zaradi morebitnih drugih sodnih sporov, ampak je potreben pravni interes v konkretni zadevi.

Sodba nº U 470/96 of Upravni oddelek, March 22, 2000

Vpis v zemljiško knjigo ni merodajen v absolutnem smislu tako, da bi bila izkljucena vsaka možnost dokazovanja nasprotnega.

Sodba nº U 509/96 of Upravni oddelek, March 22, 2000

V obravnavanem primeru je šteti, da je bilo premoženje podržavljeno upravicencu z uveljavitvijo odloka AVNOJ-a. Na tak nacin je mogoce doseci enako varstvo ustavnih pravic oseb, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na podlagi predpisa, navedenega v 3. clenu ZDen.

Sodba nº U 822/96 of Upravni oddelek, March 22, 2000

Hladilnica in dostavljalnica hrane v nacionalizirani hiši, ki je razglašena za kulturni spomenik, je lahko ovira za vrnitev hiše v naravi zaradi nelocljivosti zdraviliškega kompleksa, ki se lastnini po ZLPP.

Sodba nº III Ips 134/98 of Gospodarski oddelek, March 22, 2000

Okolišcina, da sodišce ni izrecno zavrnilo izvedbe tistih dokazov, ki jih ni izvedlo, ni bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka.

Sodba nº III Ips 40/98 of Gospodarski oddelek, March 22, 2000

Sedež tožene stranke je v drugi državi. Zato gre za spor z mednarodnim elementom in je za ugotovitev, ali je podana mednarodna pristojnost slovenskih sodišc, treba uporabiti ZUKZ. Mednarodna pristojnost slovenskega sodišca je v obravnavanem primeru podana na podlagi 54. clena MZP, ki takšno pristojnost doloca v premoženjskopravnih sporih, ce je na ozemlju Republike Slovenije premoženje tožene stranke.

Sodba nº III Ips 80/98 of Gospodarski oddelek, March 22, 2000

Presoja obstoja v reviziji zatrjevanih pomanjkljivostih sodbe sodišca druge stopnje.

Sodba nº III Ips 147/98 of Gospodarski oddelek, March 22, 2000

Bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka po 13. tocki drugega odstavka 354. clena ZPP je izostanek razlogov o odlocilnih dejstvih, ne pa tudi njihova neustrezna obrazložitev.

March 21, 2000

Sodba nº VIII Ips 237/99 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2000

Pri delu na strehi delodajalec - tožena stranka ni poskrbel za varno delo. Na gradbišcu ni bilo zašcitnih pasov in varnostnih vrvi.

Sodba nº VIII Ips 204/99 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2000

Pritožba se lahko vloži zoper sodbo, izdano na prvi stopnji (348. clen ZPP) iz razlogov, ki jih doloca zakon (353. clen ZPP). V pritožbenem postopku se ugotavlja pravilnost in zakonitost sodbe sodišca prve stopnje, zato na odlocitev sodišca druge stopnje o pravilnosti in zakonitosti sodbe sodišce prve stopnje kasnejši dogodki (zacetek stecajnega postopka po poteku pritožbenega roka) ne vplivajo. V spornem primeru zato pritožbeno sodišce ni moglo ugotoviti pomanjkanja pravovarstvene potrebe in...

Sodba nº VIII Ips 201/99 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2000

Po dolocbi prvega odstavka 200. clena v spornem casu veljavnega zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/77), je delovno razmerje nastalo z nastopom dela, ko sta poprej sklenila in podpisala pismeno pogodbo o delovnem razmerju delavec in nosilec samostojnega osebnega dela. Ker je bilo v postopku ugotovljeno, da pogodba ni bila podpisana, se je ugotavljalo, ce so bili izpolnjeni drugi elementi, s katerimi bi lahko bilo utemeljeno delovno razmerje. Teh elementov sodišce v postopku n...

Sodba nº VIII Ips 206/99 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2000

Delovnemu invalidu zaradi ugotovljene invalidnosti delovno razmerje sicer ne more prenehati, pri cemer pa ni zakonskih dolocb, ki bi onemogocale, da delovnemu invalidu delovno razmerje ne bi prenehalo iz kakšnega drugega razloga. ZZT položaja delovnih invalidov ni uredil nic drugace, kot je urejen položaj ostalih delavcev, zato njegove dolocbe veljajo tudi za delovne invalide. To pa pomeni, da tudi delovnemu invalidu preneha delovno razmerje pri delodajalcu z dnem prenehanja delovnega dovolje...

Sodba nº VIII Ips 254/99 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2000

Tudi zatrjevana kršitev zakona o izvršitvi nedokoncne razporeditvene odlocbe ne opravicuje delavca za njegovo odsotnost z dela. Tožnik bi se moral na delo vsaj javljati, ce ni že hodil na delo, ne pa ga samovoljno zapustiti.

Sodba nº VIII Ips 264/99 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2000

Ce sta stranki v sporazumu dolocili, da so med njima poravnane vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, velja, kot sta pravilno ugotovili obe nižji sodišci, to tudi za placo. Pismeno izražena volja tožnice te pravice ni izkljucevala, tožeca stranka pa razveljavitve tega sporazuma ni zahtevala. Zato je ob uporabi 71. clena ZOR pravno upoštevno samo to, kar je bilo v pisni obliki izraženo.

Sodba nº VIII Ips 177/99 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2000

Ker so bile po uveljavitvi zakona o nacinu obracunavanja in izplacevanja plac dolocbe 119. clena kolektivne pogodbe tožene stranke v nasprotju z njegovimi kogentnimi dolocbami, je bil tožbeni zahtevek tožnice utemeljeno zavrnjen, saj zanj ni obstajala pravna podlaga in razpolaganja z njim sodišce po 3. clenu ZPP/77 ni smelo dovoliti.

March 20, 2000

Sodba nº in sklep II Ips 418/99 of Civilni oddelek, March 20, 2000

Skaženost sodišce ugotavlja s pomocjo izvedenca medicinske stroke, vendar pa je pravno pomembno tudi, za kakšne spremembe v zunanjosti cloveka gre, koliko so opazne za povprecnega cloveka, na katerem delu telesa se spremembe nahajajo, možnost njihovega zakrivanja, starost in spol oškodovanca, kakšne reakcije povzrocajo spremembe v zunanjosti oškodovanca pri drugih ljudeh.

March 17, 2000

Sklep nº Cp 2/2000 of Civilni oddelek, March 17, 2000

Mejo med neprimernim in žaljivim je seveda težko povsem jasno dolociti. V primeru, da bi bila v vloženem pravnem sredstvu navedena le sporna trditev, bi bila presoja, ali je taka utemeljitev pravnega sredstva žaljiva, morda lahko tudi drugacna.

Sodba nº II Ips 530/99 of Civilni oddelek, March 17, 2000

Presoja odgovornosti lovske družine za škodo, nastalo zaradi trcenja motornega vozila z divjadjo.

Sodba nº II Ips 424/99 of Civilni oddelek, March 17, 2000

Smisel nadzorovanja psa je, da se mu prepreci, da bi koga poškodoval. Zato nadzorovanje psa v smislu pravnega pravila paragrafa 1320 ODZ vkljucuje tudi skrb za to, da je pes zanesljivo priklenjen ali da bi bilo sicer poskrbljeno, da ne bi mogel pobegniti in se brez nadzora gibati po okolici.

Sodba nº II Ips 458/99 of Civilni oddelek, March 17, 2000

Odlocanje o obstoju krivdne odgovornosti za nastalo škodo mora temeljiti na prepricanju sodišca ne pa na verjetnosti obstoja odgovornosti.

March 16, 2000

Sodba nº II Ips 422/99 of Civilni oddelek, March 16, 2000

Pri prenašanju vecjega števila mastnih plocevinastih plošc, ki jih že zaradi dimenzije plošc morata prenašati dva delavca, kljub primerni skrbnosti ni mogoce obdržati kontrole nad prenosom. Zdrsi zaradi same mastnosti so vedno možni, pa tudi sicer nehoteni ali nekontrolirani gibi enega od prenašalcev hitreje povzrocijo premik posameznih plošc, na kar voljno ni mogoce vplivati. Prenašanje takega bremena glede možnosti nastanka škode odstopa od siceršnjega prenašanja bremen dovoljene teže in za...

Sklep nº II Ips 433/99 of Civilni oddelek, March 16, 2000

Ker predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, sta tožnika na podlagi drugega odstavka 186. clena ZPP/77 v tožbi oznacila tudi vrednost spora, in sicer z zneskom 10.000,00 SIT. Taka oznaka vrednosti spora glede na takrat že veljavni mejni znesek 80.000,00 SIT ne zadošca za dovoljenost revizije.

Sklep nº II Ips 587/99 of Civilni oddelek, March 16, 2000

Temeljno nacelo izvršilnega postopka - kar zadeva njegovo sprožitev, izbiro podlage in izvršilnih sredstev, koncanja postopka in podobno - nacelo dispozitivnosti (2. in nadaljnji cleni ZIP). Izvršilno sodišce je zato pri vodenju izvršilnega postopka vezano na upnikove predloge, tudi glede izbire izvršilnih naslovov oziroma izvršilnih podlag. V tem primeru to pomeni, da sta sodišci nižjih stopenj lahko odlocali o upnikovem izvršilnem predlogu le na podlagi v predlogu uveljavljene oziroma izbra...

Sklep nº II Ips 465/99 of Civilni oddelek, March 16, 2000

Stranka ima pravico, da ji sodišce predstavi svoje razmišljanje in razloge za svojo odlocitev. Ni dovolj trditvena obrazložitev ("v zadevi je pravilno razsojeno" ali podobno), marvec je potrebno navesti razloge, ki so pripeljali sodišce do neke odlocitve. Šele potem lahko stranka presodi, ali naj se strinja z argumenti sodišca ali ne. Šele takrat jo lahko sodišce preprica. Sicer pa že korektnost ravnanja sodišca terja, da stranka dobi vsebinski odgovor na tiste trditve, ki so odlocilnega pome...

Sodba nº II Ips 567/99 of Civilni oddelek, March 16, 2000

V kontumacionalnem postopku se sodišce ne spušca v ugotavljanje dejanskih navedb, to je v presojo resnicnosti teh navedb, pac pa le v skladnost med navedbami tožbe in priloženimi dokazili.

Sodba nº II Ips 493/99 of Civilni oddelek, March 16, 2000

Pravilno je razmerje odgovornosti 40:60 za škodo iz dogodka, ko je valj zgibalnega stroja zmeckal tožnicin mezinec, pri cemer je tožnica vedela, da mora stroj vselej ustaviti, preden skuša izvleci zmeckan papir, delodajalec pa je vedel, da ima tožnica psihicne težave.

Sklep nº II Ips 67/99 of Civilni oddelek, March 16, 2000

Pravni posel, ki preprecuje vrnitev nepremicnine v last denacionalizacijskemu upravicencu, je lahko nicen, ceprav ne nasprotuje veljavnim predpisom, ce sta pogodbeni stranki ob njegovi sklenitvi ravnali v nasprotju z moralnimi naceli, naceli vestnosti in poštenja ali nacelom dobre vere.

Sodba nº II Ips 411/99 of Civilni oddelek, March 16, 2000

Vsi, ki po dolocbi prvega odstavka 117. clena SZ lahko nastopajo kot kupci lastninjenih stanovanj, sodijo po volji samega zakona v krog originarnih upravicencev. To velja tudi za toženko. Cim je tožnik kot bivši imetnik stanovanjske pravice dal svojo pisno privolitev in je bila sklenjena ustrezna kupna pogodba, je toženka zaradi originarne pravice do privatizacijskega odkupa stanovanja pridobila solastninsko pravico do 1/2 na spornem stanovanju. Na to kaže tudi besedilo 118. clena SZ. Zato to...

Sklep nº II Ips 398/99 of Civilni oddelek, March 16, 2000

V pravdi zaradi motenja posesti zaradi povecanega vpliva s sosednje nepremicnine tožnik ne bi smel dobiti vecjega obsega pravnega varstva kot v pravdi zaradi cezmerne imisije. Ce ga je že dobil, pa je tožnik v pravdi zaradi nedopustnosti izvršbe (prej toženec) vsekakor upravicen uveljavljati, da je po koncani pravdi zaradi motenja posesti smel izbrati nacin vzpostavitve prejšnjega stanja, torej preprecitve povecanega vpliva vode na tožencevo parcelo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners