Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2000

April 26, 2000

Sodba nº I Ips 34/97 of Kazenski oddelek, April 26, 2000

Podpiranje osebe, ki se je leta 1948 pred rekrutacijo v jugoslovansko vojsko umaknila v ilegalo, ni pomenilo kaznivega dejanja po 14. tocki 3. clena ZKLD, temvec kaznivo dejanje po paragrafu 141 Kazenskega zakonika Kraljevine Jugoslavije.

Sklep nº I Ips 285/97 of Kazenski oddelek, April 26, 2000

Ker lahko odvetnik vloži zahtevo za varstvo zakonitosti le v obsojencevo korist (1.odst. 421.cl. ZKP), vložil pa jo je v svojo, taka zahteva ni dovoljena, in jo je bilo zato potrebno zavreci.

Sodba nº I Ips 32/99 of Kazenski oddelek, April 26, 2000

Obtoženceva navzocnost na glavni obravnavi je nujna in ni mogoce sojenje v njegovi nenavzocnosti, ceprav so ostali pogoji za to izpolnjeni, ce je obtoženec pred preiskovalnim sodnikom zanikal storitev kaznivega dejanja ropa, ce ga oškodovanec kot storilca ni prepoznal, ce je slednjemu na njegovo zahtevo, da mu vrne denar in denarnico, odvrnil, da dejanja ni storil in da zato ne bo nicesar vracal, pri obtožencu pa tudi ni bila najdena denarnica in ce obtoženca razen strokovnega mnenja urada kr...

Sodba nº I Ips 92/2000 of Kazenski oddelek, April 26, 2000

Z navedbo, da je bila odlocitev prvostopnega sodišca o zavrnitvi dokaznega predloga za odreditev izvedenca, ki bi ocenil, ali se je obdolženec zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja sploh sposoben zagovarjati, napacna, zagovornik uveljavlja razlog zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zaradi katerega ni mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

April 25, 2000

Sodba nº II Ips 529/99 of Civilni oddelek, April 25, 2000

Sodišci prve in druge stopnje sta tudi pravilno uporabili materialno pravo, saj je v 557. clenu ZOR doloceno, da mora posojilojemalec vrniti enak znesek denarja, kot ga je prejel kot posojilo. Po 558. clenu ZOR je omogocena tudi obveznost posojilojemalca da poleg glavnice dolguje tudi obresti.

Sodba nº II Ips 557/99 of Civilni oddelek, April 25, 2000

Ker stanovanjsko zavarovanje obsega le notranjost stanovanja, kljub temu, da je tožeca stranka posebej zavarovala plesk in slikarijo, tapete ter razne zidne, podne in stropne obloge v stanovanju (1.

Sodba nº II Ips 562/99 of Civilni oddelek, April 25, 2000

Tožnik je sprejel ponudbo za poravnavo, s katero je bila oseba, ki je bila odgovorna za škodo, prosta vseh obveznosti do tožnika. Ker je tožnik izpovedal, da je podpisal navedeno listino, sta sodišci pravilno uporabili materialno pravo, ko sta na podlagi 1089. clena ZOR šteli, da sta pravdni stranki sklenili pogodbo o poravnavi, s katero sta odpravili negotovost glede odškodninskega razmerja, ki je izviralo iz prometne nesrece. Zato sta pravilno zavrnili tožnikov zahtevek, po katerem naj bi p...

April 20, 2000

Sodba nº II Ips 17/2000 of Civilni oddelek, April 20, 2000

Pogovor (po terminologiji Konvencije zaslišanje) z obema otrokoma opravljen pri centru za socialno delo. S pogovorom, ki je bil opravljen pri centru za socialno delo, pa so bile v celoti izpolnjene zahteve iz Konvencije, ki ne doloca, da se mora pogovor z otrokom opraviti pred sodišcem na obravnavi in v navzocnosti obeh staršev, kot v reviziji predlaga toženec.

Sodba nº II Ips 504/99 of Civilni oddelek, April 20, 2000

Obe sodišci pa sta tudi materialno pravo pravilno uporabili. Iz dejanskih ugotovitev nižjih sodišc izhaja, da tožena stranka ni lastnica spornega stanovanja, za uporabo stanovanja pa tudi nima nobenega drugega pravnega naslova. Stanovanje tako uporablja brez stvarnopravne ali obligacijskopravne podlage, tedaj brez pravnega naslova.

Sodba nº II Ips 528/99 of Civilni oddelek, April 20, 2000

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 513/99 of Civilni oddelek, April 20, 2000

Ce je prvostopenjsko sodišce dopušcalo obravnavanje prek okvira pravno relevantnih okolišcin, mu tega ni mogoce pripisati v krivdo. Gre namrec za pravno in dejansko oceno, sprejeto v dolocenem procesnem trenutku in pogojeno z iskanjem podlage za koncno odlocitev. Ocena pritožbenega sodišca, da bi bilo mogoce o zacasni odredbi odlociti hitreje,ni izhodišce za odlocanje o protipravnosti sodnikovega ravnanja.

Sodba nº II Ips 463/99 of Civilni oddelek, April 20, 2000

Avtor lahko s pogodbo prenese na drugo osebo posamicne materialne avtorske pravice (drugi odstavek 70. clena ZASP). Glede na dolocbo prvega odstavka 80. clena ZASP mora tak posel biti sklenjen v pisni obliki, vendar pa izostanek predpisane oblike glede na dolocbo drugega odstavka te dolocbe ne vpliva rušitveno na (ustno ali kako drugace sklenjeno) pogodbeno razmerje. To pomeni, da tudi ustno sklenjeno pogodbeno razmerje ni brez pravnega ucinka (nicno). Pravne posledice izostanka oblicnosti so...

Sodba nº II Ips 35/2000 of Civilni oddelek, April 20, 2000

Oseba, v katere korist je bilo dejanje storjeno, je dolžna vrniti v stecajno maso vse premoženjske koristi, ki jih je pridobila z izpodbitim pravnim dejanjem. Pasivno legitimirana, kar ZPPSL izrecno doloca za stecajno izpodbijanje pravnih dejanj v primerjavi z drugimi inštituti izpodbijanja takšnih dejanj, je le tista oseba, v katere korist je bilo storjeno izpodbijano pravno dejanje.

Sklep nº II Ips 516/99 of Civilni oddelek, April 20, 2000

Dedni dogovor lahko zajame tudi premoženje, ki ni predmet dedovanja.

Sodba nº II Ips 564/99 of Civilni oddelek, April 20, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 518/99 of Civilni oddelek, April 20, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 527/99 of Civilni oddelek, April 20, 2000

Tožbeni zahtevek, ki temelji na predkupni pravici, je lahko utemeljen le, ce vsebuje poleg zahtevka za razveljavitev prodajne pogodbe tudi zahtevek, da mora toženec - prodajalec skleniti prodajno pogodbo pod enakimi pogoji s tožnikom - predkupnim upravicencem.

Sodba nº in sklep II Ips 525/99 of Civilni oddelek, April 20, 2000

Trasant mora zavrniti izplacilo cekov, glede katerih je bil pravocasno obvešcen, da so zlorabljeni. Ce tega ne stori, v celoti odgovarja za škodo, nastalo zaradi izplacila, imetnik cekovnih blanketov pa je soodgovoren samo, ce je te malomarno hranil.

Sodba nº II Up 9/99 of Upravni oddelek, April 20, 2000

Ni pogojev za uvedbo denacionalizacijskega postopka, ce je bilo premoženje podržavljeno po 7.a clenu Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij.

Sklep nº I Up 338/2000 of Upravni oddelek, April 20, 2000

Zatrjevano sporno razmerje se nanaša predvsem na vprašanje pristojnosti, kateri organ in na kakšen nacin doloca cene posameznih tarifnih skupin toplote oz. plina javnemu podjetju, ne na vprašanje, ali so z izpodbijanima aktoma dolocene cene pravilne. Zato ni utemeljena predlagana odložitev ucinkovanja izpodbijanih sklepov, saj se z njo ne bi zacasno uredilo stanje glede na sporno razmerje po tožbi.

Sodba nº U 1584/95 of Upravni oddelek, April 20, 2000

Ce je bila zahteva za napredovanje naslovljena kot zahteva za napredovanje v dva naziva (mentor in svetovalec), med spisi pa ni vloge, ki bi pomenila spremembo ali umik zahtevka, je tožena stranka z odlocanjem le o eni zahtevi bistveno kršila pravila postopka.

Sodba nº U 534/95 of Upravni oddelek, April 20, 2000

Pri polnoletni osebi brez redne zaposlitve, ki se redno ne šola, kot dokaz o drugem trajnem viru preživljanja ne zadošca izjava staršev, da so jo pripravljeni preživljati do konca rednega šolanja oz. do njene kasnejše redne zaposlitve (4. tocka 1. odstavka 10. clena ZDRS, 1. in 3. alinea 5. clena Uredbe o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja dolocenih pogojev za pridobitev državljanstva RS z naturalizacijo, Ur.l. RS, št. 47/94 ter 1. odstavek 123. clena ZZZDR).

Sodba nº II Up 3/99 of Upravni oddelek, April 20, 2000

Niso kršena pravila ZUP, ce je o primarno postavljenem zahtevku odloceno z delno odlocbo in bo o podrejenem zahtevku odloceno kasneje.

Sodba nº I Ips 13/97 of Kazenski oddelek, April 20, 2000

Dolocbe 2.odst. 16.cl. KZ si ni mogoce razlagati tako, da mora sodišce, ce ugotovi, da je bil storilec v casu storitve kaznivega dejanja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, temu odmeriti kazen pod mejo, predpisano z zakonom, ali uporabiti milejšo vrsto kazni, marvec to sme storiti.

Sodba nº I Ips 171/97 of Kazenski oddelek, April 20, 2000

Ker je sodišce druge stopnje odlocalo o pritožbi zoper sodbo, ki jo je izdalo sodišce prve stopnje v skrajšanem postopku, bi moralo obvestiti stranki o seji svojega senata le, ce bi predsednik senata ali senat spoznala, da bi bila navzocnost strank koristna za razjasnitev stvari.

Sodba nº III Ips 30/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Prizadeti družbenik, ki mu poslovodja zavrne zahtevo za informacijo ali za vpogled, lahko vloži ustrezno tožbo iz 447. clena ZGD šele, ce tudi družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo odklonijo njegovo zahtevo: šele z odlocitvijo družbenikov postane torej poslovodjeva zavrnitev dokoncna.

April 19, 2000

Sklep nº II Ips 473/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Vrednost spora ni bila ocenjena, zato revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 524/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Okolišcina, da dogovorjeni odložni pogoj še ni nastopil, je razlog, zaradi katerega je tožbeni zahtevek materialnopravno neutemeljen (74. in 75. clen Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR). Zato je bil pravilno zavrnjen. Takšna odlocitev sodišca pa ni ovira za morebitno novo tožbo v primeru, ce bo dogovorjeni pogoj izpolnjen. Tedaj bi namrec tožba imela drugacno dejansko podlago.

Sodba nº II Ips 515/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

V predhodnem postopku je bila z ucinkom nasproti toženki in do višine njene terjatve do Marka Š., izpodbita darilna pogodba, s katero je tožnica dobila v last sporno stanovanje. Razsojeno je bilo tudi, da mora tožnica dopustiti izvršbo na svoje stanovanje v navedenem obsegu. Pri takem stanju stvari se tožnica ne more uspešno upirati izvršbi s sklicevanjem na darilno pogodbo in na svojo lastninsko pravico na stanovanju, ki je predmet izvršbe.

Sodba nº II Ips 487/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Ker so okolnosti škodnega dogodka utemeljevale zakljucek, da je toženec povzrocil škodo na vozilu tožnicine zavarovanke z nepravilno vožnjo, tožnica pa je nastalo škodo placala svoji zavarovanki v višini 129.225,00 SIT, je tožnicin zahtevek zoper toženca za izterjavo navedenega zneska utemeljen. Namrec po dolocilu prvega odstavka 939. clena ZOR preidejo z izplacilom odškodnine iz zavarovanja do višine izplacane odškodnine po samem zakonu na zavarovalnico vse zavarovanceve pravice nasproti tis...

Sodba nº II Ips 558/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Solastnina pomeni lastnino po idealnih, miselnih deležih ter noben solastnik nima pravice do nekega realnega dela stvari, pac pa le do idealnega deleža. Vsak solastnik lahko razpolaga le s svojim solastninskim deležem, ne pa z realnim delom celotne solastne stvari. Torej možnosti delitve parc. št. 447, ki naj bi po revizijskih izvajanjih utemeljevala pridobitev tožnicine izkljucne lastnine na spornem delu parcele, ne utemeljujejo drugacne od pod tocko I.

Sodba nº II Ips 402/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Pri presoji pravnega standarda razžalitve dobrega imena in casti po prvem odstavku 200. clena ZOR mora sodišce uporabiti najprej merila, ki jih ureja civilno odškodninsko pravo. Ce so ta pomanjkljiva, uporabi tudi merila, ki so se oblikovala na kazenskopravnem podrocju.

Sodba nº in sklep II Ips 378/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Dogovor zakoncev, po katerem en zakonec prejme od drugega stvari, ki dotlej niso bile del skupnega premoženja, ima naravo izplacila deleža na skupnem premoženju v nadomestnih stvareh in ni v nasprotju s specialnimi dolocbami ZZZDR.

Sklep nº U 919/96 of Upravni oddelek, April 19, 2000

Devetdnevna nesposobnost za opravljanje dela pooblašcenke tožnika ni opravicljiv razlog za vrnitev v prejšnje stanje. Pooblašcenka je imela dovolj dolg rok za vložitev tožbe.

Sodba nº U 230/96 of Upravni oddelek, April 19, 2000

Potrebno je zanesljivo ugotoviti, ali je zavezanec resnicno vkljucil nepremicnino v program lastninskega preoblikovanja, ali pa jo iz tega programa izlocil.

April 18, 2000

Sodba nº VIII Ips 251/99 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2000

Zaradi hujše kršitve delovne obveznosti lahko delavcu preneha delovno razmerje, ce je tudi iz olajševalnih in obtoževalnih okolišcin sklepati, da so dokazani resni razlogi za prenehanje delovnega razmerja. Resni razlogi niso dokazani, ce so dane številne olajševalne okolišcine, ki jih disciplinska organa tožene stranke nista upoštevala v zadostni meri.

Sodba nº VIII Ips 250/99 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2000

Delovno razmerje po 5. tocki prvega odstavka 100. clena ZDR preneha na pobudo delodajalca. Zato je po dolocbah 4. in 9. clena Konvencije MOD št. 158 v delovnem sporu dokazno breme na delodajalcu.

Sklep nº VIII Ips 245/99 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2000

Ce je na sodišcih nižjih stopenj bistveno vprašanje pravocasnosti vložitve predloga za obnovo postopka, se tudi na revizijski stopnji obravnavanje omeji samo na to vprašanje.

Sodba nº VIII Ips 190/99 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2000

Sodišci sta pravilno uporabili materialno pravo. Po dolocilih 35. clena ZDR je organ upravljanja pristojen za sprejetje programa razreševanja presežkov delavcev. To pristojnost bi bilo v konkretnem primeru mogoce prinesti na organ upravljanja holdinga, saj takšen prenos pristojnosti ne bi bil v nasprotju z dolocili zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/90, 46/90). Prenos pristojnosti bi bil veljaven le, ce bi bil opravljen v zahtevani obliki, iz katere bi bilo razvidno, katere p...

Sklep nº VIII Ips 188/99 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2000

Revidentka upraviceno izpodbija odlocitev pritožbenega sodišca, s katero je to sodišce zavrnilo pritožbo tožnice ter ugovarja obrazložitvi sodbe sodišca druge stopnje o razlogih zavrnitve pritožbenih navedb tožnice o tem, da v postopku ni bilo ugotovljeno, ali je tožena stranka pravilno uporabila dolocila 2. odstavka 36. a clena ZDR, ki zahtevajo, da se pri izbiri oseb, katerim naj se zagotovi ohranitev zaposlitve v organizaciji, upoštevajo že omenjeni kriteriji, ki jih v zvezi s tem doloca z...

Sklep nº VIII Ips 287/99 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2000

Sevanje infrardecih in ultravioletnih žarkov in nastanek plinov ter par je za zdravje tožnika pomenilo povecano nevarnost, zato je za škodo iz naslova poklicne bolezni vsaj objektivno - ce ne že krivdno (zaradi nadurnega dela) - odgovorna tožena stranka.

Sodba nº VIII Ips 281/99 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2000

Z zakonom o prepovedi prometa in proizvodnje z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno je Republika Slovenija v razmerju do Zavoda pokojninskega in invalidskega zavarovanja vstopila namesto tožene stranke, ki bi sicer morala nositi financno breme dokupa, tožnik pa je to sprejel. Zato njegov položaj v razmerju do tožene stranke ne more biti drugacen, kakršen bi bil, ce bi prispevek za dokup zavarovalne dobe placala tožena stranka. To...

Sodba nº VIII Ips 262/99 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2000

Osebam, ki so bile zaposlene v bivši JLA, ne pripadajo avtomaticno vse tiste pravice in privilegiji, ki so jih imeli v JLA, ampak vse tiste pravice in v takem obsegu, kot jih omogoca slovenska zakonodaja za državljane Republike Slovenije oziroma za zaposlene v Slovenski vojski.

Sklep nº VIII Ips 273/99 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2000

Sodba sodišca prve stopnje, s katero je bil zavrnjen tožbeni zahtevek tožnika na ugotovitev II. kategorije invalidnosti in priznanja invalidskih pravic iz tega naslova, ne da bi sodišce odlocilo v okviru svojih pooblastil iz 30., 34. in 35. clena ZDSS o zakonitosti in pravilnosti dokoncne odlocbe tožene stranke, je zato pomanjkljiva. Na ta nacin je bilo z njo odloceno o zahtevku, ki ne spada v sodno pristojnost (16. clen ZPP/77), saj je predmet sodne presoje v tem socialnem sporu lahko le odl...

Sodba nº VIII Ips 227/99 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2000

Za pravilno uporabo materialnega prava je relevantno dejstvo, ki ga izrecno ugotavlja izpodbijana sodba, da je revident, ko je ustanovil svoje podjetje, poslal komitentom tožene stranke ponudbo za fizicno in tehnicno varovanje premoženja (to je tudi predmet poslovanja tožene stranke) po nižji ceni, kot jo je ponudila tožena stranka. S tem je bil izpolnjen bistveni pogoj iz prvega odstavka 7. clena ZDR (ce bi to lahko vplivalo na interese ....) in drugega odstavka istega clena za opredelitev h...

Sklep nº VIII Ips 230/99 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2000

Ker je dolžnost sodišca, da v primeru mirovanja stranke opozori na posledice tega procesnega instituta, predstavlja taka opustitev bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka po prvem odstavku 354. clena ZPP/77, saj je taka opustitev neposredno vplivala na pravilnost nadaljnjih odlocitev sodišca.

Sodba nº in sklep VIII Ips 232/99 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2000

Delavcu pripada v primeru nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, ki je ugotovljeno s pravnomocno odlocbo, poleg place, ki bi jo prejel, ce bi delal, še pogodbena kazen v višini najmanj treh povprecnih plac delavca v zadnjih treh mesecih dela. Pogoj za izplacilo je pravnomocna odlocba o nezakonitem prenehanju delovnega razmerja, ki je v spornem primeru, vse do konca glavne obravnave, ni bila izdana. Zato pogodbena kazen do takrat ni zapadla v placilo in je tožba bila glede na dolocbo prve...

April 13, 2000

Sodba nº II Ips 534/99 of Civilni oddelek, April 13, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 70/2000 of Civilni oddelek, April 13, 2000

Priviligiranje enega od otrok iz razvezane zakonske zveze in odklanjanje drugih kaže na pomanjkljive vzgojne prijeme razvezanega zakonca. Zato je predlog tega zakonca, da se mu (priviligirani) otrok dodeli v vzgojo (ob upoštevanju drugih okolišcin) neutemeljen.

Sodba nº II Ips 472/99 of Civilni oddelek, April 13, 2000

Ker je toženec odklonil sklenitev najemne pogodbe, je tožnica pridobila upravicenje (58. clen Stanovanjskega zakona), da zahteva izrocitev stanovanjskih prostorov.

Sodba nº II Ips 523/99 of Civilni oddelek, April 13, 2000

Obseg (obvezne) prodaje stanovanja po dolocilu 117. clena SZ sledi le zahtevi imetnika stanovanjske pravice posredovani lastniku, o predmetu nakupa. Ce v zahtevi ni omenjena klet kot domnevna pritiklina stanovanja, se po sklenitvi pogodbe na domnevno pravico do kleti ni mogoce utemeljeno sklicevati.

Sodba nº II Ips 494/99 of Civilni oddelek, April 13, 2000

Dogovor o razdružitvi solastnine je po svoji naravi civilnopravni sporazum, s katerim se solastniki dogovorijo, konkretno katere parcele ali njihove dele pridobi v izkljucno last vsak ali nekateri od dotakratnih solastnikov. Ker je namen takega dogovora pridobitev lastninske pravice na konkretnem delu premoženja, morajo pogodbeniki svoje obveznosti izpolniti tako, da je ta namen dosežen. Zaradi pomote v sklepu nepravdnega sodišca tožnica ni mogla doseci zemljiškoknjižnega vpisa svoje lastnins...

Sodba nº II Ips 491/99 of Civilni oddelek, April 13, 2000

Pomen besede "delo" iz 2. odst. 51. clena ZZZDR je treba razlagati ne samo ob upoštevanju celotne zakonske dolocbe, temvec tudi skupaj z ostalimi zakonskimi dolocbami, ki urejajo premoženjska razmerja med zakonci. Zato ne gre samo za na primer fizicno delo ali z delom v službi pridobljena denarna sredstva, temvec za skupek razlicnih aktivnosti zakoncev, ki pripeljejo do pridobitve ali ohranitve skupnega premoženja. Sem spada tudi vsaka oblika truda in prispevka zakonca, kot so med drugim vlag...

Sodba nº II Ips 26/2000 of Civilni oddelek, April 13, 2000

Po dolocilu drugega odstavka 623. clena ZOR se placilo za opravljeno delo po pogodbi o delu, kadar to ni doloceno, doloci tako, da ustreza vrednosti dela (glede na potreben cas za doloceno vrsto dela in glede na obicajno povracilo za to vrsto dela).

Sodba nº II Ips 517/99 of Civilni oddelek, April 13, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 9/2000 of Civilni oddelek, April 13, 2000

Pri duševnih bolecinah zaradi skaženosti se subjektivne lastnosti oškodovanca, med katerimi je tudi njegov psihicni ustroj, upoštevajo le do razumne mere, ker nacelo individualizacije odškodnine zahteva le korekcijo odškodnine, ki bi bila primerna za povprecnega oškodovanca.

Sodba nº II Ips 37/2000 of Civilni oddelek, April 13, 2000

Z revizijskimi izvajanji o premoženjskem stanju tožnicinega oceta, ki da je tudi dolžan vzdrževati tožnico, revident širi dejansko podlago svojih ugovorov, kar v revizijskem postopku ni dovoljeno (prvi odstavek 190. in tretji odstavek 385. clena ZPP).

Sodba nº II Ips 509/99 of Civilni oddelek, April 13, 2000

Ceprav leta 1982 sprejeti Zakon o stanovanjskih razmerjih (ZSR) na službenih stanovanjih ni vec poznal stanovanjske pravice (40. clen), je v tem primeru odlocilno, da je toženka po ugotovitvah sodišc nižjih stopenj priznala tožniku položaj imetnika stanovanjske pravice s ponovno odlocbo z dne 26.9.1984. S tem pa je nastal tak položaj, kot ga urejajo privatizacijske dolocbe v tretjem odstavku 129. clena Stanovanjskega zakona (SZ).

Sklep nº I Up 336/2000 of Upravni oddelek, April 13, 2000

Sama prisilna izterjava davcnih obveznosti še ne pomeni težko popravljive škode po 2. odstavku 30. clena ZUS.

Sodba nº U 788/95 of Upravni oddelek, April 13, 2000

Ce v postopku ni ugotovljeno, ali so morda dolocbe novega pravilnika za vlagatelja zahteve ugodnejše, je nepravilno uporabljeno materialno pravo in je dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.

April 12, 2000

Sklep nº II Ips 395/99 of Civilni oddelek, April 12, 2000

Terjatve deviznih varcevalcev proti Ljubljanski banki iz naslova deviznih hranilnih vlog, ki so nastale v casu pred osamosvojitvijo Republike Slovenije in glede katerih ta ni prevzela jamstva po 19. clenu UZITUL, so terjatve, ki so posredno povezane s pravimi razmerji s subjekti nekdanje federacije. Povezane so namrec s pravnimi razmerji, v katerih je bila Ljubljanska banka do nekdanje Narodne banke Jugoslavije. Zato se nanje nanaša 15.d clen ZSSuk.

Sodba nº II Ips 522/99 of Civilni oddelek, April 12, 2000

Obstoj sorodstvenega razmerja med dejanskim kupcem nepremicnine in osebo, za katero je posredovala tožeca stranka, še ne zadostuje za nastanek pogodbene obveznosti toženke kot sopogodbenice tožece stranke iz pogodbe o posredovanju.

Sklep nº II Ips 543/99 of Civilni oddelek, April 12, 2000

Za izvedbo postopka za priznanje tuje sodne odlocbe veljajo dolocila 101. clena ZUKZ. Ta dolocajo pristojnost sodišca in meje preizkusa pogojev za priznanje tuje sodne odlocbe. Prav tako je predpisano pravno sredstvo - pritožba - in kdo o njej odloca. Ker gre za vrsto nepravdnega postopka, naceloma velja, da izredna pravna sredstva niso dovoljena. V nasprotnem primeru bi moral ZUKZ vsebovati izrecno (nasprotno) dolocbo.

Sodba nº II Ips 533/99 of Civilni oddelek, April 12, 2000

Revizija pravilno povzema tista opravila in dejavnosti, v katere mora tožnik po poškodbi vlagati vec naporov. Napacno namrec trdi, da se jim je tožnik moral odpovedati in za tako trditev ni podlage v ugotovitvah postopka. Tožnik je nekatere dejavnosti res opustil, vendar zaradi tega, ker se je moral bolj potruditi in ker je prej zacutil bolecine. Izbira je bila njegova, ceprav res pogojena s posledicami poškodbe. Poškodba in njene posledice niso onemogocile tožniku prejšnjih aktivnosti, le ot...

Sodba nº II Ips 444/99 of Civilni oddelek, April 12, 2000

Zmotni so revizijski ocitki, da odmerjena odškodnina ni primerna glede na prikrajšanja, s katerimi je soocen tožnik, in glede na vse tiste aktivnosti, v katere mora vlagati vec napora. Pri tem je treba poudariti, da ocena zmanjšanja življenjskih aktivnosti v odstotkih ni pravno odlocilna okolišcina, ampak je prav tako podvržena kriticni pravni presoji.

Sklep nº I R 16/2000 of Civilni oddelek, April 12, 2000

Presoja, kakšen bo obseg dokaznega postopka in katere dokaze bo treba izvajati, zahteva, da se o zahtevku izreceta obe stranki. Zato mora sodnik pocakati vsaj na odgovor na tožbo. Šele tedaj bi lahko ocenil, kje bi se postopek laže opravil, oziroma pred katerim sodišcem bi bilo mogoce izvesti postopek na bolj ekonomicen nacin (11. clen ZPP). Šele tedaj bi zato tudi imel zadostno podlago za predlog za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sodba nº II Ips 540/99 of Civilni oddelek, April 12, 2000

V ZOR ni ovir za sklenitev dogovora, po katerem posrednik nastopa tudi kot narociteljev zastopnik.

Sklep nº III R 11/2000 of Civilni oddelek, April 12, 2000

Ce stranka izlocuje vse sodnike in predsednika sodišca je treba o zahtevi za izlocitev odlociti po 2. in 1. odstavku 73. clena ZPP. Ce sodišce zaradi izlocitve sodnikov ne more postopati, doloci višje sodišce za postopanje v zadevi drugo stvarno pristojno sodišce s svojega obmocja.

Sodba nº in sklep II Ips 478/99 of Civilni oddelek, April 12, 2000

Delo na kmetiji, ohranjanje kmetije in obnavljanje ter vlaganje vanjo, pa ceprav zaradi tega kmetija pridobi na vrednosti, sami po sebi niso pravna podlaga za pridobitev (so)lastninske pravice. Na tej podlagi ni mogoce pridobiti (so)lastninske pravice na originaren nacin. Tožnici zato tudi po presoji revizijskega sodišca preostaja le morebitni obligacijskopravni zahtevek.

Sodba nº II Ips 486/99 of Civilni oddelek, April 12, 2000

Ce je bila v casu uveljavitve SZ lastnica hiše zakonita zastopnica tožnika, in ob nadaljnji ugotovitvi, da je bila hiša za bivanje primerna, sta sodišci pravilno uporabili 2. odstavek 128. clena SZ v zvezi s 60. clenom ZSR. Ko sta ugotovili, da so po ZSR obstajali razlogi za odpoved stanovanjskega razmerja brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov, sta pravilno presodili, da tožena stranka ni bila zavezanec za prodajo navedene garsonjere po privatizacijskih pogojih SZ.

Sodba nº II Ips 531/99 of Civilni oddelek, April 12, 2000

Solidarnega dolžnika ni mogoce obsoditi na placilo dolga z ucinkom pravnomocnosti v pravdi, v kateri ni zajet kot solidarni dolžnik (toženec). Ce pa je o terjatvi zoper solidarnega dolžnika že pravnomocno odloceno, je treba zaradi dejstva, ki ga pravilno uveljavlja revident (dva izvršilna naslova), v poznejši odlocbi upoštevati tudi prejšnji pravnomocni pravni naslov. Upoštevati tako, da sodišce pozneje toženega obsodi solidarno s tistim, ki je bil že prej pravnomocno obsojen na placilo isteg...

Sodba nº II Ips 32/2000 of Civilni oddelek, April 12, 2000

Ali je sodišce prepricano, da je neko dejstvo ugotovljeno ali ne, je res pravni standard. Vendar pa je pravilna uporaba tega standarda odvisna od dejstev, s katerimi sodišce opredeli (napolni) vsebino pravnega standarda v vsakem konkretnem primeru posebej.

Sodba nº U 660/96 of Upravni oddelek, April 12, 2000

Ocena obstoja ovire iz 1. tocke 1. odstavka 19. clena ZDen ni odvisna od vprašanja, v cigavo premoženje ta nepremicnina spada, ampak od vprašanja, ali ta nepremicnina služi za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Sodba nº U 638/96 of Upravni oddelek, April 12, 2000

Ker so bili pravni posli oseb in podjetij v skladu s 6. clenom Odloka AVNOJ-a o prehodu sovražnikovega imetja odsotnih oseb in o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile, nicni, to pomeni, da pravni posel z dne 4.11.1942 sploh ni bil sklenjen, torej tudi niso mogle nastati nikakršne posledice.

Sodba nº U 441/96 of Upravni oddelek, April 12, 2000

Glede na 73. clen ZDen je, tako po prejšnjih predpisih o razlastitvi, kot tudi po novem Zakonu o stavbnih zemljišcih (Ur.l. RS, št. 44/97), pristojno za odlocitev odškodnine sodišce v nepravdnem postopku.

Sodba nº III Ips 24/99 of Gospodarski oddelek, April 12, 2000

Upnik veljavno obvesti dolžnika o cesiji terjatve tudi tako, da obvestilo napiše v fakturi, s katero je dolžniku zaracunal cedirano terjatev. Dolžnik, ki je že po obvestilu placal cedentu, se s tem ni oprostil obveznosti placati cedirano terjatev cesionarju.

Sodba nº III Ips 20/99 of Gospodarski oddelek, April 12, 2000

Navedba dejstev in predlaganje dokazov je nelocljivo procesno dejanje (219. clen ZPP). Stranka, ki navaja dejstva, mora k temu predlagati dokaze. Sama navedba dejstev ne zadostuje, prav tako ni upošteven predlog za izvedbo dokazov, ce ni dolocno navedeno, katera dejstva naj bi se s tem dokazala.

Sodba nº III Ips 4/99 of Gospodarski oddelek, April 12, 2000

Revizijsko sodišce odloca v mejah razlogov, ki so navedeni v reviziji (386. clen ZPP). Zato samo ne more iskati morebitnih kršitev dolocb pravdnega postopka, ki jih revizija dolocno ne opredeli, razen kršitve po 10. tocki drugega odstavka 354. clena ZPP.

April 10, 2000

Sodba nº I Ips 82/2000 of Kazenski oddelek, April 10, 2000

Utemeljen sum kot zakonsko doloceni pravni standard, da je dolocena oseba storila kaznivo dejanje, je predpogoj za odlocanje o odreditvi oz. neodreditvi pripora. Pri tem gre za stopnjo verjetnosti, ki se je v obravnavanem primeru, t.j. pred uvedbo preiskave, ugotavljala iz ovadbi priloženih izjav udeležencev (tudi oškodovancev). V tej fazi neupoštevanje nacela kontradiktornosti v smislu kot ga razlaga vložnik zahteve za varstvo zakonitosti, in sicer da sodišce pred odreditvijo pripora ni zasl...

Sodba nº I Ips 72/2000 of Kazenski oddelek, April 10, 2000

Zgolj teža kaznivega dejanja in obdolžencevo sorodstveno razmerje do (privilegiranih) pric, ki jih bo potrebno zaslišati na glavni obravnavi, ne da bi bilo izkazano, da je obdolženec med preiskavo storil kakršnokoli dejanje, ki bi utemeljevalo bojazen, da bo na te price vplival, ne zadošca za obstoj pripornega razloga po 2. tc. 1. odst. 201. cl. ZKP.

April 06, 2000

Sodba nº II Ips 467/99 of Civilni oddelek, April 06, 2000

Revizijsko izvajanje, ceš da od 25.6.1991 do odhoda jugoslovanske vojske, ni veljal noben predpis, je zmotno. Veljal je splošni predpis, ki je urejal stanovanjska razmerja, to je ZSR. Ta zakon je res omogocal zamenjavo stanovanj, kot trdi revidentka, toda v 24. in 25. clenu je predvideval sklenitev pisne pogodbe o zamenjavi stanovanja (in ne sklepa o dodelitvi stanovanja) ter soglasje stanodajalca, se pravi ustreznega organa Republike Slovenije. Tega toženka nima, zato ni mogoce govoriti o za...

Sodba nº II Ips 546/99 of Civilni oddelek, April 06, 2000

Sodišce je vezano na višino zahtevka za posamezno obliko nepremoženjske škode in ne more prisoditi odškodnine preko postavljenega zahtevka v okviru skupnega zahtevka kot seštevka uveljavljenih odškodnin.

Sodba nº II Ips 536/99 of Civilni oddelek, April 06, 2000

Po prejšnjem zakonu o pravdnem postopku je obstajal objektivni razlog za izkljucitev pritožbenega sodnika le, ce je sodeloval pri izdaji odlocbe nižjega sodišca (5. tocka 71. clena ZPP/77). S tem je nedvomno mišljeno le neposredno sodelovanje pri izdaji sodbe, s katero se je koncal postopek na prvi stopnji, ne pa tudi pri pripravljalnih dejanjih.

Sodba nº II Ips 548/99 of Civilni oddelek, April 06, 2000

Na prodajo stanovanja je lahko tožen le tisti, ki je lastnik in ki lahko kupcu omogoci pridobitev lastninske pravice na nepremicnini z vpisom v zemljiško knjigo (primerjaj 20. in 33. clen ZTLR, Uradni list SFRJ, št. 6/80 do 36/90).

Sodba nº II Ips 606/99 of Civilni oddelek, April 06, 2000

Stecajni postopek s svojimi dokoncnimi ucinki ne sme prepreciti zacetega denacionalizacijskega postopka, v katerem ima upravicenec svoj zahtevek zavarovan z zacasno odredbo. Namen denacionalizacije je v osnovi vrnitev podržavljenega premoženja. Kot instrumenti za realizacijo tega namena so uzakonjene tudi zacasna prepoved razpolaganja po 68. clenu ZDen in zacasne odredbe po II. poglavju ZLPP.

Sodba nº II Ips 499/99 of Civilni oddelek, April 06, 2000

Mocnejša je pozneje pošteno in zemljiškoknjižno pridobljena lastninska pravica kakor lastninska pravica tistega, ki je nepremicnino sicer prej kupil, pa se ni vknjižil.

Sodba nº II Ips 519/99 of Civilni oddelek, April 06, 2000

Skakanje v daljavo z zaletom je obicajna športna aktivnost. Zato kot tekmovanje v skoku v višino s palico, ki se pravilno izvaja, ni nevarna dejavnost, saj gre za športno disciplino, pri kateri lahko pride do škode le izjemoma in ne predstavlja povecanega, izjemnega rizika glede na vecino vsakdanjih opravilih (primerjaj pravno mnenje, objavljeno v Porocilu o sodni praksi Vrhovnega sodišca Republike Slovenije, št. 1/91, str. 13).

Sklep nº I Up 433/99 of Upravni oddelek, April 06, 2000

Ce podjetje ne izvede lastninskega preoblikovanja v roku iz 1. odstavka 20. clena ZLPP, pristojnosti glede izbire in izvedbe postopka preoblikovanja v tem zakonu (6. odstavek 20. clena) preidejo na Agencijo. Zato bi morala to upoštevati tudi tožena stranka v pritožbenem postopku, saj ne glede na to, ali obstaja zacasna odredba o prepovedi razpolaganja z zemljišci ali ne, ne morejo biti predmet lastninskega preoblikovanja nezazidana stavbna zemljišca, ki bi po 3. odstavku 14. clena ZSKZ kot la...

Sodba nº U 770/95 of Upravni oddelek, April 06, 2000

Ce v postopku ni ugotovljeno, ali so morda dolocbe novega pravilnika za vlagatelja zahteve ugodnejše, je nepravilno uporabljeno materialno pravo in je dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº U 778/95 of Upravni oddelek, April 06, 2000

Tožena stranka je preverjala le, ali tožnica izpolnjuje pogoje za napredovanje v naziv svetovalec po pravilniku iz leta 1992, ne pa tudi pogoje za napredovanje glede na pravilnik iz leta 1994. Zaradi nepravilne uporabe materialnega prava je dejansko stanje nepopolno ugotovljeno. Ne more pa tožnica uveljavljati obnove postopka.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners