Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2000

May 11, 2000

Sodba nº II Ips 556/99 of Civilni oddelek, May 11, 2000

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 561/99 of Civilni oddelek, May 11, 2000

Ceprav je sodišce prve stopnje nasprotno tožbo izlocilo iz pravde, ki se vodi zaradi izpraznitve poslovnih prostorov, bi ob pravilni uporabi materialnega prava moralo v tej pravdi upoštevati z nasprotno tožbo uveljavljani ugovor o socasni obveznosti izpolnitve kupne pogode oziroma v primeru razdrtja pogodbe ugovor o socasni obveznosti vrnitve danega.

Sklep nº I R 21/2000 of Civilni oddelek, May 11, 2000

Tesnejša vez med sodnikom sodišca, ki je pristojno za sojenje v pritožbenem postopku, in eno od strank v tem postopku, je tehten razlog za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sodba nº II Ips 520/99 of Civilni oddelek, May 11, 2000

Tožnik ne le, da ni predložil listinskih dokazov, ampak tudi s pricami ni uspel dokazati svoje solastninske pravice na sporni nepremicnini v vecjem deležu kot ga že ima (1/32).

Sodba nº I Up 408/2000 of Upravni oddelek, May 11, 2000

Ker je bilo z odlocbo Ustavnega sodišca Republike Slovenije odloceno o zahtevi za izdajo zacasne odredbe, gre za razsojeno stvar, ne glede na razlicne pristojnosti ustavnega in upravnega sodišca.

Sodba nº I Up 325/2000 of Upravni oddelek, May 11, 2000

Za ugotavljanje pogojev za izdajo zacasne odredbe ob tožbi, vloženi po 3. odstavku 1. clena ZUS, je pomembno, da sodišce preizkusi tožbo tudi glede tega, ali je izpodbijani sklep res posamicni akt, s katerim se posega v ustavne pravice posameznika, pa ni zagotovljeno drugo sodno varstvo. Proti dokoncnim upravnim aktom je zagotovljeno sodno varstvo po dolocbi 2. odstavka 1. clena ZUS, kar pomeni v razmerju do 3. odstavka istega clena, drugo sodno varstvo.

Sodba nº U 803/95 of Upravni oddelek, May 11, 2000

Le za adaptacije, s katerimi se bistveno ne spremenijo zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstojecih objektov, ni treba pridobiti lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº II Up 6/99 of Upravni oddelek, May 11, 2000

Oseba, ki ji je bilo premoženje podržavljeno po 7.a clenu Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Ur.l. FLRJ, št. 98/46 in 35/48) ni upravicenec do denacionalizacije in njegovi pravni nasledniki niso aktivno legitimirani za vložitev denacionalizacijske zahteve.

Sodba nº U 809/95 of Upravni oddelek, May 11, 2000

Ce je tožnik z vlogo zaprosil za sprejem v državljanstvo RS na podlagi 12. clena ZDRS, ki ureja redno naturalizacijo, tožnik pa je pri zaslišanju predlagal, da se vloga rešuje v postopku izredne naturalizacije, bi tožena stranka, ki tožnika kot neuke stranke ni poucila, da gre za dva razlicna naslova pridobitve državljanstva, morala vseeno prvo tožnikovo vlogo reševati in njegovo izjavo ob zaslišanju šteti kvecjemu kot podrejeni zahtevek.

Sodba nº I Ips 53/98 of Kazenski oddelek, May 11, 2000

Nestrinjanje obrambe z dokaznimi zakljucki sodišca prve stopnje in sodišca druge stopnje o stanju storilceve duševnosti v casu storitve kaznivega dejanja, sprejetih na podlagi izvedenskega mnenja, pomeni uveljavljanje zmotno ugotovljenega dejanskega stanja, iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti po izrecni dolocbi 2. odstavka 420. clena ZKP ni mogoce vložiti. Dokazovanje z drugim izvedencem se namrec ponovi le, ce so podani razlogi iz 257. in 258.cl. ZKP.

Sodba nº I Ips 87/97 of Kazenski oddelek, May 11, 2000

Ker žalitev vrhovnega komandanta in sovražno izražanje nista bili doloceni kot izvršitveni obliki po 15.cl. Uredbe o vojaških sodišcih, je bil storilec po navedeni dolocbi lahko spoznan za krivega le kaznivega dejanja sovražne propagande.

Sodba nº I Ips 213/97 of Kazenski oddelek, May 11, 2000

Ce storilec ni vedel, da nudi pomoc storilcem kaznivih dejanj iz Zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo (ZKLD), ni šlo za kaznivo dejanje po 14.tc. 3.cl. ZKLD, saj je bilo navedeno kaznivo dejanje mogoce storiti le z naklepom.

Sodba nº I Ips 131/97 of Kazenski oddelek, May 11, 2000

Ni mogoce reci, da iz pravnomocne sodbe ni razvidno, za katero kaznivo dejanje je bil V.R. obsojen, ce je sodišce njegovo ravnanje v letu 1947 pravno opredelilo kot kaznivo dejanje zoper življenje in telo - poskus naklepnega umora, pri katerem je smrtna posledica izostala, ceprav brez navedbe clena oziroma paragrafa Kazenskega zakonika Kraljevine Jugoslavije, ki je bil uporabljen, in je s tem ravnalo v skladu s 4.clenom Zakona o razveljavljenju pravnih predpisov, izdanih pred 6.aprilom in med...

Sodba nº I Ips 71/97 of Kazenski oddelek, May 11, 2000

Ker se je kvalificirana oblika kaznivega dejanja nedovoljene špekulacije kazala v tem, da je imelo dejanje hujše posledice za družbo, je moral biti ta zakonski znak konkretiziran tudi v izreku sodbe, sicer je šlo le za temeljno obliko kaznivega dejanja po 1.tc. 3.cl. Zakona o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže.

Sodba nº I Ips 54/98 of Kazenski oddelek, May 11, 2000

Ker obsojeni B.M. ni imel zagovornika, ki bi bil prisoten na glavni obravnavi, obdolžen pa je bil kaznivih dejanj po 14., 16. in 17.cl. Uredbe o vojaških sodišcih in bi moral imeti v skladu s 60.paragrafom Zakonika o sodnem kazenskem postopanju iz leta 1929 branilca, cim je bila uvedena preiskava oziroma izrocena neposredna obtožnica oziroma bi mu ta moral biti postavljen po uradni dolžnosti, je podana bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka po 3.tc. 1.odst. 371.cl. ZKP.

Sklep nº I Ips 39/99 of Kazenski oddelek, May 11, 2000

Ker je zahtevo za varstvo zakonitosti vložil zasebni tožilec, je ta nedovoljena, saj ne gre za eno izmed oseb, taksativno naštetih v 1.odst. 421.cl. ZKP kot upravicencev do vložitve zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 212/99 of Kazenski oddelek, May 11, 2000

Ce je iz opisa dejanja razvidno, da je šlo le za izražanje kriticnih mnenj, ocen in stališc do dogajanj v družbi in primerjanje stanja v državi z razmerami v nekaterih zahodnih državah, ne pa za delovanje (propagando), ki bi pomenilo poziv na nasilno rušenje obstojece državne ureditve, niso podani zakonski znaki kaznivega dejanja širjenja sovražne propagande po 1.odst. 9.cl. ZKLD.

Sklep nº III Ips 188/99 of Gospodarski oddelek, May 11, 2000

36. clen ZPPSL je možno uporabiti samo za terjatve, nastale do zacetka postopka prisilne poravnave, ne pa tudi za tiste, ki so nastale pozneje. Te mora namrec dolžnik poravnati tako, kot se glasijo tudi v primeru, da je bila prisilna poravnava sklenjena in potrjena. Nanje se dolocbe potrjene prisilne poravnave ne raztezajo, zato tudi prvi odstavek 36. clena ZPPSL zanje ne velja.

Sodba nº III ips 21/2000 of Gospodarski oddelek, May 11, 2000

Domaca pravna oseba ne more od druge domace pravne osebe zahtevati vrnitve zneska, ki ga je prevec placala, v tuji valuti.

May 10, 2000

Sodba nº II Ips 563/99 of Civilni oddelek, May 10, 2000

O ari, o njeni usodi, o njenem poracunanju in podobno je mogoce govoriti le v zvezi s pogodbo, v potrditev katere je bila dana. Ker se je dogovor pravdnih strank o poracunu are nanašal le na primer, da bo sklenjena kupoprodajna pogodba z B. tudi realizirana in se za primer, da bo kupec odstopil od pogodbe, nista nicesar dogovorili, pripada sporna ara obema prodajalcema. Toženec, ki zadržuje v razmerju do tožnice njej pripadajoci polovicni del are brez podlage (ki je odpadla, cim do poracuna k...

Sklep nº II Ips 47/2000 of Civilni oddelek, May 10, 2000

Obstoj grožnje državnega organa iz 5. clena ZDen ni izkljucen samo zaradi prisilnega znacaja izvršilnega postopka, ki je tekel proti predlagatelju kot dolžniku, zaradi izterjave zapadlih davcnih obveznosti. Za poravnavo davšcin z izrocitvijo zemljišca v družbeno lastnino izven izvršilnega postopka je bila namrec potrebna svobodna volja davcnega zavezanca. Prisiljevanje k podpisu take izjave z narekovanjem cenitve zemljišca, z grožnjami z zaporom in drugimi pritiski pa lahko pomeni izpolnitev ...

Sodba nº II Ips 570/99 of Civilni oddelek, May 10, 2000

Ker je toženka odklonila sklenitev s SZ usklajene najemne pogodbe brez upravicenega razloga, do sklenitve le-te ni prišlo iz razlogov na njeni strani. V posledici takega stanja uporablja toženka sedaj stanovanje brez veljavne najemne pogodbe. V takem primeru pa lahko lastnik po dolocilu 58. clena SZ zahteva od stanovalca, da izprazni stanovanje.

Sodba nº II Ips 610/99 of Civilni oddelek, May 10, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 592/99 of Civilni oddelek, May 10, 2000

Ugotavljanje obsega skupnega premoženja razvezanih zakoncev.

Sodba nº II Ips 601/99 of Civilni oddelek, May 10, 2000

V železniškem prometu železnica odgovarja po nacelu objektivne odgovornosti (173. clen Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR), ki pa po dolocbi drugega odstavka 177. clena ZOR omogoca tudi oprostitev odgovornosti ob dokazu, da je škoda nastala zaradi dejanja oškodovanca, ki ga ni bilo mogoce pricakovati in se njegovim posledicam ne izogniti ali jih odstraniti. Delna krivda oškodovanca je podlaga za delno oprostitev odgovornosti (tretji odstavek 177. clena ZOR). Železniški promet se odvija po...

Sodba nº II Ips 542/99 of Civilni oddelek, May 10, 2000

Na splošno nastajajo oškodovancem zaradi približno enakih škodnih primerov približno enake škode. Zato jim tudi pripada približno enaka odškodnina. Odstopanja odškodnin po višini zaradi dolocenih posebnosti na strani posameznih oškodovancev pa so lahko le razumna, družbeno opravicljiva (drugi odstavek 200. clena ZOR).

Sodba nº U 846/96 of Upravni oddelek, May 10, 2000

Ker bo tožena stranka o tem delu zahtevka odlocila s posebno delno odlocbo, je tožba preuranjena v tem delu zahtevka.

Sodba nº U 891/96 of Upravni oddelek, May 10, 2000

Upravni organ bi moral ugotoviti, ali je bila zahteva za denacionalizacijo, v skladu s pozivom upravnega organa prve stopnje, dopolnjena s potrdili o državljanstvu upravicencev v casu podržavljenja oziroma drugimi potrebnimi sestavinami.

Sodba nº U 871/96 of Upravni oddelek, May 10, 2000

Prizadeta stranka nima položaja stranke v tem postopku zaradi varstva svojih pravic ali pravnih koristi najemnika, temvec zaradi varovanja funkcionalnosti kompleksa kmetijskega zemljišca.

Sodba nº U 793/96 of Upravni oddelek, May 10, 2000

Ni mogoce izreci odlocbo za nicno, saj je njen izrek vseboval pomanjkljivost (ni bilo oznacbe katastrske obcine), ki je bila naknadno odpravljena po okrajnem sodišcu, ki je izvedlo zemljiškoknjižni vpis podatkov o katastrski obcini iz obrazložitve odlocbe.

Sodba nº U 794/96 of Upravni oddelek, May 10, 2000

Ce je odlocba organa prve stopnje v celoti nadomešcena z dvema kasneje izdanima delnima odlocbama istega organa, pritožbeni organ nima vec predmeta odlocanja pri reševanju pritožbe zoper prvo izdano odlocbo.

Sodba nº U 492/96 of Upravni oddelek, May 10, 2000

Predlog za obnovo upravnega postopka je prepozen (252. clen ZUP), saj je tožeca stranka že med upravnim postopkom vedela za dejstva o izmeri poslovnega prostora in da je ta vkljucen v družbeno lastnino obcine. Delna odlocba je postala pravnomocna 10.8.1994, predlog za obnovo postopka pa je tožeca stranka vložila 6.5.1995.

Sodba nº U 807/96 of Upravni oddelek, May 10, 2000

Upravni organ mora po uradni dolžnosti ugotavljati obstoj pravice do odškodnine od tuje države. Ce je pokojnik tako pravico imel, tožnica ni upravicenka po dolocbi 12. clena ZDen.

May 05, 2000

Sklep nº VIII R 11/2000 of Delovno-socialni oddelek, May 05, 2000

Tožeca stranka je v skladu z dolocbami Pravil sklada za vzajemno pomoc samostojnih obrtnikov Slovenije, katerega zavarovanec je bila, zaradi prekinitve clanstva uveljavljala povrnitev vloženih prispevkov. Clanstvo pri toženi stranki je prostovoljno, pri cemer so njihovi zavarovanci ob izpolnjevanju pogojev upraviceni do ustreznih dajatev na podlagi sklenjenih pogodb in vplacanih prispevkov. Ker je sporno vprašanje povrnitve vloženih sredstev zaradi izstopa iz clanstva, kar je bilo dogovorjeno...

May 04, 2000

Sodba nº II Ips 489/99 of Civilni oddelek, May 04, 2000

Kupec je pri uveljavljanju jamcevalnih zahtevkov casovno omejen, prevara prodajalca pa prepreci nastop prekluzije. Pri tem ni nujno, da subjektivni element prevare obstoji pri prodajalcu že na zacetku; zadostuje, da prodajalcevo ravnanje kupca zavede v prepricanje, da bo njegov ugovor rešen brez pravde, to pa se potem ne uresnici.

Sklep nº II Ips 630/99 of Civilni oddelek, May 04, 2000

Tožnik izpodbija veljavnost umika tožbe tudi s trditvijo, da v casu podpisa umika ni bil poslovno in s tem pravdno sposoben (79. clen ZPP). Poslovna sposobnost polnoletne osebe se predpostavlja, delno ali popolno poslovno nesposobnost, ki ima za posledico pravdno nesposobnost, pa je treba dokazati. Tega tožnik ni storil. Zato ne more uspešno zatrjevati neveljavnosti umika tožbe zaradi pravdne nesposobnosti.

Sklep nº II Ips 20/2000 of Civilni oddelek, May 04, 2000

Ker je upravicenkino premoženje prešlo v državno last najprej na podlagi menjalne pogodbe, ki jo je sklenila v sili, je upravicena do vrnitve tega premoženja. Res je bila toženki sprva dana nadomestna nepremicnina, vendar je morala tudi to nepremicnino kasneje prodati zaradi grožnje z arondacijo, zato sodišce druge stopnje utemeljeno pojasnjuje, da je bila upravicenki storjena krivica v dveh korakih, saj ji je bila parcela št. 16/33 k.o... odvzeta z dvema pravnima posloma.

Sklep nº I R 19/2000 of Civilni oddelek, May 04, 2000

Presoja obstoja pogojev za delegacijo pristojnosti.

Sklep nº I R 15/2000 of Civilni oddelek, May 04, 2000

Predlog tožene stranke ni v skladu z namenom dolocil o krajevni pristojnosti v odškodninskih sporih.

Sodba nº II Ips 569/99 of Civilni oddelek, May 04, 2000

ZOR, ki v 154. clenu navaja razlicne oblike odgovornosti, v prvem odstavku 159. clena izkljucuje odgovornost za povzrocitev škode v primeru, ko povzrocitelj škode zaradi duševne bolezni ali slaboumnosti ali kakšnega drugega vzroka ni zmožen razsojati. Ob tem pa v posebnem poglavju: odgovornost za drugega predpisuje odgovornost oseb, ki so lahko odgovorne za ravnanje takih oseb.

Sklep nº II Ips 539/99 of Civilni oddelek, May 04, 2000

Besedi "predpisano, veljavno" dovoljenje kažeta, da ne zadošca, da bi zavarovanec kadarkoli in kjerkoli pridobil dovoljenje za upravljanje katerihkoli vozil, temvec se zahteva tako dovoljenje, ki v skladu s predpisi zagotavlja pravico do vožnje motornega vozila. Ker tožnik ni imel vozniškega dovoljenja, ki bi mu omogocalo upravljanje motornega vozila v prometu, in je bil po nesreci proti njemu celo uveden postopek zaradi prekrška, ker je vozil osebni avto v casu, ko je bilo v njegovem voznišk...

Sklep nº III R 14/2000 of Gospodarski oddelek, May 04, 2000

Sodišce, ki v sporu o pristojnosti uspe, doseže isti cilj kot z (utemeljenim) sklepom o krajevni nepristojnosti. Zato so casovne omejitve, v katerih se lahko sodišce izrece za krajevno nepristojno, tudi casovne omejitve, ki jih mora upoštevati vrhovno sodišce pri odlocanju v sporih med sodišci o krajevni pristojnosti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners