Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 2000

June 29, 2000

Sodba nº II Ips 183/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Odlocitev polnoletnega otroka, ki se želi osamosvojiti in se zato odloci živeti proc od staršev, je tako pomemben razlog, da lahko, ob nadaljevanju rednega študija, zahteva od njih preživljanje v denarju. Ce starši niso krivi za otrokov odhod iz skupnega gospodinjstva, so dolžni prispevati k preživljanju v takšnem obsegu, kot da bi otrok živel pri njih.

Sodba nº II Ips 216/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Revizijska graja dejanskih ugotovitev.

Sodba nº II Ips 94/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 8/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Tožena stranka je s predvajanjem glasbe v diskoteki v svojo korist uporabila pravico avtorjev glasbe do javnega predvajanja s fonogrami. Zato je tožeci stranki, Zdrženju skladateljev, avtorjev in založnikov za zašcito avtorskih pravic Slovenije - SAZAS, dolžna placati nadomestilo z korist, ki jo je imelaod uporabe. Korist tožene stranke znaša toliko, kolikor bi za uporabo avtorskih pravic v spornem obdobju morala placati na podlagi veljavnega Pravilnika o javnem izvajanju in predstavljanju gl...

Sodba nº II Ips 28/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Tožeca stranka je izbrala v pogodbi dogovorjeno možnost, da se bo pogodba štela za razdrto, ce toženceva obveznost ne bo izpolnjena v dolocenem roku. V tem primeru pa velja prvi odstavek 125. clena ZOR, po katerem je pogodba razdrta po samem zakonu, ce dolžnik v dolocenem roku ne izpolni obveznosti.

Sodba nº II Ips 627/99 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Pogodba je oderuška, ce sta izpolnjena dva pogoja: nesorazmernost izpolnitve in zloraba položaja.

Sodba nº II Ips 625/99 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Sodišci prve in druge stopnje sta glede na navedene dejanske ugotovitve pravilno ocenili, da je do nesrece prišlo izkljucno zaradi prehitre vožnje toženca. Tako sta tudi pravilno uporabili dolocbo prvega odstavka 178. clena ZOR, ko sta odlocili, da je toženec v celoti odgovoren za škodo, ki je tožniku nastala zaradi nesrece.

Sodba nº II Ips 66/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Zapisnik o overitvi je javna listina.

Sodba nº II Ips 46/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Sedmi odstavek 25. clena noveliranega ZDen daje pravico do povrnitve vlaganj le v primeru, ce se stranki nista dogovorili drugace. Zakonodajalec je s to dolocbo želel ublažiti negativne ucinke denacionalizacije na najemnikov položaj, ne pa najemnika denacionalizirane stvari privilegirati.

Sodba nº II Ips 5/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Pri uporabi 200. in 203. clena ZOR je treba upoštevati tudi starost oškodovanca. Apriorno odklanjanje te okolišcine kot pravno odlocilne pri presoji odškodnine, je zato napacno. Vendar to dejstvo ne more imeti enakega vpliva na vse oblike odškodnine.

Sodba nº II Ips 244/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Potrebni stroški nastajajo tudi v casu, ko otroci bivajo pri tistem od staršev, kateremu sicer niso dodeljeni. Potrebni stroški so tisti, za katere se vnaprej ve, da bodo nastali (stroški za prehrano, bivanje). Vendar pa mora sodišce pri upoštevanju teh stroškov kot dela preživnine, presojati razmerje med temi stroški in stroški, ki jih ima preostali del meseca z otroki drugi od staršev. Podlaga za razsojo mora biti ravnovesje v življenjskem standardu otrok pri obeh starših.

Sodba nº II Ips 25/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

ZKP je poznejši in specialnejši predpis, ki je vprašanje zastaranja tožbenih zahtevkov oseb, ki so bile neupraviceno obsojene pred 1.1.1954, in katere zaradi preteka roka iz prvega odstavka 539. clena ZKP, ne bi mogle uveljavljati pravice do povrnitve škode, uredil drugace, in sicer ugodneje za oškodovance. V 562. clenu ZKP je namrec doloceno, da zastaranje zacne teci z dnem uveljavitve ZKP, tj.

Sodba nº II Ips 15/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je obligacijska pogodba ceprav je sicer urejena v Zakonu o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/76 in 23/78, v nadaljevanju ZD, cleni 117 do 122). Ker se ta pogodba veckrat sklepa med sorodniki in ker premoženje, ki se z njo prenaša, ne sodi v zapušcino, prihaja po smrti preživljanca lahko do sporov med dedici. Do teh pride predvsem tedaj, ko dedici stranka) zatrjujejo, da je bila pogodba deloma darilna in iz tega naslova uveljavljajo dednopravne zahtevke.

Sodba nº in sklep II Ips 633/99 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Ce gre za dve zavarovalni pogodbi, ki imata razlicno pravno in dejansko podlago mora revizijsko sodišce odlocati o zavarovalnini po vsaki pogodbi posebej kot samostojnem zahtevku. Takšno usodo imata zahtevka tudi v revizijskem postopku (primerjaj 2. odstavek 37. clena ZPP).

Sodba nº I Ips 49/98 of Kazenski oddelek, June 29, 2000

Ne gre za kršitev kazenskega zakona, ce objektivno in subjektivno dejansko stanje, ugotovljeno v krivdoreku pravnomocne sodbe, ne daje podlage za zakljucek, da je storilec ravnal v kakršnikoli obliki dovoljene samoobrambe (silobran) ali da je ravnal malomarno v odnosu do dejanja.

Sodba nº I Ips 161/97 of Kazenski oddelek, June 29, 2000

Ker je bila vrocitev pravnomocne sodne odlocbe, zoper katero je bila vložena zahteva za varstvo zakonitosti, obsojencu opravljena z nabitjem na sodno desko dne 15.7.1996, torej že v casu sodnih pocitnic, se šteje, da je osemdnevni rok iz 4.odst. 120.cl. ZKP zacel teci 16.8.1996, tako da je bila veljavna vrocitev opravljena 23.8.1996. Zahteva za varstvo zakonitosti, ki so jo zagovorniki vložili 22.11.1996, je zato pravocasna.

June 28, 2000

Sodba nº II Ips 40/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Glede pravne narave zahtevkov iz drugega odstavka 72. clena ZDen je ugotoviti naslednje: ti zahtevki niso odškodninski v smislu odškodninskega prava, ker niso podani vsi elementi splošnega civilnega delikta, niti niso obogatitvene narave v smislu 210. in naslednjih clenov ZOR, ki zavezuje okorišcenca k vrnitvi zgolj koristi, ki jo je neupraviceno dosegel, medtem ko gre pri zahtevkih iz drugega odstavka 72. clena ZDen za vrnitev koristi, ki bi jo denacionalizacijski upravicenec dosegel, ce bi ...

Sodba nº II Ips 45/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Ker je bilo stanovanje zgrajeno iz sredstev ZPIZ in leži v zgradbi, ki je bila v celoti namenjena za reševanje stanovanjskih vprašanj upokojencev in invalidov, sta ob pravilni uporabi prvega odstavka 114. clena SZ pravilno ugotovili, da ima poseben status, zaradi katerega ga po prvem odstavku 128. clena tožena stranka ni dolžna prodati.

Sklep nº I R 32/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Sporazum pravdnih strank o krajevni pristojnosti je veljaven, saj je bil sklenjen v skladu s prvim in tretjim odstavkom 69. clena ZPP. Ob takem stanju ni razlogov za spreminjanje volje pogodbenih strank, ki so morale že ob podpisu pogodbe, s katero so se sporazumele o pristojnosti dolocenega sodišca, razmišljati o razlogih za tak zapis. Tedaj so tehtale razlicne razloge, med katerimi ocitno ni prevladalo nacelo ekonomicnosti.

Sodba nº in sklep II Ips 36/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Toženka je bila imetnica stanovanjske pravice, toženkin mož pa je kupil stanovanjsko hišo že sredi osemdesetih let. Hiša je bila prazna in primerna za bivanje, saj jo je oddajal podnajemnikom. Kupljena je bila z denarjem, ki je bilo pridobljeno z delom zakoncev v casu trajanja zakonske zveze, zato sta sodišci prve in druge stopnje pravilno uporabili dolocilo drugega odstavka 51. clena ZZZDR in ugotovili, da je postala hiša skupno premoženje tožene stranke in njenega moža. Ob takem stanju pa j...

Sodba nº II Ips 27/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Enoletni subjektivni rok za zastaranje zahtevka na izrocitev dela zapušcine zacne teci z nastopom subjektivnih okolišcin na strani dedica, kot so, kdaj je zvedel, da je dedic. Dedic, ki je na primer rojen zunaj zakona zapustnika, tako izve, da je zapustnikov dedic šele, ko se ocetovstvo zapustnika pravnomocno ugotovi.

Sodba nº II Ips 629/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Pravdne stranke so bile razglašene za dedinje še neizterjane italijanske pokojnine po pokojni materi, vsaka do ene tretjine zneska. Toženka je v dogovoru s tožnicama in z njunim pooblastilom to pokojnino izterjala, ni pa izrocila vsaki tožnici njej pripadajocega tretjinskega deleža. Pravni temelj na podlagi katerega tožnici terjata denar, je zato sklep o dedovanju; delitev zapušcine pa smeta zahtevati ob vsakem casu.

Sklep nº II Ips 621/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Izrocitev stvari je realizacija pravilno sklenjene prodajne pogodbe za premicne stvari in predstavlja trenutek prehoda lastninske pravice med pogodbenikoma.

Sodba nº II Ips 58/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Presoja obstoja procesnih predpostavk za izdajo sodbe zaradi izostanka.

Sodba nº II Ips 48/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

V sodni praksi in pravni teoriji je enotno stališce, da po dolocilu prvega odstavka 171. clena ZOR (v zvezi z 18. clenom Zakona o obrambi in zašciti) odgovarja država za škodo, ki jo tretjim osebam povzrocijo vojaške osebe s svojim nezakonitim ali nepravilnim delom. Za razumevanje pojma tretje osebe je treba opozoriti, da se dejanje in odgovornost zanj po dolocilu 170. oziroma 171. clena ZOR locita. Odgovornost nosi druga oseba in ne tista, ki je (škodno) dejanje povzrocila. Oseba, ki je izve...

Sodba nº II Ips 591/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Kadar je vec dejavnikov, ki lahko vplivajo na nastanek škodne posledice (zatrjevane izgube dobicka), je treba pri ugotavljanju vzrocne zveze po teoriji adekvatne vzrocnosti kot pravno upošteven vzrok šteti tiste okolišcine, ki po rednem teku stvari pripeljejo do dolocene škodne posledice.

Sodba nº U 1/98 of Upravni oddelek, June 28, 2000

Ker je odlocba o priznanju in odmeri starostne pokojnine konstitutivno favoriabilne narave, kar pomeni, da so z njo ustanovljene dolocene pravice, pravno ucinkuje šele od dneva izdaje oz. vrocitve stranki.

Sklep nº U 2539/97 of Upravni oddelek, June 28, 2000

Dovoljenje Vlade RS, po dolocbi 1. odstavka 14. clena Zakona o društvih, za delovanje na obmocju Slovenije, mednarodnim društvom ali zvezam mednarodnih društev, ni upravni, temvec oblastni akt, ki je izraz politicne volje vlade. Ker gre za akt, ki ga vlada ne sprejema po dolocbah ZUP, niso podani pogoji za upravni spor po 2. odstavku 26. clena ZUS.

Sklep nº III R 24/2000 of Gospodarski oddelek, June 28, 2000

"Popravek predlog za izvršbo", ki ga vodi upnik potem, ko je sodišce izvršbo že ustavilo, je nov predlog za izvršbo. Izvršilno sodišce se lahko po uradni dolžnosti izrece za krajevno nepristojno ob predhodnem preizkusu predloga za izvršbo, to je prej predno je zacelo postopati po njem.

June 27, 2000

Sklep nº VIII R 13/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 27, 2000

Tožnik v tej zadevi je bil pri toženi stranki od 4.3.1997 dalje v delovnem razmerju na temelju pogodbe o zaposlitvi z dne 10.9.1997. V 8. clenu te pogodbe je bila urejena pravica delavca do dela dobicka tožene stranke. Ker je tožena stranka subjekt zasebnega prava, bi bila ta pravica s pogodbo o zaposlitvi zakonito urejena tudi, ce bi ne imela posebne pravne podlage v pravnih normah. Dolocila 53. clena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (ZTPDR, Uradni list RS, št. 60/89, 42/90)...

Sklep nº VIII R 16/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 27, 2000

Stališcu pritožbenega sodišca, po katerem vprašanje pravic v zvezi z razrešitvijo direktorja na temelju dolocil 449. clena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD, Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98) ni vprašanje pravic iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, oziroma v konkretnem primeru, da "status tožece stranke ni vezan na delovno razmerje", bi bilo mogoce pritrditi, ce bi tožnica delo in funkcijo direktorja opravljala na podlagi pogodbe sklenjene na temelju Z...

June 23, 2000

Sodba nº VIII Ips 305/99 of Delovno-socialni oddelek, June 23, 2000

Ker se je v obravnavanem primeru postopek na prvi stopnji koncal z izdajo sodbe dne 12.3.1997 - torej pred uveljavitvijo ZPP (14.7.1999), je tako glede obsega pooblastila odvetniku uporabiti supletorno dolocbo iz 95. v zvezi z dolocbo 96. clena ZPP/77 in ne nove dolocbe iz drugega odstavka 95. clena ZPP.

June 22, 2000

Sklep nº II Ips 586/99 of Civilni oddelek, June 22, 2000

Dolocba 394. clena ZOR je le omejeno kogentna, torej le toliko, kolikor jo omejuje drugi zakon, sicer pa je dispozitivne narave, kakor pretežna vecina drugih dolocb obligacijskega prava. Omejitve dolocajo predvsem monetarni in financni predpisi.

Sodba nº II Ips 619/99 of Civilni oddelek, June 22, 2000

Lastnik stanovanja po 129. clenu SZ je le oseba, ki jo zavezuje dolžnost prodaje stanovanja po 117. clenu SZ. Prvotožena stranka ni taka oseba, ker je stanovanje pridobila s kupno pogodbo od dedicev denacionalizacijskega upravicenca. Zato tožecima strankama ni dolžna omogociti nakupa drugega primernega stanovanja.

Sklep nº Cp 6/2000 of Civilni oddelek, June 22, 2000

Višine preživnine v postopku za priznanje tuje sodbe ni mogoce preizkušati, ker ZMZPP uzakonja sistem omejenega preizkusa, po katerem se ugotavlja le, ali so bile pri izdaji obravnavane sodbe izpolnjene z zakonom dolocene predpostavke, vsebinsko pa le glede vprašanja, ali sodba nasprotuje pravnemu redu Republike Slovenije.

Sodba nº II Ips 631/99 of Civilni oddelek, June 22, 2000

Lovski organizaciji ni mogoce ocitati nikakršne krivde za opustitev dolžnega ravnanja, torej obvestila upravnemu organu o pogostem prehajanju divjadi cez cesto, saj na mestu trcenja ni bilo ugotovljeno nikakršno prehajanje divjadi.

Sklep nº II Ips 141/2000 of Civilni oddelek, June 22, 2000

Tožeca stranka je spremenila tožbeni zahtevek na naroku, na katerem tožene stranke ni bilo. Sodišce naroka ni preložilo in ni poslalo zapisnika toženi stranki. To pomeni bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka iz 7. tc. 2. odst. 354. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 622/99 of Civilni oddelek, June 22, 2000

Že samo dejstvo, da je tožnica vedela, da prijemlje za del obratujocega stroja, zadostuje za oceno o njenem 50-odstotnem prispevku k nastanku škode. Nobenega razloga ni bilo, da je to storila, saj takrat na tem stroju ni izvajala nobenih delovnih operacij. Vprašanje oblike njene krivde ali celo stopnje malomarnosti za razmerje v tej pravdni zadevi ni odlocilno. Stopnja krivde oškodovanca praviloma ne vpliva na obseg deljene odgovornosti.

Sodba nº I Up 94/98 of Upravni oddelek, June 22, 2000

Ce vlagatelj zahteve za denacionalizacijo kljub pozivu na odpravo pomanjkljivosti v dolocenem roku ne predloži zahtevanih dokazil, ima vloga take pomanjkljivosti, da je ni mogoce obravnavati.

Sodba nº II Up 33/99 of Upravni oddelek, June 22, 2000

Po 8. tocki 3. clena ZDen so upravicenci do denacionalizacije osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno po Zakonu o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij, razen po 7.a clenu tega zakona. Ker je bilo v konkretnem primeru premoženje podržavljeno po 7.a clenu navedenega zakona, pok. lastnica podržavljenega premoženja ni upravicenka do denacionalizacije. Zato tudi njen pravni naslednik (tožnik) nima aktivne legitimacije za vložitev denacionalizacijske zahteve.

Sodba nº U 872/95 of Upravni oddelek, June 22, 2000

V carinski listini navedeni glavni zavezanec prevzame jamstvo za obveznost placila carine in drugih uvoznih dajatev, ce prevoznik v odrejenem roku ne bi predal blaga prevzemni carinarnici.

Sodba nº U 873/95 of Upravni oddelek, June 22, 2000

V carinski listini navedeni glavni zavezanec prevzame jamstvo za obveznost placila carine in drugih uvoznih dajatev, ce prevoznik v odrejenem roku ne bi predal blaga prevzemni carinarnici.

Sodba nº I Ips 246/98 of Kazenski oddelek, June 22, 2000

Pritožbeno sodišce ni odgovorilo na pritožbena izvajanja zagovornika, da je sodišce prve stopnje bistveno kršilo kazenski postopek, ko je brez zaslišanja izvedenca psihiatra ugotovilo, da je storilec storil dejanje v stanju zmanjšane prištevnosti, s cimer naj bi bil kršen 265.cl. ZKP. Ker ni zavzelo stališca glede obstoja bistvenega elementa kaznivega dejanja -

Sodba nº III Ips 50/99 of Gospodarski oddelek, June 22, 2000

V pogodbi je doloceno, da je dobavni rok bistveni del pogodbe. Dolocba je jasna in pomeni, da je pogodba razdrta po samem zakonu, ce dolžnik ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenem roku (1. odstavek 125. clena Zakona o obligacijskih razmerjih - v nadaljevanju ZOR). Vendar pa po 2. odstavku 125. clena ZOR upnik ohrani pogodbo v veljavi, ce vztraja pri njeni izpolnitvi. Tožena stranka je vztrajala pri pogodbi. Zahtevala in sprejela je njeno izpolnitev in tudi sama pogodbo izpolnila s placil...

Sodba nº III Ips 42/99 of Gospodarski oddelek, June 22, 2000

Istovetnost denarnega tožbenega zahtevka opredeljujeta tožbeni znesek in dejanska podlaga zahtevka. Zato sprememba dejanske podlage pomeni spremembo tožbe.

Sodba nº III Ips 153/99 of Gospodarski oddelek, June 22, 2000

Z oblikovanjem novih obcin je premoženje prvotne obcine postalo skupno premoženje vseh na njenem obmocju oblikovanih novih obcin.

June 21, 2000

Sklep nº VIII R 14/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 21, 2000

Iz podatkov spisa izhaja, da je tožnik sodnik sodišca, ki je predlagalo delegacijo, kar pomeni, da obstoji okolišcina, ki bi lahko vzbudila dvom o nepristranosti sodnikov tega sodišca. To je tehten razlog, da naslovno sodišce ne more voditi postopka in odlocati o tožbenem zahtevku tožnika.

June 20, 2000

Sklep nº VIII R 15/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

Za odlocanje o sporu zakonitosti razrešitve direktorja in njegovem prenehanju delovnega razmerja ter posledicno pravice do odpravnine je stvarno pristojno delovno sodišce.

Sklep nº VIII Ips 265/99 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

Revizija ni dovoljena. Ce se spor nanaša na denarno terjatev, je revizija dovoljena, ce vrednost spornega predmeta presega znesek 80.000,00 SIT. V obravnavani zadevi vrednost glavnice ne presega navedenega zneska. Vrednost celotnega zneska, ki ga uveljavlja revident, je odvisna tudi od zneska, ki ga revident uveljavlja na temelju zamudnih obresti. Znesek obresti v reviziji ni bil izracunan in jasno dolocen, kot to zahtevajo dolocila ZPP/77 o ugotavljanju vrednosti spornega predmeta (35. do 40...

Sklep nº VIII Ips 220/99 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

Revizija ni dovoljena. V obravnavani zadevi je vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomocne sodbe odvisna od zneska, ki ga revident uveljavlja na temelju zamudnih obresti. Znesek obresti v reviziji ni bil izracunan in jasno dolocen, kot to zahtevajo dolocila ZPP/77 o ugotavljanju vrednosti spornega predmeta (35. do 40. clen ZPP/77). Revident torej ni izpolnil predpostavk za obravnavanje revizije po dolocilih 382. clena ZPP/77, zato je revizijsko sodišce na temelju 392. clena ZPP ...

Sklep nº VIII Ips 306/99 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

Opustitev, ki vsebinsko zajema tudi navedbe zahteve za varstvo zakonitosti v zvezi s prvo ocitano bistveno kršitvijo dolocb pravdnega postopka (prvi odstavek 354. clena ZPP/77 v zvezi z 230. clenom ZPP/77), daje podlago za zakljucek, da je zahteva za varstvo zakonitosti utemeljena, ker je sodišce bistveno kršilo dolocbe pravdnega postopka iz 13. tocke drugega odstavka 354. clena ZPP/77, saj sodba nima razlogov o odlocilnih dejstvih.

Sklep nº VIII Ips 1/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

Glede uporabe teh kriterijev je splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 39/93) v 13. clenu dolocila, da se pri dolocanju presežnih delavcev v isto kategorijo razvrstijo vsi delavci, ki delajo na takih delovnih mestih, da jih je mogoce medsebojno razporejati v skladu z zakonom. Te dolocbe je bila tožena stranka, enako pa tudi sodišce, dolžna uporabiti v postopku ugotavljanja trajno presežnih delavcev.

Sodba nº VIII Ips 3/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

Disciplinski organ lahko, neodvisno od organov kazenskega pregona, ugotavlja, ali je kršilec delovnih obveznosti z dejanjem, ki pomeni kaznivo dejanje, kršil delovne obveznosti in mu je zanje mogoce izreci disciplinski ukrep.

Sodba nº VIII Ips 198/99 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

Škoda, ki je nastala toženi stranki, je kvalifikatorni pogoj za obvezni izrek ukrepa prenehanja delovnega razmerja, ne pa element disciplinske kršitve. Zato za presojo, ali je revident storil disciplinsko kršitev, za katero se mu obvezno izrece disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, ni pomembno ali je bila nezgoda in škoda posledica izkljucno revidentovega nevestnega in malomarnega ravnanja ali pa so k njenemu nastanku privedli tudi drugi vzroki. Zato celotne ugotovljene škode z vi...

Sklep nº VIII Ips 243/99 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

Revizija ni dovoljena. Po dolocilih 382. clena ZPP/77 je mogoce revizijo vložiti zoper pravnomocno sodbo sodišca druge stopnje v roku tridesetih dni. V reviziji mora revident oznaciti vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomocne sodbe. Ce se spor nanaša na denarno terjatev, je revizija dovoljena, ce vrednost spornega predmeta dosega ali presega znesek 80.000,00 SIT. Vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomocne sodbe je v tej zadevi odvisna od vrednosti uveljavljanih ...

Sklep nº VIII Ips 253/99 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

Revizija ni dovoljena. V reviziji mora revident oznaciti vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomocne sodbe. Ce se spor nanaša na denarno terjatev, je revizija dovoljena, ce vrednost spornega predmeta presega znesek 80.000,00 SIT. V obravnavani zadevi vrednost glavnice ne presega navedenega zneska. Vrednost celotnega zneska, ki ga uveljavlja revident, je odvisna od zneska, ki ga revident uveljavlja na temelju zamudnih obresti. Znesek obresti v reviziji ni bil izracunan in jasno d...

Sodba nº VIII Ips 219/99 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

Po dolocbi 369. clena ZOR obresti kot stranske terjatve v nacelu zastarajo takrat, ko zastara glavna terjatev. Vendar pa obrestni zahtevek izgubi znacaj akcesornosti, ce je glavna terjatev prenehala. Ce je delodajalec pripoznal tožbeni zahtevek iz naslova neplacane place, ki zastara v petih letih (splošni zastaralni rok), postane obrestni zahtevek samostojna terjatev. Zastaranje takšne terjatve pa je presojati po dolocbi 372. clena ZOR. V tem primeru obresti zastarajo v treh letih od dneva do...

Sodba nº VIII Ips 29/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

V pogodbi o zaposlitvi dogovorjeno dolocbo, da ima v primeru prenehanja delovnega razmerja predcasno razrešeni predsednik poslovodnega odbora pravico do odpravnine, mora delodajalec upoštevati. Organi delodajalca odlocbe o placilu odpravnine vec ne morejo spremeniti, ce je postala dokoncna. To lahko stori le sodišce v delovnem sporu.

Sodba nº VIII Ips 23/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

Ce delavec odkloni osebno vrocitev, vrocevalec to zabeleži, pusti vabilo ali drugo pisanje na delovnem mestu delavca in zapiše dan, uro in razlog odklonitve. S tem se šteje, da je vrocitev opravljena. Ta dolocba, ki ima namen zagotoviti vrocitev in s tem normalni potek postopka, je vsebinsko podobna zakonski dolocbi iz 144. clena ZPP/77. Pomeni pa ukrep proti osebam, ki z odklanjanjem sprejema pisanj želijo zavlacevati postopek. Postopek po omenjeni dolocbi je dopusten le, ce delavec brez zak...

Sodba nº VIII Ips 4/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

V pravdnem postopku odloca sodišce v mejah postavljenega zahtevka (1. odstavek 2. clena ZPP/77). Gre za nacelo dispozitivnosti, saj le stranke dolocajo okvire odlocanja sodišca. To nacelo ni porušeno s prej omenjeno dolocbo iz 23. clena ZDSS, ki prav tako z obveznostjo tožnika, da navede dokoncno odlocbo zoper katero uveljavlja sodno varstvo že v tožbi oziroma vsebino ugovora, ce dokoncne odlocitve delodajalca ni bilo, doloca meje sodnega odlocanja. Sodišce je na te okvire vezano. Vezanost se...

Sklep nº VIII Ips 196/99 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

Po dolocbi 371. clena ZOR terjatve zastarajo v petih letih, ce ni z zakonom dolocen za zastaranje drugacen rok. V clenih od 372. do 380. clena ZOR so izrecno naštete terjatve, ki zastarajo v posebnih zastaralnih rokih. Med njimi ni terjatev, ki izvirajo iz delovnega razmerja, saj delovno razmerje ne nastane - kot prej povedano - na podlagi pogodbe civilnega prava, temvec nastane s pogodbo, ki jo urejajo delovnopravni predpisi.

Sodba nº VIII Ips 180/99 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2000

Dolocba 1. odstavka 279. clena ZOR je kogentne narave, ki jo mora sodišce upoštevati po uradni dolžnosti. V njej je vsebovana prepoved obrestovanja zapadlih obcasnih denarnih dajatev, v kolikor drug zakon ne dovoljuje placila zamudnih obresti od ponavljajocih se dajatev. Smisel dolocbe 1. odstavka 279. clena ZOR je v omejitvi zamudnih obresti pri periodicnih dajatvah, ki sicer lahko dosežejo nesorazmerno visoke zneske. Ker niti Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niti Zakon o obre...

June 16, 2000

Sodba nº VIII Ips 259/99 of Delovno-socialni oddelek, June 16, 2000

Pravna podlaga je za vsako pogodbeno obveznost (tudi za pogodbo o zaposlitvi) na podlagi 51. clena Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/75 do 57/89) pomemben sestavni del pogodbe. Od nje je namrec odvisen obstoj pogodbe tudi po tem, ko je bila pogodba pravnoveljavno sklenjena in realizirana. Ce pravna podlaga kasneje odpade, pogodba preneha veljati.

Sodba nº VIII Ips 300/99 of Delovno-socialni oddelek, June 16, 2000

Ker je v 62. clenu Ustave posredi kogentno dolocen nacin in postopek za pravno veljavno odstopanje od osnovnega osebnega dohodka, ima to dolocilo znacaj prisilno pravnega predpisa. Tožena stranka oziroma njena pravna prednica na podlagi teh kriterijev ni sprejela nobene odlocitve, kot jo zavezuje drugi odstavek omenjenega dolocila, zato tudi izdane listine niso imele dopustne podlage. Zato jih po presoji revizijskega sodišca ni mogoce pravno upoštevati (52. clen ZOR).

Sodba nº VIII Ips 285/99 of Delovno-socialni oddelek, June 16, 2000

S tem, ko je tožnica zamenjala slipe kreditnih kartic za denar, zaupan ji v službi, je z njim nezakonito razpolagala. V 13. tocki 64. clena pravilnika (nezakonito razpolaganje s sredstvi podjetja) je opredeljena takoimenovana tatvina rabe, ki vsebuje dvoje kršitev normativno zavarovanih dobrin in sicer pravico uporabe sredstev podjetja in posebnega odnosa zaupanja med delavcem in delodajalcem.

Sodba nº VIII Ips 260/99 of Delovno-socialni oddelek, June 16, 2000

Tožnici je bilo ocitano, da je posredovala zaupne podatke drugim delavcem v firmi in izven nje. Šteje se, da je direktor tožene stranke izvedel za posredovanje podatkov casopisu dan pred objavo njegovega odgovora. Ker je bil postopek z zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zacet dne 17.2.1995, clanek pa je bil objavljen v dnevniku dne 16.11.1994, je zacetek postopka po prvem odstavku 67. clena ZTPDR zastaral. Najpozneje 16.11.1994 je direktor kot pristojni organ izvedel za dejanje in stor...

June 15, 2000

Sodba nº II Ips 575/99 of Civilni oddelek, June 15, 2000

Razvezani zakonec, ki je po razvezi zakonske zveze vlagal v nepremicnino bivše žene in hcerke brez njunega soglasja, ne more pridobiti lastninskega deleža na takšni nepremicnini.

Sodba nº II Ips 202/2000 of Civilni oddelek, June 15, 2000

"Sklic skupšcine" je objava odlocitve uprave d.d., da se sklice skupšcina ne pa odlocitev uprave, da sklice skupšcino.

Sklep nº II Ips 33/2000 of Civilni oddelek, June 15, 2000

Zoper pravnomocno odlocbo, izdano v postopku zavarovanja, revizija ni dovoljena (prvi odstavek 10. clena ZIZ).

Sodba nº II Ips 64/2000 of Civilni oddelek, June 15, 2000

Pri odlocanju o utemeljenosti izpraznitvenega zahtevka zaradi nezakonite uporabe stanovanja se ne upoštevajo socialni razlogi.

Sodba nº II Ips 124/2000 of Civilni oddelek, June 15, 2000

Sodišce je pri odlocanju o preživnini za nepreskrbljenega zakonca (81. clen ZZZDR) upoštevalo vse odlocilne okolišcine, torej tako osebne, zdravstvene, kot tudi premoženjske razmere obeh pravdnih strank.

Sklep nº II Ips 7/2000 of Civilni oddelek, June 15, 2000

Ugotovitev sodišc nižjih stopenj, da je toženec vedel vsaj 10.6.1993 za dejstva in dokaze, ki jih je kot obnovitvene razloge uveljavljal v svojem predlogu za obnovo obravnavanega postopka, je dejanske narave. Na take ugotovitve je revizijsko sodišce vezano. Glede na navedena dejstva in ker je toženec vložil obnovitveni predlog 4.8.1993, sta sodišci nižjih stopenj pravilno zakljucili, da je toženec predlagal obnovo postopka po preteku 30-dnevnega prekluzivnega roka, torej prepozno.

Sodba nº II Ips 2/2000 of Civilni oddelek, June 15, 2000

Posrednik ima po posredniški pogodbi, ki je lahko ustna, pravico do provizije, tudi ce sta stranki prodajne pogodbe kasneje od nje odstopili. Posrednik ima pravico do placila posredniške provizije od obeh strank, ce je bilo tako doloceno v posredniških pogodbah.

Sodba nº II Ips 634/99 of Civilni oddelek, June 15, 2000

Tožnik je po odredbi toženca kot delodajalca opravljal delo na višini (3,70 m), pri delu na taki višini ni bil privezan in delo v takih okolišcinah pa je nevarno, kar je potrdil tožnikov padec s posledicami hude telesne poškodbe. Sodišci nižjih stopenj pa sta ugotovili tudi vrsto opustitev na strani toženca, kot odreditev dela nekvalificiranemu delavcu, ne da bi bil poucen o varnosti pri delu, nepostavitev zidarskega odra in podobno. Navedene ugotovitve so utemeljevale zakljucek, da je tožene...

Sodba nº II Ips 568/99 of Civilni oddelek, June 15, 2000

Pri odmeri odškodnine za negmotno škodo se upošteva dejstvo, da je sodišce prve stopnje dvakrat odlocalo (tudi) o višini odškodnine, zacetek teka obresti od prisojene odškodnine pa dolocilo po datumu drugega sojenja.

Sklep nº II Ips 585/99 of Civilni oddelek, June 15, 2000

Ne gre za istovetnost dejanskih stanov v dveh pravdah v primerih, ko sodišce v prvi, pravnomocno koncani z zavrnitvijo zahtevka, ker nista bila tožena oba nujna sospornika, ugotovi, da je šlo za dva lastnika gospodujocega zemljišca, v drugi pa, da je lastnik en sam.

Sodba nº I Up 567/2000 of Upravni oddelek, June 15, 2000

Ob neizpodbijani ugotovitvi, da gre za molk organa, ko torej upravnega akta ni, kar pomeni, da izvršba sploh še ni mogoca, je pravilna presoja sodišca prve stopnje, da zahteva, kot odložitev izvršitve upravnega akta do izdaje sodne odlocbe v upravnem sporu, ni utemeljena.

Sodba nº I Up 275/99 of Upravni oddelek, June 15, 2000

Ce je stranka vložila denacionalizacijsko zahtevo, potem pa je bila sklenjena poravnava, na podlagi katere je bila izdana denacionalizacijska odlocba, s katero je bil postopek koncan in je ta odlocba dokoncna in pravnomocna, pomeni, da ni podan nicnostni razlog iz 4. tocke 267. clena ZUP, to je zato, ker bi odlocbo izdal organ brez zahteve stranke (126. clen ZUP), stranka pa pozneje ni izrecno ali molce v to privolila. Sodišce prve stopnje je zato bistveno kršilo dolocbe postopka.

Sklep nº I Up 92/99 of Upravni oddelek, June 15, 2000

Sodišce prve stopnje bistveno krši dolocbe postopka v upravnem sporu, ce odloci brez glavne obravnave, izhaja pa iz nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja v upravnem postopku.

Sodba nº I Up 71/98 of Upravni oddelek, June 15, 2000

Preverjanje pogojev o statusu zašcitene kmetije na podlagi 26. clena ZDKG v primerih, ko v statusu še ni bilo pravnomocno odloceno, nima vec podlage v zakonu.

Sklep nº I Ips 129/2000 of Kazenski oddelek, June 15, 2000

Zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena, ce je vložena zoper sklep o odreditvi in podaljšanju hišnega pripora.

Sodba nº III Ips 31/2000 of Gospodarski oddelek, June 15, 2000

Na dejanski podlagi iz 100. clena ZIL tožnik ne more zahtevati razveljavitve blagovne znamke. Zahteva lahko samo ugotovitev istovetnosti ali podobnosti blagovne znamke, katere nosilec je tožena stranka, znaku, ki ga uporablja tožeca stranka za oznacevanje svojega blaga v prometu, in razglasitev tožece stranke za nosilca znamke.

Sodba nº in sklep III Ips 53/2000 of Gospodarski oddelek, June 15, 2000

Pritožbeno sodišce, ki preizkuša sodbo zaradi izostanka zaradi vložene pritožbe, mora po uradni dolžnosti paziti tudi na absolutne bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka in na pravilno uporabo materialnega prava.

June 14, 2000

Sodba nº II Ips 1/2000 of Civilni oddelek, June 14, 2000

Po odpovedi najemne pogodbe tožnik kot prejšnji najemnik ne more uspeti z zahtevo, da mu toženec na podlagi najemne pogodbe vrne v posest nepremicnino, ki jo je imel v najemu. Z odpovedjo pogodbe so tožniku prenehale pravice, ki jih je imel kot najemnik.

Sodba nº II Ips 108/2000 of Civilni oddelek, June 14, 2000

Pretežni del kupnine za stanovanje je bil poravnan iz odškodnine, ki jo je prejel toženec. Nobenega dvoma ni in ga ne more biti, da predstavlja odškodnina za negmotno škodo posebno premoženje zakonca.

Sodba nº II Ips 571/99 of Civilni oddelek, June 14, 2000

Izvajanje vojaške vaje na lestvi "tarzanki" je nevarna dejavnost. Tožnik, ki jo je izvajal v skladu s pravili in pod vodstvom vaditelja, je ni smel odkloniti. Pravica do ugovora proti ukazu nadrejenega starešine ne oprosti vojaške osebe obveznosti, da mora ukaz izvršiti.

Sodba nº II Ips 581/99 of Civilni oddelek, June 14, 2000

Tožbeni zahtevek na ugotovitev lastninske pravice z izlocitvijo nepremicnine iz zapušcine ni utemeljen zato, ker tožnica kot snaha zapustnice za njegovo uveljavljanje po dolocbi 32. clena ZD nima aktivne legitimacije.

Sodba nº II Ips 61/2000 of Civilni oddelek, June 14, 2000

Vracanje z obvestilom o vrocitvi (142. clen ZPP) in kasnejša vrocitev odraslemu družinskemu clanu.

Sodba nº II Ips 30/2000 of Civilni oddelek, June 14, 2000

Tožnik ni vložil zahteve za odkup stanovanja v roku, ki ga doloca Stanovanjski zakon v 123. clenu. Ta ugotovitev je bistvena, saj je bil tožnikov zahtevek zavrnjen prav zato, ker mu ni uspelo dokazati, da je podal pravocasno zahtevo.

Sodba nº II Ips 608/99 of Civilni oddelek, June 14, 2000

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners