Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 2000

July 13, 2000

Sodba nº II Ips 103/2000 of Civilni oddelek, July 13, 2000

Zavarovalnica, ki je na podlagi pravnomocne sodbe, proti kateri pa je vložila revizijo, placala odškodnino zaradi telesnih poškodb in prizadetega zdravja, lahko od oškodovanca, ki mu je bil del tožbenega zahtevka v revizijskem postopku zavrnjen, utemeljeno zahteva vrnitev prevec placanega zneska (cetrti odstavek 210. in 216. clen ZOR).

Sodba nº II Ips 29/2000 of Civilni oddelek, July 13, 2000

Okolišcina, da s pravnim poslom dogovorjena služnost, ki se je izvrševala, ni vpisana v javno knjigo, ne jemlje lastniku gospodarskega zemljišca pravice, da utemeljeno uveljavi tako obstoj služnosti kot zahtevo na odstranitev poti za njeno izvrševanje.

Sodba nº II Ips 41/2000 of Civilni oddelek, July 13, 2000

V postopku vracanja odvzetih premoženjskih pravic nekdanjih zemljiških skupnosti bo pastirska koca lahko vrnjena osebi, ki ji je bila podržavljena, le ce je ta oseba clan agrarne skupnosti.

Sodba nº II Ips 87/2000 of Civilni oddelek, July 13, 2000

Stanovanjska pravica, ki jo je tožnica pridobila po ZSR/74 in je bila vezana na opravljanje del snažilke, se je ob uveljavitvi ZSR/82 preoblikovala v pravico zacasne uporabe stanovanja (40. clen).

Sodba nº II Ips 635/99 of Civilni oddelek, July 13, 2000

Podana je situacija iz 58. clena SZ, saj tožena stranka uporablja stanovanje, ne da bi imela sklenjeno (ali podaljšano) najemno pogodbo, ni pa lastnica stanovanja.

Sodba nº II Ips 59/2000 of Civilni oddelek, July 13, 2000

Pomemben element presoje o tem, ali neka aktivnost vsebuje elemente povecane nevarnosti, so konkretne okolišcine, ki so bile dejanski izvor poškodbe.

Sklep nº I R 27/2000 of Civilni oddelek, July 13, 2000

Presoja obstoja okolišcin iz 67. clena ZPP.

Sklep nº I R 35/2000 of Civilni oddelek, July 13, 2000

V pravdi zaradi ugotovitve solastnih deležev na premicnem premoženju, pridobljenem v življenjski skupnosti je prenešena krajevna pristojnost na sodišce, kjer med istima strankama poteka pravda zaradi ugotovitve deležev na nepremicnem premoženju.

Sklep nº II Ips 130/2000 of Civilni oddelek, July 13, 2000

Nedovoljena je revizija stranke, ki ni izpodbijala sodbe sodišca prve stopnje.

Sodba nº II Ips 57/2000 of Civilni oddelek, July 13, 2000

Sodišci sta pravilno uporabili materialno pravo, to je 32. clen ZD. Ugotovili sta, da je tožnik zapustnikov potomec (sin), da je živel skupaj z zapustnikom in mu s svojim delom in denarjem pomagal pri pridobivanju. Po ugotovljenem dejanskem stanju sta pravilno ugodili njegovemu zahtevku, da se iz zapušcine izloci delež na nepremicninah, ki ustreza njegovemu prispevku k ohranitvi vrednosti zapustnikovega premoženja, pa tudi k njegovemu povecanju.

Sodba nº II Ips 76/2000 of Civilni oddelek, July 13, 2000

Sodišci prve in druge stopnje sta pravilno uporabili materialno pravo, ko sta zavrnili tožbeni zahtevek, ki temelji na 43. clen ZTLR, ki solastniku omogoca stvarnopravno varstvo, saj tožeca stranka ni solastnica sporne terase, ker ni pridobila (so)lastninske pravice na podlagi pravnega posla ali na podlagi kakega drugega pravnega naslova, tožena stranka pa je s kupno pogodbo dne 31.10.1991 sporno teraso kupila, saj je izrecno navedena v 1. clenu pogodbe. Ne nazadnje sta pravdni stranki kupili...

Sodba nº I Ips 150/2000 of Kazenski oddelek, July 13, 2000

Ugotovljena dejstva v zvezi z obtožencevim ravnanjem ob uvedbi kazenske preiskave, ko je pobegnil v tujino in je bilo njegovo navzocnost v kazenskem postopku potrebno zagotoviti z odreditvijo pripora in z mednarodno tiralico, ne kažejo na to, da bi bilo z nadomestnimi ukrepi, kot sta javljanje na policijski postaji ali hišni pripor, možno zagotoviti obtožencevo navzocnost v kazenskem postopku. Zaradi tega kršitev 192.cl. ZKP v zvezi z 20.cl. Ustave ni podana.

Sodba nº I Ips 146/2000 of Kazenski oddelek, July 13, 2000

Izvenobravnavni senat prvostopnega sodišca mora po vloženi obtožnici v primeru, ce je obdolženec v priporu, ne glede na predlog tožilca po uradni dolžnosti preizkusiti, ali so še podani priporni razlogi, zato ocitka zagovornika, da državni tožilec ni obrazložil predloga o podaljšanju pripora po vloženi obtožnici, ni mogoce upoštevati.

Sodba nº III Ips 43/99 of Gospodarski oddelek, July 13, 2000

Pogodba o bancnem kreditu predstavlja pogodbo o prometu blaga in storitev v smislu prvega odst. 374. clena ZOR, ce je prejemnik kredita gospodarski subjekt in ce je kredit prejel za opravljanje gospodarske dejavnosti.

Sklep nº III Ips 54/2000 of Gospodarski oddelek, July 13, 2000

Po prodaji, s katero je sodišce prodalo stecajnega dolžnika kot pravno osebo, ostane stecajni dolžnik ista pravna oseba kot pred prodajo.

July 12, 2000

Sodba nº U 887/95 of Upravni oddelek, July 12, 2000

Kadar je carinarnica glede na okolišcine uvoza mnenja, da vrednost blaga (rabljeno vozilo), ki je navedena v fakturi, ne ustreza dolocbam CZ o dogovorjeni ceni, ugotavlja carinsko osnovo v skladu z dolocbami 34. do 45. clena CZ, pri cemer je pomembno dejansko stanje vozila.

July 08, 2000

Sodba nº II Ips 3/2000 of Civilni oddelek, July 08, 2000

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

July 06, 2000

Sklep nº I R 30/2000 of Civilni oddelek, July 06, 2000

Dejstvo, da je toženceva mati zaposlena pri sodišcu, ki je stvarno in krajevno pristojno, predstavlja razlog za delegacijo pristojnosti v smislu 67. clena ZPP.

Sklep nº II Ips 14/2000 of Civilni oddelek, July 06, 2000

Do uveljavitve SZ dne 19.10.1991 se je uporabljal ZSR, ki je poznal imetnike stanovanjske pravice in uporabnike stanovanj. Tedaj je za dolocitev imetnika stanovanjske pravice ZNP predvideval poseben postopek, za katerega je v 111. clenu posebej dovoljeval revizijo. Toda z uveljavitvijo SZ, ki temelji na lastninskih in obligacijskih razmerjih in zato pozna le najemna razmerja, se dolocilo 111. clena ZNP ne uporablja vec.

Sklep nº I R 33/2000 of Civilni oddelek, July 06, 2000

Okolišcina, da je tožnik sodnik, ki opravlja funkcijo prav pri pristojnem okrajnem sodišcu, in to na pravdnem oddelku, pomeni glede na vsebino spora tehten razlog iz 67. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 370/99 of Civilni oddelek, July 06, 2000

Do tega, da sicer enotno posojilo "razpade" na vec samostojnih obveznosti, lahko pride le, kadar je povsem jasno in nedvoumno izražena pogodbena volja strank, da gre pri posameznih placilih za posebne obveznosti (delne samostojne terjatve), zastaralni rok pa tece od zapadlosti vsake izmed njih.

Sodba nº II Ips 219/2000 of Civilni oddelek, July 06, 2000

Ker sta tako pogodba o zaposlitvi kot tudi opis delovnih opravil hišniku nalagala, "da ob vsakem casu intervenira zaradi preprecevanja škode", hišnik pa je bil o tem, da je mracno stopnišce zaradi razsute žagovine nevarno za stanovalce, seznanjen, vendar ni ukrenil nicesar, je njegova opustitev v zvezi z njegovo delovno obveznostjo, škoda, ki je nastala tožeci stranki pa v vzrocni zvezi s to opustitvijo.

Sodba nº II Ips 13/2000 of Civilni oddelek, July 06, 2000

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 53/2000 of Civilni oddelek, July 06, 2000

Pri tehtanju krivdnih prispevkov obeh pravdnih strank za škodo zaradi smucarske nesrece je treba poznati celoto dogajanja. Upoštevanje krivdnega prispevka le enega udeleženca brez poznavanja odlocilnih dejanskih okolišcin o krivdnem ravnanju drugega udeleženca predstavlja zmotno uporabo materialnega prava.

Sodba nº II Ips 54/2000 of Civilni oddelek, July 06, 2000

Zmotna je revizijska trditev tožene stranke, ceš da je bila tožnica invalidna že pred nesreco in posledice nesrece niso tako pomembne. Nasprotno: prav zaradi prejšnjih težav so posledice zaradi nesrece bolj izrazite, kar je treba upoštevati pri individualizaciji primera, tako kot je treba npr. pri osebi, ki ima okvarjen vid na enem ocesu, z vecjim obcutkom vrednotiti okvaro vida drugega ocesa.

Sodba nº II Ips 23/2000 of Civilni oddelek, July 06, 2000

Tožnik je kot nujni dedic sodeloval v zapušcinskem postopku po svojem pokojnem ocetu. Zato ga po 220. clenu ZD veže pravnomocni sklep o dedovanju. V zapušcinskem postopku zamujenega dejanja (vložitve pritožbe in uveljavljanja zahteve za vrnitev daril zaradi prikrajšanja nujnega deleža) ne more nadomestiti z vložitvijo tožbe in z njo uveljavljati pravico, ki bi jo moral uveljavljati v zapušcinskem postopku.

Sklep nº II Ips 259/99 of Civilni oddelek, July 06, 2000

Tožena stranka je motila posest tožnikov glede uporabe elektricne energije,s tem, ko je ustavila njeno dobavo, sklicujoc se na Splošne pogoje za dobavo in odjem elektricne energije. S posameznimi etažnimi lastniki, skupnostjo etažnih lastnikov in/ali upravnikom namrec ni imela sklenjenih pogodb o dobavi elektricne energije, zato je bil njen poseg v posest tožnikov protipraven. Uporaba Splošnih pogojev bo tako mogoca šele potem, ko bodo urejena obligacijskopravna razmerja med tožniki in toženo...

Sodba nº U 841/95 of Upravni oddelek, July 06, 2000

Prekinitev dejanskega življenja v Sloveniji, pogojeno s pripadništvom tuji armadi, ima znacaj take odsotnosti, ki pomeni prekinitev prejšnjega dejanskega življenja v Sloveniji, ki pa je eden izmed pogojev za pridobitev državljanstva po 1. odst. 40. cl. ZDRS.

Sodba nº I Ips 281/97 of Kazenski oddelek, July 06, 2000

Pri zatrjevanju, da je obsojenec ravnal v silobranu oziroma prekoracenem silobranu, zagovornik izhaja iz lastnega videnja, kaj se je v obravnavanem življenjskem primeru zgodilo, in ne iz ugotovitev v pravnomocni sodbi, zato ne gre za uveljavljanje kršitve kazenskega zakona, ampak razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga pa po 2.odst. 420.cl. ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 213/98 of Kazenski oddelek, July 06, 2000

S tem ko je sodišce druge stopnje v razlogih sodbe vrinilo besedo "oziroma" med pojma "poledenelost" (ta podatek iz zapisnika o ogledu kraja prometne nezgode v dokaznem postopku ni bil potrjen) in "spolzkost cestišca" (potrjeno v dokaznem postopku), je navedeno besedo uporabilo za popravek in bolj tocno oznacitev prej povedanega:

Sodba nº I Ips 116/2000 of Kazenski oddelek, July 06, 2000

Ceprav je bilo s sklepom odloceno, da se postopek zoper obdolženca izloci in da se bo koncal posebej, niso bili podani pogoji, da se ga na glavni obravnavi zoper soudeležence zasliši kot prico. Nihce ne more biti zaslišan kot prica glede kaznivega dejanja, katerega storitve je obtožen.

Sodba nº III Ips 56/2000 of Gospodarski oddelek, July 06, 2000

Ponudnik (dražitelj) ni dolžan placati varšcine kot pogoja za udeležbo na javni dražbi za prodajo nepremicnin stecajnega dolžnika vsaj takrat ne, ce ima v stecajnem postopku priznani terjatev in hipoteko kot locitveno pravico, ce njegova terjatev dosega izklicno ceno prodajanih nepremicnin (smiselna uporaba dolocbe tretjega odstavka 185. clena ZIZ).

Sodba nº in sklep III Ips 60/2000 of Gospodarski oddelek, July 06, 2000

Sodišci ne moreta odreci družbeniku d.o.o. pravnega interesa za tožbo za prenehanje d.o.o. po drugem odstavku 455. clena ZGD, dokler družbenik ni pravnomocno izkljucen iz družbe po dolocilu tretjega odstavka 436. clena ZGD.

July 05, 2000

Sodba nº U 7/2000 of Upravni oddelek, July 05, 2000

Vlada RS razreši višjega upravnega delavca v primeru, ko pisno zaprosi za razrešitev ali za prenehanje delovnega razmerja.

Sodba nº III Ips 38/99 of Gospodarski oddelek, July 05, 2000

Ce v pogodbi rok za izvršitev dejanja ni dolocen, ne pomeni to kadarkoli, ali v primernem roku, ampak takoj.

July 04, 2000

Sklep nº VIII R 17/2000 of Delovno-socialni oddelek, July 04, 2000

Iz podatkov spisa, prav tako pa iz navedb tožene stranke, ne izhaja, da obstoji kakšna okolišcina, ki bi lahko vzbudila dvom o nepristranosti sodnikov mariborskega sodišca. To pa pomeni, da ni tehtnega razloga za bojazen, da naslovno sodišce ne bi moglo voditi postopka in odlocati o tožbenem zahtevku tožnika pošteno in pravicno.

Sklep nº VIII Ips 7/2000 of Delovno-socialni oddelek, July 04, 2000

Ker je kriterij delovne uspešnosti bil tako po dolocbah splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 31/90)

Sklep nº VIII Ips 5/2000 of Delovno-socialni oddelek, July 04, 2000

Obstoja kvalifikatornih okolišcin sodišce ni niti ugotovilo (samo ugotovitev zmote sodišca prve stopnje take ugotovitve ne more nadomestiti) in zato tudi ne obrazložilo, ce in zakaj sodišce meni, da so te podane. Zato sodbe sodišca druge stopnje v tem delu ni mogoce preizkusiti, manjka pa tudi razlog o obstoju odlocilnega dejstva, kar kvalifikatorna okolišcina pri izreku disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, ki je kot najstrožji ukrep dolocen fakultativno, vsekakor je.

Sklep nº in sodba VIII Ips 11/00 of Delovno-socialni oddelek, July 04, 2000

Odškodnine za duševne bolecine zaradi negotove eksistence ZOR ne pozna (kar bi pomenilo, da taka škoda ni pravno priznana), poleg tega pa jo revident poveže še z odškodnino za strah. Zato bi moralo sodišce v skladu z dolocbo drugega odstavka 311. clena ZPP/77 (vodstvo glavne obravnave) najprej razcistiti, kakšno nepremoženjsko škodo tožnik uveljavlja (v reviziji navaja, da uveljavlja odškodnino za pretrpljene duševne bolecine zaradi okrnitve pravice osebnosti) in v kakšnem znesku postavlja vs...

Sodba nº VIII Ips 172/99 of Delovno-socialni oddelek, July 04, 2000

V tej zadevi je znano, kdaj so dospeli zneski neizplacanih plac, ki so glavnica, za katero sta stranki upoštevali petletni zastaralni rok. Ker glavnica ni bila placana, je prišla tožena stranka v zamudo s placilom, zato je tožeca stranka od vsakega naslednjega dne po dospetju glavnice, upravicena tudi do zamudnih obresti. Te obresti se povecajo z vsakim dnem zamude in kot takšne dospejo v placilo. Gre torej za terjatev, ki dospeva v krajših casovnih presledkih, zato je ta terjatev obcasna ter...

Sodba nº VIII Ips 301/99 of Delovno-socialni oddelek, July 04, 2000

Sodišci pri svojih odlocitvah nista upoštevali, da zamudne obresti od denarnih prejemkov, do katerih so upraviceni delavci, niso priviligirane terjatve po drugem odstavku 160. clena ZPPSL. Omenjena zakonska dolocila izcrpno naštevajo, katere terjatve imajo enak pravni položaj kot stroški stecajnega postopka, zato naštetim vrstam terjatev ni mogoce dodajati še drugih vrst terjatev. To smiselno izhaja tudi iz pravnega mnenja Vrhovnega sodišca Republike Slovenije z dne 7.6.2000. V tem pravnem mn...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners