Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 2000

August 31, 2000

Sodba nº II Ips 82/2000 of Civilni oddelek, August 31, 2000

Izguba na realizaciji pomeni tekoco izgubo zaradi manjše prodaje, kar pa ni posledica toženceve odlocitve, da ne bo sklenil glavne pogodbe.

Sklep nº II Ips 78/2000 of Civilni oddelek, August 31, 2000

Zasebne lastnine na kanalizaciji zakonodaja ne prepoveduje. Zasebni del kanalizacije ne postane javna kanalizacija zgolj na podlagi dejstva, da je nanj prikljucenih vec koristnikov. Ker predstavlja kanalizacija stvar, gradnjo, veljajo za razmerja v zvezi z njo dolocila ZTLR.

Sodba nº II Ips 110/2000 of Civilni oddelek, August 31, 2000

Uveda stecajnega postopka zoper lastnika stanovanja ne vpliva na najemnikovo predkupno pravico po SZ.

Sklep nº I Up 5/98 of Upravni oddelek, August 31, 2000

Ker lahko opravilno popolnoma sposobna stranka opravlja procesna dejanja sama ali po pooblašcencu, je umik tožbe veljaven tudi, kadar stranka, ki ima pooblašcenca, tožbo v upravnem sporu umakne sama.

August 29, 2000

Sklep nº VIII Ips 274/99 of Delovno-socialni oddelek, August 29, 2000

Po dolocilih 2. odstavka 382. clena ZPP revizije ni v premoženjskih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, na izrocitev stvari ali izvršitev kakšne druge dajatve, ce vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomocne sodbe ne presega 80.000,00 SIT. V tej zadevi je vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela revizije 72.706,80 SIT, zato revizija ni dovoljena.

Sodba nº VIII Ips 271/99 of Delovno-socialni oddelek, August 29, 2000

Za presojo vprašanja ali delavcem, ki so v obdobju od sprejetja stecajne zakonodaje v letu 1993 do novele Zakona o jamstvenem skladu 1999 izgubili zaposlitev zaradi insolventnosti delodajalca, torej tudi zaradi uvedbe stecaja, pripada pravica do odpravnine, je treba upoštevati Ustavo Republike Slovenije, dolocila 8. clena ZPPSL ter dolocila Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca, 1982 (Uradni list SFRJ, MP št. 4/84, Akt o notifika...

Sklep nº VIII R 19/2000 of Delovno-socialni oddelek, August 29, 2000

Vrhovno sodišce ugotavlja, da ni zakonskih razlogov za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca. Iz navedb tožene stranke v odgovoru na tožbo ni mogoce sklepati, da bi bilo ocitno, da bi drugo stvarno pristojno sodišce lažje opravilo postopek, prav tako pa tudi ni mogoce ugotoviti drugih tehtnih razlogov, zaradi katerih bi bilo treba odlocati tako, kot predlaga tožena stranka. Iz dejstev, ki jih zatrjuje tožena stranka, ni mogoce ugotoviti, da bi zoper njo obstajala gonja, kot je to nave...

Sklep nº VIII R 22/2000 of Delovno-socialni oddelek, August 29, 2000

Vrhovno sodišce ugotavlja, da ni zakonskih razlogov za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca. Iz navedb tožene stranke v odgovoru na tožbo ni mogoce sklepati, da bi bilo ocitno, da bi drugo stvarno pristojno sodišce lažje opravilo postopek, prav tako pa tudi ni mogoce ugotoviti drugih tehtnih razlogov, zaradi katerih bi bilo treba odlocati tako, kot predlaga tožena stranka. Iz dejstev, ki jih zatrjuje tožena stranka, ni mogoce ugotoviti, da bi zoper njo obstajala gonja, kot je to nave...

Sodba nº VIII Ips 282/99 of Delovno-socialni oddelek, August 29, 2000

Zakon ne doloca, avtonomni pravni vir pa ne more dolocati, da se zaradi storitve dolocene hujše kršitve obvezno izrece preklic izvršitve izrecenega disciplinskega ukrepa, prav tako pa tudi ne doloca, da je preklic mogoc le, ce delavec stori takšno hujšo kršitev, za katero "se obvezno izrece" ukrep prenehanja delovnega razmerja. Kljub temu je treba pri odlocanju o preklicu izvršitve ukrepa prenehanja delovnega razmerja upoštevati, da ima preklic odložitve izvršitve ukrepa enake pravne posledic...

Sodba nº VIII Ips 22/2000 of Delovno-socialni oddelek, August 29, 2000

Vložitev tožbe leto in pol po poteku roka iz 83. clena ZTPDR pomeni, da je vložena dalec po roku, v katerem je mogoce racunati s tem, da bo delavec še uveljavljal pravice iz delovnega razmerja. Zato je pritožbeno sodišce v izpodbijanem sklepu pravilno odlocilo, da je bila revidentova tožba vložena prepozno.

Sklep nº VIII Ips 28/2000 of Delovno-socialni oddelek, August 29, 2000

Po dolocbi drugega odstavka 365. clena ZPP sodišce druge stopnje preizkusi sodbo sodišca prve stopnje v mejah razlogov, ki so navedeni v pritožbi, po uradni dolžnosti pa pazi na bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka iz drugega odstavka 354. clena ZPP in na pravilno uporabo materialnega prava. Ker je tožena stranka v pritožbi zoper sodbo sodišca prve stopnje navajala, da je bila tožba vložena po poteku zakonsko dovoljenega roka in bi jo zato sodišce prve stopnje moralo zavreci, bi sodišce...

Sodba nº VIII Ips 17/2000 of Delovno-socialni oddelek, August 29, 2000

Obligacija izreka ukrepa prenehanja delovnega razmerja pomeni, da ni mogoc izrek milejše sankcije kot na primer denarne kazni ali javnega opomina. Seveda pa to ne pomeni, da izvršitve takega obligatorno izrecenega disciplinskega ukrepa ne bi bilo dovoljeno pogojno odložiti. Po dolocbi prvega odstavka 90. clena ZDR je namrec možno izvršitev denarne kazni in prenehanja delovne obveznosti pogojno odložiti najvec za dobo enega leta in to ne glede na to ali je šlo za obligatoren ali fakultativen i...

August 28, 2000

Sklep nº I Up 708/2000 of Upravni oddelek, August 28, 2000

Sklep o zacetku revizijskega postopka, ki ga je izdala revizorka lastninskega preoblikovanja, je upravni akt prve stopnje, ki ga ni mogoce izpodbijati s tožbo po 3. odstavku 1. clena ZUS, ampak le s pritožbo v upravnem postopku.

August 24, 2000

Sklep nº I R 39/2000 of Civilni oddelek, August 24, 2000

Ker je v konkretnem primeru tožnik zaposlen na sodišcu, ki naj bi odlocalo o odškodnini za posledice zatrjevanega posega v cast in ugled, bi sojenje lahko otežilo medsebojne odnose pri delu sodišca, poleg tega pa bi objektivno lahko prišlo tudi do dvoma v nepristranost sojenja. Zato je Vrhovno sodišce ugodilo predlogu in dolocilo okrajno sodišce, ki je krajevno v bližini.

Sodba nº II Ips 100/2000 of Civilni oddelek, August 24, 2000

Proizvodnja v kateri so delavci izpostavljeni pri delu formaldehidnemu lepilu, mocnim hlapom, prahu in podobno, ki povzrocijo poklicno bronhialno astmo, predstavlja nevarno dejavnost.

Sodba nº II Ips 125/2000 of Civilni oddelek, August 24, 2000

Proizvodnja, v kateri so bili delavci izpostavljeni azbestnemu prahu, to pa je pri njih povzrocilo azbestozo, in druga huda obolenja, je nevarna dejavnost.

Sodba nº II Ips 85/2000 of Civilni oddelek, August 24, 2000

Zakon o dedovanju oziroma pravila ODZ, ki so urejala darilno pogodbo ni dolocal oblike preklica darila. Zato je utemeljen sklep, da preklica ni bilo potrebno uveljavljati s tožbo, pac pa se je morala s tožbo zahtevati le vrnitev preklicanega darila (dajatvena tožba), ce obdarjenec darila ni vrnil prostovoljno.

Sodba nº II Ips 131/2000 of Civilni oddelek, August 24, 2000

Zakon omejuje pravico in dolžnost informiranja tedaj, ko posega v drugo clovekovo pravico, in sicer v pravico do varovanja casti in ugleda. Pri ugotavljanju ravnovesja med clovekovima pravicama in presojanju, ali je tožbeni zahtevek res tak, da v demokraticni družbi opravicuje nujnost posega sodišca, je sodišce upoštevalo pomembno vlogo, ki jo ima tisk, zlasti kadar gre za tako imenovane osebe javnosti.

Sodba nº in sklep II Ips 230/2000 of Civilni oddelek, August 24, 2000

Sodišci prve in druge stopnje sta pravilno uporabili dolocila 78. clena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Glede na to, da sedaj otroka že živita loceno, je po drugem odstavku tega clena odlocilo, naj hcerka še naprej živi z materjo in naj ostane v novem okolju in v šoli, ki jo že obiskuje, sin pa naj živi z ocetom. Starša se bosta morala truditi, da se bosta osebno posvecala otrokoma in jima nudila ustrezno oporo in pomoc. Ce bosta dovolj razumna in vztrajna, bosta scasoma ured...

Sodba nº III Ips 60/99 of Gospodarski oddelek, August 24, 2000

Ker z ustanovitveno odlocbo restavracija "P." ni trajno prešla v osnovna sredstva podjetja Hotel "I.", ta in njegovi pravni nasledniki tudi kasneje z uporabo tega obrata na njem niso pridobili stvarnih pravic oziroma tem ustreznih pravic upravljanja na sredstvih v družbeni lastnini. Tožeca stranka sicer lastninske pravice ne zatrjuje, zatrjuje pa pravico upravljanja, ki je po odpravi družbene lastnine podlaga za nastanek lastninske pravice. Te pa na škodo družbene lastnine ni bilo mogoce prip...

Sklep nº III Ips 63/2000 of Gospodarski oddelek, August 24, 2000

Ugovor zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine je obrazložen, ce je dolžnik navedbi, da ni narocil s fakturo zaracunane storitve, predlagal sodišcu, naj zahteva od upnika predložitev narocilnice.

Sodba nº III Ips 72/2000 of Gospodarski oddelek, August 24, 2000

Družbeniki, ki zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku prevzamejo obveznost placila njenih obveznosti, so glede prevzetih obveznosti pravni nasledniki družbe.

Sodba nº III Ips 27/2000 of Gospodarski oddelek, August 24, 2000

Dogovor o placevanju narocenega dela po zacasnih situacijah ima za posledico narocnikovo dolžnost, da znesek iz zacasne situacije placa, ce zacasni situaciji ne ugovarja.

Sodba nº III Ips 10/2000 of Gospodarski oddelek, August 24, 2000

Pravna dejanja stecajnega dolžnika lahko izpodbija (poleg upnikov) stecajni dolžnik sam, ki ga zastopa stecajni upravitelj.

August 23, 2000

Sodba nº I Ips 183/2000 of Kazenski oddelek, August 23, 2000

Kaznivo dejanje neupravicene proizvodnje in prometa z mamili spada med dejanja, s katerimi se mocno ogroža zdravje ljudi, za njih pa pri odrejanju pripora zadošca že manjša stopnja ponovitvene nevarnosti kot pri tistih kaznivih dejanjih, s katerimi ta varovana dobrina ni ogrožena v tolikšni meri.

Sodba nº I Ips 172/2000 of Kazenski oddelek, August 23, 2000

Hišni pripor je bil podaljšan do vkljucno 23.6.2000, tega dne pa je bila vložena obtožnica s predlogom za odreditev pripora, na podlagi katerega je sodišce istega dne izdalo sklep o priporu, ki zacne teci z dnem in uro prijetja in ki je bil obtožencu vrocen ob prijetju 25.6.2000. V takem primeru ne gre za nadomestitev hišnega pripora s priporom zaradi neupoštevanja obveznosti v zvezi s hišnim priporom, ampak za ugotovitev, da je predlog pristojnega državnega tožilca za odreditev pripora uteme...

Sklep nº I Ips 179/2000 of Kazenski oddelek, August 23, 2000

Upravicenci do vložitve zahteve za varstvo zakonitosti so v 1.odst. 421.cl. ZKP našteti taksativno, med njimi pa ni oškodovanca kot tožilca, zato je njegova zahteva za varstvo zakonitosti nedovoljena.

August 17, 2000

Sodba nº II Ips 51/2000 of Civilni oddelek, August 17, 2000

Tožeca stranka se v reviziji zavzema za drugacno oceno dokazov. S tem izpodbija dejanske ugotovitve sodbe prve in druge stopnje, kar pa ni mogoce, ker to prepoveduje 3. odstavek 385. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 11/2000 of Civilni oddelek, August 17, 2000

Tožencevo ravnanje, ki je bilo ocenjeno kot velika nehvaležnost in kot razlog za preklic privolitve za odkup stanovanja, je lahko podlaga za njegovo odškodninsko odgovornost, vendar samo za škodo, ki je v vzrocni zvezi s tem njegovim ravnanjem. To pa nikakor ni škoda, ki jo v tej pravdi zatrjuje tožnica, ki svojo oškodovanost temelji na tem, da stanovanja sama ni kupila.

Sodba nº II Ips 62/2000 of Civilni oddelek, August 17, 2000

Ugotovljeno je, da ima stavba take gradbene napake, da ni varna in je zato predvidena njena sanacija. Takšno stanje ne ustreza pricakovanjem tožnice kot kupovalke. Zato kupljeno stanovanje nima molce dogovorjenih lastnosti (tretja tocka 479. clena ZOR) in je torej obremenjeno s stvarno napako.

Sodba nº II Ips 73/2000 of Civilni oddelek, August 17, 2000

Tožniki kot solastniki nepremicnine bi utemeljeno zahtevali od tožencev izrocitev v posest tistega dela hiše, ki presega njun solastninski del. Vendar hiša ni razdeljena in zato ni ugotovljeno, koliko in kateri del stanovanja, ki ga uporabljata toženca, presega njun solastninski del. Zato tožbenemu zahtevku tudi delno ni bilo mogoce ugoditi, ceprav sicer med strankami ni sporno, da toženca uporabljata vecji del v naravi, kot ustreza njunemu solastninskemu deležu.

Sodba nº II Ips 38/2000 of Civilni oddelek, August 17, 2000

Pravilo socasne izpolnitve velja, ce ni dogovorjeno kaj drugega (1. odst. 122. clena ZOR). Ker je bila vsebina dogovora ugotovljena drugace, namrec da tožnik najprej placa kupnino in mu toženec nato izroci avtobus, pravila o socasni izpolnitvi iz 122. clena ZOR ni mogoce uporabiti.

Sodba nº II Ips 107/2000 of Civilni oddelek, August 17, 2000

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 65/2000 of Civilni oddelek, August 17, 2000

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº Cp 14/2000 of Civilni oddelek, August 17, 2000

Tožnik v zahtevi ni navedel nobene konkretne okolišcine, ki bi jo bilo možno preizkusiti in na podlagi katere bi bilo možno z verjetnostjo zakljuciti, da je podan dvom o sodnikovi nepristranskosti.

Sklep nº Cp 13/2000 of Civilni oddelek, August 17, 2000

Toženka je zapisala v pritožbi, da naj bi na sodišcih ostali "prostaki" in "skorumpirana sodrga poklicnih politicnih sodnikov, katere zataje kriminalna dejanja in se postavijo v bran onega, kateri ima denar...", o tožnici pa je veckrat zapisala, da so "mrhovinarski dahije". Take navedbe, ki so predstavljale dejansko podlago za odlocitev o kaznovanju toženke z denarno kaznijo, so jasne ter same po sebi predstavljajo žalitev in zanicevanje tistega, kateremu so namenjene.

Sodba nº II Ips 90/2000 of Civilni oddelek, August 17, 2000

Po tretjem odstavku 45. clena ZOR predpogodba veže, ce vsebuje bistvene sestavine glavne pogodbe. Ker iz predpogodbe, ki sta jo sklenila tožnik in A.C., ter aneksa izhaja, da sta se pogodbeni stranki zavezali, da bosta potem, ko bo mogoce pridobiti in prenesti lastninsko pravico, sklenila menjalno pogodbo, s katero bosta drug drugemu izrocila doloceni nepremicnini (552. clen ZOR), je šlo nedvomno za menjalno predpogodbo. Tožnikovo zatrjevanje, da je šlo že od vsega zacetka za sklenitev kupopr...

Sodba nº II Ips 115/2000 of Civilni oddelek, August 17, 2000

Nedvomno je tožeca stranka naknadno razpolagala s tožbenim zahtevkom, toda iz vsebine njene izjave ne izhaja, da bi objektivno spremenila tožbo tako, da bi poleg obstojecega tožbenega zahtevka, naknadno postavila še alternativni zahtevek, s katerim bi toženi stranki prepustila pravico izbire predmeta izpolnitve (primerjaj 403. in 409. clen ZOR). Iz vsebine njene izjave namrec izhaja, da je hotela oblikovati drugacen tožbeni zahtevek za primer, da bi sodišce, ce bi spoznalo, da prvotni tožbeni...

August 11, 2000

Sklep nº I R 85/2000 of Civilni oddelek, August 11, 2000

Pravdna stranka je sodnik sodišca, s sedežem v isti stavbi kot pristojno sodišce.

Sodba nº II Ips 489/2000 of Civilni oddelek, August 11, 2000

Otrokove preživninske potrebe so odlocilna podlaga za uporabo dolocbe 129. clena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih o dolocitvi višine preživnine glede na možnosti obeh staršev. Uporaba navedenega pravnega standarda zahteva ustrezne dejanske ugotovitve. Pri tem so otrokove potrebe odraz njegove starosti, okolja, v katerem živi in njegovih individualnih znacilnosti. Vezane so tudi na zmožnosti staršev: ob slabše situiranih starših se morajo tudi otrokove potrebe prilagoditi njihov...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners