Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 2001

January 31, 2001

Sodba nº II Ips 385/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Po dolocbi tretjega odstavka 60. clena ZSR potrdi sodišce odpoved stanovanjskega razmerja in doloci izpraznitveni rok, ce družinska stanovanjska hiša še ni dograjena, imetnik stanovanjske pravice pa bi jo lahko dogradil. V obravnavani zadevi je bilo ugotovljeno, da prejšnja imetnica stanovanjske hiše ni mogla dograditi pred uveljavitvijo SZ, ob njegovi uveljavitvi (leta 1991), pa tudi ne do dneva izdaje sodbe sodišca prve stopnje v letu 1999. Te ugotovitve pa pomenijo, da tožena stranka prejš...

Sodba nº II Ips 175/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Dejstvo da sta solastnika za gradnjo gospodarskega poslopja na njunem zemljišcu vedela in z njo tudi izrecno soglašala, izkljucujejo tako uporabo dolocb ZTLR (ali ODZ) o gradnji na tujem zemljišcu, kot tudi uporabo 32. clena ZD.

Sodba nº I Up 133/2001 of Upravni oddelek, January 31, 2001

Za zavajanje oziroma zlorabo postopka se med drugim šteje tudi lažna predstavitev razlogov, na katere se prosilec za azil sklicuje, pa tudi vložitev prošnje za azil, z namenom, da bi odložil prisilno odstranitev iz države (2. alinea 1. odstavka 35. clena v zvezi s 36. clenom ZAzil). Tudi pritožbeno sodišce, na podlagi ugotovitev sodišca prve stopnje, ki izhajajo iz spisovnih podatkov (neskladje pri izjavah, posedovanje nemškega spricevala o izobrazbi, ob hkratnem pomanjkanju dokazov o zatrjev...

Sklep nº I Up 134/2001 of Upravni oddelek, January 31, 2001

Ker tožnica niti v pritožbi ne navaja, v cem konkretno naj bi ji z uveljavitvijo odloka Mestne obcine L. nastale hujše škodljive posledice, ni pogojev za izdajo zacasne odredbe. Tožnica v predmetni zadevi ne more zastopati javnega interesa, saj je zastopnik le-tega državno pravobranilstvo.

Sklep nº I Up 764/99 of Upravni oddelek, January 31, 2001

Zakoniti dedici po oporocni dedinji denacionalizacijskega upravicenca so, kot pravni nasledniki po 15. clenu ZDen, lahko upraviceni za uveljavljanje pravic iz ZDen.

Sodba nº I Up 159/2001 of Upravni oddelek, January 31, 2001

Zoper sklep iz 1. odstavka 37. clena ZAzil, s katerim pristojni organ tujcu, ki prihaja iz varne tretje države, v smislu 2. clena tega zakona zavrne prošnjo za azil, je dovoljena posebna pritožba. Zato mora biti sklep obrazložen. Obrazložitev mora vsebovati navedbo tistih okolišcin, ki so bile odlocilne za sprejeto odlocitev v smislu 2. clena ZAzil. Podlaga za sklep iz 1. odstavka 37. clena ZAzil ne more biti samo sklep vlade o dolocitvi varne tretje države.

Sodba nº I Up 41/98 of Upravni oddelek, January 31, 2001

Upravni organ ni dolžan preverjati možnosti pridobitve državljanstva tudi po dolocbi 4. clena (po rodu) in po dolocbi 9. clena (z rojstvom) ZDRS, ce je tožnik zaprosil za državljanstvo po dolocbi 10. clena (z naturalizacijo) ZDRS. Upravni organ je vezan na zahtevek stranke po vsebini, po temelju in po obsegu, tožnik pa ima možnost, da do odlocbe na prvi stopnji zahtevek spremeni ali dopolni (130. clen ZUP).

Sodba nº I Up 25/98 of Upravni oddelek, January 31, 2001

Namen poznejšega preverjanja podatkov je ugotoviti, ali je uvoznik glede na uvozno carinsko deklaracijo, po kateri je uvozil blago brez placila carine, svojo obveznost v roku in vrednosti tudi izpolnil. Pooblastilo za poznejše preverjanje podatkov, ki so bili ugotovljeni v carinskem postopku na podlagi dejstev, od katerih je odvisen obracun carine in drugih davšcin o uvoženem blagu, daje carinskim organom Carinski zakon v dolocbi 274. clena.

January 30, 2001

Sklep nº VIII Ips 94/2000 of Delovno-socialni oddelek, January 30, 2001

Delavcu, ki je že imel vloženo pravocasno tožbo zaradi "molka" organa, ni potrebno vložiti nove tožbe v prekluzivnem roku iz 1. odstavka 83. clena ZTPDR, zoper dokoncno odlocbo, sprejeto po poteku roka iz 1.odstavka 81. clena ZTPDR.

Sodba nº VIII Ips 71/2000 of Delovno-socialni oddelek, January 30, 2001

Inštitut ponovne odmere že uveljavljene pokojnine zaradi naknadno izplacane ali ugotovljene place, ki se v skladu z zakonom upošteva za izracun pokojninske osnove, urejata tudi 185. clen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 do 54/98) in 180. clen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) kot pravico zavarovanca, ki jo uveljavlja v rednem postopku in ne v obnovi postopka pri zavodu.

Sodba nº VIII Ips 127/2000 of Delovno-socialni oddelek, January 30, 2001

Ob tožnikovi navedbi, da mu je v casu imobilizacije pomagala pri oblacenju in umivanju žena - ki ji zaradi te nege ni bil odprt bolniški stalež, je to pomoc presojati v okviru medsebojne pomoci med zakonci (13. clen ZZZDR) in ne kot pomoc tuje osebe.

Sodba nº VIII Ips 109/2000 of Delovno-socialni oddelek, January 30, 2001

Riziko vsake nesrece, ki nastane zaradi majhne nepazljivosti delavca, ki je ni mogoce izkljuciti oziroma delavca pred njo v celoti zašcititi, nosi nosilec gospodarske dejavnosti.

Sodba nº VIII Ips 152/2000 of Delovno-socialni oddelek, January 30, 2001

Dana je kršitev konkurencne prepovedi po Kolektivni pogodbi tožene stranke (5. tocka 86. clena KP) in po ZDR (prvi odstavek 7. clena), ce je tožnik z namenom, da bi koristil podjetju, katerega lastnica je njegova žena in ki opravlja dejavnost prodaje blaga, ki ga izdeluje tožena stranka, posredoval pri prodaji preko ženinega podjetja, ceprav bi tožena stranka lahko neposredno prodajala blago strankam. Takšno tožnikovo ravnanje je vplivalo na gospodarske in druge interese tožene stranke.

Sodba nº VIII Ips 107/2000 of Delovno-socialni oddelek, January 30, 2001

Tožnica je kot razlog svoje neupravicene odsotnosti tako v pritožbi kot tudi v reviziji navajala protipravno ravnanje toženca, zaradi katerega ni imela financnih sredstev za prevoz na delo, zaradi cesar njena odsotnost z dela naj ne bi bila neupravicena. Navaja, da gre za višjo silo. Revizijsko sodišce ugotavlja, da so revidentkine navedbe zmotne, ker gre pri obravnavanem vprašanju za izpolnjevanje obveznosti tožnice, ne pa za morebitno uveljavljanje odškodninskega zahtevka tožene stranke zop...

Sklep nº VIII Ips 113/2000 of Delovno-socialni oddelek, January 30, 2001

Predpisi ne predvidevajo možnosti zavrženja tožbe, ce delavec, potem ko prejme odlocitev, ki jo je delodajalec z zamudo izdal o ugovoru delavca, ne vloži nove tožbe, oziroma ne razširi tožbenega zahtevka. S takim ravnanjem ne krši procesne prepovedi ponovnega postopanja v primeru, ko že tece pravda, ko je bila dosežena sodna poravnava, ali ko je bilo o zadevi že pravnomocno razsojeno, zaradi cesar je mogoce po dolocilih 189., 308. in 319. clena ZPP tožbo zavreci.

Sklep nº VIII Ips 104/2000 of Delovno-socialni oddelek, January 30, 2001

Iz izvedenih dokazov ni razvidno, ali so bila pri ugotavljanju disciplinske odgovornosti tožnika upoštevana zakonska dolocila o zastaranju uvedbe in vodenja disciplinskega postopka v disciplinskih zadevah (67. clen ZTPDR). V dokaznem postopku bo treba ugotoviti, kdaj je organ pristojen za uvedbo disciplinskega postopka zvedel za tožnikova ravnanja, ki se mu ocitajo kot hujše kršitve.

Sodba nº VIII Ips 90/2000 of Delovno-socialni oddelek, January 30, 2001

Revident je v reviziji nakazoval na drugacno pravno naravo denarnega zahtevka, saj naj bi, ce ne gre za razliko v placi, pac uveljavljal škodo zaradi predcasne odpovedi individualne pogodbe. Ker iz tožbenega zahtevka izhaja, da tožnik uveljavlja samo razliko v placi, v revizijskem postopku ne more uveljavljati spremembe (objektivne spremembe tožbe) tožbe. To je mogoce po dolocbi prvega odstavka 190. clena ZPP-77 uveljavljati do konca glavne obravnave, ne pa v postopku z izrednim pravnim sreds...

Sodba nº VIII Ips 96/2000 of Delovno-socialni oddelek, January 30, 2001

Tožena stranka ves cas postopka ugovarja višini zahtevka, ne da bi sama izracunala, kakšna je po njenem mnenju pravilna višina. Izracuna ni predložila niti na izrecen poziv sodišca prve stopnje, ni ga pripravila v pritožbenem postopku, niti ga ni opredelila v revizijskem postopku. Tožena stranka bi bila v skladu z dolocbo 219. clena ZPP-77 dolžna, ne samo pavšalno, ampak konkretno navesti, s katerimi zneski in zakaj se z njimi ne strinja. Ce pa se je postavila na stališce "da terjatev v steca...

Sklep nº VIII Ips 99/2000 of Delovno-socialni oddelek, January 30, 2001

V postopku je bilo ugotovljeno, da so toženo stranko zajele omejitve pri oblikovanju plac iz omejitvenega zakona do 1.3.1992. Po tem datumu pa bi bilo ob upoštevanju veljavnih predpisov dopustno zniževanje plac delavcev samo na nacin in pod pogoji kolektivne pogodbe za crno in barvasto metalurgijo in livarne ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije (KPCBML). Ta v 62. clenu doloca, da je bilo pod dolocenimi pogoji sicer možno znižanje plac, vendar samo za šest mesecev. Po poteku tega roka j...

Sodba nº III Ips 52/2000 of Gospodarski oddelek, January 30, 2001

Ce imetniku prednostne delnice v skladu z dolocili drugega odstavka 179. clena in 302. clena ZGD ne pripada glasovalna pravica, ni potrebno, da je glasovalna pravica izrecno izkljucena, temvec zadostuje, da pri taksativnem naštevanju pravic, ki gredo imetniku prednostne delnice, glasovalna pravica ni navedena.

Sklep nº III Ips 127/2000 of Gospodarski oddelek, January 30, 2001

V postopku lastninskega preoblikovanja podjetij po ZLPP se v smislu 48. clena ZLPP z revizijo ugotavlja oškodovanje družbene lastnine pri vsakem posameznem podjetju z družbenim kapitalom, ne pa odškodovanje družbene lastnine kot celotne premoženjske kategorije.

January 25, 2001

Sodba nº II Ips 224/2000 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 576/2000 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Presoja obstoja okolišcin, ki bi opravicevale znižanje preživnine za mladoletnega otroka.

Sklep nº II Ips 613/2000 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Tožba v tej pravdni zadevi je bila vložena 30.07.1996, torej bistveno pred uveljavitvijo ZPP iz leta 1999. To pomeni, da v tem postopku ni dovoljeno uporabiti dolocila 87. clena ZPP (1999) ne glede na to, da je bila sodba sodišca prve stopnje izdana po uveljavitvi istega zakona.

Sklep nº II Ips 556/2000 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Denacionalizacijski upravicenec ima pravni interes na ugotavljanju nicnosti prodajne pogodbe, s katero je denacionalizacijski zavezanec prodal nepremicnino, ki je predmet denacionalizacije fizicni osebi v nasprotju z dolocbo 8. clena ZPN.

Sodba nº II Ips 319/2000 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Kadar sta odgovorni in glavni urednik razlicni osebi, odloca o objavi odgovorni urednik v skladu z zakonom - to pa pomeni, da za vsebino prispevka po dolocbah ZJO nosi polno odgovornost le odgovorni urednik.

Sodba nº in sklep II Ips 325/2000 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Presoja obstoja okolišcin iz 58. clena ZTLR.

Sklep nº II Ips 340/2000 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Obvestilo upravne enote, da kmetija, ki je predmet oporocnega dedovanja, ne ustreza vec pogojem za zašcito po 25. clenu ZDKG, je akt upravnega organa, ki omogoca obnovo pravnomocno koncanega postopka v skladu z dolocilom 8. tocke 421. clena ZPP (1977).

Sklep nº I R 2/2001 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Izkljucna krajevna pristojnost sodišca, kjer nepremicnina leži, je podana le tedaj, kadar gre za stvarnopravni spor, posestni spor ali pa spor v zvezi z zakupom in najemom. V obravnavani pravdni zadevi tožeca stranka toži za razvezo darilne pogodbe. Toži torej za razvezo obligacijskega razmerja, kar pomeni, da gre za obligacijskopravni spor. Tudi predlagana zacasna odredba se nanaša na prepoved obremenitve in odtujitve nepremicnine, in ne posega v stvarnopravno razmerje v zvezi z njo.

Sodba nº II Ips 331/2000 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Ker je po (trditvah tožece stranke) po sklenitvi poravnave prišlo do poslabšanja tožnicinega zdravstvenega stanja, in sicer takšnega poslabšanja, ki ga tožeca stranka v casu sklenitve sodne poravnave ni mogla pricakovati, je sodišce sodilo o tem zahtevku kot o zahtevku za novo škodo.

Sodba nº II Ips 341/2000 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Izvajalec je odgovoren le za škodo na delu hiše, ki jo je saniral, ne pa na celotnem objektu, ki je bil saniran z drugo sanacijo tudi zaradi nestrokovne gradnje tožece stranke v lastni režiji.

Sodba nº II Ips 501/2000 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Gre za to, da je tožnik tožence izzval k dejanju, ki je povzrocilo njegovo škodo. Izziv, ki je bil v ravnanju tožnika pred samim škodnim dogodkom in zaradi katerega je bil tudi kazensko obsojen, je takšne narave, da je povzrocil nastalo škodo. Ce se tožnik ne bi znašel pred avtomobilom tožencev in avtomobila ne bi ustavil, do škode ne bi prišlo. Zato je odlocitev o sokrivdi tožnika do 20% materialnopravno pravilna.

Sodba nº I Up 354/99 of Upravni oddelek, January 25, 2001

Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišc je dal lovskim organizacijam položaj družbenih organizacij in s tem opredelil njihovo premoženje kot družbeno. Vendar ce se tožeca stranka sklicuje na podatke zemljiške knjige, po katerih je lastnica in ne le uporabnica sporne parcele, mora sodišce prve stopnje navedeni ugovor presoditi.

Sodba nº I Up 103/2001 of Upravni oddelek, January 25, 2001

Zoper sklep o zavrnitvi azila, izdanem po 37. clenu ZAzil, je dovoljena pritožba, zato mora biti obrazložen.

Sklep nº I Up 226/2000 of Upravni oddelek, January 25, 2001

Oseba, ki se ni udeleževala upravnega postopka in ji upravna odlocba ni vrocena, lahko po 1. odstavku 18. clena ZUS izpodbija dokoncen upravni akt, ce izkaže, da so z njim prizadete njene pravice ali pravne koristi; tožba je pravocasna, ce je vložena v enakem tožbenem roku, kot velja za stranke, ki so se udeleževale upravnega postopka.

Sodba nº I Ips 10/97 in I Ips 145/97 of Kazenski oddelek, January 25, 2001

Ali je bil obsojeni dejansko na begu ali na znanem naslovu v tujini, je vprašanje pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja, ki se z zahtevo za varstvo zakonitosti ne more izpodbijati.

Sodba nº I Ips 75/97 in I Ips 90/2000 of Kazenski oddelek, January 25, 2001

Iz splošnega razumevanja pojma propaganda in v KZ-51 dolocenih elementov kaznivega dejanja sovražne propagande je treba šteti, da je propaganda izražanje ali sporocanje dolocenih dejstev zaradi pridobivanja pristašev za neko aktivnost.

January 24, 2001

Sklep nº I R 5/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Selitev toženca, na katero se sklicuje sam, ni tehten razlog za delegacijo pristojnosti po 67. clenu ZPP.

Sklep nº II Ips 349/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

V konkretnem primeru je bila poravnava, ki jo tožeca stranka izpodbija, sklenjena v denacionalizacijskem postopku pred upravnim organom, zato je treba poleg materialnopravnih dolocb o sklenitvi poravnave, njeni vsebini in o izpodbojnosti pogodb (111. do 117. clen ZOR), upoštevati zlasti dolocilo 69. clena ZDen. Ta v tretjem odstavku 69. clena pravi: "Poravnava je sklenjena, ko stranke precitajo zapisnik o poravnavi in ga podpišejo. Organ prve stopnje vkljuci poravnavo v odlocbo o denacionaliz...

Sodba nº II Ips 241/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Ce se toženka po lastni presoji ne pojavlja na glavnih obravnavah in se ne odziva vabilom za zaslišanje, je njena odlocitev v mejah procesnih dolocb in je v pravdnem postopku ni mogoce siliti k udeležbi.

Sodba nº in sklep II Ips 344/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Revizijski predlog in revizijski razlogi se ne nanašajo na sodbo, zoper katero je vložena revizija.

Sodba nº II Ips 326/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Prekladanje sorazmerno težkih kovinskih kosov, ki so zaradi predhodne obdelave spolzki, je nevarno. Presega normalno tveganje pri delu, ker kljub skrbnosti ni mogoce izkljuciti tega, da kovinski kos pade delavcu iz rok in ga poškoduje.

Sklep nº I R 3/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Ker je Okrožno sodišce v Krškem, ki naj bi odlocalo o sporu pravdnih strank, glede na število sodnikov manjše sodišce, na njem pa je zaposlena kot sodnica tudi toženceva žena, ocenjuje vrhovno sodišce te okolnosti za tehtne razloge v smislu 67. clena ZPP, zaradi cesar je tožnikovemu predlogu ugodilo in odlocilo, da v zadevi postopa stvarno pristojno Okrožno sodišce v Celju.

Sklep nº II Ips 516/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Tako, kot je zahtevek oblikovan, je še najbolj podoben zahtevku za denacionalizacijo, ki je pred upravnimi organi tudi manj formalen kot pred sodišci. (Dejstev, ki bi kazala na denacionalizacijo v sodnem postopku, tožnik ne zatrjuje). Glede na to pa sta sodišci prve in druge stopnje ugotovili, da tožnik izpodbija nacionalizacijo, ki je bila izvedena na podlagi odlocbe št... z dne 24.1.1974, torej na podlagi upravne odlocbe. Zato sta pravilno navedli, da gre za upravno stvar.

Sklep nº II 262/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Pri odlocanju o pravdnih stroških mora sodišce izhajati iz dolocb 151. do 173. clena ZPP, v katerih mora enakopravno obravnavati obe stranki; odlocati o stroških, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka; ter odlocati o stroških (1) na podlagi uspeha v pravdi, (2) na podlagi krivde ali nakljucja, ki se je primerilo eni od strank ali (3) na podlagi posebnih pravil. Splošno dolocilo o povrnitvi stroškov na podlagi uspeha v pravdi je uzakonjeno v 154. clenu ZPP, ki sta ga sodišci pravilno ...

Sodba nº II Ips 441/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Okolišcine, ki jih tožniki uveljavljajo v tej pravdi in ki naj bi bile podlaga za drugacno izhodišce za ugotavljanje izgube na zaslužku, je prvotni tožnik uveljavljal že v pravdi zaradi dolocitve rente in v kasnejši pravdi zaradi prvega zvišanja rente, pa ceprav brez uspeha. Sodišci sta bili prav zaradi jasnih zakonskih pogojev iz 196. clena ZOR vezani na pravnomocne ugotovite, kaj je v prejšnji pravdi zajemala ugotovljena izguba na zaslužku. Zato sta materialnopravno pravilno ugotovili, da j...

Sodba nº II Ips 328/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Tožnik, ki mu je alkotest pokazal 0,7 g/kg alkohola v krvi, bi si lahko ohranil zavarovalne pravice in kasko zavarovanja samo tako, da bi v skladu s splošnimi pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska poskrbel za analizo krvi in z njo dokazal, da je imel v casu nastanka zavarovanega primera krvi manj kot 0,5 g/kg alkohola.

Sodba nº II Ips 334/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 346/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 350/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Pridobitev lastninske pravice na premicni stvari od nelastnika, ureja prvi odstavek 31. clena ZTLR. To dolocilo ureja pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko kdo postane lastnik premicne stvari, ki jo je dobil od nelastnika. Pridobitnik stvari mora biti dobroveren, pridobiti pa jo mora odplacno od nelastnika

Sklep nº II Ips 444/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Izpodbijani sklep sodišca druge stopnje o zavrnitvi pritožbe proti sklepu sodišca prve stopnje o prekinitvi postopka in napotitvi dedica na pravdo ni sklep v smislu 1. odstavka 384. clena ZPP, saj je z njim le potrjena odlocitev o prekinitvi zapušcinskega postopka in ne o njegovem koncanju.

Sodba nº II Ips 332/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Zahtevka za prenehanje s kršitvami pravice osebnosti po prvem in drugem odstavku 157. clenu ZOR in za placilo odškodnine za duševno bolecino zaradi okrnitve pravice osebnosti po 200. clenu ZOR lahko temeljita na istem historicnem dogodku, imata pa delno specificni dejanski podlagi in razlicni materialno pravni podlagi.

Sklep nº I Up 464/2000 of Upravni oddelek, January 24, 2001

Sklad kmetijskih zemljišc in gozdov RS je zavezanec za vrnitev nadomestnega kmetijskega zemljišca, ce je postavljen zahtevek za vrnitev nadomestnega kmetijskega zemljišca in upravicencu podržavljenih kmetijskih zemljišc ni mogoce vrniti v naravi iz razlogov, dolocenih v ZDen.

Sodba nº I Up 495/2000 of Upravni oddelek, January 24, 2001

Predmet odlocanja v obnovi postopka je lahko samo upravna stvar, zaradi katere je bil zacet prejšnji upravni postopek, ki se je koncal z dokoncno odlocbo. Ni možna obnova postopka zaradi spremembe ali razširitve prej postavljenega zahtevka. Po koncanem postopku spremenjeni ali razširjeni zahtevek se ne more uveljavljati v obnovi postopka.

Sodba nº I Up 66/2001 of Upravni oddelek, January 24, 2001

Sklep o zavrnitvi prošnje za azil, izdan po posebnem postopku iz 37. clena ZAzil mora biti obrazložen. Samo sklicevanje tožene stranke na sklep Vlade RS o dolocitvi tretje varne države, ne zagotavlja tožniku možnosti do ucinkovitega pravnega sredstva.

Sodba nº I Up 258/99 of Upravni oddelek, January 24, 2001

Odlok o nacinu dolocanja vrednosti kmetijskih zemljišc, gozdov in zemljišc, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Ur.l. RS, št. 16/92 in 21/92), ki temelji na dolocbi 3. odstavka 44. clena ZDen, je edina podlaga za ugotavljanje vrednosti kmetijskega zemljišca, tako tistega zemljišca, ki je bilo podržavljeno, kot tistega, ki je bilo dano kot nadomestno zemljišce. Ker je bilo ugotovljeno, da znaša vrednost nadomestnega zemljišca 72,35%

Sodba nº I Up 1076/99 of Upravni oddelek, January 24, 2001

Poleg zemljišca, na katerem stoji stavba, šteje kot zazidano stavbno zemljišce tudi funkcionalno zemljišce, na katerem je parkirišce in zelenica, zato obstoja zanj ovira za vracanje po 2. odstavku 32. clena ZDen.

Sklep nº I Up 118/2001 of Upravni oddelek, January 24, 2001

S pavšalno navedbo o morebitnem neplacevanju racunov, ker potrošniki ne vedo, kateri cenik je veljaven, kar naj bi podjetje pripeljalo do izgube, ki bi jo morala kriti tožena stranka, le-ta ni izkazala hujših škodljivih posledic, ki bi jih bilo potrebno odvrniti s predlagano zacasno ureditvijo stanja.

Sklep nº I Up 87/2001 of Upravni oddelek, January 24, 2001

Tožnika ne izkazujeta formalnega pogoja za zahtevo za izdajo zacasne odredbe po 1. odstavku 69. clena ZUS, to je, da je vložena zahteva za odložitev izvršitve izpodbijanega upravnega akta pri pristojnem upravnem organu po vložitvi tožbe v upravnem sporu ali istocasno z njo. Predlog za odlog izvršbe, vložen že v teku upravnega postopka, ni zahteva za odložitev izvršbe v smislu 2. odstavka 30. clena ZUS.

Sodba nº I Up 418/2000 of Upravni oddelek, January 24, 2001

Do uveljavitve novele Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-D) ni bilo mogoce priznati statusa prisilnega mobiliziranca osebi, ki je bila prisilno mobilizirana v nemško vojsko iz G., tudi ce je ob mobilizaciji imela stalno prebivališce v Sloveniji.

Sodba nº I Ips 257/2000 of Kazenski oddelek, January 24, 2001

Ker je analogija intra legem na podrocju kazenskega materialnega prava dovoljena, sodišce s sprejeto razlago 1.odst. 252.cl. KZ (Uradni list RS št. 63/94, stopil v veljavo 1.1.1995) ni prestopilo jezikovnega pomena norme, ko je ugotovilo, da je predhodni kaznivi dejanji, iz katerih izvira umazani denar, mogoce subsumirati pod pojem "druge prepovedane dejavnosti", ki predstavlja storitev kaznivih dejanj (ne pa prekrškov ali takrat še gospodarskih prestopkov).

Sodba nº I Ips 34/98 of Kazenski oddelek, January 24, 2001

Ravnanje obsojenca, ki je oškodovanko (otroka) vrgel na tla, da je obležala na hrbtu, ji nato do kolen slekel triko hlace, hlacne nogavice in spodnje hlace, zatem pa jo obrnil, da je ležala na trebuhu, da bi se z gledanjem njene nage zadnjice spolno vzdražil in zadovoljil svoj spolni nagon, ni spolno dejanje v smislu 1. in 2.odst. 103. cl. KZ-77. Med njima namrec ni prišlo do neposrednega telesnega dotika zaradi zadovoljitve storilcevega spolnega nagona, ampak je šlo za zadovoljevanje z ogled...

Sodba nº I Ips 13/2001 of Kazenski oddelek, January 24, 2001

Dolocba 1. odstavka 255. clena KZ je t.i. tiha blanketna norma, zato je treba vsebino pojmov "carinska crta" in "carinski nadzor" poiskati v Carinskem zakonu in Zakonu o nadzoru državne meje. Ce omenjeni dopolnilni normi nista navedeni v opisu kaznivega dejanja, je ta kljub temu sklepcen. V obrazložitvi sodbe pa mora biti razložen pomen omenjenih izrazov v skladu z navedenima zakonoma.

Sodba nº I Ips 219/98 of Kazenski oddelek, January 24, 2001

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 211/98 of Kazenski oddelek, January 24, 2001

V dejanju policista (oškodovanca) niso podani znaki kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom po 327. clenu KZ, ki naj bi ga storil, ker je obsojencevo vozilo zaustavljal tako, da je stal na sredini vozišca.

Sodba nº I Ips 263/98 of Kazenski oddelek, January 24, 2001

Ceprav je obdolženec pobegnil zaradi uvedenega postopka za njegovo izrocitev drugi državi in ne zaradi kazenskega postopka, v katerem je položil varšcino po 1. odstavku 196. clena ZKP, varšcina pripade proracunu. Dejstvo pobega namrec predstavlja oviro za vodenje kazenskega postopka, zato motiv za pobeg ni pomemben.

January 23, 2001

Sodba nº I Ips 8/2001 of Kazenski oddelek, January 23, 2001

Ko sodišce odredi pripor na podlagi 1.odst. 361.cl. ZKP, zadostuje, da se pri obrazložitvi utemeljenega suma kot temeljnega pogoja za odreditev pripora sklicuje na sodbo, s katero je obtoženca spoznalo za krivega kaznivega dejanja, in ni potrebno, da bi sklep o priporu vseboval opis kaznivega dejanja. Dolocbe 2.odst. 202.cl. ZKP se namrec nanašajo le na procesni položaj, ko preiskovalni sodnik na predlog državnega tožilca odredi pripor še pred pravnomocnostjo sklepa o preiskavi.

Sodba nº I Ips 17/2001 of Kazenski oddelek, January 23, 2001

Z navedbami o teži kaznivega dejanja in obdolžencevem prejšnjem življenju (da še ni bil obsojen, zacel se je odvajati od heroina in bil na metadonski terapiji, da ima družino in dva mladoletna otroka ter da naj bi zacel delati) vložnik izpodbija dokazno presojo o obstoju pripornega razloga ponovitvene nevarnosti. Iz razloga zmotne ugotovitve dejanskega stanja pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2.odst. 420.cl. ZKP).

Sodba nº I Ips 15/2001 of Kazenski oddelek, January 23, 2001

V casu odrejanja pripora je iz dokaznega gradiva policije izhajalo, da se promet z mamilom odvija v krogu mlajših oseb, ki naj bi mamilo same uživale deloma pa preprodajale, pred sodišcem pa še niso bile zaslišane. V takem položaju je bila zato bojazen, da bo obdolženi, osumljen storitve kaznivega dejanja po 1.odst.196.cl. KZ, vplival na osebe, vpletene v promet z mamili kot morebitne price, udeležence ali prikrivalce, utemeljena.

Sodba nº I Ips 107/98 of Kazenski oddelek, January 23, 2001

Ugotavljanje vzrocne zveze med storilcevim ravnanjem in nastalo prepovedano posledico je dejansko in ne pravno vprašanje. Zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja pa po dolocbi 2.odst. 420.cl. ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 191/98 of Kazenski oddelek, January 23, 2001

S tem, ko zagovornik trdi, da mejnik, ki sta ga obsojenca odstranila, ni bil mejno znamenje, ki bi razmejeval tudi parcelo tretjega, ampak da sta odstranila le svoje mejno znamenje, ki sta ga sama sporazumno postavila, uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga pa po dolocbi 2.odst. 420.cl. ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 116/98 of Kazenski oddelek, January 23, 2001

Zavest o možnosti nastanka prepovedane posledice sama po sebi še ne dokazuje, da je storilec v nastalo posledico tudi privolil, ampak mora sodišce ugotoviti tudi dejstva, ki tako storilcevo privolitev dokazujejo. Ce gre za kaznivo dejanje po 1.odst. 317.cl. KZ je storilceva privolitev v povzrocitev konkretne nevarnosti za življenje ljudi podana, saj je sodišce ugotovilo, da je obsojenec streljal na slepo proti bližnjim stanovanjskim objektom, v katerih so bili ljudje, kar je obsojenec vedel, ...

Sodba nº I Ips 10/2001 of Kazenski oddelek, January 23, 2001

S tem ko je okrajno sodišce ob vložitvi obtožnega predloga odredilo pripor zoper že priprtega obdolženca, namesto da bi ga podaljšalo (2. odstavek 272. clena ZKP), je kršilo 3. odstavek 432. clena ZKP. Ker pa sta bila v sklepu ugotovljena tako obstoj utemeljenega suma, da naj bi obdolženec storil ocitano kaznivo dejanje, kot tudi priporni razlog, ugotovljena kršitev ni vplivala na zakonitost sklepa o priporu po vloženem obtožnem predlogu.

Sodba nº I Ips 209/98 of Kazenski oddelek, January 23, 2001

Pravnomocno koncani postopek o prekršku ni ovira za vodenje kazenskega postopka zaradi kaznivega dejanja, ki ima tudi znake prekrška.

Sodba nº I Ips 335/2000 of Kazenski oddelek, January 23, 2001

Glede na ugotovitve sodišca o neidentificiranih udeležencih (poleg obdolženca) pri kaznivem dejanju izsiljevanja po 3. odstavku 218. clena KZ in nasilju, ki so ga izvajali nad oškodovancem, je sklep, da bi se obdolženec utegnil mašcevati oškodovancu zaradi prijave z izvršitvijo kaznivega dejanja zoper njegovo življenje in telo, realen.

January 18, 2001

Sklep nº II Ips 511/2000 of Civilni oddelek, January 18, 2001

Odlocitev, da se hiša vrne ne le v last ampak tudi v posest, ima podlago v prvem odstavku 29. clena ZDen. Namrec med postopkom niso bile ugotovljene okolnosti, ki bi predstavljale oviro za vrnitev hiše v posest v smislu drugega odstavka 29. clena ZDen.

Sklep nº II Ips 356/2000 of Civilni oddelek, January 18, 2001

Kakšne odlocbe lahko izda sodišce druge stopnje, ko odloca o pritožbi, in na podlagi kakšnih procesnih položajev, doloca 365. clen ZPP. Po tem dolocilu sodišce druge stopnje zavrže pritožbo (1.

Sklep nº I Up 94/2001 of Upravni oddelek, January 18, 2001

Samo okolišcina, da sta postopek izdaje lokacijskega in postopek izdaje gradbenega dovoljenja dva locena in samostojna upravna postopka, vkljucno z ostalimi zavrnilnimi razlogi, ki izhajajo iz izpodbijanega sklepa, sami po sebi še ne morejo predstavljati dejanske podlage za zavrnitev zacasne odredbe, s katero bi se stanje zacasno uredilo tako, da bi se upravni enoti in investitorju prepovedalo izvrševanje pravic, ki izhajajo iz lokacijskega dovoljenja, brez presoje pogojev iz 2. odstavka 69. ...

Sklep nº I Up 30/98 of Upravni oddelek, January 18, 2001

Po dolocbi 2. tocke 2. odstavka 354. clena ZPP/77, ki se na podlagi 16. clena ZUS/97 primerno uporablja, je vselej podana bistvena kršitev dolocb postopka, ce je pri izdaji sodbe sodeloval sodnik, ki bi moral biti po zakonu (1. do 5. tocka 1. odstavka 71. clena ZPP/77) izlocen.

Sklep nº I Up 160/2000 of Upravni oddelek, January 18, 2001

Ceprav je bila obvezna razlaga prvega odstavka 27. clena ZDen (Ur.l. RS, št. 66/2000) sprejeta po izdaji izpodbijane sodbe, jo je pritožbeno sodišce moralo upoštevati.

Sklep nº III R 40/2000 of Gospodarski oddelek, January 18, 2001

Za priznanje sodbe hrvaškega sodišca je treba uporabiti 21. clen Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o pravni pomoci v civilnih in kazenskih zadevah (Ur.list RS - Mednarodne pogodbe - št. 10/94).

Sodba nº III Ips 58/99 of Gospodarski oddelek, January 18, 2001

Prenovitev nicne pogodbe je brez pravnega ucinka.

January 17, 2001

Sodba nº U 24/2000 of Upravni oddelek, January 17, 2001

Vlada je upravicena razrešiti clane kapitalskega sklada tudi pred potekom njihovega mandata, saj ji to ne prepovedujeta niti ZPIZ-1, niti statut kapitalskega sklada.

Sodba nº I Up 428/2000 of Upravni oddelek, January 17, 2001

Odkup obveznic iz 48. clena ZDen lahko uveljavljajo le upravicenci, ki izpolnjujejo pogoje iz 50. clena ZDen, ne pa tudi njihovi pravni nasledniki.

Sodba nº I Up 20/2001 of Upravni oddelek, January 17, 2001

Tožeca stranka ne izpolnjuje pogojev za azil (1. clen ZAzil), saj glede na razmere na Kosovu njena varnost in fizicna integriteta ob vrnitvi na Kosovo ne bi bila ogrožena.

Sodba nº U 32/2000 of Upravni oddelek, January 17, 2001

Ce je razrešitev mogoca le iz razloga, ki je dolocen z zakonom, mora akt o razrešitvi vsebovati navedbo in obrazložitev zakonskega razloga za razrešitev; ce tega nima, je podana bistvena kršitev dolocb postopka.

Sodba nº I Up 1213/2000 of Upravni oddelek, January 17, 2001

Tožnica ne izpolnjuje pogojev za priznanje azila niti po 2., niti po 3. odstavku 1. clena ZAzil, saj v kraju, od koder prihaja, ni vojnih razmer. Iz porocil Visokega komisariata ZN za begunce in Amnesty Internationala pa ne izhaja, da bi bila tožnica, sicer muslimanka, zaradi narodnosti oz. veroizpovedi preganjana, kar pomeni, da njena varnost in fizicna integriteta nista ogroženi.

Sodba nº I Up 983/2001 of Upravni oddelek, January 17, 2001

Podržavljanje zemljišca na podlagi odlocbe Komisije za arondacijo, izdane na podlagi Uredbe o arondaciji zemljišc, kmetijskih posestev in zemljišc kmeckih delovnih zadrug (Uredba, Uradni list FLRJ, št. 50/51) je nacin podržavljanja, ki omogoca denacionalizacijo. V 3. clenu ZDen sicer ta uredba ni izrecno navedena, vendar napotilo nanjo vsebuje Zakon o kmetijskem zemljiškem skladu splošnega ljudskega premoženja in o dodeljevanju zemlje kmetijskim organizacijam, naveden v 5. tocki 3. clena ZDen.

January 16, 2001

Sodba nº VIII Ips 120/2000 of Delovno-socialni oddelek, January 16, 2001

Vsaka delavceva dejavnost, ki je v nasprotju s prepovedjo iz prvega odstavka 7.clena ZDR, pomeni torej eno od oblik nelojalne oziroma prepovedane konkurence. V tem dolocilu je vsebovano generalno pravilo, ki doloca znake na abstrakten nacin tako, da zajema dejanja delavca, ki so v nasprotju ne samo z interesi delodajalca, temvec tudi z dobrimi poslovnimi obicaji.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners