Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 2001

October 29, 2001

Sklep nº I Up 900/2001 of Upravni oddelek, October 29, 2001

Ce med spisi, ki jih je upravnemu sodišcu poslala tožena stranka v zvezi z upravnim sporom zaradi azila, ni vseh listin in podatkov, na katere se tožena stranka sklicuje v izpodbijani odlocbi, pa so bistveni za odlocitev, upravno sodišce ne more odlociti o tožbi, ne da bi pred tem v celoti izvedlo postopek po 4. odstavku 36. clena ZUS, vkljucno s ponovnim pozivom toženi stranki k predložitvi spisov.

October 25, 2001

Sklep nº II Ips 81/2001 of Civilni oddelek, October 25, 2001

Stranki sta dolžni ponuditi dejstva in dokaze, na katera opirata zatrjevana dejstva, in ki predstavljajo dejansko podlago za presojo materialnopravne vsebine sklenjenega posla. Sodišce je tisto, ki je (vedno) dolžno presoditi ponujena dejstva in dokaze in na podlagi njihove presoje odgovoriti na vprašanje, katera je pravilna materialnopravna podlaga za presojo pravnega razmerja med strankama v sporu. V konkretnem sporu gre za nacelno preohlapen pristop k vprašanju, katere materialnopravne dol...

Sodba nº II Ips 87/2001 of Civilni oddelek, October 25, 2001

Ukvarjanje z bistvom te pravdne zadeve pomeni ukvarjati se z vsemi zahtevanimi elementi, torej tudi (ali predvsem) z obstojem krivde tožene stranke za nastalo škodo. Ravno to pa sta sodišci storili:

Sklep nº II Ips 450/2001 of Civilni oddelek, October 25, 2001

Dovoljenost revizije v sporih o preživljanju samo tedaj ni odvisna od vrednosti spornega predmeta, ko je preživnina prvic dolocena ali je ukinjena (1. tocka tretjega odstavka 367. clena ZPP). V vseh drugih sporih o preživljanju - torej v pravdah zaradi zvišanja ali znižanja preživnine - pa je dovoljenost revizije odvisna od vrednosti izpodbijanega dela pravnomocne sodbe. Tožbeni zahtevek za placevanje (zvišane) preživnine je denarni zahtevek, ki se nanaša na ponavljajoce se bodoce dajatve. Za...

Sodba nº II Ips 520/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2001

Dajatvenega zahtevka na placilo dolocenega zneska domacega denarja kot protivrednosti dolocenega zneska tuje valute ni mogoce postaviti kot zahtevek za placilo tolarske protivrednosti dolocenega zneska tujega denarja po bancnem tecaju na neki že pretekli dan. Postaviti ga je mogoce le kot zahtevek za placilo tolarske protivrednosti dolocenega zneska tujega denarja po bancnem tecaju na dan bodocega placila - ker samo to ustreza funkciji valutne klavzule pri dogovorjeni (ali zaradi drugih razlo...

Sodba nº II Ips 603/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2001

Zmotno je izhodišce zahteve, da je lahko sodišce prve stopnje o statusu dela sporne parcele odlocilo kot o predhodnem vprašanju in zato samo za potrebe te pravde ugotovilo, da je sporni del javne poti izgubil status javnega dobra. Taka odlocitev s posledicno ugoditvijo tožbenemu zahtevku zaradi priposestovanja bi imela za posledico vpis tožnikove lastninske pravice v zemljiški knjigi, ta pa bi ucinkoval zoper vse. Zato so pravno nepravilni tudi nadaljnji razlogi, da je tožnik lahko priposestv...

Sklep nº I Up 65/2001 of Upravni oddelek, October 25, 2001

Pritožba zoper nalog o placilu sodne takse za sklep o umiku tožbe, ne da bi stranka pred tem zahtevala odlocbo o odmeri takse, je nedopustna.

Sodba nº I Up 574/2000 of Upravni oddelek, October 25, 2001

Glede na starost tožnikov (roj. leta 1933 in 1934) v casu podržavljenja niti ni jasno, katere okolišcine iz 2. odstavka 9. clena ZDen, ki jih nihce ni navajal v upravnem postopku (v katerem sta imela tožnika pooblašcenca, ki je imel možnost sodelovanja v postopku) bi sploh lahko bile podane.

Sklep nº I Up 124/2001 of Upravni oddelek, October 25, 2001

Ce tožba kljub pozivu k odpravi pomanjkljivosti še vedno ostane tako nerazumljiva, da je ni mogoce obravnavati, je sodišce prve stopnje pravilno odlocilo, ko je tožbo zavrglo po dolocbi 2. odstavka 29. clena ZUS.

Sklep nº I Up 328/2001 of Upravni oddelek, October 25, 2001

Upravno sodišce je pravilno odlocilo, ko je tožbo zavrglo zaradi nepristojnosti (1. odstavek 34. clena ZUS), saj so tožniki zahtevali obnovo postopka podelitve spomenice.

Sodba nº I Up 557/2000 of Upravni oddelek, October 25, 2001

Ce ni mogoce jasno zakljuciti, za kakšen objekt sploh gre, tudi niso jasni pogoji gradnje. To pa pomeni, da je bilo dejansko stanje pomanjkljivo ugotovljeno.

Sklep nº I Up 732/2001 of Upravni oddelek, October 25, 2001

Ce je tožba vložena po 30-dnevnem roku, je sodišce prve stopnje pravilno odlocilo, ko jo je zavrglo na podlagi dolocbe 2. tocke 1. odstavka 34. clena ZUS.

Sklep nº I Up 894/2001 of Upravni oddelek, October 25, 2001

Zgolj napovedana razrešitev župana še ne predstavlja posega v kake njegove pravice ali na zakon oprte neposredne koristi. Zato tožnik kot župan nima aktivne legitimacije za tožbo in je sodišce prve stopnje pravilno odlocilo, ko je tožbo zavrglo po dolocbi 4. tocke 1. odstavka 34. clena ZUS.

Sodba nº I Up 238/99 of Upravni oddelek, October 25, 2001

Pri osebah nemške narodnosti, za katere se po dolocbi tretjega odstavka 63. clena ZDen nelojalnost domneva, je za ugotovitev državljanstva FLRJ bistveno, kje so se nahajale dne 4.12.1948 (ko je bila novela uveljavljena).

Sklep nº I Up 535/2000 of Upravni oddelek, October 25, 2001

Vsebina tožbe je odvisna od vrste akta, ki se z njo izpodbija.

Sodba nº I Up 57/2000 of Upravni oddelek, October 25, 2001

Ce je bil prisilni ukrep ali nasilno dejanje povzroceno na obmocju bivše Jugoslavije, pa to ni bila Slovenija, je pogoj za priznanje statusa in pravic žrtve vojnega nasilja stalno prebivališce v Republiki Sloveniji ob prenehanju prisilnega ukrepa.

Sodba nº I Up 64/98 of Upravni oddelek, October 25, 2001

Ker meritve hrupa pomenijo izvajanje spremljanja stanja okolja (monitoringa), bi lahko inšpektor za okolje tožniku odredil takšen ukrep le v primeru konstantnega in samostojnega opravljanja njegove dejavnosti.

Sklep nº I Up 903/2001 of Upravni oddelek, October 25, 2001

Ce je predmet spora denarni dodatek, ki je po Zakonu o socialnem varstvu socialni prejemek, je o tem sporu pristojno odlocati socialno sodišce.

Sodba nº I Ips 225/98 of Kazenski oddelek, October 25, 2001

Izvedba dokaza z zaslišanjem mladoletne price, glede katere ni spora, da ne more razumeti pomena pravice, da ni dolžna pricati, je vezana na zahtevo obdolženca. V primeru sostorilstva za zaslišanje take price o okolišcinah in dejstvih, ki se ticejo vseh sostorilcev, ne zadošca zahteva enega samega obdolženca.

Sodba nº I Ips 325/2001 of Kazenski oddelek, October 25, 2001

Z navedbami, da ni izkazana obdolženceva begosumnost in tudi ne nevarnost ponovitve kaznivega dejanja, pri cemer zagovornik polemizira z ugotovitvami v pravnomocnem sklepu o podaljšanju pripora, uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2.

October 24, 2001

Sklep nº II Ips 49/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Med splošnimi dolocbami, v katerih ZOR opredeljuje splošna pravila o zastaranju, se v 369. clenu nahaja tudi dolocba o stranskih terjatvah, ki pojasni odnos med glavno terjatvijo in stranskimi terjatvami v primeru zastaranja. Stranske terjatve po svojem nastanku živijo samostojno, v primeru da zastara glavna terjatev, pa zastarajo z njo.

Sodba nº I Up 174/99 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Po drugem odstavku 62. clena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor se izda odlocba o dovolitvi priglašenih del, ce se ugotovi, da za nameravana dela po tem zakonu oziroma po obcinskem odloku zadostuje priglasitev del, ter da ta dela niso v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom.

Sodba nº I Up 226/99 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Ni trajen vir preživljanja placa, ki jo tožnik prejema na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene na podlagi delovnega dovoljenja z veljavnostjo enega leta.

Sodba nº I Up 78/2000 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja je potrebno dokazati konkretno in neposredno vojno nasilje, ki je grozilo doloceni osebi.

Sklep nº I Up 906/2001 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Sodišce prve stopnje ni imelo podlage za zavrnitev tožbe na podlagi dejanskega stanja, ugotovljenega v upravnem postopku.

Sklep nº I Up 796/2000 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Ce v sodbi ni razlogov o tem, da za celotno zemljišce, ki je predmet postopka, ne obstaja prepoved vracanja po drugem odstavku 32. clena ZDen, potem tožba nima razlogov o odlocilnih dejstvih, ter je zato ni mogoce preizkusiti.

Sodba nº I Up 974/2000 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Kadar se sodišce sklicuje na to, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v postopku za izdajo upravnega akta, ne more rešiti spora in zato odpravi upravni akt z napotki za dopolnitev dokaznega postopka, ne more istocasno tudi dati obvezujocih napotkov, kakšna naj bo odlocitev v ponovljenem postopku.

Sklep nº I Up 392/99 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Družba, ki ni odvetniška družba, ne more biti pooblašcenec tožece stranke v upravnem sporu.

Sklep nº I Up 836/2000 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Obvezna razlaga prvega odstavka 27. clena ZDen (Ur.l. RS, št. 66/2000) pomeni drugacno ureditev vracanja nadomestnih kmetijskih zemljišc. Ce je postavljen zahtevek za vrnitev nadomestnih kmetijskih zemljišc, je Sklad kmetijskih zemljišc in gozdov zavezanec za vracilo takšnih zemljišc, ce upravicencem podržavljenih kmetijskih zemljišc, zaradi razlogov, dolocenih v ZDen, ni mogoce vrniti v naravi.

Sklep nº I Up 138/2001 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Pravnomocna izvršilna sklepa sodišca splošne pristojnosti ne moreta biti predmet presoje v upravnem sporu.

Sklep nº I Up 360/2001 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Sodišce ne more upoštevati pooblastila, danega osebi, ki ni fizicna oseba; pooblastilo, dano fizicni osebi za zastopanje pred sodišcem, je treba predložiti že pri prvem procesnem dejanju.

Sklep nº I Up 763/2001 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Ker je tožeca stranka v odmerjenem roku odpravila ugotovljene pomanjkljivosti in tožbo dopolnila, je sodišce prve stopnje ravnalo nepravilno, ko je tožbo kot nepopolno zavrglo.

Sodba nº I Up 273/99 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Ker je tožnik na zacasnem delu v tujini, je v celoti vzeto njegovo dejansko življenje v Sloveniji prekinjeno in ne izpolnjuje pogoja iz 3. tocke prvega odstavka 10. clena ZDRS.

Sodba nº I Up 265/99 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Tožnica, ki je v casu od 2.4.1992 do neugotovljenega dne v letu 1995 prebivala v B. v BiH, ne izpolnjuje pogoja iz 1. odstavka 40. clena ZDRS, da državljan druge republike na teritoriju Republike Slovenije tudi dejansko živi.

Sklep nº I Up 385/2001 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Po dolocbah ZUS je k odpravi pomanjkljivosti tožbe zavezan tisti, ki zatrjuje, da so bile z upravnim aktom kršene njegove pravice ali pravne koristi.

Sklep nº I Up 456/2001 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Tožnik v tožbi ni navedel, s katerim aktom ali dejanjem naj bi tožena stranka posegla v njegove ustavne pravice. Ker te pomanjkljivosti v dolocenem roku na poziv sodišca ni odpravil, je sodišce na podlagi 2. odstavka 29. clena ZUS tožbo zavrglo.

Sklep nº I Up 904/2001 of Upravni oddelek, October 24, 2001

Ce v odmerjenem roku niso odpravljene pomanjkljivosti tožbe in sodišce zaradi tega zadeve ne more obravnavati, je potrebno tožbo kot nepopolno zavreci.

Sklep nº I Up 558/2001 of Upravni oddelek, October 24, 2001

V upravnem sporu ni mogoce izpodbijati ukaza o razglasitvi zakona, ker ta nima narave odlocitve niti dejanja v postopku odlocanja o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne osebe ali drugih oseb, ki so lahko nosilci pravic in obveznosti.

October 18, 2001

Sklep nº I R 70/2001 of Civilni oddelek, October 18, 2001

Nacelo perpetuiranja pristojnosti, ki izvira med drugim iz nacela ekonomicnosti postopka, upošteva dejstvo vložene tožbe, kar zadeva procesno podrocje, v tem smislu, da ob vložitvi tožbe pristojno sodišce ostane pristojno do konca postopka, ceprav se razmere, ki vplivajo na krajevno pristojnost, spremenijo. Le takrat, ko že tece stecajni postopek ta "pritegne" pravdni postopek, ki se zacne med stecajnim postopkom ali zaradi njega. Obravnavana odškodninska pravda se je zacela že dalec pred uve...

Sklep nº II Ips 310/2001 of Civilni oddelek, October 18, 2001

Primerni izvršilni naslov za sodno zavarovanje z vknjižbo zastavne pravice na nepremicnini za izterjavo davkov in prispevkov iz dejavnosti je dolgovni seznam davcnega organa, ki vsebuje navedbo dolžnika, vrste njegovih obveznosti, višine glavnic in pripadajocih obresti za doloceno obdobje, in ki je opremljen s potrdilom o izvršljivosti.

Sodba nº II Ips 253/2001 of Civilni oddelek, October 18, 2001

Sklepcnost je materialnopravna (in ne procesnopravna) predpostavka za utemeljenost tožbenega zahtevka. Pomeni, da pravna posledica, ki jo zahteva tožnik v tožbi, izhaja iz trditev (zatrjevanih dejstev) v sami tožbi. Ce te povezave ni, obstaja nasprotje med tožbenimi trditvami in tožbenim predlogom, in je zato treba takšen tožbeni zahtevek zavrniti.

Sklep nº I R 64/2001 of Civilni oddelek, October 18, 2001

Dejstvo, da je tožnica sodnica za odlocanje v sporu pristojnega sodišca, predstavlja tehten razlog po 67. clenu ZPP.

Sodba nº II Ips 93/2001 of Civilni oddelek, October 18, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 195/2001 of Civilni oddelek, October 18, 2001

Po prvem odstavku 35. clena ZPKri imajo upravicenci, ki so zoper obsodilno kazensko sodbo uveljavili revizijo (21. do 34. clen ZPKri), in z njo uspeli, pravico do povrnitve škode po dolocbah 538. do 546. clena ZKP, in ne le do odškodnine po ZSPOZ. Po tretjem odstavku 5. clena ZPKri so upravicenci po ZSPOZ osebe, ki so po tem zakonu pridobile status politicnega zapornika, niso pa uveljavile navedenega pravnega sredstva.

Sklep nº I Up 905/2001 of Upravni oddelek, October 18, 2001

Odložitev izvršitve gradbenega dovoljenja z zacasno odredbo ni možna. Gradbeno dovoljenje, s katerim je dana investitorju pravica do gradnje, že po naravi stvari ni odlocba, ki se izvršuje v smislu 2. odstavka 30. clena Zakona o upravnem sporu.

Sodba nº I Up 219/99 of Upravni oddelek, October 18, 2001

Predmet upravnega spora je lahko le dejansko stanje ob izdaji odlocbe prve stopnje. Zato se tožnica kot pravna naslednica umrlega investitorja ne more sklicevati na spremenjene okolišcine.

Sodba nº I Up 327/2001 of Upravni oddelek, October 18, 2001

Za ugotovitev državljanstva tožnikov, ki sta bila v casu podržavljenja mladoletna, je bistveno državljanstvo staršev, kar pomeni, da se posredno tudi v njunem primeru uporabi dolocba 2.

Sodba nº I Up 61/99 of Upravni oddelek, October 18, 2001

V postopku preveritve pogojev za zašcito kmetije po dolocbi 25. clena Zakona o dedovanju kmetijskih zemljišc ni izkljucena dolocitev zašcitene kmetije v manjšem obsegu, kot je bila kmetija zašcitena z Odlokom obcinske skupšcine, seveda le ob izpolnjenih pogojih, ki jih za zašcito kmetije doloca 2. clen navedenega zakona.

Sodba nº I Up 1214/2000 of Upravni oddelek, October 18, 2001

Kadar sodba temelji na dejanskem stanju, ki je bilo ugotovljeno v upravnem postopku, v pritožbi ni dopustno uveljavljati pritožbenega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sklep nº I Up 262/99 of Upravni oddelek, October 18, 2001

Nepopolni izvid in mnenje zdravniške komisije II. stopnje (ki se ne opredeli do potrdila lececega zdravnika in tudi ne do izvida zdravnika specialista) ne more biti podlaga za zavrnitev tožnikovega zahtevka.

Sodba nº I Up 241/99 of Upravni oddelek, October 18, 2001

Sodišce prve stopnje ni kršilo dolocb postopka, ker ni opravilo glavne obravnave, saj nobena od strank obravnave ni zahtevala.

Sodba nº I Up 73/2000 of Upravni oddelek, October 18, 2001

Ce je tožnik pobegnil okupatorju med prisilno izselitvijo, je lahko izpolnjen pogoj za uporabo nekdanjega 2., sedaj 3. odstavka 2. clena ZZVN za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - begunca.

Sklep nº I Up 474/2000 of Upravni oddelek, October 18, 2001

Samo gradnje objektov oziroma rekonstrukcije le-teh ne daje obcini v vsakem primeru položaja stranke v upravnem postopku izdaje dovoljenja za takšen poseg v prostor. Konkretnih okolišcin, ki bi kazale, da so z izpodbijanim aktom kršene njene pravice in interesi iz 93. clena ZLS, pa tožeca stranka ne navaja.

Sodba nº I Up 22/2000 of Upravni oddelek, October 18, 2001

Zakonitost konkretnega upravnega akta je treba presojati po predpisih, ki so veljali v casu izdaje odlocbe upravnega organa. Po izdaji odlocbe upravnega organa uveljavljena sprememba ZZVN (ZZVN-D), ki je za tožnico ugodnejša, ne more vplivati na dejansko odlocitev v upravnem sporu, saj lahko tožnica vloži novo zahtevo.

Sodba nº I Up 779/2000 of Upravni oddelek, October 18, 2001

Vracanje zemljišc, ki so bila podržavljena na podlagi Zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljišcih, namenjenih za kompleksno graditev oz. odlokov, izdanih na podlagi tega zakona, ni možno na podlagi ZDen. Zakon ni naveden v 3. clenu ZDen, izdan pa je bil tudi šele po uveljavitvi Ustave SFRJ iz leta 1963.

Sklep nº I Up 184/99 of Upravni oddelek, October 18, 2001

Pri ponovni odmeri odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišca, ob enaki pravni in dejanski podlagi, je potrebno že placano odškodnino upoštevati.

Sklep nº I Up 248/98 of Upravni oddelek, October 18, 2001

Ce prizadeti stranki v upravnem sporu ni bila vrocena tožba, s katero se je upravni spor zacel, niti ji ni bila kakorkoli drugace dana možnost udeležbe, je podana takšna bistvena kršitev dolocb postopka v upravnem sporu, zaradi katere je moralo pritožbeno sodišce sodbo sodišca prve stopnje razveljaviti.

Sodba nº I Ips 18/99 of Kazenski oddelek, October 18, 2001

Primernost naložene povprecnine v okviru zakonitega razpona je dejansko vprašanje, ki ne more biti predmet presoje v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 77/99 of Kazenski oddelek, October 18, 2001

V skrajšanem postopku pritožbeno sodišce ni vezano na predlog stranke, da se jo obvesti o seji senata. Po 1. odstavku 445. clena ZKP to stori le, ce bi bila navzocnost strank koristna za razjasnitev stvari.

Sodba nº I Ips 2/99 of Kazenski oddelek, October 18, 2001

Vložnik zahteve za varstvo zakonitosti v teku kazenskega postopka v zvezi s premoženjskopravnim zahtevkom ni uveljavljal ugovora litispendence, ker naj bi oškodovanec zahtevek uveljavljal že v pravdnem postopku. Tudi v zahtevi ne zatrjuje, da bi bilo v pravdnem postopku že pravnomocno odloceno. Glede na to v zahtevi za varstvo zakonitosti ugovora litispendence ni mogoce uspešno uveljavljati, saj takšen ugovor ni revizijski razlog po dolocbah ZPP.

Sodba nº I Ips 71/99 of Kazenski oddelek, October 18, 2001

Okrožna državna tožilka je na glavni obravnavi umaknila obtožni predlog, pooblašcenec oškodovanke pa je izjavil, da prevzema kazenski pregon. V takem primeru, ko je izjava podana v skladu s 1. odstavkom 61. clena ZKP, ni potreben nov obtožni akt, ampak se postopek nadaljuje v stadiju, v katerem je prišlo do umika.

Sodba nº I Ips 107/2001 of Kazenski oddelek, October 18, 2001

Iz izvedenskega mnenja izhaja, da je obsojenec zadal oškodovancu mocan udarec v predel brade. Ta udarec je zaradi moci, s katero je bil zadan, povzrocil oškodovancev padec na tla in nastanek ugotovljenih poškodb. Uporaba izraza "silovit" namesto "mocan" v izreku sodbe ne predstavlja nasprotja iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP. Pomen obeh izrazov namrec vkljucuje uporabo sile z doloceno stopnjo moci in intenzivnosti, ki je bila v obravnavanem primeru takšna, da je povzrocila oškodovancev...

Sodba nº I Ips 122/2001 of Kazenski oddelek, October 18, 2001

Enakost ljudi pred zakonom se zagotovi s predpisovanjem kazni v zakonu za posamezna kazniva dejanja. V okviru predpisane kazni pa se storilcu odmeri kazen ne samo po teži kaznivega dejanja in krivdi, temvec tudi z upoštevanjem ugotovljenih olajševalnih in obteževalnih okolišcin (individualizacija kazni) in njihovim vrednotenjem v vsakem posameznem primeru.

October 17, 2001

Sodba nº II Ips 476/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Presoja višine preživnine.

Sodba nº II Ips 294/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Tožniku priznana odškodnina za nepremoženjsko škodo je tudi po višini primerljiva z odškodninami zapornikov v podobnih primerih in tudi z Golootoškimi ter drugimi. To pomeni, da so bile pri odmeri odškodnine tudi v tožnikovem primeru upoštevane vse pomembne okolišcine, med drugim, da so bile zaradi neutemeljenega zapora prizadete njegove temeljne pravice kot so prostost, dobro ime in cast, dostojanstvo, pravica do neokrnjenega osebnega in družinskega življenja, torej klasicne pravice, ki so m...

Sklep nº I R 69/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Zakonska zveza ene od sodnic z družbenikom tožene stranke je na sorazmerno majhnem sodišcu lahko moteca okolnost. Gre za tehtne razloge po 67. clenu ZPP.

Sodba nº II Ips 127/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Za razlago dednega dogovora veljajo pravila Zakona o obligacijskih razmerjih o razlagi pogodb.

Sodba nº II Ips 60/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Sodišci 1. in 2. stopnje sta ugotovili, da je bil tožnik sposoben skrbeti sam zase in da je imel dovolj denarja za preživljanje. Ta ugotovitev je pomembna za presojo toženkinega ravnanja. Ce bi namrec brez utemeljenega razloga zapustila tožnika bolnega, potrebnega pomoci in v denarni stiski, bi bilo mogoce tako ravnanje opredeliti kot razlog za preklic darila. Toda toženka se je odselila zaradi nevzdržnih razmer v zakonu, zaradi cesar je bila zakonska zveza tri mesece kasneje razvezana. V raz...

Sodba nº II Ips 634/2000, II Ips 537/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Na obmocju bivše cone B STO je bilo za nacionalizacijo nepremicnin tujih državljanov odlocilno zateceno stanje na dan, ko je stopila v veljavo sprememba Uredbe o izvajanju zakonov in drugih zveznih pravdnih predpisov na ozemlju, na katerega se je razširila civilna uprava FLRJ, torej na dan 8.10.1972. Takrat je bila lastnica spornih nepremicnin že tožeca stranka oziroma njeni pravni predniki, ki so bili tuji državljani. Zato so tega dne sporne nepremicnine že na podlagi samega zakona prešle v ...

Sodba nº I Up 58/2000 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Relevantno dejstvo v tem postopku je, ali je tožnik dejansko pobegnil pred grozeco prisilno izselitvijo. Ker se prvostopni upravni organ ni opredelil do vseh že izvedenih dokazov (prepustnice) oziroma se do njih ni dovolj natancno opredelil (potrdila Muzeja narodne osvoboditve Maribor, zaslišanj pric), je zato dejansko stanje ostalo nepopolno ugotovljeno.

Sklep nº I Up 35/2000 of Upravni oddelek, October 17, 2001

V upravnem postopku ni bilo ugotovljeno, ali je tožnica s poroko s tujim (avstrijskim) državljanom v letu 1938 pridobila tuje (moževo) državljanstvo. Od te ugotovitve je odvisno, ali je po poroki obdržala svoje dotedanje državljanstvo. Zato je dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº I Up 42/2000 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Pogoji za priznanje uveljavljenega statusa morajo biti izkazani v casu odlocanja upravnega organa v revizijskem postopku.

Sodba nº I Up 28/2000 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Tožnici ni uspelo dokazati, da je bila rojena staršem v casu, ko so zoper njih trajali prisilni ukrepi ali prisilna dejanja iz prvega in drugega odstavka 2. clena ZZVN, ker niti ne ve, kdo sta njena starša.

Sklep nº I Up 113/2000 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Upravni organ ni ugotavljal, ali je bila tožnicina mati po izpustitvi iz zapora izpostavljena kakšnemu izmed prisilnih ukrepov iz 2. clena ZZVN, zato je dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº I Up 592/2000 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Ce tožnica v predlogu za obnovo postopka navaja dejstva in okolišcine, ki jih je navedla že v prejšnjem postopku, obnovitveni razlog ni izkazan.

Sodba nº I Up 60/2000 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Za izpolnjevanje pogojev iz 1. in 2. clena ZZVN je treba v vsakem primeru posebej ugotoviti izpostavljenost nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom okupatorja, zaradi politicnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov, ki morajo biti dejansko podani.

Sodba nº I Up 405/2000 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - begunca je treba v upravnem postopku dokazati okolišcino, da je osebi neposredno grozil prisilni ukrep ali nasilno dejanje okupatorja po 2. clenu ZZVN in da je pred tem prisilnim ukrepom pobegnila.

Sodba nº I Up 188/99 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Odlocitev o odvzemu orožja je pravilno oprta na pravnomocno odlocbo o prekršku, iz katere je razbrati, da vsebuje storjen prekršek takšno stopnjo nasilja, ki kaže na to, da je tožnik neprimeren za posest orožja oziroma da je od njega mogoce utemeljeno pricakovati, da bo orožje zlorabil.

Sodba nº I Up 31/2000 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Za priznanje statusa begunca je treba dokazati konkretno in neposredno vojno nasilje, pred katerim je oseba pobegnila. Splošne okolišcine vojne, s posledicami, ki osebe niso neposredno ogrožale, še ne morejo biti podlaga za priznanje žrtve vojnega nasilja.

Sodba nº I Up 569/99 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Ureditev Zakona o državljanstvu FLRJ (Uradni list FLRJ, št. 54/46, 104/47, 88/48, 105/48) se ravna po nacelu, da sledijo svojim staršem otroci, ki še niso stari 18 let; ce starša nista pridobila državljanstva po tem zakonu po dolocbah, ki vzpostavljajo pravno kontinuiteto s pravnim redom, veljavnim pred 28.8.1945, državljanstva po tem zakonu na ta dan tudi niso pridobili njuni mladoletni otroci.

Sklep nº I Up 678/99 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Po dolocbah 26. clena ZUS je tožba zaradi molka organa mogoca, ce je organ dolžan odlociti o pravici ali obveznosti posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko nosilec pravic in obveznosti, pa takšnega akta ni izdal ali ga ni vrocil stranki v predpisanem roku.

Sodba nº I Up 710/99 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Pri osebi, za katero obstaja arhivski podatek, da je bila clan Kulturbunda, se nelojalnost iz 2. odstavka 35. clena Zakona o državljanstvu FLRJ domneva; stranka pa mora imeti v postopku možnost dokazovati nasprotno.

Sodba nº I Up 278/99 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Odlocba o zavrnitvi izdaje potrdila o vpisu v register stalnega prebivalstva je upravni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu. Odlocilna pravna podlaga, na katero sta tožena stranka in sodišce prve stopnje oprla svojo odlocitev, je 81. clen ZTuj, za katerega je Ustavno sodišce RS z odlocbo U-I-294/94 z dne 4.2.1999 ugotovilo, da je zaradi protiustavne pravne praznine v neskladju z ustavo in je bil zato z razlago, kakršna je vsebovana v izpodbijani odlocbi in sodbi, tožnik postavljen v n...

Sodba nº I Up 518/99 of Upravni oddelek, October 17, 2001

Sklicevanje na splošne razmere takratnega režima, zaradi katerih so tožniki "morali" podati pisne izjave o odreku državljanstvu FLRJ po dolocbi 2. odstavka 22. clena Zakona o državljanstvu FLRJ, ne morejo biti podlaga za izpodbijanje veljavnosti javne listine (odlocbe Ministrstva za notranje zadeve FLRJ o prenehanju državljanstva FLRJ).

October 11, 2001

Sklep nº I Up 190/98 of Upravni oddelek, October 11, 2001

Upravni organ nima podlage za spremembo svoje odlocbe med upravnim sporom, ce s spremembo poseže v pravice drugih.

Sklep nº I Up 239/99 of Upravni oddelek, October 11, 2001

V tožbi, s katero se izpodbija posamicni akt in predlaga njegova odprava zaradi posega v ustavne pravice (3. odstavek 1. clena ZUS) je treba navesti akt, ki se izpodbija, ga priložiti tožbi in obrazložiti, zakaj se toži. Splošno sklicevanje na prizadetost zaradi denacionalizacije ne more biti podlaga za obravnavanje tožbe. Brez ustrezne trditvene podlage tožba ni sposobna za obravnavanje. Ce tožnik na poziv sodišca tožbe ne popravi, jo sodišce zavrže.

Sklep nº I Up 286/2000 of Upravni oddelek, October 11, 2001

Akt revizijske komisije ni upravni akt in ne drug posamicni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 89/2000 of Upravni oddelek, October 11, 2001

Ker je dolocba 6. clena ZZVN izkljucujoce narave (tudi ce so izpolnjeni pogoji za priznanje statusa, tega ne more dobiti tisti, ki je prostovoljno sodeloval na strani agresorja), tožnik pa je glede svoje neprostovoljne vkljucitve predlagal zaslišanje pric, sodišce prve stopnje ob takšnih spornih dejanskih okolišcinah ni imelo podlage, da je v zadevi odlocalo na seji in tožbo zavrnilo.

Sodba nº I Up 191/99 of Kazenski oddelek, October 11, 2001

Ker je tožnik z izpolnitvijo polja 50 (glavni zavezanec) v enotni carinski listini prevzel odgovornost za predajo blaga namembni carinarnici in blago le tej ni bilo predano, je bilo pravilno odloceno, ko mu je bilo naloženo placilo carine. Tožnik se ne more sklicevati na tek kazenskega postopka zoper druge osebe. Ni pa bistveno, ce je sodišce prve stopnje zadevo presojalo po CZ iz leta 1976, saj je tranzit tudi v novem CZ/95 podobno urejen.

Sodba nº I Up 66/2000 of Upravni oddelek, October 11, 2001

Pogoj za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja je tudi ta, da gre za osebo, ki je imela od prenehanja ukrepa prisilnega ali nasilnega dejanja stalno prebivališce v Republiki Sloveniji oziroma ce se je z namenom stalnega prebivanja naselila v RS najkasneje do 31.12.1945. Ce ta pogoj ni izpolnjen, je bilo v revizijskem postopku pravilno odloceno, ko tožnici ni bil priznan uveljavljani status.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners