Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 2001

November 30, 2001

Sodba nº VI Ips 8/96 of Upravni oddelek, November 30, 2001

Špediter je deklarant, ce je v imenu uvoznika vložil deklaracijo, in s tem odgovoren za pravilnost opravljenih dejanj oziroma opustitev dejanj, ki jih je bilo treba opraviti.

Sklep nº IX Ips 86/2001 of Kazenski oddelek, November 30, 2001

Posebne zahteve obsojenceve hcerke v zvezi z njenim prezgodnjim rojstvom, dokazanim z medicinsko dokumentacijo, ki narekujejo posebno skrb in nego, sodišcu niso bile znane. Gre za okolišcino, ki bi ocitno vplivala na nižjo odmero kazni obsojencu.

November 29, 2001

Sklep nº II Ips 189/2001 of Civilni oddelek, November 29, 2001

Po pritožbi tožene stranke tudi sodišce druge stopnje ni ugodilo njenemu predlogu, naj se v postopku imenuje strokovna institucija, zaradi cesar pravila o dokazovanju z izvedenci v postopku niso bila pravilno uporabljena, to pa je lahko vplivalo na zakonitost in pravilnost sodbe (prvi odstavek 339. clena ZPP).

Sklep nº II Ips 216/2001 of Civilni oddelek, November 29, 2001

Ker vrednost spornega predmeta ne presega zneska 1.000.000,00 SIT, revizija ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 37/2001 of Civilni oddelek, November 29, 2001

Novi ZPP, ki je zvišal vrednostno mejo za dovoljenost revizije od prejšnjih 80.000,00 SIT na 1.000.000,00 SIT, bi v predhodnih dolocbah lahko uzakonil pravila za zagotavljanje pravice do revizije, a tega ni storil.

Sodba nº II Ips 160/2001 of Civilni oddelek, November 29, 2001

Razlogi za zavrnitev tožbenega zahtevka proti Cestnemu podjetju - prvotoženi stranki, so glede na trditveno podlago tožbe narekovali zavrnitev tožbenega zahtevka proti Lovski organizaciji - drugotoženi stranki. Ta ni bila dolžna dati pobude za postavitev opozorilnega prometnega znaka, ker na tem mestu ni šlo za pogosto prehajanje divjadi cez cesto. Za posamicen prehod divjadi in v zvezi z njim nastalo škodo pa ni odškodninsko odgovorna, saj ne gre za objektivno odgovornost.

Sodba nº II Ips 180/2001 of Civilni oddelek, November 29, 2001

Po ZPP je procesno vodstvo naloženo sodišcu. Po 298. clenu ZPP predsednik senata oz. sodnik vodi glavno obravnavo, izprašuje stranke, daje besedo strankam in njihovim pooblašcencem ter skrbi za to, da se sporni predmet vsestransko razišce. Po 303. clenu ZPP je njegova dolžnost tudi, da skrbi za red v sodni dvorani in dostojanstvo sodišca. Iz zapisnikov z glavnih obravnav izhaja, da je sodišce prve stopnje ta dolocila izvajalo in je na glavni obravnavi dne 21.10.1999 moralo opozoriti tožnika, ...

Sklep nº II Ips 113/2001 of Civilni oddelek, November 29, 2001

Sodišce prve stopnje ni odgovorilo na obrazložen ugovor tožene stranke proti izvedenskemu mnenju. S takim ravnanjem je toženi stranki onemogocilo izpodbijanje izvedenskega mnenja in tudi samo kršilo 2. in 3. odstavek 254. clena ZPP, kar je lahko vplivalo na pravilnost in zakonitost njegove sodbe.

Sklep nº II Ips 199/2001 of Civilni oddelek, November 29, 2001

Sodišce ne sme dovoliti izvršbe za poplacilo denarne terjatve iz dolžnikove place preko zneska v višini zajamcene place.

Sklep nº II Ips 315/2001 of Civilni oddelek, November 29, 2001

V primeru razlicnih pravdnih dejanj enotnih sospornikov velja nacelo najugodnejšega dejanja. To je tisto dejanje, ki omogoci rešitev spora na enak nacin za vse sospornike. Na strani tožene stranke je pri koliziji pripoznave in prerekanja tožbenega zahtevka ugodnejše pravdno dejanje prerekanje, ker lahko pripelje do zavrnitve tožbenega zahtevka proti vsem tožencem. To pa pomeni, da je v tej pravdni zadevi prerekanje sedme toženke ucinkovalo tudi na položaj ostalih toženih sodedicev, ceprav so ...

Sodba nº II Ips 159/2001 of Civilni oddelek, November 29, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº I Up 200/99 of Upravni oddelek, November 29, 2001

Pravica razpolaganja z nepremicnino, zaradi gradnje v skupnih prostorih vecstanovanjske hiše, ni izkazana, ce ima investitor le soglasje dveh (od vec) solastnikov, od katerih je eden celo vložil pritožbo zoper odlocbo upravnega organa prve stopnje. Sprememba solastninskih deležev na skupnih prostorih je možna le v skladu z dolocbami Stanovanjskega zakona.

Sodba nº I Up 44/2000 of Upravni oddelek, November 29, 2001

Za ugotovitveno odlocbo o državljanstvu osebe, ki ni vpisana v evidenco o državljanstvu, zaradi izpolnjevanja pogoja po 1. odstavku 9. clena ZDen, je pomembna ugotovitev, da oseba ni bila vpisana v evidenco državljanov, ker ni bila državljanka predvojne Jugoslavije in zato po nacelu kontinuitete, na podlagi dolocb ZDen, tudi ni postala državljanka LR Slovenije in ne jugoslovanska državljanka. Zmotna uporaba prava Kraljevine Jugoslavije pa ne more biti predmet presoje.

Sodba nº I Up 647/99 of Upravni oddelek, November 29, 2001

Navedbe o priposestvovanju domovinske pravice po Zakonu z dne 5. decembra 1896, s katerim se spreminjajo dolocila Zakona o domovinstvu z dne 3. decembra 1863, je potrebno izkazati.

November 28, 2001

Sodba nº I Up 137/2001 of Upravni oddelek, November 28, 2001

Pri izracunu provizije pooblašcene družbe za upravljanje v delnicah PID je potrebno upoštevati število delnic z upoštevanjem sorazmernega števila dni od dneva vpisa nove emisije delnic v sodni register do konca poslovnega leta. Metodologija je normativni akt za izracun knjigovodske vrednosti delnic pri družbi za upravljanje. Ce je obveznost placila zakonitih zamudnih obresti nastopila z zapadlostjo obveznosti v letu 1995 in 1996, to niso izredni odhodki v letu 1997.

Sodba nº I Up 736/2001 of Upravni oddelek, November 28, 2001

Priglasitev zavarovanja pravic do gozdov, kmetijskih zemljišc in drugih nepremicnin, ki jo je tožeca stranka vložila dne 28.2.1991 na podlagi Zakona o zacasni prepovedi secnje v gozdovih v družbeni lastnini in zacasni prepovedi prometa z nepremicninami v družbeni lastnini, ni mogoce šteti za zahtevek za denacionalizacijo. Zahtevek za denacionalizacijo, ki ga je tožeca stranka vložila po 7.12.1993 je zato prepozen, saj je bil ta rok prekluziven.

Sodba nº I Up 231/99 of Upravni oddelek, November 28, 2001

Uvršcanje blaga v nomenklaturo carinske tarife je v pristojnosti carinskih organov, ki v carinskem postopku uporabljajo carinske predpise.

Sodba nº I Up 372/2001 of Upravni oddelek, November 28, 2001

Pri ugotavljanju državljanstva po 3. odstavku 63. clena Zakona o denacionalizaciji se ne ugotavlja izpolnjevanje pogojev za pridobitev položaja denacionalizacijskega zavezanca, pac pa, ali je oseba, katere državljanstvo se ugotavlja, jugoslovanski državljan po predpisih povojne Jugoslavije.

Sodba nº I Up 40/2001 of Upravni oddelek, November 28, 2001

Ker gre za upravni postopek, v katerem odlocajo upravni organi po CZ, tožena stranka ne nastopa v vlogi upnika. Kot upnik lahko nastopa država, to je Republika Slovenija.

Sklep nº I Up 1123/99 of Upravni oddelek, November 28, 2001

V Zakonu o sodnih taksah ni pravne podlage za odmero sodne takse za opomin v primeru odmere sodne takse za sodno odlocitev.

Sklep nº I Up 132/98 of Upravni oddelek, November 28, 2001

Ce je bila že izdana odlocba o novi razdelitvi zemljišc in zemljišca, ki so predmet denacionalizacije, ni vec v taki obliki kot ob podržavljenju, upravicenca do denacionalizacije ni mogoce vkljucevati v komasacijski postopek kot novega udeleženca.

Sklep nº I Up 1136/99 of Upravni oddelek, November 28, 2001

Akt, s katerim je tožena stranka razveljavila ugotovitveni akt, s katerim je ugotovila, da je tožnik upravicen do odpravnine za izpraznjeno denacionalizirano stanovanje po 4. odstavku 125. clena SZ, je po svoji vsebini, v razmerju do tožnika, dokoncni posamicni akt, ne glede na naravo predhodnega akta tožene stranke. Zato ga je mogoce izpodbijati v upravnem sporu, saj ni podlage za ugotovitev, da tožnik z njim ni bil ocitno prizadet in da z njim ni bilo poseženo v njegove pravice in pravne ko...

Sodba nº I Up 798/2000 of Upravni oddelek, November 28, 2001

V pritožbi zoper sklep o dovolitvi izvršbe s prisilitvijo tožnik ne more izpodbijati izvršilnega naslova, na podlagi katerega je bila dovoljena izvršba.

Sklep nº I Up 211/99 of Upravni oddelek, November 28, 2001

Ce se gradi ali drugace posega v prostor brez lokacijskega dovoljenja ali odlocbe o dovolitvi priglašenih del, odredi organ urbanisticne inšpekcije, da se objekt ali del objekta odstrani in vzpostavi prejšnje stanje na investitorjeve stroške, ce investitorja ni mogoce odkriti, pa na stroške lastnika oz. upravljalca zemljišca.

Sodba nº I Up 324/2001 of Upravni oddelek, November 28, 2001

Odlok o nacinu dolocanja vrednosti kmetijskih zemljišc, gozdov in zemljišc, uporabljenih za gradnjo v postopku denacionalizacije, je edina podlaga za ugotavljanje vrednosti kmetijskih zemljišc in gozdov, tako tistih, ki so bila podržavljena, kot tistih, ki so bila dana kot nadomestna zemljišca.

Sodba nº I Up 594/2001 of Upravni oddelek, November 28, 2001

Za oceno komunalne opremljenosti zemljišca lahko upravni organ napravi poizvedbe pri upravljalcu elektricnega omrežja in šele tedaj, ce upravljalec teh podatkov nima, bo organ za rešitev tega vprašanja angažiral izvedenca, kar bo storil skladno z dolocbama 183. in 184. clena ZUP (1986).

Sodba nº I Up 468/99 of Upravni oddelek, November 28, 2001

Ce so poslovne knjige ali evidence, ki jih je davcni zavezanec dolžan voditi, vsebinsko napacne ali kažejo takšne pomanjkljivosti, ki opravicujejo sum glede njihove vsebinske pomanjkljivosti, se davcna osnova davcnega zavezanca ugotavlja s cenitvijo.

Sklep nº I Up 153/2001 of Upravni oddelek, November 28, 2001

Predlog za oprostitev sodnih taks, ki je vložen po vrocitvi sodne odlocitve, je prepozen glede na dolocbo 14. clena Zakona o sodnih taksah, ki doloca, da ucinkuje sklep o oprostitvi placila sodnih taks od dneva, ko je pri sodišcu vložen predlog za oprostitev in velja za vse vloge in dejanja, za katera je nastala taksna obveznost tega dne ali pozneje.

November 27, 2001

Sodba nº I Up 517/2001 of Upravni oddelek, November 27, 2001

Obveznost placila carine, naložena z odlocbo carinskega organa, je s pripojitvijo prešla s pripojenega podjetja na pravno osebo, ki ji je bilo to podjetje pripojeno. Nadalje tudi spremembe, izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja, na obveznost, naloženo z upravno odlocbo, ne morejo imeti vpliva, saj nimajo za posledico pretrganje kontinuitete pravne osebe.

Sodba nº VIII Ips 55/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 27, 2001

Pravni ucinek pravnomocnosti je v tem, da izdane odlocbe ni mogoce odpraviti, razveljaviti ali spremeniti z novo odlocbo, s katero bi se nadomestila prejšnja odlocba - razen v primerih posebej dolocenih s procesnimi zakoni. Takšno lastnost, ki izkljucuje možnost odprave, razveljavitve ali spremembe, daje izdani odlocbi ZPIZ inštitut pravnomocnosti, ki hkrati tudi doloca njeno casovno veljavnost.

Sodba nº VIII Ips 34/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 27, 2001

Zaradi nacela pravne varnosti ugotovitev neobstoja razloga iz 36e clena ZDR za prenehanje delovnega razmerja tožecim strankam, ne da bi le-ta zahtevala v postopku in na nacin kot je predpisan v 83. clenu ZTPDR oziroma v 36h clenu ter v clenih od 103 do 106 clena ZDR, varstvo pravic, ni dopustno.

Sodba nº VIII Ips 29/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 27, 2001

Pri presoji obstoja nezavestne malomarnosti je odlocilnega pomena ugotoviti storilceve zmožnosti zavedanja prepovedane posledice in to v povezavi s konkretnim nevarnim stanjem.

Sklep nº VIII Ips 41/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 27, 2001

Ce sta bili sodbi sodišc prve in druge stopnje izdani po 14. juliju 1999, ko je zacel veljati Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) in ce je vrednost spora manjša od 1,000.000,00 SIT, je treba revizijo kot nedovoljeno zavreci.

Sklep nº VIII Ips 35/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 27, 2001

Po Zakonu o društvih in po Statutu tožene stranke je veljavna le tista sprememba Statuta, ki je objavljena v registru društev. Ker ni dokazano, ali je bila sprememba clena Statuta, ki doloca število clanov Izvršnega odbora, vpisana v register društev, je vprašanje, ali je Izvršni odbor, na seji katerega je bilo 9 clanov, sprejel veljavno odlocitev. Dolocba prvega odstavka 82. clena ZTPDR je prisilna norma materialnega prava. Zaradi tega morajo organi odlocanja zahtevati mnenje sindikata.

Sodba nº VIII Ips 26/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 27, 2001

Izrek disciplinske odlocbe, v katerem ni naveden dejanski stan kršitev delovnih obveznosti, ki jih je storil tožnik, in tudi ne, kdaj jih je storil, je pomanjkljiv. Ta pomanjkljivost pa ni vplivala na zakonitost in pravilnost odlocbe, ce so v obrazložitvi tocno navedene kršitve, in kdaj so bile storjene, to pa je navedeno tudi v zahtevi za zacetek disciplinskega postopka. S tem je bilo tožniku zagotovljeno, da je bil seznanjen o tem, katere kršitve so mu ocitane, omogocena pa mu je bila tudi ...

Sodba nº VIII Ips 25/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 27, 2001

O disciplinski odgovornosti direktorja lahko odloca samo organ, ki je pristojen za njegovo imenovanje ali razrešitev, kar velja tudi, ce se o disciplinski odgovornosti direktorja odloca v casu, ko ni vec direktor, kršitve disciplinske odgovornosti pa se nanašajo na cas, ko je to še bil.

Sklep nº VIII Ips 40/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 27, 2001

Ker se revident ni v roku pritožil (vložil ugovora) zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja, prav tako pa ni ugovarjal, ko mu je delodajalec vrnil zakljuceno delovno knjižico, je s tem prišel v položaj, ko glede na dolocbo drugega odstavka 83. clena ZTPDR (se ni obrnil na pristojni organ pri delodajalcu) ni mogel vec uveljavljati pravice do sodnega varstva. Ker predstavlja dolocba drugega odstavka 83. clena procesno predpostavko, je sodišce pravilno ugotovilo, da revidentova tožba ni bila...

Sodba nº VIII Ips 32/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 27, 2001

Ker je bil tožnik, kar je razvidno iz zahteve za uvedbo disciplinskega postopka predlagan v postopek samo zaradi "vinjenosti na delovnem mestu" brez navajanja motenj delovnega procesa oziroma drugih navedenih kvalifikatornih okolišcin, je postopek pred disciplinsko komisijo in pred sodišcem lahko tekel samo v tem okviru. Kakršnakoli kasnejša prekvalifikacija oziroma dopolnitev ocitanih kršitev delovnih obveznosti ni dovoljena, zato sodišce druge stopnje ni imelo podlage za spremembo sodbe sod...

Sodba nº G 10/2001 of Gospodarski oddelek, November 27, 2001

Samo oseba, ki je na dan uveljavitve ZZavar (3.3.2000) že tri leta opravljala posle zavarovalnega zastopanja na delovnem mestu zavarovalnega zastopnika je po zakonu samem pridobila dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja.

Sodba nº G 3/2001 of Gospodarski oddelek, November 27, 2001

Izpolnitev pogoja iz 1. tocke 5. odstavka 85. clena ZTVP-1 za clana uprave borzno posredniške družbe se domneva, ce so izpolnjene predpostavke iz 2. stavka 6. odstavka 85. clena ZTVP-1. Ta domneva pa je izpodbojna. Ugotovitev, da kljub izpolnjenim predpostavkam iz 2. stavka 6. odstavka 85. clena ZTVP-1 kandidat za clana uprave borzno posredniške hiše ne izpolnjuje pogoja iz 1. tocke 5. odstavka 85. clena ZTVP-1, utemelji agencija za trg vrednostnih papirjev s podatki, do katerih je prišla na ...

Sodba nº G 2/2001 of Gospodarski oddelek, November 27, 2001

Izpolnitev pogoja iz 1. tocke 5. odstavka 85. clena ZTVP-1 za clana uprave borzno posredniške družbe se domneva, ce so izpolnjene predpostavke iz 2. stavka 6. odstavka 85. clena ZTVP-1. Ta domneva pa je izpodbojna. Ugotovitev, da kljub izpolnjenim predpostavkam iz 2. stavka 6. odstavka 85. clena ZTVP-1 kandidat za clana uprave borzno posredniške hiše ne izpolnjuje pogoja iz 1. tocke 5. odstavka 85. clena ZTVP-1, utemelji agencija za trg vrednostnih papirjev s podatki, do katerih je prišla na ...

November 24, 2001

Sodba nº I Up 1302/2002 of Upravni oddelek, November 24, 2001

Postopek denacionalizacije se zacne na podlagi zahteve, ki jo vloži upravicenec oz. njegov pravni naslednik in mora poleg splošnih podatkov (67. clen ZUP/86) vsebovati še podatke po dolocbi 62. clena ZDen. Ker tožnik v dolocenem roku pomanjkljivosti zahteve za denacionalizacijo ni odpravil, vloge ni bilo mogoce obravnavati in jo je bilo zato treba zavreci.

November 22, 2001

Sklep nº I R 74/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Zapletenost zadeve in številcnost udeležencev v postopku, predvsem pa tudi številni laicni predlogi in vloge samih predlagateljev (nastopajo brez strokovnega pooblašcenca), ki nimajo podlage v zakonu, in ki povzrocajo vrsto procesnih situacij, zaradi katerih postopek ne more teci nemoteno naprej, ne dajejo podlage za ukrepanje po 67. clenu ZPP. Vrhovno sodišce Republike Slovenije je prepricano, da bi bil z delegacijo dosežen prav nasproten ucinek od predlaganega (bistveno podaljšanje postopka...

Sodba nº II Ips 218/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Ko se škoda zaradi skaženosti in škoda zaradi duševnih bolecin zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti stikata in prepletata in ju je težko razmejiti, sodišce obe odškodnini obravnava skupaj.

Sodba nº II Ips 141/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Postopek brez javne dražbe je omogocal Zakon o stavbnih zemljišcih (Ur. l. SRS, št. 18/84 in 33/89), ki je v 51. clenu predvideval oddajo stavbnega zemljišca na podlagi javnega razpisa ali brez javnega razpisa. Ker je šlo v konkretnem primeru za smotrno izkorišcanje in za zaokrožitev stavbnega zemljišca, je bilo mogoce po drugem odstavku 51. clena zakona oddati sporno zemljišce brez javnega razpisa. Zato sta sodišci prve in druge stopnje pravilno ugotovili, da sporni pogodbi ne nasprotujeta u...

Sklep nº II Ips 208/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Vrednost spornega predmeta se v sporu zaradi odpovedi stanovanjske najemne pogodbe ne presoja po tem, koliko najemnine dolguje najemnik - toženec. Odlocilna je vrednost, ki jo je tožnik navedel v tožbi.

Sodba nº II Ips 22/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja kot revizijski razlog.

Sklep nº I R 75/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Zgolj dejstvo, da na sodišcu dela kot administrativna delavka žena dolžnika, ni samo po sebi razlog, ki bi utemeljeval delegacijo drugega sodišca.

Sodba nº II Ips 153/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Sodišci prve in druge stopnje, ki sta v tožnikovem primeru ugotovili, katere oblike nepremoženjske škode je utrpel, sta individualizirali obseg njegovega trpljenja. Najprej sta opravili širšo (objektivno) individualizacijo, kar pomeni, da sta dolocili razpon, ki je primeren za posamezne primere takih škod, kot je tožnikova. Pri tem sta upoštevali, kako naša družba v sedanjem casu vrednoti posamezne dobrine, pa tudi objektivne materialne možnosti družbe in njenih posameznikov. Za širšo individ...

Sklep nº II Ips 145/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Revizija glede na prenizko opredeljeno vrednost spornega predmeta v premoženjskopravnem sporu ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 206/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Za pridobitev lastninske pravice na avtomobilu sicer velja tudi pridobitni nacin po dolocbi 31. clena ZTLR, vendar pa presoja dobrovernosti zahteva tudi upoštevanje skrbnosti pridobitelja - to pa vodi do ugotovitve, da malomarnost ob sklepanju posla z nelastnikom ne potrjuje dobovernosti.

Sodba nº II Ips 213/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Za izdajo sodbe zaradi izostanka so bili izpolnjeni vsi v zakonu predvideni pogoji.

Sodba nº II Ips 155/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Pravni standard pravicne denarne odškodnine upošteva namen odškodnin za nepremoženjsko škodo, naravo škode in splošni družbeni namen satisfakcij (v smislu drugega odstavka 200. clena ZOR). Odškodnina se tako dosoja kot zadošcenje za zmanjšano oškodovancevo aktivnost na vseh podrocjih, ki se odraža kot posledica zmanjšane sposobnosti.

Sodba nº II Ips 165/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Kadar je imel kupec ob možnosti nakupa za vnaprejšnje placilo kupnine tudi tako možnost nakupa, kot jo doloca ZOR, torej placilo ob prevzemu blaga (ali na obroke in podobno), ni mogoce govoriti o vsiljevanju prodajnih pogojev oziroma pogojevanju prodaje proti vnaprejšnjemu placilu kupnine v smislu 26. clena ZBP.

Sodba nº II Ips 173/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

S tem, da je toženec nasilno spravil imetnico stanovanjske pravice iz stanovanja, sam na stanovanju ni pridobil nobenih pravic. Nasprotno, ko je prenehala stanovanjska pravica M. R., je s tem prenehala tudi njegova pravica do nejpotrebnejših prostorov. Toženec nima najemne pogodbe s tožnikom kot lastnikom stanovanja. To pomeni, da uporablja stanovanje nezakonito (58. clen SZ in se mora zato na podlagi drugega odstavka 58. clena SZ iz stanovanja izseliti.

Sklep nº II Ips 410/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Pri podpisovanju pisne oporoke pred pricama je dopustna pomoc bolnemu in slabotnemu oporocitelju, da opravi akt podpisovanja. Izraza "lastnorocno" ni mogoce razlagati tako ozko, da bi oporocitelj oporoko moral podpisati brez tuje pomoci. Vendar pa razlaga pojma tuje pomoci pri podpisovanju oporoke zahteva celovito obravnavo: od tega, kaj pomeni pretežni del samostojnega podpisa, do tega, kako je bila pomoc nudena, v kakšnih okolišcinah in ob kakšnem razumevanju dogajanja s strani oporocitelja...

Sodba nº II Ips 220/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

SZ nima specialnih dolocb o zastaranju tožbenega zahtevka za sklenitev kupoprodajne pogodbe po 117. clenu. Po petem odstavku 117. clena SZ je bil lastnik stanovanja dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po vloženi zahtevi. V obravnavanem primeru ni bilo mogoce ugotoviti, kdaj je tožena stranka zavrnila sklenitev kupoprodajne pogodbe. Zato je sodišce druge stopnje pravilno štelo, da je tožnik lahko s tožbo zahteval izpolnitev obveznosti prvi dan po poteku tega roka. V 371. clenu ZOR j...

Sodba nº I Up 1148/2000 of Upravni oddelek, November 22, 2001

Predmet denacionalizacije je lahko samo premoženje, ki je na nacin, dolocen v ZDen, prešlo v splošno ljudsko premoženje, državno, družbeno ali zadružno lastnino (8. clen ZDen). Zato ne more biti predmet denacionalizacije premoženje, ki je bilo v smislu 4. clena Zakona o zaplembi in izvrševanju zaplembe izvzeto od zaplembe in pušceno obsojenki in njeni posvojenki.

Sklep nº I Up 441/2001 of Upravni oddelek, November 22, 2001

V primeru, ko je potekel rok za izdajo upravnega akta organa druge stopnje, ni pa poteklo nadaljnjih sedem dni na novo tožnikovo zahtevo (urgenco) (2. odstavek 26. clena ZUS), je tožba vložena prezgodaj.

Sklep nº I Up 772/99 of Upravni oddelek, November 22, 2001

Tožbe, v kateri je doloceno naveden akt, ki se izpodbija, sodišce ne sme zavreci po 2. odstavku 29. clena ZUS samo zato, ce tožnik, na poziv za odpravo pomanjkljivosti tožbe, ne pošlje akta v izvirniku ali prepisu; ce je to edina pomanjkljivost, sodišce nima podlage za ugotovitev, da zadeve ne more obravnavati.

Sklep nº I Up 311/2001 of Upravni oddelek, November 22, 2001

Zoper sklep, ki ima dejansko znacaj zahteve predsednika senata za odpravo pomanjkljivosti tožbe (1. odstavek 29. clena ZUS), ZUS posebne pritožbe ne predvideva, zato je nedovoljena.

Sklep nº I Up 454/2001 of Upravni oddelek, November 22, 2001

Pritožba, vložena po poteku petnajstdnevnega pritožbenega roka, je prepozna.

Sodba nº I Up 195/99 of Upravni oddelek, November 22, 2001

Ker Zakon o dohodnini iz leta 1990 ni locil med odpravninami tako kot poznejši zakon iz leta 1993, izplacana odpravnina po individualni pogodbi ni bila obdavcljivi prejemek pri odmeri dohodnine za leto 1993.

Sodba nº I Up 812/2001 of Upravni oddelek, November 22, 2001

Pri vprašanju, ali ima prejšnji lastnik položaj denacionalizacijskega upravicenca, gre za uporabo prava. Uporaba prava pa ni predhodno vprašanje.

Sklep nº I Up 648/2001 of Upravni oddelek, November 22, 2001

Vsakdo, ki v upravnem sporu zahteva varstvo svojih pravic, mora ves cas postopka izkazovati pravni interes oziroma pravovarstveno potrebo, kar pomeni, da mora izkazovati, da je odlocitev sodišca nujna zaradi varstva njegovih pravic, ker bi mu morebitna ugodna rešitev zagotavljala neko pravico ali pravno korist, ki je brez sodne odlocbe ne bi bilo; ce zaradi spremembe akta, ki je izpodbijan s tožbo, izpodbijanega akta ni vec in ni vec spornega razmerja, preneha tudi pravni interes in je potreb...

Sodba nº I Up 100/2001 of Upravni oddelek, November 22, 2001

Glede na dolocbo 182. clena novega Carinskega zakona ni podlage za naknaden obracun carine po dolocbi 154. clena novega Carinskega zakona v primerih, ko je bil carinski postopek zacet pred 1.1.1996.

Sodba nº I Up 1161/2000 of Upravni oddelek, November 22, 2001

Po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 70/2000, ZUS-a) je pritožbeni razlog zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja dopustno uveljavljati v pritožbi zoper sodbo, izdano v upravnem sporu na prvi stopnji, kadar oziroma kolikor sodba sodišca prve stopnje temelji na dejanskem stanju, ki je bilo ugotovljeno v sodnem postopku.

Sodba nº I Up 1136/2000 of Upravni oddelek, November 22, 2001

Po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 70/2000, ZUS-A) je pritožbeni razlog zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja dopustno uveljavljati v pritožbi zoper sodbo, izdano v upravnem sporu na prvi stopnji, kadar oziroma kolikor sodba sodišca prve stopnje temelji na dejanskem stanju, ki je bilo ugotovljeno v sodnem postopku.

Sodba nº I Up 39/2001 of Upravni oddelek, November 22, 2001

Po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 70/2000, ZUS-A) je pritožbeni razlog zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja dopustno uveljavljati v pritožbi zoper sodbo, izdano v upravnem sporu na prvi stopnji, kadar oziroma kolikor sodba sodišca prve stopnje temelji na dejanskem stanju, ki je bilo ugotovljeno v sodnem postopku.

Sodba nº I Up 23/2001 of Upravni oddelek, November 22, 2001

Po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 70/2000, ZUS-A) je pritožbeni razlog zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja dopustno uveljavljati v pritožbi zoper sodbo, izdano v upravnem sporu na prvi stopnji, kadar oziroma kolikor sodba sodišca prve stopnje temelji na dejanskem stanju, ki je bilo ugotovljeno v sodnem postopku.

Sodba nº I Ips 164/99 of Kazenski oddelek, November 22, 2001

Ker obtožencevo govorjenje ni vsebovalo poziva na nasilno rušenje državne ureditve, znak kaznivega dejanja širjenja sovražne propagande po 1. odstavku 9. clena ZKLD ni bi podan.

Sodba nº I Ips 264/97 of Kazenski oddelek, November 22, 2001

Ker obsojenec ni izkazal verjetnosti, da bi izvedba predlaganega dokaza lahko privedla do drugacne ugotovitve dejanskega stanja, sodišce z zavrnitvijo tega dokaznega predloga ni kršilo dolocb kazenskega postopka.

Sodba nº I Ips 102/99 of Kazenski oddelek, November 22, 2001

Ocitek, da je obsojenka opravila enostransko vknjižbo zneska 300 ATS v korist svojega moža, ki je po spremenjeni obtožnici edini ostal v opisu kaznivega dejanja, je vsebovala že zahteva za opravo preiskave, ki ji je bila prebrana pri zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom. Iz vsebine zagovora, danega preiskovalnemu sodniku in ponovljenega na glavnih obravnavah, je razvidno, da se je z zanikanjem kaznivega dejanja izjasnila tudi glede navedenega ocitka. Dolocba 2. odstavka 5. clena ZKP zato ni...

Sodba nº I Ips 215/99 of Kazenski oddelek, November 22, 2001

Obsojenka je bila v skladu z 2. odstavkom 506. clena ZKP zaslišana v zvezi s preklicem pogojne obsodbe zaradi neizpolnitve naloženih obveznosti in je bila v redu obvešcena o naroku za preklic (v vabilu ji je bil dan tudi pouk, da ga lahko sodišce opravi tudi v primeru njene nenavzocnosti). Opravicila je svoj izostanek z naroka, ni pa predlagala njegove preložitve. V zvezi s tem zato ni mogoce reci, da je bila kršena njena pravica obrambe.

Sodba nº I Ips 230/98 of Kazenski oddelek, November 22, 2001

Namen preiskave je, da se zberejo dokazi in podatki, ki so potrebni za odlocitev, ali naj se vloži obtožnica ali postopek ustavi. Zato je ugotavljanje in preverjanje okolišcin, ki jih je v zvezi z ocitanima kaznivima dejanjema v svojem zagovoru navedel obdolženec, stvar nadaljnjega preiskovalnega postopka in ne razlogov sklepa o preiskavi glede obstoja utemeljenega suma, pri cemer so v sklepu navedene konkretne okolišcine, na podlagi katerih je sprejet zakljucek o obstoju utemeljenega suma, d...

Sodba nº I Ips 192/98 of Kazenski oddelek, November 22, 2001

Ker so pogoji za ugotovitev naklepa (zavedanje in volja) nasprotni pogojem za obstoj dejanske zmote (nevednost, napacna predstava), se naklep in zmota medsebojno izkljucujeta.

Sodba nº I Ips 83/99 of Kazenski oddelek, November 22, 2001

Ker je obsojenec zoper obsodilno sodbo z dne 4.12.1945 vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, ki je bila s sodbo Vrhovnega sodišca z dne 13.12.1996 zavrnjena, revizija po ZPKri ni mogoca.

Sklep nº III Ips 64/2001 of Gospodarski oddelek, November 22, 2001

Ce o priznanju tuje arbitražne odlocbe ni bil izdan poseben sklep v t. im. delibacijskem postopku, ki ucinkuje erga omnes, lahko o priznanju odloca kot o predhodnem vprašanju vsako sodišce - ne le pravdno, vendar z ucinkom le za ta postopek.

Sklep nº III Ips 37/2001 of Gospodarski oddelek, November 22, 2001

Sklep o vknjižbi zastavne pravice na nepremicnini na podlagi sporazuma strank v obliki notarskega zapisa, v katerem je dolžnik pristal na njegovo neposredno izvršljivost, je sklep o zavarovanju (in ne zemljiškoknjižni sklep). Zastavna pravica in s tem locitvena pravica, upoštevna v postopku prisilne poravnave, nastane šele z vknjižbo, ne pa že s sklenitvijo sporazuma v obliki notarskega zapisa.

November 21, 2001

Sodba nº I Up 207/99 of Upravni oddelek, November 21, 2001

Inšpektor izda odlocbo, s katero prepove opravljanje gospodarske dejavnosti, ce se ta opravlja, ceprav si stranka še ni pridobila odlocbe po 4. clenu ZGD.

Sklep nº I Up 820/2001 of Upravni oddelek, November 21, 2001

Ce je bila sodba vrocena pooblašcencu tožnika, se šteje, da je vrocitev opravljena osebno stranki (6. odstavek 142. clena ZPP v zvezi s 16. clenom ZUS).

Sklep nº I Up 411/2001 of Upravni oddelek, November 21, 2001

Kadar tožnik na poziv sodišca po 2. odstavku 37. clena ZUS izjavi, da je z novo odlocbo, ki je bila izdana med upravnim sporom, zadovoljen, sodišce postopek ustavi. Tožnik ne more zahtevati, da sodišce odloci o glavni stvari, kadar je bila predmet obravnavanega spora odlocba o prekinitvi postopka.

Sklep nº I Up 412/2001 of Upravni oddelek, November 21, 2001

Kadar sklep o zavrnitvi predloga za oprostitev placila sodnih taks zaradi vložene pritožbe še ni pravnomocen, ni zakonite podlage za izdajo naloga, opomina in sklepa o odmeri takse. Taksna obveznost v primerih, ko ni predlagana taksna oprostitev, nastane z vložitvijo tožbe, za sodno odlocbo pa, kadar stranka ni navzoca na obravnavi ali te ni bilo, pa ko je stranki vrocena ta odlocba. Kadar taksa za tožbo ni placana, sodišce pošlje stranki opomin in ji odmeri opominsko takso, za sodno odlocbo ...

Sklep nº I Up 773/2001 of Upravni oddelek, November 21, 2001

Sodišce nerazumljive in nepopolne tožbe ne more obravnavati. Ce tožnik na poziv sodišca v smislu 1. odstavka 29. clena ZUS pomanjkljivosti v tožbi ne popravi in je sodišce ne more obravnavati, jo v smislu 2. odstavka 29. clena ZUS zavrže.

Sodba nº III Ips 108/2000 of Gospodarski oddelek, November 21, 2001

Sodišce mora, ko odloca na temelju prvega odstavka 198. clen ZOR, pretehtati svojo odlocitev. Potrebno je varovati tako cast (in možnost za pridobivanje dohodka) kot tudi svobodo izražanja misli.

Sodba nº III Ips 9/2001 of Gospodarski oddelek, November 21, 2001

Vzrocno zvezo med škodnim vzrokom in škodo se ugotavlja le, ce je dokazan nastanek škode.

November 20, 2001

Sklep nº VIII R 28/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2001

Ugotovitev, da so tožece stranke na naroku spremenile le pravno podlago svojega tožbenega zahtevka, saj je dajatveni del ostal nespremenjen, glede na dolocbo 3. odstavka 185. clena ZPP ne dovoljuje prenosa pristojnosti na Okrajno sodišce.

November 16, 2001

Sklep nº I Up 138/99 of Upravni oddelek, November 16, 2001

Tožba je nepopolna, ce v njej ni naveden akt oziroma dejanje, s katerim naj bi bilo poseženo v posameznikove ustavne pravice.

November 15, 2001

Sklep nº II Ips 190/2001 of Civilni oddelek, November 15, 2001

Pravice, ki so po ZASP lahko temelj za civilno kazen, so materialne avtorske pravice, kršitve, ki se z njo sankcionirajo, pa lahko izhajajo iz neposlovnega ali poslovnega razmerja.

Sodba nº II Ips 92/2001 of Civilni oddelek, November 15, 2001

Obravnavana pogodba ni nicna zato, ker na podlagi nje prodajalec ni prejel kupnine. Neplacilo kupnine ni razlog za nicnost pogodbe. Morebitni dogovor pogodbenikov o tem, da se kupnina ne placa, je pravno dopusten.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners