Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 2001

December 27, 2001

Sodba nº I Ips 376/2001 of Kazenski oddelek, December 27, 2001

Sklep o podaljšanju pripora se glede izkazanosti utemeljenega suma, da je obtoženec storil ocitani kaznivi dejanji, pravilno opira na vloženo obtožnico, ki je postala pravnomocna. S tem je namrec pravnomocno ugotovljen tudi navedeni sum.

Sodba nº I Ips 339/2001 of Kazenski oddelek, December 27, 2001

Stališce, da zaradi poteka treh mesecev ni vec dopusten pripor za kaznivi dejanji, glede katerih je senat sodišca prve stopnje v ugovornem postopku po vložitvi obtožnice odlocil, da se obtožnica v tem delu vrne okrožnemu državnemu tožilcu, da zahteva dopolnitev preiskave, ni pravilno. V stadiju po vložitvi obtožnice in med morebitnim ugovornim postopkom je treba glede pripora vselej ravnati po dolocbi 2. odstavka 272. clena ZKP in 2. odstavka 207. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 382/2001 of Kazenski oddelek, December 27, 2001

Ceprav višje sodišce pri reševanju pritožbe zoper sklep o podaljšanju pripora ni upoštevalo nekaj dni pred tem dano izjavo okrožnega državnega tožilca, da odstopa od kazenskega pregona za dve kaznivi dejanji, to ni odlocilno za oceno, da je pripor še vedno potreben. Res se je zmanjšal obseg obtožencu ocitane kriminalne dejavnosti, vendar ne do takšne mere, da bi to ob vseh nespremenjenih okolišcinah narekovalo drugacno odlocitev, saj je obtožnica v preostalem delu postala pravnomocna, še vedn...

December 20, 2001

Sodba nº II Ips 559/2001 of Civilni oddelek, December 20, 2001

Dedicu domnevnega oceta zakon ne daje pravice izpodbijati zakonsko ocetovstvo.

Sodba nº II Ips 266/2001 of Civilni oddelek, December 20, 2001

Z zacasno odredbo so se zavarovale pravice denacionalizacijskih upravicencev še pred dokoncanjem postopka za denacionalizacijo. Taka pravica pa je vkljucevala tudi pravico denacionalizacijskih upravicencev do izlocitve premoženja iz stecajne mase (131. clen ZPPSL) v primerih, kadar je bila zacasna odredba izdana pred uvedbo stecajnega postopka.

Sodba nº II Ips 248/2001 of Civilni oddelek, December 20, 2001

Tudi za razmerja, temeljeca na avtorski pogodbi, ki je bila razdrta po volji pogodbenikov, velja pravilo 132. clena ZOR o vracanju prejetih izpolnitev.

Sodba nº II Ips 257/2001 of Civilni oddelek, December 20, 2001

Pogodbeno dogovorjene domneve iz drugega odstavka 33. clena Splošnih pogojev za kasko zavarovanje (po kateri je tožnica prepustila v upravljanje zavarovano vozilo sinu, ki živi z njo v skupnem gospodinjstvu) ni mogoce ovreci s pasivnim zadržanjem (na kateri obravnavana domneva temelji), ampak le z ravnanjem, s katerim se domneva lahko ovrže, to je z aktivnim dolocenim ukrepanjem zavarovanca.

Sklep nº I Up 239/98 of Upravni oddelek, December 20, 2001

Sprememba v višini prejemkov, ki vpliva na pravico in višino invalidskega dodatka, se ugotavlja v postopku, ki ga uvede pristojni organ po uradni dolžnosti (2. odstavek 91. clena ZVojI); v tem postopku je potrebno ugotoviti vsa odlocilna dejstva in dati stranki možnost sodelovanja.

Sodba nº I Up 434/2001 of Upravni oddelek, December 20, 2001

Preselitev na podlagi 8. tocke Londonskega memoranduma je pomenila dejansko opcijo za italijansko državljanstvo.

Sodba nº I Up 387/2001 of Upravni oddelek, December 20, 2001

Ce carinska vrednost ne ustreza dolocbam CZ o dogovorjeni ceni, se ta ugotavlja neposredno po dolocbah 34. - 45. clena CZ.

Sklep nº I Up 221/99 of Upravni oddelek, December 20, 2001

Iz 114. clena ZZZDR ne izhaja, da izvršuje roditeljsko pravico, kadar starši živijo loceno, tisti roditelj, pri katerem otrok ne živi.

Sodba nº I Up 184/98 of Upravni oddelek, December 20, 2001

Ce investitor izvaja dela v skladu z dovoljenjem, izdanim na podlagi 62. clena ZUN, organ urbanisticne inšpekcije nima podlage za ukrepanje po 73. clenu ZUN. V inšpekcijskem postopku urbanisticni inšpektor predvsem ugotavlja obseg dovoljenih del, ki izhaja iz izreka odlocbe, izdane po 62. clenu ZUN in obseg zacetih del.

Sodba nº I Ips 229/98 of Kazenski oddelek, December 20, 2001

Dolocba 183. clena ZKP omogoca razlago, da sodišce tudi v nadaljnjem postopku ocenjuje, ali je treba stranke in zagovornika posebej seznaniti z dokaznim gradivom (konkretno z izdelanim izvedenskim mnenjem). Po drugi strani imata obdolženec in zagovornik pravico pregledati in prepisati spise in si ogledati zbrane dokazne predmete. Ker jima je bila v obravnavani zadevi vrocena odredba o postavitvi izvedenca, sta bila seznanjena, da bo izdelano izvedensko mnenje. Zato bi se z vpogledom v spis al...

Sodba nº I Ips 171/98 of Kazenski oddelek, December 20, 2001

Kljub temu da je v sodbi sodišca druge stopnje zmotno navedeno, da zagovornik ni imel pripomb na zapisnik, saj ga obdolženec med postopkom na prvi stopnji še ni imel, ni podana kršitev, ki bi lahko vplivala na zakonitost sodbe. Ne gre namrec za nasprotje, ki bi bilo vezano na odlocilna dejstva.

Sodba nº I Ips 366/2001 of Kazenski oddelek, December 20, 2001

Ceprav se narok za glavno obravnavo, na katerem je bil v obravnavani kazenski zadevi kot okrožni državni tožilec navzoc sedanji višji sodnik, še ni zacel, je podan razlog za njegovo izkljucitev po 4. tocki 39. clena ZKP. Ker pa je kljub temu kot clan senata sodeloval pri odlocanju o pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo, je bila s tem storjena bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz 2. tocke prvega odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 374/2001 of Kazenski oddelek, December 20, 2001

V sklepu o podaljšanju pripora po 2. odstavku 207. clena ZKP je sodišce v zvezi z razlogi o obstoju utemeljenega suma, da je obtoženec storil ocitani kaznivi dejanji, ravnalo prav, ko se je oprlo na pravnomocno obtožnico, vloženo za ti dve dejanji.

Sodba nº I Ips 368/2001 of Kazenski oddelek, December 20, 2001

Nestrinjanje z dejanskimi zakljucki glede obstoja pripornega razloga ni predmet ocene z zahtevo za varstvo zakonitosti (2.odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 135/99 of Kazenski oddelek, December 20, 2001

Pravni razlogi o kaznivosti pridelave oziroma predelave marihuane (indijske konoplje) za lastne potrebe niso sprejemljivi, saj je to v nasprotju s smiselno razlago 196. clena KZ in s takrat veljavnim Zakonom o proizvodnji in prometu z mamili (Ur. l. SFRJ, št. 55/78), ki pridelavo ali predelavo kanabisa za lastne potrebe po 1. tocki 1. odstavka 33. clena opredeljuje kot prekršek.

Sodba nº I Ips 184/98 of Kazenski oddelek, December 20, 2001

Ker so obsojenci imeli možnost predlagati izvedbo novih dokazov, sodišce pa je ob zakljucku, da so odlocilna dejstva popolno ugotovljena, glede na dolocbo 1. odstavka 18. clena ZKP zavrnilo dokazni predlog. S tem ni bistveno kršilo dolocb kazenskega postopka iz 2. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 180/99 of Kazenski oddelek, December 20, 2001

Vprašanje vzrocne zveze je dejansko vprašanje, zato glede na dolocbo 2. odstavka 420. clena ZKP ne more biti predmet presoje v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 79/99 of Kazenski oddelek, December 20, 2001

Ker v opisu dejanja ni nobenega elementa iz 4. odstavka 52. clena KZ-77, ki doloca, da je to dejanje podano, ce je storilec dejanje iz 1. ali 2. odstavka tega clena storil na mah, ker ga je oškodovanec brez njegove krivde z napadom in hudimi žalitvami mocno razdražil, ni podlage za pravno opredelitev kaznivega dejanja po tej dolocbi.

Sodba nº III Ips 24/2001 of Gospodarski oddelek, December 20, 2001

Delitvena bilanca je enostranska racunovodska listina, ker jo je sestavila tožena stranka sama. Tožena stranka zato s sestavitvijo delitvene bilance ni mogla ustanoviti nobene terjatve do tožece stranke.

Sklep nº III Ips 114/2001 of Gospodarski oddelek, December 20, 2001

Tožeca stranka je izpodbijala nakazila, odstope terjatev in verižne kompenzacije. Izpodbijala je torej pravna dejanja, ki niso temeljila na isti pravni in dejanski podlagi. Predpostavka iz prvega odstavka 41. clena ZPP, po kateri se tudi pravica do revizije (prim. prvi odstavek 39. clena ZPP) doloci na temelju seštevka vrednosti vseh zahtevkov, torej ni izpolnjena. Obstoj pravice do revizije se mora zato dolociti za vsako posamezno pravno dejanje (posamezni zahtevek) in glede na vrednost vsak...

Sklep nº III Ips 120/2001 of Gospodarski oddelek, December 20, 2001

Zavrženje revizije - prenizka vrednost spornega predmeta.

December 19, 2001

Sklep nº II Ips 633/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Pri presoji pravnega standarda rednega šolanja iz prvega odstavka 123. clena ZZZDR sodišce druge stopnje ni ovrednotilo okolišcine, da je tožnica najprej vpisala študij montanistike, ki ga je že po nekaj mesecih prekinila in se zaposlila, nato je dve leti izredno študirala defektologijo in v vsem tem obdobju preživnine ni zahtevala, ne zahteva je niti za cas rednega vpisa v drugi letnik, temvec šele za obdobje dveh let po rednem vpisu v tretji letnik ali kot opozarja v reviziji, do dopolnjene...

Sklep nº II Ips 278/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Tožeca stranka ob prvi spremembi tožbe, v kateri je uveljavljala le ugotovitveni del, ni ocenila vrednosti spornega predmeta, ob razširitvi na izpraznitveni del pa je vrednost ocenila s tockami po taksni tarifi. Tožena stranka izostanku ocene vrednosti spora oziroma kasnejši oznaki v tockah ni ugovarjala. Zato revizija v tem premoženjskopravnem sporu ni dovoljena.

Sklep nº I R 76/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Okolišcina, da imajo nekateri dedici bivališca izven sedeža krajevno pristojnega sodišca, v zapušcinskem postopku sama po sebi ne more narekovati prenosa pristojnosti iz razlogov smotrnosti. Po dolocbi 208. clena Zakona o dedovanju je namrec mogoce dedno izjavo pisno predložiti zapušcinskemu sodišcu ali pa osebno pred katerimkoli drugim po zakonu stvarno pristojnim rednim sodišcem.

Sodba nº II Ips 240/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 217/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Odmera višje odškodnine na racun dolgotrajnosti postopka mora imeti utemeljene razloge npr. v zavlacevanju postopka s strani ene izmed strank ali morda celo zlorabi procesnih pravic. Gre za pravni standard, ki ga ni mogoce primerjati z ocitki v sodnih zaostankih in ga tudi ni mogoce kar posplošeno izraziti v neki nacelni casovni meji, od katere naprej je treba šteti, da gre za dolgo cakanje na odmero odškodnine; nikakor pa ne gre za avtomatizem.

Sklep nº II Ips 230/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Toženec je bil na prvi narok vabljen z rednim vabilom, ki ni vsebovalo posebnega opozorila na posledice njegovega izostanka - možnost izdaje sodbe zaradi izostanka.

Sodba nº II Ips 211/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Odgovornost imetnika stvari ne temelji na nacelu vzrocnosti (173. clen ZOR), kadar stvar postane nevarna zaradi uporabe, ki ni v skladu z njenim namenom, zlasti ce do škode pride zaradi samovoljnega ravnanja tistega, ki ga škoda prizadene.

Sklep nº I R 68/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Predlogu se ne ugodi, saj ni okolišcin iz 67. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 309/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Rento zaradi smrti oceta kot preživninskega zavezanca lahko dobi le otrok, ki dejansko trpi škodo zaradi izgubljenega preživljanja (prvi odstavek 194. clena ZOR). Te škode pa ne trpi, ce je družinska pokojnina po ocetu tolikšna ali vecja od tistega, kar bi otrok dobival od umrlega, ce bi bil ostal živ, saj je slednji znesek zgornja meja odškodnine v obliki rente, ki mu jo je mogoce prisoditi (drugi odstavek 194. clena ZOR).

Sklep nº II Ips 238/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

V konkretnem primeru je sodišce obsodilo toženca na placilo 866.668,40 tolarjev, zato je znesek izpodbijanega dela sodba prenizek in ne dovoljuje revizije po drugem odstavku 367. clena ZPP. Ker se sporni predmet ne nanaša na preživnino, odškodnino za izgubljeno preživljanje, ali spor iz avtorske pravice, varstva izumov, znakov razlikovanja ali pravice do uporabe firme ali varstva konkurence, revizija ni dopusta niti po tretjem odstavku 367. clena ZPP. Enako je z revizijo proti zavrnitvi zahte...

Sodba nº II Ips 202/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Samo na podlagi ugotovitve solastninskega deleža na zemljišcu ni mogoce utemeljeno zahtevati izrocitve v posest stanovanjske enote, ki naj bi bila (opisno) v etažni lastnini - ceprav v obliki solastninskega deleža - ki pa po dejanskih podatkih ne obstaja.

Sodba nº II Ips 219/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Ker je dogovorjeno skupno življenje razpadlo, so se stekli pogoji za razvezo izrocilne pogodbe z elementi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Sodba nº II Ips 276/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Izvajanje vojaške vaje na zasneženi površini, ki pokriva zaledenelo in zato drseco podlago, posejano s kamenjem, zavzemanje ležecega položaja in skok cez sklonjenega sovojaka, spremeni tveganje v taki meri, da v ugodnih vremenskih okolišcinah sicer nenevarna vaja, ki obsega tek, zavzemanje položaja in skok cez sklonjenega vojaka v polni bojni opremi, postane nevarna.

Sodba nº I Up 472/2000 of Upravni oddelek, December 19, 2001

V primeru, da uvoznik ne izpolni kriterijev za kontingentirani uvoz blaga, se obracuna carinska obveznost, ki je naknadno nastala. Zato ne gre za naknaden obracun ob uvozu nastale carinske obveznosti.

Sodba nº I Up 1089/2001 of Upravni oddelek, December 19, 2001

Ce sodba ne temelji na dejanskem stanju, ki je bilo ugotovljeno v upravnem postopku, pritožbenega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni mogoce uveljavljati.

Sodba nº I Up 1115/2000 of Upravni oddelek, December 19, 2001

Pri uporabi dolocbe 1. clena ZDen-B se presoja obstoj vzajemnosti pri priznavanju pravice do denacionalizacije, kadar se v postopku pred organi Republike Slovenije pojavi oseba, ki je ob podržavljenju imela jugoslovansko državljanstvo in državljanstvo katere od drugih republik bivše SFRJ, ob odlocanju o denacionalizaciji pa je ni šteti za državljana Republike Slovenije, pac pa druge države, ki tudi izvaja denacionalizacijo.

Sklep nº VIII Ips 58/2001 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2001

Pri ugotavljanju pravocasnosti vložitve odgovora na tožbo bi sodnik moral ugotoviti, da je v spis vložen odgovor, ki se nanaša na drugo zadevo in ustrezno ukrepati. Ob primerni skrbnosti samo zaradi zmotno navedene opravilne številke sodišce ne bi smelo ugotoviti, da ni bilo odgovorjeno na tožbo, ceprav je odgovor sodišce prejelo. Zato revizijsko sodišce sodi, da sta sodišci druge in prve stopnje kršili dolocbe 318. clena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 56/2001 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2001

Pravno upoštevna so le tista dejstva in okolišcine, ki izhajajo iz razlogov izpodbijane disciplinske odlocbe, ne pa iz vsebine zapisnika disciplinskega postopka, vodenega pri delodajalcu.

Sklep nº VIII Ips 72/2001 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2001

Tudi po izteku pritožbenega roka je dopustno navajati nova dejstva in predlagati nove dokaze. Tak zakljucek izhaja iz 5. odstavka 363.

Sklep nº VIII R 33/2001 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2001

Zavarovalnina, ki jo je dolžan placati Sklad za vzajemno pomoc obrtnikov na podlagi vplacanih prispevkov, ni pokojnina v smislu ZPIZ, temvec je dejansko renta. Spor o višini rente pa je premoženjski spor, za katerega je stvarno pristojno sodišce splošne pristojnosti.

Sodba nº VIII Ips 79/2001 of Delovno-socialni oddelek, December 19, 2001

Za prenehanje pravice do odpravnine delavcem, ki so do uveljavitve novele ZJSRS 1999, izgubili zaposlitev v insolventnih organizacijah, ni bilo neposredne pravne podlage.

December 17, 2001

Sodba nº II Ips 471/2001 of Civilni oddelek, December 17, 2001

Stranki se lahko vnaprej sporazumeta, da lahko pogodbenik razdre pogodbo, ce je nasprotnik v zamudi z izpolnitvijo.

December 14, 2001

Sklep nº I Upr 5/2001 of Upravni oddelek, December 14, 2001

Ker je razmerje med tožeco stranko in toženo stranko premoženjski spor po 1. clenu ZPP, je za sojenje in odlocanje pristojno sodišce splošne pristojnosti.

Sodba nº I Ips 80/98 of Kazenski oddelek, December 14, 2001

Za obstoj kazenske ovadbe ali predloga za pregon obstoj listine, ki bi to dokazovala, ni nujno potreben, ce je dejstvo, da je bila kazenska ovadba ali predlog za pregon podan, mogoce z gotovostjo izkazati tudi drugace.

Sodba nº I Ips 24/98 of Kazenski oddelek, December 14, 2001

S tem ko je sodišce druge stopnje v obrazložitvi sodbe navedlo le razloge za zavrnitev zagovornikove pritožbe, v izreku pa je zavrnilo le obdolžencevo pritožbo, je storilo absolutno bistveno kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP, saj izrek nasprotuje razlogom sodbe.

Sodba nº I Ips 205/96 of Kazenski oddelek, December 14, 2001

Navedbe, da obsojenec ni storil kaznivega dejanja, se nanašajo na zmotno ali nepopolno ugotovitev dejanskega stanja. Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 179/96 of Kazenski oddelek, December 14, 2001

Navedbe, da je sodišce izreklo sodbo z zmotno in nepopolno uporabo materialnih dokazov, se ocitno nanašajo na pravilnost in popolnost ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 372/2001 of Kazenski oddelek, December 14, 2001

Pri oceni stopnje ogrožanja varnosti ljudi v zvezi s pogoji za pripor ni mogoce izhajati zgolj iz tega, da je kaznivo dejanje velike tatvine po 1. tocki 1. odstavka 212. clena ZKP ostalo pri poskusu. Stanovanje ima za ljudi poseben pomen, saj pri njih vzbuja obcutek, da so v njem varni. Ceprav je dejanje ostalo pri poskusu, je upoštevajoc posebnost napadenega objekta kazenskopravnega varstva podano takšno ogrožanje premoženja, ki pomeni tudi ogrožanje varnosti ljudi.

Sodba nº I Ips 370/2001 of Kazenski oddelek, December 14, 2001

Dolocbo 2. odstavka 202. clena ZKP, ki zahteva, da pisni sklep o odreditvi pripora obsega kaznivo dejanje, je treba razlagati tako, da mora biti slednje glede njegovih bistvenih sestavin toliko doloceno, da je iz tega jasno razvidno, katero kaznivo dejanje se ocita obdolžencu.

Sodba nº I Ips 355/2001 of Kazenski oddelek, December 14, 2001

Višje sodišce je zavrnilo zagovornikovo pritožbo zoper sklep, s katerim je bil podaljšan pripor iz razloga po 3. tocki 1. odstavka 201. clena ZKP. V sklepu navaja, da je še vedno podana nevarnost, da bi obdolženec ocitano kaznivo dejanje umora, ki je ostalo pri poskusu, dokoncal, medtem ko je iz zapisnika o obdukciji oškodovanca, ki je v spisu, razvidno, da je ta umrl. S tem je storilo bistveno kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371.

Sodba nº I Ips 228/96 of Kazenski oddelek, December 14, 2001

Ker mnogokrat vsi sostorilci hkrati izvršujejo vse znake kaznivega dejanja, je natancno opisovanje ravnanja vsakega od njih nepotrebno, saj bi prišlo le do veckratne ponovitve identicnega opisa ravnanja.

December 13, 2001

Sklep nº Cp 14/2001 of Civilni oddelek, December 13, 2001

Ugovor po cetrtem odstavku 109. clena ZMZPP je remonstrativno pravno sredstvo, ker o njem odloca sodišce, ki je odlocbo izdalo.

Sodba nº II Ips 323/2001 of Civilni oddelek, December 13, 2001

Merila za prisojo pravicne denarne odškodnine za prestano in bodoco nepremoženjsko škodo zajemajo objektivno konkretizacijo posamezne škode, njeno subjektivno individualizacijo, torej upoštevanje individualnih znacilnosti posameznega oškodovanca, primerjavo konkretne prisoje s prisojo v primerljivih odškodninskih zadevah, v izjemnih primerih, kadar okolišcine konkretnega primera to posebej opravicujejo, pa tudi upoštevaje casa cakanja na odškodnino. To zadnje ni samostojna odškodninska postav...

Sodba nº II Ips 363/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2001

Napacno je stališce toženca, da je bilo s pravnomocno sodbo opr. št. P 70/95 pravnomocno rešeno tudi vprašanje morebitne nicnosti posojilne pogodbe. Pravnomocnost namrec ne velja neomejeno, marvec se nanaša na dolocen predmet, na dolocene osebe in na dolocen cas. Pod objektivnimi mejami pravnomocnosti razumemo predmet in obseg pravnomocnosti. Ob takem razumevanju objektivnih meja pravnomocnosti odlocbe postane ta pravnomocna le toliko, kolikor je z njo odloceno o zahtevku iz tožbe in nasprotn...

Sklep nº II Ips 269/2001 of Civilni oddelek, December 13, 2001

Tudi, ce bi se sodišci ukvarjali s predhodnim vprašanjem tožnikovega imetništva stanovanjske pravice, to ne bi vplivalo na vprašanje dovoljenosti revizije. Predhodno vprašanje namrec ni tako vprašanje, ki bi definiralo pravno naravo tožbenega zahtevka. Tudi v tem primeru bi sodišci torej odlocali o premoženjskopravnem zahtevku za izpraznitev stanovanja.

Sklep nº I R 82/2001 of Civilni oddelek, December 13, 2001

Do katerega trenutka se lahko izvršilno sodišce izrece za krajevno nepristojno, ZIZ ne doloca. To vprašanje ureja drugi odstavek 22. clena ZPP. V njem je doloceno, da je ukrepanje po uradni dolžnosti dovoljeno le ob preizkusu tožbe.

Sodba nº II Ips 263/2001 of Civilni oddelek, December 13, 2001

Vsebinsko tožencevi revizijski ocitki merijo na izpodbijanje dejanske trditvene podlage tožbe, da je tožeco stranko oškodoval za sporni znesek, kar je bilo ugotovljeno z obsodilno kazensko sodbo. Glede na izrecno dolocbo drugega odstavka 338. clena ZPP se zamudne sodbe ne more izpodbijati zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Zato sodišce druge stopnje vsebinsko enakih pritožbenih trditev toženca ni moglo obravnavati. Po izrecni dolocbi drugega odstavka 370. clena ZPP pa r...

Sklep nº II Ips 514/2001 of Civilni oddelek, December 13, 2001

Po petem odstavku 28. clena ZJSRS je sklad v postopkih za poplacilo terjatev, ki preidejo nanj, oprošcen placila sodnih stroškov.

Sodba nº II Ips 222/2001 of Civilni oddelek, December 13, 2001

A. A. kot pooblašcenec tožene stranke s tožeco stranko ni v takem razmerju, da bi kakorkoli odgovarjal za morebitno škodo, ki bi jo povzrocil.

Sodba nº II Ips 201/2001 of Civilni oddelek, December 13, 2001

Na originaren nacin lastninske pravice na kmetijskem zemljišcu z gradnjo ni mogoce pridobiti. Gradnja brez potrebnih dovoljenj (nezakonita, "crna gradnja") ne more imeti za posledico vec pravic kot zakonita gradnja. Da je tako, izhaja tudi iz Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (primerjaj 4. in 24. do 26. clen tega zakona).

Sodba nº II Ips 154/2001 of Civilni oddelek, December 13, 2001

Nesorazmerno dolgo cakanje na odškodnino je lahko podlaga za višjo odškodnino le v okviru zahtevkov za povrnitev posamezne, v ZOR opredeljene nepremoženjske škode, ne pa kot posebna nepremoženjska škoda.

Sodba nº II Ips 415/2001 of Civilni oddelek, December 13, 2001

Clan zadruge lahko pooblasti za sodelovanje in odlocanje na obcnem zboru zadruge samo drugega clana zadruge. Zadružna pravila lahko dolocijo drugace.

Sodba nº I Up 751/2000 of Upravni oddelek, December 13, 2001

Za blago, uvoženo brez placila carine na podlagi 5. clena Uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma dolocitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga v letu 1993 nastane obveznost placila carine z dnem, ko potecejo roki, predpisani v 50. clenu CZ/76 oziroma uredbi. Ker je bil postopek uvoza zaradi izvoza zacet pred 1. januarjem 1996, se v skladu s 182. clenom CZ konca po predpisih, ki so veljali pred tem datumom. Ne gre za naknaden obracun carinske obvez...

Sodba nº I Up 1054/2000 of Upravni oddelek, December 13, 2001

Uporaba konkretnega zazidalnega nacrta, tako njegovega graficnega kot tudi tekstualnega dela, ne pomeni le uporabe materialnega prava. Ko se ugotavlja položaj spornega objekta glede na pogoje zazidalnega nacrta, gre tudi za ugotavljanje celotnega dejanskega stanja in ne samo za drugacen sklep o dejanskem stanju.

Sklep nº I Up 554/2001 of Upravni oddelek, December 13, 2001

Ce je vloga o umiku zahteve za denacionalizacijo toliko nejasna, da se ne da ugotoviti, na katere parcelne številke se nanaša, bi upravni organ moral pred ustavitvijo postopka glede na dolocbe 68. clena ZUP (1986) pozvati tožnika, da pojasni, v katerem obsegu je svojo zahtevo umaknil.

Sodba nº III Ips 16/2001 of Gospodarski oddelek, December 13, 2001

Placevanje provizije za dobavljeno blago je znacilno za komisijsko pogodbo in ne za prodajo. Drugacna pravna razlaga pogodbe od tiste, ki si jo želi stranka, ni bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka.

Sodba nº III Ips 11/2001 of Gospodarski oddelek, December 13, 2001

Znak za oznacevanje revije uporablja (v blagovnem prometu) izdajatelj revije in ne tisti, ki vanjo vlaga in ni izdajatelj. Pogodba je navidezna, ce stranki sklenitve pogodbe v resnici ne želita.

Sodba nº III Ips 20/2001 of Gospodarski oddelek, December 13, 2001

Odškodnino za škodo zaradi neuspelih pogajanj je možno priznati samo kot negativni pogodbeni interes. Pravilo obrnjenega dokaznega bremena v odškodninskih sporih velja samo glede odgovornosti za škodno dejanje.

Sklep nº III Ips 124/2000 of Gospodarski oddelek, December 13, 2001

Podpis na vrocilnici, na kateri utemeljuje pritožbeno sodišce ugotovitev, da je cetrta toženka tožbo prejela, se tako mocno razlikuje od podpisov na vrocilnici o prejemu vabila na narok za glavno obravnavo dne 22.11.1999, ki ga je cetrta toženka podpisala, in tudi od njenega podpisa na pooblastilu svojemu pravnemu zastopniku, da ga ni mogoce šteti za njenega. Iz vrocilnice o vrocitvi tožbe tudi ni razvidno, da bi vrocevalec ravnal po drugem odstavku 142. clena ZPP 1977. Vrocitve tožbe cetrti ...

December 12, 2001

Sodba nº II Ips 267/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

72. clen ZDen izkljucuje odškodninske in povracilne zahtevke zaradi nemožnosti uporabe premoženja v casu od podržavljenja do uveljavitve ZDen. S tem po razlagi a contrario dopušca ostale zahtevke in jih ne omejuje le na zahtevke proti denacionalizacijskemu zavezancu.

Sodba nº II Ips 274/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Na podlagi zakonito izvedene zamenjave je tožnik pridobil stanovanjsko pravico na pridobljenem stanovanju (drugi odstavek 23. clena Zakona o stanovanjskih razmerjih) in s tem pravico do privatizacijskega odkupa stanovanja po 117. clenu Stanovanjskega zakona.

Sklep nº II Ips 228/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Odgovornost po nacelu vzorcnosti je izjema, ki je dolocena v primerih, ko kljub pazljivosti ni mogoce odkloniti škodne nevarnosti in ko okolišcine pogosto privedejo do poškodbe. Revizijsko sodišce naceloma sprejema, da je taka dejavnost takticno urjenje: vojak v obrambi, vojak v napadu, ko dejavnost poteka v forsiranem tempu in morajo udeleženci na neravnem skalnatem terenu, poraslem s travo, v vojaški opremi teci, skakati, legati na tla, pocepati, preskakovati ovire in odskakovati, ko simuli...

Sodba nº II Ips 279/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Ko je tožeca stranka placala zavarovalno premijo, je škoda že nastala. Tožeca stranka je zanjo vedela, ob predložitvi dokaza o placilu pa je toženi stranki to zamolcala. Prikrila je torej okolnost, zaradi katere bi bila zavarovalna pogodba nicna (drugi odstavek 898. clena ZOR). Zato zavarovalnega kritja tožene zavarovalnice ni.

Sklep nº I Up 313/2001 of Upravni oddelek, December 12, 2001

Sodno varstvo pravic zoper odlocbo o hrambi statuta je zagotovljeno v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 205/2001 of Upravni oddelek, December 12, 2001

Ce je bilo pri ugotavljanju vrednosti objekta ovrednoteno tudi ogrevanje s kamini, za kar ni podlage v pravilniku, je bilo materialno pravo zmotno uporabljeno.

Sodba nº I Up 951/2001 of Upravni oddelek, December 12, 2001

Ce je bilo prenehanje pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišcu izvedeno pravnemu nasledniku prejšnjega lastnika, ob zakonski opredelitvi pravice do pravicne odškodnine in ko je bilo prenehanje pravice uporabe izvedeno na podlagi predpisa, ki ni naveden v 3. oziroma 4. clenu ZDen, ne obstajajo pogoji za denacionalizacijo. V primerih, ko do izrocitve zemljišca obcini ni prišlo na podlagi dolocb ZNNZGZ, ampak pozneje, na podlagi dolocb Zakona o dolocanju stavbnega zemljišca v mestih in ...

Sklep nº I Up 576/2000 of Upravni oddelek, December 12, 2001

Po dolocbah 4. odstavka 66. clena Zakona o prometnem davku in 1. odstavka 83. clena Pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku lahko davcni zavezanec zahteva vrnitev prevec placanega prometnega davka, ce je napacno obracunani davek sam tudi placal; tedaj pisna zahteva kupca ali narocnika storitve ni pogoj za vrnitev napacno obracunanega prometnega davka.

Sklep nº I Up 850/2001 of Upravni oddelek, December 12, 2001

Ce je bil clan senata, ki je odlocal v upravnem sporu na prvi stopnji sodnik, ki je izdal in podpisal odlocbo tožene stranke v upravnem postopku, so bistveno kršene dolocbe postopka v upravnem sporu.

Sklep nº I Up 1074/2001 of Upravni oddelek, December 12, 2001

Predmet izpodbijanja v upravnem sporu so samo takšni akti, s katerimi je bilo odloceno o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika oziroma posamicni akti in dejanja, ki posegajo v posameznikove ustavne pravice - ce ni zagotovljeno drugo sodno varstvo; akt, ki vsebuje le zapis poteka popravnega izpita na podlagi izobraževanja, ni takšen akt.

December 11, 2001

Sklep nº Cp 7/2001 of Civilni oddelek, December 11, 2001

Denarna kazen zaradi žalitve sodišca.

Sklep nº VIII Ips 114/2001 of Delovno-socialni oddelek, December 11, 2001

Revizijsko sodišce je že veckrat sprejelo stališce, da je ena od ustavno zagotovljenih pravic strank (22. clena Ustave Republike Slovenije) tudi pravica, da sodišce strankine trditve obravnava in jih ovrednoti, kar je tudi razlog, zaradi katerega revizijsko sodišce sprejema revizijski ocitek bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka. Sodišce je v izpodbijani sodbi, ne da bi razpisalo obravnavo (drugi odstavek 362. clena ZPP-77), spremenilo ali celo popolnoma na novo ugotavljalo dejansko stan...

Sodba nº VIII Ips 50/2001 of Delovno-socialni oddelek, December 11, 2001

Sodišce je v zvezi z ugotavljanjem, ali je bil tožnik ustrezno razporejen na delovno mesto po tem, ko je uspel v sporu zaradi prenehanja delovnega razmerja kot trajno presežni delavec, uporabilo dolocbe 3. odstavka 17. clena ZTPDR, kjer je doloceno, da se delavec razporedi s sklepom. Ker tožena stranka novega sklepa o razporeditvi tožnika ni predložila, je sodišce utemeljeno štelo kot tožnikovo delovno mesto po vrnitvi k toženi stranki, na podlagi pravnomocne sodne odlocbe, tisto delovno mest...

Sklep nº VIII Ips 53/2001 of Delovno-socialni oddelek, December 11, 2001

V obravnavani zadevi gre za denarno terjatev. Po drugem odstavku 367. clena ZPP revizija ni dovoljena, ce vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomocne sodbe ne presega 1.000.000,00 SIT. Ker v obravnavani zadevi vrednost uveljavljene denarne terjatve in s tem vrednost spornega predmeta sploh ni navedena, za vsebinsko obravnavanje revizije ni izpolnjen zahtevan pogoj.

Sklep nº VIII Ips 43/2001 of Delovno-socialni oddelek, December 11, 2001

V sporazumu o prenehanju delovnega razmerja, se je revident lahko v njem tudi odpovedal pravici do pritožbe zoper sam sklep o prenehanju delovnega razmerja. Gre za pomemben sporazum, katerega posledica je prenehanje delovnega razmerja po volji obeh strank. Zato je revident ob podpisu sporazuma že vedel (ali bi vsaj moral vedeti) za vse pravne posledice podpisanega sporazuma, kar pomeni, da je podpis sporazuma vsebinsko nadomestil ucinke razglasitve ali vrocitve sklepa in je revident zato že t...

Sodba nº VIII Ips 49/2001 of Delovno-socialni oddelek, December 11, 2001

Pravica delavca, da ostane v delovnem razmerju do dokoncne odlocitve o prenehanju delovnega razmerja je korelat dolžnostnemu upravicenju delodajalca, da ne sme izvršiti svoje odlocitve pred njeno dokoncnostjo.

Sodba nº VIII Ips 44/2001 of Delovno-socialni oddelek, December 11, 2001

Ce delodajalec ne izpolni obveznosti, ki jih ima po zakonu in kolektivni pogodbi in o pravici delavca - invalida ne odloci s pisno odlocbo, se ne more sklicevati na njeno izpolnitev.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners