Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 2001

February 28, 2001

Sodba nº II Ips 382/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Ce je materialnopravni pristop pravilen, pa stranka meni, da bi bilo treba na podlagi drugacne dokazne ocene drugace uporabiti materialno pravo, to ni dovoljen revizijski razlog (tretji odstavek 385. clena ZPP).

Sodba nº II Ips 369/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Revizija sicer pravilno navaja, da dolocilo 207. clena ZOR ureja le medsebojno odgovornost vec oseb za isto škodo in da je treba presojati odgovornost toženih strank po splošnih nacelih o odškodninski odgovornosti. Toda sodišce prve stopnje je tako tudi ravnalo, saj je izhajalo iz temeljnih nacel obligacijskega prava (12., 16. in 18. clen ZOR), iz splošnih nacel o odškodninski odgovornosti (154. in 158. clen ZOR) ter je šele na 8. strani utemeljitve navedlo tudi 207. clen ZOR.

Sklep nº II Ips 283/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Sklep o dedovanju rešuje vprašanje, kdo je dedic za vse zapustnikovo premoženje, ne glede na to, ali se je zanj v zapušcinskem postopku vedelo ali ne. Zato po 220. clenu ZD pravnomocen sklep o dedovanju veže samo stranke, ki so sodelovale v postopku, in še to samo glede pravice do dedovanja ali do volila. Sicer pa smejo udeleženci zapušcinskega postopka po pravnomocnosti sklepa o dedovanju vlagati tožbe, s katerimi uveljavljajo svojo lastninsko pravico na kateremkoli veljavnem pravnem temelju...

Sodba nº II Ips 418/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

S tem, da je dala tožnici kot dolgoletni policistki na razpolago denar za nabavo obutve, je tožena stranka ravnala v utemeljenem zaupanju, da tožnica na podlagi svojih izkušenj in glede na opremo svojih kolegov ve, kakšne cevlje potrebuje za službo. Cevlje si je izbrala sama tožnica. Tožene stranke v zvezi s tem ne zadene krivda.

Sodba nº II Ips 426/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Obveznost tožene stranke je vezana na valutno klavzulo in je izražena v nemških markah. Zato znašajo obresti toliko, kot se v kraju izpolnitve placuje za hranilne vloge na vpogled. Ce pogodbeni stranki dogovorita valutno klavzulo, je mogoce za isti cas, za katerega velja valutna klavzula, zahtevati zamudne obresti le po navedeni obrestni meri.

Sodba nº II Ips 396/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Pogodba, ki so jo sklenile tožene stranke je izpodbojna. Tožnica, ki je bila imetnica stanovanjske pravice, bi imela pravico zahtevati razveljavitev sporne prodajne pogodbe, toda le tedaj, ce bi obenem utemeljeno zahtevala tudi sklenitev pogodbe z njo (glej podrobneje o tem pravno mnenje Obcne seje VS RS z dne 22. in 23.6.1993, Porocilo o sodni praksi VS RS, št. 1/93, stran 28). V konkretnem primeru je tožnica zahtevala prodajo stanovanja šele po 18.10.1994, torej po izteku dveletnega roka iz...

Sklep nº I R 10/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Zaradi tega, ker je eden od upnikov mož predsednice okrajnega sodišca so se pri udeležencih v postopku pojavili razlicni dvomi, ki objektivno lahko povzrocajo dvom v nepristransko sojenje, poleg tega pa otežujejo delo sodišca in medsebojne odnose med ljudmi, ki na sodišcu opravljajo sodno funkcijo.

Sodba nº II Ips 386/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Sporazum z dne 08.08.1990 ni predpogodba, ker ni sklenjena v predpisani obliki. V zvezi s tem revizijska izvajanja niso sprejemljiva, saj ustrezna oblicnost koristi predvsem kupcu, ki po 33. clenu ZTLR pridobi lastninsko pravico na nepremicnini šele z vpisom v zemljiško knjigo in izbrisom prejšnjega lastnika. Sporazum z dne 08.08.1990 tudi ne more biti predpogodba, ker ni vseboval bistvenih sestavin iz glavne pogodbe, to je cene ali podatkov, na podlagi katerih bi jo bilo mogoce dolociti (prv...

Sklep nº Cp 18/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

ZMZPP doloca kot razlog za odklonitev priznanja tuje sodne odlocbe, ce bi bil ucinek priznanja v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije. Pogodba z Republiko Hrvaško pa doloca kot pogoj za priznanje, ce priznanje in izvršitev odlocbe ni v nasprotju z ustavo in pravnim redom zaprošene države pogodbenice. Ta pogodbena dolocba ne razširja preizkusa na dejansko in pravno pravilnost obravnavane sodne odlocbe. Omejuje se na preizkus skladnosti z naceli pravne ureditve in tistimi dolocbami posa...

Sodba nº II Ips 233/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Novinar, ki objavi informacijo v obsegu in na nacin, kot jo je izvedel na tiskovni konferenci državnega organa, ni dolžan še sam ocenjevati (9. clen ZJO), kateri ustavni pravici je treba dati prednost: varstvu tožnikove osebnosti in osebnostnih pravic (35. clen URS) ali pravici javnosti do obvešcenosti (prvi odstavek 39. clena URS).

Sodba nº I Up 473/2000 of Upravni oddelek, February 28, 2001

Z izrocitvijo sorazmernega solastniškega deleža na nepremicnini v posest denacionalizacijskim upravicencem bodo le ti kot solastniki razpolagali lahko samo s svojim deležem in ne s fizicnim delom solastne stvari. Soposest je posest, ki je zaradi solastništva vec oseb na isti stvari po ZTLR omejena in pomeni dejansko izvrševanje oblasti vec oseb na nerazdeljeni stvari.

Sodba nº I Up 1121/99 of Upravni oddelek, February 28, 2001

V postopku za izdajo zacasne odredbe po 68. clenu ZDen ni mogoce ugotavljati dejanskega stanja glede možnih nacinov vrnitve podržavljenega premoženja in tudi ni mogoce prejudicirati, v kakšni obliki bo premoženje vrnjeno.

Sodba nº I Up 1059/99 of Upravni oddelek, February 28, 2001

Pogoji za nacionalizacijo poslovnih prostorov, v katerih je lastnica prenehala opravljati dovoljeno dejavnost, niso izpolnjeni, ce so že pred izdajo odlocbe o nacionalizaciji na podlagi kupne pogodbe prešli v družbeno lastnino.

Sklep nº I Up 659/99 of Upravni oddelek, February 28, 2001

Sodišce prve stopnje je bistveno kršilo dolocbe postopka v upravnem sporu, ce je bil predsednik senata, ki je odlocal v upravnem sporu, sodnik, ki bi moral biti izlocen, saj je izdal in podpisal odlocbo tožene stranke, izdane v prejšnjem postopku in odlocbo tožene stranke o zavrženju predloga za obnovo postopka.

Sodba nº I Up 51/98 of Upravni oddelek, February 28, 2001

Ce carinski organ podvomi v ceno uvoženega rabljenega vozila, navedeno v fakturi (faktura brez številke), ugotovi carinsko osnovo v skladu z dolocbami 34. do 45. clena CZ.

Sodba nº I Up 59/98 of Upravni oddelek, February 28, 2001

Reklamiranje tobacnih izdelkov ni dopustno na posamicnih stojnicah, ki se uporabijo kot premicni prodajni objekti za prodajo blaga zunaj prodajaln.

Sklep nº I Up 12/98 of Upravni oddelek, February 28, 2001

Prepozno vloženo tožbo sodišce zavrže (2. tocka 1. odstavka 34. clena ZUS). Rok za tožbo zoper akte iz 4. odstavka 1. clena ZUS pricne po 2. odstavku 21. clena ZUS teci z objavo akta. Rok 30 dni za vložitev tožbe je zakoniti procesni rok in je prekluziven.

Sklep nº I Up 245/2001 of Upravni oddelek, February 28, 2001

Ceprav je preklic radijskega dovoljenja stvar posebnega postopka, je vendar pomembna okolišcina v zvezi s presojo nastanka težko popravljive škode, saj je glede na poseben postopek, dolocen z ZTel, izvršljiva že odlocba prve stopnje o preklicu radijskega dovoljenja.

Sklep nº I Up 17/99 of Upravni oddelek, February 28, 2001

Izpodbijana sodba nima razlogov o tem, kdaj pri izdaji odlocbe o dovolitvi priglašenih del niso bila obravnavana tudi že opravljena dela na objektu, ki so sporna zaradi posega v skupne napeljave.

February 25, 2001

Sklep nº Cp 9/2000 of Civilni oddelek, February 25, 2001

Obveznosti nasprotnega udeleženca iz naslova zveznih in deželnih davkov v Nemciji niso ovira v smislu 4. poglavja ZMZPP za priznanje sodne odlocbe nemškega sodišca.

February 23, 2001

Sodba nº I Ips 52/2001 in I Ips 53/2001 of Kazenski oddelek, February 23, 2001

Teža storjenega kaznivega dejanja, ki se kaže v ocitani prodaji mamil, ko je obdolženka devetnajstkrat prodala mamilo mladoletnikom - tudi osnovnošolcem, ugotovljeno socialno stanje in izostanek drugih virov preživljanja, so podlaga za zakljucek, da obstaja realna nevarnost, da bo obdolženka ponovila kaznivo dejanje.

February 22, 2001

Sklep nº I R 11/2001 of Civilni oddelek, February 22, 2001

Eden od odlocilnih tehtnih razlogov za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca so tudi sorodstvene zveze stranke s sodnikom ali uslužbencem krajevno pristojnega sodišca, ki objektivno lahko izpodkopavajo zaupanje strank v nepristranskost sodišca.

Sodba nº II Ips 554/2000 of Civilni oddelek, February 22, 2001

Vsebina solidarne obveznosti je urejena v dolocbah 414. do 424. clena ZOR. Obveznost je ena in preneha s placilom enega od solidarnih dolžnikov ali pa s placilom delnih izpolnitev vec solidarnih dolžnikov. Ce pa poseže vmes pravnomocna sodba zoper enega solidarnega dolžnika, nato pa se vodi postopek zoper drugega solidarnega dolžnika in sta nato oba loceno obsojena kot samostojna dolžnika, obstaja nevarnost, da v izvršilnem postopku upnik doseže izvršbo zoper oba v celoti. Zaradi tega sodišce...

Sodba nº II Ips 394/2000 of Civilni oddelek, February 22, 2001

Kljub objektivni odgovornosti voznika in možnosti, da bi mogel pricakovati tožnikovo preckanje ceste, pa je odlocilno, da je tožnik ob cesti stal, da je pustil peljati mimo vozilo z njegove desne strani, nato pa pricel s preckanjem, ceprav bi se moral prej prepricati, kako dalec je voznik, ki ga je pred tem videl prihajati iz leve smeri. Tožnik sam je povedal, da ni ponovno pogledal na levo stran. Zato je tudi pricel s preckanjem na razdaljo, ki ni bila vec primerna.

Sodba nº II Ips 379/2000 of Civilni oddelek, February 22, 2001

Tožnik ni uspel dokazati, da mu je škoda na poljšcinah in sadnem drevju sploh nastala in da naj bi jo povzrocili lovci, ter tudi ne, da se je konj poškodoval na nacin, kot ga je zatrjeval.

Sodba nº II Ips 370/2000 of Civilni oddelek, February 22, 2001

Po pošti se lahko veljavno vrocajo sodna pisanja tudi v casu, ko se na sodišcu ne dela in torej tudi med sodnimi pocitnicami, saj tega tretji odstavek 83. clena ZS ni urejal.

Sodba nº II Ips 355/2000 of Civilni oddelek, February 22, 2001

Tožnika sta preureditev skupnih prostorov stanovanjske hiše priglasila, o cemer jima je pristojni upravni organ izdal potrdilo, razpolagala sta tudi z vsemi potrebnimi dovoljenji in soglasji (hišnega sveta, stanovalcev, stanovanjskega organa, ki je celo sodeloval pri pridobivanju soglasij itd.). Ob nadaljnji ugotovitvi, da sta si tožnika na podlagi dovoljene preureditve skupnih prostorov stanovanjske hiše rešila svoje stanovanjsko vprašanje, sta sodišci z odlocitvijo, da sta tožnika pridobila...

Sodba nº II Ips 514/2000 of Civilni oddelek, February 22, 2001

Tožnik zmotno zatrjuje, da predstavlja pojasnilo uredništva, v katerem ni navedeno nic drugega kot le to, da se zaradi prve nepravilne objave odgovor oziroma popravek še enkrat objavlja (tokrat na mestu, kot je bilo odloceno s sodno odlocbo), z dodatkom vseh opr. št. sodnih odlocb, ki so bile v postopku izdane in navedbo datumov njihove izdaje, kršitev prepovedi iz tretjega odstavka 10. clena ZJG (z zakonom prepovedani komentar odgovora in/ali popravka). Navedeno pojasnilo predstavlja le info...

Sodba nº II Ips 395/2000 of Civilni oddelek, February 22, 2001

Iz ugotovitev obeh sodišc namrec izhaja, da se je tožnik vkljucil v vožnjo po prehitevalnem pasu v trenutku, ko ga je že prehitevalo vozilo zavarovanca tožene stranke. Taka vožnja je bila po takrat veljavnem Zakonu o temeljih varnosti cestnega prometa (ZTVCP) prepovedana (clen 62/1, tocka 2). Ker pa je tudi zavarovanec tožene stranke vozil po prehitevalnem pasu z bistveno vecjo hitrostjo od dovoljene in pod vplivom alkohola, je materialnopravno pravilna odlocitev, da sta oba udeleženca promet...

Sodba nº II Ips 415/2000 of Civilni oddelek, February 22, 2001

Nevarna stvar oziroma dejavnost je tista, pri kateri je tveganje za nastanek škode vecje od obicajnega in pri kateri nevarnosti presegajo tiste nevarnosti, s katerimi se srecuje vsak clovek pri vsakdanjih opravilih.

Sodba nº II Ips 404/2000 of Civilni oddelek, February 22, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 410/2000 of Civilni oddelek, February 22, 2001

Zakonca lahko skupno premoženje pridobivata neodvisno drug od drugega. Med vire skupnega premoženja namrec spada tudi osebni dohodek vsakega od zakoncev, saj je pridobljen z delom v casu trajanja zakonske zveze. Tak vir je bil tudi dohodek iz obratovanja mesnice, zmanjšan za izdatke, ki so omogocili pridobivanje tega dohodka. Med te izdatke spadajo poleg ostalega posojila, najeta zaradi preureditve lokala, med njimi tudi sporno posojilo, najeto za vrnitev prejšnjih posojil.

Sodba nº I Up 427/2000 of Upravni oddelek, February 22, 2001

Pri odlocitvi Centra za socialno delo je bila upoštevana otrokova korist, ki se je ugotavljala glede na njegovo starost in razmere, v katerih živi pri ocetu, ter glede na pogoje za njegovo življenje pri materi.

Sodba nº I Up 396/2000 of Upravni oddelek, February 22, 2001

Že glede na navedbe tožnice, da je zaposlena v Nemciji in da prihaja v Slovenijo k zakoncu mogoce dvakrat mesecno, vec poleti, prvostopni organ ni imel podlage, da bi ugodil tožnicini prošnji za izdajo dovoljenja za zacasno prebivanje, saj ni izkazala dejanskega prebivanja v Republiki Sloveniji v casu vložitve prošnje z namenom, da še daljši cas prebiva v Sloveniji.

Sodba nº I Up 47/98 of Upravni oddelek, February 22, 2001

Ce sta pogoja, dolocena v lokacijskem dovoljenju dolocena v lokacijski dokumentaciji, ta pa izdelana v skladu z dolocbo 2. odstavka 57. clena ZUN, tožnik ne more izpodbijati posameznih pogojev.

Sodba nº I Up 84/98 of Upravni oddelek, February 22, 2001

Postopek pridobivanja dovoljenj, katerega sestavni del so tudi morebitna soglasja, je povsem locen od postopka, ki ga je v konkretni zadevi vložil urbanisticni inšpektor zaradi nedovoljeno zgrajene zidane ograje.

Sklep nº II Up 8/98 of Upravni oddelek, February 22, 2001

Tožba procesno nesposobne stranke, ki nima navedbe niti podpisa njenega zakonitega zastopnika, je pomanjkljiva; k odpravi pomanjkljivosti je zavezan tisti, ki se pred sodišcem sklicuje na upravicenje nastopati v imenu zakonitega zastopnika.

Sodba nº II Up 22/99 of Upravni oddelek, February 22, 2001

V upravnih stvareh, ki niso manjšega pomena ali enostavne in v katerih ni mogoce izdati odlocbe brez obrazložitve, mora vsebovati obrazložitev vse sestavine iz 2. odstavka 209. clena ZUP/86; ce teh sestavin nima, je podana bistvena kršitev pravil postopka.

Sodba nº I Up 21/98 of Upravni oddelek, February 22, 2001

Tudi ce tožnik in njegov oce (osebi nemške narodnosti, ki sta 4.12.1948 živela v tujini in nista bila vpisana v evidenco državljanstva FLRJ) nista bila sovražno razpoložena do Slovencev, na kar res kažejo izpovedi pric, s tem še ni dokazano zakoniti domnevi (63. clen ZDen) nasprotno dejansko stanje, to je z dejanji dokazana lojalnost.

Sodba nº I Ips 47/2001 of Kazenski oddelek, February 22, 2001

Ker naj bi obtoženi storil kazniva dejanja, zaradi katerih naj bi prišlo do bistvenega zmanjšanja premoženja oškodovancev, je s tem ogrozil njihovo varnost. Pojma varnosti ljudi namrec ni mogoce razlagati zgolj kot ogrožanja varnosti v najožjem pomenu besede, ampak je ogrožanje mogoce tudi z izvršitvijo premoženjskih deliktov. To velja še posebno, ce gre za premoženje, od katerega je odvisno delo ljudi in njihovo preživljanje ter nacin življenja.

Sodba nº I Ips 122/98 of Kazenski oddelek, February 22, 2001

Pri odlocanju o ugovoru zoper obtožnico se ne ocenjuje, ali dajejo dejstva in okolišcine, na katerih temelji obtožnica, zanesljive dokaze, da je obtoženec storil ocitano kaznivo dejanje. Ocenjuje se le, ali zbrano dokazno gradivo daje podlago za utemeljen sum, da je obtoženec storil dejanje, katerega je obtožen.

February 21, 2001

Sodba nº II Ips 374/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Povratnica je dokaz o prejemu sodne pošiljke. Ta dokaz je sicer mogoce ovreci, vendar samo z dolocno in z dokazi podprto trditvijo o razlogih za njeno neverodostojnost, ne pa s posplošenim zanikanjem prejema sodne pošiljke.

Sodba nº II Ips 400/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Tožeca stranka revizijskega ocitka bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka ni pojasnila z dolocnimi navedbami o tem, na katere pritožbene navedbe ni dobila odgovora. Zato tega njenega ugovora revizijsko sodišce ne more preizkusiti. V zvezi s tem revizijsko sodišce pojasnjuje, da pazi po uradni dolžnosti samo na bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka iz 10. tocke drugega odstavka 354. clena ZPP, vse ostale kršitve pa upošteva le v mejah razlogov, ki so navedeni v reviziji (386. clen ZPP).

Sodba nº II Ips 408/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Fotokopija je le preslikava lastnorocne pisave in lastnorocnega podpisa in zato ne izpolnjuje zahtev iz 63. clena Zakona o dedovanju.

Sodba nº II Ips 352/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº I Up 62/98 of Upravni oddelek, February 21, 2001

Organ, pristojen za upravno izvršbo, izda sklep o dovolitvi izvršbe, ce obveznost, dolocena v upravnem aktu, ni izpolnjena.

Sodba nº I Up 406/2000 of Upravni oddelek, February 21, 2001

Pravnomocni sklep o zacasni odredbi je ovira, zaradi katere zavezanec za vracilo, premoženja, ki je predmet denacionalizacije, ni mogel vkljuciti v program lastninskega preoblikovanja, saj je predmet lastninjenja lahko samo nesporni družbeni kapital.

Sodba nº I Up 1158/99 of Upravni oddelek, February 21, 2001

Ker se nepremicnina dejansko nahaja v trasi javne ceste, vrnitev le-te ni možna, ampak pride v poštev le odškodnina v obveznicah Slovenskega odškodninskega sklada. Podržavljeno stavbno zemljišce ne more biti predmet vracanja, kadar se je na njem zacela gradnja in je investitor zanj pridobil dovoljenje za gradnjo.

Sodba nº I Up 72/98 of Upravni oddelek, February 21, 2001

Pri posegih v prostor, izvedenih v nasprotju s predpisi, se za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišca, upoštevajo uradni podatki zemljiškega katastra o kulturi in katastrskem razredu zemljišca pred pricetkom gradnje. Odškodnina pa se obracunava po višini, ki velja na dan, ko je bila vložena popolna vloga za legalizacijo gradnje.

Sklep nº I Up 209/2001 of Upravni oddelek, February 21, 2001

Ker v postopku za preklic radijskega dovoljenja po ZTel pritožba zoper prvostopno odlocbo ne zadrži izvršitve (2. odst. 41. cl. ZTel), bi lahko prišlo do kršitve take odlocbe prej, preden bi imela tožeca stranka možnost sodnega varstva zoper odlocbo druge stopnje. Zato bo moralo prvostopno sodišce preizkusiti v tej povezavi, ali bo z izvršitvijo prvostopnega sklepa utegnila nastati tožeci stranki težko popravljiva škoda.

Sodba nº I Up 45/98 of Upravni oddelek, February 21, 2001

Kadar obnovo postopka iz razloga 9. tocke 249. clena ZUP predlaga oseba, ki bi ji šel v prvostopnem postopku položaj prizadete stranke, morajo biti dejstva oz. okolišcine, iz katerih kot verjetno izhaja, da bi bil moral biti predlagatelj obnove udeležen kot stranka, navedena v sklepu o dovolitvi obnove postopka. Ni mogoce odreci tožeci stranki lastnosti stranke v postopku, ce ni bilo ugotovljeno, da se z deli v skupnih prostorih ne bo posegalo v njene pravice ali pravne koristi.

Sklep nº I Up 208/2001 of Upravni oddelek, February 21, 2001

Tožnik mora namrec že v zahtevi za izdajo zacasne odredbe verjetno izkazati vse pogoje za njeno izdajo. Zato svojih navedb ne more dopolnjevati in z njimi izkazovati dejansko stanje šele v pritožbi, torej v postopku na drugi stopnji.

Sodba nº I Up 192/2001 of Upravni oddelek, February 21, 2001

Ker glede na razmere v izvorni državi fizicna integriteta in varnost tožnikov ob vrnitvi v izvorno državo ne bosta ogroženi, tožniki ne izpolnjujejo pogojev za priznanje azila v Republiki Sloveniji niti po 2. niti po 3. odstavku 1. clena ZAzil.

Sodba nº in sklep I Up 431/2000 of Upravni oddelek, February 21, 2001

Zahteve za denacionalizacijo ni mogoce dopolniti po preteku roka iz 64. clena ZDen v korist še živecih upravicencev.

Sodba nº I Ips 157/99 of Kazenski oddelek, February 21, 2001

Dejstvo, da niti posamezniki niti celotna skupina v prejšnjih primerih izvajanja posebnih operativnih metod niso bili odkriti, ne predstavlja ovire, da take skupine ali posameznikov po preteku šestih mesecev organi odkrivanja ne bi spremljali v njihovi kriminalni aktivnosti.

Sklep nº VIII R 1/2001 of Delovno-socialni oddelek, February 21, 2001

Sprememba vsebine zahtevka, s katero želi tožnik doseci doloceno dajatev, ugotovitev ali spremembo pravnega razmerja, nima za posledico spremembe stvarne pristojnosti sodišca.

Sklep nº III R 10/2001 of Gospodarski oddelek, February 21, 2001

Dvom o sodnikovi nepristranskosti je razlog za izlocitev, ne pa razlog za delegacijo krajevne pristojnosti. Šele, ce je izloceno tolikšno število sodnikov, da sodišce ne more postopati, doloci višje sodišce po 66. clenu ZPP drugo stvarno pristojno sodišce, da postopa v zadevi kot krajevno pristojno.

Sklep nº III Ips 126/2000 of Gospodarski oddelek, February 21, 2001

Pogodbena zastavna pravica na terjatvah nastane na podlagi pravnega naslova in ob izpolnitvi pridobitnega nacina. Pridobitni nacin je izrocitev listine o zastavljeni terjatvi zastavnemu upniku. Pisno obvestilo dolžniku o sklenjeni zastavni pogodbi ima samo ta ucinek, da po njegovem prejemu dolžnik svoje obveznosti ne more veljavno izpolniti zastavitelju. Zastaviti je mogoce samo obstojece ali bodoce terjatev, ki je individualizirana.

Sodba nº in sklep III Ips 65/2000 of Gospodarski oddelek, February 21, 2001

Upniku, kateremu je stecajni dolžnik poplacal svoje obveznosti s cesijo svojih terjatev, ni mogoce naložiti placila v stecajno maso tistih zneskov, ki jih iz cediranih terjatev ni mogel izterjati. Ce pa je cedirane terjatve prodal za zneske nižje od terjatev, mora placati v stecajno maso celoten znesek terjatve.

February 20, 2001

Sodba nº VIII Ips 133/2000 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2001

Od zapadlosti obcasnih denarnih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne tecejo zamudne obresti. Dolocba prvega odstavka 279.clena ZOR je kogentne narave, ki jo mora sodišce upoštevati po uradni dolžnosti. V njej je vsebovana prepoved obrestovanja zapadlih obcasnih denarnih dajatev, v kolikor drug zakon ne dovoljuje placila zamudnih obresti od ponavljajocih se dajatev. Ker niti zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niti zakon o obrestni meri zamudnih obresti ne doloca...

Sodba nº VIII Ips 164/2000 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2001

Dolocilo 3. odstavka 7. clena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, da mora delavec na podlagi negativne ocene o poskusnem delu prejeti sklep o prenehanju delovnega razmerja najkasneje zadnji dan poskusnega dela, sicer se šteje, da je uspešno opravil poskusno delo, vsebuje pravno domnevo. To pomeni, da ni potrebno dokazovati dejstva o neuspešno opravljenem poskusnem delu, ce ni bil na njegovi podlagi sprejet sklep o prenehanju delovnega razmerja najkasneje zadnji ...

Sklep nº VIII Ips 136/2000 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2001

Pisna odpoved udeležene družbe od podjetniške kolektivne pogodbe po svoji pravni naravi in pomenu namrec ni samo listina, ki predstavlja posebno podlago za presojo zakonitosti (dispozitivna listina), temvec je hkrati tudi dokazna listina. To pa pomeni, da je kot dokazno sredstvo podvržena postopku dokazovanja za ugotovitev odlocilnih dejstev (obstoju zakonitih predpostavk za razvezo).

Sodba nº VIII Ips 155/2000 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2001

Od poslovodnega organa, ki ima v zakonu, kolektivni pogodbi in splošnem aktu pooblastilo za odlocanje o posamicnih pravicah in obveznostih delavca, je pricakovati ustrezne skrbnosti, da njegova odlocitev ne bo povzrocila pri delavcu napacne predstave o kakšnih okolišcinah, ki so v resnici drugacne (zmota).

Sodba nº VIII Ips 119/2000 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2001

Okolišcina, da je bilo v dokaznem postopku ugotovljeno, da je tožnica storila vec hujših kršitev delovnih obveznosti, za katere je mogoce izreci disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, ter da so bile ugotovljene tudi kvalifikatorne okolišcine, ki dopušcajo, da lahko tožena stranka tožnici izrece ukrep prenehanja delovnega razmerja, ne izkljucuje možnosti, da zoper tožnico ne bi bil uporabljen blažji ukrep, kar bi lahko storili organi tožene stranke, pa tudi sodišce, ce v postopku pr...

Sodba nº VIII Ips 124/2000 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2001

Ob obstojecih predpisih ter pravilih splošnega akta tožene stranke pri tem ni bilo mogoce upoštevati tožnikovega zdravstvenega stanja. Ta kriterij bi lahko bil upoštevan le, ce bi presežnih delavcev kategorije "skladišcnik" ne mogli dolociti z uporabo drugih kriterijev, ki jih je bilo treba po Pravilniku upoštevati pred zdravstvenim stanjem delavcev. Pri ugotavljanju presežkov tožnik ni bil v neenakem pravnem položaju z drugimi delavci, saj so po ugotovitvi sodišc za vse primerjane delavce ve...

Sklep nº VIII Ips 169/2000 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2001

V zahtevi za varstvo zakonitosti je Državno tožilstvo smiselno uveljavljalo tudi bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka po prvem odstavku 354. clena ZPP (1977).

Sklep nº VIII Ips 172/2000 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2001

Tožnica je prejela prvostopni sklep o prenehanju delovnega razmerja, ki ni imel pravnega pouka, dne 26.11.1996. Delovno knjižico, v kateri je bil naveden datum prenehanja delovnega razmerja (12.10.1996) pa je prejela februarja 1997. Ugovor zoper prvostopni sklep je vložila 7.4.1997, torej po izteku roka, ki je dolocen za vložitev ugovora v drugem odstavku 80. clena ZTPDR.

Sklep nº VIII Ips 126/2000 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2001

Revizijsko sodišce ugotavlja, da je revizija tožene stranke utemeljena, ker izpodbija presojo pritožbenega sodišca, da je pogodbeno klavzulo o "nerealizaciji dogovorjenih nalog" treba presojati le v subjektivnem, ne pa tudi v objektivnem smislu.

Sodba nº VIII Ips 130/2000 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2001

Po dolocilih 45. clena Pravil tožene stranke je neenakomerna razporeditev oziroma prerazporeditev delovnega casa pri toženi stranki dopustna le, ce so delavci o tem pravocasno obvešceni, odlocitev mora biti sprejeta s sklepom, tega pa sprejme direktor. Zlasti pa je sodišce prve stopnje tudi ugotovilo, da bi imela izvršitev naloga za posledico zaprtje dela restavracije, ki jo je vodil tožnik. Tožnik torej ni nevestno in nepravocasno izpolnjeval delovnih obveznosti oziroma odklanjal dela iz svo...

Sodba nº VIII Ips 122/2000 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2001

Delavcu, ki je trajni presežek, preneha delovno razmerje po poteku šestih mesecev po dokoncnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja.

Sklep nº VIII Ips 142/2000 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2001

Pomanjkanje procesne predpostavke (okolišcine in pravno pomembne lastnosti) pomeni, da postopek (izvedba postopka) pred sodišcem ni dopusten in zato tudi ni mogoce v sodnem postopku procesne predpostavke nadomestiti z ugotovitvijo, da je bila prištevnost revidenta v casu vodenja postopka pri toženi stranki bistveno zmanjšana in da zato ni mogel poskrbeti za svoje pravice. Velja dokoncna in pravnomocna odlocitev organov tožene stranke, ki jo je mogoce odpraviti oziroma spremeniti samo z ustrez...

Sodba nº VIII Ips 145/2000 of Delovno-socialni oddelek, February 20, 2001

Kriterij delovne uspešnosti je bil po dolocbah splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo temeljni kriterij za ohranitev delovnega razmerja, pri cemer je 1. odstavek 13. clena SPKG dolocal, da se v isto kategorijo uvrstijo vsi delavci, ki delajo na takih delovnih mestih, ki jih je mogoce medsebojno razporejati (delavci, ki jih je možno razporejati v skladu z dolocbo drugega odstavka 17. clena ZTPDR) in ker tožena stranka ni dokazala, da je ravnala v skladu s citiranimi dolocbami, je pravilen ...

February 19, 2001

Sodba nº II Ips 91/2000 of Civilni oddelek, February 19, 2001

Odgovornost države za škodo po 542. clenu ZKP je objektivna. Pravno priznana je škoda, ki je lahko posledica nezakonitega ravnanja (3. tocka prvega odstavka 542. clena ZKP), ali v casu odvzema prostosti sicer zakonitega ravnanja, ki pa postane neutemeljeno potem, ko se kazenski postopek konca na enega od nacinov, ki so navedeni v 1., 2. in 4. tocki prvega odstavka 542. clena ZKP. V slednjem primeru je rezultat postopka tisti, ki povzroci, da postane prej zakonit pripor pozneje neutemeljen.

Sodba nº I Ips 42/2001 of Kazenski oddelek, February 19, 2001

Stališce, da mora sodišce v roku 48 ur, ki ga doloca 6. odstavek 202. clena ZKP, strankam tudi vrociti sklep o pritožbi zoper sklep o odreditvi pripora, ne drži. Odlocbo mora vrociti nemudoma.

February 15, 2001

Sodba nº II Ips 376/2000 of Civilni oddelek, February 15, 2001

Ker je tožnik peljal v križišce skozi rdeco luc in ker pri vožnji drugega udeleženca ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti, je materialnopravno pravilen zakljucek, da je tožnik izkljucno kriv za nastanek prometne nesrece.

Sodba nº II Ips 568/2000 of Civilni oddelek, February 15, 2001

V negatorni pravdi mora sodišce ob ugotavljanju cigava je nepremicnina, na kateri je bilo vznemirjanje, upoštevati pravnomocno odlocitev v postopku za dolocitev meje.

Sklep nº I R 7/2001 of Civilni oddelek, February 15, 2001

Dejstvo, da je toženceva hcerka sodnica civilnega oddelka pri sodišcu, pri katerem je vložena tožba, predstavlja drug tehten razlog iz navedene zakonske dolocbe, saj to dejstvo utegne pri strankah vzbuditi dvom v nepristranost katerega koli sodnika pri tem sodišcu. Zato je utemeljenemu predlogu sodišca ugodilo in za odlocanje v tej zadevi dolocilo Okrajno sodišce v Slovenski Bistrici.

Sklep nº Cp 1/2001 of Civilni oddelek, February 15, 2001

Sklep o zavrnitvi zahteve za izlocitev sodnika pomeni odlocanje o njeni utemeljenosti, pred tem odlocanjem pa je treba preizkusiti, ali obstoje kake ovire za vsebinsko odlocanje. Zato ureditev o dovoljenosti posebne pritožbe proti sklepu o zavrnitvi zahteve za izlocitev višjega sodnika zajema tudi dovoljenost posebne pritožbe proti sklepu o zavrženju take zahteve.

Sodba nº II Ips 513/2000 of Civilni oddelek, February 15, 2001

Ker do zakonsko predvidene ureditve o razdelitvi premoženja s sporazumom ali odlocbo arbitraže ali odlocbo sodišca še ni prišlo, je vse premoženje Mesta Ljubljane še vedno last novih obcin. Gre za lastnino vec oseb na nerazdeljenih stvareh, torej za skupno lastnino, pri kateri deli še niso doloceni, ceprav so dolocljivi. To velja tako za aktivo kot za pasivo premoženja. Pravkar obrazloženo opredeljuje tudi pravno naravo sosporništva v tej pravdni zadevi. Odlocitev o obveznosti toženih strank,...

Sodba nº II Ips 337/2000 of Civilni oddelek, February 15, 2001

Tožnik je bil kot pripadnik enote vojaške policije med takticno vojaško vajo teritorialne obrambe upravicen samostojno ukrepati. Ker torej ni bil dolžan o ravnanju markiranta obvešcati poveljnika ali celo cakati na njegov ukaz, o tožnikovem soprispevku k nastanku škode, do katere je prišlo zaradi njegovega padca v vrtaco med nocnim tekom po težavnem in valovitem terenu, ni mogoce govoriti.

Sodba nº II Ips 354/2000 of Civilni oddelek, February 15, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº I R 8/2001 of Civilni oddelek, February 15, 2001

Dejstvo, da je tožnik upokojeni sodnik, ki je pred upokojitvijo opravljal funkcijo predsednika sodišca, ki naj bi odlocalo o vloženem pravnem sredstvu, predstavlja tehten razlog za delegacijo pristojnosti v smislu dolocbe 67. clena ZPP.

Sodba nº I Up 9/2000 of Upravni oddelek, February 15, 2001

V predmetni zadevi je bila dolocena skupna vrednost podržavljenih nepremicnin na obravnavi, na kateri so sodelovali uradno postavljena cenilca in prizadeta stranka, ni pa bil prisoten predstavnik tožece stranke. Pri dolocitvi vrednosti so bile pregledane dotedanje cenitve in pripombe tožece stranke na njih ter usklajeni starost, tloris, višina, pomembnost in namembnost objekta ter ocene zemljišc. Zato ugovori o vrednosti, ki jih ponavlja tožeca stranka v pritožbi zoper sodbo sodišca prve stop...

Sodba nº I Up 46/98 of Upravni oddelek, February 15, 2001

Na podlagi priložene odlocbe o podržavljenju zasebnega gospodarskega podjetja je bil za odlocanje o zahtevi za izdajo zacasne odredbe v zavarovanje denacionalizacijskega zahtevka pristojen obcinski upravni organ za gospodarstvo.

Sodba nº I Up 222/2000 of Upravni oddelek, February 15, 2001

Ne gre za ukrep oblastnega organa brez pravnega naslova, ce je bilo premoženje podržavljeno s sodno odlocbo osebi, ki ni pravni prednik vlagatelja zahteve za denacionalizacijo.

Sodba nº I Up 61/98 of Upravni oddelek, February 15, 2001

Ce je sodišce prve stopnje odlocalo brez glavne obravnave, vendar na podlagi dejanskega stanja, ugotovljenega v upravnem postopku, tožnica pa v tožbi glavne obravnave ni zahtevala, sodišce ni bilo dolžno razpisati glavne obravnave in je lahko odlocalo na seji, glede na 2. odstavek 50. clena ZUS.

Sklep nº II Up 11/98Z of Upravni oddelek, February 15, 2001

Ker je tožnik oseba iz 2. odstavka 81. clena ZTuj, upravni organ v dolocbah 13. in 16. clena takrat veljavnega ZTuj ni imel podlage za zavrnitev tožnikove prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, še posebej ne zaradi dejanskega stanja, da ni izkazan eden izmed upravicenih razlogov za daljše prebivanje (2. odst. 13. cl. ZTuj). Kak drug razlog pa ni bil ugotovljen.

Sodba nº I Ips 46/2001 of Kazenski oddelek, February 15, 2001

Kljub dolocbama 3. clena ZKP in 27. clena Ustave (domneva nedolžnosti) se sme pripor odrediti in podaljšati tudi zoper osebo, ki še ni pravnomocno obsojena, ce je podan utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, in ce so podani priporni razlogi.

Sodba nº I Ips 44/2001 of Kazenski oddelek, February 15, 2001

Preiskovalna sodnica je v predlogu za podaljšanje pripora izrecno navedla dokaze, ki jih je po njeni oceni še treba izvesti. Ker je senat prvostopenjskega sodišca ugotovil, da možnost vplivanja na price in unicenja sledov kaznivega dejanja ni bila omejena le na dokaze, ki so bili že izvedeni, ampak tudi na tiste, za katere se med preiskavo naknadno izkaže, da jih je potrebno izvesti, ni podana kršitev 2. odstavka 201. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 21/97 of Kazenski oddelek, February 15, 2001

Kaznivo dejanje nedovoljene trgovine po 2. odstavku 226. clena KZ-51 je storil, kdor se je ukvarjal s prodajo blaga, katerega izdelovanje je neupraviceno organiziral. S tem ko so obsojenci kupili material pri raznih trgovskih podjetjih, ga izrocili drugim v predelavo, izdelke pa nato prodali kupcem, so organizirali proizvodnjo v nasprotju s 1. in 5. clenom Zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners