Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 2001

March 29, 2001

Sodba nº II Ips 111/2001 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Presoja višine preživnine za mladoletnega otroka.

Sodba nº II Ips 409/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Z zadolžnico obveznost ne nastane. Njena funkcija je le v tem, da dokazuje obstoj obveznosti, ki je nastala poprej ali socasno. Je skratka papir, ki opisuje obveznost tistega, ki se je zavezal k denarni spolnitvi. Je dokazna listina o obstoju dolga.

Sodba nº II Ips 623/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Tožnica ni dokazala, da sta njena starša dala denar za nakup montažne hiše samo njej kot doto. Ker je bil po skladnih navedbah pravdnih strank in ugotovitvah sodišca prispevek obeh zakoncev pri ostalem skupnem premoženju enak, tožnici ni uspelo izpodbiti zakonske domneve iz 1. odstavka 59. clena ZZZDR, saj pri izgradnji hiše ni dokazala drugacnega razmerja.

Sodba nº II Ips 471/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

V obravnavani zadevi dejstvo, da tožnik ni odklonil izvedbe ukaza nadrejenega vojaškega starešine, ne predstavlja prispevka v smislu deljene odgovornosti po 1. odstavku 192. clena ZOR.

Sodba nº II Ips 439/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Ob združitvi pravnih oseb mora novi subjekt prevzeti vse obveznosti prejšnjih subjektov, saj pri tem ne more trpeti pravna varnost upnikov. Zato je veljavno sklenjena in realizirana kreditna pogodba za tožeco stranko ob združitvi predstavljala eno od obveznosti, ki jih je prevzela z združitveno pogodbo.

Sklep nº II Ips 454/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Po svoji vsebini je sklep za zemljiškoknjižno izvedbo sklepa o dedovanju zemljiškoknjižni sklep. Predlog na dopolnitev tega sklepa in odlocitev o njem je zato treba obravnavati tudi po Zakonu o zemljiški knjigi, ki v 97. clenu dolocena, da v zemljiškoknjižnem postopku ni revizije.

Sodba nº II Ips 405/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Po 178. v zvezi z 154. clenom Zakona o obligacijskih razmerjih je tožnik tisti, ki mora dokazati, da je zavarovanec tožene stranke povzrocil škodo ter da je zanjo kriv.

Sodba nº in sklep II Ips 381/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Navedba vrednosti spornega predmeta je - v obsegu presoje o pravici do revizije - po dolocbi drugega odstavka 186. clena ZPP obvezna, zato tožeca stranka, ki tega v tožbi za izpraznitev stanovanja ni storila, nima revizije v delu, ki se nanaša na pravnomocno odlocitev o tej tožbi (drugi odstavek 382. clena ZPP).

Sodba nº II Ips 384/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Bistvo hipoteke je v tem, da obstoji še naprej kljub kasnejši spremembi lastninske pravice. Zato se lahko materialnopravni razlog za neveljavnost vknjižbe nanaša le na sam hipotekarni posel, torej tisti pravi posel, ki je bil podlaga za sporno vknjižbo, ne pa na tisti pravni posel, ki je bil podlaga za pridobitev lastninske pravice.

Sodba nº II Ips 443/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Iz posojilno zastavne pogodbe ni razvidna podlaga razmerja med zastavnima dolžnikoma in glavnim dolžnikom. Ker zato ni mogoce opredeliti njihovega razmerja kot takega, ki je podobno razmerju med porokom in glavnim dolžnikom, tožnika kljub grozeci izvršbi s prodajo s hipoteko obremenjene nepremicnine ne moreta zahtevati zavarovanja svoje bodoce terjatve proti glavnemu dolžniku. Vendar tožbeni zahtevek ne bi bil utemeljen niti v primeru, ce bi bila možna ustrezna opredelitev razmerja med pravdn...

Sodba nº I Up 170/98 of Upravni oddelek, March 29, 2001

Ce investitor gradi objekt brez ustreznega dovoljenja, ima ukrep urbanisticnega inšpektorja o odstranitvi objekta podlago v ZUN.

Sodba nº I Up 173/99 of Upravni oddelek, March 29, 2001

Za ugotovitev upravicenca v postopku denacionalizacije stavbnega zemljišca, ki je bilo nacionalizirano po ZNNZGZ v letu 1958, ni pomembno samo to, da je ta zakon naveden v 9. tocki 3. clena ZDen (to je pomembno le za stvarno pristojnost upravnega organa), ampak tudi, kdaj in na podlagi katerega predpisa je prejšnji lastnik proti placilu odškodnine zemljišce dejansko izgubil. Pravica uporabe na zazidanem stavbnem zemljišcu je bila vezana na lastništvo stavbe. Ce je bila stavba po prodaji poruš...

Sodba nº I Up 138/98 of Upravni oddelek, March 29, 2001

Ce je bil tožnik na zacasnem delu v Nemciji že od leta 1991 in se je v Slovenijo vracal le obcasno, to ne pomeni, da je neprekinjeno dejansko prebival v Sloveniji pet let pred vložitvijo prošnje za sprejem v državljanstvo RS.

Sodba nº in sklep I Up 109/98 of Upravni oddelek, March 29, 2001

ZA izrek ukrepa iz 73. clena ZUN zadostuje ugotovitev, da se gradi ali drugace posega v prostor brez dovoljenja. Lokacijska dokumentacija je podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja, ni pa dovoljenje za gradnjo. Pritožba zoper sklep o odlocitvi o zahtevi za izdajo zacasne odredbe, ki je vložena po izteku roka iz 5. odstavka 69. clena ZUS, je prepozna in jo je potrebno zavreci.

Sodba nº I Up 63/98 of Upravni oddelek, March 29, 2001

Nasutje zemljišca (travnika) s peskom in postavitev bivalnega kontejnerja na njem in elektro prikljucka je poseg v prostor, za katerega je po dolocbi 2. odstavka 50. clena ZUN potrebno lokacijsko dovoljenje.

Sodba nº I Up 235/98 of Upravni oddelek, March 29, 2001

V postopku za izrek nicnosti odlocbe ni mogoce izpodbijati dejanskega stanja, ugotovljenega v postopku, v katerem je bila izdana odlocba, katere nicnost se uveljavlja.

Sklep nº I Up 251/98 of Upravni oddelek, March 29, 2001

Tožba, v kateri ni naveden akt, ki se izpodbija, niti zakaj se toži - je pomanjkljiva; ce tožnik pomanjkljivosti ne odpravi na poziv sodišca, je ni mogoce obravnavati in jo je potrebno zavreci po 2. odstavku 29. clena ZUS.

Sklep nº I Up 44/99 of Upravni oddelek, March 29, 2001

V casu odlocanja organa na prvi stopnji Zakon o žrtvah vojnega nasilja osebam, ki so pobegnile zaradi unicenja doma, ni dajal podlage za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja (begunca). Te primere je uredila šele novela (Uradni list RS, št. 43/99).

Sodba nº I Up 41/2000 of Upravni oddelek, March 29, 2001

V casu odlocanja organa prve stopnje Zakon o žrtvah vojnega nasilja požiga, izropanja ali porušenja doma (še) ni dolocal kot dejanske podlage za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja (begunca). Šele novela (Ur.l. RS, št. 43/99) je uredila primere, med katere bi lahko bil uvršcen primer tožnice.

Sodba nº I Up 40/2000 of Upravni oddelek, March 29, 2001

V casu odlocanja organa prve stopnje Zakon o žrtvah vojnega nasilja požiga oz. izropanja domov (še) ni dolocal kot dejanske podlage za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja. Šele novela (Ur.l. RS, št. 43/99) je uredila primere, med katere bi lahko bil uvršcen primer tožnice. Zato njena pritožba ni utemeljena.

Sklep nº III R 14/2001 in III R 15/2001 of Gospodarski oddelek, March 29, 2001

Ce zakon po vložitvi tožbe doloci stvarno pristojnost drugega sodišca iste vrste, ostane še naprej stvarno pristojno za odlocitev sodišce, ki je bilo stvarno pristojno ob vložitvi tožbe.

Sodba nº III Ips 74/2000 of Gospodarski oddelek, March 29, 2001

Pogodbe ni mogoce razdreti, ce dolžnik le neznatnega dela obveznosti ni izpolnil. Ce dolžnik na upnikovo obvestilo, da razdira pogodbo ne odgovori, mu to v primeru spora, ali je pogodba razdrta, ne škoduje.

Sodba nº III Ips 110/2000 of Gospodarski oddelek, March 29, 2001

Za odlocitev o ugoditvi tožbenemu zahtevku, je sodišce prve stopnje relevantno dejansko stanje ugotavljalo in ga tudi ugotovilo. Zanjo ni potrebovalo priznanja tožene stranke. To je relevantno samo za izdajo sodbe na podlagi pripoznave, ko sodišce dejanskega stanja sploh ne ugotavlja.

Sodba nº III Ips 67/2000 of Gospodarski oddelek, March 29, 2001

Nasprotje v razlogih sodbe, ki se nanaša na uporabo materialnopravnih predpisov, ni bistvena kršitev dolocb postopka iz clena 354/1-13. Takšno sodba je z vidika pravilne uporabe materialnega prava vedno možno preiskusiti.

March 28, 2001

Sodba nº I Up 1107/99 of Upravni oddelek, March 28, 2001

Izvršitev denacionalizacijske odlocbe glede vrnitve stanovanj, v katerih so najemniki, v last in posest pomeni izrocitev kljucev izpraznjenih stanovanj skrbniku za poseben primer. Ta izvršitev pa ni izvedljiva, ker zavezanka (obcina) ne razpolaga s kljuci izpraznjenih stanovanj.

Sodba nº I Up 147/99 of Upravni oddelek, March 28, 2001

Odlocba o nacionalizaciji ima pravno naravo deklaratorne odlocbe, ki glede na obstojece dejansko stanje le ugotavlja doloceno pravno razmerje, ki že obstoji po samem zakonu.

Sodba nº I Up 1082/99 of Upravni oddelek, March 28, 2001

Ukradenim otrokom pripada doživljenjska mesecna renta v višini kot taborišcnikom po 1. alinei 16. clena ZZVN.

Sodba nº I Up 234/98 of Upravni oddelek, March 28, 2001

Ni dopustno reklamno obvešcanje z napisi na fasadah prodajaln tobacnih izdelkov, tudi ce bi šlo za prodajalne tobacnih izdelkov v smislu 3. alinee 1. odstavka 11. clena ZOUTI.

Sodba nº I Up 192/98 of Upravni oddelek, March 28, 2001

Obstoj objektivnega dejstva odsotnosti nad tri mesece iz Slovenije pomeni neizpolnjevanje pogoja iz 3. tocke prvega odstavka 10. clena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

Sodba nº I Up 236/98 of Upravni oddelek, March 28, 2001

V upravnem sporu, v katerem se presoja zakonitost odlocbe o spremembi osebnega imena (priimka) mladoletnega otroka tožnika in prizadete stranke, se ne odloca tudi o stikih med tožnikom (ocetom) in otrokom.

Sodba nº I Up 656/2000 of Upravni oddelek, March 28, 2001

Od pravilno in popolno ugotovljenega dejanskega stanja je odvisno tudi vprašanje, v kakšni obliki je možna denacionalizacija in kdo je zavezanec za denacionalizacijo.

March 27, 2001

Sklep nº VIII Ips 143/2000 of Delovno-socialni oddelek, March 27, 2001

Sodišce druge stopnje je bistveno kršilo dolocbo pravdnega postopka po 13. tocki drugega odstavka 354. clena Zakona o pravdnem postopku (ZPP 1977), ce je v nasprotju z dokazi sklepalo, da so diizocianati nevarne snovi, ce je v nasprotju z izvedenskim mnenjem sklepalo, da je bila tožnica izpostavljena navedenim snovem in ce je na trajanje tej izpostavljenosti sklepalo drugace, kot to dovoljujejo izvedenski dokazi.

Sodba nº VIII Ips 200/2000 of Delovno-socialni oddelek, March 27, 2001

Eden temeljnih postulatov postopka za ugotavljanje odgovornosti za kršitve delovnih obveznosti je nacelo objektivne identitete zahteve pristojnega organa in odlocbe disciplinskega organa. To pomeni, da se delavceva odgovornost ugotavlja na podlagi v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka opisanega konkretnega dejanja, ne pa na podlagi nedolocnega opisa ravnanj ali zgolj citiranih pravnih predpisov ( 61.clen ZTPDR )

Sodba nº VIII Ips 160/2000 of Delovno-socialni oddelek, March 27, 2001

Sodišce, ki je odlocilo o podrednem zahtevku glede obstoja delovnega razmerja, ki pa mu ni ugodilo v celoti, temvec ga je casovno omejilo, ni prekoracilo tožbenega zahtevka. S podredno postavljenim tožbenim predlogom je tožnik subjektivno in objektivno natancno opredelil pravno varstvo, ki ga je želel doseci.

Sklep nº VIII Ips 146/2000 of Delovno-socialni oddelek, March 27, 2001

Sodišce druge stopnje je storilo bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka (13. tocka 2. odstavka 354. clena ZPP/77) s tem, ko je potrdilo sodbo sodišca prve stopnje, v razlogih pa ugotavljalo, da je bila tožnica spoznana za drugo disciplinsko kršitev, kot je presodilo prvostopno sodišce.

Sodba nº VIII Ips 168/2000 of Delovno-socialni oddelek, March 27, 2001

V dokaznem postopku ni bilo ugotovljeno, da bi tožnica svojo voljo, da naj ji delovno razmerje preneha, izrazila tako, da bi bilo mogoce zanesljivo sklepati, da njena volja, da naj ji delovno razmerje preneha, obstaja. Volja strank pri sklepanju sporazuma je bistveni element sporazuma. Tudi ce bi pogodbeni stranki izrazili svojo voljo, da skleneta sporazum o prenehanju delovnega razmerja, bi bil sporazum, ki bi bil sklenjen tako, da bi delavka v naprej pristala, da ji bo delovno razmerje pren...

Sodba nº VIII Ips 141/2000 of Delovno-socialni oddelek, March 27, 2001

Tožena stranka je v sklepu o zahtevi tožnice za varstvo pravic, pravilno ugotovila, da bi tožnica morala svoje morebitno nasprotovanje zaposlitvi za dolocen cas izraziti z vložitvijo pravnega sredstva v 15-dnevnem roku od takrat, ko bi zvedela za okolišcine, za katere sodi, da kažejo na nezakonitost sklenitve delovnega razmerja za dolocen cas ter da tožnica tega ni storila. Tožnica je za morebitne nezakonitosti v zvezi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas zvedela najkasneje ob iz...

Sodba nº VIII Ips 110/2000 of Delovno-socialni oddelek, March 27, 2001

Sodišce druge stopnje je zmotno uporabilo materialno pravo, ko je štelo, da obvestilo tožene stranke tožniku in s katerim je tožena stranka tožnika obvestila, da mu zaradi neizplacanih plac po kolektivni pogodbi dolocen znesek, ni priznanje dolga. Zavzelo je stališce, da je potrdilo treba šteti le za del izvedbe lastninskega preoblikovanja tožene stranke. Priznanje dolga tožene stranke je res imelo pravne ucinke na podrocju lastninjenja, prav tako pa ima pravne ucinke tudi na podrocju celotne...

Sklep nº VIII Ips 163/2000 of Delovno-socialni oddelek, March 27, 2001

Revizija je pri ugotavljanju razlogov za obnovo postopka v obnovitvenem postopku še bolj omejena, kot v drugih postopkih, saj je glede dovoljenosti obnove za preizkus dejansko odprto samo vprašanje pravilne uporabe dolocbe 421. clena ZPP-77. Ker je bil predlog za obnovo postopka vložen po dolocbi 4. in 9. tocke 421. clena ZPP-77, bi bila v spornem primeru obnova postopka dovoljena le, ce bi revident razpolagal s kazensko sodbo, v kateri bi bile ugotovljene krive izpovedi pric ali ce bi revide...

Sodba nº VIII Ips 106/2000 of Delovno-socialni oddelek, March 27, 2001

V postopku pred sodišcem prve stopnje je bilo ugotovljeno, da pravna prednica prvotožene stranke v postopku ugotavljanja trajno presežnih delavcev ni uporabila kriterijev za dolocitev teh delavcev in ni postopala v skladu z dolocbo 36.b clena ZDR. Sodišce druge stopnje je poleg tega še izrecno poudarilo, da delo delavca ne more postati trajno nepotrebno, ce bi ga bilo možno razporediti na drugo delo ali mu delo zagotoviti s krajšo dokvalifikacijo ali prekvalifikacijo (36.a clen ZDR). Ker tore...

Sodba nº VIII Ips 154/2000 of Delovno-socialni oddelek, March 27, 2001

Dejstvo, da je bila v bolniškem staležu, še ni opravicilo tudi za izostanek s seje disciplinske komisije. Revizijsko sodišce ne dvomi v strokovna mnenja (odlocitev) pristojnih zdravnikov (prav tako ne pritožbeno sodišce), da revidentka v casu, ko ji je bil priznan bolniški stalež, za delo ni bila sposobna. Kljub temu pa bi lahko, tako kaže potrdilo zdravnice z dne 19.05.1995, vsaj 21.06.1995 prisostvovala in tudi bila zaslišana na seji disciplinske komisije. Ker ji je bilo vabilo za to sejo p...

Sodba nº VIII Ips 161/2000 of Delovno-socialni oddelek, March 27, 2001

Odgovornost za povrnitev škode temelji na objektivni okolišcini nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. To nezakonitost je lahko povzrocil samo organ, ki je o prenehanju delovnega razmerja odlocil, zato delavec, razen morda v izjemnem primeru, na zakonitost odlocitve organa ne more vplivati in zato praviloma tudi ne more biti sokriv za nezakonito odlocitev. Tako tudi ne v spornem primeru, saj je bilo razlicno tolmaceno le sporno vprašanje, ali je bila tožnicina odsotnost z dela zaradi teg...

March 22, 2001

Sodba nº II Ips 399/2000 of Civilni oddelek, March 22, 2001

Presoja višine odškodnine zaradi neutemeljenega pripora.

Sklep nº II Ips 422/2000 of Civilni oddelek, March 22, 2001

Fasada sama sicer ni gradba v smislu 631. clena ZOR, je pa nujen in tako pomemben del gradbe, da lahko napake pri njeni izdelavi vplivajo na solidnost gradbe kot celote (644. clen ZOR).

Sklep nº II Ips 16/2001 of Civilni oddelek, March 22, 2001

Pri odlocanju o ugovoru zoper sklep o izvršbi pazi sodišce po uradni dolžnosti samo na razloge, ki so navedeni v drugem odstavku 55. clena ZIZ.

Sodba nº II Ips 450/2000 of Civilni oddelek, March 22, 2001

S pooblastilom za zastopanje, ki ga da stranka odvetniku in ga ta sprejme, je vzpostavljeno mandatno razmerje, ki ga ureja XVIII. poglavje Zakona o obligacijskih razmerjih, posebej pa še Zakon o odvetništvu.

Sodba nº II Ips 5/2001 of Civilni oddelek, March 22, 2001

Pravna podlaga v odškodninskem sporu, nastalem zaradi letalske nesrece ob panoramskem letu, je v posebnem predpisu, ki ureja obligacijska razmerja v zracni plovbi.

Sodba nº II Ips 445/2000 of Civilni oddelek, March 22, 2001

Vojaške starešine, ki razpolagajo z znanjem in izkušnjami pri postavljanju vojaških naborov, so odredile, da se vodovodno korito za pomivanje in umivanje postavi na vzpetini nad taborom, pri tem pa ob dejstvu, da se je voda prelivala cez rob korita, ni bilo poskrbljeno za odvodnjavanje, kar je imelo za posledico, da je voda tekla proti vojaškemu taboru, zaradi cesar je bil travnat teren med koritom in taborom razmocen in blaten. Ravno zardi razmocenega in blatnega travnatega terena pod vodnim...

Sodba nº II Ips 453/2000 of Civilni oddelek, March 22, 2001

Neka dejavnost je nevarna takrat, ko je tveganje vecje od obicajnega, nevarnosti, ki so jim izpostavljeni udeleženci take aktivnosti, pa presegajo nevarnosti katerim je izpostavljen clovek pri obicajnih opravilih (drugi odstavek 154. clena ZOR). Glede na višino vojaške ovire imenovane "tarzanka", nacina njenega premagovanja (preprijemanja z rokami, zaradi cesar pride do nihanja telesa) in dejstva, da so bile približno tri metre in pol od tal odmaknjene kovinske precke spolzke, je treba premag...

Sodba nº II Ips 366/2000 of Civilni oddelek, March 22, 2001

Odškodninska odgovornost delodajalca temelji na 73. clenu Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, po katerem mora delodajalec povrniti škodo, ki jo utrpi pri delu ali v zvezi z delom, po splošnih nacelih o odškodninski odgovornosti. ZOR doloca kot podlago odgovornosti krivdno nacelo z obrnjenim dokaznim bremenom (prvi odstavek 154. clen ZOR) kar pomeni, da se krivda delodajalca predpostavlja, ta pa se lahko razbremeni odgovornosti, ce dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde.

Sklep nº I R 17/2001 of Civilni oddelek, March 22, 2001

Dejstvo, da tožnik kot odvetnik pogosto nastopa pred sodišcem, pri katerem je bila tožba vložena, ne more biti razlog za to, da bi sodnik ravnal drugace, kot je doloceno v 2. clenu ZSS.

Sodba nº I Up 154/98 of Upravni oddelek, March 22, 2001

Sklicevanje tožnice v pritožbi na skrajno silo zaradi zašcite njenega premoženja in življenja, v primeru gradnje objekta brez lokacijskega dovoljenja oziroma odlocbe o dovolitvi priglašenih del, ni razlog iz 72. clena ZUS, zaradi katerega se sme izpodbijati sodba.

Sodba nº I Up 119/98 of Upravni oddelek, March 22, 2001

Sklicevanje tožnika, da je ograja, postavljena v nasprotju z odlocbo o dovolitvi priglašenih del, potrebna zaradi zašcite premoženja pred sosedom, ni pritožbeni razlog iz 72. clena ZUS.

Sodba nº I Up 666/2000 of Upravni oddelek, March 22, 2001

Ovira za vrnitev podržavljene nepremicnine obstoji, ce so kumulativno izpolnjeni vsi pogoji, ki jih doloca zakon. Ce prvi pogoj - da nepremicnina služi za opravljanje dejavnosti državnih organov ali za opravljanje dejavnosti s podrocja javnih služb ni izpolnjen, ostalih pogojev ni potrebno ugotavljati. Ce nepremicnina, ki je predmet denacionalizacije, ni s posebnim aktom razglašena za kulturni spomenik, je neutemeljen ugovor, da je za odlocanje pristojno Ministrstvo za kulturo.

Sklep nº I Up 679/2000 of Upravni oddelek, March 22, 2001

Ni izkazana pritožba tožnice, niti njene pravne prednice, zato ni dopusten upravni spor. Po dolocbi 2. odstavka 4. clena ZUS upravni spor ni dopusten, ce stranka, ki je imela možnost vložiti pritožbo zoper upravni akt, pritožbe ni vložila ali pa jo je vložila prepozno.

Sklep nº I Up 90/98 of Upravni oddelek, March 22, 2001

Sodni sklep je bil vrocen v casu sodnih pocitnic. Ker se je po dolocbi 3. odstavka 83. clena Zakona o sodišcih (Ur.l. RS, št. 19/94 in 45/95), ki je veljal ob vrocitvi, cas sodnih pocitnic štel kot cas, ko sodišce ne dela in se sodna pisanja ne vrocajo, vrocitev ni mogla biti veljavno opravljena, zato je rok za vložitev pritožbe zacel teci prvi naslednji dan po izteku sodnih pocitnic. Da procesni roki v casu sodnih pocitnic ne tecejo, je bilo izrecno doloceno z novelo navedenega zakona.

Sodba nº I Up 86/98 of Upravni oddelek, March 22, 2001

Dolocbi 4. in 89. clena ZDoh nista le procesnega znacaja, ampak imata tudi materialno pravne ucinke, ker vplivata na višino odmere dohodnine. Zato ju ni mogoce uporabiti pri odmeri dohodnine za leto, v katerem ti dolocbi še nista veljali.

Sodba nº I Up 690/2000 of Upravni oddelek, March 22, 2001

Ce premoženje ni bilo podržavljeno pravnim prednikom vlagatelja denacionalizacijskega zahtevka, Zakon o ravnanju s premoženjem, ki so ga lastniki morali zapustiti med okupacijo in s premoženjem, ki so jim ga odvzeli okupator ali njegovi pomagaci (Uradni list FLRJ, št. 64/46) ne more biti podlaga za uveljavljanje vrnitve tega premoženja po dolocbah ZDen.

Sodba nº I Up 674/2000 of Upravni oddelek, March 22, 2001

Presoja o tem, ali gre za hudo bolezen, zaradi katere obsojenec ni zmožen prestajati zaporne kazni ob zagotovljenem zdravljenju, ne more biti prepušcena niti upravnemu organu niti sodišcu.

Sodba nº II Up 36/99 of Upravni oddelek, March 22, 2001

V ZDen ni podlage, da bi uporabniki stavbnih zemljišc, ki so pravico uporabe podedovali, uspešno uveljavljali vrnitev stavbnih zemljišc, ne glede na to, ce gre za nezazidana stavbna zemljišca.

Sodba nº I Up 102/98 of Upravni oddelek, March 22, 2001

Ne gre za zmotno uporabo materialnega prava, ce je bila v zvezi z dolocbo 2. odstavka 35. clena Zakona o državljanstvu FLRJ uporabljena dolocba njegove novele, objavljene v Uradnem listu FLRJ, št. 105/48

Sodba nº I Up 556/2000 of Upravni oddelek, March 22, 2001

Rok za podaljšanje dovoljenja za zacasno prebivanje po 1. odstavku 31. clena ZTuj je materialni rok. Zamuda tega roka ima za posledico izgubo pravice.

Sodba nº I Ips 150/97 of Kazenski oddelek, March 22, 2001

Ceprav je prišlo v casu od storitve kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa po 3. in 1. odstavku 251. clena KZ-77 do spremembe kazenskega zakona, sodišce ni kršilo kazenskega zakona z izrekom varnostnega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila B kategorije po 68. clenu KZJ.

Sodba nº I Ips 78/2001 of Kazenski oddelek, March 22, 2001

S tem ko zagovornik ne sprejema ugotovljenih dejstev oziroma njihove ocene glede obstoja pripornih razlogov, napada ugotovljeno dejansko stanje. Iz tega razloga pa po 2. odstavku 420. clena ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 267/98 of Kazenski oddelek, March 22, 2001

Dejstvo, da se je sodišce prve stopnje pri ugotavljanju poškodbe kot elementa kaznivega dejanja razžalitve po 1. odstavku 169. clena KZ oprlo na "zdravniško spricevalo", ni v nasprotju s pravili ZKP o ugotavljanju dejstev, saj ga je ocenjevalo kot vsak drug dokaz, za izvedeništvo pa ni bilo nobene potrebe.

Sodba nº I Ips 242/98 of Kazenski oddelek, March 22, 2001

Dolocilo "v organizirani skupini spraviti drugega cez mejo" iz 2.odstavka 311. clena KZ, ki je veljalo do uveljavitve sprememb KZ dne 23.4.1999, ni pomenilo, da je organizirana skupina potrebna na strani storilcev kaznivega dejanja. Kaznivo dejanje je storil tisti, ki je spravil cez mejo organizirano skupino ljudi.

Sodba nº I Ips 207/98 of Kazenski oddelek, March 22, 2001

Ker se predlog za kazenski pregon po 1. odstavku 53. clena ZKP poda pri državnem organu, ki je upravicen sprejeti kazensko ovadbo, to pa je po 147. clenu ZKP pristojni državni tožilec, kaznivo dejanje žaljive obdolžitve po 1. odstavku 171. clena KZ pa je bilo storjeno na škodo okrožnega državnega tožilstva (2. odstavek 178. clena KZ), predlog za kazenski pregon ni bil potreben. V obravnavanem primeru je namrec okrožni državni tožilec s pravocasno vloženim predlogom za pregon sam sebi podal ta...

Sodba nº I Ips 258/98 of Kazenski oddelek, March 22, 2001

Ne gre za kršitev kazenskega zakona, ce je pritožbeno sodišce kot obteževalno okolišcino upoštevalo, da se je obsojenec brez povoda agresivno obnašal do oškodovanca. Za kršitev kazenskega zakona po 5. tocki 372. clena ZKP bi šlo le, ce bi bila z odlocbo o kazni prekoracena pravica, ki jo ima sodišce po zakonu.

Sodba nº I Ips 69/2001 of Kazenski oddelek, March 22, 2001

Ker vložnik zahteve za varstvo zakonitosti izpodbija pravnomocen sklep o podaljšanju pripora zaradi ponovitvene nevarnosti zgolj z vidika zakonske ureditve, ne navaja pa okolišcin, ki bi potrjevale njegovo trditev, da je sodišce s podaljšanjem pripora ravnalo v nasprotju z nacelom sorazmernosti, je zahteva neutemeljena.

Sodba nº I Ips 64/2001 of Kazenski oddelek, March 22, 2001

Dejansko vprašanje je, ali je obtoženec še odvisnik ali ne. Po izrecni dolocbi 2. odstavka 420. clena ZKP ni stvar presoje v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti, ali je bilo to vprašanje v postopku o podaljšanju pripora pravilno ugotovljeno.

Sklep nº VIII R 2/2001 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2001

Po dolocbi 67. clena ZPP lahko Vrhovno sodišce na predlog stranke ali sodišca odloci, da naj postopa v posamezni zadevi drugo stvarno pristojno sodišce, ce je ocitno, da bi se tako laže opravil postopek, ali ce so za to drugi tehtni razlogi. Predlagatelj mora torej v predlogu navesti okolišcine, ki kažejo, da bi - ce bi bilo za odlocanje doloceno drugo stvarno pristojno sodišce - bil postopek ocitno lažje opravljen ali da so drugi tehtni razlogi za predlog.

March 21, 2001

Sklep nº I Up 310/2001 of Upravni oddelek, March 21, 2001

Tožeca stranka bi morala izkazati z listinskimi dokazi verjetnost nastanka težko popravljive škode, kar pa je v konkretnem primeru ostalo v celoti neizkazano. Tega ne more izkazati le z navedbo listin, ne da bi jih predložila prvostopnemu sodišcu na podlagi 1. odstavka 69. clena ZUS.

Sodba nº I Up 221/98 of Upravni oddelek, March 21, 2001

Ker tožnica za izgradnjo drvarnice z nadstreškom ni imela lokacijskega dovoljenja, predpisanega v 50. clenu ZUN, je ukrep urbanisticnega inšpektorja utemeljen.

Sklep nº I Up 11/2000 of Upravni oddelek, March 21, 2001

Podana je bistvena kršitev dolocb postopka, ker je predsednik senata, ki je odlocal v obravnavanem upravnem sporu, izdal in podpisal odlocbo tožene stranke, s katero je med upravnim postopkom tožena stranka odpravila sklep upravnega organa prve stopnje o zavrženju zahteve za izdajo zacasne odredbe.

Sklep nº I Up 641/99 of Upravni oddelek, March 21, 2001

Tožniku kot vojaški osebi v italijanski vojski, ki so ga po kapitulaciji Kraljevine Italije 9.9.1943 ujele nemške okupacijske sile na teritoriju Kraljevine Jugoslavije in ga odpeljale v nemško vojaško ujetništvo, ne pripada status žrtve vojnega nasilja po dolocbah Zakona o žrtvah vojnega nasilja za cas, prebit v nemškem vojaškem ujetništvu.

Sodba nº I Up 88/98 of Upravni oddelek, March 21, 2001

Sodišce prve stopnje je edino na podlagi izpiskov iz zemljiške knjige, ki so v upravnih spisih, lahko utemeljeno sklepalo, da je bila sporna terasa v letu 1995 še v lasti obcine, ki je zato lahko tudi obracunala komunalno takso za uporabo javne površine.

Sodba nº I Up 147/98 of Upravni oddelek, March 21, 2001

Za zapušcen vojaški material v smislu ZVojI je šteti vojaški material, ki ostane po koncani dejavnosti vojaških enot na dolocenem obmocju brez nadzora in zašcite.

Sodba nº I Up 101/98 of Upravni oddelek, March 21, 2001

Stranke v postopku ugotavljanja državljanstva, kot predhodnega vprašanja v postopku denacionalizacije, so lahko le upravicenec in njegovi pravni nasledniki.

Sklep nº I Up 308/2001 of Upravni oddelek, March 21, 2001

Odlocba o prekršku ni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu; v teh zadevah je sodno varstvo zagotovljeno z Zakonom o prekrških.

Sodba nº I Up 732/99 of Upravni oddelek, March 21, 2001

Glede dolocenega podržavljenega premoženja ima pravico (upravicenje) do vložitve zahteve za denacionalizacijo upravicenec (prejšnji lastnik) podržavljenega premoženja oz. njegovi pravni nasledniki, ce je prejšnji lastnik umrl.

Sodba nº I Up 681/2000 of Upravni oddelek, March 21, 2001

Prizadeta stranka bi morala biti vkljucena v lokacijski postopek, da bi lahko v njem zavarovala svoje pravice oz. pravne koristi.

Sklep nº I Up 95/98 of Upravni oddelek, March 21, 2001

Tudi v tožbi, s katero se izpodbija posamicni akt zaradi varstva ustavnih pravic, je treba navesti akt, ki se izpodbija, in ga priložiti tožbi; ce tožnik ne odpravi teh pomanjkljivosti na pravilen poziv sodišca (1. odstavek 29. clena ZUS), je treba tako pomanjkljivo tožbo zavreci.

Sodba nº I Up 56/98 of Upravni oddelek, March 21, 2001

Za uspeh ukrepa po 73. clenu ZUN zadostuje ugotovitev, da gre za gradnjo brez ustreznega dovoljenja, ki ga predpisuje ZUN, pri cemer okolišcine, ki so vodile k takšni gradnji, niso pravno pomembne.

Sodba nº I Up 671/2000 of Upravni oddelek, March 21, 2001

Dolocbe 2. alinee 33. clena ZGJS ni mogoce razumeti kot izvedbe pooblastila iz 67. clena ZLS, ki doloca, da o posameznih stvareh iz obcinske pristojnosti odloca tudi kdo drug kot obcinska uprava. Kadar že iz samega zakona izhaja, da mora o upravni stvari odlociti o zadevi obcinska uprava, s splošnim obcinskim aktom ni mogoce prenesti pristojnosti za odlocanje na drug organ.

March 20, 2001

Sklep nº II Ips 156/2000 of Civilni oddelek, March 20, 2001

Dogovor med d.o.o. A in d.o.o. B ter družbeniki d.o.o. A o delnem opravljanju financnih poslov d.o.o. B za d.o.o. A; o razdelitvi opravljanja dejavnosti d.o.o. A med njenimi družbeniki in njihovi enakomerni udeležbi pri ustvarjeni denarni razliki v d.o.o. A; o subsidiarni odgovornosti družbenikov d.o.o. A za dolgove d.o.o. A do d.o.o. B in njihovi skupni rešitvi pravnih in financnih vprašanj v slucaju prenehanja d.o.o. A, vse to za dosego skupne koristi -

Sklep nº III Ips 22/2001 of Gospodarski oddelek, March 20, 2001

Rok 15 dni iz prvega odstavka 144. clena ZPPSL je prekluziven.

Sklep nº III Ips 12/2001 of Gospodarski oddelek, March 20, 2001

Po 118. clenu ZPPSL se ne domneva, da je upnik vedel oz. bi moral vedeti za neplacevitost dolžnika.

March 16, 2001

Sodba nº I Up 22/98 of Upravni oddelek, March 16, 2001

Ukrep urbanisticnega inšpektorja - odstranitev objekta - je bil, ob ugotovitvi, da je bila vloga tožnika za izdajo odlocbe o dovolitvi priglašenih del pravnomocno zavrnjena, utemeljen in skladen z dolocili 3. odstavka 74. clena ZUN.

March 15, 2001

Sodba nº II Ips 423/2000 of Civilni oddelek, March 15, 2001

Tožnik v prometni nesreci ni bil soudeležen kot voznik motornega vozila in zato v njegovi zadevi ni mogoce uporabiti 178. clena ZOR, kot zmotno uveljavlja v reviziji. Je pa tožnik s tem, da ni bil pripet z varnostnim pasom, prispeval k vecjemu obsegu škode, saj je zletel skozi vetrobransko steklo in si ob tem poškodoval glavo in vratno vretence.

Sodba nº II Ips 433/2000 of Civilni oddelek, March 15, 2001

Pravica do posesti in pravica do uporabe stvari v solastnini sta poleg pravice do razpolaganja temeljni upravicenji, ki ju daje lastninska pravica, in kot taki varovani tudi v razmerju med samimi solastniki. Zato je ob uporabi 14. clena ZTLR mogoce tudi v pravdi urediti razmerje med solastniki zaradi nemotene uporabe solastne stvari. Odprt nepravdni postopek za razdružitev in razdelitev solastne nepremicnine torej ni ovira za ureditev uporabe solastne stvari v pravdi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners