Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2001

April 25, 2001

Sodba nº II Ips 432/2000 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Dejstvo, da sodišce obvestilo o pravdi drugega, ni kršitev, ki bi jo lahko stranke uspešno uveljavljale z revizijo.

Sodba nº II Ips 487/2000 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 498/2000 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Presoja višine odškodnine za strah, duševne bolecine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti in telesne bolecine.

Sodba nº II Ips 389/2000 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Neporavnana devetina obveznosti pomeni njen neznatni del.

Sodba nº II Ips 524/2000 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Presoja višine odškodnine za telesne bolecine, strah in duševne bolecine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti.

Sklep nº I R 28/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Ceprav bi to narekovali razlogi smotrnosti Vrhovno sodišce ne sme dolociti drugega sodišca, da postopa v zadevi, ce to sodišce (okrožno) ni stvarno pristojno (ker je pristojno okrajno sodišce).

Sodba nº II Ips 129/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Dolocbe 83. clena ZZZDR ni mogoce razlagati tako, da preživninska obveznost razvezanega zakonca ne preneha, ce drugi zakonec sklene novo (izven)zakonsko zvezo z nekom, ki ga ni sposoben preživljati.

Sodba nº II Ips 505/2000 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Kot zastopnik po drugem odstavku 385. clena ZOR je mišljen zakonski zastopnik ne pa pooblašcenec - odvetnik.

Sklep nº II Ips 480/2000 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Po 154. clenu ZOR nosi dokazno breme za razbremenitev odškodninske odgovornosti delodajalec. On je tisti, ki mora dokazati, da za škodo, ki jo pretrpi delavec, ni odgovoren, (ne krivdno ne objektivno). In sicer ne glede na to, ali obstajajo posebni predpisi o nacinu konkretnega dela. Delodajalec (tožena stranka) mora organizirati delo tako, da poteka varno (16. clen v casu nastanka škode veljavnega Zakona o varstvu pri delu, Ur. l. SRS, št. 32/74 do Ur. l. RS, št. 57/96).

Sodba nº I Up 179/2000 of Upravni oddelek, April 25, 2001

V postopku za izdajo gradbenega dovoljenja pristojni organ le preverja, ali je investitor k zahtevi predložil vse potrebne listine in ce je projekt izdelan skladno s pogoji iz pravnomocnega lokacijskega dovoljenja.

Sklep nº I Up 48/99 of Upravni oddelek, April 25, 2001

Odlocitve Ustavnega sodišca RS, ki se nanašajo na presojo zakonitosti in ustavnosti, ni mogoce izpodbijati v upravnem sporu, ker ne gre za upravni ali posamicni akt, pa tudi to odlocanje ne sodi v sodno pristojnost.

Sodba nº I Up 228/98 of Upravni oddelek, April 25, 2001

Ker tožnik v dolocenem roku treh mesecev ni predložil dokazil o trajnem viru preživljanja, niti tožene stranke ni obvestil, da dokazil iz utemeljenih razlogov ne more predložiti, ceprav je bil opozorjen na posledice, ki bodo sledile, je bilo potrebno njegovo vlogo za sprejem v državljanstvo zavrniti.

Sodba nº I Up 120/98 of Upravni oddelek, April 25, 2001

Pred pricetkom gradnje, tudi nadomestne, je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje. Dolocba 4. odstavka 16. clena ZUN se izrecno nanaša na odlocbo, izdano po 73. clenu ZUN.

Sklep nº I Up 432/2001 of Upravni oddelek, April 25, 2001

Zacasna ureditev stanja je ob pogojih v 2. odstavku 69. clena ZUS možna predvsem zaradi preprecitve dolocenih hujših posledic. Ni pa z njo (praviloma) mogoce odpraviti že nastalih posledic. V ZUS je taka izjema urejena le v dolocbi 3. odstavka 69. clena ZUS, za kar pa v tem primeru ne gre.

Sklep nº I Up 433/2001 of Upravni oddelek, April 25, 2001

Zacasna ureditev se kot izjemno procesno sredstvo lahko nanaša le na dejansko urejanje stanja, ne more pa nadomestiti dovoljenja za gradnjo, niti vzpostaviti socasne veljavnosti dveh, po vsebini drugacnih dovoljenj za gradnjo istih objektov.

Sklep nº I Up 431/2001 of Upravni oddelek, April 25, 2001

Tožnica ni izkazala hujših škodljivih posledic, ki bi jih bilo treba (glede na sporno pravno razmerje) z zacasno odredbo odvrniti. Nižja placa v višini 30% in zatrjevane psihicne motnje zaradi izgube statusa državne podsekretarke ne morejo biti tiste hujše škodljive posledice, ki bi jih bilo potrebno odvrniti do pravnomocnosti odlocbe o presoji zakonitosti izpodbijane odlocbe.

Sklep nº I Up 407/2001 of Upravni oddelek, April 25, 2001

Z zacasno odredbo po 1. odstavku 69. clena ZUS tožnik lahko, pod dolocenimi pogoji, zahteva odložitev izvršitve akta, ki ga izpodbija v upravnem sporu. Ni podlage za izdajo take zacasne odredbe, ce akta, ki je izpodbijan v upravnem sporu, ni mogoce izvršiti po dolocbah ZUP. Zacasna ureditev stanja je ob pogojih iz 2. odstavka 69. clena ZUS možna predvsem zaradi preprecitve dolocenih hujših škodljivih posledic, ki morajo biti v zahtevi verjetno izkazane. Praviloma z njo ni mogoce odpraviti že ...

Sodba nº I Up 114/99 of Upravni oddelek, April 25, 2001

Spremenjene razmere, nastale po izdaji izpodbijane odlocbe, ne morejo vplivati na zakonitost te odlocbe. Pritožbeno sodišce ne more upoštevati pritožbenih navedb, ki se nanašajo na dokaze, ki jih je tožeca stranka predložila po izdaji izpodbijane odlocbe.

Sodba nº I Up 396/99 of Upravni oddelek, April 25, 2001

Oseba, ki je po prisilni mobilizaciji v nemško vojsko postala clan enot SS, katerih pripadniki so bili vsi clani nacisticne stranke NSDAP, je po dolocbah 4. clena ZZVN izkljucena iz kroga oseb, ki imajo pravico uveljavljati status žrtve vojnega nasilja.

April 24, 2001

Sodba nº I Ips 116/2001 of Kazenski oddelek, April 24, 2001

Ni podana kršitev 8. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP, ce je ponovitvena nevarnost kot priporni razlog med drugim utemeljena tudi z oceno okolišcine, da je pristojni državni tožilec pred izdajo izpodbijanih sklepov o priporu vložil zahtevo za uvedbo preiskave zaradi drugih kaznivih dejanj, saj ta omogoca oceno obdolženceve osebnosti v smeri ponovitvene nevarnosti ocitanih kaznivih dejanj v tem postopku.

Sodba nº I Ips 118/2001 of Kazenski oddelek, April 24, 2001

Z zahtevo za varstvo zakonitosti uveljavljene kršitve morajo biti konkretizirane in tako obrazložene, da se da preizkusiti, ali so sploh podane. Zato razlogov, s katerimi je vložnik utemeljeval ustavno pritožbo, ta pa je priloga zahteve za varstvo zakonitosti, ni mogoce upoštevati kot sestavni del obrazložitve. Razlogi bi morali biti v sami zahtevi dolocno navedeni.

Sodba nº I Ips 117/2001 of Kazenski oddelek, April 24, 2001

Ker je po 10. clenu KZ kaznivo dejanje izvršeno tako na kraju, kjer je storilec delal ali bi moral delati, kot na kraju, kjer je nastala prepovedana posledica, se v primeru, ko se eden od teh krajev nahaja v prostoru teritorialne veljave kazenskega zakona, po omenjeni fikciji šteje, kot da je kaznivo dejanje v celoti storjeno na tem prostoru, ceprav to ne ustreza resnicnosti.

Sodba nº VIII Ips 212/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 24, 2001

Ker je poravnava dvostranski posel, veljajo zanjo vsa pravila, ki veljajo za dvostranske pogodbe, med drugim tudi nacelo enakopravnosti obligacijskih subjektov (11. clen ZOR) in nacelo enake vrednosti dajatev (15. clen ZOR). Iz dolocbe 2. odstavka 15. clena je povzeti, da nesorazmerje vrednosti dajatev ni vedno sakcionirano, ampak le tedaj, kadar zakon doloci v katerih primerih ima kršitev tega nacela pravne posledice.

Sodba nº VIII Ips 219/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 24, 2001

Pomanjkljivost dokoncne odlocbe - ki je brez pravnega pouka ali z napacnim pravnim poukom - sankcionira dolocbo 2. odstavka 102a clena ZDR s tem, da dopušca izjemo od nacela "ignoration iuris nocet".

Sodba nº in sklep VIII Ips 210/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 24, 2001

Pravica do sodnega varstva, torej tudi pravica do odlocanja v stvari sami, je nacelo, ki je doloceno v 14., 22. in 23. clenu Ustave Republike Slovenije in v prvem odstavku 6. clena Konvencije o varstvu clovekovih pravic in temeljnih svobošcin. Izjeme od tega nacela, torej primeri, ko je treba tožbo zavreci, so izrecno dolocene v ZPP/77.

Sodba nº VIII ips 180/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 24, 2001

Revident navaja, da za izrek disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja niso bile ugotovljene kvalifikatorne okolišcine, vendar pri tem ne upošteva, da mu je bil izrecen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti, za katero se delavcu obvezno izrece disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, zato okolišcin, ki dopušcajo izrek tega ukrepa ob storitvi hujših kršitev, ni bilo treba ugotavljati (2. odstavek 45. clena ZDDO).

Sodba nº VIII Ips 176/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 24, 2001

Revizijsko sodišce je preizkusilo tudi ocitke revidenta, da za izdajo zamudne sodbe niso obstajali pogoji 3. in 4. tocke 1. odstavka 318. clena ZPP. Pri tem je ugotovilo, da utemeljenost tožbenih zahtevkov izhaja iz dejstev, ki jih tožnik navaja v tožbi ter da listine, ki jih je predložil tožnik s tožbo, niso v nasprotju z dejstvi, na katere opira tožnik svoj zahtevek. Zmotna je trditev tožene stranke, da bi moral tožnik ob vložitvi tožbe predložiti pisne dokaze o odobritvi letnega dopusta, s...

Sodba nº VIII Ips 18/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 24, 2001

Prenos državljanstva drugih republik nekdanje SFRJ, ki niso pridobili državljanstva Republike Slovenije, iz registra stalnega prebivalstva v evidenco tujcev, po uradni dolžnosti, nima zakonite podlage. Zato je pridobitev pravice do varstvenega dodatka iz 23.clena novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju odvisna od predhodne rešitve vprašanja ali je bila uživalka pokojnine tudi že 1.7.1966 upravicena do stalnega prebivališca v Republiki Sloveniji.

Sodba nº VIII Ips 177/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 24, 2001

Zakonska ureditev ugotavljanja presežkov zaradi nujnih operativnih razlogov ureja nacin in postopek tega ugotavljanja, pri cemer ta nacin in postopek veljata za delodajalce kot fizicne osebe in za pravne osebe (33. clen Zakona o delovnih razmerjih).

Sklep nº VIII Ips 182/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 24, 2001

Pri priznavanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja je zato treba v primerih, ki jih obravnavajo dolocbe 34. clena ZZVZZ razcistiti dve vprašanji. Prvic vprašanje zavarovanceve zacasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni in drugic izpolnjevanje pogojev za priznanje pravice do denarnega nadomestila po dolocbah 29. clena ZZVZZ in 34. clena ZZVZZ. Zato bi sodišce moralo (enako pa pred njim že revidentka sama, saj tudi ta o pravici do nadomestila govori samo v obrazložitvi, ne pa tudi v izreku odl...

Sodba nº VIII Ips 211/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 24, 2001

Neupravicen izostanek z dela zaporedoma vec kot pet delovnih dni je, ce ga delodajalec ugotovi, resen razlog za prenehanje delovnega razmerja. Revizijsko sodišce poudarja, da delavec ne sme in ne more samovoljno, mimo aktov podjetja in mimo ustreznih sklepov, odklanjati dela v organizaciji, saj samovolja, ki se dejansko pokaže v odsotnosti z dela, lahko predstavlja zakonit (resen) razlog za prenehanje delovnega razmerja, kar se je zgodilo tudi v spornem primeru. V revidentovem primeru bi tože...

Sklep nº VIII Ips 216/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 24, 2001

Ker je revident vložil revizijo zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišca v Ljubljani pri toženi stranki, ki je revizijo sicer odstopila pristojnemu sodišcu, vendar po poteku 30 dnevnega roka in ker je tudi "pripis na tožbo" prispel na sodišce po poteku 30 dnevnega roka je sodišce prve stopnje pravilno in v skladu z veljavnimi predpisi revizijo zavrglo kot prepozno vloženo.

April 20, 2001

Sklep nº I R 23/2001 of Civilni oddelek, April 20, 2001

Dejstvo, da je ena od toženih strank zaposlena pri stvarno in krajevno pristojnem okrajnem sodišcu, predstavlja tehten razlog za delegacijo pristojnosti po 67. clenu ZPP.

Sklep nº II Ips 76/2001 of Civilni oddelek, April 20, 2001

Sklep o dovolitvi obnove pravnomocno koncanega sodnega postopka ni sklep, s katerim bi bil postopek pravnomocno koncan, zato revizija zoper sklep ni dovoljena.

Sklep nº III Ips 69/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2001

Stranki pogodbe o trgovskem zastopanju lahko v pogodbi dolocita "resne razloge", ki upravicujejo razvezo pogodbe brez odpovedanja roka. V izjavi, s katero razdira pogodbo brez odpovednega roka, pa mora pogodbena stranka navesti konkretno dejanje, ki velja za "resen vzrok". Ne zadostuje samo sklicevanje na ustrezno dolocilo pogodbe, ce ta doloca samo abstraktni dejanski stan.

Sodba nº III Ips 76/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2001

Ugovore zoper tožbeni zahtevek temeljec na dejstvih, podprtih z dokazi, mora tožena stranka utemeljiti z navedbo konkretnih dejstev, navedbe pa podpreti z dokazi. Ta zahteva ni prevalitev dokaznega bremena na toženo stranko ampak izpolnitev 219. clena ZPP (iz leta 1977).

Sklep nº III R 18/2001 of Gospodarski oddelek, April 20, 2001

Za odlocitev o celotnem predlogu za izvršbo je v primeru, ko je predlaganih vec sredstev izvršbe, krajevno pristojno tisto sodišce, ki je krajevno pristojno za prvo navedeno sredstvo.

April 19, 2001

Sodba nº II Ips 58/2001 of Civilni oddelek, April 19, 2001

V drugem odstavku 408. clena ZPP je doloceno, da v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok senat ni vezan na postavljene zahtevke, kadar tako doloca zakon, pa o tem odloci tudi brez postavljenega zahtevka. V prvem odstavku 412. clena ZPP je nadalje doloceno, da se v sporih iz razmerij med starši in otroki ne uporabljajo dolocbe o sodbi na podlagi pripoznave, sodbi na podlagi odpovedi in zamudni sodbi ter dolocbe o sodni poravnavi.

Sklep nº II Ips 59/2001 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Tožnici sta s spremenjenim tožbenim zahtevkom zahtevali vec kot s prvotno tožbo (prej odstranitev enega objekta, sedaj dveh nepremicnih objektov in treh provizorijev). Ce pa gre za spremembo tožbe, ima takšna tožba pravno naravo nove tožbe, ki se tudi glede dovoljenosti revizije obravnava kot vsaka druga tožba.

Sodba nº II Ips 508/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Ni pravne podlage, ki bi preprecevala veljavnost sklenjenega dogovora, po katerem bo tožeca stranka z vlaganji v hišo pridobila lastninsko pravico na vložku kot sorazmernem deležu glede na vrednost cele stvari (svoboda urejanja obligacijskih razmerij - 10. clen ZOR). Stvar dokazne presoje je, ali je dogovor bil uresnicen in ali je prišlo do povecanja vrednosti stvari in v kakšnem odstotku.

Sodba nº II Ips 517/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 521/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Z oblikovalno tožbo se zahteva sprememba, preoblikovanje pravnega stanja ali pravnega razmerja. Za tak primer gre tudi, kadar stanodajalec odpoveduje najemno pogodbo iz krivdnih razlogov po Stanovanjskem zakonu. Zato se odpovedi ni mogoce izogniti in neposredno uveljavljati izpraznitvenega zahtevka. Za utemeljenost izpraznitvenega zahtevka je treba najprej odpraviti pravno podlago za uporabo stanovanja, to je odpovedati najemno pogodbo.

Sodba nº II Ips 476/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Toženec je dopitane prašice prodal drugim in ne tožeci stranki. S takim ravnanjem je kršil svojo pogodbeno obveznost. Zato je na podlagi 1. in 2. odstavka 262. clena ZOR toženi stranki dolžan povrniti škodo.

Sodba nº II ips 372/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Osebna služnost se lahko ustanovi tudi s pogodbo, kot pravnim naslovom. Vendar brez vpisa v zemljiško knjigo, to je pridobitnega nacina, služnost ne nastane. Ker tožnica v zemljiški knjigi še ni vpisana kot upravicenka sporne osebne služnosti, je s tožbo upraviceno zahtevala od toženk izstavitev zemljiškoknjižne listine za vpis služnostne pravice, torej izpolnitev pogodbe.

Sklep nº II Ips 411/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Ocena vrednosti spora (pri nedenarnih obveznostih) oziroma dolocitev denarne terjatve po višini (pri denarnih obveznostih), je procesna predpostavka za dovoljenost revizije (argumentom a contrario 382. clen ZPP).

Sodba nº II Ips 402/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

V casu pred sklenitvijo zakonske zveze pravdnih strank v letu 1974 ni bilo materialnopravnega predpisa, ki bi tožeco stranko upraviceval do skupne lastnine na stanovanjski hiši v Ljubljani iz naslova njene domnevne izvenzakonske skupnosti s tožencem. Dolocbe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih se namrec ne uporabljajo retroaktivno. Po dolocbi 233. clena zakona (Ur. l. SRS, št. 14/89) je zakon zacel veljati 01.01.1977, torej po sklenitvi zakonske zveze pravdnih strank v letu 1974. ...

Sklep nº I R 26/2001 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Samo dejstvo, da je predlagano sodišce eni od strank bližje od drugega sodišca, ne utemeljuje predloga za delegacijo.

Sklep nº I R 27/2001 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Dejstvo, da je druga toženka zaposlena pri sodišcu, ki vodi postopek, lahko motece vpliva na potek postopka.

Sklep nº II Ips 46/2001 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Za odlocitev o vrnitvi premoženja ni bistveno vprašanje, kateri od denacionalizacijskih zavezancev je upnik iz prvega odstavka 72. clena ZDen. Zavezanci morajo ta del medsebojnih razmerij urediti izven denacionalizacijskega postopka. V primeru, da sta solidarna upnika Sklad kmetijskih zemljišc in gozdov RS in Slovenska odškodninska družbe, mehanizme za poravnavanje medsebojnih obveznosti, urejata zakona o njuni ustanovitvi.

Sklep nº I R 18/2001 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Okolišcina, da je tožnik sodnik pri Okrožnem sodišcu v Slovenj Gradcu, v primeru, ko je bil sprožen postopek pred Okrajnim sodišcem v Slovenj Gradcu, pomeni tehten razlog iz 67. clena ZPP, saj se obe sodišci nahajata v isti stavbi, sodniki se med seboj osebno poznajo, se dnevno srecujejo in med seboj komunicirajo.

Sodba nº II Ips 134/2001 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Ce skupnosti med zakoncema ni vec, veljajo drugacna merila. Z locenim življenjem nastane nova osebna in premoženjska situacija, ki povzroci spremembe pri obeh zakoncih. Tožnica uveljavlja le svoje višje stroške, ne zatrjuje pa, da sama tožencu še vedno pomaga ali kako drugace skrbi zanj. Zato se tudi neutemeljeno sklicuje na 44. clen ZZZDR.

Sodba nº II Ips 502/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 494/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Kolikor pa toženec opozarja, da bi morali pravdni stranki skleniti posojilno pogodbo v pisni obliki, je treba opozoriti na prvi odstavek 67. clena ZOR, ki za pogodbe ne zahteva nikakršne oblike, razen ce zakon doloca drugace. V konkretnem primeru takega zakonskega dolocila ni, saj tožnik ni dal posojila v okviru svoje obrtne dejavnosti, temvec kot fizicna oseba drugi fizicni osebi.

Sodba nº II Ips 486/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Presoja utemeljenosti tožbenega zahtevka za vrnitev posojila, prejetega na podlagi posojilne pogodbe.

Sodba nº II Ips 61/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Nepreskrbljenost razvezanega zakonca je pravni standard, ki nujno vsebuje preizkus minimalne socialne varnosti oziroma preskrbljenosti zakonca. Ugotoviti je zato treba tista odlocilna dejstva, ki napovedujejo socialno ogroženost razvezanega zakonca in s tem obstoj preživninske obveznosti drugega - socialno mocnejšega - zakonca.

Sodba nº II Ips 503/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Podnajemno razmerje za del stanovanja ob uveljavitvi SZ - ceprav je trajalo vec kot 2 leti - ne daje podlage za prodajo po 117. clenu SZ.

Sodba nº II Ips 493/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Temelj odškodninske odgovornosti tožene stranke je v 262. clenu ZOR, torej v kršitvi same menjalne pogodbe, ker je kljub izrecno zagotovljeni lastnosti o zazidljivosti zamenjane parcele tožnikom izrocila tako parcelo, ki je to lastnost izgubila. Zato so pravilni razlogi sodišca prve stopnje, da tožena stranka ni izpolnila svoje obveznosti pošteno v vsem, kot se je glasila. Parcela je bila že ob izrocitvi obremenjena z napako, saj je bila zajeta v odloku o zazidanem nacrtu, ki ga je zaradi nep...

Sodba nº II Ips 512/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 85/2001 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Neplacila kupnine ni mogoce šteti za okolišcino, ki bi predstavljala silo, grožnjo ali zvijaco državnega organa ali predstavnika oblasti.

Sodba nº II Ips 146/2001 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Ocitek toženca, da je drugotožnica dolžna sama skrbeti za svoje preživljanje, je na nacelni ravni in po doseženi polnoletnosti in zakljucenem šolanju, utemeljen. Ni pa utemeljen, kolikor se nanaša na obdobje, za katerega je drugotožnici dosojena preživnina, ker so bili takrat izpolnjeni zakonski pogoji, ki polnoletnega otroka upravicujejo do preživnine.

Sklep nº I R 22/2001 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Dvom o nepristranskosti vseh sodnikov dolocenega sodišca ni razlog za prenos pristojnosti v smislu 67. clena ZPP.

Sklep nº II Ips 398/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

O predhodnem ali prejudicialnem vprašanju iz prvega odstavka 13. clena ZPP govorimo, kadar je meritorna rešitev odvisna od vprašanja, ali obstoji ali ne obstoji kakšna druga pravica ali pravno razmerje. V takem primeru lahko sodišce samo reši to vprašanje, ali pa postopek prekine do takrat, ko bo to vprašanje rešeno na svojem maticnem podrocju. Pri odlocanju o teh vprašanjih se mora sodišce ravnati po nacelu smotrnosti (ce je postopek na maticnem podrocju že v teku, ce se nakazuje hiter zaklj...

Sklep nº II Ips 407/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Odlocitev, ali je pravni posel sklenjen v nasprotju z dolocili 88. clena ZDen, je predhodno vprašanje za dokoncanje upravnega denacionalizacijskega postopka. Vendar pa tožbeni zahtevek meri le na ugotavljanje nicnosti pravnega posla. V upravnem postopku namrec tega vprašanja ni mogoce rešiti. Denacionalizacijski postopek, sprožen pri upravnem organu, se bo tam tudi koncal. V okviru te pravde zato ni mogoce posegati v odlocanje, ki je pridržano upravnemu organu. Pravne posledice v tej pravdi (...

Sklep nº I Up 985/2000 of Upravni oddelek, April 19, 2001

Sodišce prve stopnje bi moralo pozvati tožeco stranko, da odpravi pomanjkljivosti tožbe, ki nima sestavin po 28. clenu ZUS. Šele po tako izvedenem postopku v smislu 29. clena ZUS bi sodišce prve stopnje lahko izvedlo predhodni preizkus tožbe.

Sklep nº I Up 99/98 of Upravni oddelek, April 19, 2001

Sodišce prve stopnje je na podlagi tožbenih navedb in priloženih pisnih izjav, brez glavne obravnave, ocenilo, da dejansko stanje glede vrocitve odlocbe inšpekcijskega organa ni popolno ugotovljeno. Izvedeniško mnenje grafologa, ki ga tožena stranka brez svoje krivde ni mogla predlagati do konca postopka na prvi stopnji, je nov dokaz, ki bo lahko vplival na pravilno ugotovitev dejanskega stanja v novem sojenju.

Sklep nº I Up 417/2001 of Upravni oddelek, April 19, 2001

Nezmožnost placevanja obveznosti in slabo financno stanje zavezanca samo zase ne more biti podlaga za odložitev upravne odlocbe, ki nalaga zavezancu placilo denarne obveznosti.

Sklep nº I Up 543/2000 of Upravni oddelek, April 19, 2001

Sodišce prve stopnje izpodbijanega akta ni preizkusilo v obsegu tožbenega zahtevka, ampak se je ukvarjalo s pravnim vprašanjem, ali tožnik sploh lahko nastopa kot stranka v postopku (o cemer je bilo že odloceno s sodbo Vrhovnega sodišca RS) in ali je upravicenec do denacionalizacije, kar pa ni predmet tega, ampak denacionalizacijskega postopka. Ni pa presodilo tožbenih ugovorov, da investitor ne razpolaga z lokacijskim dovoljenjem in da ne izkazuje pravice razpolaganja z zemljišcem, ceprav la...

Sklep nº I Up 622/2000 of Upravni oddelek, April 19, 2001

Ni pogojev za zavrženje tožbe in odklonitev sodnega varstva, kadar tožnik na zahtevo sodišca ne predloži izpodbijane odlocbe, kadar sodišce na podlagi drugih podatkov lahko ugotovi opravilno številko zadeve in na tej osnovi lahko pribavi upravne spise. Zato, zlasti kadar gre za neuke stranke, ni pogojev za zavrženje tožbe po 2.

Sodba nº I Up 1142/2000 of Upravni oddelek, April 19, 2001

Ni podlage za denacionalizacijo, kadar je bilo premoženje podržavljeno po predpisu, ki ni naveden v 3. clenu ZDen.

Sklep nº I Up 403/2001 of Upravni oddelek, April 19, 2001

Prepozno pritožbo zoper sklep sodišce prve stopnje zavrže. Pritožba ni dovoljena zoper sklep, v katerem sodišce ni odlocalo o zahtevi pritožnika.

Sodba nº I Up 1122/2000 of Upravni oddelek, April 19, 2001

Na odlocanje v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja ne morejo vplivati ugovori v zvezi z zdravstvenim stanjem, za katere je ugotovljeno, da so zasebno pravne narave in nimajo opore v soglasju, ki so z zakonom predpisana za pridobitev lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº I Up 222/98 of Upravni oddelek, April 19, 2001

Po dolocbah ZOUTI za izrek inšpekcijskega ukrepa zaradi kršitve prepovedi iz 10. clena ZOUTI ni pravno pomembno, kdo je lastnik reklamnih napisov, s katerimi se reklamirajo tobacni izdelki v nasprotju z 10. clenom ZOUTI, niti, na cigavi lastnini so reklamni napisi postavljeni.

Sodba nº I Up 51/99 of Upravni oddelek, April 19, 2001

Opraviceni razlogi za izdajo dovoljenja za nabavo orožja so podani le, ce so izkazani konkretno in utemeljujejo ogroženost osebne varnosti oz. varnosti premoženja prosilca ter bi bila z nabavo orožja ta konkretna ogroženost zmanjšana ali odpravljena.

Sklep nº I Up 96/99 of Upravni oddelek, April 19, 2001

Rok, v katerem se lahko vloži tožba in sproži upravni spor, je zakonit procesni rok, ki se more podaljšati. Na drugacno odlocitev ne more vplivati neizkazana in protispisna trditev, da je bila tožba vložena na zapisnik dva ali tri mesece kasneje, ker je ni bilo mogoce vložiti pred potekom zakonitega roka.

April 18, 2001

Sklep nº VIII R 8/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2001

Stranka zlorablja procesne pravice, ce jih namenoma izvršuje tako, da sama od tega nima nobene koristi.

Sklep nº VIII R 7/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2001

Stranka zlorablja procesne pravice, ce jih namenoma izvršuje tako, da sama od tega nima nobene koristi.

Sklep nº VIII R 6/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2001

Stranka zlorablja procesne pravice, ce jih namenoma izvršuje tako, da sama od tega nima nobene koristi.

Sklep nº VIII R 5/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2001

Stranka zlorablja procesne pravice, ce jih namenoma izvršuje tako, da sama od tega nima nobene koristi.

Sklep nº VIII R 4/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2001

Stranka zlorablja procesne pravice, ce jih namenoma izvršuje tako, da sama od tega nima nobene koristi.

Sklep nº VIII R 12/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2001

Iz zakonske ureditve, po kateri je funkcionar, ki delo opravlja poklicno, upravicen do place, tisti, ki delo opravlja nepoklicno pa do sorazmernega dela place, je razvidno, da županu za delo pripadajo prejemki, ki jih je treba obravnavati po predpisih delovnega prava. Iz podatkov v spisu je razvidno, da je predmet spora denarni znesek, ki je oznacen kot bruto znesek. Iz nacina opravljanja funkcije župana, ki jo opravlja trajno in neprekinjeno ter iz narave sporne terjatve, ki je opredeljena v...

Sklep nº VIII R 13/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2001

Spor med strankama, ki sicer izvira iz pogodbe, sklenjene na podlagi pravilnika o pravicah in dolžnostih kolporterjev tiska, je spor, ki vsebuje vse elemente (individualnega), delovnega spora. Gre za spor, ki je vsebinsko povsem podoben sporu med delavcem in delodajalcem o delavcevi zatrjevani kršitvi delovne (pogodbene) obveznosti in posledicno izrecenemu disciplinskemu ukrepu prenehanja delovnega (pogodbenega) razmerja. Ce bi šlo za civilno - cisto pogodbeno razmerje, za prekinitev takega r...

Sklep nº VIII R 10/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2001

Vrnitev posojila ne predstavlja obveznosti ali premoženjske pravice iz delovnega razmerja, kar pomeni, da ne gre za zahtevek iz delovnega razmerja in o takem sporu delovno sodišce ni pristojno odlocati.

Sklep nº VIII R 3/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 18, 2001

Iz navedb v tožbi je jasno razvidno, da spor v osnovi izvira iz delovnega razmerja, saj tožnica uveljavlja placilo odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja. Ker gre za spor iz delovnega razmerja in so tudi stranke opredeljene tako, da gre za spor med delavcem in delodajalcem, to ne glede na sedanji status tožene stranke in ne glede na to, kako spor opredeljuje sama tožnica, pomeni, da so podani vsi elementi, ki po dolocbah ZDSS opredeljujejo individualni delovni spor.

April 12, 2001

Sodba nº I Up 41/99 of Upravni oddelek, April 12, 2001

Ker v denacionalizacijskem postopku upravni organ ne preverja zakonitosti akta, na podlagi katerega je bilo premoženje podržavljeno, to tudi ne more biti predhodno vprašanje v denacionalizacijskem postopku. Ni mogoce šteti, da podlaga za denacionalizacijo izhaja iz 9. tocke 3. clena ZDen, ce je bilo nacionalizirano stavbno zemljišce izroceno drugemu uporabniku skupaj s stavbo, ko niti ni moglo vec biti z odlocbo, izdano na podlagi ZNNZGZ, uporabniku naloženo, da ga izroci.

Sodba nº I Up 18/99 of Upravni oddelek, April 12, 2001

Ce je bila postavljena ograja brez ustreznega dovoljenja, tožnika ne moreta izpodbijati ukrepa urbanisticnega inšpektorja s trditvijo, da gre le za izvrševanje lastninskih upravicenj.

Sklep nº I Up 194/98 of Upravni oddelek, April 12, 2001

Zakon o kmetijskih zemljišcih (Ur.l. RS št. 59/96) doloca, da se postopki komasacije, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega zakona, koncajo po predpisih, ki so veljali ob njegovi uvedbi;

Sodba nº I Up 104/99 of Upravni oddelek, April 12, 2001

Med nicnostnimi razlogi (1. do 5. tocka 267. clena ZUP) ni razloga zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. V postopku za izrek nicnosti zato ni mogoce izpodbijati dejanskega stanja, ugotovljenega v postopku, v katerem je bila izdana odlocba, katere nicnost je uveljavljana.

Sodba nº I Up 657/2000 of Upravni oddelek, April 12, 2001

Položaj upravicenca pri vracanju podržavljenega premoženja ima lahko le ustanova, ki je ob podržavljenju bila cerkvena ustanova in lastnica premoženja, ob nadaljnjem pogoju, da je ob uveljavitvi ZDen še vedno delovala na obmocju Republike Slovenije.

Sodba nº I Ips 103/2001 of Kazenski oddelek, April 12, 2001

Pri kaznivih dejanjih, s katerimi se zdravje ljudi mocno ogroža in med taka spada tudi obtožencu ocitano kaznivo dejanje neupravicene proizvodnje in prometa z mamili po 2. v zvezi s 1. odstavkom 196. clena KZ, zadošca že manjša stopnja ponovitvene nevarnosti kot pri tistih kaznivih dejanjih, s katerimi ta varovana dobrina ni ogrožena v tolikšni meri.

Sodba nº I Ips 86/2001 in I Ips 93/2001 of Kazenski oddelek, April 12, 2001

S tem ko obdolženec ocenjuje pomen izpovedb obremenilnih pric in svojega spremenjenega zagovora, uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega pa po dolocbi 2. odstavka 420. clena ZKP ni mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners