Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2001

April 12, 2001

Sodba nº Kp 3/98 of Kazenski oddelek, April 12, 2001

Ker je bilo kaznivo dejanje razžalitve po 2. v zvezi s 1. odstavkom 169. clena KZ storjeno 21.5.1995, glede na dolocbe 111. in 112. clena KZ kazenski pregon ni vec dovoljen.

Sklep nº I Ips 308/2000 of Kazenski oddelek, April 12, 2001

Zahteva za varstvo zakonitosti zoper sklep, s katerim je Vrhovno sodišce RS po pravnomocno koncanem kazenskem postopku odlocilo o zahtevi za izredno omilitev kazni, ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 203/98 of Kazenski oddelek, April 12, 2001

Z navedbami, da je sodišce zmotno ugotovilo, da je obsojenec poškodoval brata, zagovornik uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega pa po 2. odstavku 420. clena ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 133/98 of Kazenski oddelek, April 12, 2001

S tem ko obsojenec navaja, da sodišce neutemeljeno ni verjelo pricama, verjelo pa je tretji prici, izpodbija njegovo dokazno oceno. Uveljavlja torej razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega pa po 2. odstavku 420. clena ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 96/97 of Kazenski oddelek, April 12, 2001

Zakonitost procesnih dejanj se presoja po zakonu, ki je veljal v casu, ko so bila posamezna procesna dejanja opravljena.

Sklep nº I Ips 81/2001 of Kazenski oddelek, April 12, 2001

Ker je vložnik umaknil zahtevo za varstvo zakonitosti, se jo ob upoštevanju dolocila 390. clena ZKP šteje kot nedovoljeno. V skladu z dolocilom 2. odstavka 423. clena ZKP jo je zato treba zavreci.

Sodba nº I Ips 46/98 of Kazenski oddelek, April 12, 2001

Ker po dolocbah ZKP o ogledu navzocnost lastnikov hiše in dveh pric ni potrebna, ogled, opravljen v njihovi nenavzocnosti, ni nedovoljen dokaz.

Sklep nº III Ips 25/2001 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

Pravni nasledniki družbe glede premoženja, ki je ostalo po prenehanju družbe po dolocbah 394. - 398. clena ZGD, so delnicarji (družbeniki).

Sklep nº III Ips 37/2000 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

Dolžnik in upniki lahko vkljucijo v prisilno poravnavo dogovor, da bo dolžnik svoje obveznosti iz prisilne poravnave poravnal valorizirane na dan placila, z uporabo valutne klavzule.

Sodba nº III Ips 13/2000 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

Podaljševanje roka za vrnitev posojila brez porokove vednosti ni razlog za prenehanje poroštvene obveznosti. Ce pa je zaradi tega nastala poroku kakšna škoda, ima nasproti upniku odškodninski zahtevek.

Sklep nº III Ips 3/2000 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

S tem, da sta izdali sodbi proti podružnici, ki ni pravna oseba, sta sodišci prve in druge stopnje storili bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka po 10. tocki 2. odstavka 354. clena ZPP (1977).

Sodba nº III Ips 15/2000 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

Vsebina pritožbe tožene stranke je bila taka, da pritožbenemu sodišcu ni preostalo drugega, kot da preizkusi, ali je bilo o tožbenem zahtevku že prej pravnomocno razsojeno, v dejansko stanje pa se mu ni bilo treba spušcati.

April 11, 2001

Sodba nº II Ips 470/2000 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Dogovor o skupni gradnji je obligacijskopravna podlaga za pridobitev solastninskega deleža kot stvarne pravice na novozgrajeni zgradbi, vlaganje samo pa je realizacija tega dogovora in podlaga za izracun deleža, ce ta ni vnaprej dogovorjen.

Sklep nº Cp 4/2001 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Tuja sodna odlocba se ne prizna, ce je za zadevo, za katero gre, izkljucno pristojno sodišce ali drug organ Republike Slovenije, ce je toženi zakonec slovenski državljan in ima v republiki Sloveniji stalno prebivališce (drugi odstavek 68. clena ZMZPP).

Sodba nº II Ips 132/2001 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Ugotovljene otrokove potrebe, zmožnost njegovih staršev in dejstvo, da otrok živi pri materi, narekuje nekoliko drugacno porazdelitev denarnega prispevka za preživljanje otroka med njegova starša.

Sklep nº II Ips 169/2001 of Civilni oddelek, April 11, 2001

148. clen Stanovanjskega zakona kot predhodna dolocba ne doloca samostojnega ali dodatnega razloga za utemeljeno odklonitev privatizacijske prodaje stanovanja (sklep VS RS opr. št. II Ips 139/98 v Zbirki odlocb VS 1999 str. 239). Razlog za odklonitev prodaje, ki bi lahko prišel v obravnavani zadevi v poštev, vsebuje drugi odstavek 128. clena SZ.

Sodba nº II Ips 485/2000 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Materialnopravna podlaga za izracun tožnikove izgube zaslužka in rente je placa šoferja pri tistem podjetju, pri katerem je ali bi tožnik delal, ce ne bi bilo škodnega dogodka, ne pa povprecna placa šoferja pri neobstojecem povprecnem prevozniškem podjetju.

Sodba nº II Ips 466/2000 of Civilni oddelek, April 11, 2001

ZSR iz leta 1982 je v razmerju do splošne ureditve vseh oblik neupravicene pridobitve iz ZOR specialni predpis. Posebej je vnesel vprašanje investicijskih vlaganj takratnih imetnikov stanovanjske pravice v stanovanja v družbeni lastnini. Tožnik ni ravnal po dolocbah 1. in 2. odstavka 53. clena ZSR, prav tako pa ni izkazana izjema situacija iz 3. odstavka istega clena.

Sklep nº I R 12/2001 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Dejstvo, da sta prvi tožnik in tretja tožnica povezana s sodišcem, ki je pristojno za odlocanje o pritožbi proti odlocitvi sodišca prve stopnje, ni tehten razlog za prenos pristojnosti na drugo okrožno sodišce. Gre namrec za delo na drugem sodišcu in ne na sodišcu, ki naj odloca o zadevi, zato ni razloga, da Okrožno sodišce v Celju o zadevi ne bi odlocilo. Tudi hitrost odlocitve o zacasni odredbi pred sodišcem prve stopnje, ni v nasprotju z zakonom, ki predvideva, da morajo sodišca v nujnih p...

Sklep nº II Ips 478/2000 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Presoja dovoljenosti revizije zoper sklep o stroških in zoper sklep o zavrženju tožbe.

Sodba nº II Ips 472/2000 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Dejstvo je, da tožnica v svoji vlogi za odkup stanovanja 21.12.1992 ni navedla obsega stanovanja in njegove izmere, toda v tožbi, ki jo je sestavil odvetnik, se je tožbeni zahtevek nanašal na prodajo stanovanja v izmeri 9 m2. Svoj tožbeni zahtevek je sicer spremenila v pripravljalni vlogi dne 22.11.1993, vendar je tedaj že potekel dveletni rok, ki je imetnikom stanovanjske pravice omogocal odkup pod ugodnimi pogoji (123. clen SZ).

Sodba nº II Ips 462/2000 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Dokler ima tožnica solastninsko pravico na nerazdeljeno hiši, jo ima pravico posedovati in jo upravljati skupaj s solastnikom - tožencem, sorazmerno njenemu delu.

Sodba nº II Ips 35/2001 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Materialnopravno zmotno je stališce revizije, da se odlocba 3. odstavka 360. clena ZOR o upoštevanju zastaranja le na ugovor dolžnika nanaša samo na tiste odškodninske terjatve, ki so zastarale zaradi poteka subjektivnega zastaralnega roka iz 1. odstavka 376. clena ZOR, ne pa tudi na druge, ki so zastarale zaradi poteka objektivnega zastaralnega roka iz 2. odstavka 376. clena ZOR.

Sodba nº I Up 198/98 of Upravni oddelek, April 11, 2001

Za izrek ukrepa iz 73. clena ZUN zadostuje ugotovitev, da se gradi ali drugace posega v prostor brez lokacijskega dovoljenja ali odlocbe o dovolitvi priglašenih del. Poznejša pridobitev dovoljenja na izreceni ukrep ne vpliva.

Sodba nº I Up 355/2001 of Upravni oddelek, April 11, 2001

Za priznanje azila ne zadostujejo splošne navedbe o razmerah v izvorni državi; s takšnimi navedbami ni mogoce izkazati razlogov, zaradi katerih se prosilec ne more varno vrniti v izvorno državo.

Sodba nº I Up 68/99 of Upravni oddelek, April 11, 2001

Oblikovanje matematicnih rezervacij iz dela dobicka za bodoco udeležbo zavarovalcev na dobicku ni davcna olajšava po ZDDPO.

Sodba nº I Up 968/2000 of Upravni oddelek, April 11, 2001

Ce je bila prejšnjemu lastniku pravica uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišcu odvzeta in tudi odškodnina izplacana na podlagi predpisa, ki ni naštet v 3. in 4. clenu ZDen, potem ni podlage za uvedbo denacionalizacijskega postopka.

Sodba nº I Up 804/2000 of Upravni oddelek, April 11, 2001

Ni podlage za uvedbo denacionalizacijskega postopka, ce je bilo nezazidano stavbno zemljišce podržavljeno na podlagi Zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišc (Uradni list FLRJ, št. 52/58), posest pa odvzeta na podlagi Zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljišcih, namenjenih za kompleksno graditev (Uradni list SRS, št. 19/76) in za odvzem posesti dolocena pravicna odškodnina.

Sodba nº I Up 197/98 of Upravni oddelek, April 11, 2001

Ceprav se da ugotoviti stanje stvari na podlagi uradnih podatkov, ki jih ima organ, je potrebno vselej, ko se stranki ukinja pravica, stranko tudi zaslišati.

Sodba nº I Up 131/98 of Upravni oddelek, April 11, 2001

Clanstvo v Kulturbundu je podlaga za ugotovitev, da gre za osebo nemške narodnosti. Nelojalnost se glede na dolocbo 3. odstavka 63. clena ZDen domneva, lahko pa se z navajanjem in dokazovanjem konkretnih okolišcin to domnevo izpodbija kot dejansko neutemeljeno.

Sodba nº I Up 16/98 of Upravni oddelek, April 11, 2001

Skrbnik za posebne primere (skrbnik denacionaliziranega premoženja) ni zavezanec za davek, ki se placuje od dohodka iz kmetijstva, ker ni upravicen do donosov denacionaliziranega premoženja.

Sodba nº I Up 957/2000 of Upravni oddelek, April 11, 2001

Oseba, ki uveljavitve Zakona o državljanstvu DFJ (28.8.1945) ni doživela, premoženje pa ji je bilo podržavljeno po njeni smrti, ne bi mogla biti upravicenec glede na zahtevano kumulativno izpolnjevanje pogojev iz 1. odstavka 9. clena ZDen; zato so lahko upravicenci njeni dedici, ce jim je bilo po 9.5.1945 priznano jugoslovansko državljanstvo. Krog pravnih naslednikov se, skladno z dolocbo 2.

Sodba nº I Up 247/98 of Upravni oddelek, April 11, 2001

S sklenitvijo dodatka k pogodbi je na podlagi prenovitve pogodbe (novacije) nastala nova obveznost, stara pa prenehala; zato je tedaj nastala za tožeco stranko tudi (nova) davcna obveznost za placilo davka na promet z nepremicninami; ker se je hkrati razdrla prejšnja pogodba, ima zato zavezanec pravico zahtevati vrnitev tedaj placanega davka na promet z nepremicninami.

April 10, 2001

Sodba nº VIII Ips 183/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Ob ugotovitvi, da tožena stranka ni ravnala skladno dolocbi 1. odstavka 91. clena ZTPDR in ni uskladila svojega pravilnika s tem zakonom, in da so bila z uveljavitvijo tega zakona drugace urejena nacin in postopek izvolitve clanov disciplinske komisije in njena sestava, je odlocitev zbora delavcev tožene stranke dne 24.06.1993 upoštevati kot konkreten pravni akt, ki je temeljil na veljavnem zakonskem predpisu.

Sodba nº VIII Ips 206/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Pomanjkljivost dokoncne odlocbe (ki je brez pravnega pouka ali z napacnim pravnim poukom) sankcionira 2. odstavek 102a clena ZDR s tem, da dopušca izjemo od nacela "ignoratio iuris nocet". Izrecno namrec doloca, da takšna odlocba ne more biti v škodo delavcu, kar pomeni, da je dopustno sodno varstvo tudi po preteku prekluzivnega roka iz 1. odstavka 83. clena ZTPDR.

Sodba nº VIII Ips 166/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Predsednik disciplinske komisije ima samo tiste pravice, ki jih doloca zakon, kolektivna pogodba ali splošni akt (originarne pravice). Ker našteti delovno pravni predpisi predsedniku disciplinske komisije ne dajejo posebnih pooblastil za opravljanje posameznih procesnih dejanj, so njegova pooblastila le derivativne narave.

Sodba nº VIII Ips 208/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Zacasnost razporeditve (po 22. clenu ZDR) na drugo delovno mesto, že pojmovno izkljucuje trajnost razporeditve na delovno mesto, za katero je delavec sklenil delovno razmerje. Zaradi zacasne narave razporeditve, delavca na tem delovnem mestu, ne morejo zadeti pravne posledice iz 36e clena ZDR.

Sklep nº VIII Ips 199/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Kršena je dolocba 22. clena Ustave Republike Slovenije (URS), ce toženi stranki ni bila dana možnost, da bi se udeležila postopka pred socialnim sodišcem, v katerem je bila s pravnomocno sodbo ugotovljena tožnicina nezmožnost za delo. Navedene odlocbe ustave sodišci druge in prve stopnje nista upoštevali, ker sta odlocitev oprli na pravnomocno sodbo socialnega sodišca.

Sodba nº VIII Ips 193/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Dani so pogoji za izdajo sodbe zaradi izostanka po dolocbi 332. clena ZPP/77 na placilo zneska zaradi uspešnosti podjetja, ce iz spisu priloženih dokaznih listin izhaja, da je podjetje v tujini poslovalo z dobickom, da ima tožnik pravico do takšnega placila po pravilniku tožene stranke in da je bil pri njej v delovnem razmerju.

Sodba nº VIII Ips 188/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Organi delodajalca so bili pred sejo Komisije za varstvo pravic, ki je odlocala o ugovoru delavke, seznanjeni, da poteka postopek za priznanje bolniškega staleža tožnici.

Sodba nº VIII Ips 173/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Pogodba je sklenjena pod pogojem, ce sta njen nastanek ali prenehanje odvisna od negotovega dejstva (prvi odstavek 74. clen ZOR).

Sodba nº VIII Ips 171/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Sodišce prve stopnje je upoštevalo, da je tudi tožena stranka, ki izpodbija navedbe in dokaze nasprotnika, dolžna navesti dejstva in predlagati izvedbo dokazov za svoje navedbe (219. clen ZPP/77).

Sodba nº VIII ips 167/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Direktor tožene stranke je tožnika odslovil iz organizacije, že prej pa mu je onemogocil delati na njegovem delovnem mestu, s tem, da mu ni odredil nobenih drugih del. Preprecil mu je dostop do dokumentacije, ki bi jo tožnik potreboval pri svojem delu ter zaklenil prostor, v katerem je tožnik prej opravljal svoje delo. S temi ravnanji je direktor tožene stranke kršil pravice tožnika in mu ni omogocil dela. Zato tožena stranka tožniku ne more ocitati, da je bila tožnikova odsotnost z dela iz o...

Sodba nº VIII ips 174/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Ob ugotovitvi, da odlocitev organa druge stopnje temelji na drugi dejanski in pravni podlagi kot odlocitev organa prve stopnje, je sodišce druge stopnje pravilno ugotovilo, da gre za novo odlocitev o položaju tožnika, ki je ni sprejel pristojni organ, ter da je bila kršena tožnikova pravica do ugovora v organizaciji. Organ druge stopnje bi moral pri odlocanju o tožnikovem ugovoru ob smiselni uporabi dolocil 373. clena ZPP (1977) (v zvezi s 103. clenom ZDR in prvim odstavkom 14. clena ZDSS) up...

Sodba nº VIII Ips 159/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Pri tem ni mogoce govoriti o tem, da bi se ugotovitev o zmanjšanem obsegu dela pri delodajalcu lahko vezala na konkretnega delavca ali za njegovo delovno mesto, kar v reviziji navaja revident. Z zmanjšanim obsegom dela oziroma poslovanja je mišljen zmanjšan obseg celotnega gospodarskega poslovanja (osebe, ki je samostojno opravljala dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti obcanov), ki ima šele za posledice odpoved delovnega razmerja (delovnih razmerij), ki je (so) bilo(a) sklenjeno(a) za...

Sodba nº VIII Ips 186/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Tožnik je že v tožbi zatrjeval nezakonitost odlocitve prvostopenjskega organa tožene stranke, ki je bila s kasneje izdanim oziroma sprejetim sklepom samo še potrjena in se zato ocitek nezakonitosti, v sicer pravocasno vloženi tožbi zaradi molka organa, razširja tudi na kasneje izdan sklep. Zato še poseben ugovor (nova tožba - razširitev zahtevka) zoper tak sklep ni potreben.

Sodba nº VIII Ips 165/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

Pravilna je odlocitev v izpodbijani sodbi, da ni ovire, da delodajalec na racun dela na terenu ne bi mogel izplacati delavcu dolocenega zneska zaradi splošno povecanih stroškov tudi v primeru organizirane prehrane in prenocišca, še posebej, ce je to izrecno doloceno v kolektivni pogodbi in enako tudi v (splošnem) aktu delodajalca.

Sodba nº VIII Ips 198/2000 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2001

O morebitni šikani bi bilo mogoce govoriti, ce bi se izkazalo, da je bilo ugotavljanje revidentovih postopkov zlonamerno in brez prave osnove, vendar zlonamernosti niti iz listin v spisu niti iz izpovedb pric ni mogoce ugotoviti, postopki sami so bili po oceni sodišca vodeni korektno. V primeru ugotovljenih kršitev pa tudi ni mogoce govoriti o tem, da je (so) bil disciplinski postopek(ki) zoper revidenta sprožen brez prave osnove.

April 05, 2001

Sodba nº II Ips 475/2000 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Tožena stranka je zahtevala vracilo odškodnine, ki jo je placala na podlagi pravnomocne sodbe, pa je kasneje z odlocitvijo o reviziji pravna podlaga odpadla, ker je revizijsko sodišce znižalo odškodnino za nepremoženjsko škodo. Sodišci sta utemeljeno zavrnili tožnikov ugovor, da ni šlo za primer po 216. clenu ZOR, ki bi mu omogocal, da obdrži prejeto, ker ni šlo za neutemeljeno placilo. Zavarovalnica je namrec placala odškodnino zato, ker je sodišce tako odlocilo s pravnomocno sodbo, ne pa po...

Sodba nº in sklep II Ips 484/2000 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Materialni sospornik, ki se ni pritožil zoper sodbo sodišca prve stopnje, ni upravicen vložiti revizije zoper sodbo sodišca druge stopnje.

Sodba nº II Ips 91/2001 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Tožnik je sprejel delo pri žagi in s tem prevzel tisti del tveganja, ki je odvisen od njegove previdnosti in zbranosti. V tem obsegu je podana njegova odgovornost. Pretežen del odgovornosti pa zadene tožence kot imetnike nevarne stvari.

Sklep nº II Ips 430/2000 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Dolocbe ZPP omogocajo sodišcu, da podvomi o svoji stvarni pristojnosti, doloci drugo stvarno pristojno (redno ali specializirano) sodišce in mu zadevo po pravnomocnosti odstopi (prvi odstavek 23. clena ZPP).

Sodba nº II Ips 515/2000 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Presoja višine preživnine za otroka.

Sodba nº II Ips 490/2000 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II ips 519/2000 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Dejavnost s povecano nevarnostjo je podana tedaj, ko je zaradi njenega rednega poteka lahko ogroženo življenje ali zdravje. Tožnik je ob asistenci uciteljice opravljal v ucnem programu, prilagojenem otroku njegove starosti, predpisano telovadno vajo, ki sama po sebi ni nevarna, in na orodju, prilagojenem njegovi starosti in telesni višini. Telesna vzgoja otrok v šolah je podvržena strogi regulativi - to pa velja tudi za izbiro telovadnega orodja in za predpisani nacin izvedbe telovadne vaje. ...

Sodba nº II Ips 518/2000 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Kadar se vozniku avtomobila bliža po njegovem pasu ceste nasproti vozeci avtomobil, katerega voznik to pocne brez opaznega razloga, umik prvega voznika v levo (ker desno tega odbojna ograja ne dopušca), da bi preprecil celno trcenje, ustreza okolišcinam, v katerih je nastala nevarnost (drugi odstavek 162. clena ZOR).

Sodba nº II Ips 510/2000 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Brzojavnega sporocila o "odsotnega zaradi zdravljenja", poslanega na dan naroka, ni mogoce šteti kot predloga za vrnitev v prejšnje stanje.

Sodba nº II Ips 482/2000 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Po dolocbi tretjega odstavka 15. clena ZTLR oddaja solastne stvari v zakup (najem) spada med posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja, zaradi cesar en solastnik ne more stvari oddati v najem brez soglasja drugega.

Sklep nº I R 19/2001 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Pravdna stranka je sodna zapisnikarica na pristojnem sodišcu.

Sodba nº II Ips 469/2000 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Sodišci prve in druge stopnje sta pravilno uporabili materialno pravo. Ker sta iz prodajne pogodbe z dne 1.4.1993 razbrali, da je bila med tožnikom in tožencem dogovorjena in placana ara, sta pravilno uporabili dolocila o ari, ki so uzakonjena v 79. do 83.

Sodba nº II Ips 36/2001 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Po ugotovitvi, da je od avgusta 1985 dalje med tožnico in tožencem obstajalo tako razmerje, ki je omogocalo pridobitev skupne lastnine, sta sodišci prve in druge stopnje pravilno uporabili dolocilo 51. clena ZZZDR, ko sta premoženje, ki je bilo pridobljeno pred nastankom te skupnosti, šteli za tožencevo osebno premoženje, tisto, ki je bilo pridobljeno po tem in to z delom v casu trajanja izvenzakonske oziroma zakonske skupnosti, pa za skupno premoženje.

Sodba nº II Ips 57/2001 of Civilni oddelek, April 05, 2001

83. clen ZZZDR doloca, da pravica do preživnine preneha, ce razvezani zakonec, ki jo prejema, pridobi premoženje ali svoje dohodke, s katerimi se lahko preživlja ali ce sklene novo zakonsko zvezo. Ker sta sodišci prve in druge stopnje ugotovili, da je tožnica od leta 1993 dalje živela v izvenzakonski skupnosti, sta pravilno razsodili, da je izgubila pravico do preživnine in da preživninska obveznost tožnika preneha s 27.2.1996, ko je vložil tožbo. Izvenzakonska skupnost ima namrec po 12. clen...

Sklep nº II Ips 74/2001 of Civilni oddelek, April 05, 2001

Revizijo vloži samo po pooblašcencu, ki je odvetnik (tretji odstavek 86. clena ZPP). V tej zadevi je revizijo vložil toženec sam. Kot svojo izobrazbo je navedel, da je univ. dipl. sociolog, zato ne pride v poštev izjema po cetrtem odstavku 86. clena ZPP, po kateri sme stranka izjemoma vložiti revizijo sama, ce ima opravljen pravniški državni izpit.

Sodba nº I Up 204/98 of Upravni oddelek, April 05, 2001

Davcni organ davek na dedišcino odmeri na podlagi dolocb ZDO. Placilo davka na dedišcino je naloženo dedicem.

Sodba nº I Up 960/2000 of Upravni oddelek, April 05, 2001

Ker tožnica, kljub pozivu k dopolnitvi zahtevka, ki je v vseboval tudi opozorilo na posledice, ni ravnala v skladu s pozivom in ni predložila še manjkajocih listin, je sodišce prve stopnje pravilno odlocilo, ko je zavrnilo tožbo, v kateri je tožnica izpodbijala sklep, izdan na podlagi 2. odstavka 68. clena ZUP.

Sklep nº I Up 596/2000 of Upravni oddelek, April 05, 2001

Brez ugotavljanja, kaj vse je predmet denacionalizacije po pravocasno vloženi vlogi, ni podlage za ugotovitev, da gre pri komasaciji za novo, vendar prepozno vloženo zahtevo za denacionalizacijo.

Sklep nº I Up 366/2001 of Upravni oddelek, April 05, 2001

Že v zahtevi za izdajo zacasne odredbe je treba predlagati obliko zacasne ureditve stanja in konkretizirati hujše škodljive posledice, ki naj se odvrnejo. Izkljucitev iz šole je vzgojni ukrep, dolocen v 55. clenu Zakona o poklicnem strokovnem izobraževanju, zato kot z zakonom predvidena sankcija ne more že sam po sebi predstavljati hujše posledice.

Sklep nº I Up 694/2000 of Upravni oddelek, April 05, 2001

Ni podana bistvena kršitev pravil upravnega postopka iz 3. tocke 3. odstavka 25. clena ZUS, ce stranki ni bila posebej dana možnost, da se izjavi o dejstvu, ki izhaja iz listine, ki jo je predložila stranka sama.

Sodba nº I Up 238/98 of Upravni oddelek, April 05, 2001

Do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davcnem postopku (Ur.l. RS, št. 87/97) je zavezanec za dohodnino glede na dolocbo 84. clena Zakona o dohodnini lahko uveljavljal zmanjšanje osnove za dohodnino iz naslova posebne olajšave za vzdrževane družinske clane le do preteka roka za vložitev napovedi za odmero dohodnine. Šele z uveljavitvijo navedenega zakona je zavezanec lahko uveljavljal zmanjšanje osnove za dohodnino iz naslova posebnih olajšav tudi po preteku tega roka, ven...

Sodba nº I Up 212/2001 of Upravni oddelek, April 05, 2001

Formalna pomanjkljivost pobude volilcem za razpis naknadnega referenduma, ker ni vsebovala osebnih podatkov podpornikov, ni bila odpravljena s seznamom drugih 123 volilcev in njihovimi podatki.

Sklep nº I Up 125/99 of Upravni oddelek, April 05, 2001

Ce je bila pogodba, ki je nadomešcala razlastitev, sklenjena leta 1986, torej v casu veljavnosti Zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremicnin v družbeni lastnini in Zakona o stavbnih zemljišcih, ki nista predpisa iz 3. in 4. clena ZDen, potem ni podlage za denacionalizacijo stavbnega zemljišca.

Sodba nº I Up 1108/2000 of Upravni oddelek, April 05, 2001

Ce je predlagana obnova postopka iz razloga po 9. tocki 249. clena ZUP (osebi, ki bi morala biti udeležena v postopku kot stranka, ni bila dana možnost udeležbe), je pomembna tudi okolišcina, ali je predlagatelj obnove vedel za postopek ali ne.

Sodba nº I Up 150/98 of Upravni oddelek, April 05, 2001

V postopku zaradi izdaje odlocbe o dovolitvi priglašenih del na zemljišcu, ki je v solastnini etažnih lastnikov (idealna solastnina), je investitor dolžan predložiti dokaz, da s posegom v prostor soglašajo vsi solastniki tega zemljišca.

Sklep nº I Up 242/98 of Upravni oddelek, April 05, 2001

Tudi ce ne bi šlo za splošni akt, v upravnem sporu ni mogoce izpodbijati odlocbe Ustavnega sodišca že zato, ker akta najvišjega organa sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter clovekovih pravic in temeljnih svobošcin ni pristojno presojati ne upravno in ne kako drugo sodišce v državi.

Sklep nº I Up 457/99 of Upravni oddelek, April 05, 2001

Ce iz listin (notarskega zapisa in darilne pogodbe) ne izhaja, da bi bili pravni predniki zemljiškoknjižni lastniki oz. imetniki pravice uporabe parcel, na katere se nanaša lokacijsko dovoljenje, navedeno ne more biti podlaga za izkazovanje razpolagalne pravice v smislu 53. clena ZUN.

Sodba nº I Ips 97/2001 of Kazenski oddelek, April 05, 2001

Ce so kazniva dejanja v obtožnici z manjšimi in popolnoma nebistvenimi odstopanji opisana enako kot v pravnomocnem sklepu o preiskavi in se okolišcine, pomembne pri oceni utemeljenosti suma, niso spremenile, zadostuje za ugotovitev tega pogoja pri podaljšanju pripora sklicevanje na vloženo obtožnico. Ce pa bi bila zoper obdolženca vložena neposredna obtožnica po 6. odstavku 170. clena ZKP in pripor podaljšan, bi moralo sodišce v takem primeru navesti dolocne razloge, iz katerih tak utemeljen ...

Sodba nº I Ips 265/98 of Kazenski oddelek, April 05, 2001

Ceprav je zagovornik s predlogoma za zaslišanje dveh pric dokazoval obsojenkin alibi, predloga pa je podal šele v pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo, gre za izpodbijanje ugotovljenega dejanskega stanja in ne za uveljavljanje kršitve jamstev iz 3. alinee 29. clena Ustave.

Sodba nº I Ips 63/2001 of Kazenski oddelek, April 05, 2001

Ce se okolišcine niso spremenile, se sodišce druge stopnje pri odlocanju o pritožbi zoper sklep o podaljšanju pripora po vloženi obtožnici ne more spušcati v oceno utemeljenega suma in pravilnosti pravne opredelitve obdolžencevih ravnanj.

Sklep nº I Ips 88/2001 of Kazenski oddelek, April 05, 2001

Pred pravnomocno koncanim kazenskim postopkom ni mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti, razen ce gre za pravnomocno odlocbo o odreditvi in podaljšanju pripora. Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper pravnomocen sklep o zavrnitvi ugovora zoper obtožnico, je zato nedovoljena.

Sodba nº I Ips 182/2000 of Kazenski oddelek, April 05, 2001

Ce gre za skrajšani postopek, pritožbeno sodišce o seji ni dolžno obvešcati strank. Z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoce izpodbijati primernosti izrecene kazenske sankcije in primernosti odlocbe o placilu stroškov kazenskega postopka, ce sta odlocitvi v skladu z dolocbami KZ in ZKP.

Sodba nº Kp 5/2000 of Kazenski oddelek, April 05, 2001

Škodljive posledice kaznivega dejanja overitve lažne vsebine po 1. odstavku 258. clena ZKP so nastale s tem, ko je pristojni državni organ, ki ga je obdolženec spravil v zmoto, izdal potno listino neupraviceni osebi. Taka dejanja ob upoštevanju okolišcine, da so zlorabe slovenskih potnih listin kot identifikacijskih listin v porastu, niso dejanja, katerih nevarnost bi bila neznatna. Obdolženec pa je poleg tega dejanje storil z direktnim naklepom ceprav ne iz koristoljubnih namenov. V takem pr...

Sodba nº I Ips 37/2001 of Kazenski oddelek, April 05, 2001

Ker obsojenec ni napadel v 16. clenu Zakona o vojaških kaznivih dejanjih navedenih kazenskopravnih varovanih objektov, to pa so bile oborožene sile FLRJ ter oblastni organi in ustanove FLRJ, niso bili podani znaki kaznivega dejanja po navedenem clenu.

Sodba nº I Ips 243/98 of Kazenski oddelek, April 05, 2001

Inkriminacija po 14. clenu Uredbe o vojaških sodišcih, po kateri so narodni sovražniki vsi, ki so izdali narodno borbo in bili v zvezi z okupatorjem, je premalo dolocna, da bi služila za ugotavljanje obstoja kaznivega dejanja.

April 04, 2001

Sodba nº I Up 171/98 of Upravni oddelek, April 04, 2001

Zagotovljeno stanovanje in trajni vir preživljanja mora prosilec za pridobitev državljanstva izkazati že v upravnem postopku.

Sodba nº I Up 1076/2000 of Upravni oddelek, April 04, 2001

V primerih prenehanja pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišcu, izvedene tožnikom kot pravnim naslednikom prejšnjega lastnika, ob zakonski opredelitvi pravice do pravicne odškodnine, in ko je prenehanje pravice uporabe bilo izvedeno na podlagi predpisa, ki ni naveden v 3. clenu ZDen, ne obstajajo pogoji za denacionalizacijo.

Sklep nº I Up 139/98 of Upravni oddelek, April 04, 2001

Ukrep prisilne mobilizacije nad tožnikom ni bil izvršen na z zakonom dolocenem ozemlju, zato tožnik ni upravicen do statusa prisilnega mobiliziranca.

Sodba nº I Up 989/2000 of Upravni oddelek, April 04, 2001

V postopku, v katerem je predmet denacionalizacije le del podržavljenih nepremicnin, se upošteva sorazmerni del prejete odškodnine, kolikor odpade na ta del nepremicnin.

Sodba nº I Up 1029/2000 of Upravni oddelek, April 04, 2001

Ce tožniku ne gre položaj upravicenca do denacionalizacije po ZDen, mu tudi ne gre pravica do priglasitve zahtevka iz naslova zmanjšanja vrednosti nepremicnine.

Sklep nº I Up 242/99 of Upravni oddelek, April 04, 2001

Ce je prisilni ukrep poznejšega okupatorja izvršen pred pricetkom druge svetovne vojne oziroma pred okupacijo slovenskega ozemlja, potem tožnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja.

Sklep nº I Up 343/2001 of Upravni oddelek, April 04, 2001

V casu, ko tece spor o stikih z vnukoma oziroma necakoma, zacasna odlocitev o stiku otrok s sorodnikoma ne bi bila v korist otrok.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners