Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2001

April 04, 2001

Sklep nº I Up 519/99 of Upravni oddelek, April 04, 2001

V vrednosti objekta, izracunani v skladu z dolocbo 21. clena navodila, je vsebovana tudi vrednost stavbišca (fundusa), na katerem stoji (oziroma je stal) objekt upravicenca.

Sodba nº I Up 601/99 of Upravni oddelek, April 04, 2001

Ce je bilo že pravnomocno odloceno s sklepom o zahtevi za izdajo zacasne odredbe po 10. do 12. clenu ZLPP in je bila le-ta izdana zavezancu, s prepovedjo vsakršnega razpolaganja s poslovnim prostorom in izlocitvijo iz lastninskega preoblikovanja, ni mogoce kasneje na podlagi 68. clena ZDen, ali morda 292. clena ZUP, v isti denacionalizacijski zadevi vlagati nove zahteve za zacasne odredbe za isti poslovni prostor.

Sklep nº I Up 57/98 of Upravni oddelek, April 04, 2001

Ukradenim otrokom, ki so bili med vojno v nemških taborišcih, se doloci doživljenjska mesecna renta po 1. alinei 1. odstavka 16. clena ZZVN.

Sodba nº I Up 924/2000 of Upravni oddelek, April 04, 2001

ZVGLD doloca, da so lovske organizacije družbene organizacije in je s tem opredelil njihovo premoženje kot družbeno. Zato niso podane ovire za vracanje po 3. odstavku 16. clena ZDen.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners