Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2001

May 31, 2001

Sodba nº II Ips 557/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2001

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº I R 34/2001 of Civilni oddelek, May 31, 2001

Dejstvo, da je tožena stranka predsednica sodišca, pri katerem tece postopek, je brez dvoma tehten razlog za prenos pristojnosti na drugo sodišce.

Sklep nº II Ips 491/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2001

V postopku, ki tece po pravnomocnosti vmesne sodbe, niso vec mogoci ugovori, ki se nanašajo na temelj zahtevka. To velja tudi za ugovor zastaranja.

Sodba nº II Ips 577/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2001

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 89/2001 of Civilni oddelek, May 31, 2001

Ob ugotovitvi, da je bil uveden izvršilni postopek in da je F. M. sam predlagal poravnavo zapadlih davcnih obveznosti za leto 1962 in 1963 s prenosom parcel, ki jih je sam izbral, v družbeno lastnino, sta sodišci pravilno presodili, da tako vedenje pogodbenih strank ne kaže niti na silo in grožnjo, niti na zvijaco.

Sodba nº II Ips 190/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2001

Vecinska sodna praksa razlaga in uporablja cetrti odstavek 177. clena ZOR tako, da na njegovi podlagi solidarno z imetnikom stvari (to je objektivno odgovornim) odgovarja tudi tretji, to je krivdno odgovorni za vso tisto oškodovancu nastalo škodo, ki ni posledica oškodovancevega prispevka k nastanku škode (v tem primeru 70%). Po navedenem stališcu, doloca cetrti odstavek 177. clena ZOR konkurenco med objektivno in krivdno odgovornostjo, pri cemer velja dolžnost poravnati škodo v razmerju s sv...

Sodba nº II Ips 499/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2001

Pri odlocanju o odgovornosti za škodo sta sodišci pravilno ugotovili, da je bil avtomobil poškodovan najprej zaradi prevracanja, kar je povzrocil tožnik, ki verjetno zaradi prehitre vožnje ni mogel zvoziti ovinka. Ta dogodek ni v neposredni vzrocni zvezi z vožnjo zavarovanca tožene stranke, zato tožena stranka zanjo ne odgovarja. Ko je tožnikov avtomobil na strehi obstal na levi polovici cestišca in se je nasproti vozece vozilo zavarovanca tožene stranke zaletelo vanj, pa je prišlo do kumulac...

Sklep nº II Ips 492/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2001

Lastnik stanovanja in najemnik se lahko prosto dogovorita o posameznih pogojih najema, kolikor zakon izrecno ne doloca kot obvezne vsebine posameznih dolocb pogodbe (na primer: neprofitna najemnina ipd.).

May 24, 2001

Sodba nº II Ips 365/2000 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Ce je imel tožnik kot sopotnik v motornem vozilu možnost zmanjšati posledice nesrece z uporabo varnostnega pasu, pa je to opustil, mora sam trpeti tisti del škode, ki je posledica te opustitve (prvi odstavek 192. clena ZOR).

Sodba nº in sklep II Ips 551/2000 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Pri denarni obveznosti gre upniku odškodnina poleg zamudnih obresti le, ce je zaradi dolžnikove zamude pretrpel vecjo škodo kot znašajo obresti. Upnik pa je bil tudi dolžan, da je storil vse razumne ukrepe, da bi se preprecila oziroma zmanjšala škoda.

Sodba nº II Ips 497/2000 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Nakup stvari s socasnim dogovorom, ki obseg lastninskopravnih upravicenj zožuje, predstavlja pogodbo, v kateri je tak dogovor njen bistveni element, ne pa postranska zadeva. To bi po dolocbi 71. clena ZOR pomenilo, da bi moral biti v pogodbi zapisan.

Sklep nº I R 29/2001 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Trditev tožece stranke, s katero se utemeljuje predlog za delegacijo pristojnosti, da naj bi "dva senata Višjega sodišca v Kopru ob obravnavanju pravnih sredstev, ki so bila vložena v zemljiškoknjižnem postopku, zavzela tudi pravno stališce" zato ne more predstavljati "drugega tehtnega razloga" za delegacijo pristojnosti v smislu dolocbe 67. clena ZPP.

Sklep nº II Ips 535/2000 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Tožnik je s tožbo iztoževal od toženke prodajo stanovanja. Vrednost spora je ocenil v višini kupnine stanovanja 240.000,00 SIT. Spor kot je predmeten, je premoženjskopravni spor. V takih sporih je po dolocilu drugega odstavka 367. clena ZPP dovoljena revizija, ce vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe presega 1.000.000,00 SIT.

Sklep nº II Ips 460/2000 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Nujni dedic, ki je sodeloval v zapušcinskem postopku, pa v njem ni uveljavljal nujnega deleža, lahko to stori kasneje v pravdi, vendar le ob pogojih za obnovo postopka.

Sodba nº II Ips 542/2000 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Tožnica ni izrocila tožencu materiala prokron 19 kot mu je izjavila, ampak drugacen material, ki ni bil varljiv in cesar toženec glede na svojo dejavnost, ki je bila tožnici znana, ni mogel ugotoviti.

Sodba nº II Ips 561/2000 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Presoja višine odškodnine za telesne bolecine.

Sodba nº II Ips 578/2000 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Eden od pogojev za odškodninsko odgovornost zaradi neutemeljenega odstopa od pogajanja po 2. in 3. odstavku 30. clena ZOR je, da je sploh šlo že za pogajanja, ne pa za neka drugacna, neformalna iskanja informacij o možnostih za sklenitev pogodbe. Po ugotovitvah sodišca prve stopnje se pravdni stranki nista niti še zaceli pogajati o sklenitvi posla. Šlo je le za tožnikovo ponudbo, ki pa tožene stranke ne zavezuje. Njen molk ni nedopustno ravnanje.

Sodba nº II Ips 548/2000 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 420/2000 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Z zavrženjem tožbe s tožbenim zahtevkom kakršen je bil postavljen v pravdnem postopku, sodišci prve in druge stopnje tožnikom nista odrekli (ali osporavali) pravice do sodnega varstva zaradi zatrjevanih posegov v njihovo življenjsko okolje, pravice do sodnega varstva pa jim kljub zavrnitvi revizije ne odreka niti revizijsko sodišce, ampak sta le odlocili, da ne bosta (ker tudi ne smeta), z v pravdnem postopku izdano sodno odlocbo nadomešcali tistega, kar bi po mnenju tožnikov morali urediti o...

Sodba nº II Ips 338/2000 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Koncni neuspeh pooblašcenih uradnih oseb pri njihovem delu, ob sicer izkazanem trudu in izvajanju del v skladu s predpisanimi nalogami, ne more biti podlaga odškodninske odgovornosti tožene stranke.

Sodba nº II Ips 558/2000 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Smisel zakonske zahteve iz 5. odstavka 273. clena ZOR je v pravni varnosti dolžnika, saj lahko na podlagi upnikovega molka ob sprejemu zamujene spolnitve glavne obveznosti upraviceno sklepa, da se je upnik odrekel svoji pravici do pogodbene kazni. Ker tožnika ob prevzemu stanovanja nista ravnala v skladu s to zakonsko zahtevo, je njun tožbeni zahtevek za placilo pogodbene kazni neutemeljen.

Sodba nº in sklep II Ips 562/2000 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Tožniku je mogoce ocitati soodgovornost za nastalo škodo le v obsegu opustitve dolžne skrbnosti, ker pri ravnanju z obdelovancem na rezkalnem stroju ni uporabil podajalne naprave. Takšna opustitev pa tudi po stališcu revizijskega sodišca ne more predstavljati vecje soodgovornosti za nastalo škodo, kot v višini 20 odstotkov.

Sodba nº II Ips 126/2001 of Civilni oddelek, May 24, 2001

Ureditev položaja upravnika vecstanovanjske hiše v SZ opredeljuje njegov položaj le kot položaj zastopnika, zato na tej podlagi ne more kot stranka, torej v lastnem imenu izterjevati obratovalnih stroškov in stroškov posameznega stanovanja. Aktivno legitimacijo v takih sporih pa mu lahko podelijo sami lastniki stanovanj s prenosom svojih materialnopravnih upravicenj v pogodbi, ki so jo sklenili z upravnikom, ali v posebnem narocilu, ce so bili stroški placani iz njihovih namensko zbranih sred...

Sklep nº II Up 6/2001 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Imenovanje novega direktorja javnega podjetja pomeni za tožnika (razrešen direktor) hujšo škodljivo posledico že zato, ker vzpostavitev prejšnjega pravnega stanja ne bi bila vec mogoca, tudi, ce bi v upravnem sporu uspel.

Sodba nº I Up 845/2000 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Ce ni dokazov o lastništvu nepremicnine, katere vrnitev se uveljavlja v denacionalizacijskem postopku, ni pogojev za denacionalizacijo.

Sodba nº I Up 243/98 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Zoper poziv upravnega organa zaradi opisa varstvenega ukrepa po odlocbi o prekršku, ki je postala pravnomocna, ni dovoljena pritožba. Poziv je po vsebini samo vabilo, s katerim ni prizadeta kakšna pravica ali pravna korist povabljenega.

Sodba nº I Up 115/99 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Po dolocbi 2. odst. 59. clena ZSZ ni predvidena oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca za lastnika vikenda.

Sodba nº I Up 226/98 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Tožnica se na dolocbo 46. clena ZGO ne more sklicevati, ce ni predhodno priglasila predvidenih del po 62. clenu ZUN.

Sklep nº I Up 1050/99 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Napake tožbe, vložene po odvetniku v imenu mrtvega tožnika, ni mogoce odpraviti. Tudi ne s kasneje predloženim pooblastilom pravne naslednice tožnika.

Sodba nº I Up 408/99 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Tožnicina odsotnost po pregonu iz domace hiše sama po sebi še ne pomeni dejanske podlage, ki bi morala za priznanje statusa izgnanke trajati neprekinjeno najmanj 3 mesece (3. clen ZZVN).

Sodba nº I Up 626/2000 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Šele novela Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. RS, št. 43/99), ki je zacela veljati 19.6.1999, je pravno uredila primere, ko status begunca lahko uveljavlja tudi oseba, ki je bila pregnana s svojega doma zaradi nasilnega dejanja požiga, porušenja ali izropanja stanovanjske hiše.

Sodba nº I Up 720/2000 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Pravna naslednica upravicenke do denacionalizacije ni upravicenka po dolocbi 6. odstavka 42. clena ZDen. Zato ni mogoce uporabiti te dolocbe o odškodnini v povezavi z dolocbo 1. odstavka 6. clena ZDen, ce je pravna naslednica odkupila podržavljeno premoženje pred uveljavitvijo ZDen.

Sodba nº I Up 1062/99 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Ce je bil tožnik mobiliziran na tistem delu Avstrije, ki ni Koroška, ne more uveljavljati statusa mobiliziranca, saj za to ni pravne podlage ne v prvotnem besedilu Zakona o žrtvah vojnega nasilja, ne v novelah iz leta 1996.

Sodba nº I Up 140/99 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Pri inšpekcijskem ukrepu na podlagi 73. clena ZUN je odlocilno dejansko in pravno stanje ob izdaji odlocbe prve stopnje. Ce ukrep še ni bil izvršen in je tožnica medtem pridobila lokacijsko dovoljenje, potem bo to okolišcina, zaradi katere izvršba na podlagi ukrepa niti ne bo zaceta.

Sodba nº I Up 806/99 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Glede na dejansko in pravno podlago v casu odlocanja v upravnem postopku (leta 1997 in leta 1998) tožnik ne more z uspehom uveljavljati statusa prisilnega mobiliziranca, ce njegova prisilna mobilizacija ni bila opravljena ne na obmocju Slovenije, ne na ozemlju Republike Italije oz. Republike Avstrije, ki je lahko po noveli iz leta 1996 prav tako dejanska podlaga za priznanje uveljavljanega statusa.

Sodba nº I Up 140/98 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Dolocbe Odloka o taksah za obremenjevanje okolja, ki jih je Ustavno sodišce RS razveljavilo, ne morejo biti pravna podlaga pri odlocanju o zadevi, o kateri na dan, ko je razveljavitev zacela ucinkovati, še ni bilo pravnomocno odloceno.

Sodba nº I Up 188/2000 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih za priznanje statusa begunca zahteva Zakon o žrtvah vojnega nasilja, in pogoje, ki jih za priznanje vojnega veterana zahteva Zakon o vojnih veteranih, lahko uveljavlja status in pravice po obeh zakonih. Navedena zakona namrec nimata dolocb o nezdružljivosti statusov. Zato osebi, pri kateri obstoji dejansko stanje za priznanje statusa begunca, ni mogoce odreci tega statusa samo zato, ker je aktivno in organizirano delala za NOB in ji je bil ta cas priznan v ...

Sodba nº I Up 562/2000 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Dejanska podlaga za uveljavljanje statusa žrtve vojnega nasilja ali pa za uveljavljanje statusa vojnega veterana. Prekinitev uveljavljanega statusa žrtve vojnega nasilja je mogoce zato presojati le iz okolišcin, ki so podlaga za priznanje tega statusa.

Sodba nº I Up 188/98 of Upravni oddelek, May 24, 2001

Ker je novi Pravilnik o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti veljal že ob izdaji prvostopenjske odlocbe, ni bilo podlage za uporabo starega pravilnika.

May 23, 2001

Sodba nº I Up 907/99 of Upravni oddelek, May 23, 2001

Do statusa žrtve vojnega nasilja - izgnanca je upravicena oseba le, ce je bil prisilni ukrep prisilne izselitve nad njo dejansko, tj. fizicno izvršen.

Sodba nº I Up 1135/2000 of Upravni oddelek, May 23, 2001

Opravljene meritve stavbnega zemljišca in postavitev mejnikov niso stvar lokacijskega postopka.

Sodba nº I Up 469/99 of Upravni oddelek, May 23, 2001

Ali so podani pogoji za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, je mogoce presoditi šele, ko je ugotovljeno, kakšnim oblikam vojnega nasilja in v kolikšnem obsegu je bila oseba dejansko izpostavljena v konkretnem obdobju.

Sodba nº I Up 395/99 of Upravni oddelek, May 23, 2001

Umik družine tožece stranke k sorodnikom v Avstrijo med drugo svetovno vojno, ki je zagotavljal preživetje družine in s tem tudi tožece stranke, še ne predstavlja pobega pred vojnim nasiljem.

Sodba nº I Up 108/99 of Upravni oddelek, May 23, 2001

Izpolnjevanje pogoja iz 4. tocke 1. odstavka 10. clena ZDRS (zagotovljeno stanovanje) se dokazuje z listinami v skladu s 3. clenom Uredbe o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja dolocenih pogojev za pridobitev državljanstva RS z naturalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/94).

Sodba nº I Up 183/98 of Upravni oddelek, May 23, 2001

Odlocba, ki jo izda revizijski organ v postopku revizije po dolocbi 2. odstavka 48.b clena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, je upravna odlocba, ki se izvrši po dolocbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Sodba nº I Up 502/99 of Upravni oddelek, May 23, 2001

Za uveljavljanje statusa žrtve vojnega nasilja - begunca po noveli Zakona (ZZVN-D) je treba vložiti novo zahtevo na pristojni upravni organ prve stopnje.

Sklep nº I Up 1083/99 of Upravni oddelek, May 23, 2001

Ce tožnik izpolnjuje pogoje za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - izgnanca, mu tega ni mogoce odreci zato, ker hkrati izpolnjuje tudi pogoje za priznanje vojnega veterana.

Sodba nº I Up 26/99 of Upravni oddelek, May 23, 2001

Izpolnjevanje pogoja iz 4. tocke 1. odstavka 10. clena ZDRS (trajni vir preživljanja najmanj v višini, ki omogoca materialno in socialno varnost) se dokazuje z dokazilom o redni zaposlitvi in s tem, da višina dohodkov ustreza višini, ki je dolocena z Uredbo vlade RS o dolocitvi zajamcenega osebnega dohodka - kot to doloca 5. clen Uredbe o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja dolocenih pogojev za pridobitev državljanstva RS z naturalizacijo (Uradni list RS, št. 47/94).

Sodba nº I Up 649/2000 of Upravni oddelek, May 23, 2001

Ce tožnica izpolnjuje pogoje za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - izgnanca, ji tega ni mogoce odreci le zato, ker izpolnjuje tudi pogoje za priznanje statusa vojnega veterana.

Sklep nº I Ips 158/2001 in I Ips 159/2001 in I Ips 160/2001 of Kazenski oddelek, May 23, 2001

Ker sklep o hišnem priporu ni naštet v 4. odstavku 420. clena ZKP, zahteva za varstvo zakonitosti zoper njega ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 155/2001 of Kazenski oddelek, May 23, 2001

Ceprav je v izreku sklepa navedeno, da je bil zoper obdolženca odrejen pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, na koncu obrazložitve pa, da je odrejen iz pripornega razloga koluzijske nevarnosti, iz celotne obrazložitve dolocno izhaja ponovitvena nevarnost kot priporni razlog. Zaradi pomotne navedbe v zakljucnem delu obrazložitve sklepa, ta ni v tolikšni meri dvoumen, da bi bila podana bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sklep nº I Ips 195/98 of Kazenski oddelek, May 23, 2001

ZKP je zacel veljati 1.1.1995 in je dveletni rok, naveden v 559. clenu ZKP, potekel 31.12.1996. Ker je bila zahteva za varstvo zakonitosti zoper sklep, da varšcina pripade proracunu, vložena šele 27.8.1998, jo je Vrhovno sodišce kot prepozno zavrglo.

Sodba nº I Ips 184/97 of Kazenski oddelek, May 23, 2001

Do uveljavitve Zakona o kazenskem postopku iz leta 1948 so morala sodišca v kazenskem postopku uporabljati tudi pravila Zakonika o sodnem kazenskem postopanju iz leta 1929.

Sodba nº I Ips 90/99 of Kazenski oddelek, May 23, 2001

Obdolžencu ni bila pravilno vrocena prvostopenjska sodba, ker jo je brez predhodnega obvestila naslovniku po 118. cl. ZKP prevzela obdolženceva mati. Bila pa mu je osebno vrocena pritožba okrožnega državnega tožilca zoper to sodbo in je imel glede na pouk v odgovoru na pritožbo možnost pojasniti, da mu sodba ni bila oziroma ni bila pravilno vrocena. Glede na rezultat pritožbenega postopka, ko je višje sodišce pogojno obsodbo spremenilo v kazen zapora, pa je ocitno, da ta kršitev ni vplivala n...

Sodba nº I Ips 117/99 of Kazenski oddelek, May 23, 2001

Ceprav je pritožbeno sodišce ocitno pomotoma pripisalo izpoved, ki jo je ocenjevalo, price - policista drugi prici - policistu, ni podana bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 113/99 of Kazenski oddelek, May 23, 2001

Element kaznivega dejanja grdega ravnanja po 1. odstavku 146. cl. KZ je tudi nastanek posledice, ki se kaže v prizadetosti telesne ali duševne celovitosti drugega. Ce ta v obtožnem aktu ni opisana, niso podani vsi znaki tega kaznivega dejanja.

Sodba nº I Ips 181/98 of Kazenski oddelek, May 23, 2001

Nestrinjanje z dejanskimi ugotovitvami glede posameznih elementov kaznivega dejanja pomeni uveljavljanje razloga zmotne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega pa ni mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 272/98 of Kazenski oddelek, May 23, 2001

S tem ko zagovornik najprej ugotavlja, da so bila odlocilna dejstva nepravilno ugotovljena in nato na takšni podlagi zatrjuje protispisnost, uveljavlja nepravilno ugotovitev dejanskega stanja. To pa po dolocbi 2. odstavka 420. clena ZKP v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti ni dopustno.

May 22, 2001

Sklep nº VIII Ips 255/2000 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2001

V pristojnosti delodajalca je pravna možnost, da lahko uredi ugodnejše pogoje za priznanje pravic ali za odmero nadomestil delavcem, pri katerih obstaja neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti kot so v ZPIZ doloceni za delovne invalide s preostalo delovno zmožnostjo. Po dolocbi 2. odstavka 145. clena pa jim mora biti zagotovljen takšen obseg pravic oziroma vsaj tako ugodni pogoji za njihovo pridobitev, kot jih doloca 94. clen ZPIZ za invalide III. kategorije (134. clen).

Sodba nº VIII Ips 221/2000 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2001

Zakon ali del zakona, ki ga Ustavno sodišce razveljavi, se v dolocbi 44. clena Zakona o ustavnem sodišcu (prej 414. clen ustave SRS iz leta 1974) ne uporablja za razmerja, nastale pred dnem, ko je razveljavitev zacela ucinkovati, ce do tega dne o njih ni bilo pravnomocno odloceno. To pomeni, da razveljavitev ucinkuje le na pravna razmerja, o katerih do razveljavitve še ni bilo pravnomocno odloceno, medtem ko na pravna razmerja, ki so s pravnomocnimi odlocbami že urejena, praviloma nima ucinka.

Sodba nº VIII Ips 245/2000 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2001

V 89.clenu Zakona o delovnih razmerjih se izrece najstrožji disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja za vse hujše kršitve delovnih obveznosti, ce je zaradi njih nastala ali bi lahko nastala z zakonom dolocena hujša posledica.

Sklep nº VIII Ips 243/2000 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2001

Tožnik ne more zahtevati ugotovitve obstoja ali neobstoja kakšne pravice ali pravnega razmerja, ce pravni interes za to ugotovitev ne obstaja, ker je bilo že pravnomocno odloceno o pravnem razmerju, ki je predmet ugotovitvene tožbe.

Sodba nº VIII Ips 223/2000 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2001

Sklep tožene stranke, s katerim je bilo ugotovljeno, da delo tožnika trajno ni potrebno, je postal dokoncen. Tožniku je delovno razmerje prenehalo po poteku šestih mesecev od dokoncnosti sklepa, to je 23.5.1993. Zato ima tožnik pravico do odpravnine ne glede na to, da je tožena stranka po navedenem datumu izdala nov sklep o prenehanju delovnega razmerja in da tožnik zoper ta sklep ni ugovarjal.

Sodba nº VIII Ips 229/2000 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2001

Upravni odbor družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri zaradi majhnega števila zaposlenih delavcev ni možnosti za oblikovanje disciplinske komisije, lahko clane komisije imenuje izmed oseb, ki niso v delovnem razmerju v družbi. Takšna sestava disciplinske komisije ni v nasprotju z dolocbami 59. in 60. clena (tudi ne s cetrtim in petim odstavkom) ZTPDR, pa tudi ne z dolocbo prvega odstavka 21. clena SKPG (Uradni list RS, št. 39/93). Tudi dolocbe ZGD (439. in 449. clen) dovoljujejo takšno odloc...

Sodba nº VIII Ips 205/2000 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2001

Materialnopravno vprašanje, ali je tožena stranka utemeljeno preklicala pogojni disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, se (tudi na revizijski stopnji) omeji le na obravnavanje dveh vprašanj: Ali je tožnik v poskusni dobi storil novo kršitev delovnih obveznosti in ali ima nova kršitev delovnih obveznosti znake oziroma znacaj hujše kršitve delovnih obveznosti (90. clen ZDR).

Sklep nº VIII Ips 217/2000 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2001

Pri odlocanju o tem, ali je bil postopek na prvi stopnji utemeljeno ustavljen, ker se je štelo, da je tožba umaknjena (tretji odstavek 210. clena ZPP/99) in ali je v zvezi s tem pravilna odlocitev sodišca druge stopnje, se omeji samo na vprašanja v zvezi z ustanovitvijo postopka, ne pa tudi na sklep o mirovanju postopka. Tega sklepa tožnik - revident ni izpodbijal in je torej postal pravnomocen.

Sklep nº VIII Ips 192/2000 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2001

Država kot stranka v pravdnem postopku je upravicena do povrnitve stroškov postopka po splošnih dolocbah ZPP o povrnitvi stroškov postopka, medtem ko posebno pravilo 162. clena ZPP o izkljucitvi pravice do nagrade velja le za primere, ko se državni organ udeležuje postopka kot stranka. To je posebej predvideno v že omenjenih dolocilih 1. odstavka 7. clena ZDPra, ko zakonsko besedilo loceno omenja dolžnost državnega pravobranilca zastopati državo na eni, in zastopati organe države ter zastopat...

Sodba nº VIII Ips 197/2000 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2001

Oderuška pogodba je dvostranska odplacna pogodba, medtem ko pogodba o poravnavi ne vsebuje elementa odplacnosti. Vse revidentove navedbe, s katerimi zatrjuje, da je bila s sklenitvijo poravnave med strankama sklenjena oderuška pogodba, so zato neutemeljene.

Sodba nº VIII Ips 203/2000 of Delovno-socialni oddelek, May 22, 2001

Ob tem, da delavec upošteva s pravnimi normami in pogodbo o zaposlitvi dolocene obveznosti, je upravicen, da v vsakem casu izjavi, da ne želi vec delati pri delodajalcu. To nacelo pa je podrobneje urejeno v delovnopravnih predpisih. Tako 1. tocka 1.

May 18, 2001

Sklep nº III Ips 6/2001 of Gospodarski oddelek, May 18, 2001

V sklepu o odmeri sodne takse morata sodišci prve in druge stopnje odlociti tako o takšni obveznosti kot o višini sodne takse. Ce je bila v izvršilnem postopku vloga tretjega obravnavana in s pravnomocnim sklepom zavržena kot ugovor tretjega, to ne pomeni, da je bilo z ucinkom v postopku odmere sodne takse zanjo pravnomocno odloceno, da je ta vloga res ugovor tretjega.

Sodba nº III Ips 49/2000 of Gospodarski oddelek, May 18, 2001

Tožeca stranka dejstva na katerem je temeljila svoj odškodninski tožbeni zahtevek, to je, da sta ji toženi stranki s svojim usklajenim, v povzrocitev škode uperjenim ravnanjem, ni dokazala, zato je odlocitev o zavrnitvi tožbenega zahtevka materialnopravno pravilna.

Sklep nº III R 22/2001 of Gospodarski oddelek, May 18, 2001

Kadar je z istim predlogom za izvršbo predlaganih vec sredstev izvršbe in zacasna odredba, je za odlocitev o predlogu za izvršbo in za zacasno odredbo krajevno pristojno sodišce, ki je krajevno pristojno za odlocanje po prvo navedenem sredstvu za izvršbo.

Sodba nº III Ips 14/2001 of Gospodarski oddelek, May 18, 2001

Tožba na ugotovitev nicnosti blagovne znamke ni popularna tožba, zato mora tožnik zanjo izkazati tak pravni interes, ki mu sodišce lahko nudi sodno varstvo.

May 17, 2001

Sodba nº II Ips 522/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Tožnica je bila ob uveljavitvi SZ imetnica stanovanjske pravice na spornem stanovanju. Zato je tožena stranka dne 28.5.1992 kot lastnica z njo sklenila najemno pogodbo. S tem pa pravica do izplacila odpravnine po 126. clenu SZ tožnici ni prenehala; pravica do odpravnine je namrec alternativa pravici do trajne uporabe stanovanja. Okolišcina, da sta pravdni stranki za stanovanje dne 28.5.1992 sklenili najemno pogodbo, kaže na to, da ob uveljavitvi SZ v oktobru 1991 niso obstojale okolišcine iz ...

Sodba nº II ips 575/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Najemna pogodba ni bila sklenjena, ceprav se je dejansko izvajala. Tožeca stranka, ki bi jo s toženko morala skleniti (147. clen SZ), njen obstoj - od toženke je vendar pobirala najemnino - priznava. Zato ne more vložiti izpraznitvene tožbe, ne da bi poprej priznala najemno razmerje in ga s tožbo po 59. clenu SZ odpovedala. Toženka je namrec ob uveljavitvi Stanovanjskega zakona bila imetnica stanovanjske pravice in ne le uporabnica stanovanja.

Sodba nº II Ips 570/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Pri odmeri odškodnine za nepremoženjsko škodo (200. clen ZOR) je na prvem mestu kriterij obsega oškodovancevih prikrajšanj in njegovo subjektivno doživljanje škode. Vendar pa pri dolocanju višine odškodnine po posameznih postavkah in v celoti ni mogoce mimo primerjave z odškodninami, ki so jih za podoben obseg škode deležni drugi oškodovanci. Pri tem gre posebej za cilj, da se dosežejo ustrezno gradirani kriteriji pri odmeri odškodnine za posamezne kategorije škod, opredeljenih kot lažje, tež...

Sodba nº II Ips 567/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Voznik, ki se je srni umikal levo, ceprav se je zavedal, da ga prehiteva drugo vozilo, je odgovoren za nastalo škodo na vozilu, ki ga je prehitevalo.

Sodba nº II Ips 488/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Revizijska trditev, da je tožnik upravicen do odmere višje odškodnine zaradi dolgotrajnega postopka, ni utemeljena. Postopek ne spada med take, da bi ga bilo mogoce rešiti na enem naroku. To pa tudi zato, ker je tožeca stranka zahtevala solidarno placilo odškodnine od štirih toženk, vse štiri pa ugovarjajo tako temelju svoje odgovornosti kakor tudi višini zahtevane odškodnine. Utemeljenost ugovorov dveh toženk bo še predmet postopka v novem sojenju v tej zadevi. Takih ugovorov ni mogoce oceni...

Sodba nº II Ips 496/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Obveznost izpolnitve vtoževane terjatve je pravilno naložena alternativno: v tuji valuti in v njeni tolarski protivrednosti.

Sklep nº II Ips 528/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Vsebina stanovanjske pravice, dodeljene na službenem stanovanju, je bila razlicno opredeljena v ZSR iz leta 1974 in ZSR iz leta 1982; obakrat je opredeljena ožje kot imetništvo stanovanjske pravice, kot jo je definiral 1. clen ZSR iz leta 1982 in ki je pogoj za uveljavljanje pravice do odkupa stanovanja pod ugodnimi privatizacijskimi dolocbami SZ.

Sodba nº II Ips 481/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Tisto premoženje, ki ga ima zakonec ob sklenitvi zakonske zveze ali ga npr. podeduje, dobi kot darilo ipd., je njegovo posebno premoženje, s katerim samostojno razpolaga. Seveda ga lahko tudi vloži v skupno premoženje, vendar je zato ob ugotavljanju obsega in delitvi skupnega premoženja treba upoštevati, da je skupno premoženje vecje zaradi tega, ker je en zakonec vanj vložil svoje posebno premoženje. Tudi pri dolocitvi deležev na skupnem premoženju je tak vložek posebnega premoženja pravno o...

Sklep nº II Ips 537/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Revizija ni dovoljena zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta.

Sodba nº II Ips 509/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Odškodninska odgovornost države za škodo, ki jo njen organ v zvezi z opravljanjem službe povzroci tretji osebi, je dolocena v 26. clenu Ustave Republike Slovenije in v 172. clenu ZOR. Pogoj za odgovornost je civilni delikt, ki je podan, ce je nastala škoda, ce ta izvira iz nedopustnega ravnanja, ce med obojim obstaja vzrocna zveza in ce obstaja odgovornost na strani povzrocitelja škode. V obravnavanem primeru to pomeni, da bi moralo biti ugotovljeno krivdno ravnanje delavcev v organih tožene ...

Sodba nº II Ips 538/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Pravdni stranki sta vsaka po svojih moceh, enakovredno prispevali k pridobitvi skupnega premoženja. Pri tem ne gre samo za obseg financnih prispevkov, zneska zaslužkov, vrednosti posameznih del in drugih izracunljivih postavk, ampak gre za celoten odnos do skupnih zadev, pri cemer prispevka strank ni mogoce matematicno izracunati. V obravnavanem primeru to pomeni, da je toženkin manjši zaslužek nadomešcen z njenim neplacanim delom doma in z njenim posebnim prispevkom pri pridobitvi obeh nepre...

Sklep nº II Ips 530/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Tožbeni zahtevek za izstavitev listine, sposobne za zemljiško knjigo, je treba razumeti tudi tako, da se z njim uveljavlja dopolnitev že obstojece listine in ne le sestava in izrocitev nove listine.

Sodba nº II Ips 75/2001 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Nima pravnega interesa za ugotovitev nicnosti zavezancevega pravnega posla tisti denacionalizacijski upravicenec, ki zahteva vrnitev premoženja v naravi, ki pa tega zahtevka ni zavaroval z zacasno odredbo po ZLPP.

Sodba nº II Ips 531/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Prvih trideset notarjev v državi je imenoval Državni zbor Republike Slovenije na predlog pravosodnega ministra (drugi odstavek 125. clena ZN). Stopnja pravosodnega ministra potemtakem ni bila tista, ki bi lahko odlocala, da bo kdo imenovan za notarja. Prav ima sicer revizija, da tožnik sploh ni mogel biti imenovan, ker je ministrica umaknila svoj predlog za njegovo imenovanje. Toda za obstoj odškodninske odgovornosti bi moralo biti po naravi stvari same izkazano, da bi bil tožnik zanesljivo i...

Sodba nº II Ips 544/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 547/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

V pravdni zadevi, ki se je zacela po predpisih starega ZPP in na prvi stopnji koncala po uveljavitvi novega ZPP, revizija v premoženjskopravnem sporu ni dovoljena, ce vrednost spornega predmeta ne presega zakonsko dolocene meje po novem ZPP.

Sodba nº II Ips 555/2000 of Civilni oddelek, May 17, 2001

Izvedensko porocilo, ceprav v zemljiški knjigi navedeno kot podlaga za odlocitev glede vznemirjanja pri uporabi funkcionalnega zemljišca, ne upošteva odlocitve sodišca iz prej izdane sodne odlocbe. Zato ne more nadomestiti dogovora solastnikov glede uporabe funkcionalnega zemljišca. Spor med solastniki je zato treba rešiti v nepravdnem postopku.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners