Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 2001

June 29, 2001

Sodba nº G 13/2000 of Gospodarski oddelek, June 29, 2001

Družba, ki nastane s spojitvijo, lahko izda delnice, s katerimi nadomesti delnice družbe, ki zaradi spojitve preneha, ne da bi za njihovo izdajo dobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev. Ce so bile delnice družbe, ki je prenehala, predmet trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, pridobi družba, nastala s spojitvijo, položaj javne družbe z vsemi pravicami in obveznostmi javne družbe.

Sklep nº III Ips 34/2001 of Gospodarski oddelek, June 29, 2001

Sklep Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih narocil o stroških revizije iz 7. odstavka 22. clena Zakona o reviziji postopkov javnega narocanja, ni upravni akt, ampak izvršilni naslov iz 4. tocke 2. odstavka 17. clena ZIZ; zato je sodišce pristojno za odlocanje o predlogu za izvršbo na podlagi tega izvršilnega naslova.

Sodba nº III Ips 56/2001 of Gospodarski oddelek, June 29, 2001

Ni naloga sodišca, da samo na podlagi dolocenih podatkov imputira strankam v njihovo korist odgovarjajoca dejstva, saj mora vsaka stranka po 212. clenu ZPP navesti dejstva in prelagati dokaze.

Sklep nº III G 4/2001 of Gospodarski oddelek, June 29, 2001

Ce tožnik tožbi, s katero izpodbija odlocbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o zavrnitvi zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije clana uprave v družbi za upravljanje, kljub pozivu v danem roku ne priloži izvoda tožbe za toženo stranko in izpodbijane odlocbe, sodišce tožbo zavrže.

June 28, 2001

Sodba nº II Ips 583/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Sodna praksa pri mladih ljudeh duševne bolecine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti mocneje upošteva, ne samo zaradi tega, ker je pri mladih pricakovati, da imajo pred seboj daljše življenjsko obdobje, temvec tudi zaradi tega, ker je intenzivnost bolecin mocnejša in se odraža v vseh življenjskih aktivnostih. Nedvomno je tudi obcutljivost na spremenjeno zunanjost v mladosti vecja kot v zrelih letih.

Sodba nº II Ips 591/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 604/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Hoja po mokrih tleh, v primeru ko gre za uporabo sanitarij na obmocju morske plaže, v katere so kopalci hodili bosi tudi zaradi preoblacenja kopalk, ne more predstavljati vecje nevarnosti.

Sodba nº II Ips 608/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Med objektivne elemente skaženosti spada tudi zunaj opazna sprememba oškodovanceve telesne integritete. Neznatno šepanje - uporaba bergle nista taki okolnosti, ki bi predstavljali deformacijo ali podobno spremembo, pri cemer so upoštevane tudi civilizacijske razmere oškodovancevega okolja, v katerem ljudje do šepanja ali uporabe bergel ne gledajo z negativnimi custvi.

Sklep nº Cp 6/2001 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Niso podani pogoji za priznanje zamudne sodbe avstrijskega sodišca po dolocilu 96. clena ZMZPP, ker je tuje sodišce vrocilo sodna pisanja nasprotni stranki v Republiki Sloveniji po pošti in brez prevoda v slovenski jezik, torej v nasprotju z dolocilom 14. clena dvostranske pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o vzajemnem pravnem prometu z dne 16.12.1954. Uporabljeni nacin vrocanja pomeni tako nezakonito postopanje, zaradi katerega nasprotni stranki ni bila dana možnost obravn...

Sklep nº I R 40/2001 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Okolišcina, da je tretji predlagatelj zaposlen pri Okrajnem sodišcu ... kot vodja zemljiške knjige, je po mnenju vrhovnega sodišca tehten razlog iz 67. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 584/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Ob dejanskem stanju, ki sta ga ugotovili sodišce prve in druge stopnje, tudi revizijsko sodišce ne dvomi, da je za škodo odgovoren zavarovanec tožene stranke. Ne toliko zaradi tega, ker bi bilo delo, ki ga je opravljal tožnik, samo po sebi nevarno, temvec zato, ker je moral tožnik opravljati delo v okolišcinah, ki niso ustrezale predpisanim ukrepom varstva pri delu, za kar bi moral ustrezno poskrbeti zavarovanec tožene stranke. Ce tega ni storil, je odgovoren za škodo, z njim pa tudi tožena s...

Sodba nº II Ips 606/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Sodišce druge stopnje je pravilno upoštevalo, da je bila toženka izzvana s tožnicinimi žalitvami, vendar je s fizicnim napadom dalec presegla dovoljeno reakcijo na zgolj besedno izzivanje tožnice. Zato je ugotovljeno razmerje krivde, po kateri je odgovornost tožnice 30 odstotna, odgovornost toženke pa 70 odstotna, pravilno.

Sodba nº II Ips 610/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Uživanje kmetijskega zemljišca obsega njegovo prosto obdelavo s strani služnostnega upravicenca ali s strani tretjega, ki dela za služnostnega upravicenca in po njegovem narocilu. Toženkina pomoc bratu ne pomeni poseganja v tožnikovo lastninsko pravico. Dejansko stanje potemtakem ne omogoca uporabe dolocbe prvega odstavka 42.

Sodba nº II Ips 63/2001 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Le v ZIP predvidena pravna sredstva, ki jih je mogoce vlagati do konca izvršilnega postopka, lahko izpodbijejo med izvršbo izdane sodne odlocbe. Med izrednimi pravnimi sredstvi pa niti ZIP, niti drug veljaven predpis, ne pozna tožbe na ugotovitev nicnosti sodne odlocbe ali tožbe na njeno razveljavitev.

Sodba nº II Ips 553/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Sosporniška intervencija (201. in 209. clen ZPP) ne more nadomestiti pomanjkanja pasivne legitimacije. Materialnopravno razmerje omogoca obstoj pogojev za procesno intervencijo - tudi sosporniško - vendar pri enotnem in nujnem sosporništvu po materialnem pravu procesni privilegij ne more nadomestiti manjkajoce pasivne legitimacije.

Sodba nº in sklep II Ips 534/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Sodišce s tem, ko sprejme v obravnavo nasprotno tožbo, s katero tožena stranka zahteva odlocitev o predhodnem vprašanju, smiselno odloci, da o predhodnem vprašanju ne bo odlocalo v okviru zahtevka iz tožbe, temvec z odlocitvijo o zahtevku iz nasprotne tožbe (prvi odstavek 12. clena ZPP v zvezi s 189. clenom ZPP).

Sodba nº II Ips 592/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Mirujoca salamoreznica ni nevarna stvar. Cišcenje takšnega stroja ni nevarna dejavnost.

Sodba nº in sklep II Up 10/2001 of Upravni oddelek, June 28, 2001

Sprememba meje lovišc je mogoca le na podlagi akta ustanovitelja po 27. clenu ZVGLD.

Sodba nº I Up 1075/2000 of Upravni oddelek, June 28, 2001

Ce ni podlage za denacionalizacijo, ni podlage za nobeno izmed oblik vrnitve in tudi ne za odškodnino po 72. clenu ZDen.

Sodba nº I Up 246/98 of Upravni oddelek, June 28, 2001

V postopku za izrek nicnosti ni mogoce izpodbijati dejanskega stanja, ugotovljenega v postopku, v katerem je bila izdana odlocba, katere nicnost se uveljavlja.

Sodba nº I Up 795/99 of Upravni oddelek, June 28, 2001

S tožbo uveljavljani status žrtve vojnega nasilja - taborišcnika, obsega tudi presojo, ali je oseba ukradeni otrok.

Sodba nº I Up 98/99 of Upravni oddelek, June 28, 2001

Pravica do uvoza blaga po 50. clenu CZ se uveljavlja v skladu z Navodilom za uveljavljanje pravice do uvoza blaga po 50. clenu CZ (Uradni list SFRJ, št. 40/89); kontrolni pregled se opravi na podlagi podatkov evidence, ki ga po 4. tocki navedenega navodila in v skladu s 50. clenom CZ vodi pristojni carinski organ.

Sodba nº I Up 107/99 of Upravni oddelek, June 28, 2001

Pravica do uvoza blaga po 50. clenu CZ se uveljavlja v skladu z Navodilom za uveljavljanje pravice do uvoza blaga po 50. clenu CZ (Uradni list SFRJ, št. 40/89); kontrolni pregled se opravi na podlagi podatkov evidence, ki ga po 4. tocki navedenega navodila in v skladu s 50. clenom CZ vodi pristojni carinski organ.

Sodba nº I Up 84/99 of Upravni oddelek, June 28, 2001

Pravica do uvoza blaga po 50. clenu CZ/76 se je v skladu s 3. odstavkom 50. clena CZ uveljavljala na nacin, ki ga je predpisovalo Navodilo za uveljavljanje pravice do uvoza blaga po 50. clenu CZ (Uradni list SFRJ, št. 40/89); po 4. tocki navedenega navodila je pristojni carinski organ vodil evidenco, ki je vsebovala podatke o uporabniku, o uvoženem in izvoženem blagu in o ucinkih carinske oprostitve.

Sklep nº I Up 160/99 of Upravni oddelek, June 28, 2001

Pravne osebe kot organizirana oblika pravne pomoci so po dolocbi 2. odstavka 35. clena Zakona o odvetništvu lahko le odvetniške družbe, katere družbeniki so samo odvetniki. Združenje, ki je organizirano po dolocbah Zakona o društvih, zato ne more biti pooblašcenec tožnika v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 149/99 of Upravni oddelek, June 28, 2001

Za odreditev inšpekcijskega ukrepa po dolocbi 73. clena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor zadostuje ugotovitev, da je investitor ribnik in ograjo zgradil brez dovoljenja.

Sodba nº I Up 196/98 of Upravni oddelek, June 28, 2001

Za izdajo odlocbe o dovolitvi priglašenih del - postavitev nadstrešnice - zadostuje ugotovitev, da je nadstrešnica po obcinskem odloku pomožni objekt, za katerega zadostuje priglasitev in da PUP dovoljuje postavitev nadstrešnice.

June 27, 2001

Sodba nº I Up 1121/2000 of Upravni oddelek, June 27, 2001

Vzpostavitev lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišcu je mogoca samo v primeru, ko ima na takšnem zemljišcu pravico uporabe še vedno bivši lastnik.

Sklep nº I Up 608/2001 of Upravni oddelek, June 27, 2001

Placila sodnih taks je mogoce oprostiti le stranko, ki je fizicna oseba.

Sodba nº I Up 104/98 of Upravni oddelek, June 27, 2001

Ce blago ni bilo izvoženo v tujino v predpisani vrednosti in predpisanih rokih, se glede na dolocbo 2. odstavka 50. clena Carinskega zakona placa carina po predpisih, ki so veljali na dan, ko je potekel rok za izvoz oziroma po predpisih, ki so veljali na dan, ko je bil vložen zahtevek za obracun carine in drugih uvoznih davšcin.

Sodba nº I Up 175/98 of Upravni oddelek, June 27, 2001

Carinski zavezanec je izpolnil obveznost po 50. clenu CZ, ce v enem letu po uvozu blaga za reprodukcijo izvozi blago, ki najmanj za 30% presega vrednost uvoženega blaga, ki je bilo uporabljeno za proizvode, ki jih izvozi.

Sodba nº I Up 1033/99 of Upravni oddelek, June 27, 2001

Tožnik ne izpolnjuje pogojev za pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja, ker njegovo bivanje v taborišcu oz. izgnanstvu od njegovega rojstva do koncanja druge svetovne vojne ni trajalo tri mesece. Po dolocbah ZZVN po 15.5.1945 ni vec mogoce priznavati ucinkovanja nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov druge svetovne vojne. Cas po koncanju druge svetovne vojne se upošteva le pri odlocanju o pravicah iz priznanega statusa.

Sodba nº I Up 960/99 of Upravni oddelek, June 27, 2001

Kadar je tožeca stranka uspela s tožbo, zato v pritožbi zoper prvostopno sodbo ne more trditi, da status begunca ni bil predmet njene tožbe, ko je ravno ta status osporavala in zahtevala zase status izgnanca, ki ji ga je priznal prvostopni organ.

Sodba nº I Up 82/99 of Upravni oddelek, June 27, 2001

Tožnik ni bil neposredno izpostavljen nasilnim dejanjem oziroma prisilnim ukrepom okupatorja v smislu 1. in 2. clena ZZVN, zato ni upravicen do statusa begunca.

Sodba nº I Up 702/2000 of Upravni oddelek, June 27, 2001

Ne gre za odlocitev v škodo tožnika, ce je tožena stranka tožnikovo zahtevo za denacionalizacijo podržavljenega premoženja zavrnila iz istih razlogov, iz katerih jo je pred tem zavrgel že prvostopni upravni organ.

Sklep nº I Up 34/99 of Upravni oddelek, June 27, 2001

Za presojo pravilne uporabe prostega preudarka mora biti iz odlocbe upravnega organa jasno razvidno dejansko stanje, z dokazi, ki utemeljujejo obstoj ugotovljenih dejstev, razlogi, ki so bili odlocilni za presojo dokazov. Še posebej, ko gre za presojo nasprotujocih si dokazov. Ter razlogi, ki so v konkretnem primeru narekovali oceno, da bi sprejem tožnika v državljanstvo RS pomenil nevarnost za varnost države.

Sodba nº I Ips 184/2001 of Kazenski oddelek, June 27, 2001

Ce je v sklepu o odreditvi pripora navedeno, da utemeljen sum, da je obdolženec storil kaznivo dejanje, izhaja iz porocila policijske uprave o privedbi, iz kazenske ovadbe, iz opisa dejanja, iz uradnih zaznamkov in iz zapisnika o zasegu predmetov, je taka utemeljitev pomanjkljiva.

June 26, 2001

Sodba nº III Ips 50/2001 of Gospodarski oddelek, June 26, 2001

Asignat (nakazanec) in asignatar (prejemnik nakazila) lahko asignatovo obveznost do asignatarja iz asignacije (nakazila), preoblikujeta v posojilo (asignatarja asignatu) s prenovitveno pogodbo (novacijo). Ce to storita, lahko bivši asignatar zahteva od bivšega asignata placilo zneska, ki je bil (prvotno) predmet asignacije (samo) kot vracilo danega posojila.

Sodba nº III Ips 22/2000 of Gospodarski oddelek, June 26, 2001

Pogodba o odstopu (cesiji) bodocih terjatev v zavarovanje po 445. clenu ZOR je dopusten (zavezovalni) posel. S kasnejšim dejanskim odstopom terjatve (kot razpolagalnim poslom) preide terjatev v premoženje cesionarja. V stecajnem postopku lahko zato cesionar uveljavlja izlocitveno pravico na terjatvah, ne pa locitvene pravice do stecajne mase.

June 22, 2001

Sklep nº VIII R 15/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 22, 2001

Razlogi, zaradi katerih stranka predlaga delegacijo, morajo biti ocitno izkazani, biti pa morajo takšni, da omogocijo bolj smotrno izvedbo postopka.

June 21, 2001

Sodba nº I Ips 182/2001 of Kazenski oddelek, June 21, 2001

Ce v sklepu o odreditvi pripora ni navedeno, katere so tiste posebne okolišcine, ki naj bi kazale, da bo osumljenka ovirala potek kazenskega postopka z vplivanjem na prico, in sicer na še neidentificirano prico, ni podan priporni razlog iz 2. tocke 1.odstavka 201. clena ZKP. Teoreticna možnost vplivanja na prico in le teoreticna možnost dogovarjanja s soosumljenci, ne zadostujeta za sklep, da so podani priporni razlogi po omenjeni dolocbi.

Sodba nº I Ips 183/2001 of Kazenski oddelek, June 21, 2001

Dejstvo, da zoper sostorilca pripor ni bil odrejen, na obstoj pripornega razloga nima vpliva, saj se ta pri vsakem osumljencu posebej ugotavlja.

June 20, 2001

Sklep nº Cp 8/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Dejstvo, da je zaradi prilagajanja novim predpisom prišlo do organizacijskih sprememb pri stranki, ki je nastopala v pravdnem postopku pri Okrožnem gospodarskem sodišcu v Splitu opr. št.

Sodba nº II Ips 597/2000 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Tožnik ni bil dolžan predvideti, da mu bo nasproti vozeci avtomobilist pri zavijanju v levo na neprednostno cesto izsilil prednost, in to ne glede na to, ali je bil vzrok takega ravnanja avtomobilista spregledanje tožnika ali napacna ocena hitrosti njegove vožnje. Okolišcine konkretnega primera so bile take, da tožnik pri svoji pravilni vožnji po prednostni cesti ni bil dolžan predvideti napacnega ravnanja drugega udeleženca v prometu. Sam je vozil pravilno, in v skladu z nacelom zaupanja v p...

Sodba nº II Ips 616/2000 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Stvari, ki jih poganja motor, so nevarne stvari, ker delovanje motorja lahko povzroci škodo neodvisno od clovekovega ravnanja. Zato je po ustaljeni sodni praksi kolo z motorjem nevarna stvar, iz katere izhaja objektivna odgovornost njenega imetnika.

Sklep nº II Ips 595/2000 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Pravnomocni sodbi, ki nadomesti zemljiškoknjižno listino, zemljiškoknjižno sodišce ne more odreci lastnosti zemljiškoknjižne listine. Zato morajo biti v pravdnem postopku ugotovljene vse okolišcine, ki so pogoj za izvedbo obravnavane listine v zemljiški knjigi. Ce so vsi pogoji izpolnjeni, lahko sodba nadomesti zahtevano listino. Ne more pa biti sodba sredstvo, da se zaobidejo kogentni predpisi, ki veljajo za posamezne vrste pravnih poslov, tudi za pogodbe za prenos lastninske pravice na kmet...

Sodba nº I Up 537/99 of Upravni oddelek, June 20, 2001

Pravilno je, da je prvostopno sodišce presojalo izpodbijano revizijsko odlocbo glede na predpise, ki so veljali v casu izdaje te odlocbe.

Sodba nº I Up 99/99 of Upravni oddelek, June 20, 2001

Po dolocbi 46. clena ZUN je upravicen predlagati dolocitev funkcionalnega zemljišca le lastnik oziroma uporabnik zemljišca.

Sklep nº I Up 248/99 of Upravni oddelek, June 20, 2001

Ce tožnik v upravnem sporu navaja, da se pooblastilo nahaja med upravnimi spisi, brez teh upravnih spisov sodišce nima podlage za odlocitev, da tožbe ni mogoce obravnavati; pooblašcenec, ki ima splošno odvetniško pooblastilo, je pooblašcen vložiti tožbo v upravnem sporu, ki se nanaša na presojo zakonitosti dokoncnih upravnih odlocb, izdanih v upravnih postopkih, v katerih ima izkazano pooblastilo.

Sklep nº I Up 164/99 of Upravni oddelek, June 20, 2001

Ce tožnik ne odpravi pomanjkljivosti tožbe v sodno odmerjenem roku, pomanjkljive tožbe ni mogoce obravnavati in jo je potrebno po dolocbi 2. odstavka 29. clena ZUS zavreci.

Sodba nº I Up 67/99 of Upravni oddelek, June 20, 2001

Pravica do uvoza blaga po 50. clenu CZ se je v skladu s 3. odstavkom 50. clena CZ uveljavljala na nacin, ki ga je predpisovalo Navodilo za uveljavljanje pravice do uvoza blaga po 50. clenu CZ (Uradni list SFRJ, št. 40/89); po 4. tocki navedenega navodila je pristojni carinski organ vodil evidenco, na podlagi podatkov iz te evidence pa se je v kontrolnem pregledu ugotovilo, ali so pogoji, pod katerim je bila pravica do uvoza blaga po 50. clenu CZ priznana, izpolnjeni.

Sklep nº I Up 164/99 of Upravni oddelek, June 20, 2001

Ce v tožbi ni vseh navedb iz 3. odstavka 28. clena ZUS je tožba pomanjkljiva; ce vložnik ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na pravilen poziv sodišca, je treba takšno tožbo zavreci po 2. odstavku 29. clena ZUS.

Sklep nº I Up 162/99 of Upravni oddelek, June 20, 2001

V tožbi, s katero se izpodbija posamicni akt ali dejanje zaradi posega v ustavne pravice, je treba navesti ta akt oziroma dejanje. Zgolj sklicevanje na kršitve, do katerih naj bi prihajalo pri vodenju denacionalizacijskih postopkov, ni dovolj.

Sklep nº I Up 166/99 of Upravni oddelek, June 20, 2001

V tožbi, s katero se izpodbija posamicni akt ali dejanje zaradi posega v ustavne pravice, je treba navesti ta akt oziroma dejanje. Zgolj sklicevanje na dejanja v postopkih denacionalizacije ni dovolj.

Sodba nº I Up 568/2000 of Upravni oddelek, June 20, 2001

Po pravilnem pozivu, naj predloži podpise 200 ustanovnih clanov stranke, in ko je rok za predložitev brezuspešno potekel, je podana zakonska fikcija na podlagi 3. odstavka 11. clena ZPolS, da je stranka vlogo za vpis v register umaknila.

Sodba nº I Up 67/99 of Upravni oddelek, June 20, 2001

Dejansko stanje, da uporabnik ni izpolnil obveznosti izvoza za blago, uvršceno po 50. clenu CZ, se ugotavlja v kontrolnem pregledu po podatkih uvoznih in izvoznih carinskih deklaracijah; za te podatke vodi pristojni organ evidenco po dolocbi 5. odstavka 50. clena CZ in Navodila za uveljavljanje pravice do uvoza blaga po 50. clenu CZ (Uradni list SFRJ, št. 40/89).

Sodba nº I Up 684/2000 of Upravni oddelek, June 20, 2001

Pobeg pred povracilnimi ukrepi okupatorja, ki jih je ta izvajal zoper družine, katerih clani se niso odzvali pozivu za mobilizacijo v nemško vojsko, je šteti za pobeg pred nasilnim dejanjem okupatorja. Nasilno dejanje okupatorja izhaja prav iz dejstva, da je ta izvajal povracilne ukrepe.

Sklep nº I Up 110/98 of Upravni oddelek, June 20, 2001

Ker tožena stranka ni zanesljivo ugotovila konkretnih dejanj, ki so lahko podlaga za oceno, da bi sprejem tožnika v državljanstvo pomenil nevarnost za javni red in sodišce prve stopnje ni presodilo tožbenih ugovorov v zvezi s prenehanjem pravnih posledic obsodb, ni bilo podlage za zavrnitev tožbe.

Sklep nº I Up 33/99 of Upravni oddelek, June 20, 2001

Akt župana, s katerim je tožeci stranki odpovedal pogodbo o uporabi odlagališca komunalnih odpadkov, je akt poslovanja in ne upravni akt, ki bi ga bilo mogoce izpodbijati v upravnem sporu.

Sklep nº III R 21/2001 of Gospodarski oddelek, June 20, 2001

Po razveljavitvi sklepa o izvršbi, izdanega na podlagi verodostojne listine, upošteva sodišce dogovor strank o krajevni pristojnosti sodišca samo, ce ga je upnik uveljavljal v predlogu za izvršbo in ga predlogu za izvršbo priložil, oziroma ce ga je dolžnik uveljavljal v ugovoru zoper sklep o izvršbi in ga ugovoru tudi priložil.

June 19, 2001

Sodba nº VIII Ips 258/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 19, 2001

Pravica delavca je, da se disciplinske obravnave udeleži, ne obstoji pa dolžnost njegovega prihoda niti ne dolžnost njegovega zagovora.

Sodba nº VIII Ips 261/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 19, 2001

Sodišce nima zakonske podlage, da bi smelo zavezati toženo stranko kot delodajalca k razporeditvi tožnika na delovno mesto, h kateremu je bil ob sklenitvi delovnega razmerja razporejen.

Sklep nº VIII Ips 270/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 19, 2001

Ker je odlocitev Ustavnega sodišca, s katero je bila procesna predpostavka iz 83. clena ZVZZ ocenjena kot protiustavna, že veljala v casu nastanka spornega razmerja in v casu sojenja, sta sodišci zmotno uporabili materialno pravo, ko sta izdajo oziroma neizdajo dokoncne odlocbe kot še veljavno procesno oviro upoštevali pri presoji dopustnosti vložene tožbe.

Sklep nº VIII Ips 263/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 19, 2001

Nevarna stvar je samo tista stvar, ki po svojem namenu, lastnostih, položaju in nacinu uporabe ali na drug nacin predstavlja nevarnost za ljudi in okolico.

Sklep nº VIII Ips 260/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 19, 2001

Besedili v drugem odstavku 67. clena ZTPDR o "znacilnostih kaznivega dejanja" in v 1. tocki prvega odstavka 45. clena ZDDO o tem, da dejanje "pomeni kaznivo dejanje", pomenita, da ima sodišce pravico in dolžnost, da ugotavlja, ali ima dejanje, ki je kršitev delovnih obveznosti, znake kaznivega dejanja. Takšno pravico pa daje sodišcu tudi dolocba 13. clena ZPP (12. clena ZPP/77), ki ureja ugotavljanje predhodnega vprašanja.

Sodba nº VIII Ips 254/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 19, 2001

Stranki sta sklenili sporazum o prenehanju delovnega razmerja. Pravice tožnika do razlike place in do odškodnine zaradi prenehanja delovnega razmerja je presojati po dolocbah takrat veljavnega Zakona o izvajanju socialnega sporazuma za leto 1996 (Uradni list RS, št. 34/96, ZISS96), upoštevajoc vsebino pogodbe o zaposlitvi in sporazuma, pa tudi Dogovora o kriterijih za individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v gospodarstvu (Ur...

Sodba nº VIII Ips 249/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 19, 2001

Okolišcine, ki so za prenehanje delovnega razmerja po navedeni dolocbi ZDR odlocilnega pomena so neupravicen izostanek, ki mora trajati zaporedoma pet delovnih dni, in nevrnitev delavca (tožnika) na delo.

Sodba nº VIII Ips 242/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 19, 2001

Zacetek disciplinskega postopka je zastaral, ce je direktor tožene stranke, ki je pooblašcen zahtevati zacetek disciplinskega postopka, za kršitve izvedel decembra 1991, zahtevo za zacetek disciplinskega postopka pa je vložil dne 1.6.1992.

Sklep nº VIII Ips 236/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 19, 2001

Tudi ce revident za revizijo ne izkazuje pravnega interesa (drugi odstavek 374. clena ZPP) in vrednost iztoževanega zneska ne dosega 1.000.000,00 SIT (drugi odstavek 367. clena ZPP), revizijsko sodišce revizije ne zavrže, ce je sodišce druge stopnje pritožbo zavrglo, ker toženec zanjo ni izkazal pravnega interesa (tretji odstavek 384.

Sodba nº VIII Ips 213/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 19, 2001

Revidentka izpodbija sodbo sodišca druge stopnje z navajanjem novih dejstev, ki pa po dolocilih 387.clena Zakona o pravdnem postopku (ZPP iz leta 1977) ni dopustno. Nedopustno je tudi revidentkino izpodbijanje ugotovljenega dejanskega stanja.

Sodba nº VIII Ips 215/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 19, 2001

Revizijsko sodišce ugotavlja, da tožena stranka ne navaja prepricljivih razlogov, zaradi katerih bi bilo treba šteti, da pogojna odložitev izrecenega disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja ni bila primerna.

Sodba nº VIII Ips 220/2000 of Delovno-socialni oddelek, June 19, 2001

Stranka, ki nasprotuje tožbenemu zahtevku, je po dolocilih 219. clena Zakona o pravdnem postopku (ZPP iz leta 1977) dolžna navesti dejstva in predlagati dokaze.

June 18, 2001

Sklep nº VIII R 16/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 18, 2001

V sporu, v katerem delodajalec od Zavoda za zdravstveno zavarovanje zahteva vracilo nadomestil plac, izplacanih njegovi delavki za cas zacasne zadržanosti od dela zaradi bolezni, odloca sodišce splošne pristojnosti v gospodarskem sporu.

June 15, 2001

Sklep nº III Ips 62/2001 of Gospodarski oddelek, June 15, 2001

Zoper pravnomocen sklep o zavrnitvi predloga za obnovo postopka je revizija dovoljena, ce so za to izpolnjene predpostavke iz 2. in 3. odstavka 36. clena ZPP.

June 14, 2001

Sklep nº Cp 9/2001 of Civilni oddelek, June 14, 2001

Med okolišcine o sodnikovi nepristranskosti ni mogoce uvrstiti dejstva, da je sodnik že sodeloval na pritožbeni ravni v kakšni zadevi.

Sodba nº II Ips 188/2001 of Civilni oddelek, June 14, 2001

Revizijski predlog za zvišanje odškodnine iz vseh treh naslovov je tožnik utemeljeval tudi s trditvijo, da je do škodnega dogodka prišlo že v letu 1994. Ta trditev je tocna. Vendar pa je tožnik zahteval sodno varstvo šele v drugi polovici leta 1996, sodišce prve stopnje pa je o zahtevku odlocilo v zacetku leta 1998, kar, vsaj ob upoštevanju povprecnega trajanja odškodninskih pravd pred sodišci prve stopnje, ne more prestavljati sojenja v nerazumnem roku.

Sklep nº II Ips 435/2000 of Civilni oddelek, June 14, 2001

V obravnavanem primeru je bilo hkrati v teku šest samostojnih pravd. Vsaka od toženih strank je vodila proti tožniku samostojno pravdo. V pravdi, ki jo je tožnik vodil proti peto in šestotoženi stranki, revidenta nista imela položaja pravdne stranke. Zoper pravnomocno sodbo, izdano na drugi stopnji, pa lahko vložijo revizijo kot izredno pravno sredstvo le pravdne stranke (prvi odstavek 382. clena ZPP). Ker je bil tožnikov zahtevek proti peto in šestotoženi stranki pravnomocno zavrnjen, bi ime...

Sodba nº II Ips 599/2000 of Civilni oddelek, June 14, 2001

Med strankama sklenjena pogodba o bancnem tekocem racunu je bila razdrta. V primeru razdrtja pogodbe ima vsaka stranka pravico po dolocilu drugega odstavka 132. clena ZOR do vrnitve tistega, kar je dala, po dolocilu cetrtega odstavka istega clena pa vsaka dolguje drugi tudi povracilo za koristi, ki jih je imela medtem od dolgovane dajatve. To, kar tožnica iztožuje v tem primeru, pa je posledica tožnicinega izpolnjevanja s tožencem dogovorjene pogodbe o bancnem tekocem racunu. Tožnicin zahteve...

Sklep nº II Ips 149/2001 of Civilni oddelek, June 14, 2001

Ni denacionalizacijski upravicenec tisti, ki je pod pritiskom okupacijskih oblasti prodal premoženje in po koncani vojni ni zahteval njegove vrnitve, premoženje pa je bilo podržavljeno kupcem z odlocbo na podlagi Zakona o agrarni reformi in kolonizaciji. Tega ne spremeni niti dejstvo, da je pred podržavljenjem sklenil darilno pogodbo z državo, ta pogodba pa ni bila izvedena v zemljiški knjigi.

Sodba nº II Ips 565/2000 of Civilni oddelek, June 14, 2001

Toženec se je z agencijsko pogodbo, sklenjeno s tožeco stranko zavezal, da ne bo konkurencno posegal na podrocje dejavnosti tožece stranke na kakršenkoli nacin, in to ne le z delom in dejavnostjo, marvec že z ustanovitvijo podjetja in opravljanjem dejavnosti v njem.

Sodba nº II Ips 124/2001 of Civilni oddelek, June 14, 2001

Okolišcina, da je bil toženec ob poseku lesa morebiti v dobri veri, še ne pomeni, da ga ne zadene povracilna obveznost zaradi kasnejše ugotovitve, da je sekal na tujem.

Sklep nº I R 33/2001 of Civilni oddelek, June 14, 2001

Sodnik mora objektivno odlocati ne glede na to, da je bila konkretna zadeva, o kateri je na prvi stopnji odlocal njegov bivši kolega, na pritožbeni stopnji razveljavljena.

Sklep nº I R 35/2001 of Civilni oddelek, June 14, 2001

Sodišce v primeru smotrne delegacije doloci drugo sodišce, ki je najbližje sodišcu, in to z vidika pravdnih strank (pooblašcenec odvetnik ima na voljo institut substitucije).

Sklep nº II Ips 231/2001 of Civilni oddelek, June 14, 2001

ZIZ termina terjatve ne opredeljuje drugace kot ZPP. Ta je praviloma tolikšna, kot to izhaja iz izvršilnega naslova, oziroma, kakor je dolocljiva na podlagi smiselne uporabe 39. clena ZPP. Ta predstavlja podlago za odmero cene izvršiteljeve storitve po dolocilu 9. clena Pravilnika o tarifi za placilo dela izvršitelju in povracilu stroškov v zvezi z njihovim delom.

Sodba nº II Ips 600/2000 of Civilni oddelek, June 14, 2001

Ceprav sta oba udeleženca trcenja motornih vozil storila kršitev, ker sta vozila preko sredine cestišca, je odgovornost voznika vozila, ki se je pred trcenjem že ustavilo, manjša (2. in 1. odstavek 178. clena ZOR)

Sodba nº II Ips 82/2001 of Civilni oddelek, June 14, 2001

Zakonec, ki ni poskrbel, da se njegova pravica iz naslova skupnega premoženja na nepremicnini, ki je vpisana v zemljiško knjigo le na njegovega zakonca, vpiše vanjo, ne more uspešno izlocati svojega deleža na tem premoženju, ki je predmet izvršbe, ce je upnik ravnal pošteno.

Sklep nº II Ips 388/2000 of Civilni oddelek, June 14, 2001

Predpostavke oderuške pogodbe po 141. clenu ZOR so objektivne in subjektivne. Subjektivne morajo biti podane na strani obeh pogodbenikov: Okorišcenec mora vedeti, da je sopogodbenik v stiski ali v težkem gmotnem položaju, da je nezadostno izkušen, lahkomiseln ali odvisen. Take subjektivne razmere na strani sopogodbenika pa mora izkoristiti, tako da izgovori zase ali za tretjega korist, ki je v ocitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal ali storil (objektivni element).

Sklep nº II Ips 527/2000 of Civilni oddelek, June 14, 2001

Pravda in njej sledeca izvršba predstavljata v materialnem smislu celoto, v kateri upnik uveljavlja svojo doloceno pravico (izvršba je le prisilna realizacija sodbe). Zato po dolocilu 95. clena ZPP velja strankino pooblastilo odvetniku tudi za postopanje v izvršilnem postopku (2. tocka prvega odstavka navedenega clena). Ob smiselni uporabi 100. clena ZPP (na podlagi 15. clena ZIZ) ima zato pooblašcenec pravico še naprej opravljati procesna dejanja in v takih primerih nadaljuje delo za pooblas...

Sklep nº II Ips 227/2001 of Civilni oddelek, June 14, 2001

Ko se ugotavljajo možnosti staršev za preživljanje, je treba upoštevati vse njihove redne in izredne dohodke, njihovo splošno premoženjsko stanje tako glede lastništva, premicnin kakor tudi nepremicnin ter vse možnosti za pridobitev oziroma pridobivanje dohodkov. V zvezi s slednjim pa je potrebno upoštevati po eni strani možnosti za zaslužek v danem okolju, po drugi strani pa vse zavezanceve sposobnosti glede na njegovo izobrazbo oziroma strokovno usposobljenost, pridobljene izkušnje in njego...

Sklep nº I Up 592/2001 of Upravni oddelek, June 14, 2001

Ker se sklep o privatizaciji ne izvršuje po ZUP, tudi odložitev izvršbe ni možna in zato ni možna izdaja zacasne odredbe po 1.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners