Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 2001

July 19, 2001

Sklep nº I Up 699/2001 of Upravni oddelek, July 19, 2001

Zahtevo za izdajo zacasne odredbe je potrebno zavrniti, ce je o izrocitvi obveznic, ki so predmet upravne izvršbe, drugo sodišce z zacasno odredbo že uredilo sporno pravno razmerje. Sklep, s katerim je drugo sodišce izdalo zacasno odredbo, je akt sodne oblasti in po dolocbi 2. odstavka 2. clena ZS za sodišca in druge državne organe v RS zavezujoc.

Sodba nº I Up 175/99 of Upravni oddelek, July 19, 2001

Tudi nadomestna gradnja je nova gradnja, za katero pa mora investitor pridobiti ustrezna dovoljenja.

Sklep nº I Up 169/99 of Upravni oddelek, July 19, 2001

Po dolocbi 28. clena ZUS je treba tudi v tožbi, s katero se izpodbija posamicni akt in predlaga njegova odprava zaradi posega v ustavne pravice, navesti akt, ki se izpodbija in ga priložiti tožbi ter obrazložiti, zakaj se toži.

Sklep nº I Up 665/2001 of Upravni oddelek, July 19, 2001

Placila sodnih taks je možno oprostiti le stranko, ki je fizicna oseba.

Sodba nº I Up 537/2000 of Upravni oddelek, July 19, 2001

Vlagateljica zahtevka ni upravicenka za uveljavljanje pravic po ZDen, ker je le oporocna dedinja oporocne dedinje in tako ne spada v krog zakonitih dedicev.

Sodba nº I Up 709/99 of Upravni oddelek, July 19, 2001

V okolišcinah, ko je posameznik, ki se zaveda nevarnosti poškodb z vojaškim materialom, ki ga je kot zapušcenega našel in prenesel, da ga uporabi za dolocen namen, pa pri tem zaradi neprevidnosti nastane nehotena škoda, nastale škode ni mogoce šteti kot posledico zapušcenega vojaškega materiala.

Sodba nº I Up 232/98 of Upravni oddelek, July 19, 2001

Ce blago ni bilo izvoženo v tujino v predpisani vrednosti in predpisanih rokih, se glede na dolocbo 2. odstavka 50. clena CZ/76 placa carina po predpisih, ki veljajo na dan, ko potece rok za izvoz oz. po predpisih, ki veljajo na dan, ko se vloži zahteva za obracun carine in drugih uvoznih davšcin.

Sodba nº I Ips 221/2001 of Kazenski oddelek, July 19, 2001

V odlocbi o odreditvi pripora mora biti kaznivo dejanje, katerega je obdolženec utemeljeno osumljen, konkretizirano v tolikšni meri, da je iz njegovega opisa jasno razvidno, katero je tisto obdolžencevo ravnanje, ki vsebuje zakonske znake kaznivega dejanja. Šele ce je kaznivo dejanje dovolj dolocno navedeno, tako da se da ugotoviti, za kateri konkretni življenjski primer gre, je mogoce preizkusiti utemeljenost suma, da je obdolženec storil ocitano kaznivo dejanje.

Sodba nº I Ips 173/98 of Kazenski oddelek, July 19, 2001

Sodišce druge stopnje v obrazložitvi sodbe res ni neposredno ocenilo obsojencevega obrambnega predloga iz pritožbe, vendar v njej ugotavlja, da obsojenec v preostalih pritožbenih izvajanjih ne navaja nicesar, kar bi lahko omajalo pravilnost dejanskih ugotovitev sodišca prve stopnje. Kršitev 1. odstavka 395. clena ZKP zato ni podana.

Sklep nº I Ips 168/98 of Kazenski oddelek, July 19, 2001

Ker je zahtevo za varstvo zakonitosti vložil zasebni tožilec, ki po 1. odstavku 421. clena ZKP nima te pravice, jo je Vrhovno sodišce zavrglo.

July 13, 2001

Sodba nº I Ips 220/2001 of Kazenski oddelek, July 13, 2001

Z razveljavitvijo sklepa o podaljšanju pripora je nastal tak položaj, kot ga ureja 2. odstavek 20. clena URS, ko mora biti ob priporu, najkasneje pa v štiriindvajsetih urah po njem, obdolžencu vrocena pisna obrazložena odlocba.

July 12, 2001

Sodba nº II Ips 631/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2001

Ce gozdarski inženir pri delu vede krši pravila za varno delo in klesti veje v popolnem nasprotju z njimi, ugotovitev o 40-odstotni krivdi tožnika, ni v njegovo škodo. Res so bile okolišcine, v katerih je delal, dokaj neugodne in tožnik ni mogel izbirati drevesa, na katerem je bilo treba kontrolirati razvoj lubadarja, toda odlocitev na kateri strani debla bo klestil veje, je bila njegova.

Sodba nº II Ips 533/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2001

Problematicna bi bila lahko aktivna legitimacija prvega tožnika, ki ni zapustnicin otrok, marvec njen vnuk. Ker je njegova mati N. R. še živa, mu ne gre vstopna pravica po 12. clenu ZD in ne spada v krog nujnih dedicev, ki jih opredeljuje 25. clen ZD. Toda po 146. clenu ZD sme dedic pred delitvijo prenesti dedni delež, bodisi v celoti ali deloma, na sodedica (prvi odstavek), ce sodno overi pogodbo o prenosu dednega deleža (drugi odstavek). Ker je tožnik S. R. v zapušcinskem postopku sodeloval...

Sodba nº II Ips 344/2001 of Civilni oddelek, July 12, 2001

Presoja višine preživnine za dva mladoletna otroka.

Sklep nº VI Ips 1/2001 of Upravni oddelek, July 12, 2001

Ce vložnik v predlogu za obnovo postopka ne zatrjuje, da je bilo dejansko stanje, na podlagi katerega je bilo odloceno, nepravilno ugotovljeno, oziroma ne navede, na podlagi cesa bi bilo v ponovljenem postopku mogoce drugace odlociti, se šteje, da ni izprical, da je zakoniti razlog za obnovo vsaj verjeten in je potrebno takšen predlog zavreci.

Sodba nº I Up 984/2000 of Upravni oddelek, July 12, 2001

Komasacijska udeleženka s svojo zahtevo za vracilo istih, v komasacijski sklad vloženih zemljišc, ne more uspeti, ce sta v komasacijskem postopku opravljena delitev zemljišc in po tržni vrednosti izracunana denarna odškodnina v skladu s komasacijskimi predpisi.

Sklep nº I Up 11/99 of Upravni oddelek, July 12, 2001

Že zato, ker izpodbijanega akta ni izdal drugostopni organ, ga ni mogoce šteti kot akt, ki bi ga bilo možno izpodbijati po 2. odstavku 1. clena ZUS.

Sklep nº I Up 118/99 of Upravni oddelek, July 12, 2001

Dejanja, ki jih opravi pooblašcenec v mejah pooblastila, imajo enak pravni ucinek, kot ce bi jih opravila stranka sama. Le pravilen poziv je lahko podlaga za zavrženje tožbe po 2. odstavku 29. clena ZUS.

Sklep nº I Up 237/98 of Upravni oddelek, July 12, 2001

Ce dejanska ugotovitev sodišca prve stopnje ne temelji na opravljeni glavni obravnavi, med predloženimi spisi pa ni zanesljive podlage za zakljucek, da tožnica ni predložila dokazov, pritožbeno sodišce navedene sporne ugotovitve ne more preizkusiti.

Sodba nº I Up 517/2000 of Upravni oddelek, July 12, 2001

Sodno varstvo osebnih podatkov se nanaša tudi na pravico vpogleda v zbirko osebnih podatkov. Zakon o varstvu osebnih podatkov izrecno ne doloca pravic svojcev glede podatkov, ki se nanašajo na osebnost pokojnika. Toda po dolocbi 4. odstavka 51. clena Zakona o zdravstveni dejavnosti dolžnost varovati zdravniško skrivnost ne velja v razmerju do bolnikovih ožjih sorodnikov. Ker tožena stranka ne trdi, da je tožnikova pokojna mati prepovedala, da zdravniki dajejo tožniku podatke o njenem zdravstv...

Sodba nº I Up 211/2000 of Upravni oddelek, July 12, 2001

Ce je bila tožnica v zaporu najprej od 11.12.1944 do 16.1.1945 in nato znova od 3.2.1945 do 22.4.1945, mora tožena stranka presoditi, ali vmesni cas, ko ni bila v zaporu, in ko gre za istega okupatorja in za istovrstni prisilni ukrep, dejansko pomeni prekinitev kontinuiranega prisilnega ukrepa ali ne.

Sodba nº I Up 1159/99 of Upravni oddelek, July 12, 2001

Tožnikova odsotnost po pregonu iz domace hiše sama po sebi še ne pomeni dejanske podlage za priznanje statusa izgnanca, ce izgnanstvo ni trajalo neprekinjeno najmanj 3 mesece (3. clen ZZVN).

Sodba nº I Ips 171/2001 of Kazenski oddelek, July 12, 2001

Sodišce ni kršilo 2. odstavka 192. clena ZKP, ker je obrazložilo priporni razlog ponovitvene nevarnosti in pripor kot edini primerni ukrep za zagotovitev varnosti ljudi. Nestrinjanje z dokazno oceno glede obstoja okolišcin, ki kažejo na ponovitveno nevarnost, pa predstavlja uveljavljanje zmotno ugotovljenega dejanskega stanja, ki po 2. odstavku 420. clena ZKP ni razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 211/2001 of Kazenski oddelek, July 12, 2001

Vložnikovo nestrinjanje z dejanskimi ugotovitvami ter dokazno oceno na podlagi teh ugotovitev v sklepih o podaljšanju pripora je uveljavljanje zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, ki po 2. odstavku 420. clena ZKP ni razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

July 11, 2001

Sklep nº I Up 681/2001 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Iz priporocila Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše in Kolaborativnega centra SZO za duševno zdravje otrok in mladostnikov, iz katerega izhaja, da naj se podpre tožnikova pripravljenost za zdravljenje odvisnosti od drog, ni izkazana nujnost, da se mora le-ta (še v casu trajanja pripora) zaceti zdraviti zaradi odvisnosti od drog v ustrezni specializirani bolnišnici.

Sklep nº I Up 645/2001 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Okolišcine, ki izkazujejo nastanek težko popravljive škode, mora vložnik v zahtevi konkretno pojasniti in ponuditi dokaze za svoja zatrjevanja.

Sklep nº I Up 664/2001 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Verjetnost izpada dohodka zaradi dolocene cene medomrežne povezave sama po sebi ne more pomeniti hujših škodljivih posledic.

Sodba nº I Up 240/98 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Ce stranka v postopku ne zatrjuje dejstev ali okolišcin, s katerimi bi zakonsko domnevo nelojalnosti izpodbijala kot dejansko neutemeljeno, upravni organ ni dolžan ugotavljati zakonite domneve nasprotnega dejanskega stanja.

Sklep nº I Up 14/98 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Odlocba organa prve stopnje ne more biti predmet upravnega spora, zacetega na tožbo, vloženo po dolocbi 3. odstavka 1. clena ZUS, ce je zoper odlocbo dovoljeno pravno sredstvo.

Sklep nº I Up 46/99 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Le fizicna oseba je lahko pooblašcenec, saj je le ona poslovno sposobna za opravljanje procesnih dejanj.

Sodba nº I Up 1093/99 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Za izpolnjevanje pogojev iz 1. in 2. clena Zakona o žrtvah vojnega nasilja je potrebno v vsakem primeru posebej ugotoviti izpostavljenost nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom, ki morajo biti dejansko podani; za pridobitev statusa begunca zahteva namrec ZZVN obstoj konkretnega nasilja s strani okupatorja, ki je bilo neposredno povzroceno osebi, ki uveljavlja takšen status oziroma ji je neposredno grozilo.

Sklep nº I Up 103/99 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Ce organ prve stopnje ne izda odlocbe o strankini zahtevi v dveh mesecih, ima stranka pravico do pritožbe, zoper odlocbo druge stopnje pa lahko pricne upravni spor. V konkretnem primeru organ druge stopnje ni izdal odlocbe o pritožbi v dveh mesecih, vendar pa stranka ni izpolnila nadaljnjega pogoja, saj ni ponovno pozvala tožene stranke k izdaji odlocbe v nadaljnjih 7. dneh, zato je bilo treba tožbo zavreci.

Sklep nº I Up 907/2000 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Dejanskega stanja ni mogoce ugotoviti in iz sporne odlocbe ni razvidno, ali je bila tožnikom kot komasacijskim udležencem izplacana odškodnina le za razliko med vrednostjo vloženih in novo dodeljenih zemljišc, ki ne presega okvir zakonsko dopustnega odstopanja, ali pa je z izplacilom odškodnine morda placana tudi razlika, ki je morebiti nastala kot posledica nepravilnosti pri izdajanju odlocb o novi razdelitvi zemljišc.

Sodba nº I Up 358/2000 of Upravni oddelek, July 11, 2001

Kadar je stranki zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu, ne more v vzporednem postopku uveljavljati varstva zoper kršitve ustavnih in clovekovih pravic.

July 05, 2001

Sodba nº II Ips 607/2000 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 611/2000 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Po sodni praksi je pravna podlaga darilne pogodbe v neodplacni naklonitvi neke premoženjske koristi v korist obdarjenca, kar je lahko pogojeno z razlicnimi motivi (nagibi). Nagib pri darilni pogodbi je lahko zato tako pomemben, da brez njega do daritve ne bi prišlo, kar pomeni, da postane nagib del pravne podlage take pogodbe. Ker posla brez podlage ni (prvi odstavek 51. clena ZOR), obstojec posel preneha veljati, ce je zaradi pozneje nastalih okolišcin odpadla pravna podlaga. V posledici tak...

Sklep nº II Ips 619/2000 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Tožnik v pravdi, v kateri želi doseci obnovo pravnomocno koncanega postopka, ni navedel zneska denarne terjatve, niti ga v razlogih svojih vlog ni opisal ali opredelil tako, da bi bila terjatev dolocljiva. Ob takem stanju ugotavlja revizijsko sodišce, da (vrednostne) predpostavke za dopustnost revizije iz drugega in tretjega odstavka 382. clena v zvezi z drugim odstavkom 400. clena ZPP, niso bile v tem primeru podane. Tožnikova revizija zoper sklep sodišca druge stopnje, s katerim je to zavrn...

Sodba nº II Ips 615/2000 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Tožnik se je poškodoval na delu pri toženki, ko je lesen predmet (zagozdo) pritrjeval z žebljem na leseno podlago (tla vagona) tako, da je žebelj zabijal s kladivom. Kladivo je preprosto delovno orodje za tolcenje, sestavljeno iz držaja in na njem nasajenega železnega kosa in deluje šele z uporabo fizicne sile osebe, ki kladivo uporablja. Ker je tožnik kladivo sam uporabljal in ga torej vihtel z lastno silo, kladivo v konkretnih okolišcinah ni moglo predstavljati nevarne stvari, delo z njim p...

Sklep nº I R 41/2001 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Spor o pristojnosti med izvršilnima sodišcema z obmocja dveh višjih sodišc.

Sklep nº I R 30/2001 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Dejstvo, da so stranke v pravdnem postopku sorodniki ene od sodnic okrajnega sodišca, ni razlog za izlocitev sodnikov tega sodišca.

Sklep nº I R 24/2001 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Po 67. clenu ZPP Vrhovno sodišce Republike Slovenije lahko doloci drugo stvarno pristojno sodišce, da postopa v zadevi, ce je ocitno, da se bo tako lažje opravil postopek, ali ce so za to drugi tehtni razlogi. Razlogi, ki jih navaja toženec, ne omogocajo, da se bo lažje opravil postopek pred drugim sodišcem; marvec nasprotno, zaradi lažjega postopka doloca 57. clen ZPP celo izkljucno krajevno pristojnost sodišca, na katerem obmocju leži nepremicnina, ki je predmet spora o stvarnih pravicah. R...

Sklep nº I R 39/2001 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Odlocanje o pritožbi v primeru, ko je pooblašcenka tožene stranke žalila sodnike Višjega sodišca v Ljubljani, bila zaradi tega kaznovana in jih v pritožbi ponovno žali, je tehten razlog, zaradi katerega je Vrhovno sodišce dolocilo, naj v zadevi odloca drugo pritožbeno sodišce v državi. Tako bo odpravljen dvom v morebitno nepristranost pri odlocanju, pa tudi višjim sodnikom v Ljubljani ne bo treba prebirati nadaljnjih žalitev njihovih neposrednih kolegov.

Sodba nº II Ips 579/2000 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Navedbe tožene stranke o tem, da sta s pokojnim K.Š. pridobila skupno premoženje na podlagi zakona, sta sodišci prve in druge stopnje utemeljeno zavrnili, ker sta kljub ugotovitvi, da je K.Š. po letu 1980 pogosto zahajal k toženki in z njo živel, ugotovili, da je obstajala zakonska zveza K.Š. s prvotožnico in ker je poleg obstoja zakonske zveze obstajala tudi življenjska skupnost med ženo in možem, je to nedvomno zadržek za nastanek pravnih posledic po 12. clenu ZZZDR.

Sodba nº II Ips 585/2000 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Revizijska trditev, da sodišce ne bi smelo uporabiti 17. tocke 3. clena ZDen je zmotna, ker je Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo (Ur.l. DFI, št. 59/46) izrecno navedel med predpisi, ki upravicencem, katerim je bilo premoženje podržavljeno na njihovi podlagi, dajejo pravico do denacionalizacije. To dolocilo doslej ni bilo spremenjeno, da ni v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS, Ur.l. RS, št. 33/91) in ustavnima zakonoma, ki sta bila objavljena v Ur.l. RS, št. 42/97 in 66...

Sklep nº II Ips 617/2000 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Smrt enega od pogodbenikov zakupnega razmerja na to razmerje obicajno (torej ce ni drugace dogovorjeno) ne vpliva, ker se to nadaljuje z dedici (umrlega pogodbenika). To je razumljivo, ker se lahko dedujejo pravice in obveznosti. Pri užitku je stvar drugacna. Užitkar sicer lahko da stvar, na kateri ima užitek, v zakup (najem). Na druge tako prenese svoje pravice. Vsa ta razpolaganja pa so casovno omejena, ker ugasnejo s smrtjo užitkarja. Še drugace povedano: upravicenja užitkarja se ne deduje...

Sodba nº II Ips 614/2000 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Pogoji za eventualno kumulacijo iz 2. odstavka 188. clena ZPP so v primerjavi z navadno kumulacijo strožji, ker morajo biti tožbeni zahtevki v medsebojni zvezi. Vendar ta zakonska zahteva ne pomeni bistveno enakega dejanskega stanja in istega cilja zahtevkov. Prav za eventualno kumulacijo zahtevkov je znacilno, da gre pri njih za razlicno dejansko in pravno podlago (na primer: nicnost, podrejeno razveljavitev, podrejeno razveza iste pogodbe).

Sodba nº I Up 127/99 of Upravni oddelek, July 05, 2001

Ce zacasno uvoženo blago ni vrnjeno v tujino v dolocenem roku, niti ni dokoncno ocarinjeno, pomeni, da je bilo dano v prost promet, in da bi bile zanj placane carina in druge uvozne davšcine.

Sodba nº I Up 579/99 of Upravni oddelek, July 05, 2001

V tranzitnem postopku, ki je poseben carinski postopek, mora carinski zavezanec predložiti blago v nespremenjenem stanju carinskemu organu. Neizpolnitev te obveznosti ima za posledico carinski dolg.

Sodba nº III Ips 1/2001 of Gospodarski oddelek, July 05, 2001

Kadar tožeca stranka zahteva placilo obresti od neupraviceno pridobljenega denarnega zneska, lahko od tožene stranke zahteva, da ji mora placati obresti od dneva pridobitve denarja samo, ce je bila ta nepoštena, drugace pa od dneva vložitve zahtevka. Nepoštenost pridobitelja pa se ne domneva. Tožnik bi moral njegovo nepoštenost zatrjevati in dokazati.

Sodba nº III Ips 17/2001 of Gospodarski oddelek, July 05, 2001

Podjetje, ki se je lastninsko preoblikovalo (tudi) z notranjim odkupom delnic, je kupnino, ki jo je prejelo za delnice od tožece stranke kot upravicenke do notranjega odkupa, v svojem imenu in na svoj racun deponiralo pri banki - toženi stranki, zato lahko samo ono in ne tožeca stranka zahteva vrnitev deponiranega denarja.

July 04, 2001

Sodba nº I Up 88/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Pred pricetkom del v zvezi z namestitvijo MHE na razbremenilnikih je potrebno pridobiti vodnogospodarsko soglasje.

Sodba nº I Up 443/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Pravna domneva o nelojalnosti pripadnikov nemške narodnosti ni neizpodbojna pravna domneva. Posamezniku je dana možnost, da dokazuje nasprotno. Dokazno breme je na stranki, ki izpodbija pravno domnevo. V primeru, da ostane dvom o lojalnosti, mora upravni organ za podlago svoje odlocitve vzeti domnevo nelojalnosti.

Sodba nº I Up 70/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Dokaz, ki ga je tožeca stranka predložila šele s tožbo, se lahko v upravnem sporu le izjemno upošteva, ce nedvomno kaže, da je dejansko stanje drugacno od tistega, ki je bilo ugotovljeno v upravnem postopku.

Sklep nº I Up 157/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Bistvena kršitev dolocb postopka iz 7. tocke 2. odstavka 354. clena ZPP/77, ki se po dolocbi 16. clena ZUS primerno uporablja za vsa vprašanja postopka, ki ga ZUS ne ureja, je podana, ce sodišce k odpravi pomanjkljivosti tožbe ne pozove tožece stranke, pac pa osebo, ki po 1. odstavku 90. clena ZPP/77 ne more biti pooblašcenec tožece stranke.

Sklep nº I Up 153/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Bistvena kršitev dolocb postopka iz 7. tocke 2. odstavka 354. clena Zakona o pravdnem postopku (ZPP/77), ki se po dolocbi 16. clena ZUS primerno uporablja za vsa vprašanja, ki jih ZUS ne ureja, je podana, ce sodišce ravna po pravno neveljavnem pooblastilu in k odpravi pomanjkljivosti tožbe ne pozove tožece stranke, pac pa samo osebo, ki po 1. odstavku 90. clena ZPP/77 ne more biti pooblašcenec, ker nima poslovne sposobnosti.

Sklep nº I Up 47/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Bistvena kršitev dolocb postopka iz 4. tocke 354. clena Zakona o pravdnem postopku (ZPP/77), ki se po dolocbah 16. clena ZUS primerno uporablja za vsa vprašanja, ki jih ZUS ne ureja, je podana, ce upravno sodišce odloci o tožbi, za katero je stvarno pristojno sodišce druge vrste - (delovno in socialno sodišce).

Sodba nº I Up 217/98 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Zgodovinsko dejstvo je, da so se Kocevski Nemci od konca leta 1941 dalje preseljevali na Krško polje na domove predhodno izseljenih Slovencev na poziv nemških okupatorjev. Navedbe tožnice, da so bili s Kocevskega pregnani na Krško polje, zato ne morejo ovreci zakonske domneve o nelojalnosti.

Sodba nº I Up 97/2000 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Za odlocanje o upravicenosti do denacionalizacije je pomembno tudi, kdaj in na podlagi katerega predpisa je bilo podržavljenje dejansko izvršeno. V ZDen ni podlage, da bi uporabniki stavbnih zemljišc, ki so pravico uporabe podedovali ali jo pridobili s pravnim poslom, uveljavljali še posebej vrnitev stavbnih zemljišc, ki so jih, ceprav le s pravico uporabe, skupaj s stavbo prodali drugemu uporabniku.

Sodba nº I Up 762/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Lokacijsko dovoljenje za posege v prostor na obmocjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, je treba izdati v skladu s pogoji, ki jih doloca lokacijska dokumentacija.

Sodba nº I Up 66/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Lovski inšpektor je upravicen odrediti zacasne ukrepe v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda za splošni interes.

Sodba nº I Up 105/99 of Upravni oddelek, July 04, 2001

Pri osebah, ki so bile clani Kulturbunda, se nelojalnost iz 2. odstavka 35. clena Zakona o državljanstvu FLRJ domneva (3. odstavek 63. clena ZDen). Ce stranka v postopku ne zatrjuje kakšnih dejstev ali okolišcin, s katerimi bi domnevo o nelojalnosti izpodbijala kot dejansko neutemeljeno, upravni organ ni dolžan ugotavljati zakonite domneve nasprotnega dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 180/2001 of Kazenski oddelek, July 04, 2001

Sodišce na podlagi zbranih dokazov in podatkov v vsaki fazi postopka ugotavlja, ali ti zadošcajo za utemeljen sum, da je dolocena oseba storila kaznivo dejanje, vsebinska presoja dokazov pa je pridržana le razpravljajocemu senatu.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners