Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 2001

August 30, 2001

Sodba nº II Ips 24/2001 of Civilni oddelek, August 30, 2001

Glede na ugotovljeno dejansko stanje je opredelitev skupnosti med toženko in J. B. kot trajne življenjske skupnosti v smislu 12. clena ZZZDR materialnopravno pravilna. Ta skupnost obsega vse znacilnosti skupnosti zakoncev, zlasti skupno življenje, medsebojno pomoc in ekonomsko skupnost, kar se je tudi navzven kazalo kot trajna življenjska skupnost in jo je okolica kot tako zaznala.

Sodba nº II Ips 31/2001 of Civilni oddelek, August 30, 2001

Strokovna literatura, ki omogoca vpogled v sodno prakso in primerljivost zadev, je dosegljiva strankam in še posebej odvetnikom (konkretno glede višine odškodnin v delu "Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo, pregled sodne prakse, Ljubljana 2001"), ter odraža stanje na podrocju priznavanja odškodnin. Termin "pravicna in primerna odškodnina" kot pravni standard in ki je rezultat vec konkretnih in primerljivih odlocitev, je tako preverljiv tudi širše.

Sodba nº II Ips 3/2001 of Civilni oddelek, August 30, 2001

Predmet zahtevka je bilo placilo nadomestne koristi iz 219. clena ZOR, ki predstavlja le konkretizacijo enega od primerov iz tretjega odstavka 210. clena ZOR.

Sodba nº II Ips 6/2001 of Civilni oddelek, August 30, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 19/2001 of Civilni oddelek, August 30, 2001

Presoja dovoljenosti revizije zoper terjatve akcesorne narave.

Sodba nº II Ips 622/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2001

26. clen URS v II. poglavju, kjer ureja clovekove pravice in svobošcine, res predvideva pravico do povracila škode, toda samo v primeru, ko gre za nesorazmeren protipraven poseg v clovekove pravice. Tožnik seveda utemeljeno navaja, da so v Republiki Sloveniji varovane clovekove pravice državljanov Slovenije in drugih oseb na njenem teritoriju (torej tudi tujih državljanov), vendar bi moral za nastanek odškodninske obveznosti države dokazati kršitev clovekovih pravic in svobošcin in protipravn...

Sodba nº II Ips 10/2001 of Civilni oddelek, August 30, 2001

Sodišci prve in druge stopnje sta ugotovili, da je prvi toženec nenadoma udaril tožnika in nista sprejeli njegove trditve, ceš da ga je tožnik izzval s tem, da mu ni dovolil govoriti s prijateljem.

Sodba nº II Ips 627/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2001

Višje sodišce ni bilo dolžno po uradni dolžnosti upoštevati tožnikov ugovor nicnosti zaradi oderuških obresti. Ce bi hotel tožnik izpodbijati izvršilni naslov, bi moral vložiti posebno tožbo. Z opozicijsko tožbo pa lahko izpodbija dovoljenost izvršbe in ne obstoj same terjatve, ki je pravnomocno ugotovljena v izvršilnem naslovu. S tožbo, ki jo je tožnik kot dolžnik vložil potem, ko ga je sodišce po 54. clenu ZIP napotilo na pravdo, lahko ugovarja samo to, da je v izvršilnem naslovu zapisana t...

Sodba nº I Up 749/2000 of Upravni oddelek, August 30, 2001

Leta 1946 na novo ustanovljeno državno gospodarsko podjetje ni pravni naslednik predvojne pravne osebe, kateri so bile nepremicnine podržavljene.

Sodba nº I Up 451/2001 of Upravni oddelek, August 30, 2001

Upravni organ ocene dejanskih ugotovitev, ki so podlaga za subsumpcijo pod element predpisa, ki ga opredeljujemo kot nedolocen pravni pojem, ne izvede po prostem preudarku, ampak gre pri tem za pravno odlocanje. Ob ugotovitvi tožnikove neprimernosti za posest in nošenje orožja upravni organ v skladu z dolocbama 19. in 31. clena ZOro ni ravnal nezakonito, ker je tožnikovo vlogo za nabavo orožja zavrnil in tožniku tudi odvzel orožje.

Sodba nº I Up 533/2000 of Upravni oddelek, August 30, 2001

Upravni organ mora na ugovore soseda zoper izdajo lokacijskega dovoljenja v odlocbi presoditi. Pomanjkljiva je obrazložitev, kadar upravni organ sledi mnenju sanitarnega inšpektorja in povzame njegovo neobrazloženo stališce, da so ugovori neupoštevni.

Sklep nº I Up 401/99 of Upravni oddelek, August 30, 2001

Ker zoper ugotovitveno odlocbo o državljanstvu, ki jo je na podlagi 29. clena ZDRS izdal prvostopni upravni organ, ni bila vložena pritožba, je potrebno tožbo po 5. tocki 1. odstavka 34. clena ZUS zavreci.

Sklep nº I Up 68/98 of Upravni oddelek, August 30, 2001

Bistvena kršitev dolocb postopka je podana, ce sodišce ni odlocalo o zahtevku, kot je bil podan.

Sodba nº I Up 219/98 of Upravni oddelek, August 30, 2001

V postopku izvršitve varstvenega ukrepa, izrecenega z odlocbo o prekršku, tožnik ne more uspeti z ugovori, ki se nanašajo na odlocbo o prekršku, ki se izvršuje. Prav tako za odlocitev v stvari ni pomembno, da je tožnik vložil zahtevo za sodno varstvo, saj ta po dolocbi 200. clena Zakona o prekrških ne odloži izvršitve odlocbe.

Sodba nº I Up 496/99 of Upravni oddelek, August 30, 2001

Dejstvo, da so tožnico zajeli Nemci in jo kot talko odpeljali v Avstrijo, tam pa izpustili, ne more biti podlaga za sklepanje, da obstoji dejansko stanje, ki ga za priznanje statusa izgnanca zahteva 2. clen Zakona o žrtvah vojnega nasilja. Glede na to in ker tožnica, kljub pozivu upravnega organa, ni predložila nobenih dokazov, da obstoji dejansko stanje iz navedene zakonske dolocbe, in tožnica v tožbi celo sama navaja, da za svoje navedbe nima neposrednih dokazov, je bila tožba utemeljeno za...

Sodba nº I Up 121/99 of Upravni oddelek, August 30, 2001

Kadar gre za odlocanje na podlagi mnenja drugih organov - 4. odstavek 209. clena ZUP (1986) - ni dovolj, da so ta mnenja zahtevana, ampak morajo biti v odlocbi tudi presojana.

Sodba nº I Up 106/99 of Upravni oddelek, August 30, 2001

V casu uvoza veljavna odredba stroja za ovijanje okroglih bal v folijo (še) ni uvršcala med proizvode, od katerih prometa se izjemoma placuje nižji 5% davek. Odredba pa tudi ne dopušca širitve izjem še na druge proizvode.

Sklep nº III Ips 55/2001 of Gospodarski oddelek, August 30, 2001

Ker je bila sodba prve stopnje izdana po uveljavitvi novega ZPP, je za dovoljenost revizije odlocilna vrednost spornega predmeta 5.000.000,00 SIT, pri njenem ugotavljanju pa se upošteva vsak posamezni glavni zahtevek.

Sklep nº III Ips 35/2001 of Gospodarski oddelek, August 30, 2001

Ce zahtevki na placilo tecajnih razlik izvirajo iz razlicnih racunov za razlicne dobave blaga (ceprav na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju), se dovoljenost revizije presoja po vrednosti vsakega zahtevka posebej.

Sodba nº III Ips 65/2001 of Gospodarski oddelek, August 30, 2001

Revizije zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni dopustno vložiti; enako velja tudi za relativne bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka pred sodišcem prve stopnje, na primer dolocb o dokaznem bremenu.

August 29, 2001

Sodba nº I Ips 251/2001 of Kazenski oddelek, August 29, 2001

Okolišcina, da obtoženi zaradi tega, ker mu je odvzeta prostost, ne more opravljati gospodarske dejavnosti, ni razlog za odpravo pripora.

Sodba nº I Ips 254/2001 of Kazenski oddelek, August 29, 2001

Na podlagi 5. odstavka 361. clena ZKP je razpravljajoci senat tisti, ki je pristojen, da ob razglasitvi sodbe odloci o podaljšanju pripora. Pri tem sodišce ni vezano na predlog državnega tožilca in po uradni dolžnosti preizkusi obstoj pripornih razlogov.

Sodba nº I Ips 229/2001 of Kazenski oddelek, August 29, 2001

Iz dolocila 3. odstavka 20. clena URS jasno izhaja, da se lahko pripor zoper obtoženca, ce je v roku iz 2. odstavka citiranega clena vložena obtožnica, podaljša tudi po njeni vložitvi, ce še vedno obstajajo razlogi zanj.

Sodba nº I Ips 237/2001 of Kazenski oddelek, August 29, 2001

Z navedbami, da ni sorazmerja med ocitanim kaznivim dejanjem in odreditvijo pripora ter da pripor ni neogibno potreben, ne da bi bile te navedbe konkretizirane, zagovornik uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega po 2. odstavku 420. clena ZKP ni mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 245/2001 of Kazenski oddelek, August 29, 2001

Sodišce ni kršilo dolocbe 2. odstavka 192. clena ZKP, saj je v sklepu o podaljšanju pripora pojasnilo, da ne pride v poštev milejši ukrep, ker so bili vsi priprti obdolženci relativno visoko v hierarhiji združbe in so kazniva dejanja izvrševali predvsem z uporabo telekomunikacijskih sredstev. Zaradi tega bi v primeru uporabe milejših sredstev iz 1. odstavka 192. clena ZKP nadaljevali s kriminalno dejavnostjo.

Sodba nº I Ips 247/2001 of Kazenski oddelek, August 29, 2001

Napacno je stališce, da se iz razloga ponovitvene nevarnosti lahko odredi pripor le pri kaznivih dejanjih zoper življenje in telo ter pri premoženjskih deliktih. Pri kaznivih dejanjih prepovedanega prehoda cez državno mejo je varnost ljudi ogrožena ne le zaradi visokih zneskov, ki jih morajo za take usluge storilcem placevati vecinoma ekonomsko popolnoma obubožane osebe, ampak tudi zaradi praviloma nemogocih in ogrožujocih razmer, v katerih poteka spravljanje teh ljudi cez državno mejo.

Sodba nº I Ips 238/2001 of Kazenski oddelek, August 29, 2001

Napacno je stališce, da se iz razloga ponovitvene nevarnosti lahko odredi pripor le pri kaznivih dejanjih zoper življenje in telo ter pri premoženjskih deliktih. Pri kaznivih dejanjih prepovedanega prehoda cez državno mejo je varnost ljudi ogrožena ne le zaradi visokih zneskov, ki jih morajo za take usluge storilcem placevati vecinoma ekonomsko popolnoma obubožane osebe, ampak tudi zaradi praviloma nemogocih in ogrožujocih razmer, v katerih poteka spravljanje teh ljudi cez državno mejo.

Sodba nº I Ips 258/2001 of Kazenski oddelek, August 29, 2001

Zakonitost izpodbijanega pravnomocnega sklepa se presoja po stanju zadeve v casu, ko je bila taka odlocba izdana. Sklicevanje v zahtevi za varstvo zakonitosti na nova dejstva in dokaze, ki niso bili uveljavljeni v pritožbi, pomeni uveljavljanje razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, kar po 2. odstavku 420. clena ZKP ni mogoce. Bo pa moralo sodišce prve stopnje v nadaljnjem postopku v skladu s 3. odstavkom 200. clena ZKP preizkusiti, ali ne gre za okolišcine, ki kažejo, da s...

Sodba nº I Ips 232/2001 of Kazenski oddelek, August 29, 2001

V sklepu o podaljšanju pripora po vložitvi obtožnega predloga ni treba še enkrat povzeti opise kaznivih dejanj iz obtožnega predloga, ampak zadostuje, ce se sodišce nanje sklicuje.

August 23, 2001

Sodba nº I Up 185/98 of Upravni oddelek, August 23, 2001

Spremembo površine pripadajoce gradbene parcele ni mogoce uveljavljati v postopku odmere odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišca, temvec v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº I Up 734/2001 of Upravni oddelek, August 23, 2001

V obravnavanem primeru je sodišce prve stopnje, v skladu z dolocbo 1. odstavka 51. clena ZUS, odlocilo le na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v upravnem postopku. Izpodbijano dejansko stanje ni bilo ugotovljeno v sodnem postopku, zato po dolocbi 5. odstavka 72. clena ZUS ni dopustno uveljavljati pritožbenega razloga iz 3. tocke 1. odstavka 72. clena ZUS.

Sodba nº I Up 1203/2000 of Upravni oddelek, August 23, 2001

Ni podlage za denacionalizacijo po dolocbi 4. clena Zakona o denacionalizaciji v primeru, ko iz listin, ki jih je predložila tožnica zahteve za denacionalizacijo, ne izhaja, da je bilo zemljišce podržavljeno na nacin iz 4. clena ZDen.

Sklep nº I Up 963/2000 of Upravni oddelek, August 23, 2001

Ker sodišce prve stopnje ni presodilo dejanskega stanja glede površine podržavljenega zemljišca, kljub izrecnemu tožbenemu ugovoru, je bistveno kršilo pravila postopka iz razloga 14. tocke 2. odstavka 339. clena ZPP.

Sklep nº I Up 133/99 of Upravni oddelek, August 23, 2001

Izpodbijani sklep nima razlogov glede odlocilnih dejstev, ker iz njega ni razvidno, na kateri podlagi temelji ugotovitev sodišca, da je odlocbo prejela pooblašcenka tožece stranke, od tega pa je odvisna pravocasnost tožbe.

Sklep nº I Up 733/2001 of Upravni oddelek, August 23, 2001

Za zacasno ureditev stanja z ustavitvijo gradnje je potrebno verjetno izkazati potrebo za takšno ureditev. Navedbe o škodi, ki jih gradnja povzroca zdravju in poslabšanju bivalnih razmer, ne zadostujejo.

August 22, 2001

Sklep nº II Ips 47/2001 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Sposobnost biti stranka ustreza pojmu pravne osebnosti na podrocju materialnega prava, torej sposobnosti biti nosilec pravic in obveznosti. Sposobnost biti stranka je ena temeljnih predpostavk za dopustnost tožbe. Zato mora sodišce med postopkom ves cas po uradni dolžnosti paziti, ali je tisti, ki nastopa kot stranka, lahko pravdna stranka. Pravna oseba, ki je prenehala obstajati, ne more biti pravdna stranka. Ce je do tega prišlo pred vložitvijo tožbe, gre za pomanjkljivost, ki je ni mogoce ...

Sodba nº II Ips 564/2000 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Ni nujno in tudi ni pogosto v sodni praksi, da bi se duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti in skaženosti ugotavljale s pomocjo izvedenca psihiatra. V obravnavanem primeru, ko gre za izgubo goleni, je sodišce vsekakor samo sposobno presoditi tožnikovo izpovedbo o njegovi prizadetosti zaradi tega. Gre za okrnitev telesne integritete, katerih posledice v duševni sferi prizadetega je mogoce presoditi tudi brez sodelovanja izvedenca psihiatra.

Sodba nº II Ips 633/2000 of Civilni oddelek, August 22, 2001

V nadaljevanju postopka je sodišce prve stopnje odlocilo enako kot prvic. Odškodnina za duševne bolecine zaradi smrti bližnjega je bila dolocena v enakem znesku. Pri ponovnem sojenju niso bile upoštevane nobene nove okolišcine. To pomeni, da prisojena odškodnina ustreza razmeram v casu prvega sojenja. Zato ni nobenega razloga, da bi bila tožeca stranka prikrajšana za zamudne obresti za cas od prvega sojenja dalje.

Sodba nº II Ips 628/2000 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Po letu 1960 (ko je bilo sprejeto znano nacelno pravno mnenje Zveznega vrhovnega sodišca bivše Jugoslavije o dolžini za priposestvovanje potrebne dobe) se je na celotnem ozemlju takratne države upoštevalo enotno pravno pravilo, po katerem znaša pri nepremicninah za priposestovanje potrebna doba 20 let (in ne vec daljši roki, ki so bili predpisani s prejšnjimi predpisi). Po takšnem pravnem pravilu se od 1960. leta dalje za izracun priposestvovalne dobe niso vec uporabljali prejšnji predpisi, k...

Sodba nº II Ips 632/2000 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Ker je bilo ugotovljeno, da je bila sporna posadna listina izdana brez podlage, je ta lahko po dolocilu 52. clena ZOR le nicna (absolutno neveljavna). Odlocitev sodišc nižjih stopenj, ki sta navedeno listino razveljavili in tako uporabili milejšo civilno sankcijo (relativno neveljavnost), s tem nista kršili materialnega zakona v revidentkino škodo.

Sklep nº II Ips 625/2000 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Pri jamcevanju za pravne napake zahtevek za vracilo kupnine ni odškodninski zahtevek in za njegovo uveljavljanje ne veljajo roki, ki so doloceni za odškodninske terjatve.

Sodba nº II Ips 598/2000 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Po 77. clenu ZD je treba dokazati, da je oporoka obstajala in da je bila sestavljena v predpisani obliki. To je tožnica dokazala in tudi vsebina oporoke ni vprašljiva. Ni pa dokazala nadaljnjega pogoja: da je bila oporoka pred smrtjo zapustnice ali po njej po nakljucju ali z dejanjem koga drugega unicena, izgubljena, skrita ali založena.

Sklep nº Cp 3/2001 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Predlagajoca stranka ni dokazala vrocanja po poti, ki je bila v bilateralni pogodbi dogovorjena med državama. Poleg tega ni dokazala, da bi sodišce toženki vrocilo tožbo ali vabilo na narok na naslov njenega stalnega bivališca, ker ga toženka ni prevzela, kot je pravilno ugotovilo sodišce prve stopnje. To je tudi ugotovilo, da je bila toženka samo nedosegljiva, ker je odpotovala, ni pa bila onemogocena vrocitev, ker bi bila neznanega bivališca. Zato ni mogoce trditi, da se vrocitev ni mogla o...

Sodba nº II Ips 1/2001 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Revizijska izvajanja v zvezi z ZTVCP, ki v 116. do 121. clenu predvideva objektivni kriterij za ugotavljanje kolicine alkohola v organizmu in strokovni pregled, v konkretnem primeru niso merodajna, ker ne gre za kazenske sankcije zaradi kršitve pravil javnega cestnega prometa (kaznivo dejanje ali prekršek), temvec za pogodbo, ki doloca pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. Splošni pogoji zavarovanja dolocajo, da mora zavarovanec v primeru suma, da je vozil pod vplivom alkohola, sam po...

August 20, 2001

Sodba nº II Ips 168/2001 of Civilni oddelek, August 20, 2001

ZD v 77. clenu ureja dokazovanje oporoke, na katero se sklicuje kdo od dedicev, pa je ne more predložiti zapušcinskemu sodišcu, ker je unicena, izgubljena, skrita ali založena. V takem primeru je treba ugotoviti, ali je zapustnik sploh napravil veljavno oporoko in kakšna je njena vsebina ter ali je bila unicena, izgubljena, skrita ali založena brez oporociteljeve vednosti.

Sodba nº II Ips 17/2001 of Civilni oddelek, August 20, 2001

Odškodnina po cetrtem odstavku 189. clena ZOR je izjema. Praviloma doloci sodišce odškodnino za uniceno ali poškodovano stvar glede na objektivna merila po cenah ob izdaji sodne odlocbe, ce zakon ne odreja kaj drugega (drugi odstavek 189. clena ZOR). Dolocba cetrtega odstavka tega clena, po kateri se odškodnina doloca po subjektivnih merilih oškodovanca, je izjema od splošnega pravila. Dolocbe o izjemah pa se vselej razlagajo ozko. V obravnavanem primeru to pomeni, da ne zadošca predpostavlje...

Sodba nº II Ips 620/2000 of Civilni oddelek, August 20, 2001

Toženec, ki je kot komisionar prodal tožniku avtomobil (771. clen ZOR), ima nasproti tožniku kot kupcu vse obveznosti iz prodajne pogodbe. Iz dolocb ZOR, ki urejajo komisijo, sledi, da je v pravnem razmerju s tretjim samo komisionar, zato je kupcu kot prodajalec odgovoren za stvarne napake prodane stvari.

Sklep nº II Ips 629/2000 of Civilni oddelek, August 20, 2001

Tega, kar je toženka vedela že v postopku, ne more navajati v predlogu za obnovo postopka.

Sodba nº II Ips 589/2000 of Civilni oddelek, August 20, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners