Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2001

September 27, 2001

Sklep nº II Ips 101/2001 of Civilni oddelek, September 27, 2001

Presoja krivdne odgovornosti lovske družine ob dejstvu, da je bil prometni uznak "divjad na cesti" ob rekonstrukciji ceste umaknjen.

Sklep nº I R 45/2001 of Civilni oddelek, September 27, 2001

V postopku so se pojavile, sledec izjavam procesnih udeležencev, napetosti, ki povzrocajo motnje v poteku pravdnega postopka in s tem v zvezi njegovo podaljševanje. To pa je gotovo tehten razlog, ki ga dolocba 67. clena ZPP predvideva kot podlago za odlocitev o prenosu pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišce.

Sklep nº I R 62/2001 of Civilni oddelek, September 27, 2001

Med tehtne razloge za prenos pristojnosti je nedvomno mogoce uvrstiti okolišcino, da je stranka postopka sodnik sodišca, na katerem naj bi tekla zadeva.

Sodba nº II Ips 84/2001 of Civilni oddelek, September 27, 2001

Posojilo, dano osebi, ki ga je vnesla v sredstva svoje d.o.o., ni posojilo družbi marvec fizicni osebi, ce ni bilo poprej dogovorjeno in listinsko izkazano, da gre za posojilo družbi.

Sodba nº II Ips 38/2001 of Civilni oddelek, September 27, 2001

Tožena stranka ni dokazala, da naj bi Osnovna šola Ž. kot organizator šolskega tekmovanja doskocišce za skok v višino opremila s stranskimi blazinami. Dokazala tudi ni, da naj bi Osnovna šola P., ki je tožnika prijavila na tekmovanje, pred tem tožnika dovolj pripravila nanj. Zato je odlocitev obeh sodišc o obstoju krivdne odškodninske odgovornosti tožene stranke kot zavarovatelja splošne odgovornosti obeh šol materialnopravno skladna z dolocbo prvega odstavka 154.

Sodba nº II Ips 72/2001 of Civilni oddelek, September 27, 2001

Tožeca stranka se utemeljeno sklicuje na stališce, da je treba upoštevati pri odmeri odškodnine za nepremoženjsko škodo tudi cas cakanja na to odškodnino. Nima pa prav, ko uveljavlja, da bi bilo treba to posebej številcno izkazati. Dolocanje odškodnine za nepremoženjsko škodo je kompleksno. Sodišce mora upoštevati vse okolišcine, tako objektivne, kot subjektivne na strani oškodovanca in poleg tega tudi cas cakanja na odškodnino. Vendar posameznih elementov ni mogoce in tudi ni potrebno posebe...

Sklep nº I R 61/2001 of Civilni oddelek, September 27, 2001

Vrhovno sodišce je pri odlocitvi, da ne ugodi predlogu za delegacijo pristojnosti, upoštevalo tudi, da postopek tece že vec kot šest let in da po stanju spisa ni videti ovir, da se brez zamude nadaljuje in konca. Prenos zadeve na drugo sodišce bi pomenil nujno podaljšanje postopka.

Sklep nº I R 58/2001 of Civilni oddelek, September 27, 2001

Zgolj "obcutek, da imajo doloceni ljudje vpliv tudi na Okrajno sodišce v Kranju, in je zato pricakovati nepredvidene stvari v razsojanju in odlocanju tega sodišca", za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca ne zadošca.

Sklep nº I Up 179/99 of Upravni oddelek, September 27, 2001

Ker je sodišce poslalo zahtevo za odpravo pomanjkljivosti tožbe združenju, ki ne more biti pooblašcenec, ni ravnalo v skladu z dolocbo 1. odstavka 29. clena ZUS.

Sodba nº I Up 137/99 of Upravni oddelek, September 27, 2001

Ker pri odmiku nadstreška 0,20 m od sosednjega zemljišca ni mogoce brez podlage v priglasitvi izkljuciti neposrednega vpliva meteorne vode in snega na sosednje zemljišce, bi morala že priglasitev vsebovati nacin odvajanja meteorne vode in snega.

Sodba nº I Up 186/99 of Upravni oddelek, September 27, 2001

Kadar zavezanec dejanskih stroškov ne uveljavlja, se kot osnova za odmero davka od dohodka šteje dohodek, dosežen z najemninami, zmanjšan za 40%, kolikor znašajo normirani stroški.

Sklep nº I Up 604/99 of Upravni oddelek, September 27, 2001

Ce je tožba zaradi molka vložena prezgodaj, ker ob njeni vložitvi še ni preteklo 7 dni odkar je tožeca stranka pozvala organ druge stopnje, naj odloci o zadevi, se pozneje izdana drugostopna odlocba lahko izpodbija le s samostojno tožbo.

Sodba nº I Up 146/98 of Upravni oddelek, September 27, 2001

Tožeca stranka je z vpisom v polje 50 enotne carinske listine navedena kot glavni zavezanec in je s tem prevzela jamstvo za obveznost placila carine in drugih uvoznih dajatev, ce prevoznik v odrejenem roku ne bi predal blaga prevzemni carinarnici.

Sklep nº I Up 277/2000 of Upravni oddelek, September 27, 2001

Tožnik, kljub dvakratnemu pozivu, da v tridesetdnevnem roku popravi pritožbo tako, da pošlje sodišcu prevod pritožbe v slovenski jezik, in kljub opozorilu na posledico, ce tega ne bo odpravil, nerazumljive vloge v srbskem jeziku ni popravil, zato je pritožbeno sodišce njegovo vlogo zavrglo na podlagi 4. odstavka 108. clena ZPP v povezavi s 16. clenom ZUS.

Sodba nº I Up 887/2000 of Upravni oddelek, September 27, 2001

Tudi pri denacionalizaciji gozdov je potrebno uporabiti 25. clen ZDen in ugotoviti, ali se je zaradi izgradnje gozdnih cest povecala vrednost gozdnih parcel, ki so predmet vracanja. Gozdne ceste niso javno dobro. Pri vrednosti ne gre za vrednost cest, ampak za vrednost gozdov. Zato amortizacija cest ni pomembna.

Sodba nº I Ips 286/2001 of Kazenski oddelek, September 27, 2001

Ce se vložnik zahteve za varstvo zakonitosti sklicuje na pritožbena izvajanja glede kršitev zakona, a jih v zahtevi ne obrazloži, vrhovno sodišce teh kršitev v skladu s 1. odstavkom 424. clena ZKP ne preizkusi.

Sodba nº I Ips 293/2001 of Kazenski oddelek, September 27, 2001

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 249/2001 of Kazenski oddelek, September 27, 2001

Ker ocitek o spremenjenih okolišcinah v fazi podaljševanja pripora ni konkretiziran, ga ni mogoce preizkusiti.

Sodba nº I Ips 248/2001 of Kazenski oddelek, September 27, 2001

S tem ko je državni tožilec na pripornem naroku združil in pozneje tudi v teku postopka zahteval preiskavo še za drugo kaznivo dejanje, ni bil kršen 204.a clen ZKP. Predlog državnega tožilca za združitev zadev na pripornem naroku pred preiskovalnim sodnikom tako ne izkljucuje možnosti, da se vsebina pridružene zadeve ne bi ocenjevala z vidika obstoja posebnih okolišcin, ki narekujejo odreditev pripora.

Sklep nº I Ips 77/2001 of Kazenski oddelek, September 27, 2001

Ker po dolocbi 4. odstavka 70. clena ZKP postavljenemu zagovorniku po uradni dolžnosti preneha njegova funkcija, ko postane sodba pravnomocna - izjeme so, ce je obdolžencu izrecena kazen zapora dvajsetih let ali ce je nem, gluh ali sicer nezmožen, da se sam uspešno brani - ga mora obsojenec pooblastiti za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 171/99 of Kazenski oddelek, September 27, 2001

S trditvijo, da je bilo kaznivo dejanje sprovocirano s strani tajnega policijskega sodelavca, obsojenec uveljavlja razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega ni mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 166/98 of Kazenski oddelek, September 27, 2001

Zagovornik izpodbija dokazno ceno sodišc prve in druge stopnje, kar pomeni uveljavljanje razloga zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga po dolocilu 2. odstavka 420. clena ZKP ni mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 274/98 of Kazenski oddelek, September 27, 2001

Ker se pravnomocna sodba ne opira na odlocbo o pridržanju obsojenca, ugotavljanje nepravilnosti postopka organov za notranje zadeve v predkazenskem postopku ne more biti predmet presoje v zvezi z vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 221/98 of Kazenski oddelek, September 27, 2001

Zahteva za varstvo zakonitosti je bila vložena zoper pravnomocni sklep, s katerim je bilo odloceno, da varšcina pripade proracunu. Ugotovitev v obeh napadenih sklepih, da je obdolženec pobegnil in se tako izognil kazenskemu postopku, je dejansko vprašanje, ki se dokoncno reši v rednem postopku. Zaradi zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 217/98 of Kazenski oddelek, September 27, 2001

Kršitev v škodo obrambe ni bila storjena, s tem ko je bil obsojenec v casu zaslišanja oškodovanke v skladu s 327. clenom ZKP napoten iz razpravne dvorane. Iz zapisnika o glavni obravnavi namrec sledi, da mu je bila po vrnitvi prebrana njena izpovedba ter je bil vprašan, ce ima kakšne pripombe, ki jih je tudi podal na zapisnik.

Sodba nº I Ips 239/98 of Kazenski oddelek, September 27, 2001

Pri navedbi pravne podlage pogojne obsodbe, ko je v izpodbijani sodbi naveden 2. odstavek 50. clena ZKP in ne KZ, gre za ocitno pisno napako. To pa je v smislu 1. odstavka 365. clena ZKP mogoce popraviti ne samo na zahtevo strank ampak tudi po uradni dolžnosti.

Sodba nº III Ips 90/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2001

Izjavo volje za sklenitev pogodbe lahko stranki izrazita z vsakim ravnanjem, iz katerega se da zanesljivo sklepati, da volja za sklenitev pogodbe obstoji. Fakture, ki jih je tožena stranka poslala tožeci stranki, so imele funkcijo ponudbe. S tem, da je tožeca stranka v fakturah navedeno ceno placala, je ponudbo sprejela. S tem je bila pogodba sklenjena.

September 26, 2001

Sodba nº II Ips 18/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Odlocilni dejanski ugotovitvi o pomanjkanju tožnikove dobre vere vsaj od leta 1970 dalje in nedokazanosti posestnih dejanj v obdobju pred letom 1963 sta po takrat veljavnih pravnih pravilih bivšega ODZ narekovali zavrnitev tožbenega zahtevka. Nedobrovernost posestnika je tudi po 28. clenu Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Ur. l. SFRJ, št. 6/80, 36/90) ovira za pridobitev lastninske pravice na podlagi priposestvovanja.

Sklep nº I R 63/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Okolišcina, da je tožnica iz tega zakonskega spora sodnica Okrajnega sodišca v X., kljub stvarni in krajevni pristojnosti Okrožnega sodišca v X., po presoji vrhovnega sodišca zaradi same narave zakonskega spora predstavlja drug tehten razlog v smislu 67. clena ZPP.

Sklep nº II Ips 192/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Za oceno pristojnosti slovenskega sodišca so odlocilna dejstva, obstojeca ko je pravda zacela teci, in ne okolišcine, ki so nastopile po razpadu nekdanje skupne države.

Sodba nº II Ips 13/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Na poslabšanje tožnikovega stanja je odlocilno vplival tožencev udarec, ki je nedvomno protipravno in škodno dejanje ter v vzrocni zvezi s tožnikovim sedanjim poslabšanjem zdravja.

Sodba nº II Ips 103/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Pri odmeri odškodnine sodišce upošteva tudi bodoco škodo, za katero je gotovo, da bo nastala in v kakšnem obsegu ter na zahtevo oškodovanca tudi odmeri ustrezno odškodnino.

Sodba nº II Ips 48/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Tožnica zaradi neutemeljene tožbe za odpoved stanovanjskega razmerja in zaradi tudi kasneje nepravilnega ravnanja tožene stranke ne more biti na slabšem, kot bi bila, ce do teh ravnanj tožene stranke ne bi prišlo. Zato je treba izhajati iz situacije, kakršna bi morala biti. Tožnica bi na dan uveljavitve Stanovanjskega zakona morala biti imetnica stanovanjske pravice vsaj na stanovanju, ki je enakovredno prejšnjemu stanovanju, iz katerega je bila prisilno izseljena na podlagi izvršilnega naslo...

Sklep nº I R 57/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Sojenje v zadevi, v kateri je tožena sodelavka na pravdnem oddelku, ne bi vplivalo na subjektivno nepristranost zakonite sodnice, ki se kaže v njenem osebnem prepricanju v konkretni zadevi in se domneva; toda sodišce pravilno opozarja, da bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranost sodišca, ki mora izkljuciti vsak dvom, ki bi omajal zaupanje strank v odlocanje sodišca. Poleg tega bi postopek lahko skalil delovne odnose.

Sklep nº II Ips 28/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Pogodba o ari je akcesorna pogodba o premoženjski koristi, ki jo pogodbenik izroci sopogodbeniku ob sklenitvi glavne pogodbe. Ce je za neizpolnitev glavne pogodbe odgovoren pogodbenik, ki je aro prejel, mora v primeru, ko je njegov sopogodbenik izbral to sankcijo (drugi odstavek 80. clena ZOR), vrniti aro in poleg tega placati še en znesek are (oziroma "vrniti dvojno aro").

Sklep nº I Up 656/99 of Upravni oddelek, September 26, 2001

Ko upravni organ kot narocnik javnega razpisa nastopa kot gospodarski subjekt, oddaja javnega narocila ni upravni akt, ampak akt poslovanja. Ta akt ne pridobi lastnosti upravnega akta niti tedaj, kadar o zakonitosti postopka javnega narocila odloca revizijska komisija. Gre za kontrolni postopek, v katerem se ne odloca o pravici, obveznosti ali koristi organa, katerega akt je predmet revizije. Zato zoper odlocitev revizijske komisije ni možen upravni spor.

Sklep nº I Up 802/99 of Upravni oddelek, September 26, 2001

Nepremicnine, ki je nelocljiv sestavni del sredstev s podrocja energetike, ni mogoce vrniti v naravi.

Sodba nº I Up 178/99 of Upravni oddelek, September 26, 2001

Dejstvo, da se tožnik ukvarja z gasilstvom, samo po sebi še ne pomeni nacina življenja oziroma ravnanja, ki bi zadošcalo za ugotovitev obstoja humanitarnih razlogov za nasprotovanje uporabi orožja.

Sklep nº I Up 737/99 of Upravni oddelek, September 26, 2001

V tožbi zaradi varstva ustavnih pravic mora tožnik jasno izkazati možnost, da so bile njegove ustavne pravice kršene in ne zadošca zgolj predstavitev in zatrjevanje kršitve, brez konkretnih navedb, v cem so bile te pravice kršene. Brez navedene trditvene podlage tožbe po 3. odstavku 1. clena ZUS ni mogoce obravnavati in jo je prvostopno sodišce, ker je tožnik v postavljenem roku ni dopolnil, utemeljeno zavrglo.

Sodba nº I Up 139/2000 of Upravni oddelek, September 26, 2001

Soglasje pristojnih organov za legalizacijo nedovoljene gradnje mora obsegati vse posege v prostor, ki so nastali z gradnjo, ki je predmet legalizacije.

Sklep nº I Up 1005/2000 of Upravni oddelek, September 26, 2001

Z nakupom nepremicnine kupec ni pridobil pravice za vložitev tožbe v upravnem sporu zoper dokoncno odlocbo o zavrnitvi zahteve za priglasitev del, ki je bila izdana prejšnjemu lastniku, saj tudi v primeru, da bi bila prejšnjemu lastniku izdana odlocba o dovolitvi priglašenih del, novi lastnik na podlagi take odlocbe ne bi mogel graditi

Sklep nº I Up 811/2000 of Upravni oddelek, September 26, 2001

Upravni spor je mogoce sprožiti tudi v primeru molka upravnega organa prve stopnje in upravnega organa druge stopnje pod pogoji 2. in 3. odstavka 26. clena ZUS. Vendar pa je mogoce tako tožbo vložiti le do takrat, dokler molk organa resnicno traja in dokler ni izdan upravni akt, zoper katerega ima stranka možnost uporabiti pravno sredstvo, ce z njim ni zadovoljna. Namen pritožbe zaradi molka upravnega organa prve stopnje in tožbe v smislu dolocb 26. clena ZUS je namrec izdaja upravnega akta o...

Sodba nº I Up 332/99 of Upravni oddelek, September 26, 2001

Dejstva in okolišcine, na katere upravni organ opira svojo odlocitev, se lahko dokazujejo tudi z listinami arhivskega gradiva - tudi z anagrafom, ki je listina registra prebivalcev, ki ga je vodila italijanska oblast za obmocja pod takratno italijansko oblastjo.

Sklep nº I Up 783/2001 of Upravni oddelek, September 26, 2001

Akt, izdan v postopku odlocanja skupšcine zveze društev, ki so pravne osebe zasebnega prava, se nanaša na civilnopravna razmerja, zato spore v zvezi s takšnim aktom rešuje sodišce splošne pristojnosti.

September 25, 2001

Sodba nº VIII Ips 21/2001 of Delovno-socialni oddelek, September 25, 2001

Ce je bil delavcu za povracilo stroškov na terenu izplacan terenski dodatek, nima pravice do placila dnevnic.

Sodba nº VIII Ips 6/2001 of Delovno-socialni oddelek, September 25, 2001

Šteje se, da delavec ni spremenil zaposlitve, ceprav je prvotna organizacija oz. delodajalec zaradi sprememb v lastništvu ali v pravni obliki formalnopravno prenehala obstajati.

Sklep nº VIII Ips 246/2000 of Delovno-socialni oddelek, September 25, 2001

Prekoracitev danih pooblastil je hkrati zloraba teh pooblastil, katerega znak je tudi ugotovitev storilcevega namena. Ce sodišce tega znaka disciplinske kršitve ne bi ugotovilo, ne bi imelo zakonite podlage za presojo, da je tožnica storila ocitano ji disciplinsko kršitev, opredeljeno kot prekoracitev pooblastil in tožnicine odgovornosti zanjo.

Sklep nº VIII Ips 228/2000 of Delovno-socialni oddelek, September 25, 2001

Ker 123. clen Zakona o pravnem postopku (ZPP iz leta 1977) za umik tožbe ne doloca oblike, se umik glede na dolocbo 14. clena poda z vlogo ali ustno na zapisnik. Podpisa pogodbe o zaposlitvi zato ni mogoce šteti za umik tožbe na razveljavitev razporeditvenih odlocb.

Sklep nº VIII Ips 233/2000 of Delovno-socialni oddelek, September 25, 2001

Revizija je na podlagi prvega odstavka 382. clena Zakona o pravdnem postopku (ZPP iz leta 1977) dovoljena le zoper pravnomocno sodbo, izdano na drugi stopnji. Zoper sklep, s katerim je sodišce druge stopnje razveljavilo sodbo sodišca prve stopnje in mu zadevo vrnilo v novo sojenje, revizija torej ni dovoljena.

Sklep nº VIII Ips 201/2000 of Delovno-socialni oddelek, September 25, 2001

Sodišce prve stopnje je ugotovilo, da tožena stranka v svojih aktih nima urejeno, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost. Zato v obrazložitvi sodbe ni navedla, da šteje za dokazano, da je tožnik storil ocitani kršitvi, da je zanju odgovoren, da je torej kriv. Ker torej v sodbi sodišca prve stopnje dejansko stanje ni bilo ugotovljeno (navedeno), niso dani pogoji za spremembo sodbe na sodišcu druge stopnje na podlagi 4. tocke 373. clena ZPP-77.

Sodba nº VIII Ips 252/2000 of Delovno-socialni oddelek, September 25, 2001

Pravna in zakonita osnova za revidentov skrajšani delovni cas v spornem obdobju zato ni bilo obvestilo predstojnika tožene stranke svoji enoti, ampak izvida in mnenji zdravniške komisije I. stopnje. Revident je imel, kar je bilo tudi zapisano v pravnem pouku, možnost zahtevati presojo teh izvidov in mnenj na zdravniški komisiji II. stopnje, vendar se te možnosti ni poslužil. Ker dopis predstojnika tožene stranke ni mogel biti razlog za skrajšanje delovnega casa revidenta, tudi ni mogel povzro...

Sodba nº VIII Ips 253/2000 of Delovno-socialni oddelek, September 25, 2001

Za odškodninsko odgovornost oziroma za placilo odškodnine, morajo biti izpolnjeni vsi pogoji odškodninskega delikta (nedopustno ravnanje, škoda, vzrocna zveza, odgovornost). Ker je bilo s pomocjo izvedenskega mnenja dokazano, da škoda (z veliko verjetnostjo) ne izvira iz ravnanj oziroma dejavnosti tožene stranke, cesa drugega pa revidentu v postopku ni uspelo dokazati, tudi ob upoštevanju dolocila 173. clena ZOR, z zavrnitvijo zahtevka niso bila kršena dolocila drugega odstavka 174. clena ZOR...

Sodba nº VIII Ips 257/2000 of Delovno-socialni oddelek, September 25, 2001

Ob dejanski ugotovitvi, da disciplinski postopek zoper tožnico sploh ni bil izpeljan, ceprav bi zaradi dolocb clenov od 60 dalje ZTPDR moral biti, oziroma, da tožena stranka ni imela soglasja tožnice za prenehanje delovnega razmerja (dolocbe 1. in 2. tocke prvega odstavka 100. clena ZDR), je pravilna tudi ugotovitev v izpodbijani sodbi, da je bilo prenehanje delovnega razmerja tožnice nezakonito.

Sklep nº VIII Ips 247/2000 of Delovno-socialni oddelek, September 25, 2001

Po mnenju revizijskega sodišca gre vedno za absolutno kršitev postopka, ce delavcu zaradi opustitve vabila ni bilo mogoce izkoristiti zakonsko dane pravice, da je navzoc na seji, na kateri se obravnava njegov ugovor in se izjaviti o dejstvih, pomembnih za odlocanje. Pri tem je vseeno, ali gre za uresnicitev sklepa delavskega sveta ali pa za disciplinski postopek, saj ne gre za vprašanja ugotovitve dejanskega stanja ali uporabe materialnega prava, ampak gre za osnovno pravico "imeti možnost da...

September 24, 2001

Sodba nº I Ips 289/2001 of Kazenski oddelek, September 24, 2001

Ce se preiskovalni sodnik v predlogu za podaljšanje pripora sklicuje na sklep o odreditvi pripora, v katerem so podrobno pojasnjene okolišcine, iz katerih izhaja utemeljen sum, da je obdolženec storil ocitana kazniva dejanja, in tiste, ki kažejo na realno in konkretno nevarnost, da bi obdolženec na prostosti nadaljeval s kriminalno dejavnostjo, ponovna obrazložitev le-teh v predlogu ni potrebna.

Sklep nº I Ips 253/2001 of Kazenski oddelek, September 24, 2001

Zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena, ker je vložena zoper sklepa o predlogu za izlocitev zapisnika o zaslišanju obdolženca pred preiskovalnim sodnikom v predkazenskem postopku, saj ne gre za primer iz 1. ali 4. odstavka 420. clena ZKP.

September 20, 2001

Sklep nº II Ips 39/2001 of Civilni oddelek, September 20, 2001

Preizkusa pravilnosti uporabe materialnega prava revizijsko sodišce zaradi procesnih dejanj toženke ni moglo (in smelo) opraviti. V postopku je bil namrec izdan placilni nalog, proti kateremu je toženka vložila ugovor, ki pa ga je do konca glavne obravnave v celoti umaknila. Zaradi tega procesnega dejanja toženke je ostal izdani placilni nalog v veljavi (drugi odstavek 456. clena ZPP 1977). Da bi do procesnega dejanja toženke (umika ugovora proti placilnemu nalogu) prišlo v nasprotju z doloci...

Sodba nº II Ips 2/2001 of Civilni oddelek, September 20, 2001

Sodišce prve stopnje je izrecno ugotovilo, da so bili tožnikovi predpostavljeni pri organiziranju prenocevanja na vojaških vajah (pri izbiri objekta prenocevanja in opozarjanju vojakov na njim znano slabo stanje senika) premalo skrbni, kar pomeni, da je podana krivdna odgovornost tožene stranke za škodo, ki jo je utrpel tožnik. Podlaga odškodninske odgovornosti tožene stranke je tako glede na v postopku pred sodišcema druge in prve stopnje ugotovljena pravno odlocilna dejstva že v prvem odsta...

Sodba nº II Ips 53/2001 of Civilni oddelek, September 20, 2001

Glede na to, da sta sodišci pravilno ugotovili, da tožnik ni kriv, da je prišlo do nesrece, sta pravilno sodili, da je za nesreco in njene posledice odgovoren izkljucno zavarovanec druge tožene stranke. Ker vsebuje ZOR poleg dolocil o krivdni odgovornosti in odgovornosti po nacelu vzrocnosti, v 178. clenu še posebna dolocila za odgovornost pri nesreci, ki jo povzrocijo premikajoca se motorna vozila, bi bilo treba uporabiti slednja. Glede na to, da sta bili v nesreci udeleženi dve premikajoci ...

Sklep nº I Up 117/2000 of Upravni oddelek, September 20, 2001

Zahtevek za placilo odškodnine je premoženjskopravne narave, zato za odlocitev o takšnem zahtevku Upravno sodišce RS ni stvarno pristojno in ga je potrebno odstopiti stvarno pristojnemu sodišcu.

Sklep nº I Up 389/99 of Upravni oddelek, September 20, 2001

Ker je toženka tožbo, s katero je zacela upravni spor, vložila po izteku 30-dnevnega roka od vrocitve izpodbijane odlocbe, je potrebno prepozno vloženo tožbo, na podlagi 2. tocke 1. odstavka 34. clena ZUS, zavreci. Pravocasno vložena tožba druge tožnice zoper drugo izpodbijano odlocbo (ki se posredno nanaša na izpodbijano odlocbo, glede katere je tožnica zamudila rok za tožbo) v drugi zadevi, ne more vplivati na pravocasnost tožbe v konkretni zadevi.

Sklep nº I Up 977/99 of Upravni oddelek, September 20, 2001

Tožeca stranka, ki ni bila udeležena v postopku, koncanem z odlocbo prve stopnje, ker ji ni bila dana možnost udeležbe, ne more šele po preteku rokov (tako za pritožbo v upravnem postopku, kot tudi za tožbo v upravnem sporu, oboje v odnosu na stranke, ki so bile udeležene v upravnem postopku), vložiti tožbo v upravnem sporu. Njene (zatrjevane) pravice so pac varovane v okviru dolocb o obnovi upravnega postopka (9. tocka 249. clena ZUP).

Sklep nº I Up 326/99 of Upravni oddelek, September 20, 2001

Nacelna stališca, ki jih zavzame državni organ ob obravnavi problematike na dolocenem podrocju, niso predmet izpodbijanja v upravnem sporu, ker nimajo narave odlocitve niti dejanja v postopku odlocanja o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je nosilec pravice ali obveznosti.

Sodba nº I Ips 270/2001 of Kazenski oddelek, September 20, 2001

Ker spadata kaznivi dejanji prepovedanega prehoda cez državno mejo po 3. v zvezi z 2. odstavkom 311. clena KZ in nedovoljenega prometa z orožjem po 1.odstavku 310. clena KZ v XXIX. poglavje KZ, pri cemer je za prvo predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za drugo pa od šestih mesecev do petih let, odprava pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti ob dani varšcini in obljubi obdolženca, da ne bo ponavljal kaznivih dejanj, ni mogoca (2. odstavek 196. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 271/2001 of Kazenski oddelek, September 20, 2001

Trditev zagovornikov, da ni mogoce govoriti o pravnomocni obtožbi, ceš da je lahko pravnomocna le sodba, ker je obtožba zgolj akt ene od obeh strank v kazenskem postopku, ne drži. V 285. clenu ZKP je namrec doloceno, kdaj postane obtožnica pravnomocna.

Sklep nº III Ips 21/2001 of Gospodarski oddelek, September 20, 2001

Opredelitev, ali gre za navadno škodo ali za izgubljeni dobicek, je materialnopravno vprašanje. Zato morebitna zmotna opredelitev oblike škode, ki jo ponudi stranka, na odlocitev ne sme vplivati.

September 19, 2001

Sodba nº II Ips 43/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Tožena stranka ne odgovarja za vsak vzrok, ki lahko povzroci škodo v njeni sferi. Ceprav se zgodi škodni dogodek na delovnem mestu, med delovnim casom ter med opravljanjem dela, je treba v vsakem primeru posebej ugotoviti, ali je med škodnim dejanjem in opustitvijo delodajalca podana pravno relevantna vzrocna zveza. Naše pravo uporablja teorijo adekvatne vzrocnosti. Po tej teoriji je pravno odlocilen tisti vzrok, ki ga je mogoce pricakovati glede na normalen tek stvari, vzrok torej, ki obicaj...

Sklep nº II Ips 196/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Notarsko overjena izjava volje zemljiškoknjižnega lastnika o priznanju dejstev priposestvovanja in priposestvovanja samega je zasebna listina, na podlagi katere se lahko dovoli vknjižba lastninske pravice na priposestvovalca.

Sodba nº II Ips 69/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Ker je tožnica placala kupnino za stanovanje, izracunano po višji vrednosti tocke, je utemeljen njen zahtevek za vrnitev dela najemnine v obsegu, kolikor ta dajatev presega obveznosti lastnika stanovanja.

Sklep nº II Ips 94/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Ucinek pravnomocne sodbe, izrecene zoper enega zakonca v zvezi z dolgom iz tekocih potreb družine, se ne razteza na drugega zakonca, ki v pravdi ni sodeloval. Zato zanj takšna sodba ni razsojena stvar.

Sodba nº II Ips 55/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Sodišce ne bi moglo namesto povsem dolocnega zahtevka za eno obliko nepremoženjske škode priznati odškodnine za drugo obliko nepremoženjske škode, za katero stranka odškodnine ne uveljavlja.

Sodba nº II Ips 70/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Ceprav se v danem primeru škodi zaradi strahu, ki je povzrocil pri tožnici psihoorganski sindrom in zaradi zmanjšanja življenjskih sposobnosti (zaradi nastalega psihoorganskega sindroma) prepletata, je presoja sodišc nižjih stopenj, da se priznava vsako obliko navedenih škod posebna odškodnina pravilna in v skladu z dolocilom 200. in 203. clena ZOR.

Sodba nº II Ips 71/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

V primerih, ko en od pogodbenikov ravna v nasprotju s pogodbeno dogovorjenimi obveznostmi, lahko pogodbi zvesti pogodbenik razdre pogodbo že z izjavo (566. clen, 124. clen in drugi ZOR) ter ni potrebna predhodna razveljavitev pogodbe (z intervencijo sodišca), kot zmotno meni revident. Ker je bilo ugotovljeno, da je toženec uporabil prejeto posojilo v nasprotju s pogodbenim namenom in da je s tem kršil sprejete obveznosti, tožnikova pravica, da v takem primeru lahko pogodbo razdre, pa je bila ...

Sodba nº II Ips 176/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Ker sta tožnik in druga toženka kupila nepremicnino v casu trajanja njune izvenzakonske skupnosti in za potrebe njunega skupnega življenja v hiši, za kupnino hiše pa sta prispevala oba iz privarcevanih ali pridobljenih sredstev, in sta hišo po nakupu tudi skupaj obnavljala, je treba zakljuciti, da tako pridobljeno premoženje predstavlja skupno premoženje tožnika in druge toženke. Za tako pravno opredelitev navedenega premoženja govori pravno odlocilna okolišcina, da sta izvenzakonska partnerj...

Sodba nº II Ips 580/2000 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Pri odlocitvi o odškodnini za nepremoženjsko škodo zaradi telesnih bolecin (prestanih in bodocih) in za neprijetnosti med zdravljenjem (ki segajo tudi na duševno podrocje) je treba paziti, da je prisojena odškodnina primerno in pravicno zadošcenje za težave oškodovanca na cutnem in duševnem podrocju. Ob takšnem kompleksnem obravnavanju odškodnine je treba upoštevati ne le individualne težave oškodovanca in sorazmerje z odškodninami, ki jih naša sodišca prisojajo v primerljivih primerih, marve...

Sodba nº in sklep II Ips 596/2000 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Svojci imetnika vozila, ki je vinjen in nepripet prisedel v vozilo, ki ga je upravljal vinjen voznik, niso izgubili kritnih pravic iz zavarovanja AO-plus, niti se pri odlocanju o višini odškodnine ne upošteva imetnikovo krivdno ravnanje.

Sklep nº II Ips 546/2000 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Napacno je stališce, da bi bilo mogoce o javnih osebah na podlagi pravice do obvešcenosti pisati tudi neresnicna dejstva.

Sodba nº II Ips 11/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº I Up 37/2000 of Upravni oddelek, September 19, 2001

Ce pomanjkljivost tožbe kljub pozivu sodišca in opozorilu na posledice ni odpravljena, je potrebno takšno tožbo zavreci, ce takšne, kot je, ni mogoce obravnavati.

Sklep nº I Up 541/99 of Upravni oddelek, September 19, 2001

Ker tožnika nista izkazala, da sta se z zahtevo za izdajo odlocbe obrnila na organ druge stopnje, ni bilo pogojev za sprožitev tožbe po 4. odstavku 26. clena ZUS.

Sklep nº I Up 773/99 of Upravni oddelek, September 19, 2001

Ker davcni organ po prejemu placilnega naloga opravi izvršbo po uradni dolžnosti, tožnik v tem primeru ni aktivna stranka v postopku. Ker tožnik v tem primeru nima nobenega pravnega zahtevka, o katerem bi moral davcni organ odlociti v upravnem postopku, tudi ne more biti podan molk upravnega organa.

Sklep nº VIII R 25/2001 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 2001

Ce tožnik umre pred koncem postopka, v katerem je uveljavil denarno terjatev, ki se lahko podeduje, ali ima rešitev spora dolocene premoženjske zahteve, delovno sodišce nadaljuje postopek z dedici, ce so znani.

Sklep nº VIII R 21/2001 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 2001

Okolišcina, da tožnik - ki je prava neuka stranka - ne zahteva pravnega varstva proti svojemu delodajalcu, ni razlog za stvarno nepristojnost delovnega sodišca.

Sklep nº VIII R 22/2001 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 2001

Pri spornem predmetu gre za izpodbijanje sklepov skupšcine tožene stranke kot gospodarske družbe po clenih 456, 365 in 366 zakona o gospodarskih družbah, kar je izrecna navedba tožnika. Ceprav je res, da bi tožnik lahko sklep o premestitvi na drugo delovno mesto izpodbijal tudi v delovnem sporu (seveda po opravljenem predhodnem postopku), gre v spornem primeru za gospodarski spor, saj se, kot je razvidno iz tožbe, izpodbija ne sama premestitev tožnika (ta posledicno), ampak sklep skupšcine go...

September 18, 2001

Sodba nº G 8/2001 of Gospodarski oddelek, September 18, 2001

Družba za upravljanje ne sme na podlagi delnic pooblašcene investicijske družbe, ki jo upravlja, glasovati o predlogu za spremembo dejavnosti PID. Ce to stori, Agencija za trg vrednostnih papirjev odkloni izdajo dovoljenja PID-u za preoblikovanje v redno delniško družbo.

Sodba nº III Ips 38/00 of Gospodarski oddelek, September 18, 2001

Narocnik, ki pred koncanjem dela razdre pogodbo o delu, ima pravico zahtevati vrnitev avansa (obogatitveni zahtevek). Prevzemnik dela, ki trdi, da je avans nakazal podizvajalcu, samo na tej podlagi ne more uveljavljati nasprotnega zahtevka na placilo s pogodbo dogovorjenega zneska, ker to ne predstavlja (niti delne) izvršitve pogodbenega dela.

September 13, 2001

Sklep nº I R 47/2001 of Civilni oddelek, September 13, 2001

Dejstvo, da je tožnik sodnik Okrožnega sodišca v ..., katerega prostori so funkcionalno vezani s prostori Okrajnega sodišca v ..., bi brez dvoma lahko motece vplivalo na potek sodnega postopka. Zato je podan tehten razlog po 67. clenu Zakona o pravdnem postopku za prenos pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišce.

Sklep nº I R 46/2001 of Civilni oddelek, September 13, 2001

Okolišcina, da je upnica zaposlena pri Okrajnem sodišcu v Kranju, dolžnikoma glede na njune navedbe vzbuja dvom v korektnost postopka in nepristranskost odlocanja. Sedanji izvršilni postopek tece na podlagi zacasne odredbe, izdane v pravdnem postopku P 41/2000, ki na podlagi sklepa o delegaciji z dne 19.1.2000 pod opr. štev. I R 1/2000 tece pri Okrajnem sodišcu v Radovljici. Vse navedene okolišcine utemeljujejo presojo, da tudi v tej izvršilni zadevi obstoji tehten razlog za delegacijo drugeg...

Sklep nº I R 56/2001 of Civilni oddelek, September 13, 2001

Dejstvo, da je tožnik sodnik Okrožnega sodišca v ..., katerega prostori so funkcionalno vezani s prostori Okrajnega sodišca v ..., bi brez dvoma lahko motece vplivalo na potek sodnega postopka. Zato je podan razlog po 67. clenu Zakona o pravdnem postopku za prenos pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišce.

Sklep nº I R 38/2001 of Civilni oddelek, September 13, 2001

Razlogi, ki jih v predlogu navaja toženka, so povsem splošni in neobrazloženi in ne pojasnijo niti tega, za kakšno "sedanje delovanje toženke" naj bi šlo in zakaj bi lahko bil odnos sodišca do toženke "obremenjen z njeno dosedanjo dejavnostjo".

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners