Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 2002

January 31, 2002

Sklep nº I R 11/2002 of Civilni oddelek, January 31, 2002

Tožena stranka se ocitno sklicuje na tehtni razlog, ki naj bi bil v tem, da je ena izmed prizadetih strank, ki sicer ni tožeca stranka, sodnica pri Okrajnem sodišcu v Ljubljani. Vendar pa je pravda v teku le med tožeco in toženo stranko, pri cemer procesno ugibanje tožene stranke o prizadetosti ali neposredni prizadetosti drugih stanovalcev s stališca dolocb Zakona o pravdnem postopku ni upoštevno.

Sodba nº II Ips 301/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2002

V razmerju med zakoncema ni mogoce šteti ugodnosti pri privatizacijskem nakupu samo v korist enega. Ugodnosti so bile dolocene z zakonom. Ce jih je bil deležen samo eden od zakoncev, to v razmerju do drugega zakonca ne vpliva na velikost deleža. Ta se doloci po kriterijih iz 59. clena ZZZDR. Pomembno je, da je bila polovica stanovanja pridobljena v casu zakonske skupnosti odplacno s sredstvi, ki sta jih z delom pridobili obe stranki.

Sodba nº II Ips 307/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2002

Pogosto je prav poškodba dolocenega organa vzrok, da so dolocene odškodninske postavke drugace ovrednotene kot ce gre za kakšen drug organ. Tako so pri dolocenih poškodbah v ospredju duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, pri tretjih zopet duševne bolecine zaradi skaženosti itd. Prav zato je tudi pomembno, da sodišce pri presoji odškodnine za posamezno škodo primerja predvsem tiste odškodninske primere, v katerih so bile obravnavane podobne poškodbe. Ko takšna primerjava z...

Sklep nº II Ips 551/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2002

Tožeca stranka je v tem pravdnem postopku zahtevala priznanje lastninske pravice na nepremicninah in izstavitev zemljiškoknjižne listine. Navedeni spor je torej premoženjskopravni, zahtevek pa se ne nanaša na denarni znesek. Po drugem odstavku 44. clena ZPP velja v takšnih primerih kot odlocilna vrednost spornega predmeta (tudi za revizijo) tista vrednost, ki jo je tožeca stranka navedla v tožbi. V drugem odstavku 180. clena ZPP pa je doloceno, da mora tožeca stranka v primerih, ko je pravica...

Sklep nº II Ips 354/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2002

Spor o izpraznitvi stanovanja, sproženega po razvezi kupne pogodbe iz 117. clena SZ, se nanaša na stanovanjskopravno razmerje. Pravice kupca stanovanja po razvezi kupne pogodbe doloca predvsem 124. clen SZ (ki specificno ureja ucinke razdrte pogodbe). Te dolocbe so v razmerju do prodajalca kogentne narave, ce jih kupec iz razvezane pogodbe uveljavlja.

Sklep nº II Ips 536/2001, enako tudi sklep II Ips 348/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2002

V premoženjskih sporih je revizija dovoljena, ce vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe presega 1.000.000,00 tolarjev (drugi odstavek 367. clena ZPP). Ta pogoj v obravnavani zadevi ni izpolnjen.

Sklep nº I R 89/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2002

Razlogi, ki jih v predlogu navaja, pa tudi ne predstavljajo "drugih tehtnih razlogov" v smislu dolocbe 67. clena ZPP. V primeru, da tožnik z odlocitvijo sodišca, ki je za odlocanje stvarno pristojno, ne bo zadovoljen, bo imel na razpolago pravno sredstvo. Vnaprejšnje nezadovoljstvo stranke, ki se nanaša kar na vse sodnike sodišca, pri katerem je postopek v teku, pa ne more biti razlog za delegacijo pristojnosti.

Sodba nº II Ips 376/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 326/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2002

Dvostranska pogodba, v kateri so opredeljene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, toženca zavezuje. Materialnopravno pravilno je zato sklicevanje obeh sodišc na sklenjeno pogodbo, s katero je prišlo do nastanka pravnega razmerja med tožniki in tožencem, ravno tako pa je materialnopravno pravilna tudi odlocitev obeh sodišc, da mora toženec izpolniti obveznosti iz sklenjene pogodbe.

Sodba nº II Ips 284/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2002

Sodišci sta bili dolžni presoditi tožencev ugovor, da je njegova poroštvena izjava neveljavna oziroma celo nicna. Ta ugovor je toženec utemeljeval s tem, da je bil zaveden glede vrednosti stroja, a tega ugovora ni dokazno podprl z nicemer.

Sodba nº II Ips 311/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2002

Pri presoji odgovornosti tožene stranke je sodišce izhajalo iz 167. clena ZOR. Glede na zakonsko predpisane ekskulpacijske razloge sta sodišci pravilno ravnali, ko sta preverjali, kako je tožena stranka izvajala nadzorstvo nad ucenci v gozdu.

Sodba nº II Ips 320/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2002

Presoja materialnopravne pravilnosti odmerjene denarne odškodnine.

Sklep nº I Up 142/2000 of Upravni oddelek, January 31, 2002

Ker tožena stranka ni presodila pritožbenih navedb tožnika, da obstaja vzrocna zveza med begunstvom tožnikove družine in prenehanjem ocetove zaposlitve v rudniku, to pa je bistveno za odlocitev, sodišce prve stopnje ni imelo podlage za zavrnitev tožbe na seji na podlagi 1. odstavka 59. clena ZUS.

Sodba nº I Up 163/2000 of Upravni oddelek, January 31, 2002

Pritožbeni ugovor, da imata tožnikova brat in sestra že priznan status žrtve vojnega nasilja, sam zase ne more vplivati na drugacno odlocitev pritožbenega sodišca v tem upravnem sporu. Dejansko stanje mora biti ugotovljeno za vsakega prosilca posebej, ne glede na to, da gre za clane iste družine.

Sodba nº I Up 1087/2001 of Upravni oddelek, January 31, 2002

Tudi v primeru, kadar je razlašcenec umrl pred razpadom bivše Jugoslavije (1991), je potrebno ugotoviti, ali je za denacionalizacijo izpolnjen pogoj iz 1. odstavka 9. clena ZDen in pogoj iz 1. clena ZDen-B. Za osebo, ki je umrla pred odlocitvijo o denacionalizaciji, kot državljan druge bivše jugoslovanske republike, je pomembno, kakšen pravni položaj daje državljanskemu statusu umrle osebe pravo Republike Slovenije oz. pravo sedanje države naslednice SFRJ. Zato je pomembno razlašcencevo držav...

Sodba nº I Up 788/2001 of Upravni oddelek, January 31, 2002

Ukrep komunalnega inšpektorja pomeni v obravnavanem primeru poseg v lastninsko pravico tožece stranke, tak poseg pa mora temeljiti samo na zakonski podlagi. Zato obcinski odlok za izdajo ukrepa o rušenju ne more biti zakonita podlaga.

Sodba nº I Up 686/2000 of Upravni oddelek, January 31, 2002

Za status otroka, rojenega staršem v casu, ko so zoper njih trajali prisilni ukrepi ali prisilna dejanja iz 1. in 2. odstavka 2. clena ZZVN, je bistvena njegova osebna izpostavljenost nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom.

Sodba nº I Up 1086/2000 of Upravni oddelek, January 31, 2002

Pri delovnem deportirancu, kot statusu žrtve vojnega nasilja, je pomembna tudi okolišcina, ali je bila oseba poslana od okupacijskih oblasti na delo zaradi politicnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov, ali pa preko kakšnega Urada za delo na nemškem zasedbenem obmocju. Ker to ni bilo ugotovljeno, je tožena stranka pravilno odlocila, ko je ob reviziji odpravila odlocbo prve stopnje (o priznanju statusa žrtve) in zadevo vrnila v ponovni postopek.

Sodba nº I Up 874/2000 of Upravni oddelek, January 31, 2002

Po dolocbah ZZVN, veljavnih v casu odlocanja upravnega organa (pred 19.6.1999), ukrep okupacijskih sil - prisilna mobilizacija, zaceta v kraju M. na Zgornjem Štajerskem (v Republiki Avstriji) ni izpolnjeval pogojev za pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja po navedenem zakonu.

Sodba nº I Up 137/2000 of Upravni oddelek, January 31, 2002

Ce je bil tožnik zajet po zapustitvi bivše vojske Kraljevine Jugoslavije in odpeljan v taborišce za vojne ujetnike, bi moral za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja posebej dokazati, da je do zajetja prišlo izkljucno zaradi njegove slovenske narodnosti. Ker tega ni dokazal, ni dokazal, da izpolnjuje pogoje za priznanje žrtve vojnega nasilja.

Sodba nº I Up 1073/2000 of Upravni oddelek, January 31, 2002

Po dolocbah ZZVN, veljavnih v casu odlocanja upravnega organa (pred 19.6.1999), oseba, zoper katero je bil zacet ukrep okupacijskih sil - prisilna mobilizacija v kraju P., dežela Štajerska (v Republiki Avstriji), ni izpolnjevala pogojev za pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja po navedenem zakonu.

Sodba nº I Up 792/2000 of Upravni oddelek, January 31, 2002

Po dolocbah ZZVN, veljavnih v casu odlocanja upravnega organa (pred 19.6.1999), oseba, zoper katero je bil zacet ukrep okupacijskih sil - prisilna mobilizacija v kraju G. v deželi Štajerski (Republika Avstrija), ni izpolnjevala pogojev za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja po navedenem zakonu.

Sodba nº I Up 415/2000 of Upravni oddelek, January 31, 2002

Ce so dolocbe ZZVN kot pogoj za priznanje statusa prisilnega mobiliziranca dolocale (v casu odlocanja v upravnem postopku), da je bila mobilizacija izvedena na ozemlju Slovenije ali na ozemlju Koroške v Republiki Avstriji, tožnik pa je bil mobiliziran z Dunaja, ne more pridobiti statusa po pravni podlagi, veljavni v casu odlocanja, lahko pa na podlagi novele ZZVN-D, ki kot odlocilno okolišcino doloca stalno prebivališce na ozemlju Republike Slovenije, vloži nov zahtevek.

Sodba nº I Up 77/98 of Upravni oddelek, January 31, 2002

Z uveljavitvijo Osimskega sporazuma dne 3.4.1977 so izgubile jugoslovansko in slovensko državljanstvo tiste osebe, ki so imele dne 10.6.1940 domicil na ozemlju bivše STO in na dan uveljavitve Osimskega sporazuma stalno prebivališce v Italiji.

Sodba nº I Up 895/2000 of Upravni oddelek, January 31, 2002

Tožena stranka (kot revizijski organ v upravnem postopku) in sodišce prve stopnje sta ocenila, da pobeg pred konkretno grozecim nasiljem ni bil ugotovljen. Glede na revizijsko odlocitev (odprava odlocbe prve stopnje in vrnitev zadeve v ponovno odlocanje) bodo listinski dokazi, na katere se sklicuje tožnik v pritožbi, pomembni v ponovnem postopku na prvi stopnji, v upravnem sporu pa pomenijo pritožbeno novoto.

Sklep nº III Ips 4/2002 of Gospodarski oddelek, January 31, 2002

Vrednost glavnega zahtevka ne presega 5.000.000,00 SIT, zato revizija po dolocbi 490. clena ZPP ni dovoljena.

Sodba nº III Ips 105/2001 of Gospodarski oddelek, January 31, 2002

Verižni pobot je pravni posel, s katerim si stranke posla medsebojno (vendar ne vzajemno) odpustijo dolg (prvi odstavek 344 clena ZOR).

Sklep nº III Ips 108/2001 of Gospodarski oddelek, January 31, 2002

Tožena stranka (sedaj revident) je zahtevala placilo skupaj 23 racunov. Ce bi šlo za zahtevke z isto dejansko in pravno podlago, bi se vrednost spornega predmeta in tudi pravica do revizije dolocila na temelju vsote vrednosti vseh zahtevkov (prvi odstavek 41. clena ZPP). V prvostopenjskem postopku pa ni zatrjevala dejstev, na temelju katerih bi bilo mogoce dolociti, ali gre za zahtevke z isto dejansko in pravno podlago. Zato je revizijsko sodišce preizkusilo, ali ima tožeca stranka revizijo p...

Sklep nº III Ips 1/2002 of Gospodarski oddelek, January 31, 2002

Zakon o pravdnem postopku pojma "opravicen razlog" ni natancneje opredelil. Gre za pravno nedolocen pojem (pravni standard), ki je del materialnopravne podlage sodne odlocbe. Presoja, ali je opravicen razlog v danem primeru podan, je zato del materialnopravnega preizkusa.

January 30, 2002

Sodba nº I Up 655/2000 of Upravni oddelek, January 30, 2002

Ker dolocba 4. clena ZZVN iz kroga upravicencev, ki se po tem zakonu štejejo za žrtve vojnega nasilja, izrecno izkljucuje osebe, ki so bile pripadniki fašisticne ali nacisticne stranke ali njunih enot, za odlocitev o statusu prisilnega mobiliziranca ni pravno pomembna okolišcina, ali je bila oseba v te enote vkljucena prostovoljno ali prisilno.

Sodba nº I Up 814/2000 of Upravni oddelek, January 30, 2002

Tožniku ne gre status žrtve vojnega nasilja - begunca, ker je okupator sicer nasilno preselil družino, vendar zaradi svojih vojaških potreb.

Sodba nº I Up 596/2001 of Upravni oddelek, January 30, 2002

Pristojni carinski organi lahko zacnejo postopek carinjenja po uradni dolžnosti, ce je carinsko blago dano v prost promet, preden je izveden carinski postopek in so placane carina in druge uvozne davšcine.

Sodba nº I Up 445/2000 of Upravni oddelek, January 30, 2002

Ce tožena stranka ni v celoti ugodila tožnikovemu zahtevku in mu priznala doživljenjsko mesecno rento do njegovega povratka v domovino dne 24.6.1948, mora v odlocbi poleg relevantnega dejanskega stanja navesti tudi razloge, ki narekujejo takšno odlocitev, sicer njena odlocba ni obrazložena v skladu z 209. clenom ZUP (1986).

Sodba nº I Up 634/2000 of Upravni oddelek, January 30, 2002

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - begunca, mora biti izkazano konkretno in neposredno vojno nasilje, pred katerim je oseba pobegnila. Splošne okolišcine vojne, ki osebe niso neposredno ogrožale, ne morejo biti podlaga za priznanje tega statusa.

Sodba nº I Up 893/2001 of Upravni oddelek, January 30, 2002

Ce je prejšnji lastnik za razlašceno nepremicno premoženje dobil nadomestno nepremicnino, se šteje, da je bil ustrezno odškodovan in na podlagi 12. tocke 3. clena ZDen nima položaja upravicenca v postopku denacionalizacije.

January 29, 2002

Sodba nº VIII Ips 101/2001 of Delovno-socialni oddelek, January 29, 2002

Ce se delodajalec v Sporazumu o prevzemu delavcev dogovorita, da se bo prevzetim delavcem upoštevalo neprekinjeno delovno razmerje, je treba pri dolocanju odpravnine trajno preseženim delavcem upoštevati tudi delovno dobo, dosežno pri prejšnjem delodajalcu.

Sodba nº VIII Ips 93/2001 of Delovno-socialni oddelek, January 29, 2002

Delodajalec je v postopku priprave in sprejema programa razreševanja presežkov delavcev dolžan zagotoviti sodelovanje sindikata tako, da mu omogoci dejansko posredovanje stališc, mnenj in predlogov. Ce ima delavec v postopku za varstvo pravic pri delodajalcu pooblašcenca, je vabilo na sejo pritožbenega organa pravilno vroceno, ce je vroceno le pooblašcencu. Ker odlocanje o programu presežnih delavcev ne spada med odlocitve, o katerih odlocajo izkljucno družbeniki, lahko ta program v enoosebni...

Sodba nº VIII Ips 96/2001 of Delovno-socialni oddelek, January 29, 2002

Lastninsko preoblikovanje podjetja ne vpliva na obveznost podjetja, da v skladu s sklenjenim sporazumom o razporeditvi sredstev, pravic in obveznosti izplaca tistega, ki je vložil del sredstev za izgradnjo objekta, ki ga podjetje uporablja kot svoja obvezna sredstva.

Sodba nº VIII Ips 99/2001 of Delovno-socialni oddelek, January 29, 2002

Ce splošni akt delodajalca ne doloca, za katere hujše kršitve delovnih obveznosti se izrece disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, se tak ukrep zakonito lahko izrece za vse hujše kršitve, ce je bila s kršitvijo povzrocena ali bi lahko bila povzrocena vecja škoda, ogrožen ali bi lahko bil moten delovni proces ali kako drugace bistveno oteženo poslovanje. Ugotovitev obstoja kvalifikatornih okolišcin je dejansko vprašanje in jih mora ugotoviti že disciplinska komisija pri delodajalcu.

Sodba nº VIII Ips 287/2001 of Delovno-socialni oddelek, January 29, 2002

Ker je revidentka uživalka kmecke pokojnine, glede na dolocbe sklepa ni mogoce šteti, da jo je pokojna sestra preživljala in zato tudi ne more pridobiti pravice do družinske pokojnine po njej.

Sodba nº VIII Ips 75/2001 of Delovno-socialni oddelek, January 29, 2002

Ce disciplinski organi niso ugotavljali vseh pomembnih razlogov in možnosti za izrek omiljenega, pa ceprav še vedno najstrožjega disciplinskega ukrepa, je pravilen zakljucek sodišca, da je bilo tako odlocanje disciplinskih organov glede na zakonske možnosti pomanjkljivo (in s tem nezakonito). To pa pomeni, da je imelo sodišce samo, ob popolni ugotovitvi dejanskega stanja, možnost meritornega odlocanja v skladu z dolocbo 2. tocke prvega odstavka 24. clena Zakona o delovnih in socialnih sodišcih.

Sodba nº VIII Ips 71/2001 of Delovno-socialni oddelek, January 29, 2002

Kvalifikatorne (posebne) okolišcine, ki so urejene v 89. clenu Zakona o delovnih razmerjih se glede na slovensko pravno ureditev uvršcajo v dejansko podlago ugotavljanja resnih razlogov po dolocbi 4. clena Konvencije MOD št.158. To pomeni, da mora te okolišcine ugotavljati že delodajalec in njihovo morebitno uveljavljanje v sodnem postopku ni vec možno. Ugotavljanje kvalifikatornih okolišcin v postopku pred sodišcem bi lahko pomenilo ugotavljanje v škodo delavca, kar pa je po veljavnem pravu ...

Sodba nº VIII Ips 63/2001 of Delovno-socialni oddelek, January 29, 2002

Obicajna in v poslovnem svetu sprejemljiva je sicer pogodba o prepovedi konkurencne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja, vendar mora pogodba v nekem sorazmernem deležu obvezovati obe stranki. Delavec se bo držal omejitev pogodbe, delodajalec pa mu bo za to placal doloceno denarno nadomestilo. Samo enostranska omejitev pravice do gospodarske pobude oziroma poklica brez dogovorjenega materialnega nadomestila ni v skladu z naceli pravne in socialne države.

Sodba nº VIII Ips 47/2001 of Delovno-socialni oddelek, January 29, 2002

Sodišce ni dolžno po uradni dolžnosti ugotavljati, ali obstajajo še kakšna dejstva, ki bi bila lahko pravno pomembna za odlocitev, niti iskati dokazov zanje. Stvar stranke je, da zatrjuje za odlocitev relevantna dejstva in predlaga zanje dokaze.

Sodba nº VIII Ips 70/2001 of Delovno-socialni oddelek, January 29, 2002

Nacelo vecine je namrec bistvena sestavina neposrednega in kolektivnega odlocanja, ki velja tako za sklepcnost kolegijskega organa kot tudi za glasovanje njegovih clanov.

January 24, 2002

Sklep nº I R 90/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Po tretjem odstavku 52. clena ZPP predvidena izbirna krajevna pristojnost po kraju škodnega dejanja velja tudi v sporih o regresnih odškodninskih zahtevkih proti regresnim dolžnikom. Glede na to, da je tožeca stranka izbrala pristojnost sodišca, na katerem je bilo storjeno škodno dejanje, je za odlocanje v zadevi pristojno tudi Okrajno sodišce v Slovenskih Konjicah, kjer je vložila tožbo.

Sklep nº II Ips 331/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Vrednost spornega predmeta 76.800,00 SIT glede na novelirano dolocbo tretjega odstavka 382. clena ZPP ne zadostuje za dovoljenost revizije.

Sodba nº II Ips 322/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 338/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Sporni parceli sta po 2. clenu ZSZ opredeljeni kot nezazidano stavbno zemljišce že pred sprejetjem Uredbe o lokacijskem nacrtu za avtocesto na odseku Kozina - Klanec (Ur. l. RS, št. 48/98), zato razlašcencu pripada odškodnina za vrednost stavbnega zemljišca. Samo ce bi bili parceli doloceni kot stavbno zemljišce šele z navedeno uredbo, bi razlašcencu pripadala le odškodnina za kmetijsko zemljišce, glede na njuno dotedanjo rabo in kulturo.

Sklep nº II Ips 271/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2002

V pravdi, združeni po pravilih drugega odstavka 182. clena ZPP, veljajo pravila o pristojnosti in o pravici do revizije za vsak zahtevek posebej, ne pa za njihov seštevek.

Sklep nº I R 4/2002 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Obravnavana zadeva tece pri Okrajnem sodišcu v Novi Gorici že od leta 1997. Trenutno stanje zadeve je tako, da Višje sodišce v Kopru s sklepom z dne 20.09.2000 ugodilo pritožbama predlagateljev in nasprotne udeleženke in razveljavilo prvostopenjski sklep o prekinitvi nepravdnega postopka in napotitvi na pravdo. Glede na stanje zadeve in glede na to, da se nanaša postopek na delitev nepremicnin, ki ležijo na obmocju Okrajnega sodišca v Novi Gorici, delegacija pristojnosti ne bi bila smotrna.

Sklep nº I R 5/2002 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Ce se med postopkom toženec preseli v drug kraj, opravljen pa ni bil še niti prvi narok za glavno obravnavo, je iz razloga ekonomicnosti postopka smotrno delegirati sodišce, ki je splošno pristojno po novem prebivališcu toženca.

Sodba nº II Ips 273/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Sodišci prve in druge stopnje sta pravilno uporabili materialno pravo. Po dejanskih ugotovitvah, da je bila maticna parcela št.

Sodba nº II Ips 441/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Tožnica ni uspela dokazati niti skupnih vlaganj, kaj šele ekonomsko ali izvenzakonsko skupnost. Zato sta sodišci pravilno uporabili 51. clen ZZZDR in za tožnico ugodno uporabili domnevo o enakih deležih na skupnem premoženju zakoncev.

Sodba nº II Ips 601/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Sklep o privatizaciji, ki ga je sprejel upravni odbor sklada po 7. clenu ZPPOLS, ni bil upravna odlocba, temvec izraz (izjava) volje organa upravljanja lastnika pravne osebe, ki se privatizira, kako izvesti privatizacijo. Tožniki bi v primeru, ce sklep upravnega odbora sklada ne bi upošteval zakona, v zakonu predviden obvezen nacin privatizacije izsilili s civilno tožbo (prvi odstavek 27. clena ZOR). Notranji odkup je obvezen nacin privatizacije le v primeru, ce upravicenci iz 12. in 16. clen...

Sklep nº I R 1/2002 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Po 67. clenu ZPP lahko vrhovno sodišce doloci le drugo krajevno pristojno sodišce, ne more pa posegati v stvarno pristojnost sodišca.

Sklep nº II Ips 314/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Gre za relativno bistveno kršitev postopka, ce sodišce uporabi pri odlocanju o stvari izvedensko mnenje, ki ga je pridobila stranka sama, nasprotna stranka pa se ni strinjala, da se mnenje uporabi kot izvedensko mnenje.

Sodba nº II Ips 350/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Šepanje ni bilo ugotovljeno. Ostale popoškodbene spremembe pa predstavljajo po ugotovitvah sodišc nižjih stopenj le lažjo estetsko motnjo, ki ne morejo vplivati na tožnikovo psihicno ravnotežje v tolikšni meri, da bi šlo za pravno priznano škodo.

Sklep nº II Ips 342/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Revizija je dovoljena zoper tiste odlocitve sodišca druge stopnje, s katerimi je bilo pravnomocno odloceno o predmetu razlastitvenega postopka, to je o odvzemu ali omejitvi lastninske pravice proti nadomestilu v naravi ali proti placilu odškodnine (18. clen ZSZ). Torej zoper koncno razlastitveno odlocbo.

Sodba nº II Ips 335/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Vožnje z elektricnimi avtomobilcki po avtodromu, namenjene otrokom, so nevarna dejavnost po prvem odstavku 174. clena ZOR, kadar avtomobilcki nimajo varnostnih pasov ali drugih varoval in med njimi prihaja do trcenj in posledicno do poškodb otrok, ki so poudarjeno ranljivi.

Sklep nº I Up 283/2000 of Upravni oddelek, January 24, 2002

Samo zaradi priznane pokojninske dobe v dvojnem trajanju in brez presoje ostalih za odlocitev pomembnih okolišcin in dejstev ni mogoce odreci statusa ZVN. Niti ZZVN niti ZVV nimata dolocb o nezdružljivosti statusov, vsebujeta le dolocbo o prepovedi kumuliranja enakih ali podobnih pravic.

Sodba nº I Up 483/2000 of Upravni oddelek, January 24, 2002

Tožnica bi lahko uveljavljala status žrtve vojnega nasilja na podlagi novele ZZVN-D, ki pa v casu odlocanja na prvi stopnji (6.1.1998) in ob reviziji (5.2.1999) še ni veljala. Zato pritožbeni ugovori (da je požig hiše vojno nasilje) ne morejo vplivati na odlocitev pritožbenega sodišca v tem upravnem sporu. Morebitno priznanje statusa ŽVN po noveli ZZVN-D je stvar drugega postopka.

Sodba nº I Up 625/2000 of Upravni oddelek, January 24, 2002

Bistvo dejanskega stanja za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - begunca je beg pred vojnim nasiljem, kar izhaja iz 2. clena ZZVN.

Sodba nº I Up 577/2000 of Upravni oddelek, January 24, 2002

Do uveljavitve novele Zakona o žrtvah vojnega nasilja iz leta 1999 (ZZVN-D, ki je zacela veljati 19.6.1999), je bilo status prisilnega mobiliziranca mogoce priznati le, ce je bila prisilna mobilizacija izvedena na obmocju Slovenije, Koroške in Furlanije-Julijske Krajine.

Sklep nº I Up 510/2001 of Upravni oddelek, January 24, 2002

Ce je sodišce prve stopnje tožbo, ki jo je tožnik vložil zoper disciplinskega tožilca Odvetniške zbornice RS in zoper predsednika Odvetniške zbornice RS, zavrglo, ker je pri predhodnem preizkusu tožbe ugotovilo, da z izpodbijanim obvestilom disciplinskega tožilca Odvetniške zbornice RS ni poseženo v nobeno tožnikovo pravico ali neposredno na zakon oprto korist (4. tocka 1. odstavka 34. clena Zakona o upravnem sporu - ZUS), ni bilo podlage za loceno obravnavanje tožbe samo zoper disciplinskega...

Sklep nº I Up 474/2001 of Upravni oddelek, January 24, 2002

Kljub ugovoru tožece stranke že v pritožbi v upravnem postopku, da je poslovni prostor izpraznila že septembra 1993, tožena stranka postopka ni dopolnila v smislu 242. clena ZUP in tožece stranke ni pozvala k predložitvi dokazov o zatrjevanem odlocilnem dejstvu. Ob takšni pomanjkljivi presoji tudi sodišce prve stopnje brez glavne obravnave (1. odst. 50. clena ZUS) ni moglo ugotavljati ne ugotoviti, ali je navedba tožnika resnicna.

Sodba nº I Up 404/2000 of Upravni oddelek, January 24, 2002

Tožnik mora že v upravnem postopku izkazati, da ima zagotovljen trajen vir preživljanja.

Sklep nº I Up 1079/2000 of Upravni oddelek, January 24, 2002

Pritožba je nedovoljena, ce pritožnik ni imel pravnega interesa za pritožbo.

Sodba nº I Up 204/99 enako tudi I Up 218/99, I Up 233/99. of Upravni oddelek, January 24, 2002

Ce v zakonu ni podlage za izdajo odlocb z ucinkom za nazaj, lahko le-ta ucinkujejo le za naprej.

Sklep nº I Up 1160/2001 of Upravni oddelek, January 24, 2002

Status prodekana tožniku ne daje aktivne legitimacije za izpodbijanje odlocbe o razrešitvi dekana. Enako je tudi s pooblastilom tožniku, ki ga je razrešeni dekan med upravnim sporom preklical.

Sklep nº I Up 1159/2001 of Upravni oddelek, January 24, 2002

Ob pravilni presoji sodišca prve stopnje, da tožnik ne izkazuje pravnega interesa za vložitev tožbe, tožnik tudi nima pravnega interesa za vložitev zahtev za izdajo zacasnih odredb.

Sodba nº I Ips 137/99 of Kazenski oddelek, January 24, 2002

Z navedbami, da mnenje izvedenca ne opravicuje zakljucka o gotovosti, da je obsojenec storil kaznivo dejanje, zahteva napada dokazno oceno in s tem zmotno ugotovitev dejanskega stanja. Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 13/2002 of Kazenski oddelek, January 24, 2002

Ocitek o ocitnem izmikanju je vezan na predhodno ugotovitev, da je bil obdolženec na glavno obravnavo v redu povabljen.

Sodba nº I Ips 254/2000 of Kazenski oddelek, January 24, 2002

Pravica do povrnitve škode zaradi nezakonitega pridržanja v priporu oziroma preiskovalnemu zaporu po 513. clenu ZKP-60 je vezana na koncni izid zadeve in ne more biti odvisna od tega, ali je bil pripor oziroma preiskovalni zapor odrejen zakonito ali nezakonito. Podlaga za povrnitev škode je pravnomocna oprostilna sodba, neglede iz katerega razloga je bila izrecena.

Sodba nº I Ips 224/99 of Kazenski oddelek, January 24, 2002

Ob odsotnosti konkretnega opisa cilja iz 2. clena ZKLD zgolj posredovanje stikov, pisem in hrane ter sodelovanje pri vodenju ljudi cez državno mejo ne predstavlja izvršitvenega dejanja iz 8. tocke 3. clena ZKLD. Ker je v opisu kaznivega dejanja navedeno le, da je obsojenec vedel za prisotnost ilegalcev zaradi tihotapljenja živine in tega ni prijavil oblastem, ni pa konkretizirana trditev, da je obsojenec vedel za za pripravljanje ali izvršitev kaznivih dejanj iz 2. clena ZKLD, dejanje nima zn...

Sodba nº I Ips 386/2001 of Kazenski oddelek, January 24, 2002

S tem ko zagovornik v zahtevi za varstvo zakonitosti izpodbija dokazno oceno in ugotovitve sodišca, uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega ni mogoce vložiti tega izrednega pravnega sredstva (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 162/2001 of Kazenski oddelek, January 24, 2002

V zapisniku o glavni obravnavi mora biti glede dolžnosti napovedi pritožbe iz 1. odstavka 368. clena ZKP zapisan pravni pouk: da je upravicenec dolžan napovedati pritožbo, v katerem roku je to dolžan storiti in kakšne bodo posledice, ce ne bo tako ravnal.

Sodba nº I Ips 287/2001 of Kazenski oddelek, January 24, 2002

Ce gre za kazniva dejanja, s katerimi naj bi bilo oškodovano družbeno premoženje, je družbeni pravobranilec po pooblastilu iz 2. odstavka 50. clena ZLPP procesno legitimiran, da v kazenskem postopku sodeluje kot oškodovanec kot tožilec.

Sodba nº I Ips 94/2001 of Kazenski oddelek, January 24, 2002

Ker je zahteva za varstvo zakonitosti samostojno pravno sredstvo, sklicevanje na pritožbene navedbe, v zvezi s katerimi naj bi višje sodišce kršilo zakon, brez njihove konkretizacije ne zadostuje.

Sodba nº I Ips 83/2001 of Kazenski oddelek, January 24, 2002

Pri prvem vrocanju vabila na glavno obravnavo vrocevalec ni našel obdolženca doma, zato mu je pustil obvestilo - brez navedbe kje oziroma pri kom ga je pustil - naj ga naslednji dan ob doloceni uri pocaka zaradi vrocitve. Ker obdolženca tudi naslednji dan ni bilo, je vrocevalec vabilo nabil na vrata. Ker je bilo vabljenje opravljeno v nasprotju z dolocbami 1. odstavka 120. clena, 118. in 1. odstavka 119. clena ZKP, niso bili izpolnjeni pogoji za sojenje v obdolžencevi nenavzocnosti po 1. odst...

Sodba nº I Ips 12/2002 of Kazenski oddelek, January 24, 2002

Vložnikovo nestrinjanje z dokazno oceno, sprejeto v obeh napadenih sklepih, predstavlja uveljavljanje razloga zmotno ugotovljenega dejanskega stanja, ki ga po dolocbi 2. odstavka 420. clena ZKP z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoce uveljavljati.

Sodba nº I Ips 114/2001 of Kazenski oddelek, January 24, 2002

Drugacna ocena okolišcin, ki so bile upoštevane pri odmeri kazni, pomeni uveljavljanje razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega pa ni mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 314/99 of Kazenski oddelek, January 24, 2002

Niti relativno niti absolutno zastaranje kazenskega pregona ne odvezujeta sodišca, po katerega odredbi so predmeti v hrambi do dokoncanja kazenskega postopka, da ne bi odlocalo v smislu 1. odstavka 498. clena ZKP.

January 23, 2002

Sodba nº II Ips 304/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Neutemeljeno je revizijsko vztrajanje pri dejstvih, ki naj bi utemeljevale ugovor tožnikove sokrivde, ker je prvotoženec ta dejstva že v pritožbi prepozno uveljavljal.

Sodba nº II Ips 330/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Upravitelj kopališca ni odgovoren za ravnanje tretje osebe, ki je na obmocje kopališca vstopila v nasprotju s kopališkim redom in tam fizicno obracunala s kopalcem, ce mu ni dokazano, da je za ravnanje tretje osebe mogel vnaprej vedeti ali ga predvideti.

Sklep nº II Ips 312/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Revizija ni dovoljena zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta.

Sodba nº II Ips 286/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 280/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Od povprecno skrbnega cloveka je mogoce (in treba) pricakovati, da bo v taki situaciji, v kakršni se je znašla tožnica, uporabil tisto pot, na kateri mu ne preti nobena nevarnost zdrsa zaradi snega in ledu pod njim. Ce tako ne ravna in uporabi bistveno nevarnejšo pot, na kateri je možnost zdrsa zelo velika, je mogoce govoriti o neprevidnem in premalo pazljivem ravnanju. Tako ravnanje pa v smislu dolocbe prvega odstavka 192. clena ZOR brez dvoma predstavlja krivdni prispevek oškodovanca k temu...

Sodba nº II Ips 305/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Do nastanka škode je prišlo zaradi toženkinih opustitev, tedaj zaradi njenega krivdnega ravnanja. Te ugotovitve sodišc druge in prve stopnje so naslednje: - do tožnicinega padca je prišlo na poledenelem delu plocnika, ki bi ga morala cistiti toženka; - tožnica, ki je zaposlena v lokalu toženke, je pred škodnim dogodkom delovodjo prosila, naj ji prinese sol za posipanje, cesar pa delovodja ni storil; - v casu škodnega dogodka senzorska luc, ki bi morala osvetljevati del plocnika, na katerem je...

Sodba nº II Ips 340/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Razlog za zavrnitev tožbenega zahtevka je potek objektivnega zastaralnega roka iz 2. odstavka 376. clena ZOR. Zato so pravno nepomembne okolišcine, kdaj je tožnik zvedel za trajnost in nepopravljivost okvare živca na levi nogi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners