Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 2002

October 30, 2002

Sklep nº II Ips 147/2002 of Civilni oddelek, October 30, 2002

Pravna oseba (zastavljalnica), ki se ukvarja z odobravanjem posojil, mora glede obresti spoštovati merila, ki veljajo na tem podrocju. Vežejo jo enaka moralna nacela, kot vsako financno organizacijo, ki se ukvarja s posojanjem denarja. Zato je treba ugotoviti, ali in za koliko 5-odstotne mesecne pogodbene obresti z dolocilom o obrestovanju celega zneska za vse posojilno obdobje, ne glede na vracila, presegajo obresti, po katerih so v obravnavanem obdobju odobravala posojila banke.

Sklep nº II Ips 438/2002 of Civilni oddelek, October 30, 2002

O odvzemu ali omejitvi pravice staršev do stikov z otrokom ob razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze staršev odloca sodišce (tretji odstavek 78. clena in 80. clen ZZZDR). Sodišce je pristojno za izdajo odlocbe tudi v tistih primerih, ko na novo uredi vprašanje stikov, o katerih je ob razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze že odlocilo. V vseh drugih primerih locitve otroka od staršev pa je za odlocanje o stikih pristojen center za socialno delo (106. clen ZZZDR).

Sodba nº II Ips 31/2002 of Civilni oddelek, October 30, 2002

Uporaba kladiva je opravilo, katerega nevarnost je obicajna in znana. Zato uporaba kladiva v takih okolišcinah, kot so bile ugotovljene v tem primeru, ne more pomeniti posebne nevarnosti.

Sklep nº I R 105/2002 of Civilni oddelek, October 30, 2002

Razlogi morajo biti namrec tehtne narave, tako da delegacijo drugega sodišca objektivno utemeljujejo. Zatrjevano osebno znanstvo sodnikov z eno od pravdnih strank pa samo po sebi ne predstavlja tehtnega razloga v smislu 67. clena ZPP.

Sklep nº II Ips 21/2002 of Civilni oddelek, October 30, 2002

Ce ima voznik kasko zavarovanega vozila po prometni nesreci možnost obvestiti policijo o njej, pa tega ne stori, pomeni, da se je s tem izmaknil možnosti ugotavljanja alkoholiziranosti.

Sklep nº II Ips 70/2002 of Civilni oddelek, October 30, 2002

V primerih, kadar je postavljen zahtevek na placilo deviznih sredstev v tolarski vrednosti, se doloca vrednost spornega predmeta po deviznem tecaju na dan vložitve tožbe.

Sklep nº I R 64/2002 of Civilni oddelek, October 30, 2002

Dejstvo, da na manjših sodišcih sodnik v pretežni meri dela le na nekaterih pravnih podrocjih, na drugih pa manj zato, ker zadeve s tega podrocja praviloma v pretežni meri obravnava drug sodnik, zato v primeru, ko pride do izlocitve sodnika, ki v pretežni meri obravnava zadeve s tega pravnega podrocja, ne more biti razlog za delegacijo pristojnosti drugega stvarno pristojnega sodišca po 67. clenu ZPP.

Sodba nº in sklep II Ips 74/2002 of Civilni oddelek, October 30, 2002

Ker revizijsko sodišce nima zakonskega pooblastila za presojo celotne odlocitve, je revizija, v kateri ni navedena vrednost izpodbijanega dela drugostopne sodbe nepopolna revizija. Sodišce je zato nepopolno revizijo tožene stranke zavrglo (377. clen ZPP).

Sklep nº II Ips 75/2002 of Civilni oddelek, October 30, 2002

Revizijsko sodišce je upoštevalo kot datum vložitve tožbe, ki je bila z izpodbijanim sklepom pravnomocno zavržena, datum vložitve prve navedene vloge, torej 3.6.1999 - ceprav je v izreku obravnavanega sklepa prve stopnje naveden datum 28.12.1999. Glede na to revizijsko sodišce ni uporabilo (prvi odstavek 499. clena ZPP - Zakona o pravdnem postopku, Ur. l. RS, št. 26/99) dolocbe tretjega odstavka 86. clena ZPP, ki doloca obvezno odvetniško zastopanje v postopku z revizijo.

Sklep nº II Ips 620/2001 of Civilni oddelek, October 30, 2002

Ugotovljena dejstva in druge konkretne okolišcine obravnavane zadeve (predvsem vzporedni tek zapušcinskega postopka po pokojnem obsojencu z zapleti zaradi konkurence oporocnega in zakonitega dedovanja, pa iz predlagateljevih vlog razvidna okolišcina, da je bil del zaplenjenega premoženja vrnjen v že koncanih upravnih denacionalizacijskih postopkih) nikakor ne narekujejo ocene, da je izpodbijana vrnitev dela zaplenjenega premoženja pokojnemu obsojencu, torej v njegovo zapušcino, rezultat zmotn...

October 29, 2002

Sklep nº I Up 1167/2002 of Upravni oddelek, October 29, 2002

Ker sta tožnika v zahtevi za izdajo zacasne odredbe navajala in dokazovala le škodljive posledice, ki bi lahko nastale za rejenko in nista izkazala dejstev in okolišcin, s katerimi bi izkazala težko popravljivo škodo, ki bi nastala njima, ni pogojev za izdajo zacasne odredbe.

Sklep nº I Up 1225/2002 of Upravni oddelek, October 29, 2002

Intepretacijska odlocba Ustavnega sodišca ne more biti podlaga za vložitev zahteve po 46. clenu ZUstS.

Sodba nº VIII Ips 5/2002 of Delovno-socialni oddelek, October 29, 2002

Za odlocanje o pravicah in obveznostih zaposlenih v obcinski upravi je pristojen župan kot njen predstojnik. Za zaposlene v obcinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in placah, ki veljajo za delavce v državni upravi. Tudi za sekretarja obcinskega sveta, ki ga sicer imenuje obcinski svet sam, veljajo v primeru sklenitve delovnega razmerja v obcinski upravi isti predpisi in iste pristojnosti župana.

Sodba nº VIII Ips 27/2002 of Delovno-socialni oddelek, October 29, 2002

Na dan prenehanja delovnega razmerja zaradi neupravicene odsotnosti z dela vpliva le dejanska vrnitev delavca na delo, s katero izkaže svojo pripravljenost do dela do dokoncne odlocitve o njegovi odsotnosti. Zgolj kot želja po vrnitvi na delo je upoštevna v primeru, ce delavec pride na delo in želi delati, pa mu delodajalec tega ne dovoli, kljub nedokoncnosti sklepa. Uveljavljanje reintegracijskega zahtevka v sodnem sporu pa samo po sebi ne kaže na željo po delu, saj gre za zahtevek, ki je od...

Sodba nº VIII Ips 36/2002 of Delovno-socialni oddelek, October 29, 2002

Ustava v 23. clenu zagotavlja pravico do sodnega varstva, s cimer je praviloma zagotovljena vsebinska, meritorna odlocitev o tožbenem zahtevku. Za zakonom pa so lahko dolocene procesne predpostavke, to je okolišcine, ki morajo oziroma ne smejo biti podane, da sodišce v sporu meritorno odloci. Med take spada tudi okolišcina, da je bilo o tožbenem zahtevku že pravnomocno odloceno (drugi odstavek 319.

Sklep nº VIII Ips 252/2001 of Delovno-socialni oddelek, October 29, 2002

V izreku sklepa disciplinske komisije, ki je ugotovila hujšo kršitev delovnih obveznosti, mora biti dejanje, ki je ocitano delavcu, opisano v dejanskem smislu, mora biti casovno opredeljeno, v njem pa mora biti - ce je to pomembno za odlocitev - navedena tudi škoda, ki je nastala delodajalcu. Le tako je mogoce uporabiti dolocbe o zastaranju (67. clen ZTPDR) in ugotoviti, ali je podan resen razlog za prenehanje delovnega razmerja (4. clen Konvencije MOD št. 58).

Sodba nº VIII Ips 267/2001 of Delovno-socialni oddelek, October 29, 2002

Ker se v vsakem sporu odloca o pravnih razmerjih (nastalih, obstojecih ali bodocih) med strankama, mora biti s sodbo o teh razmerjih jasno odloceno. Sodba, ki teh pogojev ne izpolnjuje in s katero ni odloceno o pravicah, obveznostih in pravnih razmerjih strank delovnega razmerja, ni razumljiva in se ne da preizkusiti.

Sodba nº VIII Ips 224/2001 of Delovno-socialni oddelek, October 29, 2002

Vsekakor treba upoštevati obicajna pravila delodajalca in potrebe delovnega procesa. Te so bile glede na izvedene dokaze take, da so zahtevale sprotno uskladitev rokov še tik pred korišcenjem dopustov, kar pomeni, da nastop dopusta brez dogovora in izrecne odobritve šefa (glede na prakso) ni bil dopusten. Odsotnost brez odobritve zato pomeni neupraviceno odsotnost z dela, to pa zadošca za uporabo dolocil 5. ali 6. tocke prvega odstavka 100. clena ZDR oziroma za prenehanje delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 220/2001 of Delovno-socialni oddelek, October 29, 2002

Zakon obravnava institut prenehanje z delom in pravico do vrnitve na delovno mesto. Pravica do vrnitve je brezpogojna, kar pomeni, da ni odvisna niti od dejanskega nastopa dela niti od delavceve zdravstvene zmožnosti. Pravice iz zdravstvenega zavarovanja v bistvu niso samostojne pravice, ampak so praviloma vezane na delovno razmerje, zato tožena stranka nima prav, ko navaja, da bi pravice, ki jih je tožniku prisodilo sodišce v izpodbijani sodbi lahko uveljavljal na drugih naslovih.

Sklep nº in sodba VIII Ips 247/2001 of Delovno-socialni oddelek, October 29, 2002

Disciplinska obravnava brez zaslišanja delavca ni dovoljena (zakonita) samo zaradi možnega zastaranja zadeve (zakljucek sodišca prve stopnje), ampak bi bilo treba ugotoviti, da delavec vabila na disciplinsko obravnavo ni upošteval brez opravicenih razlogov.

October 24, 2002

Sklep nº I R 102/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Bližnje sorodstveno razmerje udeležencev tega nepravdnega postopka s sodnico stvarno pristojnega sodišca je okolišcina, ki pri udeležencih nepravdnega postopka lahko vzbudi dvom v nepristranskost te sodnice in tudi njenih kolegov sodnikov istega sodišca.

Sodba nº II Ips 66/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Za kršitev zakonskih dolocb v poglavju o temeljnih nacelih ZOR niso predpisane sankcije. Zato samo na njihovi podlagi brez povezave z dolocbami v ostalem delu zakona, ce te obstajajo, ni mogoce poseci v pravna razmerja med strankami.

Sodba nº II Ips 80/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Slovenski zavarovalni biro ni pasivno legitimiran za povrnitev škode oškodovancu, ki mu je nastala v prometni nezgodi s strani motornega vozila, ki je bilo v casu škodnega dogodka leta 1973 registrirano in zavarovano v eni od republik tedanje skupne države SFRJ.

Sodba nº II Ips 47/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Na obravnavo je tožnik pravocasno in pravilno vabljen. Sodišce je res prosil, naj obravnavo preloži, vendar pa njegovi prošnji ni ugodilo. Dejstvo, da se je kljub temu, da njegovi prošnji ni bilo ugodeno, istega dne raje udeležil nekega drugega poslovnega sestanka, je posledica njegove proste izbire in ocene, kaj je zanj bolj pomembno. Morebitna toženceva napacna izbira glede tega, kje bo aktivno sodeloval, in njegova morebitna zmotna presoja (ne)pomembnosti udeležbe v postopku pred sodišcem ...

Sklep nº II Ips 684/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Po dolocbi drugega odstavka 367. clena ZPP je za dovoljenost revizije odlocilna vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe, ki pa v predmetnem sporu ne presega 1.000.000 tolarjev.

Sodba nº II Ips 629/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Glede pricetka teka zastaranja je treba za terjatev zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe uporabiti splošno dolocbo iz prvega odstavka 361. clena ZOR.

Sklep nº I R 101/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Tehten razlog v smislu smotrne delegacije je tudi primer, ko nastopa kot stranka sorodnik sodnika na sodišcu, kjer dela malo sodnikov. Ob takšni okolišcini bi se namrec lahko porodil dvom o nepristranskosti odlocanja in korektnosti postopka na tem sodišcu.

Sodba nº II Ips 17/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Zavarovalnici, ki placa zavarovalnino na podlagi pravnomocne sodbe, z revizijsko odlocbo ali ob morebitnem novem sojenju pa je odškodnina znižana ali pa tožbeni zahtevek sploh zavrnjen, ostane možnost, da zahteva vrnitev (prevec) placanega zneska. Tako ima torej pravni interes za vložitev revizije.

Sodba nº II Ips 82/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Kot sestavni del zavarovalne pogodbe sta sodišci upoštevali Splošne pogoje za nezgodno zavarovanje oseb NE - 88 kot pogodbeno materialno pravo. Pogodbeno pravo mora stranka v pravdnem postopku izkazati. Tožeca stranka se sklicuje na Splošne pogoje ŽZ 90 a, ki jih ni predložila in jih zato ni mogoce upoštevati.

Sodba nº II Ips 22/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Kakšno je razmerje med dolocbami ZDen in drugimi splošnimi predpisi, ki urejajo premoženjsko in odškodninsko podrocje, je doloceno v prvem odstavku 6. clena ZDen. V drugem odstavku 72. clena, ki je v razmerju do drugih splošnih predpisov, ki urejajo premoženjsko in odškodninsko podrocje, specialni predpis, pa je doloceno, da se odškodninski zahtevki iz naslova nezmožnosti uporabe oziroma upravljanja ter iz naslova vzdrževanja nepremicnin v casu od podržavljenja do uveljavitve ZDen ne priznava...

Sodba nº II Ips 448/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Presoja okolišcin, upoštevanih pri odlocitvi o dodelitvi otrok enemu od staršev.

Sodba nº II Ips 35/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Zastaranje pregona je predvideno v zakonu, zato ni nedopustno ravnanje. Potek zastaralnega roka je dogodek, ki je imel za tožnika ugodne posledice, saj mu je bil vrnjen odvzeti denar. Zato je pravilna utemeljitev sodbe, da zastaranje pregona ni nedopustno ravnanje

Sklep nº II Ips 144/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Stavbnih zemljišc, ki so bila zazidana po podržavljenju, se ne vraca, ker bi se sicer posegalo v pravno razmerje, ki zadeva sam objekt na zemljišcu, ceprav ta objekt ni v lasti upravicenca. Pravno nepomembna je okolišcina, ali je bil trajni objekt zgrajen za podlagi gradbenega dovoljenja.

Sklep nº II Ips 645/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Po novi zakonski ureditvi je placilo sodne takse za tožbo procesna predpostavka, in neplacilo takse torej ovira, ki preprecuje meritorno obravnavanje tožbe. Je absolutne narave in mora sodišce nanjo paziti po uradni dolžnosti. Kršitev tožnikove obveznosti placila sodne takse je sankcionirana z domnevo o umiku tožbe.

Sklep nº I R 104/2002, enako tudi sklep I R 103/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Razlogov za delegacijo pristojnosti ni, ker sodišce prve stopnje v svoji vlogi ne navaja razlogov smotrnosti in prav tako ne drugih tehtnih razlogov, zaradi katerih naj bi v zadevi postopalo drugo sodišce. Navaja le osebno poznanstvo tožene stranke s sodniki Okrajnega sodišca v Velenju, kar kaže na to, da bo morda, ce bodo izloceni prav vsi sodniki pristojnega sodišca, zaradi izlocitve potrebna nujna delegacija po 66. clenu ZPP, toda šele potem, ko bo odloceno o izlocitvi vseh sodnikov Okrajn...

Sklep nº II Ips 508/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Dejavnost s povecano nevarnostjo je podana tedaj, ko je zaradi njenega rednega poteka lahko ogroženo življenje ali zdravje. V tem primeru je tožnica ob asistenci ucitelja opravljala v ucnem programu, prilagojenem otroku njene starosti, predpisano telovadno vajo, ki sama po sebi ni nevarna, in na orodju, prilagojenem njeni starosti in višini. Revizija utemeljeno poudarja, da je telesna vzgoja otrok v šolah podvržena strogi regulativi - to velja tudi za izbiro telovadnega orodja in za predpisan...

Sklep nº II Ips 27/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Po povedanem so v casu izpodbijane odlocitve sodišca druge stopnje bila povsem enaka vsa pravna pravila, ki jih je moralo upoštevati Vrhovno sodišce pri sprejemu navedenega nacelnega pravnega mnenja o uporabi prvega odstavka 221. clena ZD. Z njim se Vrhovno sodišce seveda ni izreklo o razlagi prvega odstavka 145. clena ZIKS in predvsem ne za tako razlago, da se zaplenjeno premoženje v primerih, ko je obsojenec že umrl, vselej vraca v njegovo zapušcino. Vsekakor pa se je zaradi prej obrazložen...

Sodba nº I Up 553/99 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Ker se pravno razmerje rešuje po materialnem predpisu, ki velja v casu izdaje odlocbe prve stopnje, ni pomembno, ali je stranka izpolnjevala pogoje ob vložitvi prošnje.

Sodba nº I Up 965/99 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Utemeljen je ukrep urbanisticnega inšpektorja o odstranitvi predelne stene ter vzpostavitvi v prejšnje stanje, ker je poseg opravljen brez ustreznega dovoljenja.

Sklep nº I Up 665/2002 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Obnovitveni razlog sodnega postopka po 1. tocki prvega odstavka 85. clena ZUS predpostavlja, da je sodišce v prejšnjem upravnem sporu samo ugotavljalo dejansko stanje in na tej podlagi meritorno odlocilo o zadevi

Sklep nº VI Ips 3/2002 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Ce je sodišce tožbo zavrglo iz procesnih razlogov, ne da bi ugotavljalo dejansko stanje, tožnik ne more z uspehom uveljavljati obnovitvenega razloga iz 1. tocke prvega odstavka 85. clena ZUS.

Sklep nº I Up 371/2001 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Ker je imela tožnica šele v pritožbi v upravnem sporu možnost izpodbijanja domneve nelojalnosti, bi jo moralo že sodišce prve stopnje pozvati, da navede dejstva in okolišcine, s katerimi dokazuje nasprotno.

Sklep nº I Up 653/2001 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Ker tožnik do vložitve pritožbe v upravnem sporu ni imel možnosti z uspehom izpodbijati domneve nelojalnosti, bi ga moralo sodišce prve stopnje (seznanjeno z odlocbo Ustavnega sodišca RS U-I-23/93 z dne 20.3.1997) pozvati, da navede dejstva in okolišcine in z njimi dokazovati zak. domnevo nasprotno.

Sodba nº I Up 214/2002 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Ker je bila tožnica rojena staršem, ko je zoper njih trajal ukrep izgnanstva, en mesec pred koncem druge svetovne vojne, ne izpolnjuje pogoja (iz 3. clena ZZVN) za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja.

Sodba nº I Up 1103/2001 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Ce gre za izdajo lokacijskega dovoljenja za gradnjo objekta na obmocju, ki se ureja s PUP, sosed lahko uspe predvsem z ugovori, da izdano lokacijsko dovoljenje ni v skladu s pogoji, ki jih doloca lokacijska dokumentacija oz. da lokacijska dokumentacija ni pripravljena na podlagi dolocb odloka, podatkov o obstojecem stanju zemljišca in objektov ter investitorjevih podatkov o namenu in zmogljivosti objekta.

Sodba nº I Up 218/2002 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Ker je tožnica ves cas med vojno živela in delala v kraju stalnega prebivališca, že zato ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - izgnanke, niti delovne deportiranke.

Sodba nº I Up 809/99 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Za ugotavljanje katastrskega dohodka pri odmeri dohodnine so relevantni podatki o kulturi zemljišca, evidentirani v zemljiškem katastru.

Sodba nº II Uv 2/2002 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Nacin dolocanja kandidatov za predsednika republike s podporo volilcev je urejen v 13. clenu Zakona o volitvah predsednika republike (ZVPR). Po navedeni dolocbi lahko posamezno kandidaturo doloci skupina najmanj pet tisoc volilcev. Volilci dajejo svojo podporo na predpisanih obrazcih na nacin, ki ga ureja 47. clen Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ), ki se po dolocbi 9. clena ZVPR smiselno uporablja tudi za volitve predsednika republike glede vprašanj, ki jih ZVPR ne ureja. Podpisani obra...

Sodba nº I Up 723/2002 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Glede na 44. clen ZDen in uporabljeno metodologijo ( Odlok o nacinu dolocanja vrednosti kmetijskih zemljišc, gozdov in zemljišc, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije, pritožba s pavšalnimi ugovori ne more uspeti.

Sodba nº I Up 274/2002 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Brez potrdila o vpisu upravicencev v evidenco o državljanstvu je zahteva za denacionalizacijo nepopolna, zato je ni mogoce obravnavati.

Sodba nº I Up 848/99 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Ce je med letom placana akontacija dohodnine zavezancu povrnjena pred pravnomocnostjo odmerne odlocbe, zavezanec ni upravicen do zamudnih obresti.

Sodba nº I Up 765/99 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Pogodba o najemu stanovanja, za katerega je pristojni upravni organ ugotovil, da ni stanovanje v smislu 3. clena SZ, ni dokaz o izpolnjevanju pogoja iz 4. tocke 1. odstavka 10. clena ZDRS.

Sodba nº I Up 187/99 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Za uporabo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor je bistveno, kdaj je bil inšpekcijski postopek zacet.

Sodba nº I Up 770/2002 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Pri presoji statusa denacionalizacijskega upravicenca je pomembno le podržavljenje; to je odvzem lastninske pravice, ne pa (kasnejši) odvzem iz posesti.

Sodba nº I Up 109/2001 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Ker je šele novela ZZVN (Ur.list RS, št. 43 z dne 4.6.1999) kot žrtev vojnega nasilja opredelila tudi osebo, ki je bila v casu od 6.4.1941 do 15.5.1945 nasilno pregnana iz svojega doma zaradi požiga ali porušenja njegove stanovanjske hiše, prej veljavne dolocbe ne šteje v podlago za ugoditev takemu zahtevku.

Sodba nº I Up 871/2002 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Za zemljišce, ki ni bilo podržavljeno na podlagi predpisa, ki ni naveden v 3. clenu ZDen, ni podlage za vracanje.

Sodba nº I Up 491/99 of Upravni oddelek, October 24, 2002

S tem, ko je bil tožniku odrejen inšpekcijski ukrep - prepoved gnojenja sadovnjaka, ki ima zakonito podlago v Zakonu o sanitarni inšpekciji, ni bilo nedovoljeno poseženo v lastninsko pravico.

Sodba nº I Up 217/2002 of Upravni oddelek, October 24, 2002

Pri presoji pravice do denacionalizacije je pomemben le cas odvzema lastninske pravice, ne pa cas odvzema pravice uporabe.

Sodba nº I Ips 90/2001 of Kazenski oddelek, October 24, 2002

S tem ko se vložnik ne strinja z ugotovljenim dejanskim stanjem kot posledico dokazne ocene na glavni obravnavi izvedenih dokazov, uveljavlja zmotno ugotovitev dejanskega stanja, cesar pa z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoce (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 334/2000 of Kazenski oddelek, October 24, 2002

Ker sodišce v izvedenskem mnenju ni ugotovilo pomanjkljivosti in ker je ocenilo, da glede pravilnosti in s tem strokovnosti mnenja ni podan utemeljen dvom, ni bilo podlage za ravnanje po 258. clenu ZKP.

Sodba nº I Ips 270/2002 of Kazenski oddelek, October 24, 2002

Pri odlocanju o reviziji po ZPKri ni mogoce smiselno uporabiti dolocila 2. odstavka 560. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 151/2000 of Kazenski oddelek, October 24, 2002

Zagovornica je hkrati s pritožbo zoper sodbo sodišca prve stopnje podala "predlog za prenos krajevne pristojnosti". Ker pa v njem ni navedla okolišcin iz 1. odstavka 35. clena ZKP, je z navedbami, da so pritožbeni sodniki z eno od predhodnih odlocitev prejudicirali odlocitev prvostopenjskega sodišca, zaradi cesar ni pricakovati, da bi pri odlocanju spremenili svoje mnenje, dejansko zahtevala izlocitev sodnikov pritožbenega sodišca. To sodišce je zato njen predlog utemeljeno štelo kot zahtevo ...

Sodba nº I Ips 209/2000 of Kazenski oddelek, October 24, 2002

Ker se sodišce po dolocbi 1. odstavka 424. clena ZKP pri odlocanju o zahtevi za varstvo zakonitosti omeji le na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje vložnik v svoji zahtevi, Vrhovno sodišce obsojencevih pripomb na glavni obravnavi in pritožbenih navedb ni upoštevalo v okviru obravnavanja tega izrednega pravnega sredstva.

Sodba nº I Ips 120/2000 of Kazenski oddelek, October 24, 2002

Policisti, katerim je obsojenec povedal, da je alkoholne pijace užival le po prometni nesreci, niso ravnali v skladu z dolocilom 2. odstavka 266. clena ZKP, saj bi morali glede na tako izjavo obsojenca odrediti odvzem krvi in urina zaradi ugotovitve dejstev, pomembnih za kazenski postopek. Z analizo bi namrec izvedenec medicinske stroke nedvomno lahko podal mnenje o tem, kolikšno kolicino popitega alkohola je imel obsojenec v krvi, ko je povzrocil prometno nesreco.

Sodba nº I Ips 244/99 of Kazenski oddelek, October 24, 2002

Ker odlocba o odvzemu predmetov, izdana na podlagi 1.odstavka 489. clena ZKP, ne vsebuje nikakršnih utemeljenih razlogov o konkretni nevarnosti, da bi osumljenec storil kaznivo dejanje, je podana bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 310/2000 of Kazenski oddelek, October 24, 2002

Zagovornik se v zahtevi za varstvo zakonitosti zgolj posplošeno sklicuje na mnenje, ki ga je izvedenec izdelal po njegovem narocilu, ne da bi konkretno navedel, na katera pomembna dejstva bi izvedba tega dokaza odlocilno vplivala in iz katerih razlogov utemeljitev sodišca o tem, zakaj izvedba dokaza ni potrebna, ni sprejemljiva. S tem ni izkazal dovolj visoke stopnje verjetnosti, da bi izvedba navedenega dokaza lahko odlocilno vplivala na dejanske zakljucke pravnomocne sodbe glede obsojencu o...

Sodba nº I Ips 50/2000 of Kazenski oddelek, October 24, 2002

Podlaga prepovedi iz 1. odstavka 251. clena ZKP, torej kdo ne sme biti postavljen za izvedenca, je v povezanosti oseb, navedenih v 5. tocki 1.odstavka 236. clena ZKP, z obdolžencem.

Sodba nº I Ips 161/2000 of Kazenski oddelek, October 24, 2002

Z navedbo, da se izpodbijana sodba ne more opirati na zbrane dokaze, ker so vsi, ki jih je sodišce privzelo kot merodajne, nicni, oziroma je sodišce privzelo le verjetno izkazana dejstva, obsojenec ni ustrezno obrazložil uveljavljene procesne kršitve iz 8. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

October 23, 2002

Sklep nº I R 99/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2002

Dejstvo, da tožnika kot odvetnika v pokoju sodniki poznajo, ne more predstavljati ovire za nemoten potek postopka.

Sodba nº in sklep II Ips 69/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº I R 93/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2002

Vrocitev tožbe sledi predhodnemu preizkusu in ker je bila tožba tožencu vrocena dne 19.2.1996, je bil s tem predhodni preizkus tožbe koncan. To pa pomeni, da se okrožno sodišce od tedaj dalje po uradni dolžnosti ne more vec izreci za nepristojno za zadeve iz pristojnosti okrajnega sodišca (drugi odstavek 19. clena ZPP), prav tako se od tedaj dalje ne more izreci po uradni dolžnosti za krajevno nepristojno (drugi odstavek 22. clena ZPP).

Sklep nº II Ips 151/2002, II Ips 469/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2002

Ce je opustitev vrocitve kot obnovitveni razlog (2. tocka 421. clena ZPP) bila neuspešno uveljavljena že v prejšnjem postopku, to ni upošteven razlog za dovolitev obnove postopka.

Sodba nº II Ips 65/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº I Up 159/2002 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Tožnik je tisti, ki je bil stranka v upravnem postopku in mu je bil izdan dokoncen upravni akt in tudi tisti, ki kot stranka v upravnem postopku ni sodeloval, pa je z izdanim aktom ali zaradi tega, ker upravni akt ni bil izdan, kršena kakšna njegova pravica ali pravna korist. V obravnavani zadevi ni mogoce odreci statusa tožnika osebi, kateri je bil vrocen upravni akt organa druge stopnje, s katerim je bilo odloceno o statusu kmetije, katere solastnik je ta oseba.

Sodba nº I Up 598/2001 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Z odlocbo št. U-I-76/97 z dne 17.6.1999 je Ustavno sodišce RS razveljavilo 26. clen Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG), ki je dokazoval na uporabo Zakona o dedovanju kmetijskih zemljišc in zasebnih kmetijskih gospodarstev - kmetij (ZDKZ) pri ugotavljanju pogojev zašcitene kmetije v zapušcinskih postopkih, ki so se zaceli pred ZDKZ in še niso koncani, in odlocilo, da se za primere, za katere je veljala ureditev 26. clena ZDKG, uporablja ZDKG. Ker obravnavana zadeva ni bila pravn...

Sodba nº I Up 811/99 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Zaradi razloga iz 3. tocke 267. clena ZUP (1986) je mogoce izreci za nicno le tako odlocbo, ki je ni mogoce izvršiti, pri cemer ta nicnostni razlog predpostavlja, da odlocba še ni bila izvršena. Ker je bila v obravnavani zadevi odlocba, za katero je predlagan izrek nicnosti, pravno in dejansko že izvršena z vknjižbo v zemljiški knjigi, je ni mogoce izreci za nicno iz razloga 3. tocke 267. clena ZUP (1986).

Sklep nº I Up 163/99 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Akt, s katerim obcina po izvedbi javnega razpisa odda (proda) stavbno zemljišce najboljšemu ponudniku, ni upravni akt, pac pa akt poslovanja, s katerim obcina razpolaga s svojim premoženjem.

Sklep nº I Up 1229/2002 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Ocenjevanje je opravilo strokovne narave in s samo oceno se, tudi po presoji pritožbenega sodišca, ne odloca o pravici ali koristi, ki bi jo zakon varoval tožeci stranki, niti se z oceno ne nalaga nobena obveznost.

Sodba nº I Up 344/99 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Ce upravicenec ne predlaga izdaje zacasne odredbe po ZLPP in v roku, predpisanem v tem zakonu, se podjetje lahko lastninsko preoblikuje. ZPVAS pa posebej ni predvidel možnosti zavarovanja pravic clanov ponovno vzpostavljenih agrarnih skupnosti v procesih lastninskega preoblikovanja.

Sklep nº I Up 310/2002 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Iz ugotovitve, da je bila preostala tožnicina družina izgnana v Srbijo približno dva meseca po njenem odhodu v L., izhaja dvom v pravilnost odlocitve prvostopnega sodišca, da tožnici ne pripada status žrtve vojnega nasilja - begunca.

Sodba nº I Up 406/2002 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Zahteva za brezplacno pravno pomoc za sestavo in vložitev revizije je po izteku roka za revizijo brezpredmetna, zato ji ni mogoce ugoditi.

Sodba nº I Up 525/99 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Za ukrep komunalnega inšpektorja zadostuje nesporna ugotovitev, da gre za gradnjo brez ustreznega dovoljenja. Okolišcine, ki so investitorja napeljale k nedovoljeni gradnji, za izrek ukrepa niso pomembne.

Sodba nº I Up 938/99 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Za ukrep komunalnega inšpektorja zadostuje nesporna ugotovitev, da gre za gradnjo brez ustreznega dovoljenja. Okolišcine, ki so investitorja napeljale k nedovoljeni gradnji, za izrek ukrepa niso pomembne. Ukrep se izrece investitorjem in vprašanje lastništva nezakonito zgrajenega objekta oziroma zemljišca, na katerem je zgrajen, ne more biti predmet za presojo upravicenosti ukrepa.

Sodba nº I Up 794/2002 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Ce niso izpolnjeni pogoji iz 1. odstavka 22. clena ZBPP za izjemno odobritev brezplacne pravne pomoci, le-te ni mogoce odobriti zaradi vecjega števila zadev pred sodišci in vecje vrednosti posameznih sporov, saj teh pogojev za izjemno odobritev isti zakon ne doloca.

October 22, 2002

Sodba nº II Ips 690/2001 of Civilni oddelek, October 22, 2002

Toženec navaja nasprotje med dokaznimi ugotovitvami sodbe in vsebino listin; to bi lahko pomenilo zmotno ali nepopolno ugotovitev dejanskega stanja. Ce pa sodba pravilno povzame vsebino listine, vendar je na podlagi obrazložene dokazne ocene ne sprejme kot podlago za ugotovitev dejstev ni v tem nobene kršitve dolocb postopka.

October 20, 2002

Sodba nº II Ips 68/2002 of Civilni oddelek, October 20, 2002

Odlocilnega pomena je bila ugotovitev, da je bila agrarna skupnost B. podržavljena in da je sporna parcela številka 1822/16 k.o... postala družbena lastnina na podlagi Zakona o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti in dana v uporabo Obcini S. To premoženje pa je bilo predmet pogodbe o oddaji stavbnega zemljišca, ki sta jo pravdni stranki sklenili 27.7.1992. Take ugotovitve so utemeljevale odlocitev o sporu na podlagi ZDen, torej predpisa, ki je veljal v casu sklenitve obravnava...

October 17, 2002

Sklep nº II Ips 49/2002 of Civilni oddelek, October 17, 2002

Zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta revizija ni dovoljena.

Sklep nº I R 71/2002 of Civilni oddelek, October 17, 2002

Vrhovno sodišce Republike Slovenije ugotavlja, da nezadovoljstvo tožece stranke z izidom dolocenih zadev, v katerih so bila ali pa še bodo vložena in izcrpana vsa razpoložljiva pravna sredstva, ne more biti utemeljen razlog za odklanjanje sodišca za sojenje v drugih zadevah.

Sodba nº II Ips 622/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2002

Sodba obravnava vprašanje odgovornosti za škodo, nastalo glede na razvezo prodajne pogodbe, v višini razlike vrednosti za 13 m2 manjše stanovanje in znesek penalov, placanih zaradi zamude pri izrocitvi stanovanja.

Sklep nº II Ips 195/2002 of Civilni oddelek, October 17, 2002

Sklep, s katerim je sodišce druge stopnje razveljavilo odlocitev sodišca prve stopnje, ne glede na njegovo morebitno nepravilnost, nima narave pravnomocne sodne odlocbe. Proti takemu sklepu vložena zahteva za varstvo zakonitosti ni naperjena proti pravnomocni sodni odlocbi, zato je zahtevo treba zavreci.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners