Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 2002

November 29, 2002

Sodba nº II Ips 664/2001 of Civilni oddelek, November 29, 2002

Sodišce mora na vsaki stopnji sojenja po uradni dolžnosti paziti na pravilno uporabo materialnega prava, vendar samo v okviru dejstev, ki so jih stranke navajale, in katerih resnicnost so s predlaganjem dokazov tudi dokazale.

Sodba nº in sklep III Ips 49/2002 of Gospodarski oddelek, November 29, 2002

Vrhovno sodišce je že odlocilo v sodbi III Ips 98/2001 v podobni zadevi. V navedeni zadevi je bil sicer eden od družbenikov bivšega družbenega podjetja še Slovenska razvojna družba, medtem ko v obravnavani zadevi S. sploh ni vec niti družbenik prve toženke. Ce družbeni pravobranilec po uveljavitvi ZZLPPO ni vec upravicen tožiti zaradi oškodovanja družbenega premoženja v primerih, ko je Slovenska razvojna družba še (so)lastnik družbe, v kateri naj bi prišlo do oškodovanja, ne da bi izvedel pos...

November 28, 2002

Sodba nº I Up 474/99 of Upravni oddelek, November 28, 2002

Tožeca stranka ni upravicena do povracila placanih uvoznih dajatev za tisti del blaga, ki ga je predelala pred zacetkom zahtevanega carinskega postopka z ekonomskim ucinkom.

Sodba nº I Up 598/2002 of Upravni oddelek, November 28, 2002

Upravicenost do denacionalizacije je glede na dolocbo 3. clena ZDen odvisna od casa podržavljenja stavbnega zemljišca in ne od casa odvzema zemljišca iz posesti.

Sodba nº I Up 771/2000 enako tudi I Up 830/2000, I Up 765/2000. of Upravni oddelek, November 28, 2002

Stranka s tem, ko v polje 8 UCD sebe navede kot carinskega zavezanca, prevzame obveznost placila carine in drugih uvoznih dajatev.

Sodba nº II Up 26/2000 of Upravni oddelek, November 28, 2002

Popolna vloga na podlagi 2. odstavka 31. clena ZDPra pomeni, da je prijavi za razpis priloženo med drugimi dokazili tudi dokazilo o izpolnjevanju posebnega pogoja.

Sodba nº I Up 534/2002 of Upravni oddelek, November 28, 2002

Na podlagi 8. odstavka 2. clena ZZVN je mogoce priznati status le otroku, katerega eden od staršev je izgubil življenje v casu od 6.4.1941 do 15.5.1945, ker predstavlja le to obdobje eno od okolišcin za priznanje statusa.

Sodba nº I Up 55/2000 of Upravni oddelek, November 28, 2002

Ker stranka ni izkazala izvoza uvoženega blaga, ni upravicena do povracila carine.

Sklep nº I Up 254/2000 of Upravni oddelek, November 28, 2002

Državno pravobranilstvo RS ni zakoniti zastopnik Sklada kmetijskih zemljišc in gozdov RS.

Sklep nº I Up 1323/2002 of Upravni oddelek, November 28, 2002

Zgolj z dovolitvijo obnove postopka odmere davka iz dejavnosti, ko niti ni jasno, kakšna odlocitev bo sprejeta v obnovljenem postopku, tožniku ne morejo nastati hujše škodljive posledice.

Sklep nº I Up 1322/2002 of Upravni oddelek, November 28, 2002

Zgolj z dovolitvijo obnove postopka odmere davka iz dejavnosti, ko niti ni jasno, kakšna odlocitev bo sprejeta v obnovljenem postopku, tožniku ne morejo nastati hujše škodljive posledice.

Sodba nº I Up 561/2001 of Upravni oddelek, November 28, 2002

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja morajo biti izpolnjeni vsi z ZZVN doloceni pogoji. Eden od pogojev je doloceno casovno obdobje, v katerem je eden od staršev izgubil življenje.

Sklep nº I Up 29/2000 of Upravni oddelek, November 28, 2002

Ker je tožeca stranka s tožbo v upravnem sporu uspela, saj je prvostopno sodišce odpravilo odlocbo tožene stranke in ji zadevo vrnilo v ponoven postopek, si s pritožbo svojega pravnega položaja ne more izboljšati. Za vložitev pritožbe torej nima pravnega interesa.

Sodba nº I Ips 238/2000 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Podpiranje oseb, ki so pobegnile pred oblastmi, je kot znak kaznivega dejanja po 14. tocki 3. clena ZKLD moralo biti takšno, da je takim osebam omogocilo ali bistveno olajšalo preživetje, gibanje, nastanitev oziroma skrivanje, da jih pristojni državni organi niso odkrili. Zato ni nobenega dvoma, da podpiranja ne predstavlja obiskovanje, narocilo izdelave copat in izrocitev steklenice vina taki osebi.

Sklep nº I Ips 347/2002 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Ker zagovornik ne more vložiti zahteve za varstvo zakonitosti v svojo korist, je zahteva, vložena zoper pravnomocno odlocbo, s katero so mu bili v skladu z dolocilom 1. odstavka 94. clena ZKP naloženi v placilo stroški kazenskega postopka, nedovoljena.

Sodba nº I Ips 350/2002 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Prepoved iz 4. tocke 39. clena ZKP, ki se nanaša na sodnika, ki je v isti kazenski zadevi opravljal preiskovalna dejanja, ob izvajanju katerih si je lahko ustvaril mnenje oziroma izoblikoval stališce tako do dejanskih kot do pravnih vprašanj v zvezi s kazensko odgovornostjo obtoženca, je treba povezovati s sojenjem na glavni obravnavi, torej z vsebinskim odlocanjem o zadevi.

Sklep nº I Ips 327/2002 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti zoper pravnomocni sklep, s katerim je sodišce odlocilo o predlogu za nadomestitev pripora s hišnim priporom.

Sodba nº I Ips 14/2001 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Dolocba 3. odstavka 12. clena ZKP poleg težkih gmotnih razmer, ki bi obdolžencu onemogocale zagotoviti si zagovornika, doloca še, da mora obdolženec zahtevati formalno obrambo - od sodišca mora torej zahtevati, da mu postavi zagovornika, ker si ga sam glede na svoje slabo financno stanje ne more privošciti. Ker v konkretnem primeru te zahteve ni podal, sodišce o postavitvi zagovornika v interesu pravicnosti ni bilo dolžno odlocati.

Sodba nº I Ips 186/2001 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Obtoženec se lahko odpove pravici do osemdnevnega roka za pripravo obrambe iz 3. odstavka 288. clena ZKP tudi s konkludentnim ravnanjem.

Sodba nº I Ips 140/2002 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Zahteva za revizijo po ZPKri se sme vložiti le ob pogoju, da se zloraba kazenske zakonodaje ne more uveljavljati z drugim izrednim pravnim sredstvom po dolocbah ZKP.

Sodba nº I Ips 214/97 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Stopnja verjetnosti, ki se zahteva kot prag, pod katerim poseg v pravico do nedotakljivosti stanovanja ni dovoljen, je utemeljen sum. Sum pa bo utemeljen, ce zanj obstajajo razlogi, utemeljevati namrec ne pomeni drugega, kot navajati razloge za stališca. Ta dokazni standard velja tudi za opravo hišne preiskave v predkazenskem postopku.

Sodba nº I Ips 339/2002 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Ker je obtožencu ocitano, da naj bi soobtoženemu prodal 78 tablet ekstazi, za nadaljnjo prodajo pa naj bi hranil 462 tablet te vrste, je sodišce na podlagi tega za obtoženca obremenjujocega ravnanja utemeljeno sklepalo na takšno težo njegovega dejanja, ki ima kot ena izmed naštetih objektivnih okolišcin iz 3. tocke 1. odstavka 201. clena ZKP odlocilen pomen pri ugotavljanju razloga ponovitvene nevarnosti.

Sodba nº I Ips 190/2001 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Ker je sodišce navedlo, na katere dokaze opira ugotovitev glede odlocilnega dejstva, prav tako pa tudi dolocne in razumne razloge o tem, kako presoja verodostojnost obsojencevega zagovora in vseh izvedenih dokazov, ni mogoce zakljuciti, da sodišce ni po resnici in popolnoma ugotavljalo dejstev, ki so pomembna za izdajo zakonite odlocbe.

Sodba nº I Ips 200/2001 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Ceprav je bila vrocitev obtožnega predloga opravljena v nasprotju z dolocbami 2. odstavka 120. clena in 118. clena ZKP, ni mogoce sklepati, da je to vplivalo na zakonitost izpodbijane pravnomocne sodbe. Iz zapisnika o glavni obravnavi je namrec razvidno, da je obsojenec izjavil, da je sprejel obtožni predlog pred glavno obravnavo (našel ga je v nabiralniku), da tega dejstva ne šteje za tako motecega, da se ne bi zagovarjal, ni se skliceval na okolišcino, da ni imel dovolj casa za pripravo obr...

Sodba nº I Ips 27/2001 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Kot ocitno neprimeren dokaz, zaradi cesar sodišce zavrže zahtevo za obnovo postopka po 1. odstavku 413. clena ZKP, je mogoce oceniti dokaz, ki nima nic skupnega z zadevo ali dokaz, ki je ocitno nepomemben za presojo odlocilnih dejstev oziroma ki ne bi mogel vplivati na spremembo sodbe, cetudi bi držalo tisto, kar iz tega dokaza izhaja.

Sodba nº I Ips 324/2002 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Ker je sodba, s katero je bilo med drugim obsojenki naloženo placilo stroškov iz 7. tocke 2. odstavka 92. clena ZKP, postala pravnomocna, je razpravljanje o vsebini oziroma o zakonitosti odlocbe o stroških postopka po pravnomocnosti sodbe nedopustno (10. clen ZKP).

Sodba nº I Ips 337/2002 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

V primeru, ko je kaznivo dejanje rezultat delovanja vec oseb, je odgovornost napeljevalca in pomagaca vezana le na storitev kaznivega dejanja v objektivnem pomenu (limitirana akcesornost), ne pa tudi na kazensko odgovornost storilca (29. clen KZ). Zato dejstvo, da storilec še ni bil obsojen, ne more biti ovira za vodenje postopka zoper napeljevalca, zoper njega vložena obtožnica pa tudi ne pomeni posega v ustavno pravico domneve nedolžnosti glede storilca.

Sodba nº I Ips 296/2001 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Zakonsko bistvo malomarnostnih kaznivih dejanj, kamor sodi tudi kaznivo dejanje povzrocitve prometne nesrece iz malomarnosti po 325. clenu KZ, je kršitev dolžnostnega ravnanja. Tega v cestnem prometu ne opredeljujejo zgolj dolocbe, ki so sankcionirane kot prekršek, pac pa tudi splošne dolocbe prometnih predpisov, iz katerih izhajajo dolocene omejitve, prepovedi in obveznosti za udeležence v cestnem prometu, njihova kršitev pa ni opredeljena kot prekršek.

Sodba nº I Ips 224/2001 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

S tem ko je sodišce prve stopnje na podlagi ugotovitev dokaznega postopka iz opisa kaznivega dejanja ponarejanja listin po 1. odstavku 256. clena KZ izpustilo ocitek iz obtožbe, da je obsojenec na pogodbi lastnorocno podpisal tudi A.Š. (in ne le Al.Š.), ni prekoracilo obtožbe, kljub spremenjenemu opisu pa je podana tudi subjektivna in objektivna identiteta med obtožbo in sodbo.

Sodba nº I Ips 3/2000 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Obtožni predlog za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe po 1. odstavku 133. clena KZ je bil vložen 12.3.1996, kar je pretrgalo zastaranje kazenskega pregona. Glede na tedaj veljavno dolocilo 6. tocke 1. odstavka 111. clena KZ je nastopilo zastaranje kazenskega pregona 12.3.1998, saj po njegovi vložitvi ni bilo nobenega procesnega dejanja, ki bi pretrgalo zastaranje. V tej situaciji bi moralo sodišce po dolocilu 1. odstavka 437. clena v zvezi s 3. tocko 1. odstavka 277. clena ZKP zavreci obt...

Sodba nº I Ips 278/2002 of Kazenski oddelek, November 28, 2002

Sodišce je z izpodbijano pravnomocno sodbo odlocilo pravilno, ko je zahtevo za revizijo zoper sodbo Vojaškega sodišca v Skopju zavrnilo, saj se sme ta glede na dolocbo 1. odstavka 22. clena ZPKri vložiti le zoper sodbe, izdane v casu od 15.5.1945 do 2.7.1990 na ozemlju sedanje Republike Slovenije.

November 27, 2002

Sodba nº II Ips 84/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2002

Zaradi vlaganj ob adaptaciji je prišlo do povecanja vrednosti nepremicnine, vendar ni nastala nova stvar, zato to ni nobeden od pridobitnih nacinov iz 21. clena ZTLR za pridobitev stvarne pravice.

Sodba nº II Ips 432/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2002

Tožeca stranka je že pri koncnem placilu sumila, da ni dolžna placati zadnjega koncnega placila in ni privolila v prikrajšanje. Ker je tožena stranka že v odgovoru na tožbo navedla, da je s placilom pogojevala izrocitev A testov in listin, ki jih je tožeca strank-a potrebovala za to, da bi lahko zacela z delom, sta pravilno šteli, da je bila tožeca stranka ekonomsko prisiljena v placilo toženi stranki. Poleg tega si je tožeca stranka tudi pridržala pravico zahtevati vrnitev placila. Sodišci p...

Sodba nº II Ips 142/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2002

Toženceva izvajanja o tem, da sam na tožnico ni izvajal nobenih pritiskov in da za sporno ravnanje brata ni vedel, niso pravno pomembna za izpodbojnost pogodbe po prvem odstavku 60. clena ZOR.

Sklep nº II Ips 128/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2002

Ker gre za zahtevke z razlicno dejansko in pravno podlago, je treba dovoljenost revizije presojati glede odlocitve o vsakem zahtevku posebej. Tako doloca drugi odstavek 41. clena ZPP, ki je umešcen v poglavje z naslovom Ugotovitev vrednosti spornega predmeta in ureja vprašanja v zvezi z vrednostjo spornega predmeta v celoti, tako glede pristojnosti kot tudi glede pravice do revizije.

Sodba nº II Ips 18/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2002

Sodišci sta morali presoditi, ce je tožnik upravicen do povrnitve vse škode, ali samo do sorazmerno zmanjšane odškodnine, ker je morda sokriv (192. clen ZOR). Zato sta presojali tudi pravilnost tožnikove vožnje in ugotovili, da ni bila pravilna. Tožnik se je z motornim kolesom sicer pravilno vozil po voznem pasu in ne po kolesarski stezi, toda po napacni strani in s hitrostjo 40 km/h. Ne glede na razliko sodišc v oceni, ali je tožnik v trenutku nesrece prehiteval druga vozila, ali je vozil mi...

Sodba nº II Ips 46/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo (odtrgan palec desne roke v višini rastnega hrustanca glavice bližnjega clenka).

Sodba nº II Ips 56/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2002

Toda sodišce druge stopnje je pravilno ugotovilo, da sama priprava terena za asfaltiranje z grobim nasutjem gramoza ni nevarna stvar. Tudi izstopanje iz kabine osebnega avtomobila, ki ima samo dvoje prednjih vrat, ni nevarna dejavnost in jo ljudje vsakodnevno izvajajo. V reviziji tožnik povezuje izstopanje iz avtomobila na grobo nasuta in neravna tla, vendar tudi v takem primeru nevarnost ni povecana, ce tisti, ki izstopa, ve, da tla niso ravna.

Sklep nº II Ips 88/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2002

Ce sodišce višino odškodnine za premoženjsko škodo ugotovi ob upoštevanju razmer, ki so obstajale v nekem obdobju pred odlocitvijo v sporu, prisodi vtoževane zakonske zamudne obresti od tako dolocene odškodnine že od dneva zamude dalje, in ne šele od dneva izdaje sodbe.

Sodba nº II Ips 110/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2002

S tem, ko je sodišce druge stopnje presodilo tožencevo odgovornost za krivdno, ni kršilo materialnega prava v njegovo škodo, ker velja tako po sistematiki, s katero je odgovornost urejena v ZOR-u, kot po pravni teoriji, objektivna odgovornost za manj ugodno za odgovornega kot krivdna. Namrec pri subjektivni odgovornosti lahko odgovorna oseba dokazuje prav vse okolišcine, da je škoda nastala brez njene krivde, medtem ko se pri objektivni odgovornosti lahko razbremeni odgovornosti le v primerih...

Sodba nº II Ips 113/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2002

Zneska vnaprej placane najemnine ni mogoce opredeliti kot škodo, ker je ta predmet povracilnega zahtevka zoper tožnikovega sopogodbenika drugega toženca (peti odstavek 132. clena ZOR). Ta znesek niti v razmerju do prvega toženca ne predstavlja škode, ker ima tožnik pravnomocno prisojeno terjatev in mu škoda še ni nastala. Ker pa tožnik uveljavlja prav to in ker ta znesek glede na obrazloženo ni škoda, manjka eden od nujnih elementov odškodninskega delikta in zato prvi toženec glede tega znesk...

Sklep nº II Ips 136/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2002

Zahtevek iz odškodninske podlage spora je znašel 3,270.000 SIT. Odlocitev o tem delu zahtevka je pritožbeno sodišce na tožnicino pritožbo v celoti razveljavilo. Ta ugotovitev pa je odlocilnega pomena za odlocitev o tožnicini reviziji zoper odškodninski del spora, ki prav tako ni dovoljeno, ker o nobenem delu odškodninskega zahtevka ni pravnomocno odloceno v postopku na drugi stopnji.

Sklep nº I Up 725/2000 of Upravni oddelek, November 27, 2002

Tožeca stranka v tem postopku ne more uspeti s pritožbenimi ugovori, ki se nanašajo na sklep, s katerim je sodišce prve stopnje na podlagi 1. odstavka 41. clena ZUS odlocilo, da bo zahtevke obravnavalo in o njih odlocalo loceno, saj se ne nanašajo na pravno in dejansko podlago izpodbijanega sklepa o odmeri sodne takse.

Sodba nº I Up 575/2001 of Upravni oddelek, November 27, 2002

Tudi, ce se je prisilni ukrep okupatorja za izselitev tožnikove družine že zacel, kar pa iz podatkov spisa ni dokazano, pa je prenehal s tistim trenutkom, ko je tožnikov oce odpeljal celotno družino v Nemcijo, kjer je delal za nemškega delodajalca že od leta 1940.

Sodba nº I Up 765/2001 of Upravni oddelek, November 27, 2002

Iz obvezne razlage 67. clena Zakona o zadrugah izhaja, da se v upravnih postopkih v zadevah vracanja premoženja po Zakonu o zadrugah uporabljajo dolocbe o denacionalizaciji, tako v procesnem kot v materialnopravnem pogledu. Zakon o zadrugah je tudi predpis, ki je izrecno naveden v 2. clenu Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, ki je ustanovljen kot financna organizacija za poravnavo obveznosti upravicencem po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo de...

Sodba nº I Up 407/99 of Upravni oddelek, November 27, 2002

Funkcionalno zemljišce za obstojece objekte doloci za urejanje prostora pristojen obcinski organ.

Sodba nº I Up 638/2001 of Upravni oddelek, November 27, 2002

Za izdajo gradbenega dovoljenja upravni organ ne potrebuje soglasja prizadetih strank.

Sodba nº I Up 1325/2002 of Upravni oddelek, November 27, 2002

Ker so se razmere v Makedoniji po podpisu sporazuma med makedonsko vlado in upornimi Albanci na Ohridu leta 2001 umirile, pri tožnici ne obstojijo razlogi za priznanje azila v Republiki Sloveniji.

Sodba nº U 12/2002 of Upravni oddelek, November 27, 2002

Sklep Vlade RS o razrešitvi dolžnosti namestnika predsednika in o imenovanju novega namestnika predsednika Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic nima znacaja upravne odlocbe po ZUP, saj ga kot takega ne oznacujeta ZPKri (9. clen), niti sklep Vlade RS o ustanovitvi navedene komisije in o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in clanov komisije z dne 11.9.1997.

Sklep nº III Ips 57/2002, III Ips 87/2002 of Gospodarski oddelek, November 27, 2002

V 483. clenu ZPP je zakonodajalec za nekatere vrste sporov namesto subjektivnega kriterija izbral drug, objektivni kriterij za opredelitev gospodarskega spora. Tudi v sporih o stvarnih pravicah na nepremicninah in premicninah, ki nastanejo v zvezi s stecajnim postopkom, veljajo pravila o gospodarskih sporih. V tej zadevi pa ne gre za gospodarski spor, ker ne gre za spor, ki bi nastal v zvezi s stecajnim postopkom. Na nacelo zaupanja v zemljiško knjigo se lahko sklicuje le pridobitelj, ki je b...

November 26, 2002

Sodba nº in sklep VIII Ips 277/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 26, 2002

Revizijsko sodišce ugotavlja, da v delovnopravni zakonodaji niso predpisani posebni zastaralni roki za denarne terjatve iz delovnega razmerja. Zato je treba zastaranje teh terjatev obravnavati v skladu z dolocbo 371. clena Zakona o obligacijskih razmerjih, ki doloca, da terjatve, ce ni drugace doloceno z zakoni, zastarajo v petih letih.

Sklep nº VIII Ips 254/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 26, 2002

Ker gre po mnenju revizijskega sodišca za dve delovni razmerji s krajšim delovnim casom pri razlicnih delodajalcih po dolocbi 46.

Sodba nº VIII Ips 264/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 26, 2002

Ceprav ni meril za dolocanje denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo, mora biti vsaka odškodnina obravnavana glede na vse dane okolišcine, ker je vsak oškodovanec samostojen primer, ki mu gre odškodnina za njegovo negmotno škodo v mejah dolocenih v 200. clenu ZOR.

Sodba nº VIII Ips 269/2001 of Delovno-socialni oddelek, November 26, 2002

Tožnik se je s toženo stranko lahko dogovoril, ne glede samega prenehanja, saj je do tega prišlo iz razlogov izven sporazuma, pac pa glede datuma prenehanja delovnega razmerja in glede višine nadomestila. Vsebinsko gre za pri sporazumu za poravnavo v skladu z dolocbami 1089. in 1090. clena zakona o obligacijskih razmerjih, s katero sta soglašali obe stranki.

Sodba nº VIII Ips 13/2002 of Delovno-socialni oddelek, November 26, 2002

26. clen KP za dejavnost zdravstva in socialnega skrbstva doloca med drugim kot varovano kategorijo delavca oziroma delavko, ki je edini hranilec v družini. Ker norma posebej ne doloca pomena izraza in njena vsebina ni popolno in jasno navedena, predstavlja nedolocen pravni pojem - pravni standard. Zato zgolj dejstvo, da tožnica ni uveljavljala izvršitve preživninske obveznosti oceta, dolocene s pravnomocno sodno odlocbo, ki bi bila glede na ugotovljene dejanske okolišcine brezuspešna, ni mog...

Sodba nº VIII Ips 9/2002 of Delovno-socialni oddelek, November 26, 2002

Tožnik je s tem, ko je na izvod zelene karte tujcu - izdane v nasprotju z navodili tožene stranke - in namenjene evidenci obmocne enote zavarovalnice - vpisal lažne podatke, storil ocitano kršitev ponareditve listin. Za obstoj te kršitve zadostuje, da se je tožnik zavedal, da je napravil krivo listino z namenom, da se uporabi kot prava. Ker so bili s tem dejanjem realizirani tudi znaki prekoracitve pooblastil, ki jih je tožnik pri opravljanju svoje službe imel, je bila kršitev ponarejanja lis...

Sodba nº in sklep VIII Ips 11/2002 of Delovno-socialni oddelek, November 26, 2002

Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi dolocena placa (kot placa za cas opravljanja dela sindikalnega zaupnika) ne spremeni obveznosti tožene stranke, naložene s pravnomocno sodbo - predložitev pogodbe o zaposlitvi z zakonito doloceno placo. Tožnik je zato do razlike place upravicen le, ce je tudi z aneksom dolocena placa še vedno manjša, kot pa bi bila zakonito dolocena placa in le še za razliko med z aneksom doloceno placo in zakonito doloceno placo.

Sodba nº VIII Ips 23/2002 of Delovno-socialni oddelek, November 26, 2002

Ker tožena stranka ni sprejela posebnega programa za razreševanje presežnih delavcev in da pri dolocitvi tožnika kot presežnega delavca ni upoštevala nobenih, sicer izrecno predpisanih kriterijev, za odlocitev o prenehanju delovnega razmerja tožnika kot presežnega delavca ni bilo zakonite pravne podlage.

Sklep nº VIII Ips 57/2002 of Delovno-socialni oddelek, November 26, 2002

Tudi v primerih, ko gre za kršitev pravice delavca z nezakonitim ravnanjem delodajalca, torej brez sicer predpisane pisne odlocitve, velja 15 dnevni rok za vložitev ugovora po drugem odstavku 80. clena ZDR90. Gre za materialni prekluzivni rok, kar pomeni, da s potekom roka delavec izgubi pravico zahtevati varstvo pravic. S tem pa izgubi tudi pravico do sodnega varstva, saj je pravocasno uveljavljanje varstva pravic pri delodajalcu, pogoj za vložitev tožbe.

Sodba nº VIII Ips 86/2002 of Delovno-socialni oddelek, November 26, 2002

Delodajalec mora razporediti delavca-invalida na ustrezno delovno mesto v petnajstih dneh po dokoncnosti odlocbe zavoda, s katero je ugotovljena invalidnost. Dokler delodajalec ne zagotovi delavcu-invalidu drugega ustreznega dela, mu mora izplacevati nadomestilo za cas cakanja na drugo ustrezno delo. V tem casu torej ni neopraviceno odsoten z dela.

November 22, 2002

Sodba nº I Ips 28/2001 of Kazenski oddelek, November 22, 2002

Ce izvedba zavrnjenega dokaznega predloga lahko vnese dvom v ugotovljena odlocilna dejstva, mora sodišce ta dokaz izvesti. V nasprotnem primeru je kršena obtoženceva pravica do obrambe.

Sodba nº I Ips 328/2002 of Kazenski oddelek, November 22, 2002

Tudi ogroženost premoženja, še zlasti, ce je ogrožen tisti eksistencni minimum, od katerega je odvisno preživetje, pomeni ogroženost varnosti ljudi in je podlaga za odreditev oziroma podaljšanje pripora.

Sodba nº I Ips 139/99 of Kazenski oddelek, November 22, 2002

Pritožbeno sodišce je z opustitvijo vabila oškodovancem in njihovim pooblašcencem na pritožbeno obravnavo, kot to doloca 2. odstavek 380. clena ZKP, kršilo 2. odstavek 371. clena ZKP.

November 21, 2002

Sodba nº II Ips 61/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Ni naloga pritožbenega sodišca, da se spušca v analizo posamicnih primerov iz sodne prakse vrhovnega sodišca, niti da jih navaja.

Sodba nº II Ips 96/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Tožnik je preckal cesto na mestu, kjer mu ne preglednost ceste, ne prometna signalizacija tega nista dovoljevali in je v ta namen sicer vedno uporabljal prehod za pešce. Njegov prispevek k škodnemu dogodku je pravilno ocenjen na 30 odstotkov. Pri tem je bilo pravilno upoštevano tudi ravnanje prvega toženca kot voznika motornega kolesa, ki je videl tožnika, ko je stal na plocniku s kolesom, pravokotno obrnjen na cesto, pa je vseeno nadaljeval z vožnjo in reagiral šele, ko je toženec dejansko z...

Sklep nº II Ips 122/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Revizija v delu, s katerim izpodbija odlocitev sodišca druge stopnje, s katero je razveljavilo odlocitev sodišca prve stopnje o višini tožniku prisojene odškodnine in glede pravdnih stroškov, ni dovoljena, ker v tem delu o tožbenem zahtevku ni bilo pravnomocno razsojeno.

Sklep nº I R 106/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Dejstvo, da je stranka postopka notar s sedežem v kraju krajevno pristojnega sodišca, ni tehten razlog za prenos pristojnosti.

Sklep nº I R 111/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Okolišcina, da je tožeca stranka proti nekaterim sodnikom stvarno pristojnega nižjega in višjega sodišca podala kazenske ovadbe, sama po sebi še ne pomeni, da je podan dvom v objektivnost in nepristranskost sojenja.

Sklep nº I R 108/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Toženka sama priznava, da ima tožnik pravico izbrati splošno krajevno pristojnost. Ce ni izbral pristojnosti po kraju, v katerem je podružnica pravne osebe, je to stvar njegovega preudarka. Razlogi, ki jih navaja predlog v zvezi z vecjimi stroški pravdanja, niso ne dejansko ne pravno pomembni. Za gospodarno pravdanje in ustrezno odlocanje o pravdnih stroških obstajajo razlicni instituti civilnega procesnega prava. Tako ni podlage za smotrno delegacijo pristojnosti.

Sodba nº II Ips 140/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Sodišce lahko zniža odškodnino na podlagi 191. clena ZOR le na predlog oškodovalca oziroma odgovorne osebe, ker v pravdnem postopku odloca le v mejah postavljenih zahtevkov. Sicer pa je pogoj za znižanje odškodnine na tej podlagi le, ce škoda ni bila povzrocena naklepno ali iz hude malomarnosti.

Sklep nº I R 107/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

V skladu z dolocbo 67. clena ZPP pa napaka pri izbiri krajevne pristojnosti zaradi možnosti uporabe dolocb ZPP o posebni krajevni pristojnosti ni zakonsko opredeljen in utemeljen razlog za prenos krajevne pristojnosti na drugo sodišce, ki bi tudi moglo biti krajevno pristojno.

Sodba nº II Ips 153/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Fizicna zapora dovozne poti do stranskega hišnega vhoda s hkratno postavitvijo table z opozorilom na hudega psa izkljuci odgovornost lastnika psa, ki je napadel oškodovanca, ko je ta že obšel zaporo.

Sodba nº II Ips 115/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Dokazno breme, da oporocitelj na dan sestave oporoke ni bil sposoben za razsojanje, je po 59. in 61. clenu Zakona o dedovanju na strani tožece stranke.

Sodba nº II Ips 451/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Pri ugotavljanju možnosti preživninskega zavezanca se ne upoštevajo samo dejanski prejemki, torej že izkorišcene možnosti pridobivanja dohodka, temvec tudi neizkorišcene možnosti, torej tiste, ki jih je zavezanec dolžan poiskati in izkoristiti, da lahko preživninsko obveznost izpolni.

Sodba nº II Ips 211/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Ce manjka le eden od štirih kumulativno zahtevanih pogojev odškodninskega delikta, praviloma ni odškodninske odgovornosti. V tej zadevi ni dokazano, da je tožnik ob padcu utrpel zvin vratne hrbtenice, torej ni dokazan obstoj zatrjevane škode.

Sklep nº Cp 9/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Vprašanje delitve konkretnega skupnega premoženja ne more biti stvar javnega reda Republike Slovenije. Odlocitev nemškega sodišca ne nasprotuje temeljnim ustavnim nacelom Republike Slovenije ali njenim prisilnim predpisom. Sodna praksa, ki se oblikuje o posameznih vprašanjih izven pravkar navedenih okvirov, ni del javnega reda v smislu 100. clena ZMZPP.

Sklep nº I R 109/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Postopek v fazi odlocanja o tem, ali se bo predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine ugodilo in dolžniku naložilo, da v dolocenem roku poravna terjatev, ker bo sicer po preteku roka proti njemu dovoljena izvršba za poplacilo terjatve, še ni kontradiktoren. Presoja sodišca je omejena le na preizkus, ali so podani zakonski pogoji za dovolitev predlagane izvršbe. Ob tako omejenih možnostih sodnega odlocanja v tej zacetni fazi izvršilnega postopka pa dejstvo, da je dolžnica sodnica pri ...

Sodba nº II Ips 118/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 106/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Tožnik ob postavitvi podrejenega ugotovitvenega tožbenega zahtevka ni navedel vrednosti spornega predmeta. Zato si v primeru, ce bi sodišce o tem zahtevku meritorno odlocalo, glede tega zahtevka ni zagotovil pravice do revizije, ki je izredno pravno sredstvo. Ker revizija ne bi bila dovoljena zoper pravnomocno sodbo, je nedovoljena tudi proti pravnomocnemu sklepu o zavrženju tega dela tožbe (drugi odstavek 384. clena ZPP).

Sodba nº II Ips 62/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Ni pravno pomembno, kaj je bil vzrok tožnikovega nenadnega premika proti sredini ceste, ali morda njegova vinjenost, kot se je ugotavljalo v prvem sojenju, ne pa tudi v drugem, ali pa v reviziji zatrjevani namen preckati cesto in premajhna pazljivost. Pomembno je le, da je do takega nenadnega premika res prišlo. Takega neracionalnega ravnanja pešca, ki pred tem hodi pravilno in z nicemer ne kaže morebitne spremembe smeri hoje, na tako možnost pa ne nakazujejo niti druge okolišcine (na primer ...

Sodba nº II Ips 55/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Eden od kumulativno zahtevanih pogojev za uporabo prvega odstavka 191. clena ZOR je tudi, da škoda ni bila povzrocena namenoma in tudi ne iz hude malomarnosti. Tega drugi toženec, verjetno zaradi ugotovljene kršitve cestno-prometnega pravila in razlogov kazenske sodbe, da je kaznivo dejanje storil z zavestno malomarnostjo, sploh ni zatrjeval.

Sklep nº II Ips 436/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Pravnega standarda rednega šolanja ni mogoce vselej pojmovati v dobesednem smislu, da ima vsak polnoletni otrok pravico do preživnine, cim ima status rednega študenta. Vendar se ni mogoce strinjati s tolmacenjem višjega sodišca, da pravice do preživnine gotovo nima tisti, ki sicer ima status rednega študenta, a je pred tem že koncal študij, ki mu omogoca zaposlitev, oziroma da v primeru, ko se nekdo po uspešnem zakljucku študija, ki mu omogoca zaposlitev, vpiše na fakulteto in na njej redno š...

Sodba nº II Ips 386/2001 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Pravilno je bil kot neutemeljen zavrnjen tožbeni zahtevek tožece stranke na placilo pogodbenih obresti po višji obrestni meri od tiste, ki jo doloca prvi odstavek 399. clena ZOR. Ustavno sodišce je že presojalo ustavnost dolocb prvega in drugega odstavka 399. clena ZOR in odlocilo, da dolocbi nista v neskladju z Ustavo. Ustavno sodišce v svoji odlocbi U-I-202/93 - 17 z dne 6.10.1994 ugotavlja, da je dopustnost omejevanja pogodbene avtonomije na podrocju obresti utemeljena z javno koristjo in ...

Sodba nº II Ips 96/2002 of Civilni oddelek, November 21, 2002

Tožnik je preckal cesto na mestu, kjer mu ne preglednost ceste, ne prometna signalizacija tega nista dovoljevali in je v ta namen sicer vedno uporabljal prehod za pešce. Njegov prispevek k škodnemu dogodku je pravilno ocenjen na 30 odstotkov. Pri tem je bilo pravilno upoštevano tudi ravnanje prvega toženca kot voznika motornega kolesa, ki je videl tožnika, ko je stal na plocniku s kolesom, pravokotno obrnjen na cesto, pa je vseeno nadaljeval z vožnjo in reagiral šele, ko je toženec dejansko z...

Sodba nº III Ips 60/2002 of Gospodarski oddelek, November 21, 2002

Okolišcina, da odvajanje in cišcenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda po Zakonu o varstvu okolja zagotavlja obcina kot obvezno lokalno javno službo, ne vpliva na to, pod kakšnimi pogoji in v kakšnem postopku lahko posamezni že zgrajeni takšni objekti postanejo grajeno javno dobro. Ta status lahko objektu v skladu z zakonom podeli z pristojen obcinski organ ali Vlada Republike Slovenije z ustreznim sklepom.

Sklep nº III Ips 13/2002 of Gospodarski oddelek, November 21, 2002

Razlikovalni del firme ne more biti oznacba, ki napotuje na dejavnost. Zato imetnik firme, ki je v firmo vnesel dolocen genericen pojem, ki sicer napotuje na dejavnost, ne more drugemu imetniku firme prepreciti uporabe istega izraza v firmi.

Sodba nº in sklep III Ips 39/2002 of Gospodarski oddelek, November 21, 2002

Izrecna izkljucitev ugovorov je pogoj za nastanek garancije "brez ugovora" (1087. clen ZOR), te pa v garancijski izjavi ni bilo. Zato navedena bancna garancija (garancijska izjava) ni bila garancija "brez ugovora", temvec bancna garancija po splošnih dolocilih ZOR o bancni garanciji (1083. clen, 1084. clen in 1086. clen ZOR).

Sklep nº III R 58/2002 of Gospodarski oddelek, November 21, 2002

V primerih, ko se med postopkom z zakonom spremeni dolocba o krajevni pristojnosti, je treba tako spremembo šteti za spremembo okolišcine, na katero se opira pristojnost sodišca, zato ostane sodišce, ki je bilo pristojno za odlocitev o predlogu za izvršbo, pristojno še naprej, kljub prehodni dolocbi zakona, po kateri se pred njegovo uveljavitvijo zaceti izvršilni postopki nadaljujejo in dokoncajo po dolocbah novega zakona.

November 20, 2002

Sodba nº in sklep II Ips 39/2002 of Civilni oddelek, November 20, 2002

Okolišcin, zlasti subjektivnih, ki jih 141. clen ZOR doloca kot elemente oderuštva, tožeca stranka ni navedla. Zato sporna predpogodba, ki vsebuje tudi nekatere elemente prodajne pogodbe, ni oderuški posel.

Sodba nº in sklep II Ips 2/2002 of Civilni oddelek, November 20, 2002

V dopisih, poslanih tožnikovemu zdravniku, Zdravstvenemu domu in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ni bil izražen žaljiv namen in ni bilo žaljivih obdolžitev, ter so bili poslani legitimiranemu naslovniku za potrebe postopka. Te dejanske ugotovitve pa so utemeljena podlaga za stališce, da ravnanje toženih strank ni bilo protipravno.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners