Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 2002

December 27, 2002

Sklep nº III R 60/2002 of Gospodarski oddelek, December 27, 2002

Tožnik je kot podlago za uveljavljanje zahtevka na placilo razlike v placi (zaradi razporeditve na drugo delovno meso) in odpravnine (zaradi razrešitve s funkcije predsednika uprave delniške družbe) temelji na pogodbi, sklenjeni s toženo stranko na podlagi dolocb 250. in 259. clena ZGD in ne na podlagi delovnopravnih predpisov. Zato gre za gospodarski spor, za katerega je stvarno pristojno okrožno sodišce.

December 24, 2002

Sodba nº I Ips 379/2002 of Kazenski oddelek, December 24, 2002

Utemeljenost suma je temeljni pogoj tudi za odreditev pripora na podlagi 3. odstavka 524. clena ZKP.

Sklep nº I Ips 378/2002 of Kazenski oddelek, December 24, 2002

Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper obtožnico, ni dovoljena.

December 23, 2002

Sodba nº I Up 1439/2002 of Upravni oddelek, December 23, 2002

Po 3. odstavku 29. clena ZAzil mora prosilec sam navesti vsa dejstva in okolišcine, ki utemeljujejo njegov strah pred preganjanjem oziroma nasprotujejo njegovi prisilni odstranitvi iz Republike Slovenije ali vrnitvi v doloceno državo. Pristojnemu organu mora podati verodostojno in prepricljivo obrazložitev razlogov, na katere se v svoji vlogi sklicuje, ce ni dokazov. V obravnavanem primeru je tožena stranka utemeljeno zavrnila tožnikovo prošnjo na podlagi ugotovitve, da tožnikove navedbe niso...

Sodba nº I Ips 376/2002 of Kazenski oddelek, December 23, 2002

Presoja pogojev za izrocitev tujca drugi državi (522. clen ZKP).

December 19, 2002

Sklep nº II Ips 670/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Revizija zoper sklep o zavrženju dela tožbe je dovoljena (prvega odstavka 384. clena ZPP), vendar pa mora biti izpolnjen še dodatni pogoj in sicer, da gre za spor, v katerem bi bila dovoljena revizija zoper pravnomocno sodbo (drugi odstavek 384. clena ZPP). Ta pogoj pa ni izpolnjen. Kot je bilo že povedano, je tožnica vrednost celotnega spora opredelila z zneskom 30.000 SIT.

Sklep nº I R 110/2002 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Dejstvo, da je tožnik sodnik Okrožnega sodišca v ..., katerega prostori so funkcionalno povezani s prostori Okrajnega sodišca ..., bi brez dvoma lahko motece vplivalo na potek sodnega postopka.

Sklep nº I R 117/2002 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Dejstvo, da je tožnica na manjšem sodišcu zaposlena v uradu predsednika sodišca, ki bi moral zadevo tudi obravnavati, predstavlja tehten razlog za delegacijo pristojnosti po 67. clenu ZPP.

Sodba nº in sklep II Ips 157/2002 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo zaradi poklicnega obolenja - azbestoze.

Sklep nº Cp 3/2002 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Upnik v pritožbi pravilno trdi, da sta bili v izvršilnem postopku dovoljeni dve izvršilni sredstvi, ki sta razlicni in med seboj nista povezani. Predlagana in dovoljena izvršba na dolžnikove nematerializirane vrednostne papirje nima podlage v ustavno sporni (oziroma celo ugotovljeno protiustavni) dolocbi prve tocke prvega odstavka 102. clena ZIZ. Zato glede tega dela predlagane in dovoljene izvršbe ni nobene podlage za prekinitev izvršilnega postopka. Že iz tega razloga je bilo treba upnikovi...

Sklep nº Cp 10/2002 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Nestrinjanje katerekoli od strank z rezultatom pravnomocno koncanega sodnega postopka ne predstavlja izlocitvenega razloga iz 6. tocke 70. clena ZPP. To velja tudi za primer, ko je predlagana obnova pravnomocno koncanega postopka.

Sodba nº II Ips 168/2002 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Tožencev zaslužek, ki ga je porabil za pridobivanje premoženja ali za preživljanje sebe ali družine, je mogoce upoštevati samo kot eno od pomembnih okolišcinah za ugotavljanje obsega skupnega premoženja in njegovega deleža na njem.

Sodba nº II Ips 60/2002 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Tožnica je najhujše poškodbe utrpela na kolenu. Prav teh poškodb po sprejetem mnenju izvedenca ne bi bilo, ce bi bila pripeta z varnostnim pasom. Zato ugotovitve o njeni 30-odstotni soodgovornosti ne more uspešno izpodbijati.

Sklep nº IR 127/2002 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Dejstvo, da gre za manjše sodišce, na katerem je žena enega od vec dedicev, ki že v fazi priprav na zapušcinsko obravnavo zatrjujejo obstoj vrste spornih vprašanj, zaposlena kot vodja vpisnikov (tudi zapušcinskega), predstavlja tehten razlog za delegacijo pristojnosti po 67. clenu ZPP.

Sodba nº II Ips 687/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Tožnica je poslovni prostor prevzela in se ob prevzemu zavezala, "da bo stvar dokoncala sama do priprave za uporabno dovoljenje". Ta zaveza res ni bila sklenjena v pisni obliki, kot je bila, v skladu z dolocbo 630. clena ZOR, sklenjena temeljna pogodba, vendar pa kljub pomanjkanju oblicnosti ni brez pravnih ucinkov. 14. clen temeljne pogodbe je dovoljeval spremembo pogodbenih dolocil in prodajalcu celo nalagal, da v okviru tehnicnih možnosti upošteva morebitne tožnicine želje glede obdelave i...

Sklep nº II Ips 172/2002 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Zamuda roka - podlaga za zavrženje predloga za vrnitev v prejšnje stanje.

Sodba nº in sklep II Ips 111/2002 of Civilni oddelek, December 19, 2002

K materialnopravnemu izhodišcu za ugotavljanje odlocilnih dejstev je svoje prispevala tudi odlocitev pooblašcenca tožene stranke, da si od pripravljenega spisa najprej ne bo vec prizadeval dokazovati, da je bil clanek napisan kot satira, ki ni imela za tarco tožnika, ampak si bo prizadeval prikazati sporni clanek kot upraviceno kritiko tožnikovega dela in bo ob tem navajal in dokazoval tudi dejstva in okolišcine, ki z odškodninskim sporom zaradi razžalitve v tisku nimajo nobene pravno pomembn...

Sodba nº II Ips 109/2002 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Skladnost pristopa k ugotavljanju višine tožniku pripadajoce odškodnine, ugotavljanju višine valorizirane vrednosti zavarovalne vsote in ugotovitvi trenutka, ko je nastopila toženkina zamuda (in so zacele teci zamudne obresti), je bila materialnopravno nujna in bistvena za materialnopravno pravilnost odlocitve o tožbenem zahtevku, o katerem je bilo odloceno z izpodbijano sodbo.

Sodba nº II Ips 438/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Tožbeni zahtevek na ugotovitev nicnosti najemne pogodbe, ki je bila sklenjena med I., d.d. in M. Z. (ta zahtevek je predmet revizije), je tožnica naperila le proti eni od pogodbenih strank in sicer proti I., d.d., kot najemodajalcu, proti najemniku M. Z. pa ne. Nicnost sklenjenega pravnega posla ne more ucinkovati le v razmerju do ene pogodbene stranke. Zato mora biti tudi drugi pogodbeni stranki dana možnost sodelovanja v postopku. Ker tožnica tožbenega zahtevka ni oblikovala tako, že iz teg...

Sklep nº I R 70/2002 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Po dolocbi 35. clena ZIZ, ki se smiselno uporablja tudi v postopku zavarovanja (239. clen ZIZ), je v primeru, ko upnik predlaga za izvršbo (zavarovanje) vec sredstev, za odlocitev o predlogu krajevno pristojno tisto sodišce, ki je krajevno pristojno za odlocanje po prvo navedenem sredstvu.

Sklep nº III R 61/2002 of Civilni oddelek, December 19, 2002

Pri domnevno nezakonitem odlocanju, kar je sedaj podlaga za odškodninski zahtevek v tej pravdi, so sodelovali tudi sodniki krajevno pristojnega višjega sodišca. To pa so takšni tehtni razlogi, ki narekujejo odlocitev, naj to sodišce tudi v pritožbenem postopku v tej zadevi ne odloca.

Sodba nº I Ips 209/99 of Kazenski oddelek, December 19, 2002

Dolocbo 1. odstavka 340. clena ZKP, ki omogoca branje izpovedb dolocenih pric tudi brez soglasja strank, je mogoce uporabiti le, kadar njena uporaba ne poseže v nacelo kontradiktornosti postopka oziroma v pravico do obrambe. To pa je tedaj, kadar je bila obdolžencu med postopkom dana možnost, da sodeluje pri izvedbi dokaza (ne glede na to, ali je to pravico izkoristil ali ne), ali pa takrat, ko ne obstaja nikakršna možnost za zagotovitev obdolžencevega sodelovanja pri izvedbi tega dokaza v fa...

Sodba nº I Ips 357/2002 of Kazenski oddelek, December 19, 2002

Sodna izvedenka se je pri podaji izvedenskega mnenja lahko oprla na strokovno mnenje Centra za kriminalisticnotehnicne preiskave, v katerega pravilnost upoštevajoc nacelo proste presoje dokazov tudi sodišce prve stopnje ni podvomilo.

Sodba nº I Ips 88/99 of Kazenski oddelek, December 19, 2002

Zagovornik ponuja drugacno oceno izvedenih dokazov, kar pomeni izpodbijanje pravilnosti in popolnosti ugotovljenega dejanskega stanja. Iz tega razloga zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 319/2001 of Kazenski oddelek, December 19, 2002

Višina protipravno pridobljene premoženjske koristi, dejstvo, da je bil obsojenec zaradi istovrstnega kaznivega dejanja že obsojen, kakor tudi dejstvo, da oškodovancu ni povrnil povzrocene škode niti po skoraj dveh letih od storitve kaznivega dejanja, ne dajejo podlage za uporabo dolocila 14. clena KZ.

Sklep nº I Ips 267/2001 of Kazenski oddelek, December 19, 2002

Ceprav je obsojencev zagovornik procesni udeleženec, zahteve za varstvo zakonitosti ne more vložiti v svojo korist.

Sodba nº I Ips 148/99 of Kazenski oddelek, December 19, 2002

Presoja razlogov o obsojencevi krivdi pri kaznivem dejanju izdaje nekritega ceka in zlorabe bancne ali kreditne kartice po 1. odstavku 253. clena KZ.

December 18, 2002

Sklep nº II Ips 183/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Predmet revizijskega preizkusa izpodbijanega sklepa je lahko le pravilnost odlocitve pritožbenega sodišca o tem, ali tožnik brez svoje krivde ni mogel dokaza - izvedenskega mnenja, ki ga je ponudil v svojem predlogu za obnovo postopka, predlagati ali predložiti že v prejšnjem postopku, in še ali bi bil ta dokaz, ce bi bil uporabljen v prejšnjem postopku, prinesel tožniku ugodnejšo odlocbo.

Sodba nº II Ips 198/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

V izreku dajatvene sodbe mora biti dajatev orisana konkretno in vsestransko opredeljena.

Sodba nº II Ips 156/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Tudi za povecanje solastninskega deleža mora obstajati ena od pravnih podlag, ki jih ZTLR pozna za pridobitev lastninske pravice in ki so zakon, pravni posel ali dedovanje.

Sklep nº II Ips 188/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Prva tožena stranka - posrednik - ni pogodbena stranka v prodajnih pogodbah in zato ni odgovorna za vracilo kupnine. Po razdrtju pogodb zaradi pravnih napak (510. clen ZOR) ima tožeca stranka povracilni zahtevek za vrnitev placanega zneska samo od sopogodbenika (132. clen ZOR). Zoper posrednika pa bi imela tožeca stranka odškodninski zahtevek, ce bi bili podani vsi elementi civilnega delikta (820. clen ZOR). Tožeca stranka sicer zatrjuje protipravno ravnanje posrednika, krivdo, škodo in vzroc...

Sodba nº II Ips 171/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº I R 126/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Okolišcina o bližnjem sorodstvenem razmerju pravdne stranke s strokovno sodelavko, ki dela pri krajevno pristojnem sodišcu, predstavlja tehten razlog iz 67. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 175/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Odmera pravicne denarne odškodnine za vec oblik negmotne škode.

Sklep nº II Ips 169/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Tožnika sta kot predkupna upravicenca po 18. clenu SZ uveljavljala kršitev svoje predkupne pravice, ker je prva toženka, ki je podedovala po uveljavitvi SZ denacionalizirano nepremicnino, hišo prodala drugemu tožencu. Rok za vložitev tožbe za izpodbijanje take pogodbe in sklenitev pogodbe s predkupnim upravicencem je dolocen v 20. clenu SZ in je prekluzivne narave. Pritožbeno sodišce je glede okolišcine, kdaj sta tožnika zvedela za pogodbo, z izbiro le enega od dveh možnih datumov iz sodbe pr...

Sodba nº II Ips 141/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Obe sodišci sta se postavili na pravilno stališce, da morebitni izostanek pojasnilne dolžnosti glede izbranega nacina zdravljenja ne pomeni protipravnega ravnanja, ker je bila odlocitev za tako zdravljenje v skladu s pravili medicinske stroke in izbrani nacin zdravljenja ni poslabšal tožnikovega zdravstvenega stanja. Operacija zaradi odstranitve teflonske mrežice bi predstavljala preveliko tveganje zaradi obremenitve z doloceno stopnjo smrtnosti in dodatne obolevnosti. Zato je bila za tožnika...

Sodba nº II Ips 265/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Zakljucek, da so škodni dogodek z dne 9.6.1990 in trajne posledice, med njimi tožnikova invalidska upokojitev zaradi invalidnosti, v neposredni vzrocni zvezi, sloni na posameznih dejanskih ugotovitvah obeh nižjih sodišc, ki jih prva tožena stranka v reviziji ne more vec izpodbijati, saj ni dovoljena revizija zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Številne revizijske trditve o zmotnih ugotovitvah, o neraziskanih okolišcinah in o napacnih ocenah pomenijo prav to in jih zato r...

Sodba nº II Ips 117/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

V obravnavani zadevi je bilo razkladanje tovora z zavarovanega motornega vozila v zvezi z uporabo tega vozila in ker je tožnik kot voznik zavarovanega tovornjaka pri tem sodeloval, je njegova nepremoženjska škoda krita s pogoji dodatnega AO plus zavarovanja glede na konkretno ugotovljene okolišcine je treba opisana razkladalna dejanja uvrstiti v isto kategorijo dejanj kot nakladalna dejanja, kot vstopanje in izstopanje iz vozila, kot odpiranje in zapiranje vrat motornega vozila, torej v dejan...

Sodba nº in sklep II Ips 131/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Po odselitvi imetnika stanovanjske pravice je ob izpolnjenih zakonskih pogojih stanovanjska pravica po drugem odstavku 19. clena ZSR lahko prešla le na uporabnika stanovanja. Kdo je bil uporabnik stanovanja, je ZSR dolocal v prvem odstavku 5. clena. Osebe iz te zakonske dolocbe so bile dolocene taksativno. Med temi osebami ni razvezanega zakonca. Ta bi lahko bil uporabnik v smislu ZSR le, ce bi po razvezi z imetnikom stanovanjske pravice živel v izvenzakonski skupnosti ali vsaj dve leti pred ...

Sklep nº I Up 1157/2002 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Pritožba, vložena po poteku 15-dnevnega pritožbenega roka, je prepozna.

Sklep nº I Up 25/2000 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Ker je izpodbijani sklep po svoji naravi predpis, saj na splošno ureja prometni režim in velja za vse, ne gre za spor iz 4. odstavka 1. clena ZUS.

Sklep nº I Up 1248/2002 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Tožba je nepopolna, ce v njej ni navedeno, katera izmed navedenih toženih strank naj bi posegla v tožnikove ustavne pravice in s katerim dejanjem.

Sodba nº I Up 526/2001 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Spremembe, izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja, na obveznost, naloženo z upravno odlocbo, ne morejo imeti vpliva, saj nimajo za posledico pretrganja kontinuitete pravne osebe. Pri preoblikovanju družbenega podjetja v holding podjetje, na podlagi dolocb Zakona o podjetjih, ostane prvotno družbeno podjetje pravna oseba.

Sodba nº I Up 513/2001 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Spremembe, izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja, na obveznost, naloženo z upravno odlocbo, ne morejo imeti vpliva, saj nimajo za posledico pretrganja kontinuitete pravne osebe. Pri preoblikovanju družbenega podjetja v holding podjetje, na podlagi dolocb Zakona o podjetjih, ostane prvotno družbeno podjetje pravna oseba.

Sodba nº I Up 515/2001 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Spremembe, izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja, na obveznost, naloženo z upravno odlocbo, ne morejo imeti vpliva, saj nimajo za posledico pretrganja kontinuitete pravne osebe. Pri preoblikovanju družbenega podjetja v holding podjetje, na podlagi dolocb Zakona o podjetjih, ostane prvotno družbeno podjetje pravna oseba.

Sodba nº I Up 528/2001 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Spremembe, izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja, na obveznost, naloženo z upravno odlocbo, ne morejo imeti vpliva, saj nimajo za posledico pretrganja kontinuitete pravne osebe. Pri preoblikovanju družbenega podjetja v holding podjetje, na podlagi dolocb Zakona o podjetjih, ostane prvotno družbeno podjetje pravna oseba.

Sodba nº I Up 504/2001 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Obveznost placila carine, naložena z odlocbo carinskega organa, je s pripojitvijo prešla s pripojenega podjetja na pravno osebo, ki ji je bilo to podjetje pripojeno. Nadalje tudi spremembe, izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja, na obveznost, naloženo z upravno odlocbo, ne morejo imeti vpliva, saj nimajo za posledico pretrganja kontinuitete pravne osebe.

Sodba nº I Up 502/2001 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Obveznost placila carine, naložena z odlocbo carinskega organa, je s pripojitvijo prešla s pripojenega podjetja na pravno osebo, ki ji je bilo to podjetje pripojeno. Nadalje tudi spremembe, izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja, na obveznost, naloženo z upravno odlocbo, ne morejo imeti vpliva, saj nimajo za posledico pretrganja kontinuitete pravne osebe.

Sklep nº I Up 895/99 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Tožba, ki jo tožnik vloži po izteku 30-dnevnega roka od vrocitve upravnega akta, je prepozna.

Sklep nº I Up 1039/2002 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Sklep o oprostitvi placila sodnih taks ucinkuje od dneva, ko je pri sodišcu vložen predlog za oprostitev in velja za vloge in dejanja, za katera je nastala obveznost tega dne ali pozneje.

Sklep nº I Up 971/2002 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Ker so podatki o osebah, pooblašcenih za zastopanje gospodarskih družb, vpisani v sodnem registru in so javnega znacaja, dejstvo, da v pooblastilu tožene stranke - pravne osebe ni navedena funkcija osebe, ki je sklenila pooblastilno razmerje s pooblašcencem, ne predstavlja pomanjkljivosti, zaradi katere zadeve ni mogoce obravnavati.

Sklep nº I Up 1065/2002 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Tožnik, ki želi sprožiti upravni spor, je dolžan vložiti pritožbo zoper upravni akt, ce jo ima na voljo v upravnem postopku.

Sodba nº I Up 852/2001 of Upravni oddelek, December 18, 2002

V postopku denacionalizacije se vrednost podržavljenega premoženja ugotavlja po dolocbah 44. clena Zakona o denacionalizaciji (ZDen), ki v 1. odstavku doloca, da se vrednost doloci po stanju premoženja v casu podržavljenja in ob upoštevanju njegove sedanje vrednosti.

Sodba nº I Up 719/2000 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Nicen je tisti del odlocbe o denacionalizaciji, ki vzpostavlja lastninsko pravico na nacionaliziranem zemljišcu v korist prejšnjega lastnika, ce ima po zemljiškoknjižnem stanju na takem zemljišcu pravico uporabe druga fizicna oseba.

Sklep nº I Up 518/2000 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Pravni interes za varstvo ustavne pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja mora tožnik imeti ves cas upravnega spora, zacetega s tožbo po 3. odst. 1. clena ZUS. Ko sodišce, zoper katerega uveljavlja tožnik sodno varstvo, o tožbi odloci, pravnega interesa za varstvo te pravice v upravnem sporu ocitno ni vec.

Sklep nº I Up 1386/2002 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Tožena stranka in sodišce prve stopnje nista razcistila pogojev življenja in prebivanja v maticni državi tožnika (Sierra Leone v Afriki), v zvezi z možnostjo varne vrnitve tožece stranke, ki je med upravnim postopkom postal polnoleten (12.8.2002) in pa tudi, ali je utemeljen njen strah pred preganjanjem v tej državi (glede na porocilo Visokega komisarja Združenih narodov za begunce - UNHCR, da ne spodbuja prostovoljne vrnitve beguncev, ki so zašcito poiskali v drugih državah sveta in da bo pr...

Sodba nº I Up 1390/2002 of Upravni oddelek, December 18, 2002

Tožnicam ni mogoce priznati azila niti iz humanitarnih razlogov, saj so se razmere v Republiki Makedoniji po podpisu Ohridskega sporazuma med makedonsko vlado in upornimi Albanci umirile, saj je bil sporazum uresnicen, tudi ob letošnjih volitvah, kjer so sodelovali tudi Albanci.

Sodba nº I Ips 231/2001 of Kazenski oddelek, December 18, 2002

Pritožbeno sodišce je zaradi absolutnega zastaranja kazenskega pregona iz opisa nadaljevanega kaznivega dejanja goljufije po 1.

Sodba nº I Ips 346/2002 of Kazenski oddelek, December 18, 2002

Obsojenec je v svoji sobi najprej prodal mamilo mladoletniku, takoj nato pa je slednji zvil joint z mamilom in ga kadil skupaj z obsojencem. V tej situaciji je za presojo, ali je obsojenec storil kaznivo dejanje omogocanja uživanja mamil po 2. v zvezi s 1.

December 17, 2002

Sodba nº VIII Ips 38/2002 of Delovno-socialni oddelek, December 17, 2002

Ob ugotovitvi, da je tožnik v spornem casu osebno in stalno opravljal delo zobozdravnika pri šolski polikliniki in to v rednem delovnem casu in zato prejemal placilo, so bili izpolnjeni vsi elementi delovnega razmerja po 1. odstavku 3. clena takrat veljavnega ZDR. Prav stalnost in neprekinjenost tožnikove zaposlitve v spornem casu, ob izpolnjenih temeljnih pogojih, izkljucuje zmotno pravno presojo, o neobstoju delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 37/2002 of Delovno-socialni oddelek, December 17, 2002

Iz dolocbe 108.clena ZO izhaja, da se ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev pod posebnimi (ugodnejšimi) pogoji lahko upokojijo tudi tisti delavci TO, ki sicer ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pravice do pokojnine. Zato je za njih zakon dolocil, kako se jim oblikuje pokojninska osnova in v kakšnem odstotku od pokojninske osnove se odmeri pokojnina. Ker ne izpolnjujejo splošnih pogojev za priznanje pravice do pokojnine po dolocbah ZPIZ, za njih poleg posebej dolocenih, ni mogoce upoštevati s...

Sklep nº VIII R 21/2002 of Delovno-socialni oddelek, December 17, 2002

V obravnavani zadevi gre za spor, ki ne izvira iz zavarovalnega razmerja, ampak za spor med dvema gospodarskima subjektoma, kot to doloca prvi odstavek 481. clena ZPP. Na to kaže tudi dolocba 14.

Sklep nº VIII R 23/2002 of Delovno-socialni oddelek, December 17, 2002

V obravnavani zadevi gre za spor, ki ne izvira iz zavarovalnega razmerja, ampak za spor med dvema gospodarskima subjektoma, kot to doloca prvi odstavek 481. clena ZPP. Na to kažejo tudi dolocbe ZPIZ, ki v clenih od 13 do 34 obravnavajo, kdo je lahko zavarovanec v tem zavarovanju oziroma kdo je lahko udeležen v zavarovalnem razmerju. Zavarovanec v nobenem primeru ni delodajalec, kar pomeni, da razmerje med zavodom in delodajalcem ni zavarovalno razmerje v smislu dolocil drugega odstavka 5. cle...

Sklep nº VIII Ips 44/2002 of Delovno-socialni oddelek, December 17, 2002

Sodišce ni upraviceno posegati v neizpodbijani del dokoncne odlocbe pristojnega organa, ce bi bilo to v škodo stranki, ki je uveljavljala sodno varstvo (2. odstavek 35. clena ZDSS).

Sodba nº VIII Ips 72/2002 of Delovno-socialni oddelek, December 17, 2002

Delodajalec odgovarja delavcu za škodo, ki jo utrpi na delu ali v zvezi z delom, po splošnih nacelih o odškodninski odgovornosti (prvi odstavek 70.clena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja). Odgovornost je lahko objektivna ali krivdna.

Sodba nº VIII Ips 75/2002 of Delovno-socialni oddelek, December 17, 2002

Mnenja in izvidi zdravnikov oziroma zdravniških komisij so le strokovna medicinska mnenja o zdravstveni sposobnosti zavarovancev za delo. V postopku odlocanja o pravicah iz delovnega razmerja so le eden od možnih dokazov, ne pomenijo pa odlocitve o pravicah delavca:

Sodba nº VIII Ips 103/2002 of Delovno-socialni oddelek, December 17, 2002

Mnenja in izvidi zdravnikov oziroma zdravniških komisij so le strokovna medicinska mnenja o zdravstveni sposobnosti zavarovancev za delo. V postopku odlocanja o pravicah iz delovnega razmerja so le eden od možnih dokazov, ne pomenijo pa odlocitve o pravicah delavca:

Sklep nº VIII Ips 290/2002 of Delovno-socialni oddelek, December 17, 2002

Ker vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe ne presega z zakonom dolocenega zneska, za vsebinsko obravnavo revizije ni izpolnjen zahtevan pogoj. Zato je revizijsko sodišce revizijo kot nedovoljeno zavrglo na podlagi dolocbe 377. clena ZPP.

Sklep nº VIII R 19/2002 of Delovno-socialni oddelek, December 17, 2002

Iz podatkov tožbe izhaja, da gre za spor med dvema fizicnima osebama, torej za spor iz civilnopravnega razmerja med dvema fizicnima osebama. Iz navedb v tožbi tudi ne izhaja, da bi drugotoženi ravnal v imenu ali po pooblastilu prvotoženca, drugotoženi pa je samostojni podjetnik, torej možni delodajalec, postal šele kasneje. Gre torej za premoženjski spor, za rešitev katerega je na podlagi 1. clena in prvega odstavka 30. clena ZPP pristojno redno sodišce.

December 14, 2002

Sodba nº I Ips 105/2000 of Kazenski oddelek, December 14, 2002

Presoja bistvene kršitve dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

December 12, 2002

Sodba nº I Ips 215/2001 of Kazenski oddelek, December 12, 2002

Vrhovno sodišce se pri odlocanju o zahtevi za varstvo zakonitosti omeji le na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje vložnik v svoji zahtevi (1. odstavek 424. clena ZKP), kar pomeni, da mora vložnik ne samo navesti razlog, s katerim izpodbija pravnomocno sodno odlocbo, ampak mora tudi obrazložiti, v cem se izraža uveljavljena kršitev.

Sodba nº I Ips 260/2000 of Kazenski oddelek, December 12, 2002

Z navedbami, da znesek 341.252,00 SIT obsojenki ni bil nakazan kot solidarnostna pomoc za njenega sina, pac pa ji je bil ta znesek izplacan zaradi njenega dalj casa trajajocega bolniškega staleža, zagovornica uveljavlja razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 290/99 of Kazenski oddelek, December 12, 2002

S tem ko je pritožbeno sodišce kot okolišcino, ki je (med drugim) narekovala zvišanje kazni, upoštevalo dejstvo, da zoper obsojenca tece še en kazenski postopek, je storilo kršitev kazenskega zakona iz 5. tocke 372. clena ZKP v zvezi z 2. odstavkom 41. clena KZ. Ne samo da navedena okolišcina po vsebini ni takšna, da bi se smela upoštevati, ampak njeno upoštevanje predstavlja tudi kršitev domneve nedolžnosti.

Sodba nº I Ips 316/99 of Kazenski oddelek, December 12, 2002

Zakonski znak kaznivega dejanja goljufije po 1. odstavku 217. clena KZ je škoda, ki je nastala oškodovancu, in ne dejanska pridobitev protipravne premoženjske koristi, saj zadošca že storilcev namen pridobiti si takšno korist. Navedeno kaznivo dejanje je tako dokoncano tedaj, ko se premoženje drugega zmanjša in ni potrebno, da je protipravno pridobljena premoženjska korist identicna z višino povzrocene škode.

Sodba nº I Ips 359/2002 of Kazenski oddelek, December 12, 2002

Utemeljen sum, da je dolocena oseba storila kaznivo dejanje, ki je temeljni pogoj za pripor, mora biti med kazenskim postopkom vseskozi podan. Spoznanje, da sklepanje o njem temelji na nedovoljenem dokazu, na katerega sodišce ne sme opreti sodne odlocbe, lahko omaje njegov obstoj. Sklepanje o (ne)dovoljenosti dokaza pa mora temeljiti na zanesljivo ugotovljenih procesnopomembnih dejstvih, ki jih ni mogoce ugotavljati šele v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 360/2002 of Kazenski oddelek, December 12, 2002

Utemeljen sum, da je dolocena oseba storila kaznivo dejanje, ki je temeljni pogoj za pripor, mora biti med kazenskim postopkom vseskozi podan. Spoznanje, da sklepanje o njem temelji na nedovoljenem dokazu, na katerega sodišce ne sme opreti sodne odlocbe, lahko omaje njegov obstoj. Sklepanje o (ne)dovoljenosti dokaza pa mora temeljiti na zanesljivo ugotovljenih procesnopomembnih dejstvih, ki jih ni mogoce ugotavljati šele v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 37/2002 of Kazenski oddelek, December 12, 2002

Dolocbo 3. odstavka 169. clena KZ je mogoce uporabiti le v primeru, kadar se že iz samega izražanja in poteka dogodkov vidi, da gre za obrambo pravice - tudi premoženjske.

December 11, 2002

Sklep nº II Ips 317/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Kupna pogodba, sklenjena v postopku razlastitve z dne 7.10.1964, predstavlja predlog za denacionalizacijo iz 5. clena ZDen, ce so izpolnjene ostale predpostavke navedenega clena (sila, grožnja državnega organa). Ce kupnina znaša nad 30% vrednosti, se jo upošteva po dolocilu 72. clena ZDen.

Sklep nº II Ips 537/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Revizija ni dovoljena, ker gre v tej zadevi za znižanje preživnine in ne za prvo dolocitev ali ukinitev preživnine (1. tocka tretjega odstavka 367. clena ZPP) in ker vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe ne presega 1.000.000 SIT (drugi odstavek 367. clena ZPP), saj vsota vseh dosojenih a izpodbijanih mesecnih znižanj preživnin za obdobje petih let ne presega navedenega zneska.

Sodba nº II Ips 197/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Vse dejanske zakljucke na nižjih stopnjah je mogoce strniti v oceno, da je odgovorna delavka VVZ pri izpolnjevanju svoje poklicne obveznosti ravnala z vso skrbnostjo, po pravilih stroke in tako kot obicajno, torej s skrbnostjo dobrega strokovnjaka v smislu drugega odstavka 18. clena ZOR. Ko je torej odgovorna varuhinja v danih okolišcinah ravnala tako, kot je bilo treba, otroku pa je bilo vendar omogoceno ustrezno gibanje, potrebno za razvoj gibalnih spretnosti in podobnega, je pravilen zaklj...

Sodba nº II Ips 515/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Izvedensko mnenje o stopnji verjetnosti biološkega ocetovstva mladoletne tožnice, ki je bilo podano na podlagi DNA analiz, ni izkljucilo možnosti biološkega ocetovstva toženca. Po izracunu verjetnosti potrditve biološkega ocetovstva je ista analiza dala rezultat potrditve verjetnosti ocetovstva z rezultatom 99,99954 %, kar tožencevo ocetovstvo proti mladoletni tožnici prakticno popolnoma potrjuje.

Sklep nº I R 120/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Preizkus tožbe, na katerega se navezuje možnost sodišca, da se po uradni dolžnosti izrece za nepristojno, sodišce opravi v postopku priprave za glavno obravnavo (269. clen ZPP). V okviru teh priprav lahko izda po predhodnem preizkusu tožbe tudi sklep, s katerim se lahko izrece za nepristojno (19. in 22. clen ZPP) in zadevo odstopi drugemu to je pristojnemu sodišcu.

Sklep nº I R 124/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Razlogi za prenos pristojnosti po 67. clenu ZPP se lahko nanašajo le na sodišce kot celoto, oziroma na vse sodnike tega sodišca in morajo biti dolocno opredeljeni. Splošno izražanje nezaupanja v sodišce in nekonkretizirane trditve o sorodstvenih povezavah in podobnem, niso tehtni razlogi za prenos pristojnosti na drugo sodišce po 67. clenu ZPP.

Sklep nº I R 118/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Zgolj dejstvo, da je zakonita zastopnica tožnice delavka pri sodišcu, ni tehten razlog za prenos pristojnosti.

Sodba nº in sklep II Ips 33/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Tožnica, ki ni upoštevala prednosti, je ravnala napacno, ceprav kot otrok ne krivdno, vendar za toženca ne nepricakovano in neodvrnljivo (177. clen ZOR). Ker je toženec s prekoraceno in neprilagojeno hitrostjo krivdno kršil prometne predpise, je njegov del odgovornosti vecji in znaša 70 %, tožnicin pa 30 %.

Sodba nº II Ips 51/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 509/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Sodišci prve in druge stopnje sta v ponovljenem postopku dopolnili dejanske ugotovitve in pravilno ovrednotili toženkine potrebe in tožnikove možnosti, kot je predpisano v 129. clenu ZZZDR.

Sklep nº II Ips 204/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Sklep, s katerim pritožbeno sodišce potrdi izpodbijani sklep sodišca prve stopnje o dolocitvi stvarno pristojnega Okrajnega sodišca v Celju, ni sklep, s katerim se postopek pravnomocno konca. Zato revizija proti takemu sklepu ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 202/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Ce obvelja, da si mora preprost, nizek, morebiti premakljiv oder, postaviti zidar sam, nanj preide velik del dolžne skrbnosti za varnost - od postavitve na ravno podlago, ucvrstitve precnih desk na stolice, do izbire pravih desk in previdnega gibanja. Vendar pa mora delavec (zidar, tesar) imeti na razpolago ves potrebni material za sestavo povišane delovne površine. Priprava materiala pa je nedvomno dolžnost delodajalca, torej tožene stranke.

Sklep nº I R 125/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Po Zakonu o sodišcih in Zakonu o sodniški službi je sodnik pri opravljanju sodniške funkcije vezan le na ustavo in zakon in vselej mora ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost ter ugled sodniške službe. Pomeni, da je v tej svoji funkciji neodvisen tudi od predsednika sodišca.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners