Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 2002

February 28, 2002

Sklep nº I R 15/2002 of Civilni oddelek, February 28, 2002

Po presoji Vrhovnega sodišca na korektnost in objektivnost odlocanja na drugi stopnji ne more vplivati dejstvo, da je sklep sodišca prve stopnje izdal višji sodnik, ki je hkrati clan stvarno pristojnega pritožbenega sodišca, saj ima to sodišce vec pritožbenih senatov za odlocanje v civilnopravnih pritožbenih zadevah. Tudi sicer osebno poznanstvo s sodnikom, ki je izdal odlocbo sodišca prve stopnje, ni razlog za izlocitev posameznih višjih sodnikov niti za prenos pristojnosti, saj morajo sodni...

Sodba nº II Ips 363/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2002

Materialnopravno pravilno pa je tudi odloceno, da za škodo, ki jo je utrpel tožnik, v celoti odgovarja toženka. Tožnik se je poškodoval pri seskoku z vojaške ovire imenovane "žirafa". Vodnik, ki bi moral nadzirati izvedbo vaje, je prišel na vežbališce z zamudo. Zato so vojaki izvedli vajo brez predhodnega ogrevanja. Tožnik se je poškodoval pri seskoku z višine najmanj treh metrov, seskociti pa je moral na "trdo podlago". Navedene ugotovitve sodišc druge in prve stopnje ne dokazujejo le, da to...

Sodba nº II Ips 27/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2002

Sodišci druge in prve stopnje sta toženki materialnopravno pravilno pojasnili, da v dolocbah Stanovanjskega zakona (28. clen) ni podlage za to, da bi tožnica kot upravnik stanovanjske zgradbe toženki izstavljala racune, saj je med toženko in druge lastnike stanovanj le porazdelila stroške, ki so nastali zaradi vzdrževalnih in drugih del.

Sodba nº II Ips 382/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 291/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2002

Ce kupec ne zmore odplacevati obrokov za stanovanje, ki ga je kupil na podlagi dolocb VIII. poglavja SZ, lahko zahteva razvezo kupoprodajne pogodbe. V tem primeru mu je prodajalec dolžan povrniti že placane obroke v realni vrednosti, zmanjšane za neprofitno najemnino, in s kupcem skleniti najemno pogodbo, ce ta to želi (prvi odstavek 124. clena SZ). Toženka pa pred zacetkom pravde in v pravdi ni zatrjevala, da ne zmore odplacevati obrokov, pa tudi razveze kupoprodajne pogodbe ni zahtevala. Za...

Sodba nº I Up 751/2001 of Upravni oddelek, February 28, 2002

Zakon o ureditvi dolocenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v RS (ZUDVGA) posebej ureja postopek pridobivanja nepremicnin, potrebnih za graditev avtocest. Po dolocbi 8. alinee 1. odstavka 13. clena se šteje za dokaz, da ima investitor pravico graditi na dolocenem zemljišcu, tudi izjava DARS-a, da je bil izveden postopek sporazumevanja z lastnikom v skladu z dolocbo 8. clena in izdano potrdilo, da je bil uveden postopek razlastitve.

Sodba nº I Up 466/2001 of Upravni oddelek, February 28, 2002

Neutemeljena je pritožbena navedba, da tožnik zaradi dela v tujini ni sledil objavam v Uradnem listu RS in je zacel zanj teci subjektivni rok za obnovo upravnega postopka šele z dnem, ko ga je o stecaju obvestil odvetnik.

Sodba nº I Up 670/2000 of Upravni oddelek, February 28, 2002

Za status otroka po dolocbi v casu odlocanja upravnega organa veljavnega 3. odstavka 2. clena ZZVN (sedaj 5. odstavek) je bistvena njegova osebna povezanost in s tem izpostavljenost nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom iz 1. in 2. odst. 2. clena ZZVN, ki trajajo zoper starše ali tistega od staršev, s katerim otrok ob rojstvu in v casu trajanja prisilnih dejanj ali ukrepov živi.

Sodba nº I Up 607/2001 of Upravni oddelek, February 28, 2002

Ce zavezano podjetje ni bilo pravocasno seznanjeno o denacionalizacijski zahtevi in o predlogu za izdajo zacasne odredbe po 11. clenu ZLPP, ki se je lastninsko že preoblikovalo na podlagi obeh soglasij agencije, ni vec mogoca vrnitev denacionaliziranega premoženja v naravi - na sredstvih preoblikovanega podjetja.

Sklep nº I Up 206/99 of Upravni oddelek, February 28, 2002

Organ, ki prejme nepopolno vlogo, mora storiti, kar je treba, da se pomanjkljivosti vloge odpravijo. Ni pravilno stališce, da ob ugotovljeni izgubi družbe, ki zahteva izdajo dovoljenja za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, ni izpolnjen pogoj iz 5. odstavka 50. clena ZZav.

Sodba nº I Up 162/2001 of Upravni oddelek, February 28, 2002

Dobicka, ugotovljenega z odlocbo o odmeri davka od dohodkov od dejavnosti, ni mogoce izpodbijati v postopku odmere dohodnine.

Sklep nº I Up 52/98 of Upravni oddelek, February 28, 2002

Stališce, da ZUJIPK napotuje na uporabo dolocb II. poglavja ZLPP o zavarovanju denacionalizacijskih zahtevkov, je zmotno.

Sodba nº I Up 224/99 of Upravni oddelek, February 28, 2002

Ko gre za lastninjenje po ZUJIPK dolocbe iz 2. poglavja ZLPP niso niti mogle nadomestiti dolocb ZDen, ki urejajo zavarovanje denacionalizacijskih zahtevkov. Ce ZUJIPK doloca uporabo dolocb ZLPP, predpisuje pac uporabo tistih dolocb, ki jih je glede na potek casa še mogoce uporabiti.

Sklep nº Kp 3/2002 of Kazenski oddelek, February 28, 2002

Pritožba zoper sklep višjega sodišca, s katerim je zavrglo pritožbo zoper prvostopenjski sklep o zavrnitvi predloga za odpravo pripora, ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 62/2002 of Kazenski oddelek, February 28, 2002

Obdolženi je utemeljeno osumljen pomoci h kaznivemu dejanju ropa. V zvezi s pripornim razlogom po 2. tocki 1. odstavka 201. clena ZKP je zato pravilno izpostavljena okolišcina, da s kaznivim dejanjem pridobljeni denar, katerega vsota je bila visoka, ni bil najden in da zaenkrat obstaja glede na obdolžencevo udeležbo pri storitvi kaznivega dejanja velika verjetnost, da bi na prostosti poskrbel za prikritje denarja.

Sodba nº I Ips 64/2002 of Kazenski oddelek, February 28, 2002

Ker sklep o podaljšanju pripora ni bil vrocen obdolžencevi zagovornici, ni bilo pogojev za odlocanje o obdolžencevi pritožbi zoper ta sklep. Glede na dolocbo 2. odstavka 388. clena v zvezi s 1. odstavkom 403. clena ZKP namrec višje sodišce o vseh pritožbah zoper isti sklep odloci z eno odlocbo. To pa bo mogoce šele, ko bo sklep o podaljšanju pripora vrocen zagovornici in bo tudi ona lahko vložila morebitno pritožbo.

Sodba nº I Ips 318/99 of Kazenski oddelek, February 28, 2002

Kolikor se vložnik ne strinja s prvostopno in pritožbeno dokazno oceno, s tem uveljavlja zmotno ugotovitev dejanskega stanja, ki glede na dolocbo 2. odstavka 420. clena ZKP ni razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Sklep nº VIII R 34/2001 of Delovno-socialni oddelek, February 28, 2002

Delovnopravna zakonodaja je taka, da direktorji niso vedno samo v korporacijskem oziroma civilnopravnem razmerju z gospodarsko družbo, ker je pac dana tudi podlaga za sklenitev delovnega razmerja. V dispoziciji strank je, da se sporazumeta o pravicah in obveznostih direktorja in v spornem primeru je bilo to storjeno z individualno pogodbo o zaposlitvi. Ker je bil tožnik v delovnem razmerju pri toženi stranki, je tudi njegovo razrešitev in posledice razrešitve treba obravnavati kot individualn...

February 27, 2002

Sodba nº II Ips 402/2001 of Civilni oddelek, February 27, 2002

Denacionalizacijska upravicenka, ki ji je bila zaradi izpolnjenih pogojev iz drugega odstavka 29. clena ZDen, stanovanjska hiša vrnjena v last, ima glede stanovanj v vrnjeni nepremicnini, obremenjenimi z najemnimi razmerji, le tiste pravice oziroma upravicenja, ki izhajajo iz dolocb 125. clena Stanovanjskega zakona. Ta dolocba je ne upravicuje k izpraznitvenim zahtevkom ali k zahtevku, po katerem mora prvotoženka, ki je kot najemodajalka sklepala najemne pogodbe, ostalim tožencem priskrbeti d...

Sodba nº II Ips 392/2001 of Civilni oddelek, February 27, 2002

Ker je bilo ugotovljeno, da je bilo sporno stanovanje ob uveljavitvi SZ hišniško stanovanje, tožnica kot stanovalka v takem stanovanju ne more uveljavljati nakup stanovanja po pogojih 117. clena SZ.

Sodba nº II Ips 396/2001 of Civilni oddelek, February 27, 2002

Clen 95 ZDavP predstavlja pravno podlago za uveljavljanje zakonskih zamudnih obresti od davcnih preplacil šele od 01.01.1997 dalje, ko je navedeni zakon stopil v veljavo. Navedeno dolocilo pa ne more predstavljati pravne podlage za vtoževane zakonske zamudne obresti od 31.12.1996, ker tedaj ta zakon še ni veljal. Obligacijskopravna podlaga pa zahtevka ni utemeljevala po dolocilu 214. clena ZOR, ker niso bile podane zahtevane predpostavke.

Sklep nº II Ips 385/2001 of Civilni oddelek, February 27, 2002

Izgubljeni dobicek avtoprevoznika lahko predstavlja le razliko, ki ostane po odbitju vseh stroškov normalnega poslovanja (vkljucno z zdravstvenim in pokojninskim zavarovanjem, servisiranjem vozila itd.) in predvsem tudi javnih dajatev (davšcin).

Sklep nº I Up 275/2002 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Vlagatelj zahtevka za revizijo javnega razpisa po Zakonu o reviziji postopkov javnega narocanja ne pridobi sam po sebi položaja stranke v postopku upravnega spora, v katerem se izpodbija upravna odlocba o podelitvi koncesije, s katero se konca razpisni postopek, v katerem pa ni sodeloval.

Sklep nº I Up 1026/2001 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Sodba se lahko opira na dokaz, ki ni bil izveden v postopku izdaje izpodbijanega upravnega akta in o katerem se stranke niso mogle izjaviti, le ce sodišce dokaz izvede na glavni obravnavi in da stranki možnost, da se o njem izjavi, sicer so bistveno kršena pravila postopka v upravnem sporu.

Sklep nº I Up 874/2001 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Ker je prvostopno sodišce tožbi ugodilo in v celoti odpravilo odlocbo tožene stranke ter ji zadevo vrnilo v ponoven postopek, v obrazložitvi sodbe pa je navedlo, da je tožena stranka pravilno odlocila, da F.P. ni upravicenec do denacionalizacije, izrek izpodbijane sodbe nasprotuje v njej navedenim razlogom. Takšno postopanje predstavlja bistveno kršitev dolocb postopka iz 14. tocke 2. odstavka 339. clena ZPP, ki se v tem postopku uporablja na podlagi 16. clena ZUS.

Sodba nº I Up 760/2001 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Po dolocbi 2. odstavka 87. clena ZUP (1986) se nacin posredne vrocitve uporabi v primeru, ce tistega, ki mu je treba spis osebno vrociti, ni najti na njegovem naslovu oziroma ni mogoce ugotoviti, kdaj in kje bi ga bilo mogoce na tem naslovu najti, pa ni ugotovljeno, da je odsoten; v tem primeru vrocevalec pusti naslovniku pisno sporocilo o tem, kje lahko prevzame pošiljko. Ce naslovnik pošiljke ne prevzame, kljub temu, da je o njej bil obvešcen, se vrocitev šteje za opravljeno z dnem, ko vroc...

Sklep nº I Up 618/2000 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Okolišcina, da je bila tožnikova družina prisilno izseljena, je pomembna za presojo, ali je taka izselitev grozila tudi tožniku in je zaradi tega pobegnil od doma.

Sodba nº I Up 1109/2000 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Za priznanje statusa delovnega deportiranca po ZZVN mora biti izkazano, da je okupator v obdobju od 6.4.1941 do 15.5.1945 zaradi politicnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov poslal osebo na prisilno delo, kar pomeni, da jo je napotil h konkretnemu obveznemu delu.

Sodba nº I Up 480/2001 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Upravni organ odvzame orožje, ce so pri posamezniku ugotovljene okolišcine, zaradi katerih se lahko iz razlogov javnega reda in miru odkloni izdaja dovoljenja za nabavo oziroma posest orožja.

Sodba nº in sklep I Up 685/2001 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Lastninski delež denacionalizacijskega upravicenca se doloci od vrednosti celotnega družbenega kapitala (osnovnega kapitala in rezerv).

Sodba nº I Up 629/2001 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Ni podlage za vrnitev zemljišca pod pogoji, ki jih doloca 2. odstavek 26. clena ZRPPN, ker je bilo tožniku zemljišce odvzeto na podlagi predpisa ki, zaradi nacina prenehanja lastninske pravice ne predvideva možnosti odprave pravnomocne odlocbe o prenehanju lastninske pravice.

Sodba nº I Up 1174/2000 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Dejstvo, da je tožnica pobegnila iz C. na drugo okupacijsko obmocje, kjer je bil njen mož redno zaposlen pri železnici, ne izkazuje neposrednega nasilja okupatorja, zaradi katerega bi bila prisiljena pobegniti. Zato je pravilna odlocitev tožene stranke in sodišca prve stopnje, da ni izkazala pogojev za priznanje statusa begunke po ZZVN.

Sodba nº I Up 1085/2000 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Ker je bila dolocba drugega odstavka 2. clena ZZVN uveljavljena šele po odlocitvi upravnega organa, se tožniku, ki je bil mobiliziran v kraju, ki leži v avstrijski deželi Spodnji Avstriji, ne more priznati statusa žrtve vojnega nasilja.

Sodba nº I Up 267/2000 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Status žrtve vojnega nasilja - izgnanca pridobi oseba le za cas, dokler je zoper njo trajal prisilni ukrep prisilne izselitve; odhod iz kraja, kamor je bila prisilno izseljena, pomeni prekinitev trajanja prisilnega ukrepa prisilne izselitve.

Sodba nº I Up 189/99 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Tožena stranka, ki je v revizijskem postopku odpravila odlocbo organa prve stopnje, izdano po uradni dolžnosti na podlagi prvega odstavka 123. clena ZVojI, ne v tem clenu, ne v drugih zakonskih dolocbah ni imela podlage za izdajo odlocbe z ucinkom za nazaj.

Sklep nº I Up 691/2000 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Zgodovinsko dejstvo je, da so nemški okupatorji priceli nasilno izseljevati zavedne Slovence iz Štajerske, med njimi zlasti profesorje slovenšcine, kulturne delavce in druge intelektualce, že v aprilu 1941; izseljevali so jih na podlagi seznamov, brez predhodne objave izselitve, zato je za odlocitev o statusu begunca pomembna okolišcina tudi opravljanje tedanjega poklica, ki ga je imel begunec oziroma njegovi starši.

February 26, 2002

Sodba nº VIII Ips 104/2001 of Delovno-socialni oddelek, February 26, 2002

Delavcu so bile zagotovljene pravice po zakonu, ki je veljal ob prenehanju delovnega razmerja. Zato ni upravicen do kasneje uzakonjene odpravnine po 36f clenu ZDR.

Sodba nº VIII Ips 110/2001 of Delovno-socialni oddelek, February 26, 2002

Delodajalec ne more z enostransko izjavo odstopiti od zahteve po nadaljnjem spoštovanju konkurencne klavzule. Ce delavec ne prekrši svojih obveznosti iz konkurencne klavzule, je upravicen do pogodbeno dogovorjenega nadomestila.

Sodba nº VIII Ips 127/2001 of Delovno-socialni oddelek, February 26, 2002

Ce glede na težo in nacin storitve kršitve delovne obveznosti, slabši delovni pogoji kot olajševalne okolišcine ne opravicujejo izreka pogojnega disciplinskega ukrepa, takega ukrepa ni mogoce izreci.

Sodba nº VIII Ips 126/2001 of Delovno-socialni oddelek, February 26, 2002

Dolocba prvega odstavka 19. clena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Jamstvenem skladu RS (ZJSRS-C) uzakonja obveznost insolventnega delodajalca, da delavcem, ki jim delovno razmerje preneha zaradi stecaja ali prisilne poravnave, izplaca enako odpravnino, kot jo imajo presežni delavci po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR).

Sodba nº VIII Ips 82/2001 of Delovno-socialni oddelek, February 26, 2002

Samo v primeru, ce stranki ni dana možnost izjaviti se o dejstvih in okolišcinah, pomembnih za odlocitev, gre za kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. clena Ustave oz. procesne kršitve iz 7. tocke 2. odstavka 354. clena ZPP-77.

Sodba nº VIII Ips 89/2001 of Delovno-socialni oddelek, February 26, 2002

Da bi ostalo prikrito, da je tožnici dejansko prenehalo delovno razmerje pri toženi stranki na podlagi sporazuma (disimulirani sporazum), ji je bil izdan sklep o prenehanju delovnega razmerja kot trajno presežni delavki. Zato je kot nacin prenehanja delovnega razmerja tožnici pravno upošteven ta sporazum, saj so bili za njegovo veljavnost izpolnjeni vsi zakoniti pogoji iz 2. alinee 1. odstavka 100. clena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 81/2001 of Delovno-socialni oddelek, February 26, 2002

Z dolocbo 22. clena URS se zagotavlja vsakemu enako varstvo pravic v postopku pred sodišcem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odlocajo o njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih. S to dolocbo je zagotovljena pravica vsake stranke, da sodišce obravnava, ovrednoti in obrazloženo sprejme ali zavrne njene trditve in stališca, ce so uveljavljana v skladu z dolocbami pravdnega postopka in ce niso ocitno pravno nepomembna. Ustavno ...

Sodba nº VIII Ips 97/2001 of Delovno-socialni oddelek, February 26, 2002

Ceprav je res, da KPND ne vsebuje dolocb, ki jih vsebuje splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti, da se v isto kategorijo uvrstijo vsi delavci, ki delajo na takih delovnih mestih, ki jih je mogoce medsebojno razporejati, to ne pomeni, da se za negospodarske dejavnosti tako nacelo ne uporablja. Nacelo enakosti je ustavno nacelo in je zato treba pri iskanju in dolocanju trajno presežnih delavcev, kjer je posledica za posameznega delavca izredno huda, postopek voditi tako, da se vsi...

Sodba nº VIII Ips 67/2001 of Delovno-socialni oddelek, February 26, 2002

Delavec je lahko zaradi nujne potrebe delovnega procesa in organizacije dela, razporejen na vsako delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove strokovne izobrazbe za doloceno vrsto poklica, znanju in zmožnostim.

Sodba nº VIII Ips 66/2001 of Delovno-socialni oddelek, February 26, 2002

Sklep o razrešitvi je lahko sestavni del sklepa o razporeditvi, tudi ce to ni izrecno zapisano.

Sklep nº VIII Ips 85/2001 of Delovno-socialni oddelek, February 26, 2002

S tem, ko je pritožbeno sodišce brez obravnave drugace ocenilo izpovedbe pric, ki so bile zaslišane v postopku pred sodišcem prve stopnje, kar pomeni, da je z drugacno dokazno oceno ugotovilo drugacno dejansko stanje, kot sodišce prve stopnje. S takšnim ravnanjem je sodišce druge stopnje odvzelo stranki pravico do pritožbe, kar pa ne predstavlja le bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka, ampak tudi kršitev pravic, ki so zajamcene z Ustavo (25. clen Ustave RS).

February 21, 2002

Sklep nº II Ips 555/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Proti sklepom procesnega vodstva revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 688/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Glede na relativno nizko doloceno preživnino in ugotovljene dohodke pa ni mogoce pritrditi reviziji, da ocetov dohodek ne zadošca za njegovo preživetje oziroma da je ocetovo preživetje zaradi dolocene preživnine ogroženo.

Sodba nº II Ips 356/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Kup nesteptanega ali naritega snega, ki se je nahajal na smucišcu v višini 30 do 50 cm in v površini 1,5 m x 1,5 m, je po dejanskih ugotovitvah takšna ovira, ki jo je bilo mogoce ob dobri vidljivosti na ustrezno razdaljo med smucanjem zaznati. Tudi povprecen smucar, ki se sicer lahko zanese na varno urejeno smucišce, mora smucati pazljivo in skrbno, da lahko prepreci nastanek vecje škode zaradi ovire na smucišcu, ki jo je sicer upravljalec smucišca dolžan odstraniti.

Sodba nº II Ips 442/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Služnostna pravica omogoca uresnicevanje gospodarske funkcije lastnine in je lahko vzrok za razlicne omejitve lastninske pravice drugega.

Sklep nº I R 17/2002 of Civilni oddelek, February 21, 2002

V primeru, ko je sodnik, ki je izdal sklep o disciplinskem kaznovanju, sodnik krajevno pristojnega pritožbenega sodišca, nastane situacija, ko ni primerno, da pritožbo rešuje to sodišce.

Sodba nº II Ips 318/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Tožeca stranka je v svoji vlogi, ki je bila poslana na sodišce 15.05.2000, predlagala zaslišanje price I. G. Ta je 30.05.2000 sodišcu sporocila, da se glavne obravnave ne more udeležiti in je v dveh odstavkih kratko napisala, kaj ji je o stvari znano. Tožeca stranka je nato na glavni obravnavi dne 16.06.2000 umaknila predlog za zaslišanje price I. G. in ni predlagala, naj sodišce prebere vsaj njeno pisno izjavo. Ker torej tožeca stranka ni predlagala dokaza s pisno izjavo, je sodišce prve sto...

Sklep nº II Ips 517/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Med postopkom ocenjena drugacna vrednost, pa ceprav narejena po pozivu sodišca, ne more vplivati na vrednost spornega predmeta, kadar gre za denarni zahtevek. Celotna vrednost spornega predmeta (celo seštevek po tožbi in nasprotni tožbi!) ne dosega mejne vrednosti za dovoljenost revizije, zato ta ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 183/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Za pravilno uporabo dolocbe 219. clena ZOR je treba ugotoviti vec okolišcin: pravico oseb, vkljucenih v to razmerje do imetništva stvari (najpogosteje lastninsko oziroma solastninsko pravico), uporabo stvari po drugi osebi na nacin, ki (delno ali v celoti)

Sklep nº II Ips 224/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Ce je bilo ugotovljeno, da so bila vlaganja v tožencevo nepremicnino izvršena na podlagi vsaj dveh dogovorov, bi sodišci morali najprej ugotoviti njuno vsebino, in ugotoviti, kakšne pravice in obveznosti, predvsem pa za katero od strank, iz njiju izhajajo. Šele potem bi bilo mogoce oceniti in presoditi pomen ostalih okolišcin v zvezi z vlaganji v nepremicnino.

Sodba nº II Ips 347/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Republika Slovenija je pasivno legitimirana v pravdi zaradi povrnitve škode, nastale tožniku med obveznim služenjem vojaškega roka leta 1985 v takratni JLA, in sicer na podlagi dodatne dejanske in pravne podlage v primerjavi s tisto, ki je veljala za nekdanjo skupno državo. Nova podlaga temelji na dejstvu osamosvojitve in takrat sprejetih osamosvojitvenih aktih. Pred osamosvojitvijo zastaranje proti njej ni moglo zaceti teci in zato tudi ni moglo priti do pretrganja zastaranja. Ker pa je od n...

Sodba nº II Ips 381/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Cakanje na odškodnino ni posebna oblika nepremoženjske škode, za katero bi se številcno opredeljeno odmerila posebna odškodnina. Je le okolišcina, ki jo sodišce po ustaljeni sodni praksi ne upošteva v vsakem primeru, temvec izjemoma, kadar gre za posebne okolišcine, ki to upravicujejo. Med take okolišcine spada predvsem dolgotrajnost postopka. V obravnavani zadevi je od vložitve tožbe do izdaje sodbe sodišca prve stopnje preteklo le dobri dve leti in torej ne gre za izjemne okolišcine. Neutem...

Sodba nº II Ips 397/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Tožnik je v prepozni dopolnitvi pritožbe navajal nova dejstva in ponujal nove dokaze, s tem pa je uveljavljal tudi nove pritožbene razloge. To po izteku pritožbenega roka ni vec mogoce. Poleg tega pa so se v dopolnitvi pritožbe zatrjevana nova dejstva in ponujeni novi dokazi po samih tožnikovih trditvah nanašali na situacijo, do katere naj bi prišlo po izdaji sodbe sodišca prve stopnje. Ker se izrek sodbe sodišca prve stopnje nanaša na dejansko in pravno situacijo v casu izdaje te sodbe, sodi...

Sodba nº II Ips 360/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Varstvo in nadzorstvo živali po pravnem pravilu 1320 bivšega ODZ morata biti taka, da je v bistvu onemogoceno, da bi žival koga poškodovala. Nadzorovanje mora biti prilagojeno konkretnim in predvidljivim situacijam. Do škodnega dogodka je prišlo v toženkini prisotnosti, toženka bi ga lahko predvidela in bi morala ustrezno ukrepati, pa ni. Gospodar mora psa obvladati.

Sodba nº II Ips 334/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Odškodninsko pravo daje pravico do denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki izvira iz oškodovane osebe (neposredni oškodovanci.

Sklep nº I Up 414/2001 of Upravni oddelek, February 21, 2002

Ker pri umrli fizicni osebi gre za posledicno nesposobnost biti stranka, odvetnik kljub pooblastilu ni mogel vložiti pritožbe v imenu pokojne osebe. Ker pa tudi po naknadnem pozivu sodišca odvetnik ni sporocil imen tožnicinih dedicev in s tem niso bile odpravljene pomanjkljivosti, ki jih je imela pritožba ob vložitvi, takšne pritožbe pa ni zavrglo v predhodnem postopku že sodišce prve stopnje, jo je kot nedovoljeno, glede na dolocbe 3. odstavka 343. clena in 1. tocke 365. clena ZPP/99 v zvezi...

Sodba nº I Up 237/2001 of Upravni oddelek, February 21, 2002

Mejaš ima sicer v lokacijskem postopku pravico udeleževati se postopka (49. clen ZUP), vendar lahko varuje svoje koristi le v okviru pogojev, ki jih doloca lokacijska dokumentacija. Ugovor osoncenosti, ki ni med temi pogoji, ne more biti podlaga za izpodbijanje lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº I Up 892/2001 of Upravni oddelek, February 21, 2002

Ce komasacijski udeleženec v komasacijskem postopku ne izpodbija nobene konkretne ugotovitve in zahteva le vracilo svojih zemljišc, s svojo zahtevo za vracilo istih, v komasacijski sklad vloženih zemljišc, ne more uspeti.

Sodba nº I Up 1019/2001 of Upravni oddelek, February 21, 2002

Ce je premoženje nacionaliziranega podjetja na podlagi sporazuma med pravnim prednikom zavezanega podjetja in SO prešlo na zavezano podjetje, potem je tožena stranka pravilno uporabila dolocbe 51. clena ZDen o tem, kdo je denacionalizacijski zavezanec.

Sodba nº I Up 638/2000 of Upravni oddelek, February 21, 2002

Tožnica z dokazi, ki jih je predložila v postopku, ni dokazala uveljavljenega statusa taborišcnice.

Sodba nº I Up 889/2000 of Upravni oddelek, February 21, 2002

Tožnikov ugovor v pritožbi, da je revizijski rok potekel, še predno je bilo o reviziji odloceno, izkazuje tožnikov pravni interes za pritožbo, ceprav je že s tožbo uspel.

Sodba nº I Ips 148/97 of Kazenski oddelek, February 21, 2002

Glede na opis kaznivega dejanja, ki naj bi ga obsojenec storil in glede na njegov zagovor ter razloge prvostopenjske sodbe je podan precejšen dvom o tem, da naj bi obsojenec organiziral oborožen upor ali v njem sodeloval, organiziral ali pomagal, da se organizirajo oborožene tolpe ali njihovo vpadanje na ozemlje države z namenom izvrševati dejanja iz 2. clena ZKLD, ali da je vstopil v skupino, organizirano ali oboroženo za izvrševanje takih dejanj. Vrhovno sodišce je zato razveljavilo izpodbi...

Sodba nº I Ips 40/2002 of Kazenski oddelek, February 21, 2002

Obdolženemu se v sklepu o odreditvi pripora ocita obstoj utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja po 2. odstavku 311. clena KZ. To pa ne predstavlja prekoracenja pooblastil v smeri ugotavljanja kazenske odgovornosti za ocitano kaznivo dejanje.

Sodba nº I Ips 41/2002 of Kazenski oddelek, February 21, 2002

Odrejeni pripor ni pretiran poseg v pravice osebnosti in obdolženceve ustavne pravice, ker je sodišce ugotovilo sorazmerje med priporom kot posegom v ustavno zavarovano pravico do osebne svobode in težo ocitanega kaznivega dejanja glede na nacin storitve in število prepeljanih ilegalcev v smeri državne meje.

Sodba nº I Ips 245/99 of Kazenski oddelek, February 21, 2002

Golo dejstvo, da se je soobsojeni F.N. "skrival pred oblastmi" ob izostanku sleherne konkretizacije ocitkov v smislu 2. clena ZKLD, ni zakonita podlaga za uporabo 14. tocke 3. clena ZKLD glede ravnanja obsojenega J.N. ml., ki je F.N.-ju nudil zavetišce in prehrano.

Sklep nº I Ips 113/2001 of Kazenski oddelek, February 21, 2002

Sodišce prve stopnje obtožnega predloga ni vrocilo obsojencevemu zagovorniku, ni ga vabilo na glavno obravnavo, ki jo je opravilo v obdolžencevi nenavzocnosti, in mu ni vrocilo sodbe. Domneva, da se je odpovedal pravici do pritožbe, v tem primeru v razmerju do zagovornika ni mogla ucinkovati. Prvostopenjska sodba je zato postala pravnomocna šele, ko je sodišce druge stopnje odlocilo o njegovi pritožbi, ki jo je vložil, ko je izvedel za sodbo. Ker je bila zahteva za varstvo zakonitosti zoper s...

Sodba nº I Ips 52/98 of Kazenski oddelek, February 21, 2002

Ni dopustna razlaga, po kateri je sodišce v zvezi s predlogom za pregon vedno dolžno opozoriti oškodovanca na stroškovne posledice njegovega morebitnega umika. To bi poseglo v namen dolocbe 4.

Sklep nº I Ips 289/2000 of Kazenski oddelek, February 21, 2002

Zahteva za varstvo zakonitosti je nedovoljena, ker je vložena zoper sklep višjega sodišca o razveljavitvi prvostopenjske sodbe, kar je v nasprotju s 1. odstavkom 420. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 288/2000 of Kazenski oddelek, February 21, 2002

Kršitev kazenskega zakona naj bi bila podana s tem, ker je sodišce obsojenca obravnavalo kot povratnika. To stališce ni utemeljeno. Ceprav obsojenec v Sloveniji ni bil obsojen zaradi istovrstnega kaznivega dejanja, pa je bil za tako dejanje pravnomocno obsojen v Bolgariji.

Sodba nº I Ips 48/2002 of Kazenski oddelek, February 21, 2002

Zagovornica izpodbija ugotovitev o realni nevarnosti, da bi obtoženec na prostosti nadaljeval z izvrševanjem kaznivih dejanj, s cimer uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Tega z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoce uveljavljati (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 56/2002 of Kazenski oddelek, February 21, 2002

S ponujanjem drugacne dokazne ocene kot jo vsebuje glede obeh pripornih razlogov napadeni pravnomocni sklep, zahteva za varstvo zakonitosti uveljavlja zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja. Iz tega razloga pa je ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 53/2002 of Kazenski oddelek, February 21, 2002

Dejstvo, da je sodišce druge stopnje po uradni dolžnosti razveljavilo prvostopno sodbo zaradi bistvene kršitve dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP, ne nasprotuje zakljucku o obstoju utemeljenega suma, ki jo izkazuje pravnomocna obtožnica.

Sodba nº I Ips 11/98 of Kazenski oddelek, February 21, 2002

Z izpodbijanjem dejanskega stanja, kot sta ga ugotovili sodišci prve in druge stopnje, obsojenec uveljavlja razlog, iz katerega zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 134/99 of Kazenski oddelek, February 21, 2002

Uvodni del obrazložitve sodbe sodišca druge stopnje, katere vsebina je opredeljena v dolocbah 395. clena ZKP, je namenjena povzetku do takrat sprejetih odlocitev. Zato ne predstavlja razlogov, s katerimi sodišce druge stopnje presoja pritožbene navedbe.

February 20, 2002

Sodba nº II Ips 349/2001 of Civilni oddelek, February 20, 2002

Rok za uveljavljanje privatizacijskega odkupa doloca prvi odstavek 123. clena SZ, po katerem je mogoce zahtevo vložiti v dveh letih po uveljavitvi zakona. SZ je zacel veljati 19.10.1991 in je zato rok za uveljavljanje pravice do privatizacijskega odkupa potekel 19.10.1993.

Sodba nº II Ips 563/2001 of Civilni oddelek, February 20, 2002

Razglasitev oporoke je odlocilen trenutek za zacetek teka zastaralnega roka po 61. clenu ZD. Nadaljnja dejanja zapušcinskega sodišca na to ne vplivajo, tako tudi ne napotitev na pravdo po 210. clenu ZD.

Sodba nº II Ips 313/2001 of Civilni oddelek, February 20, 2002

Za presojo pravic in obveznosti iz pogodbe o posredovanju ni pomembno, na kakšen nacin posrednik izpolni svojo obveznost, da si prizadeva najti in spraviti v stik z narociteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe (813. clen ZOR). Interesenta za pogajanje za narocitelje lahko poišce na primer preko pismenih, radijskih ali drugih oglasov, z neposrednimi stiki ali pa tudi preko tretjih oseb, kakor se je to zgodilo v obravnavanem primeru.

Sklep nº I R 12/2002 of Civilni oddelek, February 20, 2002

Dejstvo, da je tožnik mož sodnice, ki sodi pri pristojnem sodišcu, in tožbena trditev, da je tožena stranka odgovorna za škodo, ker je padel in se poškodoval na neocišcenem poledenelem parkirišcu Okrožnega sodišca ..., sta okolišcini, ki predstavljata tehten razlog za prenos pristojnosti na drugo sodišce.

Sklep nº I R 13/2002 of Civilni oddelek, February 20, 2002

Tudi izvršilno sodišce se lahko izrece za krajevno nepristojno po uradni dolžnosti le, ce je drugo sodišce izkljucno krajevno pristojno.

Sodba nº II Ips 346/2001 of Civilni oddelek, February 20, 2002

Nacelo konsenza je varovalka pred preglasovanjem oziroma pred vsiljevanjem odlocitev vecine posamezniku. Sklep, ki ni sprejet soglasno, je neveljaven.

Sodba nº II Ips 380/2001 of Civilni oddelek, February 20, 2002

V zakonu dolocenim svojcem gre odškodnina za duševne bolecine zaradi posebno težke invalidnosti bližnjega le v tistih primerih, ko takšna invalidnost pomeni trajno stanje, ki je nastalo po koncanem zdravljenju, v izjemnih primerih pa tudi, ko je trajalo dalj casa do smrti bližnjega.

Sodba nº I Up 145/2001 of Upravni oddelek, February 20, 2002

Ker je bil postopek za ugotavljanje državljanstva RS uveden na zahtevo stranke in postopka ni bilo mogoce koncati brez njenega sodelovanja, ta pa se na poziv pristojnega upravnega organa ni odzvala kljub opozorilu na posledice, ce vloge v dolocenem roku ne bo dopolnila, je upravni organ pravilno uporabil 38. clen ZDRS in postopek za ugotovitev državljanstva ustavil.

Sodba nº I Up 193/99 of Upravni oddelek, February 20, 2002

Tožnica ne more v upravnem postopku uveljavljati statusa in pravic žrtve vojnega nasilja, ki bi sicer šle njenemu možu, ker gre za strogo osebne pravice. Ta status bi lahko uveljavljal le tožnicin mož osebno, ce bi ob uveljavitvi ZZVN še živel.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners