Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 2002

March 28, 2002

Sodba nº II Ips 428/2001 of Civilni oddelek, March 28, 2002

Sodišci prve in druge stopnje sta pravilno izhajali iz dolocb tedaj veljavnega Obcnega državljanskega zakonika oz. Codice Civile, ki sta poznala pravni institut priposestvovanja kot originalen nacin pridobitve lastninske pravice. Za priposestvovanje sta predpisovala daljše roke, ki so bili kasneje skrajšani na podlagi nacelnega pravnega mnenja Zveznega vrhovnega sodišca, tako da je bila skrajšana priposestvovalna doba za pridobitev nepremicnine na 20 let (nacelno pravno mnenje z dne 4.4.1960,...

Sklep nº I R 24/2002 of Civilni oddelek, March 28, 2002

Po 67. clenu ZPP lahko vrhovno sodišce na predlog stranke ali pristojnega sodišca doloci drugo stvarno pristojno sodišce, da postopa v zadevi, ce je ocitno, da se bo tako lažje opravil postopek, ali ce so za to drugi tehtni razlogi. Iz navedenega izhaja, da sodišce lahko doloci, naj v zadevi odloca drugo sodišce, ki ima enake pristojnosti, le na drugem obmocju. Nobenih razlogov pa ni, da bi vrhovno sodišce, ki po 37. clenu ZPP odloca o pritožbah zoper odlocbe višjih sodišc, o revizijah in zah...

Sklep nº II Ips 485/2001 of Civilni oddelek, March 28, 2002

Tožeca stranka je navedla vrednost spornega predmeta v višini 500.00O SIT. Ker tako ta vrednost ne presega prej omenjene meje, pomeni, da je tožeca stranka vložila revizijo zoper odlocbo sodišca, zoper katero je po zakonu ni mogoce vložiti (drugi odstavek 374. clena v zvezi s cetrtim odstavkom 384. clena ZPP).

Sklep nº II Ips 95/2001 of Civilni oddelek, March 28, 2002

Za vracanje premoženja, zaplenjenega v kazenskih postopkih, ki so bili pravnomocno koncani do 31.12.1958, so se uporabljale dolocbe ZDen na podlagi njegovega 92. clena, ki pa je bil razveljavljen z odlocbo Ustavnega sodišca (U-I-10/92). Sama razveljavitev ni vplivala na utemeljenost denacionalizacijskih zahtevkov (vštevši zavarovanje iz 88. clena ZDen) v primerih, ko so upravicenci zahtevali namesto v denacionalizacijskem postopku vrnitev v sodnem postopku po dolocbah ZIKS. To tudi ni vplival...

Sklep nº II Ips 124/2002 of Civilni oddelek, March 28, 2002

Tista pravdna stranka, ki ima sama (ali njen zakoniti zastopnik) opravljen pravniški državni izpit, sme sama vložiti revizijo.

Sodba nº I Up 573/99 of Upravni oddelek, March 28, 2002

Ce drugi roditelji, ki z otrokom ne živi, ne soglaša s predlagano spremembo osebnega imena mladoletnega otroka, o spremembi v skladu z dolocbo 4. odstavka 7. clena ZOI odloci organ, pristojen za socialno skrbstvo.

Sodba nº I Up 1004/2001 of Upravni oddelek, March 28, 2002

Premoženje, ki je bilo podržavljeno na podlagi 7.a clena ZNZGP je po dolocbi 8. tocke 3. clena s tem izrecno izkljuceno iz denacionalizacije. V postopku denacionalizacije ni mogoce presojati zakonitosti pravnomocnega upravnega akta, s katerim je bilo podržavljenje izvršeno.

Sodba nº I Up 825/2000 of Upravni oddelek, March 28, 2002

Tožniku, ki je bil nasilno pregnan s svojega doma, je mogoce priznati uveljavljeni status begunca in pravice šele od uveljavitve novele Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-D), s katero je bil razširjen krog upravicencev tudi na osebe, ki so bile med vojno nasilno pregnane s svojega doma, ne glede na to, da je zahtevo vložil pred uveljavitvijo novele.

Sodba nº I Up 325/2001 of Upravni oddelek, March 28, 2002

Ker je tožnik izkoristil v Mirovni pogodbi z Italijo predvideno možnost opcije za italijansko državljanstvo, ni nikoli postal državljan FLRJ.

Sklep nº I Up 1095/2001 of Upravni oddelek, March 28, 2002

Pisno soglasje, ki je bilo dano izven upravnega postopka, ne more nadomestiti sodelovanja stranke v upravnem postopku.

Sklep nº I Up 368/2002 of Upravni oddelek, March 28, 2002

Zgolj z neizkazano navedbo, da je blokada žiro racuna nastala le na podlagi izpodbijane davcne odlocbe, ni izkazana grozeca vecja nepopravljiva škoda.

Sodba nº I Ips 83/2002 of Kazenski oddelek, March 28, 2002

Z dolocbami, ki urejajo odrejanje javljanja na policijski postaji in omogocajo ponovno odreditev pripora v primeru kršitve tega ukrepa, ni predpisano, da je pred odlocitvijo o ponovni odreditvi pripora zaslišanje obtoženca obligatorno.

Sodba nº I Ips 19/2001 of Kazenski oddelek, March 28, 2002

Ker sodišce v kazenskem postopku ob ugotavljanju dejstev upošteva nacelo proste presoje dokazov, to pomeni, da ob presoji, ali je podano kakšno dejstvo ali ne, ni vezano na nobena posebna formalna dokazna pravila in ne z njimi omejeno (1. odstavek 18. clena ZKP). Sodišce lahko zato za ugotovitev dejstva, ki je obtožencu v škodo, upošteva tudi njegov zagovor in zagovor soobtoženca.

Sodba nº I Ips 41/2000 of Kazenski oddelek, March 28, 2002

Pravna kvalifikacija dejanja, za katerega je bil M.K. obsojen v Avstriji, je bila po slovenski zakonodaji opredeljena po 3. odstavku 168. clena KZ-77 z zagroženo kaznijo najmanj 5 let zapora ali z zaporom 20 let, medtem ko je bila v avstrijskem KZ v 1. odstavku 143. clena zagrožena kazen zapora od 5 do 15 let za enako kaznivo dejanje. Obvezna obramba pri prvem zaslišanju je bila pri nas vezana na zagroženo kazen 20 let zapora, ker pa je bila za obravnavano kaznivo dejanje po avstrijskem KZ pr...

Sodba nº I Ips 236/2000, I Ips 263/2000, I Ips 268/2000 of Kazenski oddelek, March 28, 2002

Z opisom, da sta obsojenca oškodovanko prisilila k spolnemu obcevanju tako, da sta ji vsilila spolni odnos, ceprav se je temu upirala z odrivanjem z rokami in z nogami oziroma s kricanjem ter jokanjem, je v zadostni meri opredeljena prisila obsojencev kot znak kaznivega dejanja posilstva po 1. in 2. odstavku 100. clena KZ-77.

Sodba nº I Ips 86/2002 of Kazenski oddelek, March 28, 2002

Pomisleki v ugotovljene dejanske zakljucke v napadenih sklepih o poteku obdolžencevega izmikanja tako upnikom kot posledicno državnim organom predstavljajo nestrinjanje z ugotovljenim dejanskim stanjem, ki po dolocbi 2. odstavka 420. clena ZKP ni predmet reševanja z zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 252/99 of Kazenski oddelek, March 28, 2002

Le zato, ker je pri zaslišanju pric sodeloval tolmac za srbski jezik, ceprav obsojencev zagovornik meni, da bi moral sodelovati tolmac za albanski jezik, ne pomenijo izpovedbe navedenih pric nedovoljen dokaz. Nacelo namrec je, da se stranke oziroma drugi subjekti v postopku seznanijo z vsebino procesnih dejanj v jeziku, ki ga poznajo, ce to ni jezik, v katerem tece postopek.

Sodba nº I Ips 193/99 of Kazenski oddelek, March 28, 2002

Ker je v pravnomocni sodbi v skladu z dolocilom 7. odstavka 364. clena ZKP navedeno, iz katerih razlogov sodišce ni ugodilo dokaznim predlogom, ni podana bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sklep nº III Ips 24/2002 of Gospodarski oddelek, March 28, 2002

Pritožba, ki jo je vložil pooblašceni odvetnik pravne osebe, ki je zaradi izbrisa iz sodnega registra prenehala obstajati, ni dovoljena.

March 27, 2002

Sklep nº I R 26/2002 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Ker je denarno kazen stranki izrekel sodnik višjega sodišca (kot dodeljeni sodnik na okrajnem sodišcu), je ta okolnost tehten razlog, ki utemeljuje prenos pristojnosti za reševanje pritožbe zoper sklep o denarni kazni na drugo sodišce.

Sodba nº II Ips 405/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Oškodovanci, ki so dosegli oprostitev obtožbe za kaznivo dejanje, v revizijskem postopku na podlagi Zakona o popravi krivic (ZPKri, Ur. l. RS, št. 59/96), imajo pravico do povrnitve škode, pravico do rehabilitacije in druge pravice, ki jih po dolocbah 538. do 546.

Sklep nº II Ips 462/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Nalog za izpraznitev poslovnih prostorov lahko ostane v veljavi le, ce se potrdijo z 28. clenom ZPSPP predpisane predpostavke. Med drugim mora biti ugotovljeno, da je bil toženec ob izdaji izpraznitvenega naloga res v zamudi s placilom najemnine.

Sodba nº II Ips 597/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Dokler pa razlastitveni odlocbi ni odvzeta veljavnost (in torej obstaja), ne more biti podana pravna podlaga za vrnitev razlašcene nepremicnine razlašcencu (ne po dolocbah ZRPPN ali sedaj ZSZ in ne po ZTLR).

Sodba nº II Ips 443/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Ker je po dolocilu 33. clena ZD pravilo, da se v tem clenu naštete stvari izlocijo v korist v zakonu navedenih zapustnikovih svojcev, je na tistem, ki meni, da ni podlage za izlocanje, dokazno in trditveno breme.

Sodba nº II Ips 486/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Okolišcine, da je bila toženka pooblašcena za podpis menice za izdajatelja, ni ovira, da v lastnem imenu sprejme akcept. Pravni položaj je podoben, kot ce direktor družbe, ki s svojim podpisom kot zakoniti zastopnik sprejema obveznosti za družbo, v lastnem imenu kot porok jamci za te obveznosti.

Sklep nº I R 28/2002 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Ker je B. B. dolgoletni delavec Okrajnega sodišca v Mariboru, oziroma prej tedanjih sodišc v skladu z vsakokratno zakonsko ureditvijo, so za pravdno zadevo zoper njega podani razlogi po 67. clenu Zakona o pravdnem postopku za prenos pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišce.

Sodba nº II Ips 521/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Pri igri otrok na toboganu ni bilo zagotovljeno varstvo pred padci. Gre za opustitev, zaradi katere v danih okolišcinah delavki zavarovanca tožene stranke nista ravnali tako, kot je bilo treba (170. clen ZOR).

Sodba nº I Up 357/2002 of Upravni oddelek, March 27, 2002

Tožnik, ki je prišel iz ZR Jugoslavije, kamor se je priselil v letu 1999 iz Prištine, po lastnih izjavah v ZRJ ni bil preganjan zaradi rasnih, verskih ali politicnih razlogov in se tja lahko tudi vrne, ne izpolnjuje pogojev iz 2. in 3. odstavka 1. clena ZAzil za priznanje azila.

Sodba nº I Up 230/2001 of Upravni oddelek, March 27, 2002

Denacionalizacija stavbnega zemljišca v korist upravicenca ni možna, ce je pravica uporabe na tem zemljišcu s pravnim poslom prešla na drugo osebo.

Sklep nº I Up 353/2002 of Upravni oddelek, March 27, 2002

Pavšalno zatrjevanje financne škode ne pomeni verjetnega izkaza hujših škodljivih posledic. Morebitna izguba bodocega dohodka ali izgubljeni dobicek ni škoda, ki bi jo lahko šteli za hujše škodljive posledice.

March 26, 2002

Sklep nº VIII Ips 143/2001 of Delovno-socialni oddelek, March 26, 2002

Kadar vec tožnikov z eno tožbo uveljavlja zahtevke, ki temeljijo na istovrstni dejanski in pravni podlagi, se dovoljenost revizije ocenjuje po vrednosti zahtevka vsakega tožnika posebej. Pravica do revizije nobene od pravdnih strank ne more biti pridobljena le zato, ker so tožece stranke tožbo vložile skupaj (z eno tožbo).

Sodba nº VIII Ips 149/2001 of Delovno-socialni oddelek, March 26, 2002

Odpravnina trajno presežnim delavcem po svojem temeljnem namenu ni odškodninske narave. Pravica do odpravnine in njeno višino doloca zakon in jo je dolžan izracunati in izplacati delodajalec sam na podlagi njemu znanih podatkov o placi delavca in trajanju zaposlitve.

Sodba nº VIII Ips 152/2001 of Delovno-socialni oddelek, March 26, 2002

Glede na naravo dela in nacin opravljanja dela, odsotnost z dela ne pomeni vedno le odsotnost z delovnega mesta oziroma iz pisarne v prostorih delodajalca. Kadar prisotnost na delovnem mestu ni nujni pogoj za opravljanje dela, je kot odsotnost z dela mogoce razumeti tudi ravnanje delavca, ki dela ni opravljal po dogovoru z nadrejenimi ali ga sploh ni opravljal.

Sodba nº VIII Ips 156/2001 of Delovno-socialni oddelek, March 26, 2002

Dokler delavec ni seznanjen z mnenjem zdravniške komisije, da mu je bolniški stalež zakljucen, ni mogoce trditi, da je z dela izostal neupraviceno. Zato zgolj sklicevanje na mnenje zdravniške komisije, brez ugotovitve, kdaj je delavec zanjo izvedel, ne pomeni, da je delodajalec dokazal obstoj resnega razloga za prenehanje delovnega razmerja.

Sklep nº VIII Ips 122/2001 of Delovno-socialni oddelek, March 26, 2002

Pravici stranke, da se v postopku izjavi, na drugi strani odgovarja obveznost sodišca, da vse navedbe stranke vzame na znanje, da pretehta njihovo pomembnost ter da se do tistih navedb, ki so za odlocitev bistvenega pomena, v obrazložitvi sodbe tudi opredeli.

Sklep nº VIII Ips 155/2001 of Delovno-socialni oddelek, March 26, 2002

Niso podani pogoji za ugotovitveno tožbo po dolocbi 187. clena ZPP-77, ce je v njej tožnik, ki ni bil v delovnem razmerju, zahteval, da sodišce ugotovi, da predlog pogodbe o zaposlitvi ni v skladu z zakonom in Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Posebni predpisi s podrocja delovnih razmerij ne dolocajo, da je v takšnih primerih ugotovitvena tožba dovoljena. Tožnik tudi ne izkazuje pravnega interesa za takšno tožbo, kar izhaja iz nacela svobode sklepanja delovnih razmerij (49. in 7...

Sklep nº VIII Ips 125/2001 of Delovno-socialni oddelek, March 26, 2002

Z dolocbo 34. clena ZZVZZ je predpisana izjema glede uživanja pravice zavarovanca do nadomestila place. Po 2. odstavku tega zakonskega dolocila zavarovancu ta pravica ne preneha z zakljuckom zdravljenja oziroma povrnitvijo delovne zmožnosti, temvec mu gre do dneva pravnomocnosti oziroma dokoncnosti dolocbe ZPIZ o ugotovitvi invalidnosti.

Sodba nº VIII Ips 119/2001 of Delovno-socialni oddelek, March 26, 2002

Okolišcine, povezane ne le z delovanjem in delovnim podrocjem organizacije, temvec tudi z njenimi statusnimi spremembami ali odlocitvami, ki jih je šteti za potrebne v delovnem procesu in s tem kot pravno podlago za razporejanje delavcev, imajo naravo pravnega standarda.

Sodba nº VIII Ips 118/2001 of Delovno-socialni oddelek, March 26, 2002

Tožena stranka s pogodbami o zaposlitvi za dolocen cas prakticno ni nadomešcala samo delavca z navedbo njegovega imena in priimka, ampak delavca na delovnem mestu voznik avtobusa. Pri tem je bilo glede na organizacijo dela manj pomembno katerega delavca je nadomešcala, bolj pomembno je bilo, da je šlo za nadomešcanje zaradi zdravstvenega stanja zacasno odsotnega delavca. Tako sklepanje pogodb o zaposlitvi za dolocen cas zato ni bilo v nasprotju z dolocili 17. clena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 106/2001 of Delovno-socialni oddelek, March 26, 2002

Izpolnitev pogoja zadnjega zavarovanja je namrec predpostavka za uveljavitev pravice do invalidske pokojnine, ki se praviloma pridobi z dnem, ko so izpolnjeni pogoji, doloceni z zakonom. Pravice kot instituti materialnega prava se uveljavljajo z vložitvijo zahtevka pri zavodu. V postopku pri zavodu pa se lahko uveljavijo le, ce so izpolnjeni doloceni pogoji.

Sodba nº VIII Ips 111/2001 of Delovno-socialni oddelek, March 26, 2002

Z izpodbijanim obvestilom je bilo samo doloceno (odrejeno) opravljanje drugih opravil v okviru njegovega delovnega mesta. Za tako odredbo pa ni potrebno izpolnjevanje nobenih dodatnih pogojev in posebnih razlogov, saj je dolocitev drugih opravil odvisna samo od potreb službe, njene organizacije dela in kadrovskih možnosti.

March 22, 2002

Sklep nº I Up 302/2002 of Upravni oddelek, March 22, 2002

Zgolj pavšalno zatrjevanje morebitnih bodocih dogodkov in sklicevanj na dolgotrajnost sodnih postopkov ne morejo biti podlaga za dejanski zakljucek o tem, da je podana verjetnost nastanka hujših škodljivih posledic.

March 21, 2002

Sodba nº II Ips 336/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2002

Kadar je zemljišce, ki se zaradi gradnje avtoceste razlašca, pridobilo status nezazidanega stavbnega zemljišca že pred izdajo Uredbe Vlade RS o lokacijskem nacrtu za avtocesto, je razlastitveni upravicenec dolžan lastniku zagotoviti drugo enakovredno nepremicnino ali pa placati odškodnino po cenitvi za nezazidljivo stavbno zemljišce.

Sklep nº II Ips 566/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2002

Sklep, s katerim pritožbeno sodišce ugodi pritožbi, v izpodbijanem delu razveljavi sodbo sodišca prve stopnje, ter zadevo vrne temu sodišcu v novo odlocanje, ni sklep, s katerim se postopek pravnomocno konca. Zato revizija proti takemu sklepu ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 423/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 406/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2002

Razpolaganje enega od zakoncev s posameznimi stvarmi iz skupnega premoženja, nima za posledico nicnosti (52. in 54. clen ZZZDR).

Sodba nº II Ips 374/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2002

Ugovor, da sodišci nista v zadostni meri upoštevali poteka casa od škodnega dogodka do izdaje prvostopenjske sodbe, ni utemeljen.

Sodba nº II Ips 652/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2002

Izvajanje manevra obracanja vozila, za katerega je tožnik vedel, da ne deluje brezhibno, na zelo prometni cesti, brez dvoma predstavlja zelo neprevidno in nepremišljeno ravnanje voznika takega vozila. Zato revizijsko sodišce glede pravne pravilnosti odlocitve, da je tožnik do 25 odstotkov soprispeval k temu, da je prišlo do škodnega dogodka in nastanka škode, nima nobenih pomislekov. Konkretna revizijska trditev toženke, da bi morali sodišci pri odmeri višine odškodnine upoštevati merila, ki ...

Sodba nº I Up 142/2001 of Upravni oddelek, March 21, 2002

Pravica uporabe stavbnega zemljišca je prenehala z odlocbo obcine L. iz leta 1974, na podlagi Zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljišcem (Ur.l. SRS, št. 27/72) in je razlašcencem pripadala pravicna odškodnina po Zakonu o razlastitvi. Pravica uporabe je tako prenehala na podlagi predpisa, ki ni naveden v ZDen.

Sodba nº I Up 229/2001 of Upravni oddelek, March 21, 2002

Ce kmetijskih zemljišc, ki ležijo v kompleksu, zaradi zakonskih ovir ni mogoce vrniti v naravi, se ugotovi solastninska pravica.

Sodba nº I Up 303/2001 of Upravni oddelek, March 21, 2002

Ker je bilo v postopku ugotovljeno, da je investitor lastnik zemljišca, na katerem se dovoljuje postavitev garaže, kar izhaja iz zemljiškoknjižnega izpiska, ni podlage za prekinitev postopka samo zato, ker je tožnica v postopku zatrjevala, da ima na zemljišcu služnost, pri cemer obstoja služnosti ni izkazala in ugotovitve služnosti v sodnem postopku niti ni zahtevala.

Sodba nº I Up 95/99 of Upravni oddelek, March 21, 2002

Pri presoji, ali je kakšen znak primeren za razlikovanje blaga oz. storitev, se glede na dolocbo drugega odstavka 18. clena ZIL upoštevajo vse okolišcine, zlasti pa cas in obseg njegove dotedanje uporabe v blagovnem prometu oz. prometu storitev v Republiki Sloveniji.

Sklep nº I Up 100/2000 of Upravni oddelek, March 21, 2002

Ce je bilo zemljišce v casu odlocanja že pozidano na podlagi pravnomocnega lokacijskega dovoljenja, obnova postopka za izdajo lokacijskega dovoljenja za gradnjo stanovanjske hiše kot celote pa ni bila uvedena, v obnovljenem postopku zaradi spremembe lokacijskega dovoljenja za odlocitev ni bistvena le okolišcina, da je bilo konkretno zemljišce pred zazidavo v obmocju, kjer gradnja ni dopustna.

Sodba nº I Up 126/2001 of Upravni oddelek, March 21, 2002

S tem, ko je prišlo do spremembe pravne osebe v zasebni lasti v Državni zavod, njeno premoženje pa v splošno ljudsko premoženje, je bila pretrgana pravna kontinuiteta, zato Državni zavod ni pravni naslednik te pravne osebe.

Sodba nº in sklep I Up 140/2001 of Upravni oddelek, March 21, 2002

Stroški leasinga za osebno vozilo se kot odbitna postavka priznajo le, ce je vozilo neposreden pogoj za opravljanje zavezanceve dejavnosti.

Sodba nº I Up 227/2001 of Upravni oddelek, March 21, 2002

Upravni organ ne presoja zakonitosti akta o podržavljenju, temvec ugotavlja, ali je podana podlaga za denacionalizacijo, pri cemer najprej ugotovi, ali so podani pogoji za uvedbo postopka po ZDen.

Sodba nº I Up 190/2001 of Upravni oddelek, March 21, 2002

Postopek denacionalizacije se uvede na zahtevo stranke. Stranka, ki je zahtevala uvedbo postopka, je torej tak postopek povzrocila. Zato ni utemeljeno njeno sklicevanje na dolocbo 2. odstavka 114. clena ZUP za povrnitev stroškov postopka.

Sklep nº I Up 1156/2001 of Upravni oddelek, March 21, 2002

Sodišce prve stopnje bi moralo svojo odlocitev opreti na vrednotenje podržavljenega premoženja v casu podržavljenja in ob upoštevanju njegove sedanje vrednosti oziroma navesti, katere cenitve in vrednosti je primerjalo med seboj ter jih uporabilo za svojo odlocitev. Sodba v tem delu nima razlogov in se zato ne more preizkusiti.

Sodba nº I Up 465/2001 of Upravni oddelek, March 21, 2002

Višina dohodnine in davkov, ki se od nje odštejejo, se ugotavlja po predpisih, ki veljajo na dan 1.1. tistega leta, za katero se dohodnina odmerja, ce z ZDoh ni drugace doloceno.

Sodba nº Kp 1/2002 of Kazenski oddelek, March 21, 2002

Odsotnost vozniških izkušenj, nepravilne namestitve pnevmatik, ki so na mokri cesti še dodatno destabilizirale vozilo, in nepoznavanje predmetnega ovinka govorijo v prid zakljucku, da bi se obdolženec moral in tudi mogel zavedati, da zaradi neprilagojene hitrosti lahko pride do nesrece.

Sodba nº I Ips 70/99 of Kazenski oddelek, March 21, 2002

Sodišce naj bi kršilo dolocbo 327. clena ZKP, ker da je prico, ki je bila zaslišana medtem, ko je bil obsojenec zacasno odstranjen iz sodne dvorane, takoj po zališanju odpustilo, ne da bi obsojencu omogocilo, da bi ji postavil vprašanja. Navedena kršitev ni podana, saj niti zagovornik niti obsojenec, ki je bil po 320. clenu ZKP med drugim opozorjen, da sme pricam postavljati vprašanja, nista zahtevala, da sodišce prico pozove v sodno dvorano, da bi ji postavila vprašanja.

Sodba nº I Ips 222/98 of Kazenski oddelek, March 21, 2002

Ker je zahteva za varstvo zakonitosti samostojno izredno pravno sredstvo, se sodišce po 1. odstavku 424. clena ZKP pri odlocanju o njej omeji le na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje vložnik. Glede na to pa mora dolocno opredeliti, katere so tiste okolišcine, ki utemeljujejo ocitek, da je podana zatrjevana bistvena kršitev dolocb postopka.

Sodba nº I Ips 197/99 of Kazenski oddelek, March 21, 2002

Nekatera od dejanj velike tatvine že po kriteriju, ki zadeva neposredno casovno povezanost z dejanji, ki jih je pravnomocna sodba opredelila kot nadaljevano kaznivo dejanje, ter ob upoštevanju, da so nekatera od njih bila storjena v sostorilstvu z razlicnima osebama, ne izpolnjujejo vseh elementov, ki bi omogocili zakljucek, da skupaj z dejanji, navedenimi v zahtevi za varstvo zakonitosti, tvorijo nedeljivo življenjsko celoto. Sodišce je zato ravnalo pravilno, ko jih ni pravno opredelilo kot ...

Sklep nº I Ips 75/2002 of Kazenski oddelek, March 21, 2002

Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper sklep o stroških pred pravnomocno koncanim kazenskim postopkom, ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 150/2001 of Kazenski oddelek, March 21, 2002

Konstrukcija nadaljevanega kaznivega dejanja v primerih osebnih kaznivih dejanj je praviloma izkljucena in naceloma velja, da je toliko kaznivih dejanj, kolikor je oškodovancev. Izjemoma je mogoca le, ko je podana identicnost oškodovanca. Ce pa gre za t.i.

Sodba nº I Ips 82/99 of Kazenski oddelek, March 21, 2002

S tem ko izpodbijani sodbi govorita o uporabljenem situacijskem nacrtu, pod cemer je mogoce razumeti edino original te listine, iz nacrta v spisu pa je razvidno, da je bila uporabljena njegova fotokopija, je podano precejšnje nasprotje med razlogi sodbe o lastnosti listine in listino samo. To nasprotje pa se nanaša na odlocilno dejstvo, to je, ali fotokopija sploh izpolnjuje kriterije javne listine ali pa gre za navadno listino (11. tocka 1. odstavka 371. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 67/99 of Kazenski oddelek, March 21, 2002

Ocena okolišcin, ki govori v prid izreku pogojne obsodbe, sodi na podrocje ugotavljanja dejanskega stanja. Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 156/99 of Kazenski oddelek, March 21, 2002

Z izvajanjem odrejenih ukrepov iz 1. odstavka 150. clena ZKP zoper obsojenca A.B. in M.G. je bil kot udeleženec pri izvrševanju kaznivega dejanja odkrit tudi obs. R.B. Ceprav zanj ni bila izdana posebna odredba za izvajanje teh ukrepov, je glede na vsebino odredb, s katerima so bile zajete tudi do takrat neugotovljene osebe, bilo mogoce na zakonit nacin izvajati odrejene ukrepe tudi zoper obsojenca.

Sodba nº I Ips 218/98 of Kazenski oddelek, March 21, 2002

S tem ko sodišce povabi lececega zdravnika in ga pred zaslišanjem pouci, da je oprošcen dolžnosti pricanja in na kateri podlagi, ga razreši dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti. Na izpovedbo take price, ki se odloci, da bo pricala, je mogoce opreti sodno odlocbo in ne gre za dokaz, ki bi ga sodišce na podlagi 83. clena ZKP moralo izlociti iz spisa.

Sodba nº I Ips 30/2002 of Kazenski oddelek, March 21, 2002

Ker je bila oškodovanka tudi po polnoletnosti odvisna od staršev, torej tudi od obsojenca, saj je živela doma in so jo starši preživljali, so v ravnanju obsojenca, ceprav izvršenem po hcerkini polnoletnosti, podani vsi znaki kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja po 2. odstavku 184. clena KZ.

Sodba nº I Ips 94/98 of Kazenski oddelek, March 21, 2002

Ce storilec namenoma ustvari položaj, v katerem pod pretvezo silobrana ali kakšnega drugega razloga izkljucitve protipravnosti drugega poškoduje ali mu vzame življenje, gre za zlorabo pravice do silobrana. V takem primeru ostaja povzrocitev prepovedane posledice protipravna.

Sklep nº VIII R 1/2002 of Delovno-socialni oddelek, March 21, 2002

Okolišcina, da se v opredelitvi tožnicinih delovnih obveznosti lektorja ne omenja predelava avtorskih del, na znacaj spora ne vpliva. Tega opredeljuje trditvena in pravna podlaga, iz katerega spor izhaja.

Sodba nº III Ips 19/2002 of Gospodarski oddelek, March 21, 2002

Prenos predmeta najema na drugega najemodajalca ni odstop pogodbe po 145. clenu ZOR. Zato za njegovo veljavnost ni potrebna privolitev najemnika. Na nicnost po uradni dolžnosti pa pazi sodišce samo v okviru, v katerem se lahko sklicuje nanjo stranka. Ta pa se lahko sklicuje na nicnost samo, ce je za to zainteresirana.

Sodba nº III Ips 117/2001 of Gospodarski oddelek, March 21, 2002

Cim ene od predpostavk odškodninske obveznosti ni, ni odškodninske odgovornosti. V takšnem primeru sodišcu ni treba ugotavljati, ali so ostale tri predpostavke odškodninske obveznosti izpolnjene. Ohranjeno dokazno breme velja samo za ugotavljanje odgovornosti za škodno dejanje.

Sodba nº III Ips 126/2001 of Gospodarski oddelek, March 21, 2002

Listinske dokaze, ki jih ima in s katerimi dokazuje dejstva, ki jih zatrjuje, mora stranka sodišcu predložiti. Ne zadostuje, da se nanje samo sklicuje in caka, da jo sodišce pozove, naj jih predloži. Nedokazanost škode izkljucuje nastanek odškodninske obveznosti.

Sodba nº III Ips 100/2001 of Gospodarski oddelek, March 21, 2002

Ce sodišce v izreku ne navede tožbenega zahtevka, o katerem odloci, preizkus sodbe ni mogoc, izrek sam pa je nerazumljiv. S tem je storjena absolutna bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka po 14. tocki drugega odstavka 339. clena ZPP.

Sodba nº in sklep III Ips 11/2002 of Gospodarski oddelek, March 21, 2002

Dovoljenje predsednika stecajnega senata za vložitev izpodbojne tožbe ni sodna odlocba. Po ZPPSL za dovoljenje ni predvidena izdaja posebnega sklepa, zato zadošca izdaja dovoljenja v obliki pisma (dopisa).

Sodba nº III Ips 118/2001 of Gospodarski oddelek, March 21, 2002

Kupec ni konkretno navedel, kateri del opreme ni pravilno deloval, zato napake niso bile pravilno grajane. Kupec zato ne more uveljavljati ugovorov zaradi obstoja stvarnih napak.

March 20, 2002

Sodba nº II Ips 329/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Cast in dobro ime ter svoboda izražanja sta ustavno zagotovljeni in varovani pravici, kot ima revizija nedvomno prav. Vendar je vsaka pravica omejena s pravico druge osebe, kar pomeni, da je absolutna, dokler se ne sreca z doloceno pravico druge osebe. Ob koliziji (trcenju) dveh enakovrednih pravic pa velja, da je treba tehtati, kje je tista meja, ko uveljavljanje pravice ene osebe nedopustno omejuje pravico druge osebe ali posega vanjo.

Sklep nº I R 22/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Spor o varstvu in vzgoji mladoletnih otrok je dejansko take narave, da lahko pride v njem do razkrivanja okolišcin iz osebnega in družinskega življenja, ki so zaupne narave in katerih raziskovanje je lahko otežkoceno tudi zaradi vsakodnevnih službenih stikov ene od pravdnih strank s sodniki stvarno in krajevno pristojnega sodišca. Taka narava spora o varstvu in vzgoji otrok glede na toženkin službeni položaj zato predstavlja drug tehten razlog v smislu 67. clena ZPP.

Sklep nº II Ips 447/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Sodišce zavrže revizijo, ki jo je vložila stranka sama, ce ni najpozneje v njej izkazala, da ima opravljen pravniški državni izpit.

Sodba nº II Ips 475/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Tožnica je z nepravilnim ravnanjem - neupoštevanjem navodil proizvajalca in opozorila tožene stranke - spremenila lastnost tal tako, da so prej varna tla postala drsna. Do nastanka škode ni prišlo zaradi nevarnih lastnosti tal, temvec zaradi nevarno spolzkega cistila, ki pa je bilo takšno zaradi nepravilne uporabe. Za to je odgovorna tožnica sama. V takih okolišcinah ni mogoce šteti tal za nevarno stvar.

Sodba nº II Ips 401/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Protipravnost ravnanja bivše obcine je v slabem gospodarjenju, zaradi cesar je prišlo do poškodb in celo delnega porušenja stavbe, ki je bila odvzeta z nepravnomocno in kasneje odpravljeno nacionalizacijsko odlocbo.

Sodba nº II Ips 411/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Zakonodajalec se je moral odlociti za upoštevanje na konkretni dan zatecenega stanja, da je s tem zadostil zahtevam pravne varnosti in onemogocil možnost raznih špekulacij. V obravnavani zadevi je sodišce prve stopnje ugotovilo, da do dne uveljavitve SZ nobenemu od tožnikov ni bila izdana odlocba o dodelitvi konkretnega spornega stanovanja. Po 10. cl. prej veljavnega ZSR je obcan pridobil stanovanjsko pravico na stanovanju v družbeni lastnini na podlagi pravnomocne odlocbe o dodelitvi stanova...

Sklep nº II Ips 355/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Odlocitev, vsebovana v vmesni sodbi, je odlocitev o utemeljenosti konkretnega dajatvenega zahtevka, ki ga sicer vsebuje koncna sodba. Obseg izpodbijanja in dovoljenost izrednega pravnega sredstva je zato treba presojati na enak nacin, kot bi ga stranki smeli uveljavljati proti koncni sodbi.

Sodba nº II Ips 368/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Opozoriti je treba na osnovno pravilo odškodninskega prava:

Sodba nº II Ips 465/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Sodba obravnava skladnost povzetkov listin in njihovo dejansko vsebino.

Sodba nº II Ips 306/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Med pravdnima stranka ni spora o tem, da se je tožnik poškodoval na organiziranem sprehodu, ki ga je vodil clan osebja drugotožene stranke, zato je sodišce pravilno uporabilo 154. in prvi odstavek 170. clena ZOR, po katerem drugotožena stranka odgovarja za škodo po nacelu krivde, se pravi, da je odgovorna za škodo, razen ce dokaže, da je njen delavec v danih okolišcinah ravnal tako, kot je bilo treba.

Sklep nº II Ips 451/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Po 39. clenu ZPP je za zagotovitev pravice do revizije odlocilna vrednost spornega predmeta in ker je tožeca stranka v tožbi navedla vrednost 2.213.827 tolarjev, je bila ta pravica zagotovljena. Toda v 44. clenu ZPP je predpisano, da se v primeru, ce se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni znesek, pa tožeca stranka v tožbi navede, da je pripravljena sprejeti dolocen denarni znesek, vzame kot vrednost spornega predmeta ta znesek. Tudi ta znesek je v casu vložitve tožbe zagotavljal pravico do ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners