Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2002

April 25, 2002

Sklep nº II Ips 403/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2002

Revizija je v premoženjskih sporih dovoljena samo tedaj, ce vrednost glavnega zahtevka izpodbijanega dela pravnomocne sodbe presega v drugem odstavku 367. clena ZPP dolocen znesek. Revizija, ki se nanaša samo na obresti ali druge stranske terjatve, ni dovoljena (39. clen ZPP).

Sodba nº II Ips 470/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2002

Ustaljene sodne prakse ni mogoce spreminjati posamicno v primerih, ki se po temeljnih okolišcinah ne razlikujejo od vseh drugih. Sprememba mora biti sprejeta tako, da ucinkuje za vse primere in v vseh predvidljivih procesnih položajih. V obravnavanem primeru, ko gre za priznavanje zamudnih obresti, ni mogoca delna sprememba, ki bi se nanašala samo na upnike in obrestovanje njihovih terjatev, ampak je treba upoštevati tudi dolžnike z obrestovanjem njihovih izpolnitvenih placil.

Sodba nº II Ips 420/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2002

Tožeca stranka je izkazala placilo premoženjske škode lastnikoma obeh, v nesreci poškodovanih vozil, zato so po 939. clenu ZOR nanjo prešle vse zavarovanceve pravice nasproti tistemu, ki je odgovoren za škodo, to je nasproti tožencu. Podrobnejšo ureditev prehoda teh pravic urejajo splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska oziroma pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Ce je v splošnih pogojih za zavarovanje avtomobilske odgovornosti zapisana omejitev v višini 12 poprecnih m...

Sodba nº II Ips 412/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2002

ZDen v drugem odstavku 72. clena doloca, da se odškodninski zahtevki iz naslova nezmožnosti uporabe oz. upravljanja premoženja v casu od podržavljenja do dneva uveljavitve ZDen, ne priznavajo. V tem obdobju so oblasti na razlicne nacine gospodarile s tako imenovano družbeno lastnino, zato izgubljenih koristi ni mogoce zanesljivo ugotoviti, niti ni mogoce pojasniti porabe. Nobenega razloga pa ni, da bi se tudi po uveljavitvi ZDen, ko so zavezanci vedeli, da bo treba vrniti nacionalizirano prem...

Sodba nº II Ips 490/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2002

Po 220. clenu ZD pravnomocni sklep o dedovanju veže stranke, ki so sodelovale v zapušcinskem postopku, kolikor jim ni bila priznana pravica, da lahko svoj zahtevek uveljavljajo v pravdi. Izjema od tega nacela je urejena v petem odstavku 213. clena ZD.

Sklep nº I R 36/2002 of Civilni oddelek, April 25, 2002

Okolišcina, da je sodnica stvarno in krajevno pristojnega sodišca rejnica mladoletne tožnice, lahko motece vpliva na postopek. Gre za tehten razlog, kakršnega ima v mislih 67. clen ZPP.

Sklep nº II Ips 524/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2002

Po uveljavitvi SZ so vsi spori o uporabi stanovanja premoženjski spori. Zato zanje veljajo omejitve, ki jih doloca 367. clen ZPP.

Sklep nº II Ips 682/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2002

Darilna pogodba v korist Jugoslovanske armije je po današnjih merilih nenavadna, vendar to ne zadostuje za uporabo 5. clena ZDen. Zvijaca pa ni ugotovljena.

Sodba nº I Up 865/2001 of Upravni oddelek, April 25, 2002

Ker ZDen v dolocbi 13. clena med upravicence do vrnitve premoženja osebnih in kapitalskih družb šteje le družbenike in delnicarje, ne pa tudi tihih družbenikov, tihi družbeniki niso upravicenci do denacionalizacije.

Sodba nº I Up 908/2000 of Upravni oddelek, April 25, 2002

Tožnici je bil prisilni ukrep prisilne izselitve povzrocen izven obmocja Slovenije, zato je pravna podlaga za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja šele dne 10.8.1996 uveljavljena novela zakona (ZZVN-B).

Sodba nº I Up 434/99 of Upravni oddelek, April 25, 2002

Oseba, ki prosi za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo, mora imeti po 4. tocki 10. clena ZDRS zagotovljen trajen vir preživljanja, najmanj v višini, ki zagotavlja materialno in socialno varnost; ta pogoj pa s pogodbo o preživljanju, sklenjeno s tožnikovim ocetom, ni izkazan.

Sodba nº I Up 356/99 of Upravni oddelek, April 25, 2002

Prodajalna tobacnih izdelkov v smislu 11. clena ZOUTI je le specializirana prodajalna, v kateri se opravlja dejavnost trgovine na drobno s tobacnimi izdelki; svetlobni napis nad prodajalno, ki ni specializirana predvsem za prodajo tobacnih izdelkov, s katerim se reklamira tobak in tobacne izdelke, pa ne šteje za izvesek v smislu navedene zakonske dolocbe.

Sodba nº I Up 373/99 of Upravni oddelek, April 25, 2002

Carinarnica lahko podvomi v verodostojnost cene, navedene v fakturi (41. clen CZ). V tem primeru ugotovi carinsko osnovo carinarnica v skladu z dolocbami 35. - 37. clena CZ.

Sodba nº I Up 343/99 of Upravni oddelek, April 25, 2002

Tožnik niti v tožbi niti v pritožbi ni predložil dokaza, s katerim bi utemeljil svojo trditev, da je pravocasno vložil zahtevo za izdajo zacasne odredbe po dolocbah ZLPP, zato je bila njegova tožba utemeljeno zavrnjena.

Sodba nº I Up 454/99 of Upravni oddelek, April 25, 2002

Ker gre pri nameravani nadzidavi za poseg v skupne dele in naprave objekta v solastnini, bi investitor dokazal pravico razpolaganja le s predložitvijo dokaza, iz katerega bi izhajalo, da se z nameravano gradnjo strinja tudi solastnica objekta.

Sklep nº I Up 368/99 of Upravni oddelek, April 25, 2002

Ce je tožnik zahteval odpravo odlocbe o lastninskem preoblikovanju podjetja na podlagi 46. clena Zakona o Ustavnem sodišcu, izpodbijana sodba pa o temu nima nobenih razlogov, pomeni, da nima razlogov o odlocilnih dejstvih (2. odstavek 354. clena ZPP v zvezi s 16. clenom ZUS).

Sklep nº I Up 131/2000 of Upravni oddelek, April 25, 2002

Pritožbeno sodišce o pritožbi tožnika še ni odlocilo, zato je po umiku pritožbe, na podlagi 2. odstavka 344. clena ZPP v zvezi s 16. clenom ZUS, pritožbeni postopek ustavilo.

Sodba nº I Up 213/99 of Upravni oddelek, April 25, 2002

Ker tožnici ni bilo podaljšano zacasno zatocišce iz razlogov, navedenih v 5. clenu Uredbe o dolocitvi zacasnega zatocišca za državljane BiH, ki jo je Ustavno sodišce odpravilo, je potrebno odpraviti tudi škodljive posledice, ki so nastale tožnici zaradi neustavnosti uredbe.

Sklep nº II Up 45/99 of Upravni oddelek, April 25, 2002

Ker je organ prve stopnje že ugotavljal pogoje za pridobitev zaprošenega dovoljenja, je tudi že uvedel sam postopek; zato ni imel podlage za zavrženje vloge po dolocbi 125. clena ZUP (1986), kot da ni pogojev za uvedbo postopka, tožena stranka pa ne za zavrnitev pritožbe tožnikov. Glede na to tudi sodišce prve stopnje ni imelo podlage za ugotovitev, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odlocbe pravilen (1. odstavek 59. clena ZUS).

Sodba nº I Ips 277/99 of Kazenski oddelek, April 25, 2002

Ker zahteva za varstvo zakonitosti ne navaja, kako je zavrnitev dokaznega predloga vplivala ali mogla vplivati na pravilnost izpodbijane sodbe in na njeno zakonitost, uveljavljena bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz 2. odstavka 371. clena ZKP ni podana.

Sodba nº I Ips 113/2002 of Kazenski oddelek, April 25, 2002

V sklepu o podaljšanju pripora po izdaji sodbe zadostuje, da se sodišce glede obstoja utemeljenosti suma sklicuje na prvostopenjsko obsodilno sodbo, ne da znova našteva okolišcine, ki utemeljujejo tako stopnjo suma.

Sodba nº I Ips 111/2002 of Kazenski oddelek, April 25, 2002

Rok za pritožbo zoper sklep o odreditvi pripora po 1. odstavku 207. clena ZKP, ki se smiselno uporablja tudi za pripor po dolocbi 2.

Sodba nº I Ips 212/98 of Kazenski oddelek, April 25, 2002

S tem ko je v opisu kaznivega dejanja po 2. odstavku 311. clena KZ navedeno, da so obsojenci prebežnike na prepovedan nacin spravili preko državne meje za nagrado 2.400 DEM, je konkretizirana tudi koristoljubnost kot zakonski znak kvalificirane oblike kaznivega dejanja prepovedanega prehoda cez državno mejo.

Sodba nº I Ips 105/2002 of Kazenski oddelek, April 25, 2002

Navedba, da obtoženec "ni nic kriv", ker da slednje izhaja iz izjave enega od sodnikov delavcem, ki so delali pri njem, pomeni izpodbijanje dejanskih zakljuckov v zvezi z utemeljenim sumom. Zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja pa ni razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 116/2002 of Kazenski oddelek, April 25, 2002

Ker je sodišce opravilo preizkus obstoja pripornega razloga ponovitvene nevarnosti po vloženi obtožnici, tako da je upoštevalo dolocbi 1. odstavka 201. clena in 2. odstavka 202. clena v zvezi z 272. clenom ZKP, dolocba 1. odstavka 20. clena URS ni bila kršena.

Sklep nº VIII Ips 145/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2002

Revizija zoper pravnomocno sodbo o placilu stroškov, nastalih v predhodnem disciplinskem postopku, ki jih stranka s tožbo samostojno uveljavlja, ni dovoljena.

Sklep nº VIII Ips 148/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2002

V pogojih, ko ne gre vec za privilegirano zašcito družbene lastnine, pri prenosu dejavnosti na drugo osebo, vseh zalog, ki omogocajo nadaljevanje prenešene dejavnosti, vseh delavcev in vseh pogodb, ni mogoce izkljuciti uporabe 452. clena ZOR. Zato ima prehod premoženjske celote ali njenega dela za posledico, da odgovarja za dolgove dotedanjega imetnika poleg njega in solidarno z njim tudi prevzemnik.

Sklep nº VIII Ips 151/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2002

ZZZPB ne prepoveduje in ne omejuje pogodbene svobode strank, ki na podrocju obveznostnih razmerij velja. Zato je njim samim v okviru zakonskih prepušcena pravica do ureditve medsebojnih obveznosti in pravica do izbire oblike.

Sklep nº VIII Ips 117/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2002

Presoja, ali je bil pravni standard pravicne denarne odškodnine ustrezno uporabljen, pomeni individualni preizkus dosojene odškodnine za posamezne oblike škode in celotne prisojene odškodnine ter primerjalni preizkus z upoštevanjem v sodni praksi znanih primerov.

Sodba nº VIII Ips 189/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2002

Z dnem, ko je po mnenju zdravniške komisije glede na svoje zdravstveno stanje spet sposoben za delo, bi moral delavec priti na delo. Ce na delo ne pride in svojega izostanka ne opravici kako drugace, odsotnost z dela pa traja vec kot pet delovnih dni zaporedoma, je podan zakonit razlog za prenehanje delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 191/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2002

Direktor, ki je v delovnem razmerju, ima po poteku mandata ali v primeru predcasne razrešitve, pravico do razporeditve na drugo ustrezno delo. Dokler ni dokoncno razporejen, ima pravico do place, ki bi jo prejemal, ce bi še vedno opravljal svoje prejšnje delo.

Sodba nº VIII Ips 194/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2002

Podan je zakonit razlog za prenehanje delovnega razmerja, ce delavec ne pride na delo in svojega izostanka ne opravici. Za presojo, ali gre za odsotnost z dela je bistveno, kje mora delavec delo opravljati, ne pa sedež družbe.

Sodba nº VIII Ips 157/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2002

Revident je toženi stranki poslal vlogo, v kateri je predlagal sporazumno prekinitev delovnega razmerja, po izkorišcenju preostalega rednega letnega dopusta in pozitivnih razmejitvenih ur. Tožena stranka je ponudbo sprejela in revidentu vrnila v podpis pisni sporazum o prenehanju delovnega razmerja. Glede na dolocbe ZOR je bil sporazum o prenehanju delovnega razmerja s tem sklenjen, saj je tožena stranka sprejela ponudbo revidenta, oblicni sporazum pa je bil sklenjen po izmenjavi obojestransk...

Sodba nº VIII Ips 144/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2002

Iz dolocbe 36.b clena zakona o delovnih razmerjih izhaja, da se pri dolocitvi delavcev, katerih delo postane trajno nepotrebno, upoštevajo v njem doloceni kriteriji. Glede uporabe teh kriterijev, je splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo v 13. clenu dolocila, da se pri dolocanju presežnih delavcev v isto kategorijo razvrstijo vsi delavci, ki delajo na takih delovnih mestih, da jih je mogoce medsebojno razporejati v skladu z zakonom.

Sodba nº VIII Ips 133/2001 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2002

Pogodba o zaposlitvi, ki jo je revident sklenil s stecajnim upraviteljem za dolocen cas do dokoncanja del, ni bila vec pogodba, ki bi pomenila kontinuiteto delovnega razmerja. Med revidentom in stecajnim upraviteljem je bilo vzpostavljeno novo pravno razmerje, ki s prejšnjim pravnim razmerjem, zaradi upoštevanja veljavnih zakonskih dolocb, ni bilo povezano. Zato tudi naslednja sklenitev delovnega razmerja s toženo stranko, najprej za dolocen nato pa za nedolocen cas, ob upoštevanju, da gre za...

Sodba nº III Ips 92/2001 of Gospodarski oddelek, April 25, 2002

Namen 2. tocke prvega odstavka 19. clena ZIL ni omogociti preizkus, ali se že registrirana znamka dovolj razlikuje od kakšne druge blagovne znamke za isto vrsto blaga ali pa vseh ostalih blagovnih znamk, sicer bi 6. in 7. tocka prvega odstavka 19. clena ZIL sploh ne bili potrebni.

Sodba nº III Ips 8/2001 of Gospodarski oddelek, April 25, 2002

Iz prvega in cetrtega odstavka 133. clena ZOR sledi, da lahko stranka, katere izpolnitev postane otežena po sklenitvi pogodbe, nasprotni stranki predlaga spremembo pogodbe. Ce pa nasprotna stranka na spremembo ne pristane, lahko dolžnik uveljavlja svojo pravico le še s tožbo (prvi odstavek 133. clena ZOR). Da je takšna razlaga pravilna, potrjujeta tudi peti odstavek 133. clena in 135. clen ZOR, ki predpostavljata, da o razvezi pogodbe odloca sodišce.

Sklep nº III R 22/2002 of Gospodarski oddelek, April 25, 2002

Dolžnik lahko v postopku za izdajo sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine uveljavlja krajevno pristojnost na podlagi sporazuma najkasneje v ugovoru zoper sklep o izvršbi.

Sklep nº III R 13/2002 of Gospodarski oddelek, April 25, 2002

Samo sodišce, ki misli, da ni krajevno pristojno, se lahko izrece za krajevno nepristojno in odstopi zadevo krajevno pristojnemu sodišcu. Zato sodišce, pred katerim tece pravda na nedopustnost izvršbe (izvršilno sodišce pa je na njegovem obmocju) ne more odstopiti zadeve sodišcu, ki vodi stecajni postopek proti (toženi) stranki.

Sklep nº III R 17/2002 of Gospodarski oddelek, April 25, 2002

Za odlocanje o ugovoru zoper sklep o predhodni odredbi je pristojno prevostopenjsko in ne pritožbeno sodišce.

April 24, 2002

Sodba nº I Up 490/2001 of Upravni oddelek, April 24, 2002

Zakon o denacionalizaciji v 2. clenu vsebuje nacelo vracanja podržavljenega premoženja prvenstveno v naravi. To pomeni, da stranka ne more izbirati nacina vracanja, kadar je mogoca vrnitev premoženja v naravi.

Sodba nº I Up 366/99 of Upravni oddelek, April 24, 2002

Že samo dejstvo, da tožnik za sporni objekt nima lokacijskega dovoljenja, ki bi ga za takšen objekt v skladu z ZUN moral imeti, je zadostna podlaga za inšpekcijski ukrep po prvem odstavku 73. clena ZUN.

Sklep nº I Up 538/2000 of Upravni oddelek, April 24, 2002

Ce upravno sodišce ne presodi vseh za odlocitev pomembnih dejstev, ki jih je tožnik navajal v tožbi, potem, ko mu je v revizijskem postopku drugostopni upravni organ zavrnil že priznani status, je sodba tako pomanjkljiva, da je ni mogoce preizkusiti.

Sodba nº I Up 916/2001 of Upravni oddelek, April 24, 2002

Po izdaji dokoncne odlocbe ni vec mogoce vložiti zahteve za priznanje lastnosti stranke, lahko pa tisti, ki bi moral biti udeležen v postopku kot stranka in mu ni bila dana možnost udeležbe, predlaga obnovo postopka.

Sklep nº I Up 587/2001 of Upravni oddelek, April 24, 2002

V upravnem postopku ugotovljena okolišcina daljše odsotnosti tožnikov z ozemlja Republike Slovenije sama zase ne daje zadostne podlage za zakljucek, da oseba dejansko ne živi v Sloveniji, zaradi cesar naj ne bi izpolnjevala pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije po 1. odstavku 40. clena ZDRS.

Sklep nº I Up 748/2000 of Upravni oddelek, April 24, 2002

V primerih, ko je tožena stranka v revizijskem postopku odpravila odlocbo organa prve stopnje, s katero je bil na podlagi predloženih dokazov priznan status žrtve vojnega nasilja, in odlocila, da za priznanje statusa ni podlage, ima stranka prvo možnost za izpodbijanje ugotovitev tožene stranke s sprožitvijo upravnega spora; bistvena kršitev dolocb postopka upravnega spora je podana, ce se sodišce ni opredelilo do vseh pravno pomembnih tožbenih navedb in s tožbo predloženih dokazov.

Sklep nº I Up 979/2000 of Upravni oddelek, April 24, 2002

Glede na to, da je drugostopni upravni organ odpravil odlocbo organa prve stopnje, s katero je bil tožniku priznan status žrtve vojnega nasilja, je imel tožnik prvo možnost za izpodbijanje ugotovitev tožene stranke z vložitvijo tožbe v upravnem sporu in bi upravno sodišce moralo presoditi vsa pravno pomembna dejstva, navedena v tožbi.

Sodba nº I Up 415/2001 of Upravni oddelek, April 24, 2002

ZVojI, ki je zacel veljati 1.1.1996, je na novo uredil podrocje varstva invalidnih oseb; po 119. clenu ZVojI obdrži status vojaškega invalida državljan Republike Slovenije, ki je po prejšnjih predpisih z odlocbo uveljavil status in pravice vojaškega invalida, že uveljavljene pravice pa se prevedejo ob pogojih in obsegu ureditve ZVojI.

Sodba nº I Up 416/99 of Upravni oddelek, April 24, 2002

ZVojI, ki je zacel veljati 1.1.1996, je na novo uredil podrocje varstva invalidnih oseb; po 119. clenu ZVojI obdrži status vojaškega invalida državljan Republike Slovenije, ki je po prejšnjih predpisih z odlocbo uveljavil status in pravice vojaškega invalida, že uveljavljene pravice pa se prevedejo ob pogojih in obsegu ureditve ZVojI.

Sodba nº I Up 480/99 of Upravni oddelek, April 24, 2002

Drugi odstavek 122. clena ZVojI, ki ne dopušca prevedbe odstotka invalidnosti vojnih invalidov, ki bodo ta status uveljavili do uveljavitve enotnih kriterijev za ocenjevanje vseh vrst invalidnosti v RS. Ker je tožnica ta status že imela uveljavljen pred sprejemom novih meril, glede na navedeno zakonsko dolocbo ni bilo podlage za prevedbo odstotka invalidnosti.

April 18, 2002

Sodba nº II Ips 526/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2002

Tožnikov zahtevek za izgubo dohodka ni utemeljen, ce nima podlage v pogodbi o kasko zavarovanju oziroma v Splošnih pogojih za zavarovanje avtomobilskega kaska in ker bi lahko nastanek zatrjevane škode preprecil (s tem, da bi sam založil sporno razliko 120.368 SIT, ki za samostojnega podjetnika ne predstavlja vecjega zneska).

Sklep nº II Ips 543/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2002

Revizija ni dovoljena, ker vrednost spornega predmeta ne presega 1.000.000 SIT.

Sklep nº II Ips 453/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2002

Revizija ni dovoljena, ker vrednost spornega predmeta ne presega 1.000.000 SIT.

Sklep nº II Ips 11/2002 of Civilni oddelek, April 18, 2002

5. clen ZDen navaja kot razlog za denacionalizacijo grožnjo, silo ali zvijaco državnega organa ali predstavnika oblasti. Mišljeno je konkretno ravnanje dolocenega državnega organa ali predstavnika oblasti pri sklepanju pravnega posla.

Sodba nº II Ips 519/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2002

Protipravnost v ravnanju državnega (upravnega) organa bi se lahko kazala kot kršitev službe, kot ravnanje v nasprotju z zakoni in podzakonskimi akti. Tako ravnanje ni bilo ugotovljeno, niti ne vzrocna zveza med domnevno nepravilnim ravnanjem in nastankom škode.

Sklep nº I R 31/2002 of Civilni oddelek, April 18, 2002

Okolišcine, ki jih v predlogu navaja tožnik, bi bile morda lahko izlocitveni razlog, ne morejo pa biti razlog za delegacijo pristojnosti po 67. clenu ZPP. To zlasti velja ob dejstvu, da te okolišcine obstajajo in so tožniku znane že ves cas postopka, ki je prakticno pred zakljuckom. Delegacija pristojnosti v tej fazi postopka bi bila zato v direktnem nasprotju z nacelom ekonomicnosti postopka.

Sodba nº II Ips 484/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 245/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2002

Bolnik in zdravstvena ustanova sta v pogodbenem razmerju, pri cemer je zdravstvena ustanova za ravnanje svojih delavcev objektivno odgovorna, vendar odgovarja le, ce njen delavec ni ravnal tako, kot je treba (170. clen ZOR - poostrena krivdna odgovornost). Zdravnik pa ne ravna tako kot je treba, ce ravna nestrokovno in profesionalno neskrbno.

Sodba nº II Ips 370/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2002

Revizija po tožbi ni dovoljena zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta.

Sodba nº II Ips 300/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2002

Elemente odškodninske odgovornosti je mogoce ugotavljati le v okviru tožbene trditvene podlage (158. clen ZOR).

Sodba nº II Ips 229/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2002

Izdajatelj tiska in novinar glede škode, ki nastane zaradi objave clanka, odgovarjata solidarno na podlagi prvega odstavka 206. clena ZOR. Odgovornost razlicnih izdajateljev tiska in razlicnih novinarjev za objavljene clanke v teh tiskih, kadar deležev povzrociteljev pri nastanku škode ni mogoce ugotoviti (kakršen je deloma tudi ta primer), pa temelji na tretjem odstavku 206. clena ZOR.

Sodba nº II Ips 236/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2002

Tožnik je zahteval placilo odškodnine od toženca kot državnega uslužbenca na Ministrstvu za promet in zveze. Po nacelih, ki veljajo v odškodninskem pravu in po dolocbi drugega odstavka 26. clena URS, to je brez dvoma mogoce. Vendar pa morajo biti za to, da se tožencu kot uslužbencu državnega organa lahko naloži povrnitev škode, ki naj bi nastala tožeci stranki zaradi in z opravljanjem toženceve službe v državnem organu, izpolnjeni pogoji, ki jih doloca zakon. Ta zakon pa je v obravnavanem pri...

Sodba nº I Up 218/2000 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Pri ugotavljanju državljanstva zaradi opredelitve upravicenca do denacionalizacije se državljanstvo oseb, ki niso bile vpisane v evidenco o državljanstvu, ugotavlja po predpisih, veljavnih v casu podržavljenja, to je po Zakonu o državljanstvu Demokratske federativne Jugoslavije, kasneje Zakonu o državljanstvu FLRJ. Glede na dolocbi 1. odstavka 35. clena in 1. odstavka 37. clena je za ugotovitev državljanstva pomembna ugotovitev, ali je bila tožnica državljanka predvojne Jugoslavije in ali je ...

Sodba nº I Up 105/2001 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Dolocba drugega odstavka 44. clena ZSZ, po kateri je investitor dolžan placati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja, je materialni pogoj za izdajo tega dovoljenja.

Sodba nº I Up 992/99 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Ce obcan stalno ne prebiva na naslovu, na katerem je prijavil svoje stalno prebivališce, se po uradni dolžnosti uvede postopek za ugotovitev dejanskega stanja; dokoncna ugotovitvena odlocba, s katero je ugotovljeno, da obcan stalno ne prebiva na naslovu, na katerem je prijavil stalno prebivališce, velja kot potrdilo o odjavi stalnega prebivališca.

Sodba nº I Up 400/99 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Ce se glavna obravnava ne opravi, lahko tožnik umakne tožbo do odlocitve sodišca, poznejši umik nima vpliva.

Sklep nº I Up 913/2001 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Za odlocbo sodišca prve stopnje mora placati takso tožnik, ki je z vložitvijo tožbe zacel upravni spor.

Sodba nº I Up 316/99 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Ker obstoji izvršilni naslov in je bila zoper tožnika že dovoljena izvršba in s sklepom tudi že zagrožena denarna kazen, ce bo še naprej opravljal trgovinsko dejavnost, ne da bi prej opravljanje te dejavnosti ustrezno priglasil, je podana podlaga za izdajo sklepa po 2. odstavku 286. clena ZUP.

Sodba nº I Up 472/99 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Ce tožnica ne v upravnem postopku ne v upravnem sporu na prvi stopnji ni ugovarjala, da ni investitorica in je kot taka tudi nastopala, gre pri pritožbenem ugovoru, da to ni, za nedovoljeno pritožbeno novoto. Ne gre pa za razsojeno zadevo, ce je bil za isti objekt pred tem že nekomu drugemu izrecen enak ukrep.

Sodba nº I Up 304/99 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Prosilec za državljanstvo RS mora imeti bodisi lastna sredstva, s katerimi se bo preživljal sam, bodisi drug trajni vir preživljanja. Lastna navedba, da je tožnica s sredstvi, ki jih imata z izvenzakonskim partnerjem, uspela preživeti s svojo številno družino toliko let v Sloveniji, pa ni dokaz o trajnem viru preživljanja.

Sklep nº I Up 1110/99 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Po dolocbi tretjega odstavka 23. clena ZUS trpi vsaka stranka svoje stroške postopka, kadar sodišce v upravnem sporu odloca le o zakonitosti upravnega akta.

Sodba nº I Up 954/2000 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Posegi v prostor, ki se dovoljujejo z lokacijskim dovoljenjem, morajo biti v skladu s pogoji, ki jih doloca PUP za to ureditveno obmocje. Materialno pravo ni zmotno uporabljeno, ce izdano lokacijsko dovoljenje dovoljuje posege v prostor, ki so skladni z merili in pogoji, ki jih doloca prostorsko izvedbeni akt za obmocje urejanja, v katerem se predvideva gradnja.

Sodba nº I Up 358/2001 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Ce stranka v postopku ne dokaže, da izpolnjuje pogoj po 4. tocki prvega odstavka 10. clena ZDRS (da ima zagotovljen trajen vir preživljanja) njeni prošnji za sprejem v državljanstvo RS ni ugodeno.

Sklep nº I Up 374/99 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Ker ima tožnica za varstvo uveljavljene ustavne pravice do nedotakljivosti stanovanja zaradi izvršenega dejanja zagotovljeno drugo sodno varstvo, ne gre za dejanje, ki bi ga bilo možno izpodbijati po 3. odstavku 1. clena ZUS.

Sodba nº I Up 340/99 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Na odlocitev o zadevi ne more vplivati dejstvo, ce je bila tožnikoma že po izrecenem ukrepu urbanisticnega inšpektorja izdana odlocba o dovolitvi priglašenih del.

Sklep nº I Up 249/99 of Upravni oddelek, April 18, 2002

Ce v tožbi ni navedeno, s katerim aktom ali dejanjem naj bi tožena stranka posegla v zatrjevane ustavne pravice, je nepopolna in je ni mogoce obravnavati.

April 17, 2002

Sklep nº II Ips 12/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Sporazum o delitvi dedišcine, naveden v sklepu o dedovanju, je mogoce izpodbijati tako s tožbo kakor tudi izrednimi pravnimi sredstvi.

Sklep nº I R 30/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Sorodstveno razmerje stranke z upokojenim delavcem sodišca samo po sebi ni drug tehten razlog iz 67. clena ZPP.

Sklep nº II Ips 522/2001 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Kadar se sodbeni izrek glasi na skupen znesek in gre za deljivo obveznost, se ta deli na enake dele med toženci. Ce takšen del ne presega mejne vrednosti 1.000.000,00 tolarjev za dovoljenost revizije, ta ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 507/2001 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Toženec je takoj odpeljal s kraja prometne nesrece, ko pa so ga s pomocjo odpadle registrske tablice po 45 minutah izsledili policisti in ugotovili, da kaže znake alkoholiziranosti, je odklonil preizkus z alkotestom in tudi preizkus z odvzemom krvi in urina. Tako dokazano tožencevo ravnanje pomeni kršitev pogodbenih obveznosti, zaradi katere je izgubil svoje zavarovalne pravice. Po izrecni dolocbi 3. clena (tretjega odstavka c tocke) splošnih pogojev se namrec šteje, da je toženec vozil pod v...

Sodba nº II Ips 145/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Presoja koristi otroka glede dodelitve ob razvezi staršev. Presoja preživnine za mladoletnega otroka.

Sodba nº II Ips 487/2001 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Izrocevalec, ki je kriv za neizpolnjevanje preužitkarske pogodbe, praviloma ne more uspeti z zahtevo za razvezo te pogodbe. Ce izrocevalec med pravdo zaradi razveze pogodbe umre, njegov pravni naslednik ne more zahtevati spremembe pogodbe.

Sodba nº II Ips 409/2001 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Pri zahtevkih iz naslova nemožnosti upravljanja denacionaliziranega premoženja ne gre za nujno sosporništvo obcin naslednic obcine, ki je denacionalizicijska zavezanka, oziroma obcine, na katere obmocju leži nepremicnina.

Sodba nº II Ips 497/2001 of Civilni oddelek, April 17, 2002

V obravnavani zadevi je sporno, ali podpis na oporoki kljub njegovi nerazpoznavnosti vsebuje zadostne kvalitete, da se ga lahko opredeli za oporociteljev podpis v smislu 64. clena ZD. Ne gre torej za razloge izpodbojnosti, ki so vezani na osebo oporocitelja. Zato glede roka za vložitev tožbe ne pride v poštev uporaba 61. clena ZD, pac pa (glede na zatrjevano formalno pomanjkljivost oporoke) uporaba 76. clena ZD.

Sodba nº II Ips 76/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Rok 15 dni, ki ga ima stranka po prvem odstavku 339. clena ZPP 1977 na razpolago za predlog, naj se izda dopolnilna sodba, je jasen in je zakonski rok, torej ga ni mogoce podaljševati. Jasna je tudi dolocba drugega odstavka istega clena, po kateri predsednik senata prepozen predlog brez naroka zavrže.

Sodba nº II Ips 495/2001 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Toženec ni placal s sporno kupno pogodbo dejansko dogovorjene kupnine niti v dodatnem roku, ki mu ga je (v skladu z drugim odstavkom 126. clena ZOR) dala prodajalka, zaradi cesar je bila po drugem odstavku 132. clena ZOR pogodba razdrta. Glede na ugotovljena dejstva je bilo materialno pravo z izpodbijano sodbo pravilno uporabljeno (predvsem drugi odstavek 132. clena v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 126. clena ZOR).

Sodba nº I Up 560/2001 of Upravni oddelek, April 17, 2002

Pri vracanju delov objekta, ki je predmet denacionalizacijskega postopka, je pomembno, kolikšen delež v naravi predstavlja tisti del nepremicnine, ki se vraca, v razmerju do današnje vrednosti celotnega objekta, glede na obsežna investicijska vlaganja.

Sodba nº I Up 444/2001 of Upravni oddelek, April 17, 2002

Po dolocbi tretjega odstavka 252. clena ZUP (1986) po preteku petih let, odkar je bila odlocba o denacionalizaciji vrocena tožnici (dne 16.2.1993), ta ne more vec predlagati obnove postopka.

Sodba nº I Up 709/2001 of Upravni oddelek, April 17, 2002

Upravicenci za vracilo podržavljenih podjetij oziroma kapitala so po dolocbi 13. clena ZDen le prejšnji lastniki delnic oziroma deležev podržavljenega premoženja.

Sodba nº I Up 176/99 of Upravni oddelek, April 17, 2002

Po dolocilih ZUP ugotavljanje vzrokov, zakaj pravnomocna in izvršljiva odlocba ni bila izvršena in kdo je odgovoren za njeno neizvršitev, ni predmet sklepa o dovolitvi izvršbe (prvi odstavek 278. clena ZUP).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners