Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2002

May 31, 2002

Sodba nº I Ips 146/2002 of Kazenski oddelek, May 31, 2002

Presoja sodišca o neogibni potrebnosti pripora zaradi varnosti ljudi je pravilna, saj izhaja iz okolišcine, da je z izvrševanjem kaznivega dejanja posredovanja pri prostituciji ogrožena varnost precejšnjega števila deklet, ki se jih peha v zdravju škodljivo dejavnost. Takšno presojo je treba namrec razlagati predvsem z vidika, da gre za ukvarjanje s prostitucijo, ki se zaradi njene prepovedanosti izvaja v neustreznih pogojih in brez vsakega zdravstvenega in siceršnjega nadzora.

Sodba nº I Ips 147/2002 of Kazenski oddelek, May 31, 2002

Ceprav je nujna preiskovalna dejanja v smislu dolocbe 1. odstavka 166. clena ZKP izvedel preiskovalni sodnik drugega okrožnega sodišca, nima to nobenega vpliva na ugotavljanje krajevne pristojnosti.

Sodba nº I Ips 145/2002 of Kazenski oddelek, May 31, 2002

Ker je preiskovalni sodnik s predložitvijo pritožbe in spisa senatu ravnal v skladu z dolocbo 4. odstavka 202. clena ZKP, senat pa je upošteval dolocbo 6. odstavka istega clena in o pritožbi odlocil v 48 urah, pripor pa je bil podaljšan v skladu z dolocbo 2. odstavka 205. clena ZKP, je ocitek zahteve za varstvo zakonitosti o nezakonitosti in protispisnosti izpodbijanega pravnomocnega sklepa neutemeljen.

Sodba nº I Ips 143/2002 of Kazenski oddelek, May 31, 2002

Zgolj možnost vplivanja na price ali soobdolženca brez navedb okolišcin(e), na podlagi katere bi bilo mogoce sklepati, da je obdolženec vplival ali da je zacel s pripravami za vplivanje na te osebe, ne zadošca za podaljšanje pripora iz razloga po 2. tocki 1. odstavka 201. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 20/2000 of Kazenski oddelek, May 31, 2002

Listina v smislu 7. odstavka 126. clena KZ je tudi del karoserije, v kateri je vtisnjena tovarniška identifikacijsaka številka.

Sodba nº I Ips 54/2000 of Kazenski oddelek, May 31, 2002

Pri kaznivem dejanju razžalitve po 1. odstavku 169. clena KZ ni potrebno, da je storjeno z namenom zanicevanja, to je z motiviranim naklepom. Ta mora biti podan, ce je razžalitev storjena v pogojih iz 3. odstavka 169. clena KZ.

Sodba nº I Ips 154/2000 of Kazenski oddelek, May 31, 2002

Dokazna ocena sodišc prve in druge stopnje ni predmet presoje v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 270/99 of Kazenski oddelek, May 31, 2002

Center za kriminalisticnotehnicne preiskave ni bil odrejen za izvedenca v smislu 1. odstavka 249. clena ZKP, zato njegovo strokovno mnenje ni izvid in mnenje z odredbo postavljenega izvedenca in ne nedovoljen dokaz. Sodišce to strokovno mnenje ocenjuje po nacelu proste presoje dokazov kot vsak drug dokaz, kateremu stranke lahko oporekajo.

Sodba nº I Ips 16/2000 of Kazenski oddelek, May 31, 2002

Posebni izdatki obdolženca v zvezi z zagovornikom, ki presegajo povprecne izdatke za stroške in nagrado zagovornika v kraju sojenja, pri cemer ne gre niti za zagovornika iz kraja obdolžencevega prebivališca (sojenje je potekalo v Ljubljani, zagovornik po pooblastilu pa je bil iz Kobarida) niti za zagovornika, postavljenega po uradni dolžnosti, se s tem v zvezi priznajo v breme tretjega (proracuna) le v višini obicajnih stroškov v zvezi z obrambo obdolženca. Pogoj je, da je v kraju sojenja mog...

May 30, 2002

Sodba nº II Ips 640/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2002

Tako kot nicnost tudi izpodbojnost ucinkujeta za nazaj. V obeh primerih gre namrec praviloma za napake, ki so obstajale v casu sklenitve posla. Po pravni teoriji se restitucija obravnava po odškodninskih nacelih, kadar je vzrok izpodbijanja pogodbe zakrivljen. Glede na navedeno je v tem primeru pravilna odlocitev sodišc nižjih stopenj, da mora toženka placati tožniku zakonske zamudne obresti od prejete kupnine od dneva, ko je tožnik kupnino placal.

Sklep nº II Ips 544/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2002

Pogojni umik tožbe ni procesno upoštevan.

Sodba nº II Ips 549/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2002

ZOR ureja v 124. in naslednjih clenih razvezo pogodbe zaradi neizpolnitve. Navedene dolocbe prihajajo v poštev le, kadar stranke (pogodbenice) same ne dogovorijo posledic neizpolnitve. Namrec po dolocilu 10. clena ZOR pogodbeniki svobodno (prosto) urejajo obligacijska razmerja.

Sklep nº I R 44/2002 of Civilni oddelek, May 30, 2002

Nasprotni udeleženec je vložil vec obtožnih predlogov proti vsem poimensko navedenim sodnikom tega sodišca, ki pa so bili oškodovanci v vec kazenskih postopkih proti nasprotnemu udeležencu, vendar so se ti kazenski postopki zaradi ugotovitev izvedenca koncali z umikom obtožbe in vec obtožnih predlogov. Vse te okolišcine izkazujejo globoko nezaupanje nasprotnega udeleženca do posameznih sodnikov dolocenega sodišca. Te okolišcine in sama narava nepravdnega postopka za delni odvzem poslovne spos...

Sklep nº I R 38/2002 of Civilni oddelek, May 30, 2002

Med tožencem kot sodnim izvršiteljem tega sodišca in samim sodišcem obstaja tesna povezava, ki lahko pri tožeci stranki vzbudi dvom v nepristranskost sodišca. Dodaten dvom lahko vzbudi pri tožeci stranki tudi okolišcina, da naj bi toženec zatrjevano škodno dejanje storil prav kot sodni izvršitelj v izvršilnem postopku proti tožeci stranki, ki tece pri istem sodišcu.

Sodba nº II Ips 556/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2002

Za presojo utemeljenosti tožbe za razveljavitev arbitražne odlocbe z dne 20.10.1993, je treba uporabiti dolocbe 31. poglavja ZPP 1977. Arbitražna odlocba se je lahko v okviru razloga iz 7. tocke 485.

Sodba nº II Ips 554/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2002

Ce toženec v regresni pravdi zavarovalnice, pri kateri je bil odgovornostno zavarovan, ne zatrjuje, da ni vzrocne zveze med njegovo alkoholiziranostjo in nastankom škode, se sodišcu ni treba ukvarjati z obstojem vzrocne zveze.

Sodba nº II Ips 547/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2002

Ob uveljavljanju zahtevka za odmeno zaradi uporabe tuje stvari je dovolj, da tožnik izkaže imetništvo stvari ne tudi lastništva.

Sodba nº II Ips 575/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2002

V tej zadevi sta poleg obicajnih okolišcin pri premagovanju tarzanke (višina ovire, sorazmerno zahteven nacin premagovanja s preprijemanjem preck in telesom v visecem položaju in nihanju)

Sodba nº II Ips 501/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2002

Po dolocilu 2. tocke prvega odstavka 167. clena ZASP je predpostavka za utemeljenost odstranitvenega zahtevka okolnost, da kršitev še traja.

Sodba nº II Ips 473/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2002

Splošno koristna dejavnost v smislu tretjega odstavka 156. clena ZOR je vsaka dejavnost, ki jo doloceno okolje priznava kot potrebno in koristno in ki ne služi le interesom omejenega, vnaprej dolocenega kroga subjektov. Vzgoja predšolskih otrok in jezikovna vzgoja nedvomno spadata med splošno koristne dejavnosti. Ali to dejavnost izvaja proracunsko financiran zavod ali gospodarski subjekt, je z vidika varstva pred imisijami nepomembno.

Sodba nº II Ips 44/2002 of Civilni oddelek, May 30, 2002

Bistvena zmota je utemeljen razlog za izpodbojnost pravnega posla samo tedaj, ce je stranka v zmoti kljub skrbnosti, ki se zahteva pri sklepanju pravnih poslov.

Sodba nº in sklep II Ips 531/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2002

Ob dejstvih, da je bilo v sodnem postopku za delitev solastne stvari odloceno (leta 1989), da obravnavane nepremicnine "pripadejo v izkljucno last" tožnici; da je morala tožnica vložiti tožbo zoper toženki za izpraznitev ter nepremicnin in njihovo izrocitev tožnici in da je bilo temu zahtevku ugodeno (1990); da je bila navzlic tema sodnima odlocbama nujna še izvršba (med katero sta, danimo, toženki soglasno izjavili, da psa, ki preprecuje izrocitev nepremicnine, ne nameravata umakniti) in da ...

Sodba nº I Up 924/2001 of Upravni oddelek, May 30, 2002

Izvršba za izpolnitev carinske obveznosti se opravi po upravni poti.

Sodba nº I Up 876/2001 of Upravni oddelek, May 30, 2002

Izvršba za izpolnitev carinske obveznosti se opravi po upravni poti.

Sodba nº I Up 923/2001 of Upravni oddelek, May 30, 2002

Izvršba za izpolnitev carinske obveznosti se opravi po upravni poti.

Sodba nº I Up 877/2001 of Upravni oddelek, May 30, 2002

Izvršba za izpolnitev carinske obveznosti se opravi po upravni poti.

Sklep nº I Up 868/2001 of Upravni oddelek, May 30, 2002

Potrdilo, s katerim so bila investitorju dovoljena priglašena dela, je šteti za odlocbo o dovolitvi priglašenih del. V postopku zaradi dovolitve priglašenih del imajo položaj stranke tudi sosedje - mejaši, zato so upraviceni vložiti pritožbo.

Sodba nº I Up 1127/99 of Upravni oddelek, May 30, 2002

Kadar gre za zmanjšanje pravic, ki je ustavno dopustno, nacelo enakosti pred zakonom zahteva, da se takšno zmanjšanje uveljavi za vse upravicence hkrati, pri cemer morajo biti odlocbe izdane pred tem. Za izdajo odlocbe z ucinkom za nazaj ni podlage v zakonu.

Sodba nº I Up 479/99 of Upravni oddelek, May 30, 2002

V postopku, ki se nanaša na urbanisticno inšpekcijo, in v upravnem sporu v zvezi s tem odlocitev Ustavnega sodišca RS na drugacno odlocitev v tem sporu (zavrnjena tožba zaradi pravilne ugotovitve tožene stranke, da tožeca stranka za izdajo lokacijskega dovoljenja ni zaprosila v roku, ki je bil dolocen z odlocbo iz leta 1992) nima nikakršnega vpliva, ker se v tem postopku presoja le zakonitost izrecenega ukrepa urbanisticnega inšpektorja in ne zakonitost obcinskega odloka kot podlage za izdajo...

Sodba nº I Up 128/2001 of Upravni oddelek, May 30, 2002

Tožnik, ki je priglasil dela po dolocbi 46. clena Zakona o graditvi objektov, se v primeru molka organa ne more sklicevati na fikcijo pozitivne odlocbe (tretji odstavek 46. clena), ce ni pred tem priglasil del po Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor. Dovoljenje na podlagi priglasitve po 46. clenu Zakona o graditvi objektov je namrec pogojeno z odlocbo o dovolitvi priglašenih del po Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.

Sodba nº I Up 489/99 of Upravni oddelek, May 30, 2002

Dejstvo, da tožnica nastopa kot denacionalizacijska upravicenka, ne more vplivati na njen status stranke ob izdaji odlocbe o parcelaciji zemljišc, ki jo je predlagal uporabnik zemljišca in ki je bila izdana, ko Zakon o denacionalizaciji še ni veljal.

Sodba nº I Up 365/99 of Upravni oddelek, May 30, 2002

Prenehanje zakonske zveze zaradi smrti zakonca, ki je nastopila med trajanjem upravnega postopka, ne more biti edina podlaga za zavrnitev tožnicine prošnje za sprejem v državljanstvo RS po drugem odstavku 12. clena ZDRS. Zakonska zveza prosilca predstavlja namrec posebno okolišcino osebnega stanja, zato je njen obstoj v tem primeru potrebno presojati glede na stanje v casu vložitve prošnje za državljanstvo.

Sodba nº I Up 360/99 of Upravni oddelek, May 30, 2002

Knjigovodska listina je verodostojna, ce se pri njenem kontroliranju pokaže, da strokovna oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, lahko na njeni podlagi popolnoma jasno in brez kakih dvomov spozna naravo in obseg poslovnega dogodka.

Sodba nº III Ips 26/2002 of Gospodarski oddelek, May 30, 2002

Porokova obveznost je akcesorna. Porok jamci za placilo tuje obveznosti. Ce te ni, tudi ni porokove obveznosti.

Sodba nº III Ips 31/2002 of Gospodarski oddelek, May 30, 2002

Prvi odstavek 41. clena ZSReg sicer res omogoca uveljavljanje nicnosti vpisa v sodni register, ce je bila listina (ki je bila temelj za vpis v sodni register) izdana v nezakonitem postopku, ce je bilo nezakonito izvedeno dejanje (o katerem se vpisujejo podatki v sodni register) in v drugih v zakonu navedenih primerih. Kadar pa ima stranka na razpolago sodno pot za varovanje svojih koristi pred upravnim sodišcem in te možnosti ne izkoristi, bi bilo v nasprotju s porazdelitvijo pristojnosti med...

Sklep nº III Ips 49/2001 of Gospodarski oddelek, May 30, 2002

Kadar tožeca stranka uveljavlja zoper vec tožencev razlicne nedenarne zahtevke, mora v tožbi navesti za vsak zahtevek posebej vrednost spornega predmeta. Ce tega ne stori, tožena stranka pa navedbi skupnega zneska vrednosti spornega predmeta ne oporeka, si stranki ne zagotovita pravice do revizije.

Sklep nº III Ips 125/2001 of Gospodarski oddelek, May 30, 2002

Ce tožeca stranka zoper toženo uveljavlja vec zahtevkov, se vrednost zahtevkov lahko sešteje in dovoljenost revizije presoja glede na seštevek zneskov (prvi odstavek 41. clena ZPP; prim. 39. clen ZPP). Predpostavka za seštevanje vrednosti zneskov je, da imajo zahtevki isto dejansko in pravno podlago. Dolžnost stranke pa je, da navede dejstva in predlaga dokaze, iz katerih izhaja, da imajo zahtevki isto dejansko in pravno podlago (prim. 212. clen ZPP). Ce jih ne zatrjuje, se tudi dolocba prveg...

May 29, 2002

Sodba nº II Up 12/99 of Upravni oddelek, May 29, 2002

Dolocbi 13. in 16. clena ZTuj nista ustrezni dolocbi za državljane drugih republik nekdanje države, ki so izpolnjevali pogoj triletnega neprekinjenega prebivanja v RS in so na obmocju RS tudi dejansko prebivali (Odlocba Ustavnega sodišca RS, št. 14/99).

Sodba nº I Up 590/2000 of Upravni oddelek, May 29, 2002

Po tretjem odstavku 2. clena ZZVN je za zakonito in pravilno odlocbo o statusu žrtve vojnega nasilja - osebe, rojene v izgnanstvu, pomembno dejstvo, ali so zoper njene starše trajali prisilni ukrepi oziroma prisilna dejanja iz prvega in drugega odstavka tega clena.

Sklep nº I Up 848/2001 of Upravni oddelek, May 29, 2002

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je soglasje etažnih lastnikov pomembno, ce se z deli posega v skupne dele in naprave, ki služijo vecstanovanjski hiši kot celoti.

Sodba nº I Up 730/2001 of Upravni oddelek, May 29, 2002

Ker ZPD nima dolocbe, po kateri bi se prometni davek vracal, to pomeni, da se prometni davek ne vraca, cetudi kasneje po opravljenem prometu in nastali obveznosti placila prometnega davka pride do razdrtja pogodbe.

Sklep nº I Up 914/2001 of Upravni oddelek, May 29, 2002

Ce nalog za placilo takse ni bil vrocen pravni osebi, ki je bila stranka v upravnem sporu, zoper drugo pravno osebo ni bilo podlage za izdajo sklepa o prisilni izterjavi sodne takse.

Sklep nº I Up 167/2001 of Upravni oddelek, May 29, 2002

Pravilnik, ki je bil sprejet po izdaji izpodbijane odlocbe, ne more biti podlaga za izdajo te odlocbe.

Sklep nº I Up 612/2002 of Upravni oddelek, May 29, 2002

Ker sprejem v državljanstvo ni pravica posameznika, temvec le njegova možnost, o kateri se odloca na podlagi prošnje v predpisanem postopku, z zacasno odredbo ni mogoce podeliti pravic, povezanih z državljanstvom.

May 28, 2002

Sodba nº I Ips 106/2002 of Kazenski oddelek, May 28, 2002

Obdolženceva izjava na glavni obravnavi, da se bo sam zagovarjal, ne pomeni preklica pooblastila zagovorniku, saj mora biti preklic izrecen.

May 24, 2002

Sodba nº I Up 59/2000 of Upravni oddelek, May 24, 2002

Pravilno je stališce, da je prizadeta stranka, glede na zahtevo iz 53. clena ZUN, izkazala s kupno pogodbo, ki jo je sklenila s tožnikom, da ima pravico graditi na svojem delu kupljene nepremicnine.

Sodba nº I Up 52/99 of Upravni oddelek, May 24, 2002

Tudi nadomestna gradnja je nova gradnja, za katero si mora investitor pridobiti ustrezno dovoljenje.

Sklep nº I Up 357/2000 of Upravni oddelek, May 24, 2002

Upravni akt organa prve stopnje, zoper katerega je dovoljena pritožba, ni dokoncni posamicni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu. Upravni spor zoper odlocbo organa druge stopnje pa je tisto drugo sodno varstvo, ki izkljucuje neposredno uporabo dolocbe 3. odstavka 1. clena ZUS.

Sklep nº I Up 48/2000 of Upravni oddelek, May 24, 2002

Ob takšnem dejanskem stanju, ko meja med zemljišci ni oznacena in je tožena stranka v prvotnem postopku dala napotilo za ogled, ni možno zakljuciti, da v ponovljenem postopku na prvi stopnji zaslišanje sosedov, ki so stranke v postopku, in ogled na kraju samem, ne bi mogla vplivati na odlocitev upravnega organa.

May 23, 2002

Sklep nº II Ips 533/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2002

Posesti solastne nepremicnine v sorazmerju s svojim solastninskim deležem tožnica ne uživa prav zato, ker se je zaradi nevzdržnih razmer - te so bile podlaga za razvezo zakonske zveze - od toženca odselila. Zato se utemeljeno sklicuje na namen dolocbe 219. clena ZOR, po katerem ima zaradi prikrajšanosti pravico do nadomestila, ker toženec brezplacno uporablja tudi njen solastninski delež.

Sklep nº II Ips 542/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2002

Revizija ni dovoljena zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta.

Sodba nº II Ips 567/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2002

Pravica do pravicne denarne odškodnine (190. in 195. clen ZOR) je procesno omejena z zatrjevano dejansko podlago tožbenega zahtevka (prvi odstavek 2. clena, prvi odstavek 7. clena, prvi odstavek 180. clena, prvi odstavek 286. clena ZPP).

Sodba nº II Ips 499/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2002

Stanovanjsko pravico je bilo mogoce v preteklosti in danes pridobiti samo na stanovanjskih prostorih, medtem ko je šlo v spornem primeru za adaptacijo upravne zgradbe. Zato tožena stranka tudi ni mogla izkazati sklenitve stanovanjske pogodbe, samo bivanje v prostorih, ki niso bili stanovanjski prostori, pa ni moglo privesti do stanovanjskega razmerja, cetudi je bilo dolgotrajno in je tožeca stranka zanj vedela in ga za doloceno obdobje celo odobravala.

Sodba nº II Ips 36/2002 of Civilni oddelek, May 23, 2002

Tožnik, ki je povedal, da je noc pred njegovim padcem na smucišcu padel dež s snegom, je lahko predvideval, da je na smucišcu svež sneg, in je na smucarski progi videl teptalni stroj, torej se je moral zavedati, da proga ne more biti povsem urejena. Ce se je kljub temu spustil po progi, je prevzel nase tveganje, ki je vecje od tistega, ki ga prevzemajo nase rekreacijski smucarji na urejenih smucišcih. S prevzemom vecjega rizika za smucanje, je prevzel nase tudi vecjo odgovornost za morebitne ...

Sodba nº I Up 481/99 of Upravni oddelek, May 23, 2002

Pod pogoji iz 82. in 85. clena ZUN v zvezi s 3. clenom Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju se 23. clen Zakona o urbanisticnem planiranju še uporablja. Zato se lahko lokacijsko dovoljenje izda le v skladu z zazidalnim nacrtom.

Sodba nº I Up 1047/2001 of Upravni oddelek, May 23, 2002

Izvršba za izpolnitev carinske obveznosti se opravi po upravni poti.

Sodba nº I Up 933/2001 of Upravni oddelek, May 23, 2002

Vloge za zavarovanje pravic, vložene pred uveljavitvijo ZDen, ni mogoce šteti za zahtevo za denacionalizacijo.

Sodba nº II Up 21/99 of Upravni oddelek, May 23, 2002

Dolocbe 13. in 16. clena ZTuj niso pravna podlaga za zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje zaradi razloga, ker tožnik v Sloveniji ni prebival na podlagi dovoljenja za zacasno prebivanje.

Sodba nº I Up 369/2001 of Upravni oddelek, May 23, 2002

Podlaga za odpis amortizacije kot odhodka v postopku odmere davka od dohodkov iz dejavnosti je le izkazano lastništvo nad osnovnimi sredstvi.

Sodba nº I Up 380/99 of Upravni oddelek, May 23, 2002

Carinski postopek uvoza zaradi proizvodnje za izvoz se zacne na podlagi carinske deklaracije, ki jo carinski organ sprejme. Zato za blago, ki je bilo sprošceno izpod carinskega nadzorstva, že pred dovoljenim zacetkom navedenega carinskega postopka, niso izpolnjeni s CZ predpisani pogoji za povracilo placanih uvoznih dajatev.

Sodba nº I Up 328/99 of Upravni oddelek, May 23, 2002

Ce je storitev opravljena na narocnikovem materialu, gre za fazo v reprodukciji ter za proizvodno storitev, za katero se davek od prometa ne placuje, ce so izpolnjeni pogoji iz 6. in 7. clena ZPD.

Sodba nº I Up 304/2000 of Upravni oddelek, May 23, 2002

V skladu z dolocbo 15. clena ZPolS mora politicna stranka v petnajstih dneh zahtevati vpis sprememb statuta v register politicnih strank. Kasneje sprejete spremembe so podlaga za novo zahtevo za vpis sprememb v register politicnih strank.

Sklep nº I Up 165/2001 of Upravni oddelek, May 23, 2002

Za vložitev tožbe v upravnem sporu ne izkazuje pravnega interesa tožnik, ki je kot prizadeta stranka že v upravnem postopku uspel in je bilo lokacijsko dovoljenje odpravljeno ter zadeva vrnjena v ponoven postopek.

Sklep nº I Up 570/2002 of Upravni oddelek, May 23, 2002

Ker se sporno pravno razmerje ne nanaša na vrnitev lastninske pravice na razlašcenem zemljišcu, ampak na zavrnitev predloga, da se izrece za nicno odlocba o zavrnitvi tožnicine zahteve za odpravo razlastitvene odlocbe, ni mogoce uspeti z zacasno odredbo, s katero je predlagano, da se do pravnomocne odlocitve v upravnem sporu ne bi smelo razpolagati s predmetno nepremicnino. Sporno pravno razmerje mora biti namrec neposredno povezano z aktom, ki je izpodbijan v upravnem sporu.

Sklep nº I Up 552/2002 of Upravni oddelek, May 23, 2002

Zacasna odredba mora biti predlagana v zvezi s predmetom upravnega spora.

Sklep nº I Ips 95/99 of Kazenski oddelek, May 23, 2002

Obdolžencev necak in njegovi pooblašcenci v 421. clenu ZKP niso taksativno našteti med upravicenci za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, zato jo je treba kot nedovoljeno zavreci (2. odstavek 423. clena ZKP).

Sodba nº I ps 239/99 of Kazenski oddelek, May 23, 2002

Ker zagovornik z navedbami izpodbija primernost obsojencu izrecene zaporne kazni in niti ne zatrjuje, da je sodišce pri tem prekoracilo pravico, ki jo ima po zakonu, s tem uveljavlja razlog po 1. odstavku 374. clena ZKP. Na tej podlagi zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 25/2000 of Kazenski oddelek, May 23, 2002

Ker je obsojenec v casu pred potekom roka iz 3. odstavka 103. clena KZ izvršil novo kaznivo dejanje, izbris obsodbe za prejšnje kaznivo dejanje ne pride v poštev. Rok za izbris navedene obsodbe zacne teci šele z dnem pravnomocnosti sodbe, s katero je bilo ugotovljeno, da je obsojenec storil novo kaznivo dejanje.

Sodba nº I Ips 76/99 of Kazenski oddelek, May 23, 2002

Ce je obsojencu v primeru neprave obnove postopka na podlagi 1. tocke 1. odstavka 407. clena ZKP izrecena enotna kazen, se lahko zahteva za varstvo zakonitosti zoper pravnomocno sodbo vloži le, ce je sodišce pri spremembi pravnomocnih sodb napacno uporabilo dolocbe o odmeri enotne kazni za dejanja v steku.

Sodba nº I Ips 302/99 of Kazenski oddelek, May 23, 2002

V dejanju obsojenca, kot je opisano v izreku drugostopenjske sodbe, da je dolocenega dne le pokazal pot A.H.-ju (storilcu kaznivega dejanja umora) in bil naslednjega dne le prisoten, ko je A.H. M.-ju vzel življenje, niso podani znaki pomoci pri izvršitvi kaznivega dejanja umora po 1. odstavku 127. clena KZ.

Sodba nº I Ips 108/99 of Kazenski oddelek, May 23, 2002

Ce je zahteva za obnovo postopka vložena na podlagi 3. tocke 1. odstavka 410. clena ZKP, sodišce ni dolžno raziskati vseh dejstev in preskrbeti vseh dokazov, na katere se sklicuje zahteva, ampak samo tiste, ki ustrezajo merilom po navedeni dolocbi. Zato je samo s tega vidika v tej fazi postopka, torej preden sodišce na podlagi uspeha poizvedb ugodi zahtevi in dovoli obnovo ali pa zahtevo zavrne, mogoce govoriti o kršitvi ustavnega jamstva iz 3. alineje 29. clena URS.

Sodba nº I Ips 291/99 of Kazenski oddelek, May 23, 2002

V primeru, ko gre za price, ki zaradi starosti, bolezni ali iz drugih tehtnih razlogov zelo težko pridejo k sodišcu (1. tocka 1. odstavka 340. clena ZKP), ne gre toliko za tehnicne ovire, ampak predvsem za možnost nastanka hujše škode na zdravju, ki bi jo prihod na sodišce in tudi samo pricanje lahko povzrocilo.

Sodba nº I Ips 86/99 of Kazenski oddelek, May 23, 2002

Sporocilo o nacrtovani odsotnosti z glavne obravnave in navedba razloga zadržanosti samo po sebi ni opravicljiv razlog za preložitev glavne obravnave.

Sodba nº I Ips 187/98 of Kazenski oddelek, May 23, 2002

Tisti, ki objavi v javnih medijih avtenticen dokument ali njegov del na nacin, iz katerega je razvidno, da gre za tak dokument ali pa to pri tem tudi izrecno navede, ne odgovarja za resnicnost njegove vsebine. Tudi ce dokument, objavljen na nacin, iz katerega je razvidno, da je cilj posredovanja dokumenta razširjanje vesti kot del svobode izražanja po 39. clenu URS, vsebuje trditve, ki so objektivno sposobne škodovati casti ali dobremu imenu drugega, takšnega ravnanja ne bo mogoce opredeliti ...

Sodba nº I Ips 260/98 of Kazenski oddelek, May 23, 2002

Vrhovno sodišce je pri odlocanju o zahtevi za varstvo zakonitosti omejeno le na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje (ali drugace: jih zatrjuje in ustrezno obrazloži) vložnik v svoji zahtevi (1. odstavek 424. clena ZKP).

May 22, 2002

Sodba nº I Up 439/99 of Upravni oddelek, May 22, 2002

Nicnostni razlog iz 3. tocke 267. clena ZUP (1986) predpostavlja, da odlocba še ni bila izvršena, kar pomeni, da je mogoce iz tega nicnostnega razloga izreci za nicno le tako odlocbo, ki je ni mogoce izvršiti, ki še ni bila izvršena.

Sodba nº I Up 357/99 of Upravni oddelek, May 22, 2002

Z 8. tocko prvega odstavka 10. clena ZDRS je doloceno, da sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne sme predstavljati nevarnosti za javni red. Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja po merilih, ki jih doloca Uredba o merilih za ugotovitev dolocenih pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/94) v 6. clenu.

Sodba nº I Up 562/2002 of Upravni oddelek, May 22, 2002

Strah, da bi tožeco stranko poslali kot vojaško osebo na Kosovo, v Makedonijo in v Srbijo (tožeca stranka je zapustila Crno Goro zaradi izmikanja služenja v vojski in navedenega strahu), sam zase ni razlog iz Ženevske konvencije, saj zaradi izogibanja vojaški službi, ob vrnitvi v Crno Goro, tožeca stranka ne bi bila kaznovana, niti kako drugace necloveško ali ponižujoce preganjana ali mucena od oblasti.

Sodba nº I Up 571/99 of Upravni oddelek, May 22, 2002

V postopku priglasitve nameravanih del iz prvega odstavka 62. clena ZUN mora investitor dokazati, da ima na spornem objektu lastninsko ali kakšno drugo stvarno pravico, tako, da lahko z njim po lastni presoji razpolaga, ga odsvoji ali obremeni.

Sodba nº I Up 493/2001 of Upravni oddelek, May 22, 2002

Pritožba zoper dokoncno odlocbo Sveta obcine ni dovoljena (drugi odstavek 11. clena ZUP/86), zato bi jo morala tožena stranka zavreci (drugi odstavek 234. clena ZUP). Ker pa jo je sprejela v obravnavo, je s tem kršila pravila upravnega postopka, kar je vplivalo na odlocitev. Zato je sodišce prve stopnje pravilno odpravilo izpodbijano odlocbo in zadevo vrnilo toženi stranki v nov postopek (3. tocka prvega odstavka 60. clena ZUS).

Sodba nº I Up 1125/2001 of Upravni oddelek, May 22, 2002

Za izdajo odlocbe o dovolitvi priglašenih del ni bil izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 34. clena Pravilnika za izvajanje prenove starega mestnega jedra Izola, ki zahteva v zvezi s priglasitvijo del soglasje Odbora za prenovo oziroma njegove komisije. Tega soglasja tožnica ni predložila.

Sodba nº I Up 625/2001 of Upravni oddelek, May 22, 2002

V postopku za izrek nicnosti, ki se uvede na predlog stranke, se preizkuša le obstoj tistih razlogov, ki jih uveljavlja predlagatelj. V obravnavani zadevi uveljavlja stranka nicnostni razlog iz 1. tocke 267. clena ZUP (1986), na podlagi katerega se izrece za nicno odlocba, ki je bila izdana v upravnem postopku v stvari iz sodne pristojnosti ali v stvari, v kateri sploh ni mogoce odlocati v upravnem postopku. Ker v obravnavani zadevi ne gre za odlocbo absolutno nepristojnega organa, ni podan u...

Sodba nº I Up 578/2002 of Upravni oddelek, May 22, 2002

Tožnica, ki izhaja iz mešane družine (mati Srbkinja, oce Albanec) in ki naj bi se vrnila na K. s tremi otroci (v starosti od 4 - 8 let), v porušeno hišo, ki so jo zažgali Albanci, v Sloveniji pa je bila pred dvema letoma operirana zaradi tumorja šcitnice, sodi v posebej ogroženo skupino ljudi, ki jo je potrebno obravnavati s posebno skrbnostjo, tudi z vidika možnosti zdravstvenega varstva na K.

Sklep nº I Up 594/2002 of Upravni oddelek, May 22, 2002

Pri zamudi zakonskega roka za vložitev tožbe se tožnik, ki ga zastopa odvetnik ali svetovalec za begunce, ne more uspešno sklicevati na pravni pouk, v katerem ni navedeno, da se sproži upravni spor s tožbo, je pa naveden rok, v katerem se upravni spor sproži in pri katerem sodišcu.

Sklep nº I Up 544/2002 of Upravni oddelek, May 22, 2002

V zahtevi za izdajo zacasne odredbe mora biti navedeno, katere konkretne hujše škodljive posledice bodo nastale zaradi izpodbijanega akta, izkazana verjetnost nastanka teh posledic in predloženi dokazi. Pritožbo v upravnem sporu lahko vloži le stranka konkretnega upravnega spora.

May 21, 2002

Sklep nº VIII Ips 209/2001 of Delovno-socialni oddelek, May 21, 2002

Namesto predložitve pooblastila se odvetnik ne more sklicevati na pooblastilo v drugem sporu. Ker ni predložil nobenih pooblastil, sodišce ni moglo preverjati, ali so morda v stecaju dana pooblastila taka, da pooblašcajo odvetnika tudi za vložitev tožbe v pravdnem postopku.

Sodba nº VIII Ips 219/2001 of Delovno-socialni oddelek, May 21, 2002

ZDR obravnava kot zašciteno kategorijo delavce, ki so invalidi. Torej tiste, ki imajo v trenutku odlocanja o presežnih delavcih tak status. Tisti, ki do trenutka dokoncne odlocitve nimajo priznane invalidnosti, preneha delovno razmerje kot presežnim delavcem pod enakimi pogoji kot vsem drugim. Pri tem ni pomembno, od kdaj so takim delavcem priznane pravice iz naslova zavarovanja za primer invalidnosti.

Sodba nº VIII Ips 223/2001 of Delovno-socialni oddelek, May 21, 2002

Ker delodajalec ni dokazal, da je bila odsotnost delavca z dela neupravicena, niso izpolnjeni pogoji za prenehanje delovnega razmerja po 6. tocki prvega odstavka 100. clena ZDR.

Sklep nº VIII Ips 233/2001 of Delovno-socialni oddelek, May 21, 2002

Iz odgovora na tožbo je bilo povsem jasno in dovolj dolocno razvidno, da se dokazni predlog tožene stranke nanaša na zaslišanje delovodje in delodajalca samega o dejstvih, ki so pomembna za odlocitev: kdaj in kako je bilo tožniku sporoceno, da mu delovno razmerje ne bo podaljšano ter kaj in koliko casa, ce sploh, je 16.9.1998 delal. Dolžnost predsednika senata bi bila, da v okviru materialnega procesnega vodstva poskrbi za dopolnitev ponujenih dokazil (285. clen ZPP). Take, tudi kasnejše dopo...

Sodba nº VIII Ips 171/2001 of Delovno-socialni oddelek, May 21, 2002

Pokojni oce revidentke je bil zavarovanec posebnega Zavoda za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev, ki je revidentki po njegovi smrti v letu 1992, priznalo pravico do družinske pokojnine. To pomeni, da pravica do pokojnine ni bila uveljavljena v kateri od republik nekdanje SFRJ, ampak v posebni bivši zvezni instituciji, zato njeni zavarovanci oziroma upravicenci niso zajeti z dolocbami ZZSV in jim ne more pripadati pravica do tam zagotovljene socialne varnosti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners