Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 2002

June 28, 2002

Sklep nº I Up 306/2002 of Upravni oddelek, June 28, 2002

Ker Zakon o zemljiškem katastru ne doloca taksne oprostitve, je tožnica po ZST zavezana k placilu sodne takse.

Sklep nº I Up 659/2002 of Upravni oddelek, June 28, 2002

Ker tožnica niti po opominu ni placala takse za vloženo pritožbo in ni vložila predloga za oprostitev placila sodnih taks, se njena pritožba šteje za umaknjeno.

Sodba nº I Up 305/2002 of Upravni oddelek, June 28, 2002

Pritožba, ki jo vloži stranka, ki ni bila udeležena v upravnem postopku, po izteku roka za stranko, ki je bila udeležena v postopku, se obravnava kot predlog za obnovo postopka.

Sklep nº I Up 788/2002 of Upravni oddelek, June 28, 2002

Ker se enotno dovoljenje za gradnjo ne izvršuje po dolocbah ZUP, ni mogoca izdaja zacasne odredbe po 1. odstavku 69. clena ZUS.

Sodba nº II Up 10/2000 of Upravni oddelek, June 28, 2002

Po 1. odstavku 32. clena ZPSSLBH izda guverner banke Slovenije odlocbo o ugotovitvi pogojev za uvedbo likvidacijskega postopka, ce ugotovi, da banka ne izpolnjuje vec predpisanih pogojev za nadaljnje delo ali na podlagi sklepa ustanoviteljev o prenehanju banke. Ker mora po 4. clenu Zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I) banka poslovati po nacelu likvidnosti, in sicer tako da stalno ohranja svojo placilno sposobnost (1. odstavek 31. clena ZBH), je ugotovljena nelikvidnost ...

Sodba nº I Ips 172/2002 of Kazenski oddelek, June 28, 2002

Ce je sodišce druge stopnje izreklo sodbo, zoper katero je dovoljena pritožba (primer iz 1. tocke 1. odstavka 398. clena ZKP), je dolžno opraviti tudi preizkus, ali je pri obtoženki še vedno podan priporni razlog ter nato s sklepom pripor podaljšati ali odpraviti. S tem ko je to storilo sodišce prve stopnje, je podana bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka po 6. tocki 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 179/2002 of Kazenski oddelek, June 28, 2002

Z razlogi, ki jih je sodišce navedlo o tem, zakaj je podaljšanje pripora neogibno potrebno za varnost ljudi, je obrazloženo tudi, zakaj pripora kot hujšega ukrepa ni mogoce nadomestiti s hišnim priporom.

Sklep nº I Ips 161/2002 of Kazenski oddelek, June 28, 2002

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti zoper pravnomocni sklep, s katerim je preiskovalni sodnik odlocil, da se zacne preiskava, saj kazenski postopek s tem ni pravnomocno koncan (1. odstavek 420. clena ZKP).

Sklep nº I Ips 171/2002 of Kazenski oddelek, June 28, 2002

Z odlocitvijo o odstopu kazenskega pregona zoper obdolženca pristojnemu sodišcu v Republiki Hrvaški kazenski postopek ni pravnomocno koncan, zato zoper ta sklep ni mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti (1. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº in sklep I Ips 181/2002, I Ips 182/2002, I Ips 183/2002, I Ips 184/2002, I Ips 185/2002 of Kazenski oddelek, June 28, 2002

Z navedbami, da so dokazi, na katere se opira obtožba, le izpovedbi T.K. in K.K., ki pa sta jih tekom obravnav spremenili, skuša zahteva za varstvo zakonitosti izpodbiti ugotovitve sodišca o utemeljenosti suma, da je obtoženec storil ocitana kazniva dejanja. Zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja pa zahteve ni mogoce vložiti (2.

Sodba nº I Ips 58/2000 of Kazenski oddelek, June 28, 2002

ZKP obravnava obdolžencevo izpovedbo (zagovor) kot dokaz, na katerega se v zvezi z odlocilnimi pravno relevantnimi dejstvi lahko opira sodna odlocba.

Sodba nº I Ips 88/2000 of Kazenski oddelek, June 28, 2002

V skrajšanem postopku pritožbeno sodišce ni dolžno obvestiti strank o seji senata. To stori le, ce oceni, da je navzocnost strank koristna za razjasnitev stvari.

Sodba nº I Ips 244/2000 of Kazenski oddelek, June 28, 2002

Za kaznivo dejanje po 2. odstavku 103. clena KZ-77 se niti z omilitvijo kazni ni mogla izreci kazen, manjša od 1 leta zapora. Sodišce ni kršilo dolocbe 5. tocke 372. clena ZKP, ker ni izreklo pogojne obsodbe, saj je v tem primeru glede na dolocbo 3. odstavka 53. clena KZJ ni smelo izreci.

Sodba nº I Ips 24/99 of Kazenski oddelek, June 28, 2002

S sklicevanjem na okolišcine, ki jih sodišce ni ugotovilo v pravnomocni sodbi, in na tej podlagi z zavzemanjem za znižanje obsojencu izrecene zaporne kazni, zagovornik izpodbija ugotovljeno dejansko stanje. Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 186/2002 in I Ips 187/2002 of Kazenski oddelek, June 28, 2002

Utemeljen sum, da je dolocena oseba storila kaznivo dejanje, je podan takrat, ko se vzpostavi visoka stopnja artikulirane, konkretne in specificne verjetnosti, da je dolocena oseba storila kaznivo dejanje. Pri tem mora biti stopnja suma taka, da je o njegovi utemeljenosti mogoce prepricati sodišce, tudi kadar ex post facto odloca o legitimnosti pripora.

June 27, 2002

Sklep nº II Ips 444/2001 of Civilni oddelek, June 27, 2002

S tem, da je v odgovoru na tožbo "prerekal vse tožbene navedbe tožece stranke, kolikor se z njimi izrecno ni strinjal", se toženec ni izjavil o vrednosti spornega predmeta, navedeni v tožbi. O nekakšnem "posrednem prerekanju" vrednosti spornega predmeta na podlagi dolocb ZPP ni mogoce govoriti.

Sklep nº II Ips 72/2002 of Civilni oddelek, June 27, 2002

Na poziv sodišca za dopolnitev tožbe je tožnica pravocasno in pravilno reagirala tako, da je sporocila toženkin novi naslov iz centralnega registra prebivalstva. Ker je ravnala z vso potrebno skrbnostjo in v skladu z zakonom, ne more iti v njeno breme okolišcina, da se uradni podatek o toženkinem prebivališcu razlikuje od dejanskega prebivališce. Tožbe zato ni mogoce šteti za nepopolno.

Sklep nº II Ips 588/2001 of Civilni oddelek, June 27, 2002

Ce stranka ne sporoci sodišcu, da je v tožbi naveden naslov toženca tisti iz centralnega registra prebivalstva, jo je sodišce upraviceno pozvati naj vlogo dopolni s pravilnim (dejanskim) naslovom toženca. Ce tega ne stori v danem roku, tožbo zavrže.

Sodba nº II Ips 579/2001 of Civilni oddelek, June 27, 2002

Kakšen pravni pomen ima ustaljena sodna praksa na podrocju priznavanja denarnega zadošcenja za nepremoženjsko škodo (po kateri se odškodnina odmerja po razmerah, ki obstajajo v casu izdaje sodbe sodišca prve stopnje in zaradi cesar je oškodovanec upravicen do placila obresti od prisojene odškodnine šele od dneva izdaje sodbe sodišca prve stopnje dalje), in ki se je more spreminjati od primera do primera, je bilo pojasnjeno že v vrsti odlocb tega sodišca (npr. v zadevi II Ips 479/2001 in dr.)....

Sodba nº I Up 563/2001 of Upravni oddelek, June 27, 2002

Drugi odstavek 124. clena ZS doloca, da Sodni svet pri razporeditvi sodnikov temeljnih sodišc na delo na okrožna oziroma okrajna sodišca praviloma upošteva vrsto zadev, na katerih so sodniki delali v zadnjem letu pred uveljavitvijo ZS, in sicer tako, da sodnike, ki so v tem casu delali na zadevah, ki po ZS sodijo v pristojnost okrajnih sodišc, razporedi na okrajna sodišca, sodnike, ki so v tem casu delali na zadevah, ki po ZS sodijo v pristojnost okrožnih sodišc, pa na okrožna sodišca. Ker se...

Sklep nº I Up 585/2002 of Upravni oddelek, June 27, 2002

Šteje se, da je tožba vložena pri sodišcu tisti dan, ko je priporoceno oddana na pošto, ce pa ni oddana na pošto priporoceno, se šteje, da je vložena pri sodišcu tisti dan, ko je dejansko prispela na sodišce.

Sklep nº U 5/2002 of Upravni oddelek, June 27, 2002

Mnenje personalnega sveta o ustreznosti kandidata ni upravni akt oziroma akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu; v upravnem sporu je možno izpodbijati le dokoncni posamicni akt, ki se nanaša na postopek kandidiranja, to pa je le akt, ki ga izda Sodni svet RS kot edini predlagatelj za izvolitev v sodniško funkcijo.

Sklep nº VIII R 10/2002 of Delovno-socialni oddelek, June 27, 2002

Tožeca stranka s tožbo uveljavlja placilo premij iz prostovoljnega zavarovanja, kar pomeni, da gre za spor v zvezi s prostovoljnim zavarovanjem. Glede na zakonske dolocbe gre zato v sporni zadevi za socialni spor v smislu dolocb druge tocke prvega odstavka 5. clena ZDSS. Ker je socialno sodišce pristojno za odlocanje v sporih, za katere je tako izrecno doloceno v ZDSS, je socialno sodišce pristojno za odlocanje v spornem primeru.

June 20, 2002

Sodba nº II Ips 583/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2002

Do zavarovalnega primera je prišlo v letu 1993, ko je tudi nastala tožnikova terjatev. Zato je zastaranje pricelo teci prvega dne naslednjega koledarskega leta in se izteklo v treh letih. Za konkretno zadevo to pomeni, da je zastaranje pricelo teci 01.01.1994 in da je tožnikova terjatev zastarala tri leta kasneje. Ker je tožbo vložil 28.01.1998, jo je vložil po poteku zastaralnega roka.

Sklep nº II Ips 589/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2002

Tako kot sodba sodišca prve stopnje mora tudi sodba sodišca druge stopnje med drugim navesti predpise, na katere se opira odlocitev. Izostanek te navedbe zato pomeni procesno kršitev, ki pa obicajno ni bistvena, ker je sodbo kljub temu v vecini primerov vseeno mogoce materialnopravno preizkusiti. Kadar pa ima ta opustitev za posledico, da sodbe ni mogoce preizkusiti, ker so razlogi nejasni ali so si v medsebojnem nasprotju, lahko opustitev navedbe materialnopravnega predpisa preide tudi v bis...

Sodba nº II Ips 558/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2002

Obveznost vrnitve najemnine temelji na podlagi dolocbe cetrtega odstavka 210. clena ZOR, obseg vrnitve tega, kar je bilo neupraviceno pridobljeno, pa na dolocbi 214. clena ZOR. V takem primeru je treba vrniti tudi zamudne obresti. Ce je bil pridobitelj nepošten, mora zamudne obresti placati od dneva pridobitve, sicer pa od dneva vložitve zahtevka.

Sklep nº II Ips 107/2002 of Civilni oddelek, June 20, 2002

Tako kot ima tožnik pri uveljavljanju nedenarnega tožbenega zahtevka možnost in dolžnost, da z ustrezno oceno vrednosti spora zagotovi pravico do revizije, ima tudi toženec možnost, da v primeru prenizke ocene vrednosti spora ali izostanka ocene vrednosti spora ugovarja ter tako doseže ustrezno oceno. Toženec v tej pravdni zadevi ob razširitvi tožbe v prvem sojenju tudi na premicne stvari ni ugovarjal izostanku ocene vrednosti spora za razširjeni del tožbe, ocena vrednost spora v tožbi glede ...

Sklep nº II Ips 155/2002 of Civilni oddelek, June 20, 2002

Zakon o denacionalizaciji predpisuje v poglavju o odškodnini za podržavljeno premoženje, da se vrednost takšnega premoženja doloci po stanju premoženja v casu podržavljenja in ob upoštevanju njegove sedanje vrednosti. Smisel te zakonske dolocbe je v tem, da se, gledano v povezavi s to zadevo, upošteva stanje zemljišc ob podržavljenju - daritvi, se pravi, njihova katastrska kultura, katastrski razred in katastrski okraj, to pa oceni s cenami, ki veljajo sedaj za takšno zemljišce - iste kulture...

Sodba nº in sklep II Ips 580/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº I Up 733/2002 of Upravni oddelek, June 20, 2002

Zacasno odredbo predlagano po prvem odstavku 69. clena ZUS je mogoce izdati le, ce se prvostopni akt izvršuje po dolocbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Sklep nº II Up 1/2000 of Upravni oddelek, June 20, 2002

Upravni organ nima podlage, da z dopolnilno odlocbo odloci o delu zahtevka, o katerem je bilo pred tem že odloceno.

Sklep nº I Up 599/2002 of Upravni oddelek, June 20, 2002

Ce pritožbi po opominu ni predloženo potrdilo o placilu sodne takse in niso podani pogoji za oprostitev, se šteje pritožba za umaknjeno.

Sklep nº I Up 287/2002 of Upravni oddelek, June 20, 2002

Po pravnomocnosti upravnega spora ni mogoce vec zahtevati oprostitve placila sodne takse za sklep prve stopnje, s katerim je bil postopek koncan.

Sklep nº I Up 389/2001 of Upravni oddelek, June 20, 2002

Akt Vlade o imenovanju višjega upravnega delavca mora biti toliko obrazložen, da omogoca kontrolo zakonitosti.

Sklep nº I Up 418/2002 of Upravni oddelek, June 20, 2002

Sklep o oprostitvi placila sodnih taks ucinkuje od dneva, ko je pri sodišcu vložen predlog za oprostitev in velja za vloge in dejanja, za katera je nastala taksna obveznost tega dne ali pozneje.

Sodba nº I Up 523/2000 enako tudi I Up 851/2000, I Up 562/2000. of Upravni oddelek, June 20, 2002

Pri obracunu carine zaradi neizpolnjene obveznosti izvoza ne gre za naknaden obracun ob uvozu nastale carinske obveznosti, ampak za obracun naknadno nastale carinske obveznosti.

Sodba nº I Up 496/2001 of Upravni oddelek, June 20, 2002

Materialno pravo je bilo pravilno uporabljeno, ce je po PUP v obmocju gradnje dovoljena gradnja objektov za osnovno namembnost pokopališca oz. pokopališke dejavnosti, kar pa mrliška vežica nedvomno je.

Sklep nº I Up 725/2002 of Upravni oddelek, June 20, 2002

Ce je placilo komunalnega prispevka pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, predlagana zacasna odredba (odložitev placila komunalnega prispevka) ne bi imela zacasne narave, saj bi omogocila izdajo gradbenega dovoljenja brez placila komunalnega prispevka.

Sklep nº I Up 751/2002 of Upravni oddelek, June 20, 2002

Ker sodišce tožnicinega predloga, ki se tudi po vsebini nanaša na zacasno ureditev stanja po 2. odstavku 69. clena ZUS ni obravnavalo po navedeni pravni podlagi, ni ugotovilo dejstev, pomembnih za odlocitev.

Sodba nº I Ips 224/2000 of Kazenski oddelek, June 20, 2002

Z dolocbo 4. odstavka 169. clena KZ daje zakon sodišcu možnost kaznovanja ali odpustitve kazni po lastni presoji (fakultativno), zato neuporaba te dolocbe ne predstavlja kršitve kazenskega zakona.

Sodba nº I Ips 291/2000 of Kazenski oddelek, June 20, 2002

S tem ko vložnik zahteve za varstvo zakonitosti navaja, da iz gradiva v spisu ne izhaja, da bi bilo obsojenemu dokazano, da je vedel, da je bila stvar pridobljena s kaznivim dejanjem, uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega pa zahteve ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 31/2000 of Kazenski oddelek, June 20, 2002

Dejstvo, da so bili trije obtoženci iz razloga po 3. tocki 358. clena ZKP oprošceni obtožbe za kaznivo dejanje sodelovanja v skupini, ki stori kaznivo dejanje po 2. v zvezi s 1. odstavkom 301. clena KZ, samo po sebi ne izkljucuje ugotovitve, da sta se obsojenca združila zato, da bi izvršila umor.

Sodba nº I Ips 5/2000 of Kazenski oddelek, June 20, 2002

Podana je ocitno nesorazmerna premoženjska korist kot zakonski znak kaznivega dejanja oderuštva po 219. clenu KZ, saj je sodišce predvsem z oceno nesorazmerno visokih obresti v primerjavi z bancnimi obrestmi ugotovilo, da je podano ocitno nesorazmerje med dejansko ugotovljenimi in izposojenimi zneski s poravnanimi obrestmi in obsojencevim nadaljnjim zahtevkom.

Sodba nº I Ips 84/98 of Kazenski oddelek, June 20, 2002

Protipravnost po 3. odstavku 169. clena KZ ni izkljucena, kadar so presežene meje iz navedene dolocbe. Praviloma je to takrat, ko zapisovalec ali govorec ne zasleduje le cilja, da z lastnimi pogledi in presojo seznanja javnost z ravnanji drugega, temvec ga s svojimi grobimi izjavami, ki vsebujejo negativno vrednostno oceno, predvsem žali.

Sodba nº I Ips 166/2002 in I Ips 167/2002 of Kazenski oddelek, June 20, 2002

Dolocba 1. odstavka 165. clena ZKP veže opravo posameznih preiskovalnih dejanj na neznanega storilca. Te dolocbe ni mogoce razlagati tako, da preiskovalni sodnik ne bi smel zaslišati A.Š. v casu, ko je bila ugotovljena storitev kaznivega dejanja, ni bilo pa povsem jasno, kdo vse so njegovi dejanski storilci, ceprav so se zoper dolocene osebe, med drugim tudi obdolženca, izvajali prikriti ukrepi.

Sodba nº I Ips 383/2001 of Kazenski oddelek, June 20, 2002

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti iz razloga zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 24/2001 of Kazenski oddelek, June 20, 2002

Bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP bi bila podana, ce v pravnomocni sodbi ne bi bili navedeni razlogi o tem, zakaj sodišce ni ugodilo dokaznemu predlogu za ponovno zaslišanje izvedenca balisticne stroke in postavitvi izvedenca nevropsihiatricne stroke.

Sodba nº I Ips 175/99 of Kazenski oddelek, June 20, 2002

Kazenski postopek mora biti pravnomocno koncan pred potekom dolocenega casa od storitve kaznivega dejanja, sicer zastaranje povzroci, da kazenski pregon ni vec dovoljen (1. odstavek 111. clena KZ). S tem ko sodišce druge stopnje odloci o pritožbi na seji senata ali na obravnavi (1. odstavek 379. clena ZKP), je dan pritožbene seje ali obravnave dan, ko postane pravnomocna odlocitev sodišca prve stopnje, ce je ta potrjena ali spremenjena. Dan, ko je odlocba sodišca druge stopnje vrocena stranka...

Sodba nº I Ips 47/99 of Kazenski oddelek, June 20, 2002

Ugotovitev, da se je obsojenec zavedal, da lahko oškodovanec pade že zaradi njegovega mocnega sunka, še toliko prej pa, ce je oškodovani vinjen in celo manjše rasti ter ce gre za neravna tla, še ne pomeni, da se je pri svojem ravnanju zavedal tudi možnosti nastanka prepovedane posledice - hude telesne poškodbe.

Sodba nº I Ips 204/99 of Kazenski oddelek, June 20, 2002

Zaradi relativnih kršitev dolocb postopka z verjetnim vplivom na pravilnost ali zakonitost sodne odlocbe je mogoce vložiti pritožbo (2. odstavek 371. clena ZKP) ne pa zahteve za varstvo zakonitosti (3. tocka 1. odstavka 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 170/2002 of Kazenski oddelek, June 20, 2002

Vložnikova navajanja o spremenjenih okolišcinah, ki narekujejo drugacno odlocitev kot v casu, ko je bil odrejen pripor, predstavljajo uveljavljanje zmotno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja. Ta po dolocbi 2. odstavka 420. clena ZKP ni razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 201/99 of Kazenski oddelek, June 20, 2002

Obvestil, ki so jih organi za notranje zadeve zbrali na podlagi 2. odstavka 148. clena ZKP, ni mogoce enaciti z izpovedbo, ki jo da oseba, zaslišana v kazenskem postopku kot prica. Obvestilo za razliko od zaslišanja namrec nima lastnosti dokaza v procesnem smislu.

Sodba nº III Ips 40/2002, enako tudi III Ips 41/2002 of Gospodarski oddelek, June 20, 2002

Stranki sta sklenili dogovor o pristojnosti inozemskega (avstrijskega) sodišca. Ce bi takšnega dogovora ne sklenili, bi bilo pristojno slovensko sodišce (29. clen ZPP in prvi odstavek 48. clena ZPP). Ce je v takšnem primeru sklenjen dogovor o pristojnosti inozemskega sodišca, se nepristojnost slovenskega sodišca upošteva le na ugovor. Tretji odstavek 18. clena ZPP se ne uporabi.

Sklep nº III Ips 42/2002 of Gospodarski oddelek, June 20, 2002

Pogodba o nakupu tolikšnega števila delnic z glasovalno pravico dolocenega izdajatelja, ki zagotovi kupcu vec kot 2,5 % vseh glasovalnih pravic, sklenjene brez javne objave ponudbe za odkup vseh delnic z glasovalno pravico tega izdajatelja, ni nicna niti ni dejanje nelojalne konkurence.

Sodba nº III Ips 43/2002 of Gospodarski oddelek, June 20, 2002

Upravnik vecstanovanjske hiše ima za placilo obratovalnih stroškov pravico terjati lastnika stanovanja. Proti najemniku lahko vloži tožbo samo kot zakoniti zastopnik lastnika, aktivno legitimacijo proti najemniku pa ima le v primeru, da lastnik stanovanja nanj prenese to svoje materialnopravno upravicenje.

June 19, 2002

Sodba nº II Ips 584/2001 of Civilni oddelek, June 19, 2002

Tožnik si je do smrti izgovoril le pravico do posesti stanovanja, vendar ta tožnikova pravica ni v neskladju s kupno pogodbo. Pomeni le modaliteto pri placilu kupnine, ki z dolocili o tožnikovi renti vsebuje tudi elemente tveganih pogodb. Po cetrtem odstavku 139. clena ZOR takih pogodb ni mogoce izpodbijati zaradi cezmernega prikrajšanja. Ne glede na to pa sta sodišci prve in druge stopnje tudi ugotovili, da je cena v pogodbi realna in da ni ocitnega nesorazmerja, zaradi katerega bi bil tožni...

Sodba nº in sklep II Ips 596/2001 of Civilni oddelek, June 19, 2002

Tudi v primeru, ko prodajalec ne predloži predkupnemu upravicencu pogodbe na vpogled, tece 30 dnevni rok za vložitev tožbe zaradi kršitve predkupne pravice od dneva, ko je zvedel za pogodbo.

Sodba nº II Ips 603/2001 of Civilni oddelek, June 19, 2002

Sodišca morajo enake primere tudi materialnopravno obravnavati enako. Odraz (posledica) tega pa je tudi ustaljena sodna praksa. Zato dolgoletne in ustaljene sodne prakse ni mogoce spremeniti v posameznem primeru. Ustaljena sodna praksa in nacelne odlocitve (mnenja) zagotavljajo enotno in enako uporabo formalnih pravnih virov.

Sodba nº II Ips 265/2001 of Civilni oddelek, June 19, 2002

Glede tožbenega zahtevka je instancno sodišce pravilno ravnalo, ko je štelo, da gre za en sam tožbeni zahtevek. Tega je tožnik oblikoval v tožbi dne 04.07.1997, ko je zahteval placilo 6.750.029 tolarjev odškodnine s pripadki, po seznanitvi z mnenji izvedencev pa je dne 15.12.1999 delno umaknil tožbo, tako da je zahteval placilo 4.458.029 tolarjev s pripadki. Naslednje razpolaganje s tožbenim zahtevkom v pripravljalni vlogi, ki jo je vložil 27.12.1999, ni bilo v skladu z 182. clenom ZPP, ker t...

Sodba nº II Ips 552/2001 of Civilni oddelek, June 19, 2002

Sodba obravnava vprašanje posredovanja in vloge pooblašcenca pri sklepanju zavarovalne pogodbe.

Sodba nº in sklep II Ips 103/2002 of Civilni oddelek, June 19, 2002

Kadar se uveljavlja vec zahtevkov z razlicno dejansko in pravno podlago z isto tožbo, se presoja dovoljenost revizije za vsak zahtevek posebej.

Sodba nº I Up 1059/2001 of Upravni oddelek, June 19, 2002

Iz dolocbe prvega odstavka 234. clena ZUP (1986) je razvidno, da je pritožbeni rok dolocen kot zakoniti prekluzivni procesni rok in da ima zamuda tega roka za posledico izgubo pravice do pritožbe.

Sklep nº I Up 388/2002 of Upravni oddelek, June 19, 2002

Pritožba, ki je vložena po poteku 15-dnevnega roka od vrocitve prepisa sodbe sodišca prve stopnje, je prepozna.

Sodba nº I Up 126/2000 of Upravni oddelek, June 19, 2002

Za odlocitev v zadevi je odlocilno, ali je status navedenih prostorov res sporen, glede na navedbe tožene stranke, da je bilo o njem že odloceno v pravnomocno koncanem postopku.

Sodba nº I Up 714/2002 of Upravni oddelek, June 19, 2002

V ZAzil ni podlage za stališce tožene stranke, da ponovna prošnja za azil ni mogoca, ce je bil prvotni postopek za azil ustavljen.

Sodba nº I Up 319/99 of Upravni oddelek, June 19, 2002

Ne gre za bistveno kršitev dolocb postopka v upravnem sporu, ker je sodišce prve stopnje sledilo utemeljitvi izpodbijane odlocbe tožene stranke in povzelo ugotovitve upravnih organov, saj ima za to podlago v dolocbi drugega odstavka 67. clena ZUS.

Sklep nº I Up 752/2002 of Upravni oddelek, June 19, 2002

Pravilno je stališce, da se enotno dovoljenje za gradnjo ne izvršuje po dolocbah ZUP, pac pa tako dovoljenje lahko le ucinkuje. Zato ni možna izdaja zacasne odredbe po prvem odstavku 69. clena ZUS v zvezi z drugim odstavkom 30. clena ZUS, pac pa je možno le zacasno urediti stanje, da se odvrnejo morebitne pretece hujše škodljive posledice (drugi odstavek 69. clena ZUS).

Sklep nº I Up 769/2002 of Upravni oddelek, June 19, 2002

Ce tožnik ni bil pozvan na odpravo pomanjkljivosti tožbe s sklepom, temvec z dopisom, to ni opraviceni razlog za vrnitev v prejšnje stanje.

Sklep nº I Up 1113/2001 of Upravni oddelek, June 19, 2002

Ce stranka v odmerjenem roku ne odpravi pomanjkljivosti tožbe, jo sodišce zavrže.

Sodba nº I Up 729/2002 of Upravni oddelek, June 19, 2002

V zadevi obstojijo razlogi iz 1. in 2. alinee drugega odstavka 35. clena ZAzil, ki so podlaga za takojšnjo odlocitev o zadevi in pri kateri ni potrebno ocenjevati razlogov za priznanje azila po dolocbah drugega in tretjega odstavka 1. clena ZAzil, saj je bilo ugotovljeno, da so tožniki podali prošnjo za priznanje azila, ker jim je prenehal status zacasnega zatocišca in da ne bi bili vrnjeni na Kosovo, kjer jim po lastni izjavi ne bi grozilo preganjanje.

Sodba nº I Up 747/2002 of Upravni oddelek, June 19, 2002

Po dolocbah drugega in tretjega odstavka 1. clena Zakona o azilu (ZAzil) je za presojo, ali so podani pogoji za priznanje azila, pravno pomembno, ali je podan utemeljen strah pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodnostne pripadnosti, pripadnosti dolocenemu politicnemu prepricanju (razlogi Ženevske konvencije) oziroma utemeljen strah pred mucenjem ali drugacnim necloveškim ravnanjem ali kaznovanjem v primeru vrnitve prosilca za azil v maticno državo v smislu Konvencije o varstvu clovekovih ...

Sklep nº I Up 757/2002 of Upravni oddelek, June 19, 2002

Ko gre za posamicna dejanja, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika, tece 30-dnevni rok za vložitev tožbe, s katero se sproži upravni spor, od dneva vložitve posamicnega dejanja.

Sklep nº I Up 716/2002 of Upravni oddelek, June 19, 2002

Sodišce prve stopnje pred izdajo izpodbijanega sklepa, s katerim je ustavilo pritožbeni postopek, ker je, zaradi neplacila sodne takse za pritožbo, štelo le-to za umaknjeno, glede na dolocbo prvega odstavka 11. clena ZST, po kateri so, med drugim placila sodnih taks oprošceni tuji državljani, ce tako doloca mednarodna pogodba ali ce velja vzajemnost, ni ugotovilo, kar bi moralo, glede na citirano dolocbo, ali je tožnik, ki je tuj državljan, in je otrok brez spremstva, dolžan placati sodno tak...

Sodba nº I Up 715/2002 of Upravni oddelek, June 19, 2002

Glede pogojev za priznanje azila Zakon o azilu (ZAzil) ne razlikuje med osebami z državljanstvom in osebami brez državljanstva. Po dolocbah drugega in tretjega odstavka 1. clena Zakona o azilu (ZAzil) se daje azil iz razlogov, dolocenih v Ženevski konvenciji, zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodnostne pripadnosti, pripadnosti dolocenemu politicnemu prepricanju oziroma zaradi utemeljenega strahu pred mucenjem ali drugacnim necloveškim ravnanjem ali kaznovanjem ...

June 18, 2002

Sodba nº in sklep VIII Ips 188/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 18, 2002

V primeru prenehanja delovnega razmerja po 2. tocki prvega odstavka 100. clena ZDR pride do prenehanja s sklenjenim pisnim sporazumom, ki je konstitutivni akt, kar pomeni, da je za pravilno odlocitev potrebno ugotoviti, ali je med strankama prišlo do pisnega sporazuma o prenehanju delovnega razmerja. Glede samega sporazuma pri delodajalcu vsebinsko ni možen postopek varstva pravic, ker ne gre za odlocanje delodajalca o pravici delavca, pac pa gre za dvostranski akt, za katerega sta se enakopr...

Sodba nº VIII Ips 222/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 18, 2002

Tožnik, ki je s toženo stranko sklenil poravnavo za placilo odškodnine, bi lahko zaradi zmote poravnavo izpodbijal v okviru rokov, ki sta dolocena v prvem in drugem odstavku 117. clena ZOR. Tega ni storil v postopku pred sodišcem prve stopnje, zato njegove revizijske navedbe, da je poravnavo podpisal v zmoti, ni mogoce upoštevati.

Sklep nº VIII Ips 204/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 18, 2002

Temeljni kriterij razlikovanja med nicnostjo in izpodbojnostjo je v varstvu interesov, ki so zašciteni. Dolocbe sedaj veljavnih delovnopravnih predpisov varujejo pravice delavca (in ne vsake zainteresirane osebe), ki ima pravico v primeru njihove kršitve uveljavljati procesno varstvo v postopku in na nacin kot ga doloca 83. clen ZTPDR.

Sodba nº VIII Ips 208/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 18, 2002

Ce je bila delavcu kot nacin izvršitve disciplinske kršitve, to je grobega posega v cast in dostojanstvo direktorja tožene stranke, ocitana vložitev neutemeljene ovadbe in ocitanje kaznivega dejanja (smiselno 173. clenu KZ RS) sodišce izven tako postavljenega okvira opredelitve disciplinske kršitve ne sme poseci.

Sodba nº VIII Ips 12/2002 of Delovno-socialni oddelek, June 18, 2002

Prenehanje delovnega razmerja je bilo nezakonito, zato je sodišce tožnici utemeljeno in v skladu z veljavnimi predpisi in sodno prakso priznalo reintegracijo in vse (tudi materialne) pravice iz delovnega razmerja v casu od prenehanja delovnega razmerja dalje. Tožeca stranka, ki je uveljavljala pravice zaradi kršitve pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, je ravnala pravilno, ko je sprejemala dela za dolocen cas pri drugih delodajalcih, saj je bila tudi njena dolžnost, da skuša zmanjšati n...

Sodba nº VIII Ips 163/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 18, 2002

S konkurencno klavzulo so varovani interesi delodajalca pred nelojalno oziroma prepovedano konkurenco s strani njegovih bivših delavcev. Ravnanje delavca, da zacasno ne sme ustanoviti podjetja ali zaceti opravljati samostojne dejavnosti z enako ali podobno dejavnostjo kot jo ima delodajalec, ce bi uporaba tehnicnih, proizvodnih in poslovnih znanj ter poslovnih zvez, pridobljenih v zvezi s prejšnjim delom pri njem, pomenila za delodajalca konkurenco, je prepovedano predvsem zato, ker bi se s t...

Sodba nº VIII Ips 236/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 18, 2002

S konkurencno klavzulo so varovani interesi delodajalca pred nelojalno oziroma prepovedano konkurenco s strani njegovih bivših delavcev. Ravnanje delavca, da zacasno ne sme ustanoviti podjetja ali zaceti opravljati samostojne dejavnosti z enako ali podobno dejavnostjo kot jo ima delodajalec, ce bi uporaba tehnicnih, proizvodnih in poslovnih znanj ter poslovnih zvez, pridobljenih v zvezi s prejšnjim delom pri njem, pomenila za delodajalca konkurenco, je prepovedano predvsem zato, ker bi se s t...

Sodba nº VIII Ips 245/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 18, 2002

Odsotnost z dela je resen razlog v zvezi z obnašanjem delavca, zaradi katerega mu lahko preneha delovno razmerje. Vendar le, ce je delavec zakonito razporejen na doloceno delovno mesto. Ce se delavec ne odzove pozivu na delo na delovnem mestu, na katerega ni zakonito razporejen, njegova odsotnost z dela ni neupravicena.

Sodba nº in sklep VIII Ips 239/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 18, 2002

Delavec je disciplinsko odgovoren za storjeno kršitev delovnih obveznosti za vsako obliko krivde, torej tudi zaradi malomarnosti. Tožnik je opravljal delo, ki bi ga moral opravljati z ustrezno pazljivostjo (nepazljivost že tudi pomeni malomarnost), vendar takšne pazljivosti v njegovem primeru po ugotovitvah sodišca ni bilo. Zato njegovega ravnanja ni bilo mogoce obravnavati le kot pomote pri delu, ampak je šlo za malomarnost pri delu.

Sklep nº VIII Ips 212/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 18, 2002

Ugotavljanje posebnih (kvalifikatornih) okolišcin po 89. clenu ZDR sodi med ugotavljanje dejanskega stanja. Po prvem odstavku 370. clena ZPP-77 ima sodišce druge stopnje le dve možnosti. Zaradi nepravilno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja na sodišcu prve stopnje lahko razveljavi sodbo sodišca prve stopnje in mu vrne zadevo v novo sojenje ali pa samo opravi glavno obravnavo. Sodišce druge stopnje ni tako ravnalo, temvec je brez ponovljenega dokaznega postopka ugotovilo, da so dane ...

June 14, 2002

Sklep nº I Up 623/2002 of Upravni oddelek, June 14, 2002

Pritožba, vložena po izteku tridnevnega pritožbenega roka, je prepozna, zato jo je potrebno zavreci.

Sklep nº II Up 4/2002 of Upravni oddelek, June 14, 2002

Zgolj zatrjevana starostna meja ne daje podlage za verjetnost nastanka hujših škodljivih posledic, ki bi tožniku nastale zaradi umika predloga za tožnikovo izvolitev v sodniško funkcijo.

Sklep nº I Up 691/2002 of Upravni oddelek, June 14, 2002

Potreba za izdajo zacasne odredbe ni verjetno izkazana, ce zahteva za izdajo zacasne odredbe ne vsebuje konkretnega predloga za zacasno ureditev stanja.

Sodba nº III Ips 35/2002 of Gospodarski oddelek, June 14, 2002

Splošna nacela pravnega reda v državi, temeljeca na spoznanjih pravne vede, ne dovoljujejo veljavnosti pravnih aktov, ki nasprotujejo kogentnim zakonskim dolocbam. Med te pa spadajo zakonske dolocbe, ki prepovedujejo oškodovanje družbene lastnine. Pod predpostavko, da je z izpodbijanimi akti res prišlo do oškodovanja družbene lastnine, so ti akti nicni.

Sklep nº III Ips 21/2002 of Gospodarski oddelek, June 14, 2002

Ce je zahtevek postavljen v tujem denarju, se za preracun glede vrednosti izpodbijanega dela uporabi tecaj na dan vložitve tožbe (prim. drugi odstavek 180. clena ZPP). Ce se po preracunu izkaže, da je vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela ne presega 5.000.000,00 SIT, se revizija zavrže.

Sklep nº III Ips 36/2002 of Gospodarski oddelek, June 14, 2002

Omejitev pravice subjekta vpisa v sodni register do pritožbe zoper sklep o izbrisu iz sodnega registra na tiste subjekte vpisa, ki so izkoristili pravico do ugovora zoper sklep o zacetku postopka za izbris predpostavlja možnost subjekta vpisa, da izkoristi pravico do ugovora zoper omenjen sklep. Ce mu ta možnost ni bila dana, mu pravice do pritožbe ni mogoce odklanjati.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners