Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 2002

June 13, 2002

Sodba nº II Ips 480/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Glede na ugotovljeno dejansko stanje sta sodišci prve in druge stopnje pravilno uporabili materialno pravo, ko sta na podlagi 73. clena ZTPDR presojali dogodek po splošnih nacelih o odškodninski odgovornosti, ki so uzakonjena v tedaj veljavnem ZOR. Tu je v 154. clenu doloceno, da mora škodo povrniti tisti, ki jo povzroci, razen ce dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. Tega intervenient na strani tožene stranke ni dokazal, saj sta sodišci ugotovili prav nasprotno: da delavcev ni ust...

Sklep nº I R 45/2002 of Civilni oddelek, June 13, 2002

V 35. clenu ZIZ je doloceno, da je za odlocitev o predlogu krajevno pristojno tisto sodišce, ki je krajevno pristojno za odlocanje po prvo navedenem sredstvu izvršbe. V konkretnem primeru je krajevno pristojno tisto sodišce, ki je pristojno za rubež dolžnicinih premicnih stvari. To je Okrajno sodišce v Ljubljani, ki je že odlocalo o predlogu za izvršbo, zato se po izdaji sklepa o izvršbi po uradni dolžnosti ne more vec izreci za nepristojno (drugi odstavek 22. clena ZPP v zvezi s 15. clenom Z...

Sklep nº I R 39/2002 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Dejstvo, da je do-lžnik oz. sedaj toženec raznašalec zunanje pošte pri drugem državnem organu v isti stavbi, objektivno ne more povzrocati dvoma v pristranskost sodišca, gotovo pa ne vpliva na subjektivno nepristranost sodnikov, ki se kaže v njihovem osebnem prepricanju v konkretni zadevi in se domneva.

Sodba nº II Ips 489/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Stanovanjski zakon je pri odkupu stanovanj s placilom kupnine v vec letih predvidel valorizacijo s spreminjanjem vrednosti tocke in ni predpisal obrestovanja. Zato tožnika nista dolžna placati obresti, ki jih je dolocilo pritožbeno sodišce. Revizija utemeljeno uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava. Zamudne obresti bosta tožnika dolžna placati po dolocilih ZOR samo v primeru, ce bosta prišla v zamudo s placilom pologa, ki ga morata placati v 60-ih dneh po sklenitvi pogodbe iz I. tocke i...

Sodba nº II Ips 577/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Vzrocna zveza daje odgovor na vprašanje, katero dejstvo (vzrocnik) je povzrocilo škodo (ki je prav tako dejstvo). Pojasnjevanje teh vprašanj je dejanske narave (medtem ko je pravno vprašanje, ali oziroma kdo je odgovoren za dejstvo, ki je povzrocilo škodo). Kadar se pojavlja vec možnih vzrokov (dejstev) za nastanek škode, je po teoriji adekvatne vzrocnosti pravno upošteven tisti vzrok, ki po rednem teku stvari pripelje do dolocene škodne posledice.

Sklep nº II Ips 586/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 163/2002 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Tožena stranka utemeljeno opozarja, da je eno izmed nacel pravdnega postopka nacelo neposrednosti, ki v konkretnem primeru ni bilo kršeno. Narok dne 9.1.2001 je potekal pred spremenjenim senatom in sodišce je pravilno sklenilo, da se obravnava zacne znova (prvi odstavek 302. clena ZPP) in da se preberejo zapisniki o zaslišanju pravdnih strank (tretji odstavek 302. clena ZPP). Prisotna odvetnika pravdnih strank in tožnica v zvezi s tem niso imeli pripomb in so se strinjali, da se glavna obravn...

Sklep nº II Ips 58/2002 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Revizija, ki se nanaša samo na obresti in druge stranske terjatve, ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 108/2002 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Revizijsko sodišce je opravilo presojo po cetrtem odstavku 402. clena ZPP. Upoštevalo je vse okolišcine, razloge in dokaze, ki se uveljavljajo v predlogu za obnovo postopka in v reviziji ter presodilo, da je v konkretni pravdni zadevi bolj smotrno, da se prekine revizijski postopek.

Sklep nº Cp 5/2002 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Za odlocitev so bile pomembne ugotovitve, ki so temeljile na dejstvih, navedenih do odlocanja v ugovornem postopku. Ker s takimi dejstvi ni bil ovržen ugovor nasprotne udeleženke, da ni mogla sodelovati v postopku, v katerem je bila izdana tuja sodna odlocba, je sodišce prve stopnje v skladu z dolocilom 96. clena ZMZPP utemeljeno zavrnilo predlog.

Sklep nº II Ips 182/2002 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Ni premoženja, ki se vraca po ZDen, ce gre le za prostosledne pravice, za rudniške entitete pa se ugotovi, da ne obstajajo.

Sodba nº II Ips 148/2002 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Podana bi bila bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka iz 10. tocke 2. odstavka 354. clena ZPP, ce stranka, ki jo je odvetnik med pravdo (in v pritožbenem postopku) zastopal brez pooblastila, kasneje z izdajo pisnega pooblastila ne bi odobrila odvetnikovih procesnih dejanj.

Sklep nº II Ips 179/2002 of Civilni oddelek, June 13, 2002

V letu 1978 sklenjena kupoprodajna pogodba namesto razlastitve ne more predstavljati pravnega posla, ki bi bil lahko podlaga za zahtevano denacionalizacijo revidentov, (ker po stališcu sodne prakse velja podlaga iz 5. clena ZDen le za tiste pravne posle, ki so bili sklenjeni v casu veljavnosti predpisov iz 3. in 4. clena ZDen).

Sodba nº in sklep II Ips 101/2002 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Ce se s tožbo obresti uveljavljajo samostojno (nekapitalizirano), mora biti naveden vtoževani oziroma izpodbijani znesek ali navedena vrednost spornega predmeta oziroma izpodbijanega zneska, ker sicer pravica do revizije ni zagotovljena.

Sodba nº in sklep II Ips 681/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Ker prvotoženec ob razširitvi nedenarnega tožbenega zahtevka ni opredelil vrednosti razširjenega dela, si glede ugotovitve, ali spada v zapušcino tudi 190.00 DEM, ni zagotovil pravice do revizije. Ocena vrednosti preostalega dela njegovega tožbenega zahtevka znaša 200 SIT, kar ne presega za dovoljenost revizije v drugem odstavku 367. clena ZPP dolocenega mejnega zneska.

Sklep nº II Ips 680/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2002

Davcni organ lahko že zaceti davcni postopek proti družbi po njenem izbrisu iz registra in ob pogojih iz prvega odstavka 50. clena ZUP v zvezi s petim odstavkom 1. clena ZDavP nadaljuje proti družbeniku, ceprav ta ni neposredni davcni zavezanec. Proti njemu lahko vodi tudi upravno izvršbo.

Sodba nº I Ips 300/99 of Kazenski oddelek, June 13, 2002

Ker obsojenec niti osebno na glavnih obravnavah niti s pisno vlogo sodišca ni obvestil o spremenjenem naslovu svoje družine oziroma o svoji odsotnosti iz Slovenije, je sodišce prve stopnje obsojencu vabilo za glavno obravnavo, ki je bila nato opravljena v njegovi nenavzocnosti, pravilno vrocalo na isti naslov. Tam je vabilo po predhodnem obvestilu prevzela njegova žena, zato niso bile kršene dolocbe ZKP o vrocanju.

Sodba nº I Ips 160/2002 of Kazenski oddelek, June 13, 2002

Dolocbo 3. odstavka 204.a clena ZKP je treba razumeti tako, da preiskovalni sodnik izda ustrezno odlocbo le o odlocitvi, ki jo je sprejel: sklep o odreditvi pripora hkrati zajema zavrnitev predloga obrambe za odreditev hišnega pripora.

Sodba nº I Ips 253/99 of Kazenski oddelek, June 13, 2002

Kršitev kazenskega zakona je podana le takrat, ko je sodišce dejansko stanje pravilno in popolno ugotovilo, nato pa napacno uporabilo materialno pravo. Z navedbami med drugim, da ni nobenega dokaza, da je obsojenec z namenom pridobiti si protipravno premoženjsko korist od oškodovanca tega prisilil, da je podpisal pogodbo o prodaji svojega stanovanja, zagovornik ne uveljavlja kršitve zakona ampak razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni m...

Sodba nº I Ips 112/2000 of Kazenski oddelek, June 13, 2002

Kazenski postopek, ki je zoper obsojenca tekel v Italiji, ni tekel zaradi kaznivega dejanja tihotapstva po 1. odstavku 255. clena KZ, zaradi katerega je bil obsojen s pravnomocno sodbo in ki jo zagovornik izpodbija z zahtevo za varstvo zakonitosti. Zato ne gre za situacijo iz 1. odstavka 124. clena KZ, ko bi bilo za pregon navedenega kaznivega dejanja potrebno dovoljenje ministra za pravosodje.

Sodba nº I Ips 238/99 of Kazenski oddelek, June 13, 2002

Po dolocbi 1. odstavka 424. clena ZKP se Vrhovno sodišce pri odlocanju o zahtevi za varstvo zakonitosti omeji le na preizkus tistih kršitev zakona, ki jih vložnik zatrjuje in ustrezno obrazloži.

Sodba nº I Ips 77/2000 of Kazenski oddelek, June 13, 2002

Pri kaznivem dejanju ogrožanja varnosti po 1. odstavku 145. clena KZ ni nujno, da je resna grožnja izrecena neposredno osebi, ki ji je namenjena, temvec se lahko izrazi na razlicne nacine, tudi po telefonu.

Sodba nº I Ips 53/2000 of Kazenski oddelek, June 13, 2002

Ker je bila obsojencu izrecena obsodilna sodba, ki je bila na pritožbeni stopnji spremenjena z izrekom zaporne kazni (namesto pogojne obsodbe), je sodišce druge stopnje imelo podlago za naložitev placila povprecnine obsojencu v dolocbah 1. odstavka 98. clena v zvezi s 1. odstavkom 95. clena ZKP, ceprav se obsojenec ni pritožil zoper sodbo sodišca prve stopnje.

Sodba nº I Ips 296/99 of Kazenski oddelek, June 13, 2002

Vlagatelj ugovarja ugotovitvam sodišca glede dejanskega stanja, zaradi cesar pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 68/2000 of Kazenski oddelek, June 13, 2002

Glede na nacelo proste presoje dokazov sodišce samo odloca o tem, katere dokaze bo izvedlo in kako bo presojalo njihovo verodostojnost in ni dolžno izvesti vsakega dokaza, ki ga predlaga obramba. S tem ko je sodišce ob zavrnitvi predlaganih dokazov presodilo, da navedeni dokazi glede na že izvedene ne morejo vplivati na drugacno oceno ugotovljenih odlocilnih dejstev, ni kršilo dolocbe 2. odstavka 17. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 248/2000 of Kazenski oddelek, June 13, 2002

Okrožni državni tožilec je na glavni obravnavi glede predloga obrambe za zaslišanje price B.H. menil, da to ni potrebno, ker je dejansko stanje dovolj pojasnjeno. Ob stališcu obtožbe, da je na osnovi izvedenih dokazov dejansko stanje dovolj razcišceno, ni podana kršitev po 11. tocki 1. odstavka 371. clena ZKP, ceprav sodišce prve stopnje v razlogih izpodbijane sodbe ni pojasnilo, zakaj je zavrnilo dokazni predlog okrožnega državnega tožilca za zaslišanje price S.H..

Sodba nº I Ips 109/99 of Kazenski oddelek, June 13, 2002

Iz obrazložitve zahteve za varstvo zakonitosti je razvidno, da se obsojenec ne strinja z oceno, da v zahtevi za obnovo kazenskega postopka predlagani dokazi niso taki, da bi se mogla na njihovi podlagi dovoliti obnova. S tem izpodbija dokazno oceno, torej uveljavlja razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, ki pa ga z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoce uveljavljati (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 342/2000 of Kazenski oddelek, June 13, 2002

Ocitana pomanjkljivost krivdoreka pri uvodnem navajanju abstraktnega dela kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, ko je navedeno, da je obsojenec na nacin, s katerim se lahko telo hudo poškoduje, lahko poškodoval H.D...., ob pravilnem opisu in pravni opredelitvi kljub "lahkemu poškodovanju" ne predstavlja kršitve kazenskega zakona.

Sodba nº I Ips 151/2002 of Kazenski oddelek, June 13, 2002

Ker ekstradicijski pripor zoper obsojenca ni bil odrejen v zvezi s tem kazenskim postopkom, casa, prestanega v njem, ni bilo mogoce upoštevati pri vštevanju v izreceno zaporno kazen.

June 11, 2002

Sodba nº in sklep VIII Ips 187/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 2002

Ker je organ druge stopnje pri delodajalcu meritorno odlocil o ugovoru razrešenega direktorja zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja, so podane procesne predpostavke za sodno varstvo iz drugega odstavka 83. clena ZTPDR.

Sodba nº in sklep VIII Ips 132/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 2002

V odškodnino za nesreco pri delu se všteva zavarovalna vsota, izplacana na podlagi kolektivnega nezgodnega zavarovanja, kadar je bila zavarovalna premija placana iz sredstev pravne osebe (delodajalca).

Sklep nº VIII Ips 197/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 2002

Ce o priznanju bolniškega staleža in o pravici do nadomestila place za cas zacasne zadržanosti z dela še ni odloceno z dokoncno odlocbo, se tožba zoper Zavod za zdravstveno zavarovanje zavrže.

Sodba nº VIII Ips 226/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 2002

Dolocba individualne pogodbe o poslovodenju, s katero sta se stranki dogovorili, da ima direktor - tožnik v primeru predcasne razrešitve iz katerega koli razloga pravico do odpravnine, dolocene v 250. clenu Zakona o gospodarskih družbah, ni v nasprotju z ustavo, ni nicna in tudi ne izvira iz nedopustne podlage. Gre za pravico, s katero lahko stranki prosto razpolagata, ker ni omejena z nobenim predpisom.

Sodba nº VIII Ips 176/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 2002

Ker je drugostopenjski disciplinski organ tožene stranke o ugovoru revidentke zoper odlocitev disciplinske komisije odlocal 11.11.1997, to pomeni, ob ugotovljenem dejstvu, da je bila kršitev delovne obveznosti storjena 12.5.1997, da na dan odlocanja vodenje postopka še ni zastaralo. Vodenje postopka se, kot je to pravilno navedlo že sodišce v izpodbijani sodbi, ne konca z vrocitvijo odlocitve strankam (od tega dne odlocitev ucinkuje), ampak je koncano z dnem odlocanja na organu druge stopnje.

Sodba nº VIII Ips 184/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 2002

Dolocba spremenjenega (noveliranega) prvega odstavka 19. clena ZJSRS iz leta 1999, ki je bila sprejeta prav zato, da se vzpostavi pravna podlaga, ki bo delavcem, ki izgubijo delo zaradi insolventnosti delodajalca, in je zagotavljala pravico do odpravnine, pomeni dejansko spremembo položaja delavcev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti in priznanje pravice do odpravnine.

Sklep nº in sodba VIII Ips 211/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 2002

Ce je do uvedbe stecaja in s tem prekinitve postopka po samem zakonu prišlo potem, ko so bila v pritožbenem postopku opravljena že vsa procesna dejanja strank oziroma so potekli vsi roki zanje, sme pritožbeno sodišce izdati odlocbo, sprejeto na njegovi seji.

Sodba nº VIII Ips 185/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 2002

Delodajalec krši dolocbo 3. odstavka 26. clena Kolektivne pogodbe za kemijsko, nekovinsko in gumarsko industrijo Slovenije, ce ne opravi za delavca, uvršcenega med zacasne presežke, predhodne analize.

Sklep nº VIII Ips 178/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 2002

Sodišce je v socialnem sporu odlocalo o ugotovitveni tožbi in je bil tožbeni zahtevek tako tudi postavljen - ...sodišce naj ugotovi, da je bila upravicena do bolniškega staleža tudi po..., saj je glede na naravo spora, dejansko lahko odlocalo samo o nekem pravnem stanju (razmerju).

Sodba nº VIII Ips 186/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 2002

Ce so bili ukrepi za omejitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja dejansko izvršeni, ceprav niso bili kot taki doloceni s programom, je obveznost delodajalca iz 1. odstavka 35. clena ZDR prenehala. Opustitev dolžnostnega ravnanja delodajalca iz istega zakonskega dolocila praviloma pomeni kršitev zakonitosti postopka ugotavljanja presežnih delavcev. Ce pa je bila delavcu zagotovljena ena izmed pravic, ki jih je delodajalec (formalno ali neformalno) namenil izbiri omilitvenih ukre...

Sodba nº VIII Ips 196/2001 of Delovno-socialni oddelek, June 11, 2002

Omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja v dolocbi 36.a clena ZDR je odvisna od "možnosti" delodajalca. To pomeni, da morajo obstajati objektivne okolišcine za uresnicitev pravic delavcu, kot jih zagotavlja 1. odstavek 36.a clena tega zakona. Ce delodajalec možnosti za izpolnitev teh obveznosti nima, ga ne zadene dolžnost sprejema kriterijev za izbiro delavcev, katerih delo postane nepotrebno, za ohranitev zaposlitve.

June 06, 2002

Sodba nº II Ips 581/2001 of Civilni oddelek, June 06, 2002

V obravnavani zadevi je od škodnega dogodka do sodbe prve stopnje preteklo nekaj vec kot tri leta, kar je v okvirih razumnega trajanja postopka, zlasti, ker so bili potrebni dokazi z izvedencem in pricami, ki sta jih stranki predlagali naknadno, šele v teku postopka. Takšna doba od nastanka škode do sodbe ni razlog, ki bi ga sodišce upoštevalo pri odmeri odškodnine.

Sklep nº II Ips 518/2001 of Civilni oddelek, June 06, 2002

V postopku, ki sledi ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, omeji sodišce svojo presojo samo na dejstva in pravna razmerja, od katerih je odvisna pravilnost in utemeljenost sklepa o izvršbi.

Sodba nº II Ips 87/2002 of Civilni oddelek, June 06, 2002

Obstoj zavarovalne vsote in njena izcrpanost sta dejanski okolišcini, ki jih mora zatrjevati zavarovalnica že na prvi stopnji sojenja.

Sodba nº II Ips 516/2001 of Civilni oddelek, June 06, 2002

Kupci premoženja v stecajnem postopku ne morejo biti razlicno varovani glede na to, po katerem od vec možnih nacinov so kupili premoženje, torej na javni dražbi ali z zbiranjem ponudb in neposredno pogodbo. Tudi neposredna pogodba predpostavlja zbiranje ponudb morebitnih kupcev. Zato predstavlja nakup nepremicnine v stecajnem postopku, ki je generalna izvršba, bodisi na javni dražbi ali z zbiranjem ponudb in neposredno pogodbo, originaren nacin pridobitve lastninske pravice. Prvotoženka je to...

Sklep nº II Ips 20/2002 of Civilni oddelek, June 06, 2002

Sama narava sporne terjatve se zaradi prevzema obveznosti (na podlagi cetrtega odstavka 27. clena ZFPPod) nic ne spremeni, kar v obravnavani zadevi pomeni, da gre še vedno za davcno terjatev in s tem tudi za upravno stvar v smislu 2. clena ZUP.

Sklep nº I Up 291/2000 of Upravni oddelek, June 06, 2002

Ce tožnik v upravnem postopku ni imel možnosti dokazati lojalnosti osebe nemške narodnosti, mora v tožbi, ce uveljavlja lojalnost, navesti okolišcine in dokaze (tretji odstavek 14. clena ZUS).

Sklep nº I Up 935/2000 of Upravni oddelek, June 06, 2002

Ce tožnik v upravnem postopku ni imel možnosti dokazovati lojalnosti osebe nemške narodnosti, mora v tožbi, ce uveljavlja lojalnost, navesti okolišcine in dokaze (tretji odstavek 14. clena ZUS).

Sodba nº I Up 462/2000 of Upravni oddelek, June 06, 2002

Ce sta prejšnja lastnika nacionaliziranega premoženja imela na dan uveljavitve Državne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokraticne Avstrije avstrijsko državljanstvo in zato pravico dobiti odškodnino od Avstrije, nista denacionalizacijska upravicenca ter na drugacno odlocitev ne more vplivati zatrjevana okolišcina, da odškodnine nista dobila, saj se ta okolišcina presoja samo po pogodbi, ne pa po internem pravu tuje države.

Sklep nº I Up 305/2001 of Upravni oddelek, June 06, 2002

Zakonski pogoj iz 14. clena ZDen za vrnitev premoženja je le delovanje in ne sedež v istem clenu naštetih upravicencev.

Sklep nº I Up 331/99 of Upravni oddelek, June 06, 2002

Pri presoji, kdo je lahko pooblašcenec carinskega zavezanca v carinskem postopku, je potrebno izhajati iz dolocbe prvega odstavka 254. clena CZ, po kateri lahko v carinskem postopku v imenu carinskega zavezanca nastopa tudi pravna oseba (npr. špediter).

Sodba nº I Up 351/99 of Upravni oddelek, June 06, 2002

Ce se projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na pogoje PUP bistveno spremeni, organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, preveri skladnost projekta s pogoji lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº I Up 843/2001 of Upravni oddelek, June 06, 2002

Razlog za izrek nicnosti enotnega dovoljenja za gradnjo po dolocbi 3. tocke 1. odstavka 279. clena ZUP je lahko le nemožnost graditve po projektih. Neskladnost projektov z lokacijskimi pogoji ni nicnostni razlog.

Sodba nº I Up 129/2001 of Upravni oddelek, June 06, 2002

V postopku zaradi nicnosti odlocbe o nacionalizaciji ni mogoce uspešno izpodbijati dejansko stanje in (zmotno) uporabo materialnega prava iz postopka o izdaji odlocbe o nacionalizaciji.

Sodba nº I Up 1010/2001 of Upravni oddelek, June 06, 2002

Odlocba Ustavnega sodišca U-I-26/97 z dne 13.7.2000, s katero je razveljavljen prvi stavek 2. odstavka in besedici: "nepravilnosti in" dolocba 2. odstavka 115. clena novega ZKZ, na pravilnost in zakonitost odlocbe tožene stranke ne vpliva, ker je nerazveljavljeni del te zakonske dolocbe podlaga, da se ugotovljene razlike med vrednostjo vloženih in novo dodeljenih zemljišc poravnajo z denarno odškodnino po tržni vrednosti zemljišc ob izplacilu.

Sodba nº I Up 978/2001 of Upravni oddelek, June 06, 2002

Ugotavljanje nicnosti odlocbe o podržavljenju v postopku denacionalizacije ni mogoce.

Sklep nº I Up 228/2001 of Upravni oddelek, June 06, 2002

Tudi akt vlade o imenovanju višjega upravnega delavca mora biti toliko obrazložen, da je razvidno, zakaj je izdan.

Sodba nº I Ips 168/2000 of Kazenski oddelek, June 06, 2002

S tem ko je pritožbeno sodišce v zvezi z dolocbo 4. odstavka 302. clena KZ opredelilo, da tudi naloge policije pri nadzoru in urejanju prometa na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet, spadajo v pojem varovanja javne varnosti, ni kršilo kazenskega zakona v zvezi z blanketnim predpisom o dolocenosti kazenskopravne norme. Pojem javne varnosti je namrec kazenskopravni pojem v ustreznih dolocbah KZ.

Sodba nº I Ips 149/2002 of Kazenski oddelek, June 06, 2002

Tudi ce je preiskovalni sodnik res obljubil, da bo zagovorniku poslal zahtevane fotokopije dela kazenskega spisa, ceprav za to v dolocbah Sodnega reda ni podlage, pa mu jih nato ni poslal, pravica do obrambe ni bila prekršena.

Sodba nº I Ips 6/2000 of Kazenski oddelek, June 06, 2002

Obsojenec se v zahtevi za varstvo zakonitosti s ponavljanjem okolišcin, na podlagi katerih se je sodišce prve stopnje odlocilo, da ne izrece varnostnega ukrepa iz 1. odstavka 64. clena KZ, zavzema za njihovo drugacno oceno in s tem nakazuje na zmotno ugotovitev dejanskega stanja. Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 292/99 of Kazenski oddelek, June 06, 2002

Opis izvršitvenega dejanja je bil spremenjen v delu, v katerem je sodišce ugotovilo, da je obsojenec nekatere poškodbe oškodovancu prizadejal z brcami, to je na nevaren nacin, in ne z verigo, pri cemer je pravna opredelitev ostala enaka. Taka dopustna sprememba ne pomeni ocitka obsojencu, da je storil drugo in ne tisto kaznivo dejanje, ki mu je bilo ocitano v prvotno vloženem obtožnem predlogu.

Sodba nº I Ips 281/2000 of Kazenski oddelek, June 06, 2002

Z zahtevo za varstvo zakonitosti, vloženi zoper sklepa sodišca prve in druge stopnje, s katerima je bila zahteva za obnovo postopka kot nerazumljiva zavržena, vložnica ne more izpodbijati dokazne ocene sodišca prve stopnje v rednem postopku.

Sodba nº I Ips 205/2000 in I Ips 314/2000 of Kazenski oddelek, June 06, 2002

Knjigovodska vrednost delnic ne predstavlja elementa kaznivega dejanja goljufije, ampak gre zgolj za opis vrednostnega papirja.

Sodba nº I Ips 34/2000 of Kazenski oddelek, June 06, 2002

Ceprav sodišce svoje odlocitve, da sprejema dokazni predlog, ni razglasilo v obliki dokaznega sklepa, ta formalna pomankljivost ne predstavlja katere izmed kršitev dolocb kazenskega postopka, ki bi lahko vplivala na zakonitost pravnomocne sodne odlocbe.

Sodba nº III Ips 37/2002 of Gospodarski oddelek, June 06, 2002

Tožeca stranka lahko uveljavlja in sodišce lahko odloci o neveljavnosti posameznega dela sklepa skupšcine delniške družbe, ce ta po svoji vsebini predstavlja zakljuceno celoto in torej po vsebini pomeni samostojen sklep.

Sodba nº III Ips 109/2001 of Gospodarski oddelek, June 06, 2002

Ce upnik v casu, ko je bil dolžnik že v zamudi, izjavi, da si pridržuje pravico pri dokoncnem obracunu uveljavljati pogodbeno kazen, mu kasneje tega ni treba vec ponavljati, ker je že z navedeno izjavo pridobil pravico terjati pogodbeno kazen.

June 05, 2002

Sodba nº I Up 283/99 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Tožnik na zahtevo upravnega organa ni predložil dokazov, da izpolnjuje pogoje za pridobitev državljanstva. Zato je tožena stranka utemeljeno zavrnila njegovo prošnjo in je sodišce prve stopnje tako odlocitev pravilno potrdilo.

Sklep nº I Up 608/2002 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Ker iz odlocbe, s katero je bil odrejen carinski ukrep - odvzem osebnega vozila, izhaja, da se bo vozilo prodalo po pravnomocnosti te odlocbe, po presoji pritožbenega sodišca ni izkazana verjetnost nastanka težko popravljive škode, ki naj bi nastala s prodajo vozila. Zato ni pogojev za zacasno odredbo po prvem odstavku 69. clena ZUS.

Sodba nº I Up 679/2002 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Zašcito v smislu humanitarnega azila lahko dobijo le tisti, ki so ogroženi v maticni državi brez svoje krivde, zaradi okolišcin, ki jih niso sami povzrocili.

Sklep nº I Up 680/2002 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Z zacasno odredbo za zacasno ureditev stanja glede na sporno pravno razmerje (po drugem odstavku 69. clena ZUS) ni mogoce urejati razmerij, ki niso predmet upravnega spora oziroma niso neposredno povezane z aktom, ki je izpodbijan v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 522/2001 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Ce se o premoženju, ki je predmet denacionalizacije, vodi pred pristojnim sodišcem spor, v katerem se zatrjuje nicnost pogodbe v smislu 88. clena ZDen, gre za predhodno vprašanje, do rešitve katerega je treba denacionalizacijski postopek prekiniti, ce rešitev spora vpliva na dolocitev denacionalizacijskega zavezanca in na možnost vrnitve premoženja v naravi.

Sklep nº I Up 1/99 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Na podlagi ugotovitve, da je bil tožnik pripadnik tujih oboroženih sil, brez konkretnih ugotovitev o njegovem prejšnjem delovanju v JLA in brez ocene tveganja, ki bi ga njegov sprejem v državljanstvo pomenil za obrambo države, ni mogoce odlociti o sprejemu v državljanstvo. Saj je samo na podlagi konkretno ugotovljenih dejstev o tožnikovem ravnanju mogoce sklepati, ali ta dejstva kažejo na obstoj nevarnosti za obrambo države. Samo na taki dejanski podlagi bi upravni organ, glede na stopnjo tož...

Sodba nº I Up 446/2001 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Ker je bilo zemljišce na podlagi planskih aktov razvršceno v prvo obmocje varovanih kmetijskih zemljišc, na katerih ni dovoljena gradnja, je pravilna odlocitev, da ni dovoljena niti gradnja cebelnjaka.

Sklep nº I Up 132/2000 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Za zavrženje tožnikovega predloga za obnovo postopka ni bilo pogojev, saj je tožnik verjetno izkazal, da ni imel možnosti uporabiti predložene dokaze, kar je pogoj za obnovo postopka po 1. tocki prvega odstavka 249. clena ZUP (1986).

Sklep nº I Up 182/2001 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Tudi posamicni akt o imenovanju višjega upravnega delavca mora biti obrazložen, da je mogoce preizkusiti njegovo zakonitost.

Sodba nº I Up 296/99 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Davcna osnova za davek od dejavnosti se po prvem odstavku 45. clena ZDoh ugotavlja po podatkih iz davcne napovedi, ki temelji na podatkih iz poslovnih knjig. Ce se v poslovnih knjigah vodijo osnovna sredstva po nabavni vrednosti po racunih, je šteti, da je nabavna vrednost osnovnih sredstev znana in ni pogojev za obracun amortizacije po ocenjeni vrednosti, ki se sicer uporablja v primerih, ko nabavna vrednost še ni znana (19. clen Uredbe o nacinu obracunavanja amortizacije oziroma odpisa vred...

Sklep nº I Up 712/2001 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Ker si pritožnik svojega položaja ne more izboljšati, nima pravnega interesa za pritožbo.

Sklep nº I Up 236/2001 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Ker tožena stranka ni odlocala o tožnikovi prošnji za podaljšanje roka za predložitev potrdila o znanju slovenskega jezika, bi tako potrdilo, predloženo med upravnim sporom, moralo upoštevati sodišce kot dokaz, ki ga tožnik ni mogel predložiti v upravnem postopku.

Sklep nº I Up 240/2001 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Tudi posamicni akt o imenovanju višjega upravnega delavca mora biti obrazložen, da je mogoce preizkusiti njegovo zakonitost.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners