Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 2002

July 31, 2002

Sklep nº I Up 369/2002 of Upravni oddelek, July 31, 2002

Tožba je zavržena, ker je s tožbo izpodbijano dovoljenje izdal organ v sestavi ministrstva na prvi stopnji, zoper katero je možna pritožba na organ druge stopnje.

Sklep nº I Up 911/2002 of Upravni oddelek, July 31, 2002

Zacasno odredbo je mogoce izdati le med upravnim sporom, ko je tožba vložena in o njej še ni bilo odloceno.

Sklep nº I Up 909/2002 of Upravni oddelek, July 31, 2002

Sama zatrjevana škoda še ne pomeni izkazanosti hujših škodljivih posledic.

July 30, 2002

Sodba nº I Up 895/2002 of Upravni oddelek, July 30, 2002

Tožeca stranka (mladoletnik brez spremstva staršev) je v novi prošnji za azil po 41. clenu ZAzil kot spremenjene dejanske okolišcine navedla neuspelo združitev z družino, hkrati s prošnjo pa ni predložila dokazov (ki jih je sicer predložila kasneje med upravnim sporom, po izdaji prvostopne sodbe), ki bi dokazovali navajanje, zanjo spremenjene okolišcine, nastale po izdaji prejšnje zavrnilne odlocbe tožene stranke. Le navedba o nezmožnosti združitve tožece stranke z družino, ne da bi le-ta ob ...

July 25, 2002

Sklep nº I Up 872/2002 of Upravni oddelek, July 25, 2002

Zgolj navedba, da bi izvršitev odlocbe pripeljala do stecaja stranke, ne izkazuje hujših škodljivih posledic.

Sklep nº I Up 879/2002 of Upravni oddelek, July 25, 2002

Zgolj navedbe o vloženih sredstvih v nacrtovanje, razvoj in usposobitev avtobusnih nadstrešnic ne izkazujejo hujših škodljivih posledic v smislu 2. odstavka 69. clena ZUS.

Sklep nº I Up 906/2002 of Upravni oddelek, July 25, 2002

Že v zahtevi za izdajo zacasne odredbe je potrebno izkazati vse procesne predpostavke za njeno izdajo.

Sodba nº I Ips 200/2002 of Kazenski oddelek, July 25, 2002

Za odreditev pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti po 3. tocki 1. odstavka 201. clena ZKP ni potrebno, da bi bile podane vse v tej tocki navedene okolišcine.

Sodba nº I Ips 209/2002 of Kazenski oddelek, July 25, 2002

Vložniki v zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomocen sklep o podaljšanju pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti napadajo oceno glede osebnih lastnosti obdolženca in osebnih okolišcin, v katerih živi. S tem uveljavljajo zmotno ugotovitev dejanskega stanja, ki ni razlog za vložitev navedenega izrednega pravnega sredstva (2.

Sodba nº I Ips 208/2002 of Kazenski oddelek, July 25, 2002

V fazi preizkusa pripornih razlogov po vloženi obtožnici utemeljenosti suma ne more omajati zatrjevanje o nedovoljenem dokazu, ki je lahko predmet ocene v ugovornem postopku.

July 18, 2002

Sklep nº I Up 213/2000 of Upravni oddelek, July 18, 2002

Ce sta tožnika šele v tožbi imela možnost uveljavljati lojalnost prednice (pred objavo odlocbe Ustavnega sodišca št. U-I-23/93 z dne 20.3.1997, Uradni list RS, št. 23/97) in ce tožba, v kateri uveljavljata lojalnost, ni vsebovala nobenih konkretnih dejstev in okolišcin o lojalnosti, bi sodišce zaradi presoje lojalnosti moralo v skladu s 44. clenom ZUS tožnika pozvati, da v dolocenem roku navedeta dejstva in dokaze, morebitna navedena dejstva pa presojati na glavni obravnavi (51. clen ZUS). Za...

Sklep nº I Up 7/2002 of Upravni oddelek, July 18, 2002

Sodnik v upravnem sporu nima samostojnega varstva niti zoper oceno sodniške službe, ki jo je podal personalni svet, niti zoper sklep, s katerim je bilo odloceno o ugovoru zoper to oceno. Z navedenima aktoma še ni bilo odloceno o kaki pravici. 2. tocka 10. clena (1. odstavek) ZUS ne doloca pristojnosti Vrhovnega sodišca RS za tovrstne spore.

Sklep nº I Up 619/2002 of Upravni oddelek, July 18, 2002

Prvostopni upravni akt, zoper katerega je možna pritožba na organ druge stopnje (kar velja tudi za molk organa), ni akt, ki se lahko izpodbija s tožbo v upravnem sporu. Ker je tudi ob molku predvideno sodno varstvo, vendar le ob pogojih, ki jih ZUS predpisuje, upravni spor zaradi posega v ustavne pravice (ta je dopusten le, ce ni zagotovljeno drugo sodno varstvo) ni dopusten.

Sodba nº I Up 305/99 of Upravni oddelek, July 18, 2002

Na podlagi podatkov o prejemkih v napovedi za odmero dohodnine, ki jih izpolni davcni zavezanec, se vštevajo v osnovo za dohodnino letni znesek place, regresa, katastrskega dohodka in nadomestila, izplacanega pri ZPIZ.

Sodba nº I Up 1120/2000 of Upravni oddelek, July 18, 2002

Ni nezakonit poseg v prostor, ki ga dovoljuje PUP, ki je usklajen s prostorskimi sestavinami dolgorocnega in srednjerocnega družbenega plana obcine.

Sklep nº I Up 30/2002 of Upravni oddelek, July 18, 2002

Upravno sodišce ni pristojno za predhoden preizkus vložene revizije zoper sklep sodišca splošne pristojnosti na drugi stopnji.

Sklep nº II Up 20/2000 of Upravni oddelek, July 18, 2002

Ce pritožba zoper samostojni upravni akt nima vsebine, ki jo predpisuje ZUP, upravni organ o taki pritožbi ne more odlociti, ne da bi pred tem izvedel postopek po 68. clenu ZUP.

Sodba nº I Up 546/2001 of Upravni oddelek, July 18, 2002

Ne more napredovati v naziv mentor oseba, ki ne izpolnjuje v skladu z zakonom zahtevani pogoj o smeri strokovne izobrazbe.

Sodba nº I Up 494/99 of Upravni oddelek, July 18, 2002

Uvedba stecajnega postopka ne vpliva na tek carinskega postopka zoper carinskega zavezanca, nad katerim je bil uveden stecaj, vpliva pa na vsebino odlocb, izdanih v carinskem postopku tako, da po uvedenem stecajnem postopku nad carinskim zavezancem carinarnica lahko le doloci višino in s tem obstoj carinske obveznosti.

Sklep nº II Up 6/2002 of Upravni oddelek, July 18, 2002

Zgolj trditev, da bo uveljavitev izpodbijanega sklepa povzrocila manjšo rast števila uporabnikov kabelskega dostopa do interneta in s tem zmanjšanje prihodka, ni mogoce šteti kot takšno hujšo škodljivo posledico, ki bi utemeljevala ugoditev predlagani zahtevi za izdajo zacasne odredbe.

July 11, 2002

Sklep nº I Up 663/2002 of Upravni oddelek, July 11, 2002

Pravica zahtevati placilo takse zastara v dveh letih, po preteku leta, v katerem bi bilo potrebno takso placati.

Sklep nº I Up 825/2002 of Upravni oddelek, July 11, 2002

Ker gre v tem primeru za postopek ugotavljanja in evidentiranja spremembe vrste rabe in postopka parcelacije, za katerega Zakon o zemljiškem katastru ne doloca takse oprostitve, je pravilna presoja sodišca, da so tožniki zavezani placati takso.

Sklep nº I Up 417/2002 of Upravni oddelek, July 11, 2002

V 1. odstavku 71. clena ZDen ni podlage za oprostitev placila sodnih taks v upravnem sporu zaradi izterjave sodnih in kazenskih taks iz pravdnega postopka, pac pa je prvostopno sodišce predlog za oprostitev placila sodnih taks pravilno presojalo po dolocbi 13. clena ZST.

Sodba nº I Up 348/99 of Upravni oddelek, July 11, 2002

Davcni organ je ugotovil, da so bile prodajne cene rabljenih motornih vozil zelo nizke, zato je na podlagi 8. odstavka 16. clena ZPD ugotavljal prometno vrednost prodanih proizvodov kot davcno osnovo za obracun prometnega davka s pomocjo kataloga prometne vrednosti vozil Republiške uprave za javne prihodke.

Sklep nº I Up 353/99 of Upravni oddelek, July 11, 2002

Za odlocitev po 3. odstavku 137. clena ZUP je bistveno tudi, da je bil poziv stranki za odpravo pomanjkljivosti vrocen v skladu z dolocbami ZUP. Vrocitev poziva z uporabo dolocbe 2. odstavka 96.

Sodba nº I Up 420/99 of Upravni oddelek, July 11, 2002

Za ukrep urbanisticnega inšpektorja zadostuje ugotovitev, da tožnik za opravljeni poseg v prostor nima ustreznega dovoljenja.

Sodba nº I Up 1102/2001 of Upravni oddelek, July 11, 2002

Dolocba 39. clena ZDRS, po kateri velja za državljana Republike Slovenije, kdor je po dosedanjih predpisih imel državljanstvo Republike Slovenije in SFRJ, je vzpostavila pravno kontinuiteto na podrocju zakonodaje o državljanstvu, ki so v preteklosti veljale na obmocju Slovenije.

Sklep nº I Up 1009/2001 of Upravni oddelek, July 11, 2002

Odlok o proracunu obcine ni predpis, ki bi urejal posamicno razmerje.

Sklep nº I Up 806/2002 of Upravni oddelek, July 11, 2002

Ko je s tožbo v upravnem sporu izpodbijano posamicno dejanje, s katerim se posega v ustavne pravice posameznika, tece 30-dnevni rok za vložitev tožbe od dneva storitve posamicnega dejanja. Ob prepozni tožbi ni podlage za obravnavo zahteve za izdajo zacasne odredbe, zato jo je potrebno zavreci.

Sklep nº I Up 689/2002 of Upravni oddelek, July 11, 2002

Ker tožnik oprostitve placila sodnih taks ni predlagal do nastanka taksne obveznosti, s prepozno vloženim predlogom ni mogel uspeti.

Sklep nº I Up 332/2002 of Upravni oddelek, July 11, 2002

Ce tožnik v odmerjenem roku ne odpravi pomanjkljivosti tožbe in sodišce zaradi tega tožbe ne more obravnavati, zavrže tožbo s sklepom.

Sklep nº I Up 944/2001 of Upravni oddelek, July 11, 2002

Sama odklonitev izdaje vizuma ni upravni akt oziroma akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu.

Sodba nº I Ips 266/2001 of Kazenski oddelek, July 11, 2002

Glede na vsebino obsojencevega zagovora in oškodovankino izpoved sodba sodišca prve stopnje nima nobenih razlogov o njunih nasprotujocih si trditvah o tem, da je bila oškodovanka tista, ki je pri rdeci luci zapeljala v križišce, medtem ko je obsojenec prav zaradi spremembe luci na semaforju moral izprazniti križišce oziroma o tem, zakaj sodišce verjame oškodovanki in ne obsojencu. Pomanjkanje razlogov o dejstvih, ki so odlocilnega pomena za odgovor na vprašanje, ali je obsojenec kršil dolocbo...

Sodba nº I Ips 297/2001 of Kazenski oddelek, July 11, 2002

Navezna okolišcina za vštevanje pripora po 2. odstavku 49. clena KZ je enoten postopek. Zato se cas v priporu, ki je bil odrejen v zvezi s kaznivim dejanjem, za katerega je bila kasneje v enotnem postopku izdana zavrnilna obsodba, všteje v kazen, izreceno za drugo kaznivo dejanje, ceprav se je kazenski postopek za to drugo kaznivo dejanje zacel, ko je bil pripor že odpravljen, šele po odpravi pripora pa je bil izdan tudi sklep o združitvi obeh postopkov po 7. odstavku 32. clena ZKP. Ce je eno...

July 08, 2002

Sklep nº I R 51/2002 of Civilni oddelek, July 08, 2002

Dolžnicina trditev, ceš da sodišce v vec zadevah, ki jih vodi proti njej, enako odloca, kaže na to, da sodišce odloca tako, kot v vseh drugih enakih primerih. Ce se dolžnica ne strinja z vsebino izdanih odlocb, ima na voljo ustrezna pravna sredstva. Pavšalna trditev o tem, da dvomi v korektnost delovanja sodišca, pa ne more povzrociti dvoma v objektivno nepristranost sodišca, razlogov o morebini subjektivni pristranosti sodnikov, ki se kaže v njihovem osebnem prepricanju v konkretni zadevi, p...

Sklep nº Cp 4/2002 of Civilni oddelek, July 08, 2002

Za priznanje tuje sodne odlocbe sta v svetu priznana dva sistema preizkusa tujih sodnih odlocb in naša država ima uzakonjen sistem omejenega preizkusa (contr“le limit‚). To pomeni, da sodišce države priznanja o zadevi ne odloca ponovno meritorno in ne presoja morebitnega obstoja procesnih kršitev, temvec preizkusi le, ce so bile v postopku izdaje odlocbe spolnjene nekatere nejpomembnejše procesne predpostavke. Po 96. clenu ZMZPP sodišce zavrne priznanje tuje sodne odlocbe, ce ugotovi, da stra...

Sklep nº I R 73/2001 of Civilni oddelek, July 08, 2002

Tožnik, ki je z negativno vrednostno oceno v svoji vlogi žalil dostojanstvo vrhovnih sodnikov v zvezi z njihovim delom, je s tem žalil Vrhovno sodišce Republike Slovenije in sodišca sploh, saj jim je skušal jemati ugled in širiti negativno razpoloženje do sodstva.

Sklep nº I R 73/2001 of Civilni oddelek, July 08, 2002

Tožnik, ki trdi, da se bo pred drugim sodišcem laže opravil postopek, za to ne navaja drugih dejstev kot to, da je okrožna sodnica ... pri odlocanju o tožnikovi zahtevi zmotno odlocila na podlagi splošno znanih dejstev in da ni navedla predpisa, ki ga je uporabila pri odlocitvi. Ker se te trditve nanašajo na strokovnost konkretno navedenega postopka, so za to ustrezna pravna sredstva in ne zahteva za dolocitev drugega sodišca.

July 05, 2002

Sodba nº III Ips 106/2001 of Gospodarski oddelek, July 05, 2002

Stranka v pravdi ne more namesto zatrjevanja dejstev predlagati dokazov (price, izvedenec). Ce sodišce v takem primeru predlaganih dokazov ne izvede, s tem ne krši nacela kontradiktornosti postopka.

Sodba nº III Ips 44/2002 of Gospodarski oddelek, July 05, 2002

Zahtevek iz zavarovalne pogodbe ni odškodninski zahtevek v smislu prvega odstavka 154. clena ZOR, temvec gre za zahtevek za placilo z zavarovalno pogodbo dolocenega (pogodbenega) povracila. Takšen zahtevek pa ne zastara v zastaralnem roku za odškodninske terjatve (376. clen ZOR). Zastaralni rok za zastaranje povracila iz zavarovalne pogodbe, ki ga ima zavarovanec zoper zavarovalnico (897. clen ZOR), zastara po prvem odstavku 380. clena ZOR.

Sodba nº III Ips 104/2001 of Gospodarski oddelek, July 05, 2002

Terjatev banke proti gospodarski družbi na vrnitev kredita zastara v treh letih.

Sodba nº III Ips 31/2001 of Gospodarski oddelek, July 05, 2002

Pravna kvalifikacija ni del dispozitivnega prava.

July 04, 2002

Sklep nº I R 52/2002 of Civilni oddelek, July 04, 2002

Dolžnica v predlogu ne navaja razlogov, ki bi vplivali na to, da bi se lažje opravil postopek pred drugim sodišcem. Njena vloga meri na druge razloge, ki pa niso dovolj tehtni, da bi narekovali prenos pristojnosti na drugo sodišce. V 23. clenu URS je med clovekovimi pravicami res predvidena pravica do sodnega varstva, ki med drugim vsakomur omogoca, da mu sodi nepristransko sodišce. Podobno dolocilo vsebuje tudi 6. clen EKCP. Toda to ne omogoca strankam, da bi izbirale sodišce ali da bi z vla...

Sodba nº II Ips 637/2001 of Civilni oddelek, July 04, 2002

Ob ugotovljenem dejanskem stanju, da se je toženkin pes izmuznil, je logicna ugotovitev, da ni poskrbela za ustrezno varstvo in nadzor svojega psa in da je po splošnih nacelih o povzrocitvi škode odgovorna za povzroceno škodo (prvi odstavek 154. clena ZOR). Za škodo, ki jo povzrocijo živali, so se tedaj uporabljala tudi pravna pravila Obcnega državljanskega zakonika iz leta 1811, v katerem je posebej navedeno, da je za primer, ce žival koga poškoduje, odgovoren tisti, kdor ga redi (paragraf 1...

Sodba nº II Ips 609/2001 of Civilni oddelek, July 04, 2002

Dokoncen sklep o prednostnem vrstnem redu je podlaga, na kateri mora vodja organizacijske enote skleniti najemno pogodbo z delavcem, ki je prvi na prednostni listi.

Sodba nº II Ips 615/2001 of Civilni oddelek, July 04, 2002

ZGD ureja spregled pravne osebnosti v 6. clenu. Namen tega dolocila je, da pod dolocenimi pogoji odgovarjajo za obveznosti družbe tudi njeni družbeniki. Odgovornost družbenikov je lahko le solidarna, splošna predpostavka za takšno odgovornost pa je zloraba.

Sklep nº II Ips 452/2001 of Civilni oddelek, July 04, 2002

Tako kot revizija, je tudi obnova postopka izredno pravno sredstvo, ki ga je mogoce vložiti potem, ko je bila že izcrpana pravica iz 25. clena URS, in je postala odlocba že pravnomocna. Ker je v tretjem odstavku 86. clena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS št. 26/99) doloceno, da v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi stranka lahko opravlja pravdna dejanja samo po pooblašcencu, ki je odvetnik, pooblašceni F. M., univ. dipl. prav., pa te lastnosti nima, ne more zastopati tožece stran...

Sodba nº II Ips 578/2001 of Civilni oddelek, July 04, 2002

V zvezi z izvajanjem revizije o zapadlosti terjatev za placilo denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo se sodišce v celoti strinja s tem, da pride tožnik v zamudo tedaj, ko obveznosti ne izpolni v roku, ki je dolocen za izpolnitev. Ce rok za izpolnitev ni dolocen, pride dolžnik v zamudo, ko upnik zahteva od njega, naj izpolni obveznost (324. clen ZOR oziroma 299. clen sedaj veljavnega OZ). Toda vse navedeno pri doslej uveljavljeni sodni praksi ni ucinkovalo na datum, od katerega so sodišca...

Sklep nº I R 47/2002 of Civilni oddelek, July 04, 2002

Izvršba na prejemke iz pokojnine predstavlja rubež dolžnikove terjatve proti ZPIZ; tako je glede pristojnosti izvršilnega sodišca mogoce uporabiti le dolocbo 100. clena ZIZ.

Sklep nº II Ips 639/2001 of Civilni oddelek, July 04, 2002

Stranka, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, lahko vloži revizijo le preko pooblašcenca odvetnika.

Sodba nº II Ips 662/2001 of Civilni oddelek, July 04, 2002

Dejanske ugotovitve o obstoju napak volje - 111. clen ZOR.

Sklep nº II Ips 591/2001 of Civilni oddelek, July 04, 2002

Z revizijsko navedbo (predlogom), da se "zniža dosojena odškodnina tožeci stranki" (kar je edina revizijska opredelitev predmeta izpodbijanja), revident vrednosti izpodbijanega dela pravnomocne sodbe ni navedel. Ta predpostavka za dovoljenost revizije zato ni podana.

Sklep nº II Ips 631/2001, enako tudi sklep II Ips 567/2001, sklep II Ips 647/2002 of Civilni oddelek, July 04, 2002

Ker v tem sporu vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe ne presega 1,000.000 SIT (drugi odstavek 367. clena ZPP), toženceva revizija ni dovoljena.

Sklep nº I Up 552/99 of Upravni oddelek, July 04, 2002

Za stališce, da za dokaz, da je blago v roku vrnjeno v tujino, lahko služijo le listine, predvidene v CZ (1976) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, potrjene od carinskih organov, ni podlage v zakonu. Sodišce je zato napacno uporabilo materialno pravo.

Sklep nº I Up 843/2000 of Upravni oddelek, July 04, 2002

Za stališce, da za dokaz, da je blago v roku vrnjeno v tujino, lahko služijo le listine, predvidene v CZ (1976) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, potrjene od carinskih organov, ni podlage v zakonu. Sodišce je napacno uporabilo materialno pravo.

Sklep nº I Up 497/2001 of Upravni oddelek, July 04, 2002

Izpodbijana odlocba je pomanjkljiva, saj iz nje ni razvidno, zakaj je tožena stranka (Vlada RS) ponovno imenovala tožnika (višjega upravnega delavca) in to v drugacen naziv, v katerega je bil imenovan že pred tem (v letu 1990), saj se vsebina njegovega dela, ki ga je prej opravljal in ga še vedno opravlja, ni v nicemer spremenila. Tako pomanjkljivo obrazložena odlocba onemogoca presojo zakonitosti posamicnega akta.

Sklep nº I Up 540/2001 of Upravni oddelek, July 04, 2002

Posebnega prometnega davka od alkoholnih pijac uvoznik ni dolžan placati ob uvozu in ob prodaji alkoholnih pijac.

Sklep nº I Up 541/2001 of Upravni oddelek, July 04, 2002

Posebnega prometnega davka od alkoholnih pijac uvoznik ni dolžan placati ob uvozu in ob prodaji alkoholnih pijac.

Sklep nº I Ips 192/2002 of Kazenski oddelek, July 04, 2002

Sklep o odreditvi pripora ni bil vrocen obtožencu, ki je na begu, zato tudi ni postal pravnomocen. Glede na dolocbo 4. odstavka 420. clena ZKP zato zahteve za varstvo zakonitosti zoper tak sklep ni mogoce vložiti. Poleg tega je zahteva nedovoljena tudi iz razloga, ker obtožencu ni bila vrocena pravnomocna odlocba o odreditvi pripora, zato rok za njeno vložitev iz 3. odstavka 421. clena ZKP še ni zacel teci.

Sodba nº I Ips 190/2002 of Kazenski oddelek, July 04, 2002

Pravnomocni sklep o podaljšanju pripora se v zvezi z ugotavljanjem pripornega razloga ponovitvene nevarnosti opira tudi na okolišcino o dveh drugih kazenskih postopkih, ki teceta zoper obdolženca. Navedeno je pomembno le za presojo obstoja pripornega razloga, zato ni v nasprotju z domnevo nedolžnosti.

Sklep nº I Ips 334/2001 of Kazenski oddelek, July 04, 2002

Ker je ZKP v razmerju do ZS lex specialis, na podlagi dolocbe 2. odstavka 107. clena ZS ni mogoce sklepati, da je zoper odlocbo Vrhovnega sodišca, s katero je to odlocilo o zahtevi za varstvo zakonitosti, dovoljeno pravno sredstvo.Izjema je predpisana le v 5. odstavku 421. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 81/97 of Kazenski oddelek, July 04, 2002

Po odlocbi senata se smejo na glavni obravnavi prebrati zapisniki o prejšnjem zaslišanju pric, ki so oprošcene dolžnosti pricanja (236. clen ZKP), ce so zaslišane osebe umrle. Zapisnike o njihovih izpovedbah sodišce ne izloci iz spisov in sme nanje opreti svojo odlocbo.

Sodba nº I Ips 226/99 of Kazenski oddelek, July 04, 2002

Zastaranje kazenskega pregona pretrgajo bodisi procesna dejanja sodišca bodisi upravicenega tožilca ali drugih procesnih subjektov, ki jih ti opravijo pred sodišcem oziroma naslovijo nanj. Poleg tega morajo biti to dejanja, ki vplivajo na zacetek oziroma tek kazenskega postopka in ki zasledujejo obsodilno sodbo. Procesno dejanje take narave je tudi predlog državnega tožilca za opravo preiskovalnih dejanj po 1. odstavku 431. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 193/2002 of Kazenski oddelek, July 04, 2002

Stališce, da je varnost ljudi lahko ogrožena le v primerih kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter v primerih neposrednih premoženjskih deliktov, ni pravilna. Ta se lahko ogroža tudi pri ilegalnem spravljanju ljudi cez državno mejo in pri prometu z mamili.

Sodba nº I Ips 188/2002 of Kazenski oddelek, July 04, 2002

Ni pravilna trditev, da na okolišcino, ki je povezana s težo kaznivega dejanja, ni mogoce opreti zakljucka o obstoju pripornega razloga ponovitvene nevarnosti. Prav tako je slabo premoženjsko stanje lahko podlaga za oceno njegovega obstoja.

Sklep nº I Ips 196/2002 of Kazenski oddelek, July 04, 2002

Ker je bila zahteva za varstvo zakonitosti vložena po preteku treh mesecev od vrocitve pravnomocne odlocbe obsojencu (3.odstavek 421. clena ZKP), jo je Vrhovno sodišce kot prepozno zavrglo.

Sklep nº I Ips 194/2002 of Kazenski oddelek, July 04, 2002

Zoper pravnomocno odlocbo o odreditvi hišnega pripora zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 259/2000 of Kazenski oddelek, July 04, 2002

Z izjemo dolocbe 2. odstavka 424. clena in 427. clena ZKP velja za zahtevo za varstvo zakonitosti pravilo dispozicije strank, zato vlagatelj s svojimi navedbami v zahtevi doloca meje preizkusa izpodbijane odlocbe.

Sodba nº I Ips 364/2001 of Kazenski oddelek, July 04, 2002

Dejanja, ki jih opravi policija v okviru predkazenskega postopka (148. clen ZKP), ko zbira obvestila, potrebna za kazensko ovadbo, niso sodna dejanja. Zato se zanje ne uporablja dolocba 1. odstavka 8. clena ZKP, saj se ta nanaša na uporabo svojega jezika pri sodnih dejanjih.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners