Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 2002

August 29, 2002

Sklep nº I R 49/2002, enako tudi sklep I R 50/2002 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Splošne trditve o dobrih izkušnjah s sodišcem in dvomi o korektnosti njegovega poslovanja ni utemeljen razlog za smotrno delegacijo.

Sklep nº II Ips 646/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Revizija je izredno pravno sredstvo, ki je po 367. clenu ZPP dovoljeno proti pravnomocni sodbi, torej potem, ko je bila izcrpana pravica do pravnega sredstva, ki je predvidena v 25. clenu URS. Zato je mogoce vložiti revizijo samo v tistih primerih, ki jih doloca ZPP. Po drugem odstavku 367. clena ZPP je revizija v premoženjskih sporih dovoljena samo, ce vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe presega 1.000.000 tolarjev in v posebej naštetih primerih iz tretjega odstavka tega clena, med ...

Sodba nº in sklep II Ips 592/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Ugotovljeno je, da vodi tožnica nepremicninsko izvršbo proti drugemu tožencu na nepremicnine vl. št. 31 k.o..., da sta to nepremicnino pridobila drugi toženec in tretja toženka z veljavno in formalno popolno prodajno pogodbo od prve toženke, da ta listina obstoja, je pa tožnica nima. Pri takem stanju stvari je 168. clen ZIZ pravna podlaga za zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine.

Sodba nº II Ips 661/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

V sodni praksi ni sporno vprašanje ali mora sodišce samo po uradni dolžnosti ugotoviti obveznosti strank pri vzajemnih izpolnitvah. Velja namrec pravilo, da sodišce le na ugovor dolžnika izrece v sodbi, da je dolžan izpolniti obveznost samo, ce izpolni svojo obveznost tudi tožnik.

Sodba nº in sklep II Ips 658/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Racun, ki ga je izstavila firma H. I., je ena od dokaznih listin, ki bi sama po sebi dokazovala, da je tožeca stranka stopila v poslovno razmerje s to firmo. Vendar je ta racun v nasprotju z vsemi ostalimi dokazi, o katerih je bilo govora doslej. Stvar dokazne ocene je, katerim od nasprotujocih si dokazov da sodišce vecjo veljavo. Sodišci prve in druge stopnje sta dokazno oceno napravili in sta se pri tem obrazloženo oprli na dopise, ki jih je v svojem imenu pisal toženec, ne pa na racun, ki ...

Sklep nº II Ips 676/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

V primerih subjektivne kumulacije, ko na tožeci strani nastopa vec oškodovancev iz istega škodnega dejanja, se pristojnost sodišca in s tem tudi pravica do revizije, presoja po vrednosti vsakega zahtevka oziroma razsojenega zneska posebej.

Sklep nº II Ips 599/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Revizija je bila vložena po izteku 30 dnevnega roka iz 367. clena ZPP in je prepozna.

Sklep nº I R 60/2002 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Zgolj procesna možnost (ki ni obveznost) da sodišce združi vec pravd med istimi osebami po dolocilu 300. clena ZPP, delegacija drugega sodišca ni utemeljena na podlagi 67. clena ZPP.

Sklep nº I R 56/2002 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Ce stranka dela na sodišcu priložnostno prek študentskega servisa, to ni razlog za smotrno delegacijo.

Sodba nº II Ips 666/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Revizijsko sodišce sprejema pomen na drugi stopnji poudarjenih ugotovitev, po katerih je oškodovanec pred nesreco preživel dan z voznikom, ki ga je tudi dobro poznal, da sta skupaj jedla in pila in da je zato oškodovanec nedvomno vedel, koliko alkohola je spil voznik. Soglaša tudi z oceno pritožbenega sodišca da je kot sedemnajstletnik že pridobil toliko izkušenj, da bi mogel in moral opaziti, da je voznik spil mnogo prevec, da bi lahko varno vozil. Zakljucek o tem, da je revident soodgovoren...

Sklep nº II Ips 625/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Za izpraznitveni zahtevek, ki ga je tožeca stranka postavila kot glavnega 02.02.1994, ni navedla vrednosti spornega predmeta, s cimer si ni zagotovila pravice do revizije (drugi odstavek 180. clena ZPP oziroma drugi odstavek 186. clena ZPP 1977). Za odpovedni zahtevek pa je navedla vrednost spornega predmeta 81.000 SIT, kar ni zadostno glede na poprej navedeno mejo milijon tolarjev. Povedano pomeni, da je revizijo vložila zoper sodbo, zoper katero je po zakonu ni mogoce vložiti (drugi odstave...

Sklep nº II Ips 132/2002 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Dejstvo, da je denacionalizacijska upravicenka z darilno pogodbo sklenjeno po obcinskem odloku o kmetijski oskrbnini, s katero so prešle vse (ne)obdelovalne površine kmetije v državno last, pridobila pravico do oskrbnine; da pogodbe ni izpodbijala ne upravicenka ne njeni polnoletni otroci; da ni izkazano, da bi bil kdo izmed njih pripravljen preživljati upravicenko - ne preprecujejo vrnitve premoženja na podlagi 5. clena ZDen.

Sodba nº II Ips 611/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 595/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Vrhovno sodišce v okviru materialnopravne presoje sodbe po uradni dolžnosti (371. clen ZPP) nima pomislekov v pravilnost prve sodbe, ki je ugotovila višino premoženjske škode na dan 02.03.2000, ko jo je ocenil izvedenec, datum 10.03.2000 pa je dan, ko je pooblašcenec tožene stranke prejel pisno izvedencevo mnenje (tako izhaja iz povratnice v spisu). Ker drugi odstavek 189. clena ZOR predpisuje, da se povracilo škode odreja po znesku ob izdaji (in ne na dan izdaje) sodne odlocbe in ker je razm...

Sodba nº II Ips 590/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Materialno pravo sta sodišci prve in druge stopnje pravilno uporabili. Pravdni stranki soglašata, da sta toženca kot prevzemnika posla zgradila fasado na hiši tožnikov in da sta tožnika placala opravljeno delo, zato so pravilno uporabljena dolocila XII. poglavja ZOR, ki urejajo pogodbo o delu (clen 600 - 630 ZOR). Ker sta sodišci na podlagi izvedenih dokazov ocenili, da izdelana fasada ne ustreza veljavnim standardom in ni uporabljen primerni material za toplotno izolacijo ter da zaradi tega ...

Sodba nº II Ips 605/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

V zvezi z izvajanjem revizije tožece stranke o zapadlosti terjatev za placilo denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo se sodišce v celoti strinja s tem, da pride tožnik v zamudo tedaj, ko obveznosti ne izpolni v roku, ki je dolocen za izpolnitev. Ce rok za izpolnitev ni dolocen, pride dolžnik v zamudo, ko upnik zahteva od njega, naj izpolni obveznost (324. clen ZOR oziroma 299. clen sedaj veljavnega Obligacijskega zakonika (OZ). Toda vse navedeno pri doslej uveljavljeni sodni praksi ni vpl...

Sklep nº I R 59/2002 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Tožeci stranki je zakon omogocil, da bi že od vsega zacetka tožila vse tožene osebe v eni pravdi (prvi odstavek 191. clena ZPP), a te pravice ni izrabila. Zato ne gre za izjemno situacijo, v kateri bi moralo odlocati Vrhovno sodišce.

Sodba nº II Ips 686/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Ne zaide v upniško zamudo prodajalec iz prodajne pogodbe za stanovanje (po kateri je bilo dogovorjeno obrocno placevanje kupnine), ki je zašel v stecaj, ce dolžnika ne obvesti o svojem novem žiro racunu.

Sklep nº II Ips 618/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2002

Vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe, ki je odlocilna za dovoljenost revizije (drugi odstavek 367. clena ZPP), se v premoženjskem sporu z nedenarnim zahtevkom presoja po razmerju med tožbenim zahtevkom in tistim njegovim delom, ki je sporen v revizijskem postopku, torej v deležu (izraženem v ulomku ali odstotkih) od ocenjene ali dolocene (drugi in tretji odstavke 44. clena ZPP) vrednosti spornega predmeta.

Sklep nº I Up 507/2002 of Upravni oddelek, August 29, 2002

Ker je tožnik vložil pritožbo naslednji dan po izteku pritožbenega roka, jo je pritožbeno sodišce, ker tega ni storilo že sodišce prve stopnje, na podlagi dolocbe 352. clena ZPP v zvezi s 16. clenom ZUS, zavrglo kot prepozno.

Sklep nº I Up 915/2002 of Upravni oddelek, August 29, 2002

Ce je sporna odlocba, ki se ne izvršuje (negativni upravni akt), ni možna zacasna odredba po 1. odstavku 69. clena Zakona o upravnem sporu.

Sklep nº I Up 965/2002 of Upravni oddelek, August 29, 2002

Tožnik bi moral vložiti tožbo v 30 dneh od izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (26.2.1992) in je zato tožbo, vloženo 16.5.2002, sodišce prve stopnje pravilno zavrglo po dolocbi 2. tocke 1. odstavka 34. clena ZUS, kot prepozno.

Sklep nº I Up 28/2002 of Upravni oddelek, August 29, 2002

Pritožba, vložena po poteku petnajstdnevnega roka, je prepozna.

Sodba nº I Up 530/99 of Upravni oddelek, August 29, 2002

Ce zahtevana sprememba lokacijskega dovoljenja vpliva na sanitarne pogoje, je potrebno presoditi vpliv celotnega objekta na pogoje, ki jih doloca PUP, ne le vpliv zahtevane spremembe.

Sodba nº I Up 410/2001 of Upravni oddelek, August 29, 2002

V Zakonu o tujcih, niti v Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih republik naslednic nekdanje SFRJ v RS, ni podlage za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po uradni dolžnosti. Postopek za izdajo tega dovoljenja se zacne na prošnjo.

Sklep nº I Up 89/99 of Upravni oddelek, August 29, 2002

Dodatek za tujo nego in pomoc iz 9. clena Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, je po svoji naravi in vsebini socialni prejemek. O sporih, ki se nanašajo na družinske in socialne prejemke, je pristojno odlocati socialno sodišce. Ker je upravno sodišce odlocilo o sporu zaradi pravice do dodatka za tujo nego in pomoc, za te spore pa je stvarno pristojno drugo sodišce, je podana bistvena kršitev dolocb postopka.

Sodba nº I Ips 114/2000 of Kazenski oddelek, August 29, 2002

V opisu kaznivega dejanja nevestnega gospodarjenja po 127. clenu KZ-77 je navedeno, da je obsojenec izrocal zasebnemu podjetju, ki ni bilo likvidno, gotovino v obliki kratkorocnih posojil brez potrebnih zavarovanj in poroštev za vracilo danih posojil. Ob tem ni potrebno, da bi izrek vseboval navedbe, na kakšen nacin bi moral obsojenec ravnati, da bi v popolnosti izkljucil možnost nastanka škode. Opisano dajanje posojila namrec samo po sebi zajema ocitek opustitve obsojenceve obveznosti glede ...

Sodba nº I Ips 146/98 of Kazenski oddelek, August 29, 2002

Dolocba 3. tocke 2. odstavka 126. clena KZ zajema primere, ko oseba, ki sama po sebi nima statusa uradne osebe, v dolocenih primerih opravlja dejanja, kakršna sicer opravlja uradna oseba. Glede na to bi tudi ucitelj lahko imel v dolocenih primerih lastnost uradne osebe, npr. ko izdaja spricevala, diplome in morebitne druge uradne listine, pri cemer bi veljal takšen status le v zvezi s temi delovnimi dolžnostmi. Pri opravljanju pedagoškega dela, katerega vsebina je poucevanje, vzgoja in tudi z...

Sodba nº I Ips 316/2000 of Kazenski oddelek, August 29, 2002

Z navedbo, da ugotovitev sodišca, da je bil obsojenec v casu storitve kaznivega dejanja prišteven, ni pravilna, zagovornik uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 215/2002 of Kazenski oddelek, August 29, 2002

Ilegalno spravljanje ljudi cez državno mejo že samo po sebi predstavlja nevarnost za ljudi zaradi stalne možnosti nastanka nepredvidljivih zapletov pri prehodih cez mejo in tudi zaradi slabih pogojev, v katerih poteka njihovo izvajanje, in sta tako ogrožena njihova varnost kot tudi zdravje ljudi, ki se na tak nacin spravljajo cez mejo. Poleg tega pa morajo za opravljanje takih "uslug" placevati glede na njihovo socialno stanje visoke denarne zneske.

Sklep nº I Ips 175/2002 in I Ips 176/2002 of Kazenski oddelek, August 29, 2002

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti zoper sodbo Vrhovnega sodišca (2. odstavek 420. clena ZKP), razen ko gre za primer iz 4. odstavka 421. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 296/2000 of Kazenski oddelek, August 29, 2002

Obtožba ni prekoracena (9. tocka 1. odstavka 371. clena ZKP), ce je sodišce namesto "...si se pritepel" v izrek sodbe navedlo "...si pritepenec". Vsebinsko gre namrec za povsem enak ocitek obsojencu, tako da je podana objektivna identiteta med dejanjem iz obtožbe ter dejanjem, kot je opisano v izreku pravnomocne sodbe.

Sodba nº I Ips 208/2000 of Kazenski oddelek, August 29, 2002

Ker je ista sodnica kot predsednica senata sodišca prve stopnje odmerila obsojencevemu zagovorniku nagrado, nato pa kot sodnica porocevalka v zunajobravnavnem senatu sodelovala pri izdaji s pritožbo izpodbijane odlocbe, je bila s tem kršena dolocba 5. tocke 39. clena ZKP, kar pomeni bistveno kršitev dolocb kazenskega postopka po 2. tocki 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 99/2000 of Kazenski oddelek, August 29, 2002

Sodišce v postopku za preklic pogojne obsodbe ne opravi glavne obravnave ampak sejo oziroma narok, na katerem navzocnost strank in oškodovanca ni obvezna.

Sklep nº I Ips 27/99 of Kazenski oddelek, August 29, 2002

Zahteva za varstvo zakonitosti je nedovoljena, ker jo je vložil zasebni tožilec, ki glede na dolocbo 1. odstavka 421. clena ZKP nima te pravice.

Sodba nº I Ips 131/2000 of Kazenski oddelek, August 29, 2002

Zahteva za varstvo zakonitosti trdi, da bi sodišce tudi po lastni presoji moralo izvesti dokaz z izvedencem na nacin, naveden v zahtevi. Zagovornica pa pri tem prezre, da sodišce glede na nacelo proste presoje dokazov samo odloca o tem, katere dokaze bo izvedlo in kako bo presojalo njihovo verodostojnost (1. odstavek 18. clena ZKP). Ker je izvedlo dokaze, za katere je ocenilo, da so pravno relevantni - tudi tiste, za katere je presodilo, da so odlocilni za oceno obsojencevega zagovora in ocen...

Sodba nº I Ips 115/99 of Kazenski oddelek, August 29, 2002

Ce bi lahko v obravnavani zadevi izvedba katerega od zavrnjenih dokaznih predlogov vnesla dvom v ugotovljena odlocilna dejstva, bi bilo sodišce dolžno izvesti tak dokaz v skladu z obdolžencevo pravico do izvajanja dokazov v njegovo korist iz 29. clena.

Sodba nº I Ips 174/99 of Kazenski oddelek, August 29, 2002

Oškodovanka je bila zaslišana v okviru nujnih preiskovalnih dejanj, o naroku niti zagovornik niti obsojenec, ki je bil takrat že osumljen kaznivega dejanja, nista bila obvešcena, zapisnik o njeni izpovedbi pa je bil na glavni obravnavi prebran. Ker obsojenec in zagovornik nista imela možnost postavljati vprašanja obremenilni prici, je bila s tem kršena obsojenceva pravica do obrambe po 2. odstavku 371. clena ZKP, ki pa mora biti take narave, da je vplivala na zakonitost sodbe.

Sodba nº I Ips 247/99 of Kazenski oddelek, August 29, 2002

Posebni pogoj povrnitve škode lahko sodišce v okviru pogojne obsodbe doloci, kadar obdolžencevo obveznost poravnati škodo, ki je nastala s kaznivim dejanjem, ugotovi v okviru adhezijskega postopka, ali ko je le-ta ugotovljena v civilnem sodnem postopku, ter pod nadaljnjim pogojem, da v casu izrekanja sodbe obdolženec te svoje obveznosti še ni izpolnil.

August 28, 2002

Sklep nº III R 23/2002 of Gospodarski oddelek, August 28, 2002

Kadar se sodišce lahko izrece za krajevno nepristojno po uradni dolžnosti, lahko stori to samo v fazi predhodnega preizkusa tožbe, to je, pred je tožba poslana tožencu zaradi odgovora.

Sklep nº III R 28/2002 of Gospodarski oddelek, August 28, 2002

Ocitki proti posameznim sodnikom oz. ocitki, nanašajoci se na druge postopke, niso "drug tehten razlog" iz 67. clena ZPP, zaradi katerega lahko Vrhovno sodišce ugodi predlogu stranke za dolocitev drugega sodišca, ki je stvarno pristojno, za odlocanje v zadevi.

Sodba nº III Ips 29/2002 of Gospodarski oddelek, August 28, 2002

Pravna podlaga za razveljavitev že opravljene javne dražbe za prodajo premoženja stecajnega dolžnika ni niti v ZPPSL niti v ZOR. Nepravilnosti v postopku prodaje se zato lahko uveljavljajo le s tožbo na neveljavnost pogodbe iz petega odstavka 154. clena ZPPSL.

Sodba nº III Ips 88/2001 of Gospodarski oddelek, August 28, 2002

Najemna pogodba preneha veljati z odpovedjo 8ali morebitnim pretekom odpovednega roka po odpovedni izjavi). Najemodajalec postane nepošteni pridobitelj vnaprej placane najemnine od dneva izteka odpovednega roka (214. clen Zakona o obligacijkih razmerjih). Od tedaj naprej tecejo zamudne obresti od vnaprej placane najemnine.

Sklep nº III Ips 48/2002 of Gospodarski oddelek, August 28, 2002

Placilni nalog lahko izda sodišce samo za zapadlo denarno terjatev, katere obstoj dokaže upnik z verodostojno listino. Takšna listina pa z vidika tožece stranke ni faktura, ki jo je upnik tožece stranke izdal slednji.

August 22, 2002

Sodba nº I Ips 197/2002 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

Med obvestila, ki jih je treba izlociti iz spisa v skladu z dolocbo 3. odstavka 83. clena ZKP, ne spadajo obvestila, ki so jih organom za notranje zadeve dale osebe o tem, kar so jim sicer privilegirane price povedale o dogodku. Gre za primere, ko oseba, ki kasneje postane privilegirana prica, o dogodku, v zvezi s katerim takrat ali kasneje tece kazenski postopek, seznanja osebe, ki niso uradne osebe (sosede, znance, nakljucne opazovalce, novinarja itd.). Morebitne izjave teh tretjih oseb, da...

Sodba nº I Ips 313/99 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

V 386. clenu ZKP je dolocena zakonska domneva, da pritožba zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ali zaradi kršitve kazenskega zakona, ki se poda v korist obdolženca, obsega tudi pritožbo zaradi odlocbe o kazenski sankciji. Ker je navedena pritožbena razloga zagovornica uveljavljala v pritožbi, sodišce druge stopnje ni storilo bistvene kršitve dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP, ko je odlocilo, da se pritožbi zagovornice zoper sodbo delno ugod...

Sodba nº I Ips 232/2002 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

Z navajanjem okolišcin, zaradi katerih pri obtožencu ni vec nevarnosti ponovitve kaznivih dejanj, vložnica uveljavlja zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, kar pa ni razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 211/2002 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

Senat okrožnega sodišca je o podaljšanju pripora po dolocbi 2. odstavka 205. clena ZKP odlocil pred izdajo sklepa o uvedbi preiskave. Ceprav dolocbe 205. clena ZKP odlocitve o podaljšanju pripora izrecno ne vežejo na izdajo navedenega sklepa, ravnanje sodišca ni pravilno.

Sodba nº I Ips 210/2002 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

Sklep o odreditvi pripora obsega opis obdolžencu ocitanih kaznivih dejanj, navedbo konkretnih dokazov ter podatkov, iz katerih izhaja utemeljen sum, da jih je storil, navedbo dejstev, ki so odlocilna za oceno obstoja pripornega razloga ponovitvene nevarnosti (objektivne in subjektivne okolišcine), razloge o tem, zakaj je odreditev pripora neogibno potrebna za varnost ljudi ter ugotovitev sorazmerja med posegom v obdolžencevo pravico do prostosti na eni in zagotavljanjem varnosti ljudi na drug...

Sodba nº I Ips 239/2002 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

Ne drži, da je priporni razlog ponovitvene nevarnosti v ZKP dolocen neprecizno in zelo abstraktno in zato nima podlage v 20. clenu URS, zaradi cesar je v nasprotju z njo.

Sodba nº I Ips 238/2002 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

Glede na zagovornikove navedbe, da bi bila prisotnost obdolženca v kazenskem postopku dosežena z uporabo milejšega ukrepa, ker je obdolženec med postopkom dal obljubo, da se bo odzival na pozive sodišca, da bo sporocal svoje bivališce in da se ne bo izogibal postopku, je treba upoštevati, da pripor ni bil podaljšan iz razloga begosumnosti po 1. tocki 1. odstavka 201. clena ZKP ampak iz razloga ponovitvene nevarnosti po 3. tocki 1. odstavka 201. clena ZKP.

Sklep nº I Ips 243/2002 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

Kazenski postopek zaradi kaznivih dejanj, zaradi katerih je Republika Italija zaprosila za izrocitev F.F., v Republiki Sloveniji zoper njega sploh ni tekel in zato tudi ni mogel biti pravnomocno koncan. Pogoj za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti iz 1. odstavka 420. clena ZKP zato ni izpolnjen.

Sodba nº I Ips 233/2002 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

Podana naj bi bila bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP, saj je v razlogih pravnomocnega sklepa navedeno, da se obtoženec pocuti ogroženega od sosedov, ceprav dobesedno take izjave na zaslišanju ni podal. Ker pa je povedal, da je njegova bivša žena veckrat govorila Z.K.-ju, da on (obtoženec) že predolgo živi in da je njegova soseda veckrat šcuvala Z.K. proti njemu, je sodišce ocitno na podlagi teh okolišcin ocenilo, da se obtoženec pocuti ogrožen...

Sodba nº I Ips 110/2002 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

S tem ko obsojenec zatrjuje, da je zanetil le en požar ne pa tudi ostalih ter da petard sploh ni imel, uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 228/2002 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

Ceprav sodišce ob izreku sodbe, s katero obsodi obtoženca na kazen zapora, v izreku sklepa o odreditvi ali podaljšanju pripora ne navede, da sme pripor trajati do pravnomocnosti sodbe, vendar najdalj do izteka casa kazni zapora, tak sklep ni nezakonit. Trajanje pripora je v takem primeru povsem jasno doloceno v 6. odstavku 361. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 226/2002 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

Za odgovor na vprašanje, ali je pripor neogibno potreben za varnost ljudi, je treba v vsakem konkretnem primeru ugotoviti in presoditi okolišcine, povezane z odnosom do oškodovancev, nacinom ravnanja z njimi in pogoji, katerim so bili izpostavljeni, ter druge okolišcine, ki so znacilne za primer. Šele na podlagi tako ugotovljenih okolišcin in ob upoštevanju nacina storitve kaznivih dejanj ter osebnih lastnosti obdolženca je omogoceno zanesljivo sklepanje, da nevarnost ponovitve teh kaznivih d...

Sodba nº I Ips 222/2002 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

Z navedbo zgolj ene od okolišcin, ki jih je sodišce upoštevalo pri presoji obdolženceve begosumnosti, zagovornik podaja presojo dejanskega stanja, ki se razlikuje od tiste v izpodbijani pravnomocni odlocbi. Iz tega razloga zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 242/2002 of Kazenski oddelek, August 22, 2002

Pritožbeni organ praviloma odloca o vseh pritožbah istocasno. Ce pa gre za pritožbo zoper sklep o odreditvi pripora, je treba pri njenem pošiljanju izvenobravnavnemu senatu in odlocanju o njej upoštevati roke, dolocene v 4. in 6. odstavku 202. clena ZKP. S tem ko je preiskovalna sodnica obdolžencevo pritožbo predložila senatu, ne da bi cakala na potek roka za vložitev pritožbe zagovornikov, in ko je senat takoj odlocil o njej, z drugim sklepom pa je odlocil tudi o kasneje vloženi pritožbi zag...

August 19, 2002

Sklep nº I R 55/2002, enako tudi sklep I R 48/2002 of Civilni oddelek, August 19, 2002

Delavec sodišca ne more vplivati na sojenje, sorodnik delavca pa ni v nikakršnem razmerju s sodnikom. Zato navedena okolišcina ni razlog za dvom o nepristranosti sodnika.

Sklep nº I R 62/2002 of Civilni oddelek, August 19, 2002

Zgolj znanstvo sodnika z ženo toženca ne more biti ovira za nepristransko sojenje.

Sklep nº II Ips 641/2001, enako sklep II Ips 606/2001 of Civilni oddelek, August 19, 2002

Revizija ni dovoljena zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta.

Sodba nº II Ips 587/2001 of Civilni oddelek, August 19, 2002

Ce je kupcev vec, pridobijo s prodajno pogodbo vsak toliko, kot navaja pogodba; ta je temelj za pridobitev lastninske pravice (33. clen ZTLR), ne glede na to, kdo placa kupnino.

Sodba nº II Ips 621/2001 of Civilni oddelek, August 19, 2002

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 663/2001 of Civilni oddelek, August 19, 2002

Pravica zavarovalnice, da v skladu z zavarovalnimi pogoji terja od svojega zavarovanca povracilo oškodovancu izplacane odškodnine, je po višini lahko omejena z zavarovalnimi pogoji ali z zavarovalno polico.

Sodba nº II Ips 675/2001 of Civilni oddelek, August 19, 2002

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 126/2002 of Civilni oddelek, August 19, 2002

V materialnopravnem pogledu se omeji možnost izpodbijanja zamudne sodbe samo na preizkus, ali je bilo materialno pravo pravilno uporabljeno glede na dejansko podlago, ki izhaja iz tožbe. Ni mogoce z dodatnimi navedbami vplivati na to, da bi se materialnopravna presoja obravnavala glede na širšo ali drugacno dejansko stanje od tistega, ki izhaja iz tožbe.

Sklep nº Cp 7/2002 of Civilni oddelek, August 19, 2002

Pritožiteljev nacin izražanja pa ni "trd", kot pravi sam, ampak je žaljiv. Vsebuje negativne vrednostne sodbe in neposredne žaljivke, ki na splošno odrekajo spoštovanje sodišcem. Gre za navedbe, ki sploh niso v nobeni neposredni zvezi z odlocitvijo sodišca. Izražajo zgolj pritožiteljev negativni odnos do sodišc.

August 08, 2002

Sklep nº U 10/2002 of Upravni oddelek, August 08, 2002

Za odlocanje o sporih iz 3. odstavka 1. clena ZUS je pristojno Upravno sodišce RS.

Sodba nº I Ips 235/2002 of Kazenski oddelek, August 08, 2002

Uporaba nepogojnega izražanja v sklepu o podaljšanju pripora, in sicer "da je obdolženec storil sedaj obravnavano kaznivo dejanje 17.10.2001", ne predstavlja kršitve ustavnega nacela domneve nedolžnosti iz 27. clena URS. V navedenem stavku namrec ni govora o krivdi, na katero se sicer nanaša domneva nedolžnosti, ampak le o dejstvu, da naj bi obtoženec dolocenega dne storil ocitano kaznivo dejanje.

August 07, 2002

Sodba nº I Up 910/2002 of Upravni oddelek, August 07, 2002

Po 2. odstavku 1. clena ZAzil se azil prizna osebi, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodnostne pripadnosti, pripadnosti doloceni družbeni skupini ali politicnega prepricanja nahaja izven države prebivališca in se ne more ali se zaradi takšnega strahu noce vrniti v to državo. Po 3. odstavku 1. clena ZAzil se azil prizna iz humanitarnih razlogov, ce je podan utemeljen strah pred mucenjem oziroma necloveškim ravnanjem ali kaznovanjem ali drugacnim nehumanim...

Sodba nº I Up 912/2002 of Upravni oddelek, August 07, 2002

V azilnem postopku mora pristojni organ presoditi, ali so okolišcine, zaradi katerih prosi oseba za azil, take, da se lahko cuti ogrožena in ali je njen strah objektivno utemeljen. Subjektivno ogroženost ugotavlja pristojni organ na podlagi navedb oziroma listin, ki jih predloži prosilec. V obravnavani zadevi navedbe, s katerimi tožnika pojasnjujeta razloge za odhod iz U., ne izkazujejo niti dejanskih okolišcin, zaradi katerih bi se tožnika lahko cutila ogrožena oziroma preganjana zaradi razl...

Sodba nº I Up 913/2002 of Upravni oddelek, August 07, 2002

Po 2. odstavku 1. clena ZAzil se azil prizna osebi, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodnostne pripadnosti, pripadnosti doloceni družbeni skupini ali politicnega prepricanja nahaja izven države prebivališca in se ne more ali se zaradi takšnega strahu noce vrniti v to državo. Po 3. odstavku 1. clena ZAzil se azil prizna iz humanitarnih razlogov, ce je podan utemeljen strah pred mucenjem oziroma necloveškim ravnanjem ali kaznovanjem ali drugacnim nehumanim...

August 01, 2002

Sodba nº I Ips 223/2002 in I Ips 227/2002 of Kazenski oddelek, August 01, 2002

Ker je bilo v hišni preiskavi pri obdolžencu najdeno 460 gramov kokaina in ustrezna tehtnica, je to zadostna podlaga za utemeljen sum, da je bilo mamilo namenjeno nadaljnji prodaji (196. clen KZ) in ne lastnemu uživanju.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners