Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2002

September 26, 2002

Sodba nº in sklep II Ips 667/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2002

Revizija ni dovoljena, ker ni bila opredeljena vrednost spora.

Sodba nº II Ips 692/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2002

Upnik, ki ne doseže poplacila svoje terjatve iz premoženja glavnega dolžnika, ceprav bi tako možnost imel, samo zaradi tega ne izgubi svojih pravic nasproti solidarnemu poroku. Drugace je, ce upnik opusti kakšno zavarovanje terjatve s strani druge osebe in s tem prepreci subrogacijo poroka.

Sklep nº I R 74/2002 of Civilni oddelek, September 26, 2002

Osebno poznanstvo A. A., ki je v sporu predlagana za prico, s sodniki in možnost vsakodnevnih stikov zaradi dela v isti stavbi, ni tehten razlog za prenos pristojnosti na drugo sodišce na podlagi 67. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 417/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2002

Tožnica je gradila brez lokacijskega in gradbenega dovoljenja na zemljišcu, ki je bilo s prostorskimi akti opredeljeno kot nezazidljivo. To je razlog, zaradi katerega inšpekcija mora odrediti odstranitev objekta (73. clen ZUN). Tožnica s tožbo uveljavlja povracilo škode, ki ji je nastala z rušenjem in se sklicuje na cenitev gradbene vrednosti objekta. Ta škoda ni bila povzrocena z nezakonitim ravnanjem tožene stranke. Rušenje je bilo v skladu z zakonom.

Sodba nº II Ips 282/2002 of Civilni oddelek, September 26, 2002

Odlocitev sodišca o dodelitvi otrok v varstvo in vzgojo v nicemer ne vpliva na pravico tistega od staršev, ki mu niso zaupani, do osebnih stikov z njimi (tretji odstavek 78. clena ZZZDR). Tudi ta pravica je z zakonom urejena zaradi varovanja koristi otrok in je lahko omejena samo tedaj, ce bi bile te koristi ogrožene.

Sodba nº II Ips 319/2002 of Civilni oddelek, September 26, 2002

Prejemanje pokojnine in invalidnine, obcasni zaslužki in že v izvršbi izterjevana terjatev do tožnice v višini 7,125.000 SIT so okolišcine na podlagi katerih sta nižji sodišci pravilno sklepali, da pri tožencu ne gre za nepreskrbljenost kot pravni standard in pogoj za pravico do preživnine.

Sodba nº II Ips 634/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2002

Kadar po smrti imetnika stanovanjske pravice pred uveljavitvijo SZ potencialni imetnik stanovanjske pravice ni nasprotoval sklenitvi najemne pogodbe za stanovanje med lastnikom in drugim možnim upravicencem enakega statusa, niti ni istocasno v skladu z dolocbo tretjega odstavka 147. clena SZ zahteval odkupa stanovanja, je zacela najemna pogodba ucinkovati retroaktivno: z njeno sklenitvijo je bil uporabniku, ki je postal najemnik, podeljen status imetnika stanovanjske pravice ob uveljavitvi SZ...

Sklep nº II Ips 13/2002 of Civilni oddelek, September 26, 2002

Sokrivda oziroma soprispevek oškodovanca ima razlicno težo pri objektivni ali pa pri subjektivni odgovornosti odgovorne osebe.

Sodba nº II Ips 9/2002 of Civilni oddelek, September 26, 2002

V odškodninskem sporu, v katerem pritožnik ne oporeka popolnoma svoji odgovornosti in izrecno ne izpodbija višine odmerjene odškodnine, temvec le del temelja, sodišce druge stopnje ne sme po uradni dolžnosti poseci v odlocitev o višini (odmero) odškodnine za posamezne oblike (nepremoženjske) škode. Na pravilno uporabo materialnega prava pazi namrec sodišce po uradni dolžnosti le v mejah razlogov, ki jih navaja pritožba za drugacno odlocitev in s tem doloca obseg izpodbijanja sodbe.

Sodba nº II Ips 671/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2002

Tožena stranka ima prav, ko trdi, da je sklenila s tožeco stranko le pogodbo o posredovanju, ki je pojmovno opredeljena v 813. clenu ZOR. Prav tako ima prav, da ni imela niti od kupca niti od prodajalca pisnega pooblastila za sprejem izpolnitve obveznosti iz pogodbe. Tudi obe sodišci sta ugotovili, da je temu tako. Vendar pa sta tudi ugotovili, da je tožena stranka kljub temu, da pooblastila za to ni imela, delno izpolnitev vseeno sprejela. To pomeni, da ravno tožena stranka, ki se ukvarja s ...

Sklep nº I R 58/2002 of Civilni oddelek, September 26, 2002

Toženec zatrjuje le, da naj bi bil v kazenskem postopku utemeljeno spoznan za krivega, zaradi cesar "utemeljeno meni", da tudi v civilni pravdi ne bo deležen pravicnega sojenja", vse skupaj pa povezuje z dejstvom, da naj bi bil eden od tožnikov policist v kraju, ki ga zajema obmocje sodišca, pri katerem je bila tožba vložena. Te trditve pa ne predstavljajo "drugih tehtnih razlogov" v smislu 67. clena ZPP.

Sodba nº in sklep II Ips 199/2002 of Civilni oddelek, September 26, 2002

Ob upoštevanju izvedenskega mnenja, ki potrjuje verjetnost tožencevega ocetovstva s skupno vsoto 99,999829...% (tak rezultat biološko ocetovstvo prakticno potrjuje), izpovedbi predlaganih pric o tem, kje je bil toženec ponoci dne 28. 8. 1999, na drugacno odlocitev sodišc ne bi mogli vplivati.

Sodba nº II Ips 677/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2002

Pogodbeni stranki sta se sami dogovorili, da bo kupec nastopil posest nepremicnine šele po placilu dela kupnine, prenos lastninske pravice pa bo mogoc šele po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti in ob predložitvi potrdila o placilu celotne kupnine. Tak dogovor je v okviru svobodnega urejanja obligacijskih razmerij dovoljen in ni v nasprotju z ustavnimi naceli, prisilnimi predpisi ali moralo.

Sodba nº I Up 516/2002 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Upravicenci do vrnitve premoženja osebnih ali kapitalskih družb so le njeni delnicarji oz. družbeniki.

Sodba nº II Up 7/2000 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Ocena ustreznosti kandidata, ki se prijavi na razpisano prosto mesto sodnika, se sestavi ob upoštevanju kriterijev, ki so izrecno navedeni v 29. clenu ZSS. Le ocena o izpolnjenih vseh kriterijih iz 29. clena ZSS je podlaga za pozitivno odlocitev o kandidaturi za sodnika.

Sodba nº in sklep II Up 15/2000 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Zaradi ureditve pravice pritožbe v ZPSSLBH kroga upravicenih pritožnikov ni mogoce širiti.

Sodba nº I Up 645/99 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Kdo (od oseb, ki so v prvem odstavku 24. clena CZ navedene kot carinski zavezanec) je v posameznem primeru oseba, ki je odgovorna za placilo carine, izhaja iz vložene carinske deklaracije.

Sodba nº I Up 711/2001 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Ce postopek razlastitve oz. omejitve lastninske pravice ni bil pravnomocno koncan pred uveljavitvijo novega ZSZ, se konca po prejšnjem zakonu.

Sklep nº I Up 1111/2002 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Sklep o oprostitvi placila sodnih taks ucinkuje od dneva, ko je pri sodišcu vložen predlog za oprostitev.

Sodba nº I Up 828/99 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Po spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 59/96) - crtanje 62. clena in sprememba 63. clena - ni vec alternativne možnosti, da lahko investitor sam opravlja strokovni nadzor. Tak nadzor mora zagotoviti s tem, da ga s pogodbo poveri izvajalskemu ali projektivnemu podjetju, ki ne izvaja gradnje na istem objektu.

Sodba nº I Up 160/2002 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Ker tožniku v upravnem postopku ni bila dana možnost izjaviti se o dejstvih in okolišcinah, ki bi lahko vplivale na drugacno odlocitev, je tožena stranka, ki je zadevo vrnila organu prve stopnje zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, pravilno odlocila. V ponovljenem postopku bo tožnik lahko predlagal dokaze, ki jih je navajal v pritožbi.

Sodba nº II Up 11/2000 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Po ZBH je že enodnevna nelikvidnost banke okolišcina, ki kaže na to, da banka ne izpolnjuje vec pogojev za nadaljnje delo. Zato je bila podana pravna podlaga za izdajo odlocbe o ugotovitvi pogojev za uvedbo likvidacijskega postopka v banki (1. odstavek 32. clena ZPSS).

Sodba nº II Up 17/2000 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Glede na dolocbo 23. clena ZPSS lahko pritožbo zoper odlocbo prve stopnje (ki jo izda guverner) vložijo le konkretni predlagatelji stecajnega postopka, torej ne oni, ki sicer lahko predlagajo tak postopek.

Sodba nº I Up 451/99 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Upravicenost tožbe zaradi molka organa se presoja glede na pogoje, dolocene v 26. clenu. Ti pogoji so naslednji: upravni organ v predpisanem roku ne izda odlocbe o strankini zahtevi in je tudi na novo zahtevo ne izda v nadaljnjih sedmih dneh. Rok za izdajo odlocbe tece od izrocitve vloge, ce je ta popolna, ce je vloga nepopolna pa od dneva vložitve dopolnjene vloge. Ker je tožnik ponovno zahtevo za izdajo odlocbe vložil pred dopolnitvijo vloge, ko rok za izdajo še niti ni zacel teci, niso izp...

Sodba nº in sklep II Up 16/2000 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Ker tožeca stranka (delnicar banke) ni bila predlagateljica ugotavljanja pogojev za uvedbo stecaja nad njo (banko), na podlagi dolocbe 4. odstavka 23. clena ZPSSLBH ni bila upravicena do pritožbe zoper odlocbo guvernerja Banke Slovenije.

Sklep nº II Up 6/2000 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Državni zbor lahko razreši clana racunskega sodišca le na predlog upravicenega predlagatelja. Ce takega predloga ni, je postopek nezakonit.

Sodba nº II Up 11/2000 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Ce guverner Banke Slovenije ugotovi, da banka ne izpolnjuje vec predpisanih pogojev za nadaljnje delo, izda odlocbo o ugotovitvi pogojev za uvedbo likvidacijskega postopka v banki.

Sodba nº I Ips 275/2002 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Ker je odlocanje o priporu po 2. odstavku 307. clena ZKP ukrep procesnega vodstva oziroma disciplinski ukrep zoper obdolženca, ki je bil na glavno obravnavo v redu povabljen, vabilu pa se ocitno izmika in noce priti na glavno obravnavo, za njegovo odreditev ni potreben predlog državnega tožilca. Prav tako ni potrebno, da je v razlogih sklepa o priporu po navedeni dolocbi obrazložen utemeljen sum, da je obdolženec storil kaznivo dejanje, saj gre za fazo razpisa glavne obravnave.

Sodba nº I Ips 272/2000 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Z navedbami, od kod obsojencu znesek, ki mu je bil zasežen, o izvoru listka s telefonsko številko enega od oškodovancev, o verodostojnosti izvedenskega mnenja ter o uporabnosti orodja, zaseženega obsojencu, zagovornica izpodbija ugotovljeno dejansko stanje. Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 317/99 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Razlaga, da je obsojenka pri registraciji osebnega avtomobila le posodila svoje osebne podatke, ni sprejemljiva glede na to, da je podpisala racun, prav tako zapisnik o tehnicnem pregledu avtomobila, na podlagi teh listin, katerih vsebina ni bila resnicna, pa ji je bilo izdano prometno dovoljenje, ki je izkazovalo njeno lastništvo avtomobila, pri cemer se je pri registraciji izkazala celo s svojo osebno izkaznico. Zato zgolj dejstvo, da je bil soobsojeni tedaj navzoc in naj bi fizicno predal ...

Sodba nº I Ips 9/2000 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Z navedbo, da sta sodišci prve in druge stopnje zmotno ocenili izvedene dokaze, vložnik ugovarja ugotovljenemu dejanskemu stanju. Iz tega razloga zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 29/2000 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Navedb iz pritožbe zoper sodbo sodišca prve stopnje, na katere v zahtevi za varstvo zakonitosti napotuje obsojenec, Vrhovno sodišce glede na dolocbo 1. odstavka 424. clena ZKP ne more upoštevati.

Sodba nº I Ips 269/2002 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Sodišce druge stopnje je v obrazložitvi sklepa, s katerim je zavrnilo zagovornikovo pritožbo zoper sklep o podaljšanju pripora, navedlo, da je potrebno razloge sklepa sodišca prve stopnje, da je premoženjsko stanje obtoženca dobro ne glede na njegovo nezaposlenost, ocenjevati z vidika njegove sposobnosti priti do sredstev za preživljanje. Zato ni mogoce sprejeti stališca o obstoju precejšnjega nasprotja med navedbami v obtožnici, da je bil obtoženec brez redne zaposlitve in tako brez financni...

Sodba nº I Ips 120/99 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Zgolj zavracanje izvedenskega mnenja in posplošeno zatrjevanje, da mora biti podana možnost preverjanja tega mnenja s pritegnitvijo drugega izvedenca, ni podlaga, ki bi narekovala ugoditev takemu dokaznemu predlogu.

Sodba nº I Ips 264/99 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Ker je obsojenec z dvema izvršitvenima dejanjema (uporaba sile zoper oškodovanca zaradi protipravne prilastitve oškodovancevih premicnin in odvzem le-teh; pretepanje oškodovanca) uresnicil dvoje prepovedanih posledic (protipravna prilastitev tujega premicnega premoženja; povzrocitev za življenje oškodovanca nevarne telesne poškodbe, zaradi katere je oškodovanec umrl), gre pri njegovem ravnanju za realni stek dveh kaznivih dejanj - ropa in posebno hude telesne poškodbe. Pri tem pravno ni pomem...

Sodba nº I Ips 202/99 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

S tem ko zagovornik navaja, da ni dokazano, da naj bi obsojenec poslal dopis v vednost tudi M.B.-ju, uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº in sklep I Ips 133/2000 in I Ips 272/2002 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Glede na dolocbo 1. odstavka 395. clena ZKP mora imeti obrazložitev odlocbe sodišca druge stopnje razloge, s katerimi je opravljena presoja sklepov in stališc sodbe sodišca prve stopnje in nasprotnih pritožbenih stališc, vendar vselej tistih, ki zadevajo odlocilna dejstva.

Sodba nº I Ips 257/99 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Ceprav je sodišce ugotovilo, da je tudi oškodovanec kršil cestnoprometne predpise in s tem tudi sam prispeval k prometni nesreci, pa gre zgolj za okolišcino, ki je pomembna pri izrekanju kazenske sankcije.

Sodba nº I Ips 223/2000 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Iz dolocbe 1. odstavka 89. clena ZKP sledi, da dovoli sodišce vrnitev v prejšnje stanje le obdolžencu, ne pa tudi zagovorniku ali drugim upravicencem do pritožbe, ter da je predlog za vrnitev v prejšnje stanje mogoce vložiti le zaradi zamude roka za napoved pritožbe ali za pritožbo zoper meritorne odlocbe sodišca. Zagovornikov predlog za vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude roka za vložitev pritožbe iz razlogov, nastalih na njegovi strani, je zato nedovoljen.

Sodba nº I Ips 277/2002 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Ce pripornik nastopi prestajanje kazni pred pravnomocnostjo sodbe, je glede na dolocbo 2. odstavka 23. clena ZIKS trajanje odvisno od njene pravnomocnosti in od zakonito podaljšanega pripora.

Sodba nº I Ips 273/2002 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

S tem ko je v izvenobravnavnem senatu, ki je sprejel z zahtevo za varstvo zakonitosti izpodbijani pravnomocni sklep o podaljšanju pripora po vloženi obtožnici, kot porocevalka sodelovala sodnica, ki je obenem tudi predsednica razpravljujocega senata, zanjo ni podan izlocitveni razlog iz 4. tocke 39. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 124/2001 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Ni bistveno, ali je oškodovanka vedela, da gre za posilstvo v kazenskopravnem smislu, pac pa je za presojo o tem, ali je obsojenec storil ocitana kazniva dejanja posilstva, pomembna izpoved oškodovanke o tem, v kakšnih okolišcinah je obsojenec dosegel spolno združitev z njo.

Sodba nº I Ips 343/2001 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Neposredni stik storilca z oškodovanci ni zakonski znak kaznivega dejanja goljufije po 1. odstavku 217. clena KZ.

Sodba nº I Ips 156/2002 of Kazenski oddelek, September 26, 2002

Ker je bilo ocenjeno, da dokaz ni pomemben za pravilno odlocitev (2. odstavek 329. clena ZKP), saj ni verjetno, da bo izkljucil oziroma potrdil obstoj pravno pomembnih dejstev, z njegovo zavrnitvijo ni bila storjena kršitev pravice do izvajanja dokazov v obdolžencevo korist (3. alinea 29. clena URS).

Sodba nº III Ips 61/2002 of Gospodarski oddelek, September 26, 2002

Sklep skupšcine delniške družbe izpodbija le oseba, ki je bila delnicar v casu sprejetja sklepa skupšcine delniške družbe (prvi odstavek 366. clena ZGD).

Sodba nº in sklep III Ips 38/2002 of Gospodarski oddelek, September 26, 2002

ZOR doloca v 312. clenu vrstni red vracunavanja obveznosti, ce je med istimi osebami vec istovrstnih obveznosti, tisto, kar je dolžnik izpolnil pa ne zadostuje, da bi se mogle poravnati vse. V okviru posamezne terjatve pa se poravnajo najprej stroški, nato obresti in koncno glavnica (313. clen ZOR).

Sodba nº III Ips 30/2001 of Gospodarski oddelek, September 26, 2002

Pritožbeno sodišce ne sme po uradni dolžnosti odlociti, da je treba izvesti nove dokaze zaradi ugotovitve novih dejstev, relevantnih za odlocitev po dolocbah zakona, prvic omenjenega v pritožbi, katerih glede na ugovore proti tožbenemu zahtevku v postopku pred sodišcem prve stopnje ni bilo treba ugotavljati.

September 25, 2002

Sodba nº I Up 293/2001 of Upravni oddelek, September 25, 2002

Ce oseba (kar je pravnomocno ugotovljeno) ni nikoli pridobila državljanstva DF Jugoslavije oziroma FLR Jugoslavije in s tem slovenskega državljanstva po Zakonu o državljanstvu DF Jugoslavije oziroma FLR Jugoslavije, ne more biti upravicenka za vracanje premoženja po ZDen, saj ji jugoslovansko državljanstvo po 9.5.1945 ni bilo priznano niti z zakonom niti z mednarodno pogodbo.

Sodba nº I Up 1109/2002 of Upravni oddelek, September 25, 2002

Ker gre pri tožniku za izogibanje pred prestajanjem zaporne kazni, izrecene (tudi) za nepoliticno kaznivo dejanje, ne obstojijo pogoji za priznanje azila.

Sodba nº I Up 208/2002 of Upravni oddelek, September 25, 2002

Ker tožnicin mož ni izgubil življenja, umrl ali bil pogrešan v okolišcinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, kar je pogoj iz prvega odstavka spremenjenega 7. clena ZZVN (5. clen ZZVN-D), saj je umrl leta 1978, tožnica tudi kot družinski clan ne izpolnjuje pogojev za priznanje tega statusa.

Sodba nº I Up 602/99 of Upravni oddelek, September 25, 2002

Neobrazloženo pritožbo pritožbeno sodišce preizkusi samo glede kršitev in napak, na katere mora paziti po uradni dolžnosti (tretji odstavek 72. clena ZUS).

Sodba nº I Up 208/2002 of Upravni oddelek, September 25, 2002

Tožnica kot družinski clan po možu ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, ker njen mož ni izgubil življenja, umrl ali bil pogrešan v okolišcinah za priznanje tega statusa, kar je pogoj iz 1. odstavka spremenjenega 7. clena ZZVN, saj je umrl leta 1978.

September 19, 2002

Sodba nº II Ips 678/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2002

Ustreznost spremembe preživljanceve pravice v dosmrtno denarno rento po drugem odstavku 121. clena ZD, se ugotavlja tudi po objektivnem kriteriju.

Sodba nº II Ips 503/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2002

Ker je drugi sklep o mirovanju postopka v nasprotju z dolocilom cetrtega odstavka 216. clena postal pravnomocen, je bila procesna napaka sanirana, nadaljevanje postopka pa je bilo zakonito.

Sodba nº II Ips 293/2002 of Civilni oddelek, September 19, 2002

Presoja prve dolocitve preživnine za mladoletnega otroka po prenehanju izvenzakonske skupnosti njegovih staršev.

Sodba nº II Ips 648/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2002

Po dolocbi 3. odstavka 370. clena ZPP revizije ni mogoce vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, po dolocbi 372. clena ZPP pa smejo stranke navajati v reviziji nova dejstva in predlagati nove dokaze samo tedaj, ce se nanašajo na bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka, zaradi katerih se lahko vloži revizija. Tožnik tako v reviziji nacenja nekaj, kar ni bilo predmet obravnavanja niti v postopku pred sodišcem prve stopnje, niti v pritožbenem postopku.

Sodba nº II Ips 626/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2002

Ugotovitev nicnosti pogodbe je odvisna od dejstev. Po uradni dolžnosti lahko sodišce ugotavlja le tista, ki so mu znana in so vsebinsko taka, da nicnost opredeljujejo. Takih dejstev pa sodišci nižjih stopenj v tem postopku nista ugotovili. Druga (pravno relevantna) dejstva pa mora stranka uveljavljati (navesti), ce naj jih sodišce upošteva.

Sodba nº in sklep II Ips 678/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2002

Služnostna pravica stanovanja preneha po pravilu paragrafa 1488 ODZ (prvi odstavek 58. clena ZTLR), ce se zavezanec protivi izvrševanju služnosti, upravicenec pa ne uveljavi svoje pravice v treh zaporednih letih.

Sodba nº II Ips 540/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2002

Zavrnitev pritožbe in revizije, ker tožnik neutemeljeno zahteva placilo v tuji valuti.

Sklep nº II Ips 613/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2002

Ce imajo zahtevki v tožbi proti istemu tožencu razlicno podlago, se po drugem odstavku 41. clena ZPP upošteva vrednost vsakega posameznega zahtevka. V obravnavani zadevi nobeden od tožbenih zahtevkov ne presega mejnega zneska, dolocenega za dovoljenost revizije.

Sklep nº II Ips 604/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2002

Sodišce druge stopnje je pri odlocanju o tožnikovi pritožbi in pritožbi prvotoženke nepravilno poseglo tudi v odlocitev sodišca prve stopnje, koliko stroškov mora drugotoženka povrniti tožniku in od kdaj tecejo zamudne obresti od teh stroškov. Z znižanjem teh stroškov je sodišce druge stopnje poseglo v že pravnomocno razsojeno stvar in s tem odlocilo v škodo tožnika kot edinega pritožnika proti odlocitvi sodišca o drugotoženki naloženih pravdnih stroških.

Sodba nº II Ips 562/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2002

Sodišci prve in druge stopnje pravilno ravnali, da sta pri odlocanju o ugovoru omejene zavarovalne vsote primerjali izplacano odškodnino v konkretnem škodnem dogodku v avgustu 1988 z zavarovalno vsoto v casu sojenja, saj sta tudi odškodnino za nepremoženjsko škodo dolocali po razmerah v casu sojenja. Pravilno sta upoštevali tudi namen obveznega zavarovanja v prometu in dejstvo, da mora zavarovanje kriti obicajne škode. Kadar gre za vecja vozila, ki so zaradi vecje mase in prevoza blaga ali ve...

Sodba nº II Ips 665/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2002

Sodišci sta individualizirali obseg tožnicinega trpljenja. Individualizacija je pomembna zato, ker ljudje ne cutimo enako in se razlicno odzivamo na bolecino in na tuje okolje, zlasti velike razlike med ljudmi se kažejo pri duševnih posledicah zaradi poškodbe. Te se lahko odražajo kot strah ali kot duševne bolecine zaradi zmanjšane življenjske aktivnost, ki so mocno odvisne od posameznega oškodovanca in od njegovega nacina življenja.

Sklep nº II Ips 1/2002 of Civilni oddelek, September 19, 2002

Ker je tožnik z eno tožbo iztoževal vrnitev dvanajstih posojil, gre za objektivno kumulacijo zahtevkov z razlicnimi dejanskimi podlagami v smislu drugega odstavka 41. clena oz. drugega odstavka 182. clena ZPP. V takih primerih (sporih) je za dolocitev stvarne pristojnosti sodišca in za pravico do revizije pomembna vrednost vsakega posameznega posojila (oziroma zneska). Noben od iztoževanih posameznih zneskov posojil pa ni presegal vrednosti enega milijona tolarjev (ker je najvišje posamezno p...

Sklep nº I R 72/2002 of Civilni oddelek, September 19, 2002

Ker je toženec mož predsednice pristojnega sodišca in ker je zaradi sedeža svoje pisarne v pogostih službenih odnosih s sodniki tega sodišca, je predlog za delegacijo pristojnosti utemeljen.

Sodba nº I Up 666/99 of Upravni oddelek, September 19, 2002

Ce na zemljišcu stoji trajni objekt investitorja in se to zemljišce ne vraca v naravi, vlagatelj denacionalizacijskega zahtevka ne more izpodbijati izdanega gradbenega dovoljenja le z zatrjevanjem nicnosti pogodbe, ki je podlaga investitorjeve pravice uporabe stavbnega zemljišca in z uveljavljanjem dolocbe ZDen o nicnosti.

Sodba nº I Up 802/2001 of Upravni oddelek, September 19, 2002

Ce je mož tožnice umrl leta 1982, pomeni, da ni umrl v okolišcinah, ki jih doloca ZZVN. Zato tožnica na takšni podlagi ne more uveljavljati statusa žrtve vojnega nasilja (družinskega clana).

Sodba nº I Up 744/99 of Upravni oddelek, September 19, 2002

Ce se izvaja javni prevoz, ki ima elemente linijskega prevoza, je to podlaga, na podlagi katere lahko inšpektor za ceste izrece ukrep prepovedi opravljanja takega prevoza.

Sodba nº I Up 364/99 of Upravni oddelek, September 19, 2002

Formalna vsebina klavzule je na podlagi zakonskega pooblastila dolocena s pravilnikom in za zavezanca za placilo prometnega davka obvezujoca.

Sklep nº I Up 23/2002 of Upravni oddelek, September 19, 2002

Tožnik, ki živi v tujini, pa nima pooblašcenca v R Sloveniji, mora ob vložitvi tožbe imenovati pooblašcenca za sprejemanje pisanj v R Sloveniji. Ce ga ne imenuje, imenuje sodišce na tožnikove stroške zacasnega zastopnika, upravicenega za sprejemanje pisanj in po njem naloži tožniku, da v dolocenem roku imenuje pooblašcenca za sprejemanje pisanj. Ce ga tožnik ne imenuje, sodišce tožbo zavrže.

Sklep nº I Up 492/2002 of Upravni oddelek, September 19, 2002

Sklepi obcinskega sveta o imenovanju ali o razrešitvi clanov delovnih teles obcinskega sveta niso upravni akti, ker ne vsebujejo odlocitve o pravici, obveznosti ali koristi.

Sklep nº I Up 381/2002 of Upravni oddelek, September 19, 2002

Procesne predpostavke za tožbo po drugem odstavku 61. clena ZUS so: posebna zahteva za izdajo odlocbe in potek sedemdnevnega roka. Ce te niso podane, je tožba vložena prezgodaj in se zavrže.

Sodba nº I Up 819/2001 of Upravni oddelek, September 19, 2002

Gradnja stanovanjske hiše na zemljišcu, ki se nahaja v I. obmocju kmetijskih zemljišc, ni dopustna. Po Zakonu o kmetijskih zemljišcih je namrec na takem zemljišcu izjemoma dopustna le gradnja objektov, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji, in objektov širšega družbenega pomena. Gradnja stanovanjske hiše ni tak poseg.

Sodba nº I Up 982/2001 of Upravni oddelek, September 19, 2002

Posplošeni ugovori pritožnikov, da se ne strinjajo s presojo vplivov na okolje, ne da bi zatrjevali, da je in v cem konkretno presoja vplivov na okolje, kot izhaja iz porocila o vplivih na okolje, napacna, ne morejo vplivati na drugacno odlocitev o stvari.

September 18, 2002

Sklep nº I Up 328/2002 of Upravni oddelek, September 18, 2002

V upravnem sporu, kjer je predmet presoje zadeva zemljiškega katastra, ni podana zakonita podlaga za taksno oprostitev po 71. clenu ZDen.

Sklep nº I Up 197/2001 of Upravni oddelek, September 18, 2002

Pritožbeno sodišce je zavrglo pritožbo, ker je v casu pritožbenega postopka postal otrok polnoleten in za odlocanje o izvršitvi odlocbe skrbstvenega organa, glede dodelitve v varstvo in vzgojo materi, ni vec zakonite podlage. Ceprav je ob vložitvi pritožbe tožnik izkazoval pravni interes v upravnem sporu, je ta interes prenehal, saj se njegov pravni položaj ne more vec spremeniti in bi bilo odlocanje o zakonitosti ali nezakonitosti sodbe prve stopnje brez ucinka.

Sklep nº I Up 171/2002 of Upravni oddelek, September 18, 2002

Vloge obcanov in organizacij ter opozorila organov niso zahteve za uvedbo urbanisticnega inšpekcijskega postopka, ampak le podlaga za morebitno pobudo organa, da uvede tak postopek po uradni dolžnosti.

Sodba nº I Up 563/99 of Upravni oddelek, September 18, 2002

Kadar gre za ukrep urbanisticnega inšpektorja, glede na 73. clen ZUN, ce je investitor znan, ni pravno utemeljen ugovor, da je lahko pasivno legitimiran le lastnik zemljišca.

Sodba nº I Up 908/99 of Upravni oddelek, September 18, 2002

Postopek legalizacije nedovoljenega posega v prostor je lahko razlog za morebitno odlocitev prisilne izvršitve inšpekcijske odlocbe, ce ta še ni bila opravljena, ne more pa vplivati na izrek inšpekcijskega ukrepa.

Sklep nº I Up 1060/99 of Upravni oddelek, September 18, 2002

Ker tožnik ni vložil predloga za vrnitev v prejšnje stanje niti v roku treh mesecev od dneva zamude (in hkrati vložil pritožbe), vrnitve v prejšnje stanje, po prejemu sklepa o zavrženju prepozne pritožbe, ni bilo vec mogoce predlagati; zato ga je bilo treba zavreci kot nedovoljenega.

Sodba nº I Up 579/2000 of Upravni oddelek, September 18, 2002

Na podlagi drugega odstavka 125. clena ZUP (1986) pristojni organ odloci, ce ugotovi, da ni pogojev za uvedbo upravnega postopka. Teh ni tudi v primeru, ce sicer gre za upravno stvar, pa oseba, ki je dala zahtevo za uvedbo upravnega postopka, za njeno vložitev nima stvarne legitimacije, ker ne uveljavlja in ne varuje kakšne svoje pravice ali neposredne pravne koristi. V obravnavani zadevi je tožnik dal zahtevo za ugotovitev državljanstva za svoje pokojne prednike. Po 29. clenu Zakona o državl...

Sklep nº I Up 1128/2001 of Upravni oddelek, September 18, 2002

Aktov Racunskega sodišca RS, izdanih pri izvrševanju revizijskih pristojnosti, ni dopustno izpodbijati pred sodišci, niti pred drugimi državnimi organi. Ker je v obravnavanem primeru s tožbo izpodbijan nalog Racunskega sodišca, izdan po 26. clenu ZRacS, je sodišce prve stopnje pravilno odlocilo, ko je zavrglo tožbo na podlagi 1. tocke prvega odstavka 34. clena ZUS.

Sklep nº I Up 531/2002 of Upravni oddelek, September 18, 2002

Pravni interes za izpodbijanje dokoncnih upravnih aktov ima po prvem odstavku 4. clena ZUS tisti, ki uveljavlja oziroma izkaže, da je z dokoncnim upravnim aktom prizadet v svojih pravicah ali pravnih koristih in da je zaradi takšne prizadetosti nujno sodno varovanje njegovih pravic ali pravnih interesov. Ce je z izpodbijanim dokoncnim upravnim aktom v celoti ugodeno tožnikovemu zahtevku, tožnik ne izkazuje pravnega interesa, saj v upravnem sporu ne more izboljšati svojega pravnega položaja.

Sodba nº I Up 936/2001 of Upravni oddelek, September 18, 2002

Pri dolocitvi clovekoljubne pomoci se upoštevajo vsi prihodki oseb, ki živijo v istem gospodinjstvu z beguncem, ne glede na to, da to ni njegova družina.

Sodba nº I Up 1038/2002 of Upravni oddelek, September 18, 2002

Prosilec za azil je dolžan ves cas postopka aktivno sodelovati s pristojnim organom in se mora zato udeležiti tudi svojega zaslišanja ali pa dokazano opraviciti svoj izostanek, saj je v nasprotnem primeru ustavitev postopka utemeljena.

Sodba nº I Up 555/99 of Upravni oddelek, September 18, 2002

Zgolj morebitna napaka pri ne povsem natancni oznacbi parcelne številke, kjer ograja stoji, ne spremeni pravilnosti izrecenega ukrepa; tako napako lahko organ vsak cas popravi s posebnim sklepom.

Sklep nº I Up 1050/2002 of Upravni oddelek, September 18, 2002

Verjetnosti nastanka težko popravljive škode ni mogoce izkazati le s pavšalno oceno škode, ki bi nastala z izpadom prihodka zaradi stanja, ki je predmet ukrepanja tožene stranke.

Sklep nº I Up 1026/2002 of Upravni oddelek, September 18, 2002

Ker se predlagana zacasna odredba ne nanaša na sporno pravno razmerje, kar pomeni, da potreba za zacasno ureditev stanja ni niti verjetno izkazana, ni pogojev za izdajo zacasne odredbe.

September 17, 2002

Sodba nº VIII Ips 201/2001 of Delovno-socialni oddelek, September 17, 2002

V spornem primeru ni bil predviden poseben postopek in bi lahko v.d. direktorja tožene stranke, kot pristojen organ, brez posebnosti razrešil revidenta kot delavca s posebnimi pooblastili. Vendar odlocitev za razrešitev ne bi smela biti samovoljna in samo posledica dejstva, da je bil organ imenovan za v.d. direktorja, ampak bi to moral storiti ali v sporazumu z revidentom ali pa iz ugotovljenih razlogov iz pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº in sklep VIII Ips 210/2001 of Delovno-socialni oddelek, September 17, 2002

Po dolocbi 73. clena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja mora delodajalec delavcu nastalo škodo povrniti po splošnih nacelih o odškodninski odgovornosti. Ker revident ni niti navajal niti dokazoval, da dopusta ni mogel izkoristiti po krivdi tožene stranke, sta sodišci utemeljeno zavrnili ta del njegovega zahtevka, saj zanj ni bilo pravne podlage.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners