Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 2003

January 30, 2003

Sklep nº I R 3/2003, enako tudi I R 5/2003 of Civilni oddelek, January 30, 2003

Ker je bila tožba tožencu vrocena dne 20.2.1996, je bil s tem predhodni preizkus tožbe koncan. Okrožno sodišce se od tedaj dalje po uradni dolžnosti ne more vec izreci za nepristojno za zadeve iz pristojnosti okrajnega sodišca (drugi odstavek 19. clena ZPP), prav tako se od tedaj dalje ne more izreci po uradni dolžnosti za krajevno nepristojno (drugi odstavek 22. clena ZPP). Enako izhaja iz drugega odstavka 274. clena ZPP.

Sklep nº II Ips 543/2002 of Civilni oddelek, January 30, 2003

Revizija po prvem odstavku 420. clena ZPP v zakonskih sporih ni dovoljena, zato revizijsko sodišce ni odlocalo o njeni vsebini, temvec jo je po 374. clenu ZPP zavrglo.

Sodba nº II Ips 176/2002 of Civilni oddelek, January 30, 2003

Sporno je, ali je tožnica prejela odškodnino za vso škodo, ki je v vzrocni zvezi z nesreco pri delu. V tožbi je navedeno, da je tožnici prenehalo delovno razmerje, da se ne more zaposliti in da je njena brezposelnost v vzrocni zvezi s škodnim dogodkom. Ce bi tožnici prenehalo delovno razmerje pri drugotoženi stranki proti njeni volji, potem bi bile trditve v njenih okolišcinah utemeljene, toda sodišci prve in druge stopnje sta ugotovili, da je bila tožnica po delovni zakonodaji socialno zašci...

Sklep nº II Ips 384/2002, enako tudi II Ips 476/2002 of Civilni oddelek, January 30, 2003

Revizija je dovoljena, ce vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe presega 1.000.000 SIT (drugi odstavek 367. clena ZPP). V tej zadevi je vrednost spornega predmeta 50.000 SIT. Pogoj za dovoljenost revizije ni izpolnjen.

Sodba nº II Ips 224/2002 of Civilni oddelek, January 30, 2003

Odškodnina za pretrpljene in bodoce telesne bolecine v znesku 980.000 SIT. Odškodnina za strah je dolocilo v znesku 300.000 SIT, odškodnino za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti pa v znesku 2.500.000 SIT.

Sodba nº II Ips 184/2002 of Civilni oddelek, January 30, 2003

Tožnik s tožbo ni zahteval ugotovitve, zavarovanja ali izterjave denarne terjatve zaradi odplacila kredita za stanovanje (obligacijsko pravni zahtevek), temvec ugotovitev stvarnopravnega zahtevka.

Sodba nº II Ips 229/2002 of Civilni oddelek, January 30, 2003

Po dolocilih ZTLR je sicer mogoce pridobiti lastninsko pravico na podlagi pravnega posla, toda ta mora biti sklenjen v skladu z ZOR, ki zahteva, da morajo biti za veljaven nastanek pravnega posla izpolnjeni naslednji elementi: prava volja pogodbenih strank, dovoljen predmet pogodbe in njegova pravna podlaga, sposobnost pogodbenih strank in predpisana oblicnost. V konkretnem primeru sta sodišci prve in druge stopnje ugotovili hoteno in sporazumno neskladnost med voljo pravdnih strank na eni st...

Sodba nº I Up 489/2001 of Upravni oddelek, January 30, 2003

Tožnikoma je bila dana možnost dokazovanja lojalnega ravnanja pokojnika. Zatrjevani dokazi so bili presojeni. Tožnika zato ne moreta šele v pritožbi sprejeto dokazno oceno izpodbijati, pa tudi sicer njihove trditve niso takšne, da bi lahko izpodbile domnevo nelojalnosti.

Sodba nº I Up 537/2001 of Upravni oddelek, January 30, 2003

Ni pogojev, da se odlocba izrece za nicno, ce se predlog nanaša na odlocbo, ki je bila že pravnomocno odpravljena.

Sodba nº I Up 248/2001 of Upravni oddelek, January 30, 2003

Prijava fizicne osebe o premoženju osebe ni listina, ki bi imela lastnosti individualnega upravnega akta, izdanega v upravnem postopku. Z njo ni bilo odloceno o zaplembi premoženja in ne o pravicah in obveznostih razlašcenca. Sodišce prve stopnje ni imelo podlage za odpravo izpodbijane odlocbe z napotkom, da naj tožena stranka ugotovi vsebino listin, saj gre za pravno vprašanje, o katerem mora sodišce samo odlociti.

Sodba nº I Up 505/2001 of Upravni oddelek, January 30, 2003

Spremembe, izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja in druge statusne spremembe carinskega zavezanca ne vplivajo na carinsko obveznost, naloženo z upravno odlocbo.

Sodba nº I Up 1114/2001 of Upravni oddelek, January 30, 2003

Ce je prejšnja imetnica pravice uporabe s to pravico svobodno razpolagala in jo s kupoprodajno pogodbo prenesla na podjetje, pomeni, da je bila navedena pravica konzumirana. Zato pogoji za vracanje niso izpolnjeni.

Sodba nº I Up 537/2002 of Upravni oddelek, January 30, 2003

Carinski zavezanec je oseba, ki je vpisana v rubriko 8 uvozne carinske deklaracije.

Sklep nº I Up 267/2002 of Upravni oddelek, January 30, 2003

Rok za vložitev tožbe, dolocen v ZUS, je prekluzivni rok, zamuda tega roka pomeni izgubo pravice do sodnega varstva.

Sklep nº I Up 1215/2002 of Upravni oddelek, January 30, 2003

Dolocba 1. odstavka 324. clena CZ, po kateri izda carinarnica odlocbo o oprostitvi obveznosti vrnitve blaga v tujino, ce se zacasno uvoženo blago brez krivde uvoznika unici ali toliko poškoduje, da ni uporabno za namene, za katere je bilo zacasno uvoženo, se ne uporablja za primere, ko je bilo uvoženo blago ukradeno.

January 29, 2003

Sodba nº I Up 862/99 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Prepoved stikov z otrokom se tistemu od staršev, s katerim otrok ne živi, lahko prepove na podlagi dokazov, zbranih v posebnem ugotovitvenem postopku in na podlagi mnenja strokovne komisije.

Sodba nº I Up 198/2001 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Oseba, ki zatrjuje, da je 7.4.1941 kot 4-letni otrok pobegnila skupaj z družino pred prisilno izselitvijo iz Krškega, ni žrtev vojnega nasilja - begunec, saj 7.4.1941 okupator še ni izseljeval Slovencev iz Krškega, pac pa je s tem po zgodovinskih virih zacel v avgustu 1941.

Sklep nº I Up 834/2001 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Tožnik je šele v pritožbi zoper izpodbijano sodbo sodišca prve stopnje imel možnost uveljavljati dejstva in okolišcine, ki bi izpricevale lojalnost njegovega pravnega prednika, kot pogoja za pridobitev državljanstva FLRJ.

Sklep nº I Up 753/2001 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Bistvena kršitev dolocb postopka je podana zato, ker je sodišce prve stopnje svojo odlocitev oprlo na "Izpis Nemcev iz ljudskega popisa 31.7.1941", pri cemer za to gradivo ni natancno oznaceno, zlasti glede tega, kdo in na podlagi cesa ga je sestavil, ni pa se opredelilo do dokazov, ki sta jih predložila tožnika.

Sodba nº I Up 90/2001 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Tožnici ni mogoce priznati statusa žrtve vojnega nasilja - delovne deportiranke, saj je bila poslana na enoletno delo, pa ceprav obvezno, k vecclanski družini na podlagi odredbe nemškega civilnega delovnega urada in ni bila poslana na to delo zaradi politicnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov.

Sodba nº I Up 78/2003 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Razmere v Makedoniji so se bistveno spremenile in umirile in pripadniki albanske etnicne skupine in Muslimani v Makedoniji niso podvrženi preganjanju, necloveškemu in nehumanemu ravnanju, in sicer po podpisu ohridskega sporazuma med predstavniki makedonske vlade in upornih Albancev (13.8.2001) in po izvedbi parlamentarnih volitev, kar izhaja tudi iz porocil mednarodnih organizacij.

Sodba nº I Up 379/2002 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Položaj stranke v carinskem postopku se presoja po carinskih predpisih. Za dolocitev carinskega zavezanca so pomembni podatki, navedeni v UCD. Obveznosti iz sklenjene komisijske pogodbe predstavljajo le notranje razmerje med strankami, kar pa na carinski postopek ne more vplivati.

January 28, 2003

Sodba nº I Up 801/2001 of Upravni oddelek, January 28, 2003

Tožnica bo morala dokazati, da sta oba starša pobegnila pred prisilno preselitvijo oziroma pred drugim prisilnim dejanjem oziroma ukrepom okupatorja in ker ne gre za splošno znana dejstva, bo morala za svoje navedbe tudi predlagati dokaze.

Sodba nº I Ips 194/2001 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Pooblašcenec zasebnega tožilca je na glavni obravnavi v zasebni tožbi dopolnil predlog, da sodišce obdolženca "kaznuje po zakonu". Ta dopolnitev ne predstavlja spremembe, ki jo ureja dolocba 1. odstavka 344. clena ZKP. Zasebni tožilec lahko do konca glavne obravnave zasebno tožbo spremeni ali dopolni tudi glede predlogov, za katere je v 1. odstavku 434. clena ZKP navedeno, da jih mora obsegati zasebna tožba.

Sodba nº I Ips 219/2001 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Izostanek z glavne obravnave je opravicen šele, ko ga kot takšnega oceni sodnik. To pomeni, da sprejema obdolženceve razloge za odsotnost z glavne obravnave kot utemeljene in da šteje, da se obdolženec ni odpovedal pravici do navzocnosti na glavni obravnavi.

Sodba nº I Ips 115/2000 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Ker zatrjevani dokazni predlog ni bil podan, sodišce o njem ni bilo dolžno odlociti.

Sodba nº VII Ips 7/2001 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Ker zatrjevano dejstvo, ki naj bi ga potrdila predlagana prica, nima in ne more imeti vpliva na vprašanje odgovornosti pravne in odgovorne osebe za gospodarski prestopek, zavrnitev tega dokaznega predloga ne predstavlja kršitve pravic obrambe.

Sklep nº I Ips 13/2003 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Ker je obsojenec vložil zahtevo za varstvo zakonitosti zoper prvostopenjsko sodbo, zoper katero ni bila vložena pritožba, po preteku treh mesecev od njene pravnomocnosti, jo je Vrhovno sodišce kot prepozno zavrglo.

Sodba nº I Ips 169/2000 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Ceprav prepoznava obsojenca po fotografijah, ki sta jo prici opravili, medtem ko sta bili zaslišani, ni bila opravljena po dolocbah 242. clena ZKP, je sodišce izpovedbo pric, da je na fotografijah obsojenec, lahko ocenjevalo v okviru nacela proste presoje dokazov (1. odstavek 18. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 16/2003 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Ce senat zavrne predlog za odreditev ali odpravo pripora v casu od izrocitve obtožnice sodišcu do konca glavne obravnave, zoper tak sklep ni pritožbe (4. odstavek 207. clena ZKP). To pa ne velja, ce je tak sklep izdan po izreku sodbe (361. clen ZKP).

Sodba nº I Ips 323/2001 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Prilastitveni namen, ki opredeljuje cilj storilcevega ravnanja, ni zakonski znak kaznivega dejanja zatajitve po 1. odstavku 215. clena KZ.

Sodba nº I Ips 255/2001 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Presoja pravilnosti vrocanja sodbe sodišca prve stopnje obdolžencu.

Sodba nº I Ips 280/2001 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Sodišce z odlocbo o kazni, pogojni obsodbi ali sodnem opominu oziroma z odlocbo o varnostnem ukrepu ali odvzemu premoženjske koristi prekoraci pravico, ki jo ima po zakonu (5. tocka 372. clena ZKP), ce npr. izrece kazen, ki je zakon ne predpisuje, ali kazen pod najmanjšo ali nad najvecjo mero, predpisano v zakonu, ali pogojno obsodbo mimo pogojev, dolocenih v zakonu.

Sodba nº I Ips 222/99 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Presoja razumljivosti izreka sodbe in nasprotja med izrekom in razlogi sodbe (11. tocka 1. odstavka 371. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 277/2001 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Presoja, ali zavrnitev dokaznih predlogov obrambe pomeni bistveno kršitev dolocbe kazenskega postopka iz 2. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 9/2003 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Presoja okolišcin v zvezi s pripornim razlogom ponovitvene nevarnosti (3. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 177/2000 of Kazenski oddelek, January 28, 2003

Zagovornikovo nesprejemanje pravnomocno ugotovljenih dejstev in s tem uveljavljanje drugacne dokazne presoje, kot jo je sprejelo sodišce prve stopnje in potrdilo sodišce druge stopnje, ne utemeljuje zatrjevane kršitve kazenskega zakona, ampak predstavlja izpodbijanje pravnomocne sodbe iz razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (373. clen ZKP), iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

January 23, 2003

Sklep nº I R 141/2002 of Civilni oddelek, January 23, 2003

Glede na splošni pojem in vsebino vrednostnega papirja in glede na definicijo nematerializiranih vrednostnih papirjev je izvršba na nematerializirane vrednostne papirje zaradi poplacila denarne terjatve posebna oblika izvršbe za uveljavitev oziroma prenos denarne terjatve. Za to sredstvo izvršbe je za odlocitev o predlogu za izvršbo krajevno pristojno sodišce, na obmocju katerega ima dolžnik stalno prebivališce.

Sklep nº I R 142/2002 of Civilni oddelek, January 23, 2003

Po predhodni dolocbi 122. clena ZIZ-A se postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo vložen pred uveljavitvijo tega zakona, nadaljujejo in koncajo po dolocbah tega zakona. Vprašanje krajevne pristojnosti pa ni vprašanje nadaljevanja postopka, saj se krajevna pristojnost doloci po okolišcinah, ki veljajo ob vložitvi predloga za izvršbo. ZIZ v primerjavi s prejšnjim ZIP ne doloca vec posebne pristojnosti za vpis pravic v javno knjigo. Zato okolišcina, kje se vodi centralni register nematerial...

Sklep nº I R 140/2002, enako tudi I R 148/2002 of Civilni oddelek, January 23, 2003

V izvršilnem postopku, v katerem je predlagan rubež nematerialnih vrednostnih papirjev, je pristojno sodišce po 100. clenu ZIZ.

Sodba nº II Ips 303/2002 of Civilni oddelek, January 23, 2003

Ker je cev z žicami vodila vse do glavne varovalke in z njimi predstavljala celoto, je nepravilno v reviziji ponujeno stališce o taki porazdelitvi obveznosti vzdrževanja te celote, da je za cev odgovoren dobavitelj elektricne energije po 23. clenu splošnih pogojev, za vsebino v njej pa uporabnik po 20. clenu splošnih pogojev. Tako stališce in taka razlaga splošnih pogojev bi bila v konkretno ugotovljenih dejanskih okolišcinah za uporabnika pretirano stroga in zato tudi v nasprotju z drugim od...

Sodba nº II Ips 255/2002 of Civilni oddelek, January 23, 2003

Tožnik je proti toženki vložil opustitveno (prepovedno) ali negatorno tožbo. Iz dejanskih ugotovitev obeh sodišc izhaja, da je tožnik izkljucni lastnik parcelnih številk 65/1 in 65/2 k.o... Toženka ni solastnica navedenih parcel, kakšnih drugih upravicenj za svoje posege pa niti ni zatrjevala. Zato je z ugotovljenim ravnanjem (obdelovanje vrta, pobiranje sadja, uporaba gospodarskega poslopja itd.) neutemeljeno posegala v tožnikovo lastninsko pravico.

Sklep nº II Ips 203/2002 of Civilni oddelek, January 23, 2003

Po drugem odstavku 44. clena ZPP je za dovoljenost revizije odlocilna vrednost spornega predmeta, ki jo je tožeca stranka navedla v tožbi. Enako je v casu vložitve tožbe dolocal drugi odstavek 40. clena ZPP 1977. Tožeca stranka v tožbi ni navedla vrednosti spornega predmeta, tožena stranka pa ni pravocasno zahtevala, da to vrednost doloci sodišce. S tem si nobena stranka v tem pravdnem postopku ni zagotovila pravice do revizije.

Sklep nº I R 150/2002 of Civilni oddelek, January 23, 2003

Nezadovoljstvo stranke z odlocbami sodišca ne more predstavljati nobenega od razlogov iz 67. clena ZPP.

Sklep nº II Ips 320/2002 of Civilni oddelek, January 23, 2003

Upoštevati je mogoce, kot izhodišce za ugotovitev vrednosti izpodbijanega dela sodbe (drugi odstavek 367. clena ZPP), samo vrednost spornega predmeta, ki je bila opredeljena v skladu z veljavno procesno zakonodajo, torej vrednost spornega predmeta, navedeno v tožbi v znesku 1.000.000,00 SIT.

Sklep nº I R 149/2002 of Civilni oddelek, January 23, 2003

V izvršilnem postopku, v katerem je predlagan rubež nematerializiranih vrednostnih papirjev, je pristojno sodišce po clenu 100 ZIZ.

Sklep nº I R 4/2003 of Civilni oddelek, January 23, 2003

Okrožno sodišce se lahko izrece za stvarno nepristojno po uradni dolžnosti le v prvi izmed teh treh faz priprav na glavno obravnavo, se pravi, pred drugo fazo - vrocitvijo tožbe zaradi odgovora.

Sodba nº I Up 707/2002 of Upravni oddelek, January 23, 2003

Ce zacasno uvoženo blago ni v dolocenem roku vrnjeno v tujino ali dokoncno ocarinjeno v dolocenem roku ima carinski organ podlago, da zacne postopek carinjenja po uradni dolžnosti (CZ - 76. clen 249/3). Dokazi, ki jih stranka prvic priloži šele k tožbi in z njimi dokazuje izpolnitev obveznosti, predstavljajo, v smislu 3. odstavka 14. clena ZUS, nedovoljeno novoto.

Sodba nº I Up 83/2002 of Upravni oddelek, January 23, 2003

Ce razlašcenci premoženje, ki je bilo nacionalizirano, prodajo fizicnim osebam, ni pogojev za uvedbo denacionalizacijskega postopka.

Sklep nº I Up 820/99 of Upravni oddelek, January 23, 2003

Ce stranka navaja dejansko stanje, ki je drugacno od zakonite domneve, ji mora organ dati možnost, da te okolišcine dokaže in izvesti predlagane dokaze.

Sodba nº I Up 477/2001 of Upravni oddelek, January 23, 2003

Vojni invalid s priznano pravico do osebne invalidnine ne more hkrati uživati pravice do invalidske pokojnine, ce je obe pravici pridobil zaradi iste okvare zdravja, ampak izbere eno od obeh pravic. Ce je izbral pravico do invalidske pokojnine, upravni organ z odlocbo ugotovi, da mu je s pridobitvijo pravice do invalidske pokojnine prenehala pravica do osebne invalidnine.

Sklep nº I Up 543/2002 of Upravni oddelek, January 23, 2003

Ker niti iz izpodbijane sodbe niti iz odlocbe tožene stranke ne izhaja, da je bila tožba toženi stranki vrocena, torej, da je pravda glede na dolocbo 1. odstavka 189. clena ZPP dejansko zacela teci, presoje nepodanosti procesne predpostavke litispendence ni mogoce preizkusiti. Podana je bistvena kršitev dolocb postopka.

Sodba nº I Up 803/99 of Upravni oddelek, January 23, 2003

Kdo je v posameznem primeru carinski zavezanec, izhaja iz vložene carinske deklaracije, na podlagi katere se zacne carinjenje blaga.

Sodba nº I Up 1109/99 of Upravni oddelek, January 23, 2003

Ce blago ni bilo ocarinjeno, vendar pa dano v prost promet, pomeni, da zanj carina in druge uvozne dajatve niso bile placane.

Sodba nº I Up 277/2001 of Upravni oddelek, January 23, 2003

Uporabnik proste carinske cone mora za blago, ki se vnaša oz. iznaša iz proste carinske cone, predložiti carinskemu organu kopijo prevoznega dokumenta, ki spremlja blago ob vsakokratnem vnosu oz. iznosu blaga.

Sodba nº I Up 1119/2001 of Upravni oddelek, January 23, 2003

Na podlagi CZ uporabnik blaga nima položaja stranke v postopku.

January 22, 2003

Sklep nº I R 1/2003 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Zavrnitev predloga za delegacijo pristojnosti - stranka ima možnost na eventualne procesne napake opozoriti v rednem postopku.

Sodba nº II Ips 500/2002 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Toženka bi lahko zmanjšala v postopku uveljavljeno odgovornost v obsegu 80 odstotkov le, ce bi dokazala, da je del uveljavljene škode nastal brez njene krivde (v smislu prvega odstavka 154. clena ZOR). Toženka bi torej morala dokazati, da je vec kot 20 odstotkov škode posledica tožnikove opustitve to je dejstva, da ni bil pripet z varnostnim pasom. Toda med postopkom ni bilo nobenih takih ugotovitev. Sodišce prve stopnje je zato oprlo zakljucek o tožnikovi soodgovornosti le na njegovo priznan...

Sodba nº in sklep II Ips 247/2002 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Vsebinsko se revizijsko razlogovanje nanaša na dokazno oceno. Revizija se zavzema za drugacne dejanske ugotovitve. Pri tem izpodbija verodostojnost pric in se sklicuje na izvedensko mnenje. Toda vse to revizijsko izvajanje se nanaša samo na dejanske ugotovitve, kar pa po dolocbi tretjega odstavka 370. clena ZPP ni dovoljen revizijski razlog.

Sklep nº II Ips 215/2002 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Obravnavani spor, v katerem tožeca stranka izpodbija sodno poravnavo o ustanovitvi stvarne služnosti, je premoženjski spor z nedenarnim zahtevkom. V takih sporih je za stvarno pristojnost in pravico do revizije odlocilna vrednost spornega predmeta, ki jo tožeca stranka navede v tožbi (39. clen, drugi odstavek 44. in drugi odstavek 180. clena ZPP). V tej zadevi je tožeca stranka v tožbi navedla vrednost spornega predmeta 150.000 SIT. Zato revizija ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 316/2002 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Ker predstavlja izpodbijani sklep razveljavitveno odlocbo in bo moralo sodišce prve stopnje o razveljavljenem delu odlocitve ponovno odlocati, postopek z izpodbijanim sklepom ni bil pravnomocno koncan. Zato za obravnavano revizijo niso izpolnjene procesne predpostavke iz prvega odstavka 400. clena ZPP.

Sklep nº II Ips 257/2002 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Z izpodbijanim sklepom se rešujejo vprašanja, ki zadevajo procesne pogoje za nadaljevanje dolocenega postopka. S sklepom sodišca druge stopnje tako postopek ni bil pravnomocno koncan. Revizija zato ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 549/2002 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Med postopkom zatrjevana trenutna nezaposlenost, ki pa je ocitno posledica njegovega ravnanja, ne more biti tak razlog, zaradi katerega bi bil lahko njegov preživninski prispevek nižji od 25.000 SIT, mesecno kot sta odlocili sodišci nižjih stopenj. Še posebej iz razloga, ker sta sodišci nižjih stopenj na podlagi njegove izpovedi upoštevali, da se mu obeta zaposlitev kot igralcu nogometa v tujini že meseca junija 2002 (to je v casu odlocanja na pritožbeni stopnji).

Sodba nº II Ips 234/2002 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Denarna odškodnina je odmerjena v naslednji višini: telesne bolecine 4.500.000,00 SIT, strah 500.000,00 SIT, zmanjšana življenjska aktivnost 4.000.000,00 SIT skaženost 400.000,00 SIT.

Sodba nº II Ips 193/2002 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Vprašanja povezana z delno neizpolnitvijo pogodbe o narocilu in obveznostjo izpolnitve.

Sklep nº II Ips 165/2002 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Zgrešena pasivna legitimacija: tožba na razveljavitev kupoprodajne pogodbe je vložena le proti eni pogodbeni stranki. Zavrženje take tožbe je sicer procesno napacno, vendar je v primerjavi z zavrnitvijo zahtevka tožniku le v korist.

Sodba nº II Ips 178/2002 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Nedovoljena revizija po 12. tocki drugega odstavka 339. clena ZPP (ugovor litispendence).

Sodba nº I Up 420/2001 of Upravni oddelek, January 22, 2003

Oseba, ki je bila državljanka bivše Kraljevine Jugoslavije in je umrla pred uveljavitvijo Zakona o državljanstvu FLRJ z dne 28.8.1945, ni pridobila jugoslovanskega državljanstva. Državljanstvo se ugotavlja od rojstva osebe pa do njene smrti. Gre za osebno pravico, ki je po smrti ni mogoce pridobiti.

Sodba nº I Up 68/2003 of Upravni oddelek, January 22, 2003

Tožniku ne pripada status begunca in mu ne pripada pravica do azila, ker ni bil preganjan zaradi rasnega, verskega ali narodnostnega razloga, pac pa zaradi poulicnega izsiljevanja tocno dolocenih posameznikov iz vrst OVK. O postopku mora biti obvešcen UNHCR; vendar v konkretnem primeru okolišcine primera kažejo na to, da obvestilo UNHCR o tožnikovi prošnji sama po sebi ne bi spremenila odlocitve pritožbenega sodišca.

Sodba nº I Up 823/2002 of Upravni oddelek, January 22, 2003

S tem, ko tožnicini dohodki presegajo minimalno placo, doloceno s predpisom, ki ureja minimalno placo, tožnica ne izpolnjuje financnega pogoja za presojo upravicenosti do brezplacne pravne pomoci.

Sklep nº I Up 1172/2002 of Upravni oddelek, January 22, 2003

Tožeca stranka, ki živi v tujini, pa nima pooblašcenca v RS, mora ob vložitvi tožbe imenovati pooblašcenca za sprejemanje pisanj v RS (1. odstavek 146. clena ZPP v zvezi s 16. clenom ZUS).

Sodba nº I Up 1437/2002 of Upravni oddelek, January 22, 2003

Ker prosilec prejema v zadnjih šestih mesecih nadomestilo invalidskega in pokojninskega zavarovanja in s tem presega znesek minimalne mesecne bruto place, ne izpolnjuje financnega pogoja za dodelitev brezplacne pravne pomoci. Pri tem se polnoletni sin, ceprav brezposeln, ne šteje kot oseba, ki jo je prosilec dolžan preživljati.

Sklep nº I Up 1080/2002 of Upravni oddelek, January 22, 2003

Na podlagi dolocbe 1. odstavka 26. clena ZUS je treba tožbo vložiti v 30 dneh od prejema akta, ki se ga izpodbija v upravnem sporu. Ker je tožnik vložil tožbo po preteku tega roka, jo je sodišce pravilno zavrglo kot vloženo prepozno na podlagi 2. tocke 1. odstavka 34. clena ZUS.

Sodba nº I Up 953/2000 of Upravni oddelek, January 22, 2003

Tožnici nista navajali in ne dokazovali nobenih konkretnih okolišcin, s katerimi bi lahko dokazali lojalnost iz 3. odstavka 63. clena ZDen, ceprav sta to možnost imeli že v upravnem postopku na prvi stopnji.

January 17, 2003

Sodba nº I Up 938/2001 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Že dopis Ministrstva za notranje zadeve, v katerem je navedeno, da naj bi bil upravicenec do denacionalizacije pripadnik Štajerske domovinske zveze, verjetno izkazuje, da je bila pozitivna ugotovitvena odlocba o njegovem državljanstvu nepravilno izdana. To pa je razlog za obnovo denacionalizacijskega postopka po 4. tocki 1. odstavka 23. clena ZDen.

Sodba nº I Up 478/99 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Po 2. clenu ZZT lahko tujec opravlja delo v Republiki Sloveniji na podlagi delovnega dovoljenja (ce mednarodna pogodba ne doloca drugace), po 2. odstavku 6. clena ZZT pa se delovno dovoljenje na vlogo delodajalca izda za dolocen cas, ki ne more biti daljše od enega leta. V obravnavanem primeru ni pogojev za uvedbo postopka, ker je delodajalec zaprosil za delovno dovoljenje za preteklo obdobje oziroma za nazaj in za obdobje, ki je daljše od enega leta.

Sodba nº I Up 1084/2001 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Ustavno sodišce RS je v odlocbi št. U-I-130/01 z dne 23.5.2002 zavzelo stališce, da bi moral od uveljavitve ZDen dalje, v primerih, ko je bila odvzeta tudi pravica uporabe na zemljišcu, upravicenec do denacionalizacije biti tudi tisti, ki mu je bila pravica odvzeta, ne glede na to, ali je bil prejšnji lastnik ali tisti, ki je pravico uporabe od prejšnjega lastnika pridobil na podlagi pravnega posla ali z dedovanjem. Glede na takšno stališce sta sodišce prve stopnje in tožena stranka napacno u...

Sodba nº I Up 470/2002 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Ker zacasno uvoženo blago ni bilo v dolocenem roku vrnjeno v tujino, niti zanj ni bila zahtevana druga carinsko dovoljena raba ali uporaba blaga, je zanj nastal carinski dolg.

Sklep nº I Up 1112/2002 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Posamicna akta, s katerima naj bi bilo poseženo v tožnikove pravice oz. neposredne na zakon oprte koristi, sta bila po vložitvi tožbe odpravljena; zato tožnik ne izkazuje pravnega interesa.

Sklep nº I Up 832/2002 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Tožnik ni izkazal, da se z upravnim aktom, izpodbijanim v upravnem sporu, posega v njegovo pravico ali na zakon neposredno oprto korist, zato ni aktivno legitimiran za vložitev tožbe v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 505/99 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Ce prostorsko ureditveni pogoji prepovedujejo gradnjo stanovanjskih hiš, upravni organ ni imel materialne podlage za izdajo lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº I Up 1300/2002 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Ni izpolnjen pogoj za dodelitev brezplacne pravne pomoci, ce jo stranka uveljavlja za sestavo vloge, katere vložitev po zakonu ni dovoljena.

Sodba nº I Up 784/99 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Ni pogojev za izdajo lokacijskega dovoljenja, ce PUP dovoljuje gradnjo, ki naj bi bila odmaknjena od posestne meje manj kot 2 metra, le, ce z njo soglaša sosed - mejaš, pa takega soglasja ni.

Sodba nº I Up 510/2000 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Ce do izteka roka, za katerega je bil dovoljen zacasni uvoz, blago ni vrnjeno v tujino, niti dokoncno ocarinjeno ali predano carinarnici na prosto razpolago, je to podlaga za uvedbo postopka carinjenja po uradni dolžnosti.

Sodba nº I Up 499/2002 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Do doplacila k stroškom za nakup tehnicnega pripomocka - osebnega avtomobila je pod pogoji iz 40. clena Zakona o vojnih invalidih upravicen vojni invalid, ne glede na to, ali je vojna invalidnost v celoti ali le deloma posledica okolišcin, relevantnih za priznanje vojne invalidnosti.

Sklep nº I Up 648/2000 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Ker sodba sodišca nima razlogov o odlocilnih dejstvih in ker tudi sicer ni jasno, katero dejstvo, pomembno za odlocitev bo dokazano z novim dokazom samim ali v zvezi z že izvedenimi in uporabljenimi drugimi dokazi, je tako pomanjkljiva, da je ni mogoce preizkusiti. Zato je podana bistvena kršitev dolocb postopka.

Sodba nº I Up 142/2002 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Bistvena kršitev postopka je, ce carinski organ stranke ne seznani z ugotovitvami postopka naknadne kontrole, ki so pomembne za odlocitev.

Sklep nº I Up 27/2000 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Ker sodba sodišca nima razlogov o odlocilnih dejstvih in ker tudi sicer ni jasno, katero dejstvo, pomembno za odlocitev bo dokazano z novim dokazom samim ali v zvezi z že izvedenimi in uporabljenimi dokazi, je tako pomanjkljiva, da je ni mogoce preizkusiti. Zato je podana bistvena kršitev dolocb postopka.

Sodba nº I Up 236/2000 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Ni podlage za uporabo dolocbe 3. in 4. odstavka 121. clena Zakona o vojnih invalidih, ce je zahteva za priznanje statusa vojnega invalida vložena po preteku roka iz 96. clena tega zakona, to je 5 let od nastanka bolezni.

Sklep nº I Up 756/2001 of Upravni oddelek, January 17, 2003

Ce je clan senata, ki je odlocal v upravnem sporu sodnik, ki je izdal in podpisal odlocbo tožene stranke, so bistveno kršene dolocbe postopka v upravnem sporu.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners