Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 2003

October 30, 2003

Sklep nº I R 70/2003 of Civilni oddelek, October 30, 2003

Samo nezaupanje stranke ne spada med razloge iz 67. clena ZPP. Ce dvomi v nepristranskost posameznega konkretnega sodnika, lahko predlaga njegovo izlocitev, kar je tožeca stranka v tej zadevi že naredila, vendar ni uspela.

Sklep nº I R 65/2003 of Civilni oddelek, October 30, 2003

Sprememba okolišcin med postopkom, na katere se opira pristojnost sodišca, ne vpliva na nadaljnjo pristojnost tega sodišca.

Sodba nº in sklep II Ips 462/2003 of Civilni oddelek, October 30, 2003

Preživninske obveznosti staršev do otrok ne morejo biti izraz zgolj neke racunske operacije. Vsi elementi, ki vplivajo na normativno konkretizacijo pravnega standarda možnosti staršev (poleg dohodkov, ki jih starša prejemata, tudi možnost dodatnih zaslužkov, preživninske obveznosti do drugih otrok, delo in vzgojna skrb tistega od staršev, pri katerem otrok živi itd.) pac niso taki, da bi jih bilo mogoce spraviti na skupen imenovalec (npr. izraziti v denarju).

Sklep nº Cp 7/2003 of Civilni oddelek, October 30, 2003

Ker naš pravni red v 95. clenu ZMZPP za priznanje tuje sodne odlocbe zahteva potrdilo o pravnomocnosti, avstrijski pravni red pa predložitev takega potrdila omogoca, je bila odlocitev sodišca prve stopnje o zavrnitvi predloga za priznanje materialnopravno pravilna. Predlagateljica kljub veckratnemu pozivu sodišca zahtevanega potrdila ni predložila in zato ni izpolnila zahtevanega pogoja za priznanje tuje sodne odlocbe.

Sodba nº II Ips 578/2002 of Civilni oddelek, October 30, 2003

Dosojeni znesek zadošcenja za vse oblike negmotne škode, ki jo je tožnik utrpel je tako glede na nacelo individualizacije višine odškodnine, kot glede na nacelo objektivne pogojenosti višine odškodnine v skladu s standardom pravicne denarne odškodnine.

Sodba nº II Ips 582/2002 of Civilni oddelek, October 30, 2003

Ker je pri tožniku ni podana skaženost, torej opazna sprememba zunanjosti, tožnik ni upravicen od odkodnine za to obliko nepremoženjske škode.

Sodba nº II Ips 572/2002 of Civilni oddelek, October 30, 2003

Tožnik je utrpel udarnino v predelu ledveno-križnega prvega dela hrbtenice s prenategom mehkih struktur, predvsem v ledvenem delu hrbtenice.

Sklep nº I R 75/2003 of Civilni oddelek, October 30, 2003

Tožnikovo nezadovoljstvo z odlocbo sodišca v drugi pravdni zadevi, cetudi naj bi bila ta povod za sedanjo pravdo, ne spada med razloge smotrnosti ali druge tehtne razloge za prenos pristojnosti.

Sklep nº I Ips 324/2003 of Kazenski oddelek, October 30, 2003

Ker je obdolženec prejel pravnomocni sklep o odreditvi pripora 24.9.2003, je osemdnevni rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti potekel 2.10.2003, zato je 14.10.2003 vložena zahteva za varstvo zakonitosti prepozna.

Sodba nº I Ips 321/2003 of Kazenski oddelek, October 30, 2003

Sodišce prve stopnje v primeru, ce pred potekom dveh let od vložitve obtožnice izrece obsodilno sodbo, ni dolžno odpraviti pripora po 5. odstavku 207. clena ZKP, ko ta rok potece, ceprav sodba v tem roku še ni postala pravnomocna.

Sodba nº I Ips 202/2003 of Kazenski oddelek, October 30, 2003

Zahteva za obnovo ni omejena le na dejstva in dokaze, ki so se pojavili po pravnomocnosti sodbe, temvec je dovoljeno navajati oziroma predlagati tudi tiste, ki med kazenskim postopkom niso bili predlagani. Toda povsem jasno je, da ni mogoce šteti kot nove dejstva in dokaze, ki so bili uveljavljani že v postopku do pravnomocnosti sodbe.

Sodba nº I Ips 224/2003 of Kazenski oddelek, October 30, 2003

V zahtevi za varstvo zakonitosti je vložnik dolžan navesti konkretne kršitve zakona, na katere se sklicuje, in jih tudi obrazložiti, ker jih sodišce preizkusi samo v uveljavljanem obsegu (1. odstavek 424. clena ZKP). Zato se zahteva ne more sklicevati na razloge, navedene v pritožbi zoper sodbo sodišca prve stopnje.

Sodba nº I Ips 53/99 of Kazenski oddelek, October 30, 2003

Alibi je po vsebini dokaz, ki doloceno osebo izkljuci kot storilca kaznivega dejanja, zato je v interesu obrambe, da ga predloži že na samem zacetku postopka oz. takoj ko odpadejo morebitni razlogi, zaradi katerih tega ni mogla storiti prej. V nasprotnem primeru, ko ni nekih razumnih razlogov za zakasnitev - na strani obrambe je, da opravici casovni zamik tega dokaznega predloga -, je mogoce šteti, da je bil dan zgolj z namenom zavlacevanja kazenskega postopka.

Sodba nº I Ips 23/2001 of Kazenski oddelek, October 30, 2003

Motiv obsojenkinega sina kot privilegirane price, zakaj ni želel izpovedati (sklicujoc se na to, da ker je bila glavna obravnava opravljena brez zagovornika), ni pomemben, saj ga v nasprotju s siceršnjimi pricami že samo dejstvo, da gre v razmerju do obsojenke za krvnega sorodnika v ravni vrsti, odvezuje dolžnosti pricanja (tretji odstavek 234. clena v zvezi z 2. tocko prvega odstavka 236. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 292/2000 of Kazenski oddelek, October 30, 2003

Ker je sodišce ugotovilo, da sta obsojeni B. in obtoženi S. oškodovancu grozila, ta pa jima je zaradi tega izrocil zahtevani denar, je s tem ugotovilo tudi vzrocno zvezo med ravnanjem obsojenega B. in prepovedano posledico.

Sodba nº I Ips 199/2002 of Kazenski oddelek, October 30, 2003

S pomisleki v pravilnost in popolnost ugotovljenega dejanskega stanja vlagatelj uveljavlja razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Zahteve za varstvo zakonitosti pa iz tega razloga ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 261/2001 of Kazenski oddelek, October 30, 2003

S tem ko zagovornik ponuja lasten pogled na vrednotenje okolišcin za odmero kazni, uveljavlja razlog iz 4. tocke 370. clena ZKP, kar pa je pritožbeni razlog, ki ga v zahtevi za varstvo zakonitosti ni mogoce uveljavljati.

Sklep nº I Ips 302/2003 of Kazenski oddelek, October 30, 2003

Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper sklep o podaljšanju pripora, izdanega na podlagi 2. odstavka 207. clena ZKP, ni dovoljena (4. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 152/2000 of Kazenski oddelek, October 30, 2003

Ali je storilec kaznivega dejanja razžalitve po 2. in 1. odstavku 169. clena KZ ravnal z namenom zanicevanja (3. odstavek navedenega clena), je dejansko vprašanje. Zato Vrhovno sodišce ocenjuje, da je pravilna presoja v zadevi odvisna predvsem od tega, ali so dejstva, ki jih obsojenec zatrjuje, resnicna. Ce bi se izkazalo, da so, bi bilo ob tehtanju, ali je podan zanicevalni namen, treba presoditi obsojenceve trditve, da se je za ureditev razmer zavzemal že v okviru invalidskih organizacij, s...

Sodba nº I Ips 263/2001 of Kazenski oddelek, October 30, 2003

Dokazni predlog mora biti dolocen, mora se nanašati na doloceno dejstvo, ki je pomembno za kazenski postopek ter temeljiti na splošnih izkustvenih pravilih, da se s predlaganim dokazom zatrjevano lahko ugotovi. Zgolj izraženo mnenje o tem, kako se sodišce lahko seznani z dejstvi, pomembnimi za odlocanje o zadevi, tem merilom ne ustreza in zato ni dokazni predlog.

October 29, 2003

Sodba nº I Up 800/2000 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Na izrek ukrepa urbanisticnega inšpektorja po 73. clenu ZUN ne vpliva dejstvo, da sta tožnici le upraviceni do služnosti poti in da kot taki ne moreta dobiti lokacijskega dovoljenja za služece zemljišce, ki ga uporabljata za pot in sta ga brez dovoljenja nasuli in utrdili.

Sodba nº I Up 993/2000 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Ker tožnika ob izdaji inšpektorjeve odlocbe nista imela lokacijskega dovoljenja in ne odlocbe o dovolitvi priglašenih del, je bil inšpektorjev ukrep utemeljen. Glede na to, da se je tudi tožnik razglasil za investitorja objekta ob ogledu in je brez pripomb podpisal zapisnik o tem, je pravilno stališce, da sta tožnik oz.

Sodba nº I Up 231/2000 of Upravni oddelek, October 29, 2003

V postopku ni bilo ugotovljeno, ali je tožnik okvaro zdravja utrpel zaradi poškodbe, ki jo je povzrocil zapušceni vojaški material oz. v pravnorelevantnih okolišcinah iz 1. in 4. clena ZVojI.

Sodba nº I Up 630/99 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Pravilna je odlocitev upravnih organov o izbrisu tožnika iz registra stalnih prebivalcev, saj tožnik ne živi na navedenem naslovu najmanj od 6.5.1996, ko je bila opravljena izvršba s prisilno izselitvijo tožnika iz hiše, kjer je imel prijavljeno stalno prebivališce.

Sodba nº I Up 1127/2001 of Upravni oddelek, October 29, 2003

V upravnem sporu zaradi odreditve inšpekcijskega ukrepa - odstranitev objekta je pomembna le ugotovitev, da je investitor zacel z gradnjo objekta brez ustreznega upravnega dovoljenja in ker ta ugotovitev ni sporna, je bila tožba pravilno zavrnjena.

Sodba nº U 17/2002 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Tožnica je v vlogi z dne 18.12.1995 navedla vse bistvene sestavine pritožbe in bi jo zato organ druge stopnje moral šteti skupaj z vlogo z dne 27.12.1995 kot obrazloženo pritožbo, torej kot eno pritožbo obeh tožnic ter o zadevi odlociti meritorno.

Sklep nº I Up 1120/2003 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Ker je tožeca stranka izpodbijala akte preiskovalnega sodnika, izdane v kazenskem postopku po dolocbah ZKP, s tožbo v upravnem sporu, bi moralo sodišce prve stopnje (upravno sodišce) njeno tožbo zavreci, saj ji je bilo zagotovljeno drugo sodno varstvo v okviru kazenskega postopka.

Sodba nº I Up 1137/2000 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Ker je na najboljših kmetijskih zemljišcih po ZKZ/86 prepovedana vsaka gradnja, razen gradnja infrastrukturnih in vojaških objektov, niti ni pomembno, ali bi za gradnjo nameravanega objekta zadošcala odlocba o dovolitvi priglašenih del ali pa bi bilo potrebno lokacijsko dovoljenje. Nelegalne gradnje na najboljših zemljišcih pa ne pomenijo neenakega obravnavanja tožnika, saj za te gradnje ni bilo izdano nobeno dovoljenje. Opredelitev najboljših kmetijskih zemljišc v Srednjerocnem družbenem pla...

Sklep nº I Up 522/2003 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Sodišce prve stopnje je ravnalo pravilno, ko je tožnikovo vlogo po opominu za placilo sodne takse za pritožbo štelo za zahtevo za odmero sodne takse po 27. clenu ZST, saj je tožnik ob opominu ugovarjal višini sodne takse. Tožnik v tem upravnem sporu ne more uspeti s pritožbenim ugovorom o združitvi postopkov. Odlocitev o združitvi postopkov po 41. clenu ZUS je procesna odlocitev, na katero odmera sodnih taks ne more vplivati.

Sodba nº I Up 1400/2002 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Pritožbeno sodišce soglaša z ugotovitvijo sodišca prve stopnje, da je prvostopni upravni organ odlocil o tožnikovem statusu na podlagi nepopolno zbranih dokazov in ne dovolj raziskanega dejanskega stanja.

Sodba nº I Up 1034/2001 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Sodišce prve stopnje je napacno uporabilo materialno pravo, ker je svojo presojo oprlo na odlok, ki ga je Ustavno sodišce RS razveljavilo. Zato je pritožbeno sodišce izpodbijano sodbo spremenilo in tožbo zavrnilo.

Sodba nº I Up 970/2000 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Ker tožnik objekte uporablja brez uporabnega dovoljenja, ceprav mu je bilo z odlocbo naloženo, da si tako dovoljenje pridobi, je podana podlaga za ukrep inšpektorja za graditev po dolocbi 3. tocke 91. clena ZGO o prepovedi uporabe objektov.

Sodba nº I Up 1104/2001 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Ker je bilo v postopku ugotovljeno in tudi ni sporno, da je tožnik zacel z gradnjo brez ustreznega dovoljenja, tožnik ne more uspeti z ugovorom, da je za dovoljenje zaprosil.

Sklep nº I Up 726/2003 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Ni mogoce dovoliti obnove sodnega postopka zaradi razloga iz 1. tc. 1. odst. 85. cl. ZUS - nova dejstva in dokazi, ce je sodišce odlocilo v upravnem sporu na podlagi dejanskega stanja, ugotovljenega v upravnem postopku.

Sodba nº I Up 1156/2003 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Na podlagi 41. clena ZAzil azilni organ ni dolžan izvesti postopka, ce prosilec ne predloži dokaza, da so se zanj okolišcine po izdaji prejšnje odlocbe bistveno spremenile.

Sklep nº I Up 455/2000 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Ce je oseba kot stranka (stranski udeleženec) sodelovala v postopku za izdajo odlocbe o dovolitvi priglašenih del, ki se je koncal z zavrnitvijo zahteve stranke, ji ni mogoce iz tega razloga odreci sodelovanja v novem postopku za izdajo odlocbe o dovolitvi priglašenih del na podlagi nove zahteve istega investitorja za isti objekt.

October 28, 2003

Sodba nº in sklep I Up 334/2003 of Upravni oddelek, October 28, 2003

Po prvem odstavku 5. clena ZPOmK je prepovedan vsak sporazum, katerega cilj je omejevanje konkurence. Ni torej potrebno, da bi sporazum v trenutku sklenitve že omejeval konkurenco, temvec zadošca že, da bo tako lahko ucinkoval v predvidljivi prihodnosti.

October 27, 2003

Sklep nº I Up 936/99 of Upravni oddelek, October 27, 2003

Po dolocbi 2. odstavka 209. clena ZUP/86 mora obrazložitev prvostopne odlocbe v zadevah, kjer ni mogoca skrajšana obrazložitev, vsebovati kratko razložitev razlogov za uvedbo postopka, ugotovljeno dejansko stanje, razloge, ki so bili odlocilni za presojo dokazov, pravne predpise in razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo odlocbo, navedeno v izreku. Ce odlocba nima takšne obrazložitve, je podana bistvena kršitev dolocb upravnega postopka.

Sodba nº I Up 967/99 of Upravni oddelek, October 27, 2003

Uporaba nerazporejenega dobicka za nominalno povecanje osnovnega kapitala ne pomeni uporabe dobicka za razdelitev med družbenike.

Sodba nº I Up 1060/2001 of Upravni oddelek, October 27, 2003

Dokumenti, ki jih ustvari policija v okviru pristojnosti odkrivanja kaznivih dejanj in izkazujejo okolišcine na stopnji suma, ne morejo biti uporabljeni v upravnem postopku kot dokaz, saj ne morejo izkazovati gotovosti niti resnicnega stanja stvari, kot to zahteva nacelo materialne resnice.

Sodba nº I Up 822/99 of Upravni oddelek, October 27, 2003

4. alinea prvega odstavka 16. clena ZDoh ni v skladu z Ustavo v delu, v katerem ne upošteva dejanskih stroškov kot odbitne postavke pri ugotavljanju davcne osnove. Sodišce mora pri odlocanju v zadevah, kjer še ni bilo pravnomocno odloceno, upoštevati tudi ugotovitev neskladnosti z Ustavo, ki jo je izreklo Ustavno sodišce.

Sodba nº I Up 987/2000 of Upravni oddelek, October 27, 2003

Položaj stranke v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij gre osebi, ki v postopku varuje svoje pravice oziroma pravne koristi.

Sodba nº I Up 593/99 of Upravni oddelek, October 27, 2003

V obravnavani zadevi ni bila uporabljena dolocba 46. clena ZUstS, prizadeta stranka pa je lahko izvedla lastninsko preoblikovanje družbenega kapitala, saj je bila zahteva tožnika za izdajo zacasne odredbe po ZLPP zavržena, tožnik pa se zoper zavrženje ni pritožil.

Sklep nº I Up 367/99 of Upravni oddelek, October 27, 2003

Ker je lastninsko preoblikovanje javnega podjetja že vpisano v sodni register, tožnik nima vec pravnega interesa za vložitev pritožbe. Zato se pritožba zavrže.

Sodba nº I Up 839/2001 of Upravni oddelek, October 27, 2003

Za izdajo zacasne odredbe po 11. clenu ZLPP morata biti dejanska in pravna podlaga strankinega predloga po vsebini in obsegu verjetno izkazani.

Sodba nº I Up 566/99 of Upravni oddelek, October 27, 2003

Ce je tuji vlagatelj pred iztekom 5-letnega roka po 30.b clenu CZ/76 umaknil svoj vložek, to ne pomeni, da se stroji - tuj vložek, ne štejejo za osnovna sredstva domace pravne osebe. Ob predcasnem umiku tujega vložka v domaco pravno osebo odpadejo le razlogi za uveljavljanje ugodnosti oprostitve placila carine, ne nastane pa obveznost placila prometnega davka, ker se zaradi navedenega status osnovnih sredstev ni spremenil.

Sodba nº I Up 288/99 of Upravni oddelek, October 27, 2003

Zasebni obrtniki v dohodnini za leto 1991 niso mogli obravnavati amortizacije po zacasni osnovi iz let 1989 in 1990, ker je v teh letih zanje veljal Odlok o nacinu vrednotenja in stopnjah amortizacije osnovnih sredstev v lasti obcanov, ne pa ZRac in Uredba o nacinu obracunavanja amortizacije oziroma odpisa vrednosti nematerialnih in materialnih naložb, ki sta se za zasebne obrtnike zacela uporabljati šele od 1.1.1991, to je od uveljavitve ZDoh/90.

Sodba nº I Up 1054/99 of Upravni oddelek, October 27, 2003

Ce je fizicna oseba podarila samostojnemu podjetniku stroje za namen njegove gospodarske dejavnosti, je s to pogodbo podjetnik pridobil osnovna sredstva, ki jih mora z dnem prevzema vkljuciti kot izreden prihodek - dotacijo v letu pridobitve, kar pa se všteva v osnovo za obracun davka od dohodka iz dejavnosti.

Sodba nº I Up 584/99 of Upravni oddelek, October 27, 2003

Podjetje se ne more lastninsko preoblikovati na stvareh, na katere se nanaša pravnomocna zacasna odredba oziroma pisni sporazum, ki ga o izlocitvi sredstev sklene z upravicencem.

October 23, 2003

Sodba nº II Ips 602/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Prisoja pravicne denarne odškodnine za duševne bolecine zaradi zamnjšanih življenjskih aktivnosti in zavrnitev zamudnih obresti od odškodnine za cas pred izdajo sodbe prve stopnje.

Sodba nº II Ips 564/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Upoštevaje strožjo objektivno odgovornost tožene stranke kot imetnice nevarnega rezkalnega stroja, je vendar tožnikova opustitev dožne skrbnosti strokovnjaka (mizarja), ki je delo opravljal s premajhno pazljivostjo in s slabo pripravljeno zašcito stroja, pomembno prispevala k nastanku škode. Taki zakljucki narekujejo tako razmejitev odgovornosti, da je pretežni del odgovornosti (2/3) na strani imetnika nevarne stvari, na tožnikovi strani pa je 1/3 odgovornosti.

Sodba nº in sklep II Ips 474/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2003

V drugem odstavku 195. clena ZOR je doloceno, da ce poškodovani zaradi popolne ali delne nezmožnosti za delo izgubi zaslužek ali so njegove potrebe trajno povecane, ali pa so možnosti za njegov nadaljnji razvoj in nepredovanje unicene ali zmanjšane, mu mora odgovorna oseba placevati doloceno denarno rento kot povracilo za škodo. Tožnica zahteva odškodnino zaradi trajno povecanih potreb in potrebe po pomoci. Teorija in sodna praksa zakonsko dolocilo široko tolmacita ter rento priznavata kot šk...

Sodba nº in sklep II Ips 584/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Tudi po pravnih pravilih bivšega ODZ se je lastninska pravica pridobila na podlagi dolocenega naslova in ustreznega pridobitnega nacina. Tako je za prehod lastninske pravice na nepremicnini pogodba morala biti sklenjena v predpisani obliki in vpisana v zemljiško knjigo. Kupna pogodba sama po sebi še ni dala lastninske pravice. Že iz tega razloga je neutemeljen tožbeni zahtevek za ugotovitev lastninske pravice. Tožbeni zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine pa je neutemeljen zato, ker...

Sodba nº II Ips 568/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Pri odmeri odškodnine za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti je treba upoštevati tudi, da se zaradi trajnih posledic poškodb tožnik pocuti manj vrednega in manj sposobnega od vrstnikov, kar v njegovih (najstniških) letih slabo vpliva na identiteto, samozavest in sploh ne dojemanje sebe v razmerju do socialnega okolja.

Sodba nº II Ips 502/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 464/2003 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Kadar se z revizijo izpodbija samo odlocitev o obrestih kot postranski terjatvi, je treba šteti, da po pravilih procesnega prava ni vrednosti spornega predmeta. Taka revizija ne izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka 367. clena ZPP in je torej nedovoljena.

Sodba nº II Ips 574/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Tožnik, ki zatrjuje objektivno odgovornost, mora dokazati nastanek škode in obstoj nevarne stvari. Dejanska ugotovitev obeh nižjih sodišc, da tla na prodajnem prostoru tožene stranke, kjer je padla tožnica, niso bila niti mokra niti spolzka, niti posuta z zemljo, pomeni, da tožnica ni dokazala obstoja nevarne stvari, ki jo je zatrjevala. Kadar pa ni nevarne stvari, ne gre za objektivno odgovornost oziroma za domnevo vzrocnosti, kot jo predvidevata 173. in 174. clen ZOR.

Sklep nº I R 73/2003 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Zavrnitev neobrazloženega predloga za delegacijo pristojnosti.

Sklep nº II Ips 550/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Odlocitev o (zamudnih) obrestih ni mogoce prištevati (z njihovo kapitalizacijo) k vrednosti spora zaradi dovoljenosti revizije - gre namrec za stransko terjatev (drugi odstavek 39 clena ZPP).

Sklep nº II Ips 418/2003 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Kadar je glede na oznacbo sporno, kdo je pravdna stranka, je to potrebno razlagati po splošnih pravilih. Poleg objektivnega zapisa v tožbi je pomembno predvsem, kako so opredelitev stranke razumeli sodišce in stranke, upoštevati pa je treba celotno vsebino tožbe.

Sklep nº II Ips 162/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Naceloma je treba presojati prispevek zakoncev v zakonski skupnosti celovito in ni mogoce drobiti lastninske pravice na posameznih premicnih in nepremicnih stvareh. To še zlasti tedaj, ko je zatrjevano skupno premoženje zašcitena kmetija in razlicen lastninski režim na posameznih parcelah ni mogoc.

Sodba nº II Ips 566/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Dejstvo, da je tožnik še sedaj (skoraj 10 let po škodnem dogodku) nekoliko zaskrbljen, da se mu stanje kolena v prihodnosti ne bi poslabšalo, ne predstavlja podlage za odmero višje odškodnine za strah.

Sodba nº Ii Ips 579/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 552/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2003

Pri tožnicinih težavah na pulmološkem, dermatološkem in psihicnem podrocju, gre za kombinacijo in konkurenco vec vzrokov, ki izvirajo iz sfer obeh pravdnih strank. Do klinicnih znakov astme je prišlo ob tožnicini alergiji na alergene clovekovega okolja in dodanem delovanju alergenov iz delovnega okolja. Do urtikarije je prišlo zaradi mehanicnega draženja tožnicine nenormalno preobcutljive kože, lesni prah pa je lahko tudi dodatni vzrok. Zaradi slabše strukturiranosti svojega ega je tožnica na...

Sodba nº in sklep II Ips 558/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2003

S popolno zaplembo so bile zaplenjene tudi vse terjatve in druge pravice, ki so pripadale obsojencu do trenutka, ko je bila izrecena kazen zaplembe, ne glede na to, kako je bil nato izpeljan postopek izvršitve zaplembe. Tudi ce doloceno premoženje ni bilo popisano, ocenjeno in nato izroceno za njegovo upravo pristojnemu državnemu organu, to ne pomeni, da ni bilo zaplenjeno.

Sklep nº I Up 567/2001 of Upravni oddelek, October 23, 2003

Ceprav gre za postopek spremembe registracije društva, imajo lahko v postopku položaj strank tudi osebe, v katere pravni položaj bi bilo lahko poseženo.

Sklep nº I Up 207/2000 of Upravni oddelek, October 23, 2003

Ce je tožnik v tožbi zahteval glavno obravnavo, sodišce prve stopnje pa je odlocilo na seji, je podana bistvena kršitev dolocb postopka v upravnem sporu.

Sklep nº I Up 14/2000 of Upravni oddelek, October 23, 2003

Ce je tožena stranka v odgovoru na tožbo predlagala glavno obravnavo, sodišce pa je odlocilo na seji, je podana bistvena kršitev postopka v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 427/99 of Upravni oddelek, October 23, 2003

Ce je tožnica po prejšnjih predpisih placala sorazmerni del stroškov za pripravo stavbnega zemljišca, so ji bili po izdaji lokacijskega dovoljenja zaradi legalizacije gradnje upraviceno odmerjeni stroški za opremljanje stavbnega zemljišca po predpisu, ki velja v casu te odmere, pri cemer je bilo upoštevano, da je stroške priprave že placala in ji niso bili ponovno zaracunani.

Sodba nº I Up 675/99 of Upravni oddelek, October 23, 2003

V postopku na prvi stopnji ni bilo popolno ugotovljeno dejansko stanje, zato je tožena stranka pravilno razveljavila prvostopno odlocbo in zadevo vrnila organu prve stopnje v ponovno odlocanje.

Sodba nº I Up 734/2002 of Upravni oddelek, October 23, 2003

Ce upravni organ tožnika ni seznanil, da je (poleg ugotovitve, da je njegova prednica oseba nemške narodnosti in da se je še pred 4.12.1948 nahajala v tujini) podana domneva nelojalnosti, tožena stranka pa te pomanjkljivosti ni odpravila, je podana absolutna bistvena kršitev dolocb postopka v upravnem postopku.

Sodba nº I Up 633/99 of Upravni oddelek, October 23, 2003

Uporaba meril iz Uredbe o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja dolocenih pogojev za pridobitev državljanstva z naturalizacijo ni ustrezna pravna podlaga za opredelitev nedolocenih pravnih pojmov iz 23. clena ZTuj.

Sklep nº I Up 448/99 of Upravni oddelek, October 23, 2003

Ce sodišce prve stopnje v predhodnem preizkusu ne zavrže prepozno vložene tožbe, krši dolocbo 2. tocke prvega odstavka 34. clena ZUS.

Sklep nº I Up 1062/2001 of Upravni oddelek, October 23, 2003

Ce je tožnik v tožbi predlagal glavno obravnavo (1. odst. 50. cl. ZUS) in izvedbo dokazov, je sodišce prve stopnje bistveno kršilo postopek v upravnem sporu, ker je odlocalo na seji.

Sodba nº I Up 972/99 of Upravni oddelek, October 23, 2003

Ce iz izreka ni razvidna obveznost, ki se nalaga stranki, izrek ni konkretiziran in jasen.

Sodba nº I Up 649/2001 of Upravni oddelek, October 23, 2003

Ce se gospodarska dejavnost opravlja brez predpisanih dovoljenj, jo tržni inšpektor z odlocbo prepove.

Sklep nº I Up 176/2002 of Upravni oddelek, October 23, 2003

Po 1. odstavku 20. clena ZUS za priznanje položaja stranskega udeleženca v upravnem sporu ni odlocilno, ali je oseba sodelovala v upravnem postopku, ampak mora tisti, ki zahteva priznanje tega položaja, izkazati, da bi mu bila odprava izpodbijane odlocbe v neposredno škodo. Na pravico do stranske udeležbe ne vpliva dejstvo, ali je po materialnih predpisih izdaja prvostopne odlocbe vezana na soglasje soseda ali ne.

Sodba nº I Up 686/2001 of Upravni oddelek, October 23, 2003

Upravicenec do denacionalizacije je tudi tisti, ki mu je bila odvzeta pravica uporabe na zemljišcu, ne glede na to, ali je to prejšnji lastnik zemljišca ali tisti, ki je pravico uporabe od prejšnjega lastnika pridobil na podlagi pravnega posla ali z dedovanjem.

Sodba nº I Ips 387/2001 of Kazenski oddelek, October 23, 2003

Z navedbami v zahtevi za varstvo zakonitosti in zatrjevanjem, da si ne želi biti neprestana tarca oškodovankinih zdravstvenih problemov in spletk njene matere, ter da kaznivega dejanja nasilništva ni storil, obsojenec uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Na tej podlagi pa po 2. odstavku 420. clena ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 72/2002 of Kazenski oddelek, October 23, 2003

Pri odlocanju o zahtevi za varstvo zakonitosti ni preizkusa po uradni dolžnosti, kot ga sicer pozna pritožbeni postopek (clen 383. ZKP). Edina izjema od tega nacela je beneficium cohaesionis (2. odstavek 424. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 282/2001 of Kazenski oddelek, October 23, 2003

Ni pravilna razlaga, da pretrgajo zastaranje samo tista procesna dejanja sodišca, ki so za obdolženca obremenjujoca. Odredba sodišca za pribavo podatkov o obdolžencevih prejšnjih neizbrisanih obsodbah pomeni procesno dejanje, ki pretrga zastaranje kazenskega pregona.

Sodba nº I Ips 71/2002 of Kazenski oddelek, October 23, 2003

Pomen dolocbe 1. odstavka 97. clena ZKP je treba razlagati tako, da je oškodovanec sicer dolžan placati stroške pooblašcenca vnaprej ne glede na kasnejši izid kazenskega postopka, vendar pa je v primeru, ce je obdolženec spoznan za krivega, od njega upravicen zahtevati povracilo teh stroškov, saj tudi nagrada in potrebni izdatki pooblašcenca oškodovanca spadajo med stroške kazenskega postopka (2. odstavek 92. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 181/2003 of Kazenski oddelek, October 23, 2003

Glede na dolocbe 6. tocke 39. clena, 2. odstavka 40. clena in 1. odstavka 41. clena ZKP, ki so veljale v casu sojenja, je treba seznanitev razpravljajoce sodnice z izlocenimi obvestili obsojenca, danih policiji, presojati kot eno od okolišcin, ki vzbuja dvom o sodnikovi nepristranskosti. Ne gre torej za kršitev absolutne narave, ki bi v vsakem primeru narekovala razveljavitev pravnomocne sodbe na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti, ampak za bistveno kršitev dolocb kazenskega postopka iz 2...

Sodba nº I Ips 306/2003 of Kazenski oddelek, October 23, 2003

Presoja, da pomenijo neizvedba obsojencevih dokaznih predlogov, ki jim je sodišce ugodilo, ter pomanjkanje obrazložitve, zakaj sodišce ni odlocilo o njegovih ostalih dokaznih predlogih in tudi ne, iz katerih razlogov jim ni ugodilo, kršitev pravice do obrambe.

Sodba nº I Ips 121/2001 of Kazenski oddelek, October 23, 2003

Sodišce prve stopnje je na podlagi ugotovljenih okolišcin ocenilo, da je bil obsojenec pri zaslišanjih v takšnem psihofizicnem stanju, da je bil sposoben svobodno in zavestno odlocati, ali bo podal ali odklonil zagovor. S tem, ko vložnik zahteve izpodbija navedene ugotovitve pravnomocne sodbe in prepricuje v nasprotno, ponuja drugacno presojo pravno relevantnih procesnih dejstev; s tem pa uveljavlja zmotno ugotovitev dejanskega stanja, zaradi katerega po dolocbi 2. odstavka 420. clena ZKP zah...

Sodba nº I Ips 192/2003 of Kazenski oddelek, October 23, 2003

Bistvo presoje pravnomocnega sklepa o zavrženju zahteve za obnovo postopka je v ugotovitvi, da vzrocna zveza med obsojencu ocitano kršitvijo dolocbe 4. odstavka 50. clena Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa in povzrocenimi posledicami ni pretrgana zaradi hitrosti, s katero je vozil oškodovanec, in dejstva, da je vozil po desni kolesarski stezi, kar sicer izhaja iz mnenja izvedenca prometne stroke, na katerega se kot na nov dokaz sklicuje zahteva. Zato sta nižji sodišci utemeljeno skle...

Sodba nº I Ips 267/2002 of Kazenski oddelek, October 23, 2003

Ker je bil obsojenec na glavni obravnavi poucen o pravici do zagovornika, vendar je izjavil, da se bo branil sam, razlogi za obvezno obrambo pa niso bili podani (70. clen ZKP), njegova pravica do formalne obrambe (12. clen ZKP) ni bila kršena.

Sodba nº I Ips 36/2002 of Kazenski oddelek, October 23, 2003

Uradni zaznamki o razgovoru policistov z obcani predstavljajo le priloge k ovadbi oziroma gradivo, iz katerega najprej državni tožilec, zatem pa po zaslišanju obdolženca še preiskovalni sodnik sklepata o obstoju utemeljenega suma, da je neka oseba storila kaznivo dejanje, nikakor pa ne predstavljajo dokazov, na podlagi katerih bi sodeci senat lahko sklepal o krivdi obsojenca.

Sodba nº I Ips 175/2001 of Kazenski oddelek, October 23, 2003

S tem ko zagovornica v zahtevi za obnovo kazenskega postopka ponuja zgolj drugacno pravno presojo glede nadaljevanega kaznivega dejanja prikrivanja po 1. odstavku 221. clena KZ, in sicer da ponarejene listine ni mogoce šteti kot stvar, s katero lahko storilec ob pogojih, predpisanih v 1. odstavku 221. clena KZ, stori tako kaznivo dejanje, uveljavlja kršitev kazenskega zakona po 1. tocki 372. clena ZKP. Zaradi kršitve kazenskega zakona pa zahteve za obnovo kazenskega postopka ni mogoce vložiti.

October 22, 2003

Sodba nº I Up 607/2000 of Upravni oddelek, October 22, 2003

Brez potrdila o placanem komunalnem prispevku oz. o tem, da je gradnja oprošcena placila tega prispevka, ni mogoce izdati gradbenega dovoljenja ter tudi ne sprememb gradbenega dovoljenja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners