Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 2003

November 28, 2003

Sklep nº I Ips 66/2001 of Kazenski oddelek, November 28, 2003

Obdolžencev zagovornik je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti zoper sklep o zavrženju obdolženceve pritožbe zoper prvostopenjsko sodbo, še preden je višje sodišce odlocilo o pritožbi zoper to odlocbo.

Sklep nº I Ips 348/2003 of Kazenski oddelek, November 28, 2003

Zoper sklep o podaljšanju pripora, izdanem na podlagi 2. odstavka 207. clena ZKP, zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena (4. odstavek 420. clena ZKP).

November 27, 2003

Sodba nº II Ips 401/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Predmet pravne presoje ne more biti dejstvo, da sta toženca že leta 1997 ob pot pricela postavljati ovire in jo tako zoževati. Res so to dejstvo tožniki zatrjevali že v tožbi. A je to tudi vse. Ne le, da se toženca na to t.i. anticipirano (vnaprejšnje) priznanje nista sklicevala, marvec sodišce tega dejstva tudi ni sprejelo v podlago svoje odlocbe. To, da je del procesnega gradiva (kamor ga uvedejo stranke s /pravocasnimi/ trditvami), še ne pomeni, da je tudi del dejanskega stanja sodbe. Deja...

Sodba nº II Ips 467/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Revizijsko sodišce ugotavlja, da sta sodišci ravnali pravilno, ko sta ocenili, da je 20-odstotna tožnikova soodgovornost primerna stopnja sokrivde za nepazljivo izpostavljanje vecjemu riziku za nastanek škode. ZOR sicer ne definira malomarnosti, naslanja pa se na splošno definicijo malomarnosti iz kazenskega prava.

Sklep nº II Ips 172/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Nacelo reintegracije predpostavlja vzpostavitev prvotnega stanja glede pravic in dolžnosti delavca in delodajalca, pri tem pa se zaradi nezakonitega ravnanja delodajalca predpostavlja njegova odgovornost ob izgubi delavcevih pravic. Povedano drugace: ce ne bi bilo nezakonitega sklepa disciplinske komisije, zaradi katerega je upniku prenehalo delovno razmerje, bi si ta v Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev predvideno osebno dovoljenje pridobil pravocasno in ne šele z 21.11.2001. Odgovornost z...

Sodba nº II Ips 264/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Pri oceni izgubljenega dobicka se upošteva dobicek, ki bi ga bilo mogoce utemeljeno pricakovati glede na normalen tek stvari (tretji odstavek 189. clena ZOR). Gre za dokazni standard, ki nalaga ustrezno ravnanje tožniku.

Sklep nº I R 80/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Ker naj bi zatrjevano protipravno ravnanje sodnikov v postopku prisilne poravnave in stecaja tožniku povzrocili škodo, je po presoji vrhovnega sodišca v tej zadevi smotrno, da o njej odloca drugo sodišce.

Sodba nº II Ips 461/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Ocitek kršitve obveznosti v zvezi z varstvom pri delu, da je tožnik popravilo opravljal sam in ni pritegnil k delu še enega delavca, ki bi mu pomagal vpeti dvigalko, da bi jo skupaj pravilneje namestila, je neodlocilen, saj je tako delo v preteklosti opravljal bodisi posameznik bodisi se je opravljalo v dvoje, delodajalec pa je to dopušcal, zato tožnik ni imel razloge, da bi tak nacin dela spreminjal. Tožnikova kršitev 46. clena Zakona o varstvu pri delu zato ni podana in ni njegovega 20 % pr...

Sodba nº II Ips 431/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2003

1. Presoja višine odškodnine za negmotne škode zaradi zloma vratnega vretenca.

Sklep nº I R 81/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Ce upnik predlaga izvršbo na nepremicnine, ki ležijo na obmocju razlicnih sodišc, je krajevno pristojno tisto sodišce, na obmocju katerega je nepremicnina, ki je kot predmet izvršbe v predlogu navedena na prvem mestu.

Sklep nº I R 85/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Ceprav je sodišce sklep o nepristojnosti izdalo po uveljavitvi novele, je zmotno uporabilo tretji odstavek 35. clena ZIZ-A, saj lahko nova dolocba o krajevni pristojnosti glede na naravo casa za ugotavljanje te pristojnosti velja le za tiste izvršilne predloge, ki so vloženi po uveljavitvi novele.

Sklep nº I R 86/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Ker je dolžnik v ugovoru uveljavljal sporazum o krajevni pristojnosti, s katerim je dogovorjena pristojnost ljubljanskega sodišca in ker je ta sporazum tudi priložen, je za odlocanje v tej zadevi pristojno Okrožno sodišce v Ljubljani.

Sodba nº II Ips 337/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Pojem racunalniškega programa v smislu 111. clena ZASP, zajema programe v vsaki izrazni obliki, vkljucno s pripravljalnim gradivom za njihovo izdelavo, kakor sodi tudi tožnikovo projektno gradivo. Ob prenosu oziroma preslikavi poslovnega procesa v informacijski proces, je bilo treba najprej pripraviti pripravljalno projektno gradivo, torej analizo poslovnega procesa. Brez tega gradiva prenos v informacijski proces sploh ne bi bil mogoc in je bilo zato že po naravi stvari same nujno potrebno.

Sklep nº Cp 12/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Nasprotnemu udeležencu hkrati s sklepom o priznanju tuje sodne odlocbe ni bila vrocena overjena fotokopija te odlocbe, kar ne izhaja samo iz njegovih pritožbenih trditev (enako je zatrjeval že v ugovoru), ampak tudi iz povratnice v spisu. Zato je v pritožbi (in že prej v ugovoru) lahko le ugibal, s kakšnimi potrdili je tuja sodna odlocba opremljena in kakšna je njihova vsebina. S takšnim ravnanjem mu je bila znatno zožena možnost obravnavanja pred sodišcem, predvsem pa polna utemeljitev ugovora.

Sodba nº II Ips 313/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Iz razlogov pritožbene odlocbe jasno izhaja, da bi bila prisoja 5,200.000 SIT za duševne bolecine zaradi zmanjšanih življenjskih aktivnosti pravilna in primerna, ce ne bi bilo treba upoštevati, da je tožnica imela vrsto zdravstvenih težav pred nesreco, ki se tudi delno manifestirajo v sedanjem zdravstvenem stanju. Sedanje stanje je po ugotovitvah izvedenca posledica v obravnavanem škodnem dogodku prejetega udarca v glavo in pretresa možganov do višine 50%, ostalo pa je treba pripisati tožnici...

Sodba nº in sklep II Ips 268/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Pogodba o leasingu mora res biti sklenjena v pisni obliki, sodišcu pa je bila predložena le pogodba s podpisi obeh tožencev, vendar je sodišce prve stopnje pravilno presodilo, da je zaradi pretežne izpolnitve pogodbe v skladu s 73. clenom ZOR napaka v obliki sanirana. Toženec ne more uveljavljati neveljavnosti pogodbe zaradi okolišcine, ki je na njegovi strani. Gre za ugovor, da je bila pogodba neveljavno sklenjena, ker on ni izpolnil pogodbene obveznosti o sklenitvi kasko zavarovanja za avto...

Sklep nº I R 84/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Navajanje povzrocitve velike nevšcenosti in nepopravljive škode tožencu ter njegovi družini zaradi pravdnega postopka samega ne more biti razlog za delegacijo drugega sodišca, saj položaj stranke v pravdnem postopku pred pristojnim sodišcem sam po sebi navedenega ne povzroca. Glede na vrsto spora pa je zaradi varovanja zasebnosti strank zagotovljena izkljucitev javnosti.

Sklep nº I R 79/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Okolišcina, da je tožnik sodnik porotnik pri sodišcu, pred katerim tece sporni postopek, ni tako tehten razlog, ki bi narekoval dolocitev drugega sodišca za sojenje v tej zadevi, posebej še, ker je bil predlog za delegacijo podan šele na osmem naroku.

Sodba nº in sklep II Ips 589/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Presoja pravicne denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 408/2003 of Civilni oddelek, November 27, 2003

V skladu z dolocbo prvega odstavka 44. clena ZIZ pri odlocanju o utemeljenosti predloga za izvršbo sodišce presoja, ali obstoji upnikovo materialno pravno upravicenje, dolžnikova obveznost, obstoj, veljavnost in zapadlost terjatve iz izvršilnega naslova ter ustreznost sredstev in predmetov izvršbe. To po eni strani pomeni, da je izvršbo mogoce dovoliti in opraviti le v obsegu kot izhaja iz izvršilnega naslova, po drugi strani pa, da na obstoj in primernost izvršilnega naslova za dovolitev izv...

Sodba nº in sklep II Ips 524/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Sodišci nista zanemarili resne stopnje in trajanja primarnega in sekundarnega strahu, revizijskega poudarka, ceš da je pri tožniku obstajal blag strah še v casu izdelave izvedeniškega mnenja dne 15.3.1998 pa ni mogoce upoštevati, ker ni bil tako intenziven, da bi v tožnikovi duševnosti pustil resnejše posledice.

Sodba nº II Ips 591/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Ker tožena stranka v roku, ki je bil dolocen v garanciji, vozila ni popravila, je pravilen sklep, da je bil tožnik upravicen zahtevati zamenjavo vozila (504. clen ZOR), kar pa mu je tožena stranka ponujala le pod pogojem placila uporabnine. Iz besedila tega clena jasno izhaja, da gre za zamenjavo stvari kot celote in ne za zamenjavo posameznih delov stvari, saj predstavlja zamenjava posameznih okvarjenih delov le nacin popravila okvarjene stvari. Tožnik je že v letu 1997 toženo stranko opozor...

Sodba nº II Ips 586/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2003

V tej zadevi toži Republiko Slovenijo na placilo odškodnine tožnica, ki je padla na tlakovani pešpoti pred Okrajnim sodišcem v ... in si poškodovala desno zapestje. Ne gre torej za primer, ko je država odškodninsko odgovorna za delovanje sodišca v funkciji izvajanja sodne oblasti. Pravna podlaga za odlocanje o tej zadevi zato ni dolocba 26. clena Ustave Republike Slovenije, saj ne gre za javnopravno delovanje države, temvec nastopa državni organ kot subjekt zasebnopravnega odškodninskega razm...

Sodba nº II Ips 591/2002 of Civilni oddelek, November 27, 2003

Iz pravice do enakega varstva pravic res sledi dolžnost sodišca, da spoštuje zahtevo po enakopravnosti strank v dokaznem postopku, vendar to ne pomeni, da je dolžno izvesti prav vsak dokaz, ki ga stranki predlagata.

Sodba nº I Up 652/2001 of Upravni oddelek, November 27, 2003

Oseba, ki izkazuje doloceno vez z obmocjem, za katero so predvideni posegi v prostor, izkazuje pravni interes za vložitev tožbe.

Sklep nº I Up 991/2000 of Upravni oddelek, November 27, 2003

Z odgovorom na tožbo ni mogoce dopolnjevati pomanjkljivo ugotovljenega dejanskega stanja v upravnem postopku.

Sklep nº I Up 966/2000 of Upravni oddelek, November 27, 2003

Ce je v tožbi zahtevana glavna obravnava, je sodišce ne sme izkljuciti.

Sodba nº in sklep III Ips 31/2003 of Gospodarski oddelek, November 27, 2003

Po pogodbi o financnem leasingu je moral vsa tveganja, ki bi nastala zaradi kršitev dolžnosti dobave plinskega vilicarja, nositi leasingojemalec. Takšna razdelitev tveganj ni pomenila kršitve materialnega prava.

Sodba nº III Ips 25/2003 of Gospodarski oddelek, November 27, 2003

Iz bistva predpogodbe kot pravnega instituta izhaja, da so ne le njena oblika in vsebina, pac pa glede na naravo stvari tudi drugi pogoji za veljavnost in ucinki, ki jih predpogodba sama ali pa zakon ne urejata izrecno, odlocilno povezani z vrsto (tipom) pogodbe, ki sta se jo stranki zavezali skleniti na njeni podlagi. Glede vprašanja veljavnosti predpogodbe o (sklenitvi glavne pogodbe o) prodaji tuje stvari je treba uporabiti dolocbo 460. clena ZOR o veljavnosti pogodbe o prodaji tuje stvari...

Sklep nº III Ips 19/2003 of Gospodarski oddelek, November 27, 2003

S stališca sosporniškega intervenienta je sklep, s katerim mu je bila intervencija zavrnjena, po svoji naravi in ucinkih enak kot sklep o zavrženju tožbe. Takšen sklep predstavlja sklep, s katerim je bil v smislu prvega odstavka 384. clena ZPP postopek pravnomocno koncan in zoper katerega je revizija dopustna.

Sklep nº III Ips 17/2003 of Gospodarski oddelek, November 27, 2003

Že iz 38. clena ZOR izhaja, da ni nujno, da se podpisa obeh pogodbenikov nahajata na isti listini. Še jasneje to izhaja iz dolocbe cetrtega odstavka 72. clena ZOR, ki doloca, da je zahteva po pisni obliki izpolnjena, tudi ce stranki izmenjata pismi ali se sporazumeta po teleprinterju ali po kakšnem drugem sredstvu, ki omogoca, da se zanesljivo ugotovi, kakšna je vsebina izjave in kdo jo daje. Dolocbo 72. clena ZOR, ceprav ima naslov Sestava listine, je mogoce razlagati le kot dolocbo, ki urej...

November 26, 2003

Sklep nº I Up 866/2002 of Upravni oddelek, November 26, 2003

V primeru, ko je sodišce odredilo ponovno vrocitev sodbe, se šteje, da je zacel teci pritožbeni rok, ko je stranka sodbo dejansko prejela.

Sklep nº I Up 99/2003 of Upravni oddelek, November 26, 2003

Imenovanje višjega upravnega delavca ni možno za nazaj, temvec je delavec lahko imenovan za višjega upravnega delavca z dnem, ko Vlada RS sprejme akt o imenovanju, ce ni v aktu o imenovanju naveden drug kasnejši datum. Imenovanje višjega upravnega delavca ni pravica, temvec je to odvisno od potreb organa, prostih sistemiziranih mest ter odlocitve predstojnika organa, koga od oseb, ki za to izpolnjujejo pogoje, bo predlagal v imenovanje. Sodišce prve stopnje je bistveno kršilo pravila postopka...

Sklep nº I Up 994/2003 of Upravni oddelek, November 26, 2003

Zoper sklep, s katerim je bilo odloceno o ugovoru zoper oceno sodniške službe, ki jo je podal personalni svet, sodnik v upravnem sporu nima samostojnega varstva.

Sodba nº I Up 1150/2001 of Upravni oddelek, November 26, 2003

Obseg premoženja je treba presojati glede na stanje ob podržavljenju in ob upoštevanju sedanje vrednosti. Dejansko stanje se lahko ugotovi na podlagi potrdila Geodetske uprave, ki je javna listina, za katero velja, da je v postopku dokazovanja treba vzeti za resnicno, kar se v njej doloca.

Sodba nº I Up 974/99 of Upravni oddelek, November 26, 2003

Stranka ne more zahtevati zaradi razloga po 2. odstavku 263. clena ZUP/86 razveljavitve dokoncne odlocbe (zoper katero ni vložila pritožbe) po nadzorstveni pravici. Ce bi bila taka njena zahteva zavrnjena, namesto, da bi bila s sklepom po 125. clenu ZUP/86 zavržena, odlocitev ni v njeno škodo, saj meritorne odlocbe sploh ni bila upravicena zahtevati.

Sodba nº I Up 586/2000 of Upravni oddelek, November 26, 2003

S sklepom o popravi pomote ni mogoce dopolnjevati izreka odlocbe o uporabnem dovoljenju z navedbo dodatne dejavnosti, za katero naj bi bilo uporabno dovoljenje izdano.

November 20, 2003

Sodba nº II Ips 316/2003 of Civilni oddelek, November 20, 2003

Kadar nevarna situacija prisili oškodovanca k reagiranju v hipu, ko gre za tipicno instinktivno reakcijo na nevarno situacijo, je treba tudi vse posledice takega instinktivnega in hipnega odziva pripisati ravnanju tistega, ki je odgovoren za nastanek take nevarne situacije.

Sodba nº I Up 383/2000 of Upravni oddelek, November 20, 2003

Odmik od posestne meje, manjši kot 4 metre, je dopusten, ker ga PUP dovoljuje, ce so podane dolocene okolišcine, te pa so ugotovljene.

Sklep nº II Up 9/2002 of Upravni oddelek, November 20, 2003

Tožba, s katero se izpodbija akt iz 4. odstavka 1. clena ZUS, je vložena pravocasno, ce je vložena v roku 30 dni od objave akta v uradnem listu. Vloge, ki ni oznacena kot tožba in nima za tožbo predpisane vsebine, ni mogoce šteti za tožbo, ceprav nepopolno ali nerazumljivo.

Sodba nº I Up 660/2001 of Upravni oddelek, November 20, 2003

Ker je investitor predložil izjavo, da je bil izveden postopek sporazumevanja z lastnikom v skladu z dolocbami ZUDVGA in potrdilo, da je bil uveden postopek razlastitve, so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja.

Sodba nº I Up 609/2001 of Upravni oddelek, November 20, 2003

Oseb, ki so bile napotene na obvezno delo - Pflichtjahr ni mogoce uvrstiti med delovne deportirance. Obveznega dela teh oseb, ki je imelo znacilnosti zaposlitve, ni mogoce šteti za prisilno delo v smislu 2. clena Zakona o žrtvah vojnega nasilja, saj niso bile napotene na delo zaradi politicnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov.

Sodba nº I Up 75/2001 of Upravni oddelek, November 20, 2003

Ker je tožeca stranka pri uvozu koristila ugodnosti brezcarinskega uvoza po dolocbah CZ in Tržaškega sporazuma, placila pa ni izvršila na nacin in pri banki kot to doloca navedeni sporazum, naknadnega obracuna po dolocbah CZ ne more izpodbijati.

Sklep nº I Up 625/2003 of Upravni oddelek, November 20, 2003

Ce ZDT ni urejal nacina izvrševanja pravice do vpogleda v spis državnega tožilstva, ne pomeni, da stranki ne gre ustavna pravica do varstva osebnih podatkov, saj se ta uresnicuje neposredno na podlagi ustave.

Sklep nº I Up 787/99 of Upravni oddelek, November 20, 2003

Ce stranki z interesom tožba ni bila vrocena, je podana kršitev 15. cl. in 1. odst. 36. clena ZUS, kar je vplivalo na zakonitost in pravilnost izpodbijane sodbe (2. odst. 72. cl. ZUS).

Sklep nº I Up 933/99 of Upravni oddelek, November 20, 2003

Ker je sestavni del dejanskega stanja pogodba, ta pa je v nemškem jeziku in v spisu ni overjenega prevoda, postopek ni tekel v slovenskem jeziku (1. odst. 6. cl. in 2. odst. 226. cl. ZPP).

November 19, 2003

Sodba nº I Up 704/2000 of Upravni oddelek, November 19, 2003

Zoper sklep o nadaljevanju izvršbe s prisilitvijo v upravnem sporu ni mogoce uspešno uveljaviti ugovorov, ki se nanašajo na odlocbo o prekršku in ukrepe, izrecene v tej odlocbi ter tudi ne ugovorov, ki se nanašajo na prvi sklep o dovolitvi izvršbe s prisilitvijo.

Sodba nº I Up 1270/2003 of Upravni oddelek, November 19, 2003

Ekološko-zdravstveni razlogi, ki jih tožniki navajajo v zvezi s cernobilsko nesreco, niso razlogi, ki bi bili upoštevni za ugoditev prošnji za priznanje azila v Republiki Sloveniji.

Sodba nº I Up 1271/2003 of Upravni oddelek, November 19, 2003

Pravilno je stališce sodišca prve stopnje, da je tožbeni ugovor, da bi morala tožena stranka izvajati dokaze v smeri zatrjevanih ogroženosti tožece stranke v maticni državi, neutemeljen, saj tožena stranka v primerih, ko so podani razlogi za uporabo dolocbe 41. clena ZAzil, ni dolžna izvajati dokazov, ki jih je sicer že izvedla v prejšnjem postopku.

Sodba nº I Up 1015/99 of Upravni oddelek, November 19, 2003

Pogojev pravnomocnega lokacijskega dovoljenja ni dovoljeno izpodbijati v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja.

Sodba nº I Ips 186/97 of Kazenski oddelek, November 19, 2003

Domneva nedolžnosti iz 27. clena URS se nanaša na kazenskopravno krivdo in nima nobene zveze z "vnaprej pripravljenimi in ponarejenimi dokazi v obsojencevo škodo", saj je to stvar ocene njihove verodostojnosti. Navedeno sodi v ovir ugotavljanja dejanskega stanja, zaradi katerega pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (drugi odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 32/2001 of Kazenski oddelek, November 19, 2003

Obtoženceva izjava (zagovor), dana v preiskavi ali na glavni obravnavi, je dokazno sredstvo, na podlagi katerega se ugotavljajo dejstva, ki so pomembna za pravilno razsojo stvari.

Sodba nº I Ips 274/2002 of Kazenski oddelek, November 19, 2003

Izmikanje vabilu na glavno obravnavo je eden od treh alternativno predpisanih razlogov, zaradi katerih sme sodišce odrediti obdolžencevo privedbo. V takšnem primeru pa je okolišcina, ali je bil obdolženec v redu povabljen, pravno nepomembna, saj je pri tem razlogu za privedbo že po naravi stvari izkljucena.

Sodba nº I Ips 12/2001 of Kazenski oddelek, November 19, 2003

S tem, ko obsojencev zagovornik o zaslišanju price v preiskavi ni bil obvešcen, je bila kršena dolocba kazenskega postopka iz 3. odstavka 178. clena ZKP. Da pa bi šlo v tem primeru za kršitev dolocb kazenskega postopka po dolocilu 3. tocke 1. odstavka 420. clena ZKP, bi navedena kršitev morala vplivati na zakonitost sodne odlocbe.

Sodba nº I Ips 163/2001 of Kazenski oddelek, November 19, 2003

Sodišce izvede le dokaz, ki mora biti pravno relevanten, pravno relevantnost takega dokaza pa morajo stranke utemeljiti s potrebno stopnjo verjetnosti.

Sodba nº I Ips 120/2002 of Kazenski oddelek, November 19, 2003

Ker je le z vrednotenjem mogoce opredeliti pomensko nedolocen pojem (kdaj je kdo razžaljen), je treba pri realni iniurii z vrednotenjem presoditi, ali doloceno fizicno ravnanje storilca objektivno pomeni napad na priznano pojmovanje casti ob upoštevanju odnosov storilca do oškodovanca ter vseh okolišcin obravnavanega primera.

November 18, 2003

Sklep nº I Up 714/99 of Upravni oddelek, November 18, 2003

Vrednost nepremicnine ob pridobitvi in vrednost, ki je zanje dolocena v odlocbi o denacionalizaciji.

Sodba nº I Up 981/99 of Upravni oddelek, November 18, 2003

Ker tožnik pravic iz blagovne znamke, priznane pri Zveznem zavodu za patente v Beogradu do 1.3.1994 ni prenesel na urad, niti posredoval najnujnejših podatkov za vzpostavitev podatkovne baze ter dokazila o placilu vsaj ene pristojbine za njihovo vzdrževanje, je urad zahtevo za prenos in vzdrževanje blagovne znamke (vložene dne 30.7.1997)

Sklep nº I Up 847/99 of Upravni oddelek, November 18, 2003

Za zavezanca, ki je na novo zacel opravljati dejavnost, ne šteje tisti zavezanec, ki je dejavnost že opravljal in mu je bila skladno z veljavnimi predpisi že priznana olajšava za zacetek opravljanja dejavnosti.

Sodba nº I Up 982/99 of Upravni oddelek, November 18, 2003

V postopku, v katerem se uveljavlja odlog placila davcnega dolga, ni mogoce izpodbijati nepravilnosti izracuna davcne osnove oz. izracuna davka.

Sodba nº I Up 1179/99 of Upravni oddelek, November 18, 2003

Ker ZDO izrecno doloca obveznost placila davka od garaže, te obveznosti ni treba razlagati še z dolocbami SZ.

Sklep nº I Up 568/99 of Upravni oddelek, November 18, 2003

Sodišce lahko odloci brez glavne obravnave (sojenje na seji) samo, ce v pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v postopku za izdajo upravnega akta popolno in pravilno ugotovljeno, ali pa to ni sporno, stranke pa v tožbi ali v odgovoru na tožbo niso zahtevale glavne obravnave. V primeru, kadar stranka glavno obravnavo izrecno zahteva, jo mora torej sodišce prve stopnje opraviti.

Sodba nº I Up 839/99 of Upravni oddelek, November 18, 2003

Dolocba 2. odstavka 39. clena ZIL doloca sankciji za primer neplacila pristojbine ali stroškov v postopku za priznanje pravic in za primer neplacila pristojbine za vzdrževanje veljavnosti pravice po opozorilu v naknadnem roku šestih mesecev. Za primer neplacila pristojbine ali stroškov v postopku za priznanje pravice doloca zavrženje prijave, za primer neplacila pristojbine za vzdrževanje veljavnosti pravice pa prenehanje pravice. Sankcija za neplacilo pristojbine za vzdrževanje pravice nasto...

Sklep nº VIII Ips 323/2002 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

Ob dejanski ugotovitvi, da je tožnik vložil tožbo, ne da bi bila izdana dokoncna odlocba v upravnem postopku, je sodišce svojo odlocitev pravilno oprlo na dolocbo 30. clena ZDSS. Ta doloca, da ne more zahtevati sodnega varstva pravic stranka, ki ni uveljavljala rednega pravnega sredstva v upravnem postopku. To pa pomeni, da predstavlja dokoncna odlocitev pristojnih organov tožene stranke o uveljavljeni pravici iz socialne varnosti procesno predpostavko za vložitev tožbe.

Sodba nº VIII Ips 325/2002 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

Po dolocbi prvega odstavka 133. clena ZPIZ/92 ima pravico do nadomestila zaradi manjše place na drugem ustreznem delu lahko delovni invalid II. in III. kategorije invalidnosti, ki na podlagi priznane pravice do razporeditve oziroma zaposlitve opravlja preostali delovni zmožnosti ustrezno delo. Ker je bilo v postopku ugotovljeno, da tožnik za delo, ki ga je opravljal po opisu z dne 12.6.1996 "direktor - dejansko pa fizicni delavec" ni sposoben, je to pomenilo, da niti ni bil razporejen na ustr...

Sodba nº VIII Ips 310/2002 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

Ker je bilo ves cas trajanja pogodbe obema strankama znano, da gre za delo za dolocen cas in ker je tožnica prakticno v treh tromesecjih, za katera je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za dolocen cas, dejansko opravljala delo perice, ceprav pogodba ni bila sklenjena za opravljanje tega dela, tudi revizijsko sodišce nima pomislekov glede zakljucka sodišca, da je tožnici delovno razmerje za dolocen cas pravilno prenehalo z iztekom casa, za katerega je bila ta dejanska (prikrita) pogodba o zap...

Sodba nº VIII Ips 330/2002 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

Po mnenju sodišca v izpodbijani sodbi, v postopku izvedeni dokazi niso nudili zadostne podlage za priznanje zahtevane odškodnine.

Sodba nº VIII Ips 331/2002 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

Prenehanje obratovalnice zasebnega delodajalca ne pomeni tudi prenehanja delovnega razmerja delavca, ce zasebni delodajalec ni odpovedal delovnega razmerja.

Sklep nº VIII Ips 215/2003 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

Stranka lahko v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi opravlja pravdna dejanja samo po pooblašcencu, ki je odvetnik, razen, ce ima sama opravljen pravniški državni izpit, v delovnem sporu pa tudi po pooblašcencu - predstavniku sindikata, ki ima opravljen pravniški državni izpit. Takšna ureditev velja v vseh postopkih, v katerih je bila tožba vložena po uveljavitvi ZPP (1999).

Sodba nº VIII Ips 29/2003 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

Uslužbenski certifikati oziroma ustrezna obvestila o razliki place za izdajo le-teh niso potrdila o premalo izplacani placi, ker kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, na podlagi katere so bile razlike izracunane, ni predstavljala veljavne pravne podlage za obracun plac funkcionarjev in delavcev v državnih organih, temvec so zgolj potrdila, iz katerih je razvidna višina sredstev na evidencnem racunu, ki jih lahko njegov imetnik uporabi le za zakonsko dolocen namen.

Sklep nº VIII Ips 84/2003 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

Ker vrednost izpodbijanja dela pravnomocne sodbe ne presega z zakonom dolocenega zneska, za vsebinsko obravnavo revizije ni izpolnjen zahtevan pogoj.

Sklep nº VIII Ips 91/2003 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

Tožnica je že postopku, katerega obnovo je zahtevala, navajala dejstva o domnevno dogovorjenih zaposlitvah le delavcev (natakarjev) do 35 let starosti. Zato le ponavljanja tega dejstva ni mogoce razlagati kot navajanje nekih novih dejstev in tudi dokazov v zvezi s tem ne kot novih dokazov.

Sklep nº VIII Ips 59/2003 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

Delavec ima pravico biti navzoc, ko se obravnava njegova zahteva oziroma ugovor, ter se izjaviti o dejstvih, pomembnih za odlocanje. Taka ureditev ni sama sebi namen. Zagotavlja pravico delavca, da je ne samo vabljen na sejo organa, ki odloca o njegovi zahtevi za varstvo pravic, temvec tudi, da temu organu neposredno predstavi dejstva, za katera meni, da so za odlocitev pomembna. Zato ni mogoce vnaprej predvidevati, da delavec ne bo predložil nobenih pomembnih dejstev, saj bi to pomenilo vnap...

Sklep nº VIII Ips 329/2002 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

Elementi za razlago pogodbe so predvsem v ugotavljanju dejanskega stanja (volja strank), vcasih pa te elemente dolocita tudi sami stranki, ko že v pogodbi podrobneje dolocita pomen posameznih izrazov, dodatne kriterije in podobno. Revizijska trditev o napacni razlagi aneksa k pogodbi torej lahko pomeni uveljavljanje zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja (prava pogodbena volja strank), kar je nedovoljen revizijski razlog, lahko pa pomeni tudi uveljavljanje dovoljenega revizijske...

Sodba nº VIII Ips 15/2003 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

Nacelo zakonitosti v disciplinskem postopku pomeni, da je delavec lahko odgovoren le za tiste kršitve delovnih obveznosti, ki so kot take vnaprej dolocene v zakonu, kolektivni pogodbi ali splošnem aktu. Zato je materialnopravno pravilna odlocitev obeh nižjih sodišc, ki sta za kvalifikacijo kršitev in sankcij zanje, upoštevali splošni akt tožene stranke, veljaven v casu storitev kršitev.

Sodba nº VIII Ips 37/2003 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

Delovno razmerje kandidatov za vojaško službo se na podlagi 92. clena Zobr sklene z odložnim pogojem. V dolocenem roku morajo opraviti vojaško strokovno usposabljanje, sicer se jim pogodba "prekine". Da pa bi tožnik imel možnost po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi kot kandidat za vojaka opraviti osnovno vojaško strokovno usposabljanje, tožena stranka ni dokazala in tudi v reviziji tega ne zatrjuje. Zato je tudi po presoji revizijskega sodišca pravilna odlocitev nižjih sodišc, da ni izkazan zatr...

Sklep nº VIII R 28/2003 of Delovno-socialni oddelek, November 18, 2003

V predlogu za delegacijo navajani razlogi niso taki, da bi opravicevali dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

November 13, 2003

Sodba nº II Ips 255/2003 of Civilni oddelek, November 13, 2003

Res je, da ima stranka le pravico (ne pa tudi procesno dolžnost) prebrati zapisnik in ugovarjati zoper njegovo vsebino (2. odstavek 124. clena ZPP). Vendar ce tega ne stori in zoper vsebino zapisnika ne ugovarja, si pac oteži položaj pri kasnejšem dokazovanju zatrjevane neresnicnosti vsebine zapisnika.

Sklep nº II Ips 297/2003 of Civilni oddelek, November 13, 2003

Ker vprašanje, kdo je lastnik spornih delnic in kdo je direktor delniške družbe ni pojasnjeno, revizijsko sodišce, ki sme izhajati samo iz ugotovljenih dejstev pred sodišcem prve in druge stopnje, ne more z gotovostjo presoditi, ce tožena stranka res ne more izpolniti tožbenega zahtevka.

Sklep nº I R 82/2003 of Civilni oddelek, November 13, 2003

V obravnavani zadevi je tožnik sodnik Okrožnega sodišca v Slovenj Gradcu, za odlocanje v zadevi pa pristojno Okrajno sodišce v Slovenj Gradcu, torej drugo stvarno pristojno sodišce. Dejstvo, da se sodniki med seboj poznajo in se srecujejo v isti zgradbi, samo po sebi ne more vplivati na subjektivno neodvisnost sodnikov, ki se kaže v osebnem prepricanju v konkretni zadevi in se domneva. Sodniki in sodnice odlocamo na podlagi ustave in zakonov in moramo biti sposobni objektivno odlocati v vseh ...

Sklep nº II Ips 371/2003 of Civilni oddelek, November 13, 2003

Lovska družina je uveljavljala in uporabljala za potrebe svoje dejavnosti kmetijska zemljišca v družbeni lastnini. Na njih ni imela lastninske pravice. Zato je ZSKZ ta zemljišca podržavil enako kot vsa družbena kmetijska zemljišca, ne glede na to, s katerimi sredstvi (iz kakšnih virov) so bila kupljena, oziroma ne glede na to, na kakšen nacin so bila pridobljena.

Sodba nº II Ips 569/2002 of Civilni oddelek, November 13, 2003

Presoja pravilnosti odlocitve o vracilu dela akontacije najemnine zaradi odpadle podlage pravnega posla.

Sodba nº II Ips 298/2003 of Civilni oddelek, November 13, 2003

Dolocba 8. clena ZPP (prosta dokazna ocena) predstavlja metodološki napotek za dokazno oceno. Kršitev te postopkovne dolocbe je zato podana (le), kadar dokazna ocena ni v skladu s formalnimi okviri proste dokazne ocene, torej takrat, ko ni vestna, skrbna ter analiticno sinteticna, ne pa tudi, kadar je vsebinsko neprepricljiva (kar je v nasprotju z nenapisanimi, neformalnimi dokaznimi pravili).

Sklep nº I R 66/2003 of Civilni oddelek, November 13, 2003

Dejstvo, da je toženec v tem postopku odvetnik, ki stranke zastopa tudi pred Okrožnim sodišcem na Ptuju ne predstavlja tehtnega razloga za prenos pristojnosti.

Sklep nº I R 71/2003, enako tudi I R 68/2003 of Civilni oddelek, November 13, 2003

Nezadovoljstvo stranke z odlocbami v drugih postopkih, ki so tekli pred Okrožnim sodišcem v Kranju in pricakovanje nepoštenega sojenja v tej zadevi, ne more predstavljati tehtnega razloga za delegacijo pristojnosti.

Sodba nº II Ips 556/2002 of Civilni oddelek, November 13, 2003

Sodnik ne more odškodninsko odgovarjati za razlago prava znotraj meja danih pooblastil.

Sklep nº II Ips 109/2003 of Civilni oddelek, November 13, 2003

Ob ugotovljenem dejanskem stanju, da zaslišane price niso potrdile, da bi se F. K. grozilo, ga sililo ali zvijacno napeljevalo k sklenitvi prodajne pogodbe; da tistih, ki so odklonili prodajo zemljišc, ni doletela nobena sankcija; da so mu bila v zameno ponujena druga zemljišca, a jih ni hotel prevzeti; in da tudi višina kupnine, ki jo je prejel za prodano zemljo, sama po sebi ne dokazuje prisilne prodaje; je pravilna ugotovitev, da je pokojni F. K.

Sklep nº I R 76/2003 of Civilni oddelek, November 13, 2003

Ker spada Šentrupert (kjer se po upnikovih navedbah nahajajo stvari in kjer je tudi dolžnicino prebivališce) v obmocje sodnega okraja Trebnje je podana krajevna pristojnost Okrajnega sodišca v Trebnjem (77. clen ZIZ).

Sodba nº II Ips 139/2003 of Civilni oddelek, November 13, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº I R 78/2003 of Civilni oddelek, November 13, 2003

Navidezno enaka identiteta ene od pravdnih strank z uslužbenko stvarno in krajevno pristojnega sodišca sama po sebi ne more omogociti uporabe dolocbe 67. clena ZPP o delegaciji pristojnosti na drugo sodišce.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners