Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 2003

December 23, 2003

Sodba nº II Ips 301/2003 of Civilni oddelek, December 23, 2003

Ob odsotnosti veljavne odlocbe o dodelitvi stanovanja je pravilen zakljucek, da toženka po dolocbah tedaj veljavnega Zakona o stanovanjskih razmerjih ni pridobila stanovanjske pravice na spornem stanovanju. Pridobiti pa je niti ne bi mogla, saj je že imela stanovanjsko pravico na stanovanju št. 35. Po 12. clenu ZSR bi bila pridobitev stanovanjske pravice še na enem stanovanju nezakonita. Koncni zakljucek je, da toženka uporablja sporno stanovanja nezakonito, brez veljavne pravne podlage, zato...

December 18, 2003

Sklep nº II Ips 20/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Revizija deloma ni dovoljena, ker je vrednost spornega predmeta prenizka, deloma, ker jo je vložila stranka, ki nima opravljenega državnega pravniškega izpita.

Sklep nº I R 93/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Sorodstvena razmerja pravdnih strank s sodniki krajevno pristojnega sodišca so razlog za delegacijo pristojnosti.

Sklep nº I R 82/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Za odlocitev o predlogu za izvršbo na nepremicnino in za samo izvršbo je res krajevno pristojno sodišce, na katerega obmocju je nepremicnina, kar pa ne velja v primeru, kadar je ta nepremicnina navedena med ostalimi nepremicninami, glede katerih se predlaga izvršba, na drugem in naslednjih mestih.

Sklep nº II Ips 6/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Univerzalno pravno nasledstvo ima za posledico tudi ucinkovanje pravnomocne sodbe na univerzalne naslednike, kar pomeni, da gre v tem primeru za že razsojeno zadevo.

Sklep nº II Ips 17/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Ker predstavlja izgubljeni dobicek razliko pred tistimi prihodki, ki bi jih oškodovanec ustvaril, ce škodnega dogodka ne bi bilo in tistimi dohodki, ki bi v zvezi s temi prihodki nastali, je pravo izhodišce za njegovo ugotavljanje obseg poslovanja, o katerem sklepamo na podlagi podatkov o poslovanju v preteklosti. Ob dejstvu, da je tožnik avtoprevoznik, pomeni to obseg opravljanja avtoprevozništva v preteklih obdobjih. Za to obdobje je treba ugotoviti obseg prihodkov od poslovanja, zmanjšan z...

Sklep nº I R 91/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Kadar upnik predlaga vec sredstev izvršbe, pa je med njimi tudi izvršba na nepremicnino, je izkljucno krajevno pristojno sodišce, ki je pristojno za odlocanje o tem izvršilnem sredstvu.

Sklep nº II Ips 395/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Toženkin pravni naslov (odlocba nepravdnega sodišca) za uporabo tožnikovega solastninskega deleža ni hkrati tudi podlaga za brezplacno uporabo solastnega stanovanja. Pri odlocanju o uporabnini je lahko pravno pomembno dejstvo, da stanovanje uporabljata skupaj s toženko še skupna otroka pravdnih strank, za katera tožnik placuje preživnino.

Sklep nº I R 96/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Samo okolišcina, da gre za sodišci z istim sedežem, ki sta tudi locirani v isti stavbi, ne kaže na obstoj nevarnosti, da bi zaradi vplivanja tožnicine matere mogla biti ogrožena nepristranskost sojenja.

Sklep nº I R 89/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Bližnje sorodstveno razmerje pravdnih strank z eno od strojepisk na stvarno in krajevno pristojnem sodišcu samo po sebi ni okolišcina, ki bi kazala na obstoj nevarnosti, da bi zaradi morebitnega poskusa vplivanja strojepiske mogla biti ogrožena nepristranskost sojenja.

Sklep nº Cp 15/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Zavrnitev (zavrženje) predloga, o njem je bilo že pravnomocno odloceno.

Sklep nº II Ips 587/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Uradni preizkus ugovornih razlogov na pritožbeni stopnji je tudi pred uveljavitvijo novele ZIZ-A zajemal ugovorni razlog iz 2. tocke prvega odstavka 55. clena ZIZ, da predložena listina ni izvršilni naslov.

Sodba nº II Ips 603/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Upravljalec hotela, ki z vrvico pred recepcijo onemogoci vstop v hotel, mora s skrbnostjo dobrega strokovnjaka vabljenemu gostu oznaciti rezervni dostop. Ce tega ne stori, odgovarja za škodo, ki jo gost utrpi pri prestopanju vrvice zaradi padca.

Sodba nº II Ips 538/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Presoja pravilne porazdelitve bremena preživljanja otrok med njuna starša.

Sklep nº I R 94/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Sodišce, ki je bilo pristojno ob vložitvi predloga za izvršbo, je pristojno tudi za odlocanje o predlogu za nadaljevanje izvršbe zoper pravnega naslednika prvotnega dolžnika in z novimi sredstvi izvršbe.

Sodba nº II Ips 570/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Tudi za odškodninske zahtevke za povrnitev premoženjske škode v primeru telesnih poškodb in prizadetega zdravja iz 195. clena ZOR, ko se uveljavlja pretekla in bodoca škoda zaradi trajno povecanih potreb bodisi v obliki rente bodisi s sukcesivnim vtoževanjem odškodnine za preteklo obdobje, veljajo dolocbe o zastaranju terjatev, predvsem dolocbe 376. clena ZOR.

Sodba nº II Ips 11/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Tožnikov prispevek k škodnemu dogodku je pravilno ocenjen - tako s stališca stopnje njegove malomarnosti, kot s stališca krivdnega ravnanja tožene stranke. Ne zato, da bi predstavljalo podlago njene odškodninske odgovornosti (ta je namrec objektivna) marvec kot dejavnik, ki zmanjšuje oškodovancev krivdni prispevek k škodnemu dogodku.

Sodba nº II Ips 1/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Presoja višine odškodnine za posamezne vrste negmotne škode.

Sklep nº I R 90/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Za odlocitev o predlogu za izvršbo na denarno terjatev je krajevno pristojno sodišce, na obmocju katerega ima dolžnik stalno prebivališce.

Sklep nº I R 95/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Sodišce, ki je bilo pristojno ob vložitvi predloga za izvršbo, je pristojno tudi za odlocanje o predlogu za nadaljevanje izvršbe zoper pravnega naslednika prvotnega dolžnika in z novimi sredstvi izvršbe.

Sklep nº II Ips 30/2003 of Civilni oddelek, December 18, 2003

Zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta revizija ni dovoljena.

Sklep nº I Up 742/1999 of Upravni oddelek, December 18, 2003

Ker pojem "posamezni bruto prejemek" ni definiran, ni mogoce pod tem pojmom šteti vse prejemke, ki jih narocnik storitve izplaca za opravljene storitve isti osebi.

Sodba nº I Ips 80/99 of Kazenski oddelek, December 18, 2003

Ker opis ravnanja, ki se ocita obsojencem, ne predstavlja niti propagande niti agitacije, še manj pa pozivanja k nasilnemu zrušenju obstojece državne ureditve, ni podano kaznivo dejanje po 1. odstavku 9. clena ZKLD.

Sodba nº I Ips 268/99 of Kazenski oddelek, December 18, 2003

Po spremembi opisa in pravne opredelitve kaznivega dejanja je okrožna državna tožilka umaknila obtožni predlog, ker se tako spremenjeno kaznivo dejanje preganja na zasebno tožbo. V tem primeru se je oškodovanceva v zakonskem roku treh mesecev (1. odstavek 52. clena ZKP) podana kazenska ovadba štela za pravocasno vloženo zasebno tožbo.

Sodba nº I Ips 46/2000 of Kazenski oddelek, December 18, 2003

Razlika med kaznivim dejanjem sovražnega govorjenja o vojski po 16. clenu Zakona o vojaških kaznivih dejanjih in kaznivim dejanjem sovražne propagande po 9. clenu ZKLD je bila v vecji intenziteti pozivanja na nasilno rušenje obstojece družbene ureditve pri propagandi po ZKLD, kakor pa jo zahteva abstraktni dejanski stan kaznivega dejanja sovražnega govorjenja o vojski.

Sodba nº I Ips 309/99 of Kazenski oddelek, December 18, 2003

Sprejemanje literature "Matjažev glas" in njeno razširjanje ne predstavlja podpiranja skupin, ki bi delovale proti državi, saj ni navedeno, kakšna je bila vsebina te literature, še manj pa, kaj naj bi vsebina te literature pomenila v zvezi z opredelitvijo obsojencev glede protidržavnega delovanja, ki se jim ocita. Zato tudi ni podano kaznivo dejanje po 8. tocki 3. clena ZKLD.

Sodba nº I Ips 169/99 of Kazenski oddelek, December 18, 2003

Prvi kazenskopravni predpis, ki je dolocil kaznivo dejanje v zvezi s prehodom državne meje, je bil Kazenski zakonik iz leta 1951. Sodišce je zato z obsodbo J.W. za navedena dejanja, ki naj bi bila storjena v letu 1946, ravnalo v nasprotju z nacelom zakonitosti in ga obsodilo za dejanja, ki po zakonu niso bila kazniva dejanja.

Sodba nº I Ips 201/2003 of Kazenski oddelek, December 18, 2003

Pravica do obrambe z zagovornikom (pravica do formalne obrambe) je po Ustavi razglašena za eno temeljnih pravic, pomoc, ki jo lahko nudi le zagovornik, pa eno jamstev, ki jih daje Ustava obdolžencu v kazenskem postopku, zato da mu zagotovi uresnicevanje drugih ustavnih pravic, na prvem mestu pravico do poštenega sojenja (2. alineja 29. clena Ustave).

Sklep nº VIII Ips 3/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 18, 2003

S sodbo delovnega in socialnega sodišca se je poseglo v pravice nedolocenega kroga oseb, saj je bila razveljavljena splošna in abstraktna norma 2. odstavka 17. clena SKPGD, ki navzven povzroca pravne ucinke. Zato jo je po vsebini šteti za predpis, in bi morala biti objavljena v uradnem glasilu, kot to za predpise zahteva 154. clen Ustave RS. Šele z objavo bi postala pravno ucinkovita in veljavna ter bi se smela uporabljati.

Sklep nº VIII Ips 301/2002 of Delovno-socialni oddelek, December 18, 2003

Odlocitev enega vršilca dolžnosti direktorja ni vezana na soglasje drugega, ce tako v skladu z zakonom doloca statut.

Sodba nº III Ips 62/2003 of Gospodarski oddelek, December 18, 2003

Pooblastilo za zastopanje družbe nastane že s tem, ko pristojni organ družbe sprejme ustrezen sklep o imenovanju na funkcijo, zaradi katere je oseba po pravilih (statutu oziroma pogodbi o ustanovitvi) kapitalske družbe pooblašcena (upravicena) tudi zastopati to družbo.

Sklep nº III Ips 83/2003 of Gospodarski oddelek, December 18, 2003

Tožeca stranka izpodbija dve pravni dejanji sklenitve asignacijske pogodbe. Torej se zahtevka ne opirata na isto dejansko podlago (na isto asignacijsko pogodbo). Zato je treba dovoljenost revizije presojati za vsak zahtevek (vsako asignacijo) posebej.

Sodba nº III Ips 44/2003 of Gospodarski oddelek, December 18, 2003

Dolocba drugega odstavka 707. clena ZOR širi krog zavezancev za placilo licencnine s pridobitelja licence še na pridobitelja podlicence. Dolocba predstavlja posebno ureditev, ki odstopa od splošne ureditve po prvem odstavku. S tem, da je navedena dolocba razširila krog zavezancev za placilo licencnine (samo) na pridobitelja podlicence, res ni izkljucila morebitnih zahtevkov, ki jih ima dajalec licence do katerekoli druge osebe; s pogojem, da obstaja druga materialnopravna podlaga za zahtevek ...

Sklep nº III Ips 56/2003 of Gospodarski oddelek, December 18, 2003

Predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije je procesna predpostavka za zacetek stecajnega postopka nad invalidskim podjetjem.

December 17, 2003

Sodba nº I Up 1017/99 of Upravni oddelek, December 17, 2003

Gre za odlocanje o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe distribucije zemeljskega plina v obcini. V konkretnem primeru je s tožbo izpodbijani akt izdal obcinski svet, morala pa bi jo izdati obcinska uprava po dolocbah ZUP (odlocba Ustavnega sodišca RS, št. U-I-303/97 z dne 4.6.1998), na drugi stopnji pa župan.

Sklep nº I Up 1459/2003 of Upravni oddelek, December 17, 2003

Ce je v upravnem sporu pritožbo vložila svetnica obcinskega sveta kot fizicna oseba, taka pritožba ni dovoljena, saj je stranka spora obcinski svet. Zato je moralo pritožbeno sodišce tako pritožbo zavreci (352. clen ZPP v zvezi s 16. cl. ZUS).

Sodba nº I Up 1427/2003 of Upravni oddelek, December 17, 2003

Zgolj dejstvo, da tožnica v vlogi za brezplacno pravno pomoc ni navedla dveh hranilnih knjižic, še ne pomeni, da je to naredila z namenom, da si pridobi brezplacno pravno pomoc.

December 16, 2003

Sodba nº VIII Ips 34/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

I. Zamenjava slipov kreditne kartice na blagajni prodajalne, kjer je tožnica delala, za gotovino, pomeni v smislu dolocb pravilnika tožene stranke hujšo kršitev delovnih dolžnosti nezakonitega razpolaganja s sredstvi podjetja.

Sodba nº VIII Ips 9/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

Razni ocitki s strani direktorja v zvezi z delom, vrednostne ocene in napoved prenehanja delovnega razmerja, ob dejstvu, da se je tožnik zavedal, da mu lahko delovno razmerje sicer preneha le po legalno izvedenem postopku, ne pomenijo resne grožnje v smislu 60. clena ZOR, niti ni šlo za prevaro v smislu 65. clena ZOR, saj se je tožnik zavedal, da bi lahko prišlo do razcišcevanja ocitkov tudi v disciplinskem postopku in podpis sporazuma o prenehanju delovnega razmerja ni bil edini nacin rešitv...

Sodba nº VIII Ips 298/2002 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

I. Tožnica je storila hujšo kršitev delovnih obveznosti zlorabe položaja, ko je kot direktorica oddala investicijsko vzdrževalna dela moževi firmi brez obvestila sveta tožene stranke, saj bi to morala storiti že zaradi nasprotja interesov pri oddaji del.

Sklep nº VIII Ips 65/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

Pravica do pritožbe v delovnem sporu ni odvisna od placila takse za pritožbo.

Sodba nº VIII Ips 46/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

Z dolocbami o pogojih napredovanja iz 8. clena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi in njegovega ovrednotenja v 9., 10., 11. in 12. clenu ter ustreznega obrazca je subjektivnost predstojnika pri oblikovanju ocene dovolj omejena, z dolocbami od 9 - 13. clena pa je zagotovljena preverljivost.

Sklep nº VIII R 34/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

Zakon o pravdnem postopku ne pozna inštituta "izlocitve vseh sodnikov stvarno in krajevno pristojnega sodišca" niti "izlocitve sodišca", ker to ni razlog iz 67. clena ZPP za prenos pristojnosti.

Sklep nº VIII R 29/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

Iz podatkov spisa, prav tako pa iz navedb tožene stranke, ne izhaja, da obstoji kakšna okolišcina, ki bi lahko vzbudila dvom o nepristranosti sodnikov Delovnega sodišca v ... Nacin dela na sodišcu in zatrjevano dejstvo, da mora tožena stranka listine, na katere se nanašajo njene navedbe, predložiti vsaki tožeci stranki, niso tak razlog, enako kot ne dejstvo, da vsaka od tožecih strank lahko poda v postopku svojo izjavo. Celo nasprotno, vodenje zadev tako, kot si predstavlja tožena stranka, bi...

Sklep nº VIII Ips 23/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

Vprašanje, ali je imel organ, ki je odlocal o ugovoru v disciplinskem postopku, mandat za odlocanje, oziroma ali je bil imenovan ali izvoljen v skladu s predpisi, je v disciplinskem postopku bistveno vprašanje materialnega prava za pravilno odlocitev, kar pomeni, da je pravno pomembno.

Sodba nº VIII Ips 19/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

Sodišce druge stopnje, pred njim pa izrecno tudi sodišce prve stopnje, je ugotovilo in obrazložilo, da tožnica v sporni obracun plac ni vpisala dodatkov k placam (dejansko stanje), kar pomeni, da tudi k svoji ne, in da tudi ni izvedla nadaljnje racunalniške obdelave plac. Ce pa tega ni storila, že celo brez ugotavljanja njenih pooblastil in odgovornosti v smislu zakona o racunovodstvu, v zvezi s pripravo obracunov plac, ni bila odgovorna za ocitane storitve hujše kršitve delovnih obveznosti p...

Sodba nº VIII Ips 108/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

Gospodarska družba se ukvarja s pridobitno dejavnostjo in v njeno prosto presojo sodi odlocitev o tem, kako se bo za to organizirala, kako bo dejavnost opravljala, kakšna bo njena poslovna politika in kakšne rezultate pricakuje. Na takih povsem poslovnih odlocitvah temelji tudi odlocitev o notranji organizaciji delovnih mest ter o zahtevah in pricakovanjih do delavcev, ki bodo na ta delovna mesta razporejeni. Presoja o tem, da bodo ugotovljene težave v neki poslovni enoti lahko odpravljene ta...

Sklep nº Ips 133/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

Dolocbe zakonov ali kolektivnih pogodb pri obravnavanju instituta place v preteklosti niso bile povsem jasne, kljub temu pa vecletna sodna praksa revizijskega sodišca in pravna teorija zagovarjata stališce, da pojem place v delovno-pravni zakonodaji, ce ni izrecno doloceno drugace, vedno pomeni bruto zneske. Zato bi morala že tožena stranka, prav tako pa tudi sodišce, ... , kot osnovo za izracun revidentove odpravnine upoštevati placo v bruto, ne pa v neto znesku.

Sklep nº VIII Ips 180/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

Tožnik je revizijo vložil sam in navedel, da je diplomirani pravnik, ne pa tudi, da ima opravljen pravniški državni izpit, ne za eno ne za drugo pa ni predložil nobenih dokazil. Taka navedba dopušca, brez kakršnihkoli dodatnih popravkov ali dopolnitev, ugotovitev, da je revizijo vložil nekdo, ki nima te pravice.

Sodba nº VIII Ips 148/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

Dolocbe zakonov ali kolektivnih pogodb pri obravnavanju instituta place v preteklosti niso bile povsem jasne, kljub temu pa vecletna sodna praksa revizijskega sodišca in pravna teorija zagovarjata stališce, da pojem place v delovno-pravni zakonodaji, ce ni izrecno doloceno drugace, vedno pomeni bruto zneske. Zato bi morala že tožena stranka, prav tako pa tudi sodišce, ... , kot osnovo za izracun revidentove odpravnine upoštevati placo v bruto, ne pa v neto znesku.

Sodba nº in sklep VIII Ips 87/2003 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2003

Za odlocitev o prenehanju delovnega razmerja je odlocilno le, da je tožnik tujec, ki mu je delovno dovoljenje prenehalo veljati, za novega pa ni zaprosil. V takem primeru tujcu preneha delovno razmerje po zakonu samem z dnem prenehanja delovnega dovoljenja (16. clen ZZT) in je odlocitev delodajalca zgolj deklarativna.

December 12, 2003

Sodba nº Kp 2/2002 of Kazenski oddelek, December 12, 2003

Ker je sodišce prve stopnje v obravnavani zadevi izvedlo vse potrebne dokaze, jih sodišcu druge stopnje ni bilo potrebno ponovno izvajati ali razveljaviti sodbo sodišca prve stopnje, temvec je na podlagi dolocbe 5. odstavka 392. clena ZKP lahko samo ugotovilo drugacno dejansko stanje.

Sodba nº I Ips 264/2000 of Kazenski oddelek, December 12, 2003

Nesprejemanje pravnomocno ugotovljenih dejstev in s tem uveljavljanje drugacne dokazne presoje, kot jo je sprejelo sodišce prve in potrdilo sodišce druge stopnje, predstavlja izpodbijanje pravnomocne sodbe iz razloga zmotne ugotovitve dejanskega stanja (373. clen ZKP). Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2.

Sodba nº III Ips 46/2003 of Gospodarski oddelek, December 12, 2003

1. "Druga locitvena pravica", ki jo omenja prvi odstavek 131. clena ZPPSL lahko nastane le, ce kakšen drug zakon natancno doloca predpostavke za njen nastanek. Notarski zapis o sklenitvi zastavne pogodbe glede premicnine z dogovorom o neposredni izvršljivosti sam po sebi ne zadošca za nastanek "druge locitvene pravice" na premicnini, ce niso izpolnjene še druge predpostavke za nastanek zastavne pravice na premicnini.

Sodba nº III Ips 104/2003 of Gospodarski oddelek, December 12, 2003

Vprašanje, kakšno voljo in na kakšen nacin je izrazil udeleženec v pravnem prometu, je dejansko vprašanje. Vprašanje pravilne uporabe materialnega prava pa je, ali je sodišce ravnalo v skladu z zakonom, ko je sploh ugotavljalo, na kakšen nacin je bila volja izražena. Na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja pa mora sodišce napraviti še konkluzijo in odlociti, kako to dejansko stanje vpliva na utemeljenost zahtevka. Konkluzija pomeni uporabo materialnega prava.

Sodba nº III Ips 16/2003 of Gospodarski oddelek, December 12, 2003

Tožba na izpodbijanje pravnega dejanja stecajnega dolžnika je tožba z dvema zahtevkoma: oblikovalnim in dajatvenim. Z obema zahtevkoma mora biti vložena v prekluzivnem šestmesecnem roku od objave zacetka stecajnega postopka v uradnem listu.

Sodba nº III Ips 16/2003 of Gospodarski oddelek, December 12, 2003

Tožeca stranka je ves cas pravde na izpodbijanje pravnih dejanj stecajnega dolžnika uveljavljala ugotovitveni in dajatveni zahtevek. Z zavrnitvijo dajatvenega zahtevka v tej pravdi ni prenehal pravni interes za uveljavljanje ugotovitvenega zahtevka.

Sodba nº in sklep III Ips 96/2003 of Gospodarski oddelek, December 12, 2003

Za dolocitev, ali obstaja izlocitvena pravica, je odlocilen trenutek nastanka pravnih posledic stecajnega postopka (prvi odstavek 131. clena ZPP).

Sodba nº III Ips 61/2003 of Gospodarski oddelek, December 12, 2003

Po prodaji stecajnega dolžnika kot pravne osebe ostane stecajni upravitelj še vedno isti organ stecajnega postopka in kot tak tudi upravicen do vložitve izpodbojne tožbe po dolocbi prvega odstavka 126. clena ZPPSL.

December 11, 2003

Sodba nº II Ips 608/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2003

Posebna težka invalidnost zajema le tiste primere, ki po Fischerjevem sistemu spadajo v VI. skupino (izguba obeh oces, paraplegija, dvojne amputacije, druge hude trajne posledice povezane s trajno nemocnostjo, kot je izguba bistvene življenjske funkcije v telesni ali duševni sferi, ki ima za posledico odvisnost od oskrbe in pomoci drugih).

Sklep nº II Ips 516/2003 of Civilni oddelek, December 11, 2003

Za ugotovitev ali obstajajo pogoji za pridržanje bolnika na zdravljenju na zaprtem oddelku v zdravstveni ustanovi (70. clen ZNP) ne zadošca zgolj obstoj duševne bolezni in potrebe po zdravljenju (kar je predvsem medicinska odlocitev), temvec je treba ugotoviti še ogrožanje drugih ljudi ali sebe. Ta odlocitev pa prehaja medicinske okvire in zahteva tehtanje stopnje ogroženosti ali kršitve ustavno varovanih družbenih vrednot. Tudi presoja, ali bolnik lahko svobodno odloca o zdravljenju in ali l...

Sodba nº II Ips 7/2003 of Civilni oddelek, December 11, 2003

Tožencevo sklicevanje na to, da njegovo ravnanje ni bilo "ocitno nepošteno" ni utemeljeno. Pri prevzemu denarja namrec on in/ali njegova pravna prednica nista izražala prave volje, saj sta sprejela denar za placilo kupnine stanovanja, ki sta ga bila že kupila. Ker tožnika za to nista vedela in sta ju toženca spravila v zmoto ali sta ju držala v zmoti, sta ju prevarala (65. clen ZOR), in je tako ravnanje ocitno nepošteno. Toženec in njegova žena nista ravnala pošteno že pri sklepanju pravnega ...

Sklep nº II IPs 386/2003 of Civilni oddelek, December 11, 2003

Zahtevo za postopek izvršbe na podlagi menice kot verodostojne listine vsebuje ZIZ, ki pa vprašanja, ali mora upnik predložiti menico v originalu ali v kopiji, izrecno ne ureja. Ureja pa predložitev menice v overjenem prepisu, ker v 23. clenu med verodostojnimi listinami navaja tudi po zakonu overjeno zasebno listino. Menica je namrec zasebna listina, ki je bila v obravnavanem primeru overjena po 61. clenu ZNot, torej je po zakonu overjena zasebna listina. ZIZ navaja med verodostojnimi listin...

Sodba nº II Ips 599/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2003

Kot trajno posledico prestanega duševnega pretresa ima tožnica depresivno psihonevrozo s pretežno anksiozno problematiko. Ta škoda ni zajeta z odškodnino za strah. Trajne posledice strahu so namrec zgolj okolišcina, ki kaže na intenzivnost strahu. Kadar pa preidejo v drugo obliko škode, ko dobijo obliko trajne duševne motenosti, lahko predstavljajo podlago za odmero odškodnine iz naslova pretrpljenih duševnih bolecin zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti.

Sodba nº II Ips 22/2003 of Civilni oddelek, December 11, 2003

Brez pomena je revizijsko sklicevanje na dolocbe drugega odstavka 1. clena Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb (NE-94), ki sicer res dolocajo, da se s temi pogoji urejajo razmerja med zavarovalnico in skleniteljem zavarovanja tudi za primer smrti zaradi nezgode.

Sodba nº in sklep II Ips 28/2003 of Civilni oddelek, December 11, 2003

Pojem uporabljati stanovanje pomeni zadovoljevati v njem svoje vsakodnevne stanovanjske potrebe.

Sklep nº II Ips 8/2003 of Civilni oddelek, December 11, 2003

Temeljna predpostavka za odgovornost delodajalca je namrec po 170. clenu ZOR (poleg ugotovitev elementov civilnega delikta) v tem, da je delavec (v tem primeru stranski intervenient) povzrocil škodo pri delu ali v zvezi z delom. Škoda je storjena pri delu ali v zvezi z delom, ce je neposredni povzrocitelj deloval v zvezi z nalogami, ki so mu naložene v okviru dejavnosti delodajalca (tožene stranke).

Sodba nº in sklep II Ips 556/2003 of Civilni oddelek, December 11, 2003

Izpolnjevanje preživninske obveznosti je mogoce zahtevati le za naprej.

Sodba nº in sklep II Ips 580/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2003

Vzporedni položaj smucarske vlecnice in smucišca ne predstavlja nevarnega mesta, ki bi narekovalo med njima posebno zašcito z varnostno ograjo. Taka razmejitev torej ni niti predpisana s 3. clenom ZVJS niti ni obicajna.

Sodba nº II IPs 534/2003 of Civilni oddelek, December 11, 2003

Podlaga za razsojo o višini prispevka za preživljanje otrok ob razvezi zakonske zveze je v 79. clenu ZZZDR, kjer sta opredeljeni izhodišci: otrokove potrebe in možnosti staršev.

Sodba nº in sklep II Ips 604/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2003

1. Tožeca stranka je vrednost spornega predmeta navedla v tockah (po analogiji taksne ali odvetniške tarife), tako da vrednosti spornega predmeta ni izrazila v denarni enoti. To pomeni izostanek navedbe vrednosti spornega predmeta, kar ima za posledico nedovoljenost revizije.

Sodba nº II Ips 21/2003 of Civilni oddelek, December 11, 2003

Premagovanje ovire "lesena pregrada" je že samo po sebi nevarno glede na njeno višino, gladko podlago, nacin in cim krajši cas njenega premagovanja. K povecani nevarnosti pa so prispevale tudi okolišcine, v katerih se je vaja izvajala: ovire so bile drsne (mesec marec, senca, vlaga), tožnik pa je imel obute neprimerne mehke teniske.

Sodba nº II Ips 4/2003 of Civilni oddelek, December 11, 2003

Tudi tisti, ki je stvar z neupravicenenim odvzemom, torej brez pravnega naslova, dobil v posest, z njo razpolaga kot njen imetnik.

Sklep nº I Up 166/2000 of Upravni oddelek, December 11, 2003

Ker je tožena stranka med pritožbenim postopkom izdala odlocbo, tožnik nima vec pravnega interesa za pritožbo v upravnem sporu zaradi molka tožene stranke.

Sodba nº I Up 1068/99 of Upravni oddelek, December 11, 2003

Ob prevedbi, ki temelji na 123. clenu ZVojI, je potrebno upoštevati ureditev 2. odstavka 122. clena ZVojI, ki doloca, da se ne prevedejo odstotki invalidnosti vojnih invalidov, ki bodo ta status uveljavili do uveljavitve enotnih kriterijev za ocenjevanje vseh vrst invalidnosti v Republiki Sloveniji. Ce je imela tožnica do sprejema novih meril že uveljavljen status civilnega invalida vojne VI.

Sklep nº I Up 897/99 of Upravni oddelek, December 11, 2003

Oseba, ki ima pravico udeleževati se upravnega postopka, pa v upravnem postopku ni sodelovala, ker ji ta možnost ni bila dana, ima pravico vložiti pritožbo v roku, ki sicer velja za stranke, ki so v upravnem postopku sodelovale. Prepozno pritožbo je treba obravnavati kot predlog za obnovo postopka, ker je že samo dejstvo, da se oseba ni udeleževala upravnega postopka, ceprav bi ji kot stranki morala biti dana takšna možnost, zadosten razlog za obnovitev postopka po 9. tocki 249. clena ZUP/86.

Sodba nº I Up 610/2003 of Upravni oddelek, December 11, 2003

Glede na ureditev v splošnih aktih javnega zavoda, ki ne doloca, da upravni odbor o kandidatu za generalnega direktorja glasuje tajno, je izvedeno javno glasovanje o tem predlogu zakonito.

Sodba nº I Up 600/99 of Upravni oddelek, December 11, 2003

Za uporabo okrožnice Carinske uprave RS, št. 4105/2 z dne 15.10.1991 je bilo potrebno izkazati, da je blago, ki je predmet carinske deklaracije, bilo pred 8.10.1991 v lasti oseb (pravnih in fizicnih) iz Republike Slovenije. V obravnavani zadevi je bila carinska deklaracija sicer vložena v casu, ko je veljala navedena okrožnica, vendar tožnik (carinski zavezanec) ni izkazal, da bi bil lastnik blaga pred 8.10.1991.

Sodba nº I Ips 344/2002 of Kazenski oddelek, December 11, 2003

Ker obsojenec pritožbe ni napovedal ne ob razglasitvi sodbe in tudi ne kasneje, je sodišce utemeljeno štelo, da se je pravici do pritožbe odpovedal (2. odstavek 368. clena ZKP).

Sklep nº I Ips 347/2003 of Kazenski oddelek, December 11, 2003

Ker je bila zahteva za varstvo zakonitosti zoper sklep senata Vrhovnega sodišca o podaljšanju pripora vložena po poteku osemdnevnega roka iz 3. odstavka 421. clena ZKP, jo je Vrhovno sodišce kot prepozno zavrglo.

Sodba nº I Ips 351/2003 of Kazenski oddelek, December 11, 2003

Uradni zaznamek o razgovoru delavcev policije z informatorjem ni dokaz v postopku. Gre za obvestilo, na podlagi katerega policisti sklepajo o obstoju razlogov za sum (kot najnižjo stopnjo verjetnosti), da je neka oseba storila kaznivo dejanje. Kdaj bo imela izjava informatorja takšno težo, pa je seveda dejansko vprašanje, kar pa ne more biti predmet presoje vrhovnega sodišca v zvezi z odlocanjem o zahtevi za varstvo zakonitosti, podani zoper sklep o odreditvi pripora.

Sodba nº I Ips 354/2003 of Kazenski oddelek, December 11, 2003

V sklepih o odreditvi oziroma podaljšanju pripora, izdanih po pravnomocnosti sklepa o uvedbi preiskave oziroma po pravnomocnosti obtožnice, se sme sodišce po ustaljeni ustavnosodni praksi glede utemeljenosti suma sklicevati na takšen sklep oziroma obtožnico, ce je utemeljen sum v teh odlocbah obrazložen in ce se okolišcine niso spremenile do te mere, da bi nastal dvom o njegovem obstoju.

Sodba nº I Ips 307/2002 of Kazenski oddelek, December 11, 2003

Pogoje za sojenje v nenavzocnosti ugotavlja sodišce. Tako je obtožencev izostanek z glavne obravnave opravicen šele, ko ga kot takšnega oceni sodišce. Slednje tudi presoja, v katerih primerih se šteje, da je obtoženec že bil zaslišan in kdaj njegova navzocnost na glavni obravnavi ni nujna.

Sodba nº I Ips 125/2002 of Kazenski oddelek, December 11, 2003

Ce sodišce ne kvalificira dejanja lahke telesne poškodbe z eno od oblik udeležbe pri kaznivem dejanju, mora biti jasno opredeljeno, katero poškodbo je oškodovancu prizadejal vsak izmed obdolžencev.

Sodba nº I Ips 307/2003 of Kazenski oddelek, December 11, 2003

Pri presoji, ali so podani pogoji za revizijo po ZPKri, ni mogoce izhajati iz sedanje ustavne in zakonske ureditve pravice do ugovora vesti, marvec iz ureditve tega vprašanja v casu storitve dejanja in ocene, ali je bila ta taka, da je mogoce trditi, da izpodbijana sodba temelji na zakonu, ki je bil zaradi politicnih, razrednih ali ideoloških razlogov zlorabljen oziroma uporabljen v nasprotju z naceli in pravili pravne države.

Sodba nº I Ips 68/99 of Kazenski oddelek, December 11, 2003

Ce sodišce zavrže zahtevo za obnovo postopka, ker oceni, da dejstva in dokazi, na katere se sklicuje, ocitno niso taki, da bi se mogla na podlagi njih dovoliti obnova (1. odstavek 413. clena ZKP), gre pri tem zlasti za ugotovitev, da dejstva in dokazi niso v zvezi z odlocilnimi dejstvi iz pravnomocne sodbe, ali pa se nanašajo na dejstva in okolišcine, ki po vsebini in vrednosti niso takšna, da bi zaradi njih nastal dvom glede pravilnosti odlocilnih dejstev, na katera se opira pravnomocna sodba.

Sodba nº I Ips 354/2002 of Kazenski oddelek, December 11, 2003

Podana je absolutna bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz 8. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP, ce se sodba opira na dokaz, pridobljen z zaslišanjem policista kot price o vsebini neformalne osumljenceve izjave, dane po 2. odstavku 148. clena ZKP, ki se mora sicer izlociti iz spisa (3. odstavek 83. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 349/2003 in I Ips 350/2003 of Kazenski oddelek, December 11, 2003

Za sklep, da je podan priporni razlog ponovitvene nevarnosti, zadošca, ce sodišce ugotovi, da hkrati obstajata najmanj ena od alternativno naštetih okolišcin, povezanih s kaznivim dejanjem in najmanj ena od okolišcin, ki zadevajo storilca, ki v medsebojni povezavi utemeljujejo presojo, da je podana realna nevarnost, da bo oseba ponovila istovrstno kaznivo dejanje.

Sklep nº I Ips 343/2003 of Kazenski oddelek, December 11, 2003

Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper sklep o podaljšanju pripora (2. odstavek 272. clena ZKP) po poteku osemdnevnega roka (3. odstavek 421. clena ZKP), se kot prepozna zavrže.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners