Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 2003

February 27, 2003

Sodba nº II Ips 245/2002 of Civilni oddelek, February 27, 2003

Mirujoc vozicek sam po sebi ni predstavljal povecane nevarnosti za nastanek tožnikove škode. Vzrok za nastanek škode je bil v premiku vozicka, katerega imetnik je bila prvo tožena stranka (delodajalec). Ker pa je do škode prišlo zaradi samovoljnega ravnanja tožnika, izven okvira njegovih delovnih nalog, objektivna odgovornost prvo tožene stranke ni podana. Kljub njeni dolžnosti, da skrbi za varnost delavcev ji tudi ni mogoce naložiti obveznosti, da tožniku vsak cas fizicno prepreci samovoljno...

Sodba nº in sklep II Ips 231/2002 of Civilni oddelek, February 27, 2003

Po 189. clenu ZOR se povracilo škode odmerja po cenah ob izdaji sodne odlocbe, zato pride do casovnega zamika od nastanka škode do trenutka, ko je odškodnina dolocena. Ce bi sodišce prisodilo tožniku obresti po ZPOMZO od trenutka nastanka škode, bi šlo za dvakratno valorizacijo.

Sodba nº II Ips 276/2002 of Civilni oddelek, February 27, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 404/2001 of Civilni oddelek, February 27, 2003

Konkretne okolišcine obravnavane zadeve pri prvem preskusu po 199. clenu ZOR v zvezi z drugim odstavkom 200. clena ZOR ne narekujejo in ne upravicujejo objave celotnih pisnih sodb vseh treh stopenj v medijih, ki so navedeni v 1. do vkljucno 7. tocki izreka sodbe sodišca prve stopnje. Enak odgovor da tudi drugi navedeni preskus. Objava pisnih sodb sodišc vseh treh stopenj (prvostopenjskega, pritožbenega in revizijskega) v celoti, torej njihovih popolnih vsebin od uvoda do konca obrazložitve, b...

Sodba nº II Ips 383/2002 of Civilni oddelek, February 27, 2003

Za zemljiško knjigo je pravnomocna sodba listina, ki ji v zemljiškoknjižnem postopku ni mogoce odreci lastnosti zemljiškoknjižne listine. To pa pravdnemu sodišcu nalaga obveznost, da presodi, ali so izpolnjene vse zahteve, ki jih zakon kot prisilne doloca za pravni promet v posameznih primerih. Sodba namrec ne more biti sredstvo, da se zaobidejo prisilni predpisi, ki veljajo za posamezne vrste pravnih poslov. To velja tudi za pravne posle za promet s kmetijskimi zemljišci.

Sodba nº II Ips 278/2002 of Civilni oddelek, February 27, 2003

Med toženima strankama ni bila sklenjena zakupna pogodba v skladu z dolocbami ZKZ 1979. Ne le, da ni bila spoštovana zahtevana oblicnost (37. clen) in da ni bil izveden postopek, ki zagotavlja prednostnim upravicencem, da prednostno pravico do zakupa uveljavijo (38. clen v zvezi s 24. do 28. clenom ZKZ 1979), ampak pogodba tudi po vsebini ni izpolnjevala zahtev iz 36. clena ZKZ 1979, zlasti ni bila dolocena višina zakupnine. Pravno razmerje med toženima strankama glede spornih parcel torej ni...

Sodba nº II Ips 248/2002 of Civilni oddelek, February 27, 2003

Toženec, ki je po pravnomocni sodbi poravnal vso tožniku prisojeno odškodnino, ima pravni interes za vložitev revizije.

Sodba nº I Up 1091/2002 of Upravni oddelek, February 27, 2003

Pri ugotavljanju carinske vrednosti blaga se stroški in izdatki, ki niso zajeti v dejansko placani ali placljivi ceni, prištevajo.

Sodba nº I Up 108/2002 of Upravni oddelek, February 27, 2003

Ce za uvoženo blago, za katero je bila uveljavljena oprostitev placila carine pod dolocenimi pogoji, ti pogoji niso izpolnjeni, je podana pravna podlaga za obracun carine.

Sodba nº I Up 694/2002 of Upravni oddelek, February 27, 2003

Po dolocbi 4. clena CZ so carinsko blago vse stvari, ki se uvažajo na carinsko obmocje in niso bile sprošcene v prost promet, in vse stvari, za katere se vloži carinska deklaracija za izvoz iz carinskega obmocja.

Sodba nº I Up 234/2002 of Upravni oddelek, February 27, 2003

S povzetjem dolocbe 5. clena Uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma dolocitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu v letu 1994, vlada ni kršila zakona in ustave.

Sodba nº I Up 1093/2002 of Upravni oddelek, February 27, 2003

Po dolocbi 4.clena CZ so carinsko blago vse stvari, ki se uvažajo na na carinsko obmocje in niso bile sprošcene v prost promet in vse stvari, za katere se vloži carinska deklaracija za izvoz iz carinskega obmocja.

Sodba nº I Up 457/2002 of Upravni oddelek, February 27, 2003

V carinsko vrednost blaga se prištevajo tudi stroški embalaže, ne glede, kje je bila kupljena.

Sodba nº I Up 255/2002 of Upravni oddelek, February 27, 2003

Namen poznejšega preverjanja podatkov je ugotoviti, ali je uvoznik glede na uvozno carinsko deklaracijo, po kateri je uvozil blago brez placila carine, svojo obveznost v roku in vrednosti tudi izpolnil. Pooblastilo za poznejše preverjanje podatkov, od katerih je odvisen obracun carine, daje carinskim organom Carinski zakon v dolocbi 274. clena.

Sodba nº I Ips 363/2001 of Kazenski oddelek, February 27, 2003

Ker obsojenec po koncanem zaslišanju pric na vprašanje sodnika, ce ima kaj pripomniti, na izpovedbe pric ni imel pripomb, njegova pravica, da postavlja vprašanja pricam na glavni obravnavi (1. odstavek 331. clena v zvezi s 7. odstavkom 178. clena ZKP), ni bila kršena.

Sodba nº I Ips 189/99 of Kazenski oddelek, February 27, 2003

S tem ko zagovornika v zahtevi za varstvo zakonitosti ponujata stališce, da sodišce prve stopnje ni pravilno ugotovilo in ustrezno ovrednotilo okolišcin, pomembnih pri izbiri kazenske sankcije, uveljavljata razlog, ki ni podlaga za vložitev tega izrednega pravnega sredstva.

Sodba nº I Ips 49/2003 of Kazenski oddelek, February 27, 2003

Presoja bistvene kršitve dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 298/2001 of Kazenski oddelek, February 27, 2003

Obtožba je poleg ocitka, da sta bili oškodovanki zaupani obsojencu v varstvo, vsebovala tudi ocitek, da sta mu bili zaupani v oskrbo z navedbo konkretnih okolišcin. Slednje je sodišce izpustilo iz izreka sodbe in navedlo, da sta bili oškodovanki obsojencu zaupani le v varstvo. S tem ni kršilo objektivne identitete med obtožbo in sodbo.

Sodba nº I Ips 89/2001 of Kazenski oddelek, February 27, 2003

Po izvršitvi kaznivega dejanja oziroma potem, ko je prepovedana posledica že nastopila, pomoc ni vec možna, razen v primeru psihicne pomoci, ko je bila naknadna pomoc vnaprej obljubljena. Za tak primer gre v situaciji, ko je obdolženka potem, ko je temeljno kaznivo dejanje prepovedanega prehoda cez državno mejo že bilo dokoncano, ob slovensko hrvaški državni meji prevzela in nato odpeljala v smeri proti L. tri prebežnike in je to storila "po predhodnem dogovoru z neugotovljenim moškim".

Sodba nº I Ips 47/2003 of Kazenski oddelek, February 27, 2003

Ne drži trditev, da s kaznivim dejanjem prepovedanega prehoda cez državno mejo po 3. odstavku 311. clena KZ ne more priti do ogrožanja varnosti ljudi, saj da gre za kaznivo dejanje, pri katerem ni oškodovanca in je varstveni objekt pravni red Republike Slovenije. Tako naziranje je zmotno, kajti tudi s tem kaznivim dejanjem je v dolocenih okolišcinah, v katerih je izvršeno, mogoce ogroziti varnost ljudi.

Sodba nº I Ips 108/2000 of Kazenski oddelek, February 27, 2003

Oporekanje dokazni oceni sodišca predstavlja uveljavljanje (sicer pritožbenega) razloga zmotne ugotovitve dejanskega stanja, zaradi katerega pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 1/2000 of Kazenski oddelek, February 27, 2003

Presoja vpliva zavrnitve dokaznih predlogov na kršitev obdolženceve pravice do izvajanja dokazov v njegovo korist.

Sodba nº I Ips 246/2000 of Kazenski oddelek, February 27, 2003

Ker so bili skladno s 3. odstavkom 307. clena ZKP podani pogoji, da je sodišce opravilo glavno obravnavo v obsojencevi nenavzocnosti, zagovornik v zahtevi zmotno trdi, da bi moralo biti za to podano njegovo soglasje. Citirana dolocba namrec zahteva le navzocnost, ne pa tudi soglasja zagovornika.

Sodba nº I Ips 42/2003 of Kazenski oddelek, February 27, 2003

Obrazložitev sklepa o odreditvi pripora glede razlogov, iz katerih izhaja utemeljen sum, da je oseba storila kaznivo dejanje, se ne more omejiti le na naštevanje zbranih dokazov in podatkov, ampak mora z oceno njihove vsebine ugotoviti in obrazložiti utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Sodba nº I Ips 151/99 of Kazenski oddelek, February 27, 2003

Izvršitvena oblika kaznivega dejanja zlorabe pooblastil po 3. tocki 1. odstavka 132. clena KZ-77, ki je pomenila posebno obliko goljufije, je bila podana, ce je storilec prikazal organom, pristojnim za odobritev sredstev ali ugodnosti, drugacno stanje od resnicnega in s tem dosegel, da je prišla organizacija v takšen položaj, da so se zanjo lahko uporabili veljavni predpisi, ki so predvidevali pridobitev sredstev ali ugodnosti. Korist je morala biti premoženjska in protipravna, torej taka, da...

Sodba nº I Ips 318/2001 of Kazenski oddelek, February 27, 2003

Po dolocbi 1. odstavka 424. clena ZKP se Vrhovno sodišce pri odlocanju o zahtevi za varstvo zakonitosti omeji samo na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje vložnik v svoji zahtevi, kar pomeni, da je vložnik zahteve dolžan dolocno navesti razlog, s katerim izpodbija pravnomocno sodbo in ga tudi obrazložiti.

Sodba nº I Ips 282/99 of Kazenski oddelek, February 27, 2003

Sklepu v izpodbijani pravnomocni sodbi, da gre glede na vsebino strokovnega mnenja in kolicino marihuane (970,7 g) za mamilo, ni mogoce odrekati razumne presoje: sodišce je namrec v sodbi na podlagi strokovnega mnenja CTKP ugotovilo, da je zasežena snov, ki je bila predmet prodaje, konoplja, višje sodišce pa je tudi izrecno zapisalo, da poznamo samo eno vrsto konoplje, to je konopljo z latinskim imenom Cannabis Sativa L., ki pa nedvomno vsebuje psihoaktivne komponente THC, ki je proglašena za...

February 26, 2003

Sodba nº I Up 591/2002 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Ob upoštevanju okolišcine, da prisilni ukrep okupatorja oziroma njegovih sodelavcev nesporno ni trajal nepretrgoma najmanj tri mesece, ni izpolnjen eden izmed pogojev, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja.

Sodba nº I Up 1336/02 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Ni žrtev vojnega nasilja oseba, ki je bila prisilno mobilizirana v enote SS, ker to niso bile enote redne nemške vojske, temvec enote nacisticne stranke (4. clen ZZVN).

Sodba nº I Up 96/2001 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Osebi, ki je državljan ene od republik nekdanje Jugoslavije, ki stalno živi na obmocju Republike Slovenije, ki je z Videmskim sporazumom doloceno za "maloobmejno obmocje" ni mogoce izdati prepustnice, ker se te po Videmskem sporazumu lahko izdajo le državljanom Republike Slovenije. Prepustnica se po predpisih o potnih listinah šteje za potno listino, s katero se izkazuje istovetnost in tudi državljanstvo, zato je tudi zaradi tega ni mogoce izdati nedržavljanu Republike Slovenije.

Sodba nº I Up 123/2003 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Pogojni odpust s prestajanja kazni zapora je mogoce ob izpolnjevanju drugih predpisanih pogojev odobriti le osebi, ki je na prestajanju kazni, ne pa osebi, ki ima zaradi zdravstvenih razlogov prekinjeno prestajanje kazni. Cas, ko traja prekinitev prestajanja kazni iz zdravstvenih razlogov, se ne všteva v cas prestajanja kazni.

Sodba nº I Up 626/2002 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Tožnik je imel v upravnem postopku ob pogojih, ki jih doloca ZUP, možnost uporabiti institut molka organa in s tem vplivati na pospešitev postopka, ce pristojni upravni organi o njegovi zahtevi niso odlocili v predpisanih rokih.

Sodba nº I Up 354/2001 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Zacasnega prebivališca v RS ne more pridobiti tujec, ki je v RS prišel ilegalno in begunec oziroma azilant.

Sodba nº I Up 662/2000 of Upravni oddelek, February 26, 2003

V obravnavani zadevi ni sporno, da so bili tožnik in njegova dva starša že v avgustu leta 1940, torej pred pricetkom vojne oziroma pred italijansko okupacijo dela slovenskega ozemlja, izpostavljeni nasilnemu dejanju oziroma prisilnemu ukrepu tedanje italijanske oblasti, vendar na podlagi njene tedaj veljavne zakonodaje, in na ozemlju, ki je tedaj sodilo pod Italijo. Zato je tudi po presoji pritožbenega sodišca pravilno stališce tožene stranke, da v obravnavani zadevi ne gre za prisilni ukrep ...

Sodba nº I Up 685/2002 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Tožeca stranka v casu od leta 1991 dalje v Republiki Sloveniji ni opravljala nobenih svojih bistvenih življenjskih dejavnosti, ki so sestavina zakonskega pojma: "dejanskega življenja". Zato je tožena stranka v s tožbo izpodbijani odlocbi pravilno odlocila, ko je zavrnila vlogo tožece stranke za pridobitev državljanstva Republike Slovenije.

Sodba nº I Up 978/2002 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Tudi ce je bila oseba rojena materi v taborišcu G., ji poleg statusa taborišcnice za cas od rojstva do odhoda iz G., pripada tudi status begunke za cas od odhoda iz G. pa do 15.5.1945, ker se tako kot njena mati ni mogla vrniti na materin dom, ker je bil ta požgan. Na njen status begunke ne more vplivati dejstvo, da na domu svoje matere ni nikoli prebivala, ker je bil ta požgan, preden se je rodila.

Sklep nº I Up 920/2000 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Kadar tožniku, ki je nemške narodnosti, v upravnem postopku ni bila dana možnost dokazovanja lojalnosti in je v tožbi izrecno uveljavljal to pomanjkljivost, bi se moralo sodišce prve stopnje do tega tožbenega ugovora opredeliti. Ker je bilo v upravnem postopku nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, ni bilo podlage za odlocanje na seji, zlasti zato, ker je tožnik predlagal izvedbo glavne obravnave. Zato bo moralo sodišce prve stopnje v ponovljenem postopku z izvedbo glavne obravnave dati tožni...

Sodba nº I Up 553/2001 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Pravnomocno zavrnjen ugovor lokacije oziroma nedovoljenosti dejavnosti mehanske obdelave kovin ni razlog, ki bi se nanašal na dopustnost in ustreznost gradbenega dovoljenja.

Sodba nº I Up 271/2003 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Priznanje azila v Republiki Sloveniji bi bilo celo proti koristim mladoletnega prosilca, ki so v ponovni združitvi z njegovo materjo, ki živi v izvorni državi in kateri je bil mladoletni prosilec dodeljen po razvezi njegovih staršev, saj v Sloveniji nima urejenega statusa, pa tudi prošnja njegovega oceta za azil v Republiki Sloveniji je bila zavrnjena.

February 20, 2003

Sklep nº Cp 17/2001 of Civilni oddelek, February 20, 2003

Dejstvo, da naše sodišce kot zaprošeno sodišce nasprotnega udeležnca ni pravilno vabilo za sprejem sodnih pisanj (tožbe in poziva k odgovoru nanjo), ko pa mu je osebno vrocilo pisanja, ga ni poucilo, da sme odkloniti sprejem, ker pisanja niso v slovenskem jeziku ali prevodu, pomeni takšno nepravilnost v postopku, da mora sodišce zavrniti priznanje tuje zamudne sodbe. Pravilnost vrocitve sodnega pisanja avstrijskega sodišca se presoja po naših predpisih. Naše sodišce vzame v postopek prošnjo a...

Sodba nº II Ips 473/2002 of Civilni oddelek, February 20, 2003

Obe sodišci sta ugotovili, da ves cas trajanja dogodka tudi obnašanje tožnika ni bilo primerno. Intervencija policistov je bila zato potrebna. Dogodek je trajal daljše casovno obdobje. Pri tem pa je pomembna ugotovitev obeh sodišc, da se je situacija v casu, ko je prišlo do poškodbe tožnika, že umirila, zaradi cesar takrat sploh nobena intervencija policistov ni bila vec potrebna. Iz ugotovitev obeh sodišc celo izhaja, da tožnik v tej fazi poteka dogodkov policistu J. ni nudil prav nobenega f...

Sodba nº II Ips 267/2002 of Civilni oddelek, February 20, 2003

Nedenarnih prispevkov zakoncev ni mogoce primerjati obracunsko s primerjavo cene posameznih opravil, kakršne bi veljale za najeto pomoc. Oceniti je treba odnos vsake od strank do vsega, kar v družinski skupnosti predstavlja podlago tudi za premoženjsko skupnost in za pridobivanje novega premoženja. Pri tem je delitev opravil nujna. Tudi tisti zakonec, ki sploh ne opravlja pridobitnega dela, pa skrbi za otroke in gospodinjstvo ter s tem omogoci drugemu zakoncu neovirano opravljanje pridobitneg...

Sodba nº II Ips 286/2002 of Civilni oddelek, February 20, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 94/2002 of Civilni oddelek, February 20, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº I Up 972/2002 of Upravni oddelek, February 20, 2003

Ker tožeca stranka ne izpodbija presoje glede nemške narodnosti, odsotnosti iz države na dan 4.12.1948 in tudi ne dokazne ocene, da izvedeni dokazi niso izkazali lojalnega razmerja, zaradi cesar domneva nelojalnosti ni bila izpodbita je bila pravilno uporabljena dolocba 3. odstavka 63. clena ZDen in dolocba 2. odstavka 35. clena ZDrž.

Sklep nº I Up 1313/2002 of Upravni oddelek, February 20, 2003

Ker je tožnik med postopkom (upravni spor) umrl, je sodišce prve stopnje pravilno odlocilo, ko je postopek prekinilo (1. odstavek 16. clena ZUS v zvezi s 1. tocko 1. odstavka 205. clena ZPP).

Sodba nº I Ips 217/2001 of Kazenski oddelek, February 20, 2003

S trditvijo, da je zmoten zakljucek sodišca, da napada ni vec bilo, ceš da ni bila ugotovljena, še manj pa ne dokazana niti najmanjša okolišcina, ki bi kazala, da je oškodovanec z napadom prenehal, zagovornik uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, iz katerega pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2.

Sklep nº I Ips 28/2003 of Kazenski oddelek, February 20, 2003

Oškodovanec kot tožilec ne more vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

Sklep nº I Ips 29/2003 of Kazenski oddelek, February 20, 2003

Oškodovanec kot tožilec ne more vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 41/2003 of Kazenski oddelek, February 20, 2003

Priporni razlog ponovitvene nevarnosti, ki se nanaša na storitev kaznivega dejanja, s katerim grozi obdolženec, je podan tudi, ko je mogoce na podlagi ugotovljenih okolišcin utemeljeno sklepati o obstoju realne nevarnosti, da bo obdolženec storil tudi drugovrstno kaznivo dejanje kot tisto, za katerega je uveden kazenski postopek.

Sodba nº I Ips 267/2000 of Kazenski oddelek, February 20, 2003

Presoja razlogov o okolišcinah v zvezi s silobranom.

Sklep nº I Ips 53/2003 of Kazenski oddelek, February 20, 2003

Ker je zahtevo za varstvo zakonitosti vložil pooblašcenec oškodovancev kot tožilcev, ki te pravice nimata, je zahteva nedovoljena.

Sodba nº I Ips 294/2000 of Kazenski oddelek, February 20, 2003

Za presojo kaznivosti obsojencevega ravnanja, pravno opredeljenega kot kaznivo dejanje ogrožanja varnosti po 1. odstavku 145. clena KZ, ni pomembno, kako je obsojenec sam dojemal oziroma pojasnjeval svoje grožnje in ali jih je nameraval uresniciti, kot tudi ne, ali je bil del grožnje, izražene v slikoviti, krajevno obarvani prispodobi, sploh uresnicljiv. Upoštevati je treba namrec okolišcine, v katerih so bile grožnje izrecene.

Sodba nº in sklep I Ips 89/2000 of Kazenski oddelek, February 20, 2003

Ker vložnik zahteve za varstvo zakonitosti pri zatrjevanju kršitve kazenskega zakona ne izhaja iz dejanskega stanja, ugotovljenega v pravnomocni sodbi, pac pa iz dejstev, ki jih zatrjuje zgolj on, v tem delu uveljavlja po vsebini razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, kar pa ni predmet zahteve za varstvo zakonitosti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 192/2000 of Kazenski oddelek, February 20, 2003

Glede na dolocbo 1. tocke 13. odstavka 126. clena KZ se za manjšo premoženjsko korist, škodo ali vrednost šteje znesek, ki ne presega ene polovice uradno objavljene povprecne mesecne ciste place v Republiki Sloveniji v gospodarstvu v casu storitve kaznivega dejanja, ne pa, kot meni zagovornik, v casu sojenja.

Sodba nº I Ips 226/2001 of Kazenski oddelek, February 20, 2003

S tem ko zagovorniki zatrjujejo, da je prvostopenjsko sodišce zmotno presodilo nekatere dokaze, ne da bi pri tem navedli, kateri so ti dokazi, je povsem jasno, da uveljavljajo razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga po dolocilu 2. odstavka 420. clena ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 25/2003 of Kazenski oddelek, February 20, 2003

Po ustaljeni ustavno sodni praksi je pri odlocanju o priporu glede utemeljenega suma dopustno sklicevanje na sklep o uvedbi preiskave, ce je utemeljen sum v njem pravilno obrazložen in ce okolišcine, ki ga utemeljujejo, še vedno obstajajo.

Sodba nº I Ips 5/99 of Kazenski oddelek, February 20, 2003

Ceprav v izreku pravnomocne sodbe glede kaznivega dejanja opravljanja po 1. in 2. odstavku 172. clena KZ niso sistematicno razmejena dejstva, ki jih je obsojenec trdil o zasebnem tožilcu, od dejstev, ki jih je raznašal ter tudi ne, katera se nanašajo na njegovo osebno in katera na družinsko življenje, ne gre pri tem za pomanjkljivost, zaradi katere je izrek nerazumljiv.

February 19, 2003

Sklep nº I R 13/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2003

Vprašanje krajevne pristojnosti pri izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje se presoja po 100. clenu ZIZ tudi v primerih, ki je bil izvršilni predlog vložen pred uveljavitvijo novele ZIZ-A.

Sodba nº II Ips 270/2002 of Civilni oddelek, February 19, 2003

Silobran je dovoljena samopomoc, ker predstavlja tisto obrambo, ki je neizogibno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali od koga drugega istocasen protipraven napad. Z dušitvijo, ki je bila ugotovljena, je ogroženo življenje. Ce tako ogroženi pri obrambi poškoduje napadalca tako, da ga ugrizne v prst, taka obramba ne more predstavljati prekoracitve neogibno potrebne.

Sodba nº II Ips 290/2002 of Civilni oddelek, February 19, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº I R 147/2002 of Civilni oddelek, February 19, 2003

Vprašanje krajevne pristojnosti ni vprašanje nadaljevanja postopka, saj se krajevna pristojnost doloci po okolišcinah, kakršne veljajo ob vložitvi predloga za izvršbo. Sodišce, ki je bilo pristojno ob vložitvi predloga, ostane pristojno še naprej.

Sklep nº I R 139/2002 of Civilni oddelek, February 19, 2003

Vprašanje krajevne pristojnosti ni vprašanje nadaljevanja postopka. Krajevna pristojnost se doloci po okolišcinah, kakršne veljajo ob vložitvi predloga za izvršbo. Sodišce, ki je bilo pristojno ob vložitvi predloga ostane pristojno še naprej, pristojnost se ustali. Sprememba ZIZ torej ni okolišcina, ki bi vplivala na spremembo krajevne pristojnosti.

Sklep nº II Ips 291/2002 of Civilni oddelek, February 19, 2003

Dolocbi prvega odstavka 72. clena ZDen in drugega odstavka 90. clena ZDen vzpostavljata fikcijo neodplacnosti izkljucno glede odškodnin, placanih upravicencem pri podržavljanju premoženja. Ker je zavezanec za denacionalizacijo ob pridobitvi nepremicnine leta 1980 zanjo placal odškodnino, je utemeljen sklep, da je nepremicnino pridobil odplacno, ne glede na to, ali revalorizirana vrednost dane odškodnine ustreza sedanji tržni vrednosti te nepremicnine. Ta pogoj za odškodnino zavezancu po 73. c...

Sodba nº in sklep II Ips 298/2002 of Civilni oddelek, February 19, 2003

Obsodilna kazenska sodba ne onemogoca ugovorov povzrocitelja škode, da ni povzrocil vse iztoževane škode, da je podana tudi soodgovornost oškodovanca, da je zahtevek zastaran in podobno. Zato mora pravdno sodišce o vseh navedenih okolišcinah razpravljati in zatem na podlagi proste ocene izvedenih dokazov odlociti, kakšno škodo je oškodovanec utrpel, ali obstaja vzrocna zveza med nastalo škodo in kaznivim dejanjem ter storilcevo odgovornostjo, ali je tudi oškodovanec soprispeval k nastanku ško...

Sodba nº II Ips 299/2002 of Civilni oddelek, February 19, 2003

Šola je organizirala drsanje kot športni dan, torej kot del šolske dejavnosti, zato ga je morala organizirati tako, da udeležencem športnega dne ne bi nastala škoda (16. clen ZOR). Pri organizaciji svoje dejavnosti je morala šola ravnati po pravilih stroke in po obicajih z vecjo skrbnostjo, to je s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Drsanje bi moralo biti organizirano tako, da bi bilo glede na obicaje in glede na znane izkušnje varno. Ob velikem številu osnovnošolcev so bili vmes tudi moteci fa...

Sklep nº II Ips 294/2002 of Civilni oddelek, February 19, 2003

Po pravni teoriji velja stališce, da kadar stranka za svojo izpolnitev ne prejme v zameno nikake nasprotne izpolnitve, je pogodba neodplacna, sicer pa je odplacna (primerjaj Cigoj: Komentar obligacijskih razmerij, I. knjiga str. 119). V tem primeru je nesporno, da je predlagateljeva prednica ob pridobitvi v denacionalizacijskem postopku vrnjene nepremicnine placala zanjo Obcini C. leta 1980 tedanjih 53.585,05 dinarjev. Glede na to dejstvo je bil sporni prenos odplacen.

Sodba nº II Ips 306/2002 of Civilni oddelek, February 19, 2003

Na sodni zapisnik podana pripoznava zastarane obveznosti, ki je pomenila odpoved zastaranju, je povzrocila neutemeljenost predhodnega ugovora zastaranja.

Sklep nº II Ips 311/2002 of Civilni oddelek, February 19, 2003

Izpodbijani del pravnomocne sodbe obsega odlocitev o citiranem ugotovitvenem zahtevku, glede katerega si tožeca stranka po nasprotni tožbi ni zagotovila pravice do revizije, ker zanj ni navedla vrednosti spornega predmeta. Drugi del izpodbijane sodbe pa se nanaša na placilo zneska 763.726 SIT, vrednost tega dela izpodbijane sodbe pa ne presega 1.000.000 SIT (drugi odstavek 367. clena ZPP), tako tudi v tem delu revizija ni dovoljena.

Sodba nº in sklep II Ips 533/2002 in II Ips 534/2002 of Civilni oddelek, February 19, 2003

Ker je za novoustanovljene obcine veljala prepoved neodplacnega razpolaganja s svojim premoženjem, je ista prepoved veljala tudi za krajevne skupnosti, ki so kot sestavni deli obcine opravljale lokalne zadeve javnega pomena. Zato je darilna pogodba z dne 14.5.1998, s katero je Krajevna skupnost G. podarila tožencu sporne nepremicnine, po prvem odstavku 103. clena ZOR nicna, saj je sklenjena v nasprotju s prisilnim predpisom iz tretjega odstavka 51. clena ZLS.

Sodba nº I Up 266/2003 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Zahteva je bila ocitno nerazumna, saj je zahtevek prosilca za brezplacno pravno pomoc za vložitev obtožnega predloga proti zdravnikom psihiatricne klinike v ocitnem nesorazmerju z dejanskim stanjem.

Sklep nº I Up 992/2002 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Pritožba zoper sodbo upravnega sodišca prve stopnje po dolocbi 3. odstavka 343. clena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 16. clena ZUS ni dovoljena, ce pritožnik ni imel pravnega interesa za pritožbo. Tožeca stranka, ki je v celoti uspela s tožbo (izpodbijana odlocba je bila odpravljena in zadeva vrnjena v ponoven postopek), ne izkazuje vec pravnovarstvenega interesa za pritožbo.

Sodba nº I Up 914/2002 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Ker tožnik želi brezplacno pravno pomoc za uveljavljanje odškodnine za nesreco pri delu, ki se je zgodila leta 1977 in za izpodbijanje odlocbe o prenehanju delovnega razmerja iz leta 1988, in sta oba zahtevka zastarala, ni možnosti, da bi tožnik z zahtevkoma uspel in zato ni razumno sprožiti postopka, tožnik ni upravicen do brezplacne pravne pomoci, ker niso izpolnjeni pogoji iz 24. clena ZBPP.

Sodba nº I Up 587/99 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Za poseg v prostor (zabijanje pilotov v recno strugo in nasipanje brega reke od pilotov do brežine) bi moral imeti investitor lokacijsko dovoljenje. Ker tega ni imel, je bilo ukrepanje urbanisticnega inšpektorja po 73. clenu ZUP zakonito in pravilno.

Sodba nº I Up 670/99 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Investitor mora pred pricetkom gradnje oz. drugega posega v prostor pridobili za tak poseg predpisano dovoljenje (lokacijsko dovoljenje, odlocbo o dovolitvi priglašenih del). Ce takega dovoljenja nima, je dana podlaga za ukrepanje urbanisticnega inšpektorja po 73. clenu ZUN. Na ukrepanje pa ne vplivajo razlogi, zaradi katerih je investitor gradil brez dovoljenj.

Sodba nº I Up 772/2001 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Tožeca stranka je bila udeleženec neposrednega bojnega delovanja, ko je prišlo do oboroženega spopada med tankovsko enoto JA, v kateri je bila tudi ona (s cinom majorja in na položaju namestnika komandanta za operativne zadeve) in pripadniki slovenske Teritorialne obrambe in ne le pasivni opazovalec.

Sodba nº I Up 676/2001 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Ker pokojna oseba na dan 6.4.1941 ni imela domovinske pristojnosti na ozemlju takratne Kraljevine Jugoslavije in ker ni imela državljanstva takratne Kraljevine Jugoslavije, tudi na dan 28.8.1945 ni postala državljanka nove Jugoslavije (1. odstavek 35. in 37. clena ZDrž).

Sklep nº I Up 187/2003 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Sklep komisije za vodenje in nadzor postopka oddaje državnega premoženja v najem je le predlog o izbiri najugodnejšega ponudnika za sklenitev najemne pogodbe, torej akt poslovanja, ki ni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 656/2002 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Ni mogoce šteti, da je bilo premoženje podržavljeno na podlagi zacasne odredbe, izdane v smislu predpisov Odloka AVNOJ-a, saj iz nje izhaja le, da je bilo premoženje dano pod zacasno upravo in da je bil imenovan zacasni upravitelj temu premoženju - predlagani postopek za zaplembo premoženja pa je bil zavrnjen.

Sodba nº I Up 791/99 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Niso izpolnjeni pogoji za obratovanje trgovine z živili, ce ta nima sanitarij, temvec so ti v sklopu pekarne; pa tudi ce bi bili samo za trgovino z živili, pogoji ne bi bili izpolnjeni, ker sanitarije niso prostorsko povezane s prodajalno, saj do njih ni neposrednega dostopa iz prodajalne.

Sodba nº I Up 517/99 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Ne gre za kršenje nacela "ne bis in idem", ce je urbanisticni inšpektor v letu 1971 izdal odredbo, s katero je prepovedal nadaljevanje zacete nelegalne gradnje in odredil odstranitev do tedaj zgrajenega (in te odlocbe ni izvršila stranka, pa tudi prisilna izvršba ni bila izvedena), v letu 1993 pa je urbanisticni inšpektor izdal odlocbo, s katero je odredil odstranitev dokoncno zgrajenega objekta. Z navedenima odlocbama namrec ni odloceno o isti stvari.

Sodba nº I Up 541/2002 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Ce stranka zatrjuje, da ni lastnorocno podpisala vrocilnice o sprejemu akta, ko gre za obvezno vrocanje, se mora ta okolišcina raziskati in na nedvoumen nacin ugotoviti, kdo je vrocilnico podpisal in kdaj je stranka odlocbo prejela.

February 18, 2003

Sodba nº VIII Ips 131/2002 of Delovno-socialni oddelek, February 18, 2003

Vprašanje, kako je bila sestavljena in imenovana disciplinska komisija pri toženi stranki (kdo - kateri organ jo je imenoval, kdaj je bila imenovana, kdo jo je sestavljal), so dejanska vprašanja. Na podlagi tretjega odstavka 370. clena ZPP revizije ni mogoce vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Zato revizijskega ugovora, ki se nanaša na to vprašanje, revizijsko sodišce ni smelo preizkušati. Vprašanje zakonitosti - pravilne uporabe materialnega prava - pa je, ali j...

Sodba nº in Sklep VIII Ips 125/2002 of Delovno-socialni oddelek, February 18, 2003

Tožnik izpodbija sklep stecajnega upravitelja o prenehanju delovnega razmerja. Ker gre za spor iz delovnega razmerja in so tudi stranke opredeljene tako, da gre za spor med delavcem in delodajalcem, to ne glede na status tožene stranke (da je v stecaju) in ne glede na to, kako spor opredeljuje tožnik (da gre za spor v zvezi s stecajnim postopkom), pomeni, da so podani vsi elementi, ki po dolocbah 1.

Sodba nº VIII Ips 95/2002 of Delovno-socialni oddelek, February 18, 2003

Pogoje za napredovanje delavcev v javnih zavodih doloca Zakon o razmerjih plac v javnih zavodih, državnih organih in v lokalnih skupnostih, podrobnejšo ureditev pa prepušca pravilnikom. Pravilnik za javne zavode s podrocja šolstva je izdal pristojni resorni minister, ki je bil po izrecni dolocbi šestega odstavka 14. clena ZRPJZ, dolžan pred njegovo izdajo pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov. Iz ugotovljenega dejanskega stanja, na katerega je vezano tudi revizijsko sodišce, ne izhaja,...

Sklep nº VIII Ips 10/2003 of Delovno-socialni oddelek, February 18, 2003

Ker vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe tako glede glavnega kot glede podrejenega tožbenega zahtevka ne presega z zakonom dolocenega zneska, za vsebinsko obravnavo revizije ni izpolnjen zahtevan pogoj.

Sodba nº VIII Ips 113/2002 of Delovno-socialni oddelek, February 18, 2003

Kvalifikatorne okolišcine niso znak oziroma element disciplinske kršitve, temvec posebne posledice storjene kršitve, ki morajo biti podane za izrek disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 28/2002 of Delovno-socialni oddelek, February 18, 2003

Ni pomembno, da se je vilicar ustavil z namenom, da bi se popravil tovor, pomembno je, da je še vedno izvajal delovno nalogo. Ker je iz splošnih pogojev za zavarovanje odgovornosti, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe, razvidno, da so iz zavarovanja izkljuceni odškodninski zahtevki zaradi škod, ki jih povzrocijo letala in vodna plovila vseh vrst, kakor tudi kopenska motorna vozila, prikolice in samovozni delovni stroji (6. tocka tretjega odstavka 3. clena splošnih pogojev), drugotožena str...

Sodba nº VIII Ips 39/2002 of Delovno-socialni oddelek, February 18, 2003

Revizijsko sodišce ugotavlja, da vrocitev odlocbe ZPIZ sicer res ni bila izvršena v skladu z dolocbo 87. clena Zakona o splošnem upravnem postopku, kar pa še ne pomeni, da osebno ni bila vrocena. Iz navedbe na obravnavi 4.10.1994 jasno izhaja, da je "osebno dobila odlocbo z dne 23.7.1993, ko se je vrnila iz dopusta, to je 10.8.1993 ali 15.8.1993, kasneje ne". Zato je šteti, da je odlocbo prejela vsaj 15.8.1993 in od tega dne dalje zato tudi tece rok iz 230. clena ZUP za vložitev pritožbe. Ker...

Sodba nº VIII Ips 58/2002 of Delovno-socialni oddelek, February 18, 2003

V pravilih obveznega zdravstvenega varstva ni izrecno doloceno, kdo v primeru napotitve zavarovanca k zdravniku specialistu odloca o njegovi zadržanosti z dela. Takšna opustitev predpisa (pravna praznina) pa ne pomeni, da za odobritev zacasne zadržanosti od dela za ta primer ne bi bil pristojen in zadolžen osebni zdravnik, katerega izrecna dolžnost pod tocko 1 prvega odstavka 173. clena je na podlagi 80. clena ZZVZZ prav ugotavljanje zacasne zadržanosti od dela (do 30 dni).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners