Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 2003

March 27, 2003

Sodba nº II Ips 308/2002 of Civilni oddelek, March 27, 2003

Odmera pravicne denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 323/2002 of Civilni oddelek, March 27, 2003

Odmera pravicne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 301/2002 of Civilni oddelek, March 27, 2003

Odmera pravicne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 607/2002 of Civilni oddelek, March 27, 2003

Na skupnih prostorih, ki služijo hiši kot celoti, pripada vsakemu lastniku solastninska pravica v sorazmerju z vrednostjo njegovega stanovanja in glede na skupno vrednost etažne lastnine v celi hiši. To velja tudi za funkcionalno zemljišce. Prav tej okolišcini je sodišce prve stopnje prilagodilo sodbeni izrek in odlocilo, da se skupaj s stanovanjem proda tudi solastninska pravica na skupnih delih, objektih in napravah.

Sodba nº II Ips 205/2002 of Civilni oddelek, March 27, 2003

Presoja veljavnosti pred uveljavitvijo Zakona o skladu kmetijskih zemljišc in gozdov sklenjene zakupne pogodbe.

Sklep nº II Ips 356/2002 of Civilni oddelek, March 27, 2003

Rok za izpolnitev obveznosti po sklepu o motenju posesti pricne teci po vrocitvi sklepa sodišca 2. stopnje stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Po izteku tega paricijskega roka pa zacne teci 30-dnevni prekluzivni rok, v katerem lahko upnik vloži predlog za izvršbo.

Sklep nº II Ips 601/2002 of Civilni oddelek, March 27, 2003

Ce je vlagatelj pritožbe pravilno navedel firmo tožene zavarovalnice in ta firma ne vsebuje tudi sedeža družbe, z dodatno navedbo napacnega sedeža v uvodu pritožbe (sedeža podružnice - ki res nima lastnosti pravne osebe) ni oznacil druge osebe.

Sodba nº II Ips 335/2002 of Civilni oddelek, March 27, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 347/2002 of Civilni oddelek, March 27, 2003

Tožnicino sodelovanje z varnostno obvešcevalno službo, v smislu zbiranja informacij in dajanja podatkov, je bilo prostovoljno in bi ga lahko kadarkoli prekinila. Tožene stranke zato, po ugotovitvi, da pogodbeni temelj ni bil podan, ni mogoce šteti za tožnicinega delodajalca. Ker se je tožnica po lastni, prostovoljni odlocitvi spustila v pocetje, ki je imelo zanjo po njenem zatrjevanju škodljive posledice, odgovornosti za njeno škodo ni mogoce naprtiti toženi stranki.

Sodba nº II Ips 341/2002 of Civilni oddelek, March 27, 2003

Na odmero odškodnine ne vpliva poklic oškodovanca kot tak, temvec v povezavi s posledicami in prikrajšanji, ki jih oškodovanec zaradi škodnega dogodka trpi v poklicnem življenju.

Sodba nº I Up 1112/2000 of Upravni oddelek, March 27, 2003

Uveljavljena kršitev postopka in neizvedba predlaganega dokaza še ne predstavljata podlage za zakljucek, da se bo postopek ureditve stikov z otrokom ocitno lažje izvedel oz. da gre za tehtne razloge.

Sodba nº I Up 224/2000 of Upravni oddelek, March 27, 2003

Ce se lokacijsko dovoljenje nanaša na poseg v podstrešje, bi lahko tožnik, glede na takrat veljavni Zakon o stanovanjskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 35/82) - 68. clen, ugovarjal, da so se poslabšali njegovi pogoji bivanja.

Sklep nº I Up 1100/2001 of Upravni oddelek, March 27, 2003

Ce tožbi ni priloženo pooblastilo, je taka tožba nepopolna in je sodišce ne more obravnavati.

Sodba nº I Up 630/2002 of Upravni oddelek, March 27, 2003

V postopku zaradi izdaje sklepa o dovolitvi izvršbe se ne ugotavljajo vzroki za neizvršitev izvršljive odlocbe.

Sodba nº I Ips 127/2001 of Kazenski oddelek, March 27, 2003

Pravilno (v redu) vabljenje obdolženca predpostavlja, da mu je bilo vabilo vroceno v skladu z dolocbami XII. poglavja ZKP in da je vsebina vabila pravilna in popolna.

Sodba nº I Ips 201/2001 of Kazenski oddelek, March 27, 2003

Z izpodbijanjem pravilnosti ugotovljene krivdne oblike zaradi domnevnega neupoštevanja ene od po njegovem pomembnih okolišcin zagovornik oporeka popolnosti ugotovljenega dejanskega stanja. Iz tega razloga zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 312/2001 of Kazenski oddelek, March 27, 2003

Z navedbami, da sodišci nista razcistili obsojenceve vloge v gospodarskih subjektih, ki sta delo dejansko opravljala, zagovornik oporeka pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja, zaradi cesar pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 146/99 of Kazenski oddelek, March 27, 2003

Pouk o dolžnosti predhodne napovedi pritožbe, ki ga sodnik poda po razglasitvi sodbe, mora biti glede bistvene vsebine v celoti vpisan v zapisnik o glavni obravnavi in mora vsebovati: dolžnost napovedi pritožbe, rok, v katerem jo je treba napovedati in posledice, ce pritožba na dolocen nacin in v dolocenem roku ne bo napovedana.

Sodba nº I Ips 81/2003 of Kazenski oddelek, March 27, 2003

Ravnanje, h kateremu je sodišce zavezano z dolocbo 2. odstavka 200. clena ZKP, se presoja glede na cas trajanja pripora od njegove odreditve dalje in ne v povezavi s trajanjem pripora v drugi kazenski zadevi.

Sodba nº I Ips 333/2001 of Kazenski oddelek, March 27, 2003

V obravnavani kazenski zadevi je sodišce pisno odredbo, s katero je dolocilo izvedenca, vrocilo strankam (okrožnemu državnemu tožilcu, obsojencu in zagovorniku), zagovorniku pa je poslalo tudi izvod izvedenskega mnenja, ceprav ZKP tega sodišcu ne nalaga. Glede na navedeno Vrhovno sodišce ocenjuje, da sodišce prve stopnje s tem, ko ni poslalo izvoda izvedenskega mnenja obsojencu, ni kršilo njegove pravice do obrambe.

Sodba nº I Ips 217/2002 of Kazenski oddelek, March 27, 2003

S tem ko je po mnenju obsojenca pritožbeno sodišce pri dolocitvi posamezne kazni oziroma pri izreku enotne kazni premalo upoštevalo zmanjšano kriminalno kolicino, ki se ocita temu obsojencu, ni kršilo kazenskega zakona, oziroma obsojencevo nestrinjanje z višino izrecene kazni ne predstavlja razloga, iz katerega se sme po Zakonu o kazenskem postopku vložiti zahteva za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 38/2000 of Kazenski oddelek, March 27, 2003

Ob odlocanju o zahtevi za varstvo zakonitosti Vrhovno sodišce ne presoja ustreznosti kazenske sankcije, ki je izrecena v okviru razpona, kot ga za posamezno kaznivo dejanje doloca KZ, saj je to zgolj pritožbeni razlog (4. tocka 370. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 217/2000 of Kazenski oddelek, March 27, 2003

Prispevek je odlocilen (25. clen KZ), ce brez njega sostorilci, ki so uresnicili zakonske znake storjenega kaznivega dejanja, teh ne bi uresnicili na takšen nacin, kot se nam kaže v obravnavanem življenjskem primeru, torej tako kot so jih uresnicili v okviru dejanskih okolišcin, ki so bile dane v casu izvrševanja kaznivega dejanja (na primer: po vnaprej dogovorjenem nacrtu).

Sodba nº I Ips 8/99 of Kazenski oddelek, March 27, 2003

Ker obtoženci niso bili obravnavani kot sostorilci kaznivega dejanja, temvec so bili obtoženi in nato obsojeni, da je vsak od njih storil nadaljevano kaznivo dejanje, je neutemeljeno stališce, da je s tem, ko je senat odlocal o ugovoru zoper obtožnico, ki ga je vložil zagovornik enega od obtožencev, pretrgano zastaranje kazenskega pregona tudi glede ostalih dveh obtoženk.

Sodba nº I Ips 165/2001 of Kazenski oddelek, March 27, 2003

Izlocitveni razlog po 6. tocki 39. clena ZKP so lahko samo tiste okolišcine, iz katerih bi izhajalo sodnikovo vnaprejšnje prepricanje o zadevi, ali ce bi njegovo obnašanje ali ravnanje kazalo na pristranski odnos do obdolženca. Zato odlocitve sodnikov višjih sodišc, ki jih ti kot clani pritožbenega senata sprejemajo pri opravljanju sodniške funkcije v okviru preizkusa sodb sodišca prve stopnje, ne glede na to, ali se obsojenec z njimi strinja ali ne, same po sebi ne morejo biti razlog za dvom...

March 26, 2003

Sodba nº I Up 955/2001 of Upravni oddelek, March 26, 2003

Stranka lahko s pritožbo zoper sodbo prvostopnega sodišca uveljavlja pritožbeni razlog napacne oz. nepopolne ugotovitve dejanskega stanja le, ce sodba prvostopnega sodišca temelji na dejanskem stanju, ki bi ga ugotavljalo sodišce samo.

Sodba nº I Up 790/99 of Upravni oddelek, March 26, 2003

Odlocba o imenovanju notarja je posamicen akt, vendar ni upravni akt, ki bi moral biti obrazložen v skladu z dolocili 2. in 3. odstavka 209. clena ZUP. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, imajo pravico potegovati se za imenovanje, nimajo pa pravice biti imenovani. Izbira med prijavljenimi kandidati ni odlocanje po prostem preudarku.

Sklep nº I Up 605/99 of Upravni oddelek, March 26, 2003

Oseba, ki je dala pobudo za zacetek upravnega postopka, ki se zacne le po uradni dolžnosti, ne more biti stranka v tem postopku in posledicno tudi ne more zaceti upravnega spora zaradi molka organa.

Sodba nº I Up 134/2000 of Upravni oddelek, March 26, 2003

Po ZZZDR center za socialno delo nima javnega pooblastila za odlocanje o upravni stvari osebnih stikov mladoletnega otroka z njegovimi starimi starši oz. drugim sorodstvom.

Sodba nº I Up 86/99 of Upravni oddelek, March 26, 2003

Obvestilo o stanju dolga ter poplacil pri davcnem organu in položnica za placilo akontacije nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca nimata znacaja upravne odlocbe oziroma drugega akta, zoper katera bi bila dopustna pritožba in posledicno tudi upravni spor.

Sodba nº I Up 463/2001 of Upravni oddelek, March 26, 2003

Ker je bila poslovno stanovanjska zgradba nacionalizirana na podlagi Zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišc in ne na podlagi Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij, bi o pritožbi zoper odlocbo upravne enote moralo odlocati ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, ne pa stvarno nepristojno sodišce, pristojno za gospodarstvo.

Sklep nº I Up 355/2003 of Upravni oddelek, March 26, 2003

Z zahtevo za izdajo zacasne odredbe tožeca stranka ne more zahtevati nekaj, kar ni predmet upravnega spora, niti ne more zahtevati vec, kot uveljavlja s tožbo v upravnem sporu.

March 25, 2003

Sklep nº VIII R 4/2003 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Tožnik je bil v delovnem razmerju kot direktor, zato je vprašanje njegovih pravic v zvezi z razrešitvijo vprašanje njegovih pravic v zvezi z delovnim razmerjem, o sporih glede teh pravic pa po dolocilih 2. tocke 4. clena ZDSS odloca delovno sodišce.

Sodba nº VIII Ips 137/2002 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Zakonit in v skladu z veljavnimi predpisi je disciplinski postopek, voden izkljucno po dolocbah Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci. Z njimi so dolocena procesna pravila in temeljna postopkovna nacela (nacelo zakonitosti, nacelo pravice do obrambe, materialne resnice, pisnosti, pravica do pritožbe, nacelo dokoncnosti), ki so jamstvo za zakonitost postopka.

Sodba nº VIII Ips 144/2002 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Na podlagi ugotovitve, da je tožnik storil hujšo kršitev delovnih obveznosti v preizkusni dobi, je zakonita odlocitev o preklicu pogojno odložene izvršitve ukrepa prenehanja delovnega razmerja (drugi odstavek 90. clena ZDR (1990)).

Sodba nº VIII Ips 147/2002 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Zakon in Kolektivna pogodba ne predpisujeta nobenih kvantitativnih meril za oceno, do kje je rezultate dela še šteti za pricakovane. Tožnik vec kot polovico svojih delovnih nalog sploh ni opravljal in temu ustrezni so bili tudi rezultati njegovega dela dalec pod pricakovanji. Ker pri toženi stranki ni bilo prostega delovnega mesta, na katerega bi bil tožnik lahko razporejen, je pravilna in zakonita tudi odlocitev, da tožniku preneha delovno razmerje na podlagi 3. tocke prvega odstavka 100. cl...

Sodba nº VIII Ips 165/2002 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Tožnik ne zatrjuje, da zahteve za uvedbo postopka ni dobil in prav tako tudi ne, da ni bil pravocasno vabljen na sejo disciplinske komisije. Sodišce je ugotovilo (in temu ni oporekal), da je tožnik na disciplinski obravnavi predložil pisni zagovor. Vse navedeno pa daje dovolj trdno podlago za dokazno oceno sodišca, da je tožnik pravocasno prejel tako zahtevo za uvedbo postopka kot vabilo za obravnavo. Zato mu tudi pravica do obrambe ni bila kršena.

Sodba nº VIII Ips 85/2002 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Pravilnik o notranji organizaciji je v zvezi s sistemizacijo delovnih mest v skladu z zakonom, ce so v njem upoštevani pogoji (strokovna izobrazba, delovne izkušnje, dodatna znanja in pogoji), ki jih alternativno doloca zakon. Organ, ki je pravilnik sprejel, lahko za posamezna delovna mesta doloci vec izvajalcev, predvsem tedaj, ce alternativno dolocanje pogojev v zakonu to omogoca.

Sklep nº VIII Ips 318/2002 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Osebam, ki bi bile upravicene do osebnega delovnega dovoljenja, pa zanj ne zaprosijo, delovno razmerje preneha z dnem dokoncnosti odlocbe o prenehanju delovnega razmerja. V tem primeru ne bi šlo za prenehanje delovnega razmerja po zakonu, da bi delavcu po poteku 90 dnevnega roka iz tretjega odstavka 23. clena ZTT, delovno razmerje ex lege prenehalo, za prenehanje pa tudi niso uporabne dolocbe 3. clena ZZT, kot to zmotno meni sodišce prve stopnje, saj bi delovno razmerje delavcu lahko prenehal...

Sodba nº VIII Ips 67/2002 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Imenovanje tožnika, ki ga je ravnatelj, ki za to sploh ni bil pristojen (po 36. clenu statuta imenuje in razrešuje vodje enot svet šole), imenoval za vršilca dolžnosti, je razumeti kot podelitev pooblastila, za katerega je ravnatelj pristojen. Ob odsotnosti zakonito imenovanega vodje organizacijske enote je tožnik lahko v imenu ravnatelja skrbel za normalno delo enote na podrocju vzgojnoizobraževalnega dela in uresnicitev sklepov organov zavoda. Zato je bil preklic pooblastila (ki je bilo lah...

Sodba nº VIII Ips 61/2002 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Napacno vodeni postopki ali sploh ne vodeni postopki za prenehanje delovnega razmerja s strani tožene stranke tožniku ne morejo biti v škodo in ne morejo pripeljati do odlocitve, da delovno razmerje ni bilo zakonito sklenjeno ali da mu je prenehalo zakonito.

Sklep nº VIII R 3/2003 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Delovnopravna zakonodaja omogoca, da direktorji niso vedno samo v korporacijskem oziroma civilnopravnem razmerju z gospodarsko družbo, ker je dana pravna podlaga tudi za sklenitev delovnega razmerja. V dispoziciji strank je, da se sporazumeta o statusu, pravicah in obveznostih predsednika(ce) uprave. V spornem primeru je bilo to storjeno z individualno pogodbo o zaposlitvi. Ker je bila tožnica v delovnem razmerju pri toženi stranki, je tudi njeno razrešitev z mesta predsednice uprave treba ob...

Sodba nº VIII Ips 102/2002 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Dejstvo, da se je tožnica zaposlila pri tujem delodajalcu ni nastalo šele po izdaji odlocbe, ki še ni postala dokoncna, ampak je obstajala - kontinuirano - tudi v casu do odlocitve upravnega organa (in tudi po njej). Zato ga je kot pravno odlocilnega upoštevati pri presoji zakonitosti drugostopenjskega sklepa, s katerim je bila potrjena ugotovitev prvostopenjskega organa, da se tožnica na delo ni vrnila.

Sodba nº VIII Ips 99/2002 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Ker trajanje zacasne razporeditve v drugo organizacijo na podlagi 2. alinee 1. odstavka 30. clena ZDR ni bilo niti v sporazumu, niti v sklepu, izdanem delavcu dolocno opredeljeno (z dnevi, meseci), je rok, v katerem se je bila tožnica dolžna vrniti na delo v maticno podjetje, potrebno razlagati iz kauze, torej iz namena in narave sklepa o njeni zacasni razporeditvi k drugemu delodajalcu.

Sodba nº VIII Ips 94/2002 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Izvršitveno dejanje nezakonitega razpolaganja s sredstvi delodajalca je zacasna pridobitev stvari z namenom, da se uporabi, torej izkorišca, uporablja, z njo razpolaga ali da drugemu v zacasno uporabo. Pri tem storilcev motiv, nacin in cas razpolage nista pravno pomembna.

Sodba nº VIII Ips 90/2002 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2003

Zakonska dolocba iz 3. odstavka 58. clena ZTPDR zahteva, da je splošni akt, ki neko ravnanje opredeljuje kot disciplinsko kršitev, vnaprej sprejet, dolocen, jasen in predvidljiv. Smisel te zahteve je v tem, da delavec vnaprej ve, kaj je kršitev delovne obveznosti, in se zaveda, da dela nekaj, kar je doloceno kot disciplinska kršitev. Pravna analogija je zato prepovedana.

Sodba nº G 10/2002 of Gospodarski oddelek, March 25, 2003

V postopku izdaje dovoljenja za ponudbo za odkup delnic je stranka samo ponudnik. Nobena druga oseba se ne more udeležiti tega postopka niti kot stranski udeleženec.

March 20, 2003

Sodba nº II Ips 187/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Ker je tožnik dolgo vrsto let sporni 3-metrski pas uporabljal za odlaganja gnoja in kolov, tožena stranka na tem delu zemljišca nikoli ni posadila trte in ker tudi izpovedi zaslišanih pric, lastnikov sosednjih zemljišc, potrjujejo tožnikovo stališce, sodišci nižjih stopenj nista vec podvomili v pravilnost s strani tožece stranke predlagane pravne razlage, po kateri si je ta ob izrocitvi zemljišc v last toženi stranki, v svoji lasti zadržala celotni 3-metrski pas. Razlogi izpodbijane sodbe so ...

Sodba nº II Ips 340/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Pogodba zakoncev o nakupu nepremicnine predstavlja pogodbo o pridobitvi (skupnega premoženja), druga pa pogodbo o razdelitvi tega premoženja po sporazumu pravdnih strank v smislu drugega odstavka 58. in 60. clena ZZZDR. Ker med postopkom ni bila sporna pravna veljavnost sporazuma, ki sta ga pravdni stranki sklenili o ureditvi med zakonsko zvezo pridobljenega premoženja, ju ta sporazum veže tako kot pogodbenike nasploh. S pogodbo se pravice in pravna razmerja ustanavljajo in spreminjajo, kar p...

Sodba nº II Ips 358/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Dejstvo, da si je tožnik sam organiziral delo, ceprav bi o tem moral obvestiti delovodjo, nakar se je pri nepravilno organiziranem delu poškodoval, toženega delodajalca razbremeni krivde za nastalo škodo.

Sodba nº II Ips 331/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Presoja višine odškodnine za telesne bolecine in za duševne bolecine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti.

Sklep nº II Ips 313/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Spori v zvezi z najemnimi ali zakupnimi razmerji in med njimi tudi zaradi izpraznitve poslovnega prostora, so premoženjskopravni spori. V takih sporih je po dolocilu drugega odstavka 367. clena ZPP revizija dovoljena, ce vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe presega 1.000.000 tolarjev.

Sklep nº II Ips 346/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Za izdajo sodbe na podlagi pripoznave nista relevantna dejansko stanje ali pa materialno pravo. Zaradi navedenega je mogoce izpodbijati sodbo na podlagi pripoznave le zaradi bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka ali zaradi tega, ker je bila izjava o pripoznavi dana v zmoti ali pod vplivom prisile ali zvijace (tretji odstavek 353. clena ZPP). Po enotni sodni praksi in enakih stališcih pravne teorije se tudi z izrednimi pravnimi sredstvi zoper sodbe na podlagi pripoznave ne morejo uveljavl...

Sklep nº I R 138/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Zaznamba spora v zemljiški knjigi, ki jo mora opraviti okrajno sodišce, pri katerem kot sodnik služi toženec, ni razlog za prenos pristojnosti v pravdni zadevi, ki tece pri okrajnem sodišcu, v katerega sestavi je to okrajno sodišce.

Sodba nº II Ips 268/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo zaradi hudih poškodb mladoletnega oškodovanca.

Sklep nº I R 24/2003 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Ponavljanje predloga za delegacijo pristojnosti z navajanjem istih razlogov ima za posledico njegovo zavrženje.

Sklep nº I R 22/2003 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Predlog je zavrnjen, saj okolišcina, da ima toženka sedež svoje odvetniške pisarne na sedežu pristojnosti sodišca, ni razlog za delegacijo.

Sklep nº I R 146/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Za opravo izvršbe je krajevno pristojno okrajno sodišce, kjer ima dolžnik bivališce.

Sklep nº I R 130/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

V izvršilnem postopku zgolj sorodstvene vezi med strankami in sodnim osebjem še niso razlog za prenos pristojnosti.

Sklep nº I R 16/2003 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Tudi pri izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje je pristojno sodišce po 100. clenu ZIZ.

Sodba nº II Ips 325/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je posebna oblika zavarovanja, ki temelji na obveznosti iz 15. clena ZOZP, ki doloca, da mora lastnik motornega ali priklopnega vozila skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo z uporabo vozila povzroci tretjim osebam zaradi smrti, telesne poškodbe, prizadetega zdravja, unicenja in poškodovanja stvari. Gre torej za posebno obliko zavarovanja, ki zaradi razlogov socialnosti odstopa od temeljnega nacela, da je zavarovanje v našem pravu pro...

Sklep nº II Ips 261/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

ZPP v drugem odstavku 367. clena doloca, da je v premoženjskih sporih revizija dovoljena, ce vrednost izpodbijanega dela sodbe presega 1.000.000 tolarjev. Zato je logicno, da mora biti za zadostitev temu pogoju vrednost tožbenega zahtevka višja od navedenega zneska. Po 39. clenu in drugem odstavku 44. clena ZPP je za zagotovitev pravice do revizije v primeru, ce se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni znesek, odlocilna vrednost spornega predmeta, ki jo je tožeca stranka navedla v tožbi. V ob...

Sodba nº II Ips 297/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Pravno razmerje sta pravdni stranki uredili s pogodbo o dosmrtnem preživljanju, ki je bila sklenjena v obliki notarskega zapisa. V njej pa sta se povsem jasno dogovorili, da mora toženka s pogodbo prevzete obveznosti izpolnjevati prvenstveno na tožnikovem in ne na svojem domu. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na domu toženke bi bilo mogoce le v primeru, ce bi, kot je doloceno v 3. clenu pogodbe, "tožnik to želel". Ta dolocba je jasna, toženka pa je zanjo ob sklenitvi pogodbe vedela. Zato n...

Sodba nº II Ips 227/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Kot je materialnopravno pravilno odlocilo sodišce druge stopnje, prenašanje 20 do 30 kosov surovca zracnic, ki tehtajo skupaj okoli 20 do 25 kilogramov (in to kljub temu, da jih delavec prenaša na iztegnjenih rokah), na zelo kratki razdalji in brez kakršnihkoli ovir na poti, ne predstavlja nevarne dejavnosti v smislu drugega odstavka 154. clena Zakona o obligacijskih razmerjih. Gre za vsakdanji delovni proces, iz katerega ne izhaja vecja škodna nevarnost niti za tistega, ki v tem delovnem pro...

Sklep nº I R 19/2003 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Kot razlog je sodišce navedlo dejstvo, da tožeca stranka svoj tožbeni zahtevek za placilo odškodnine utemeljuje s trditvami, da ji je škoda nastala zaradi nezakonitega dela na izvršilnem oddelku sodišca, pri katerem je bila tožba vložena.

Sklep nº II Ips 329/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

Nezadovoljna z dejanskimi ugotovitvami bi stranka morala v obnovitvenem predlogu navesti, katerih dejstev ali dokazov ni mogla uporabiti v dosedanjem postopku z obrazložitvijo, zakaj bi na podlagi izvedbe novih dokazov lahko bila izdana zanjo ugodnejša odlocba, ce bi ti dokazi bili uporabljeni v prejšnjem postopku. Pojasniti bi tudi morala razloge, zaradi katerih brez svoje krivde ni mogla uveljavljati novih dokazov, preden je bil prejšnji postopek koncan s pravnomocno sodbo (drugi odstavek 4...

Sklep nº II Ips 350/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2003

V primeru, ko dva tožnika v eni pravdi uveljavljata vsak svojo odškodnino iz škodnega dogodka, se dovoljenost revizije presoja po vrednosti zahtevka vsakega posameznega tožnika.

Sodba nº I Up 16/2000 of Upravni oddelek, March 20, 2003

Na podlagi 1. odstavka 18. clena ZGos tržni inšpektor z odlocbo zacasno prepove opravljanje gostinske dejavnosti, ce prostori, v katerih se ta opravlja, ne izpolnjujejo pogojev oz. ni pridobljena odlocba o izpolnjevanju pogojev.

Sodba nº I Up 623/2001 of Upravni oddelek, March 20, 2003

Zakon o visokem šolstvu nima posebnih dolocb postopka, zato je v izbirnem postopku zaradi vpisa na fakulteto potrebno postopati po dolocbah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP/86). Ce je vloga, s katero se kandidat prijavi za vpis na fakulteto, nepopolna, mora torej univerza zahtevati odpravo pomanjkljivosti vloge, skladno z dolocbo 68. clena ZUP/86.

Sodba nº I Up 1094/99 of Upravni oddelek, March 20, 2003

Dokazno breme o tem, da je bilo zacasno uvoženo blago vrnjeno v tujino, nosi carinski zavezanec. Tožena stranka je listine, s katerimi je carinski zavezanec dokazal vrnitev blaga v tujino, ocenila. Tudi pritožbeno sodišce ne dvomi v pravilnost takšne ocene.

Sodba nº I Up 1452/2002 of Upravni oddelek, March 20, 2003

O vprašanju retroaktivne uporabe 35. clena ZDrž je presojalo že Ustavno sodišce RS. Clanstvo v Kulturbundu izkazuje pripadnost nemški narodnosti. Stranki je bilo dovoljeno dokazovanje lojalnosti, vendar v postopku ni navajala in ne dokazovala okolišcin, ki bi izpricevale lojalnost.

Sodba nº I Up 861/99 of Upravni oddelek, March 20, 2003

Dela, ki pomenijo nov komunalni prikljucek, ni mogoce dovoliti z odlocbo o dovolitvi priglašenih del.

Sodba nº I Up 273/2000 of Upravni oddelek, March 20, 2003

Za sprejem v državljanstvo na podlagi 1. odstavka 40. clena ZDRS ni dovolj samo prijava stalnega prebivališca, ampak je treba izpolnjevati še pogoj dejanskega življenja.

Sodba nº I Ips 56/2003 of Kazenski oddelek, March 20, 2003

Nadaljevano kaznivo dejanje po 1. odstavku 183. clena KZ v obravnavanem primeru ni podano le zato, ker ni podana casovna povezanost med posameznimi kaznivimi dejanji in zato, ker so bila kazniva dejanja storjena na škodo dveh oškodovank, temvec tudi zato, ker konstrukcija nadaljevanega kaznivega dejanja ni mogoca pri tako imenovanih osebnih kaznivih dejanjih tudi v primeru, ce so le-ta istovrstna.

Sodba nº I Ips 77/2003 of Kazenski oddelek, March 20, 2003

Ceprav sta v senatu drugostopenjskega sodišca, ki je odlocil o podaljšanju pripora zoper obtožence, sodelovali tudi sodnici, ki sta bili clanici senata, ki je pred tem odlocal o pritožbah zoper sklepe o podaljšanju pripora, torej tedaj, ko so bili v kazenskem spisu še zaznamki o izjavah obtožencev, ki so bili iz spisa izloceni na podlagi sklepa preiskovalnega sodnika, drugostopenjsko sodišce ni bistveno kršilo dolocb kazenskega postopka po 8. tocki 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sklep nº I Ips 131/2001 of Kazenski oddelek, March 20, 2003

Res je sicer, da zagovornik uveljavlja placilo zamudnih obresti za prepozno izplacano nagrado za zastopanje obdolženca, vendar pa odlocitev sodišca v zvezi s priznanjem ali nepriznanjem obresti oziroma v zvezi s pravocasnostjo ali nepravocasnostjo priglašenega zahtevka ne zadevajo interesov obdolženca, temvec gre zgolj za razmerje zagovornika in države. Zahteva za varstvo zakonitosti zato v tem primeru ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 381/2001 of Kazenski oddelek, March 20, 2003

Zagovornik v pritožbi, vloženi zoper prvostopno sodbo, ni zahteval, da se njega in obsojenca obvesti o seji senata, obsojenec pa je po izteku pritožbenega roka vložil "prošnjo za prisotnost na obravnavi višjega sodišca". Sodišce druge stopnje je glede na navedeno pravilno postopalo, ko obsojenca ni obvestilo o seji senata in zato tudi ni kršilo dolocbe 1. odstavka 378. clena ZKP.

March 19, 2003

Sodba nº I Up 222/2003 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Tožeca stranka ni bila pred izdajo odlocbe organa prve stopnje, kar izhaja iz upravnih spisov, seznanjena z dejstvi in okolišcinami, na katere se opira odlocba.

Sklep nº I Up 232/2002 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Tožnik ni dokazal, da bi toženo stranko pisno pozval, da naj o njegovih dveh zahtevkih za imenovanje v naziv odloci v nadaljnjih 7 dneh, zato niso izpolnjeni pogoji iz 2. in 3. odstavka 26. clena ZUS za odlocanje sodišca zaradi molka organa.

Sodba nº I Up 763/99 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Odlocba o imenovanju notarja, ki jo izda minister za pravosodje potem, ko prejme predlog Notarske zbornice, ki izmed na prvi razpis prijavljenih kandidatov izbere 3 in predlaga tudi vrstni red, ni upravna odlocba. Zato zanjo ne veljajo dolocbe ZUP glede obrazložitve in tudi ne glede ugotovitvenega postopka; zato tudi ni sestavljena odlocba in tudi ni izdana po prostem preudarku. Niti minister za pravosodje niti Notarska zbornica nimata zakonske podlage, da bi predpisovala dodatna merila oz. k...

Sodba nº I Up 301/2003 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Sodišce prve stopnje je odlocilo pravilno, ko je odpravilo odlocbo tožene stranke, ki je potrdila odlocitev prvostopnega organa, da obravnavana oseba ni izpolnjevala pogojev za državljanstvo FLRJ po 2. odstavku 35. clena Zakona o državljanstvu FLRJ, vendar je ta odlocitev pravilna zato, ker je tožena stranka bistveno kršila pravila postopka, ker tožnika pred izdajo prvostopne odlocbe nista bila seznanjena z vsemi ugotovljenimi okolišcinami in dejstvi, pomembnimi za odlocitev, ni pa tožena str...

Sodba nº I Up 555/2002 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Tudi po presoji pritožbenega sodišca je tožena stranka napak uporabila dolocbe materialnih predpisov, ko je za vrsto dokumentacije "identifikacija investicijskega projekta", ki ga je za pridobitev sredstev iz proracuna RS na javni razpis poslala tožeca stranka, zahtevala vsebino po 6. clenu Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna narocila investicijskega znacaja, ceprav se na dokumentacijo, kot jo je predložila tožeca stranka, nanaša 8. clen Uredbe, te sestavine pa obravna...

Sklep nº I Up 476/2000 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Organ prve stopnje stranki pred izdajo negativne odlocbe o ugotavljanju državljanstva (kot predhodnega vprašanja denacionalizacije) ni predocil ugotovljenih dejstev, iz katerih izhaja domneva nelojalnosti, tožena stranka pa ji ni dala možnosti dokazovanja lojalnosti, ceprav je odlocala že po sprejemu ustavne odlocbe U-I-23/93. Zato je sodišce prve stopnje napacno odlocilo, da je bil postopek pred izdajo odlocbe tožene stranke pravilen in s tem storilo bistveno kršitev dolocb postopka.

Sodba nº I Up 567/99 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Lokacijsko dovoljenje za legalizacijo nedovoljenega posega v prostor mora biti v skladu s popisnim listom nedovoljenih posegov, ki je sestavni del prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (aktom legalizacije).

Sodba nº I Up 72/2002 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Podatki nesporno kažejo na ugotovitev, da tožeca stranka 6.4.1941 ni bila domovinsko pristojna na obmocju Slovenije. Zato je odlocitev prvostopnega organa, s katero je bilo ugotovljeno, da tožeca stranka ni bila državljan Republike Slovenije pred 25.6.1991, ki jo je potrdila tudi tožena stranka (Ministrstvo za notranje zadeve RS), pravilna in temelji na zakonu.

Sodba nº I Up 556/2001 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja osebi, ki je bila rojena staršem v casu, ko so zoper njih trajali prisilni ukrepi ali nasilna dejanja iz 1. in 2. odstavka 2. clena ZZVN, morata biti izkazana konkretno in neposredno vojno nasilje nad starši pred pobegom in dejstvo, da je bil otrok rojen med izvajanjem takih prisilnih ukrepov.

Sklep nº I Up 372/2003 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Za oprostitev placila sodnih taks mora stranka predlogu priložiti dokazila, ki jih zahteva 13. clen ZST.

Sodba nº I Up 514/2002 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Ker je imetnica pravice uporabe na nacionaliziranem zemljišcu razpolagala s to pravico, je bila pravica uporabe glede te parcele konzumirana in pri tej parceli ni pogojev za denacionalizacijo.

Sodba nº I Up 371/2003 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Prosilec za azil, ki mu je bila prošnja za azil pravnomocno zavrnjena, je dolžan zapustiti ozemlje RS v roku, ki mu je bil za to dolocen. Iz razlogov, ki so doloceni v 61. clenu ZAzil, pa lahko pristojen organ takšnemu tujcu, na njegovo prošnjo, dovoli zacasno zadrževanje v RS, kar pomeni, da mu je z dovoljenjem pristojnega organa dana posebna oblika zašcite.

Sodba nº I Up 276/99 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Ker tožnica ni bila lastnica nepremicnin, na katerih je bil izveden postopek parcelacije, tudi ni izkazala, da bi morala sodelovati v tem postopku kot stranka, kar pomeni, da ni podan razlog za obnovo postopka po 9. tocki 249. clena ZUP/86, s tem pa tudi ne upravicenosti do vložitve predloga za obnovo tega postopka po 1., 2. in 4. tocki 249. clena ZUP/86.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners