Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2003

April 29, 2003

Sodba nº II Ips 378/2002 of Civilni oddelek, April 29, 2003

V našem pravnem redu ne velja precedencno pravo (po katerem predstavlja izrecena sodba formalni pravni vir za odlocanje v enakih zadevah). Zato je revizijsko sklicevanje na posamicne domnevno primerljive sodne odlocbe neutemeljeno. S precedencnimi primeri pa ne gre enaciti ustaljene sodne prakse, ki pomeni enega od sredstev za zagotavljanje enotne in enake uporabe pravnih predpisov (v primerljivih sporih). Ustaljena sodna praksa je sestavina pravne prakse (in varnosti), ki odraža nacin uporab...

Sodba nº II Ips 411/2002 of Civilni oddelek, April 29, 2003

Privolitev v objavo fotografije v javnem glasilu se ne predpostavlja. Obstoj privolitve, kar je vprašanje volje, se presoja po pravilih civilnega prava. To velja tudi za takoimenovane "simbolne fotografije", ko casopisna hiša vzame za ilustracijo dolocenega objavljenega prispevka fotografijo iz arhiva.

Sklep nº II Ips 407/2002 of Civilni oddelek, April 29, 2003

Pri presoji vprašanja realizacije pogodbe niso bila upoštevana in ocenjena dejanja podjetja tožencev, ki je izstavilo tožnici racun za prvemu tožencu prodani avtomobil, kateremu naj bi tožnica svojo obveznost do tožencev izpolnila s placilom dolžne razlike kupnine iz racuna in naj bi bila izvršena vinkulacija zavarovanja v korist tožnice, kar vse predstavlja izpolnitvena dejanja (in ki jih ne predstavljajo le denarna placila, pac pa tudi zavarovanja, pridržek lastninske pravice idr.).

Sklep nº II Ips 409/2002 of Civilni oddelek, April 29, 2003

Tožnik med postopkom ali v reviziji ni zatrjeval, da ima opravljen pravniški državni izpit, zato nima pravice, da osebno vloži revizijo (tretji in cetrti odstavke 86. clena in drugi odstavek 374. clena ZPP).

April 28, 2003

Sklep nº II Ips 463/2001 of Civilni oddelek, April 28, 2003

Poprava odlocbe s popravnim sklepom.

April 25, 2003

Sodba nº I Ips 78/2002 of Kazenski oddelek, April 25, 2003

Presoja ocene verodostojnosti protislovnih dokazov.

Sklep nº I Ips 306/2002 of Kazenski oddelek, April 25, 2003

Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper sklep, s katerim je razpravljajoci senat okrožnega sodišca naložil obtožencu in njegovemu zagovorniku placilo stroškov v zvezi s preložitvijo glavne obravnave, ni dovoljena. Kazenski postopek zoper obtoženca namrec še ni pravnomocno zakljucen (1. odstavek 420. clena ZKP).

Sklep nº I Ips 85/2000 of Kazenski oddelek, April 25, 2003

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti zoper sklep o podaljšanju hišnega pripora, zato se kot nedovoljena zavrže (2. odstavek 423. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 106/99 of Kazenski oddelek, April 25, 2003

Obtoženec s tem ko med drugim navaja, da ni dokazov, da bi storil kaznivo dejanje in tako ni razlogov za podaljšanje pripora, izpodbija ugotovljeno dejansko stanje. Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 8/2002 of Kazenski oddelek, April 25, 2003

Iz zapisnika o glavni obravnavi je razvidno, da je sodnik po razglasitvi sodbe in pouku strankam o dolžnosti napovedi pritožbe dodal rocni zapis "zag. napovesta pritožbo" in se podpisal. Višje sodišce je zato ravnalo v nasprotju z dolocbami 390. clena in 2.

Sodba nº I Ips 131/2003 of Kazenski oddelek, April 25, 2003

Kot clana senata, ki je po izreku prvostopenjske sodbe odlocil tudi o podaljšanju pripora, sta sodelovala sodnika, ki sta bila seznanjena z obvestili, ki jih je policiji dal obtoženec v predkazenskem postopku. Zmotno pa meni obtožencev zagovornik, da sodnika ne bi smela odlocati tudi o podaljšanju pripora, saj odlocanje o podaljšanju pripora ne pomeni odlocanja o glavni stvari.

Sodba nº I Ips 132/2003 of Kazenski oddelek, April 25, 2003

Presoja razlogov sklepa o podaljšanju pripora (7. odstavek 392. clena ZKP). Presoja okolišcin v zvezi s pravico do sojenja v razumnem roku (1. odstavek 23. clena URS).

Sodba nº I Ips 24/2002 of Kazenski oddelek, April 25, 2003

Absolutna bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka po 11. tocki 1. odstavka 371. clena ZKP je med drugim podana, ce v sodbi niso navedeni razlogi o odlocilnih dejstvih, to je o tistih dejstvih, od katerih je odvisna neposredna uporaba materialnega ali procesnega zakona.

Sodba nº I Ips 292/2002 of Kazenski oddelek, April 25, 2003

Ker procesni zakon dovoljuje uporabo tako neposrednih kot tudi posrednih dokazov, je zgrešeno pravno stališce, da sme sodišce upoštevati kot dokaz le tisto, kar so price same zaznale, ne pa tudi tistega, kar so slišale od drugih.

April 24, 2003

Sodba nº II Ips 372/2002 of Civilni oddelek, April 24, 2003

Zavarovanec nezgodnega zavarovanja ni izgubil zavarovalnih pravic iz naslova nepremoženjske škode, ceprav se je poškodoval pri vožnji s traktorjem, ko ni razpolagal z vozniškim dovoljenjem za to vrsto vozila. Ugotovljeno je namrec, da ni šlo za neobvladanje vozila v vzrocni zvezi z obvladanjem tehnike upravljanja z vozilom, ki ga potrjuje veljavno vozniško dovoljenje za traktor.

Sodba nº II Ips 212/2002 of Civilni oddelek, April 24, 2003

Tožena stranka tudi glede razlage dolocbe 1067. clena ZOR nima prav. V tej dolocbi so namrec navedeni le primeri, ko lahko banka odpove kreditno pogodbo že na podlagi zakona. To pa ne pomeni, da se ob upoštevanju nacela svobode urejanja obligacijskih razmerij (10. clen ZOR), pogodbeni stranki ne moreta dogovoriti tudi še kaj drugega. V že omenjenem 9. clenu pogodbe sta pravdni stranki prav to tudi storili.

Sodba nº II Ips 322/2002 of Civilni oddelek, April 24, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 381/2002 of Civilni oddelek, April 24, 2003

Dom upokojencev (zavod) kot upravljalec stavbe, ki je sicer v lasti države, lahko utemeljeno uveljavlja nadomestitev koristi od uporabe prostorov v stavbi od tistega, ki je prostore uporabil v svojo korist. Aktivno legitimacijo mu dajeta dolocili 219. clena ZOR in tretji odstavek 65. clena ZZ.

Sodba nº II Ips 100/2003 of Civilni oddelek, April 24, 2003

Preživninska obveznost ima praviloma prednost pred ostalimi obveznostmi, saj spadajo preživnine med priviligirane terjatve. Zato je pravilno materialnopravno izhodišce, da je treba primerjati neto dohodka obeh preživninskih zavezancev.

Sodba nº II Ips 379/2002 of Civilni oddelek, April 24, 2003

Škodni dogodek se ne bi zgodil, ce se tožnik ne bi neprevidno odrinil s podesta. Ne gre torej za nepredviden dogodek, ki bi se zgodil zaradi obratovanja sedežnice same, zato ta ni predstavljala povecane nevarnosti za nastanek tožnikove škode.

Sklep nº I R 30/2003 of Civilni oddelek, April 24, 2003

Okolišcina, da je toženec odvetnik s pisarno na sedežu stvarno in krajevno pristojnega sodišca, sama po sebi ne predstavlja takega razloga za prenos pristojnosti na drugo sodišce.

Sodba nº II Ips 214/2002 of Civilni oddelek, April 24, 2003

Ob ugotovitvi, da se je toženec M.F. tožnici približal z višjega položaja in od zadaj ter je v skoku udaril tožnico s smucko pod koleno, so utemeljeni zakljucki, da ni prilagodil hitrosti in nacina vožnje svojemu znanju in ni izbiral svoje vožnje tako, da ne bi ogrožal drugih smucarjev. Podana je njegova krivdna odgovornost, ker je bila njegova vožnja ocenjena kot nasprotna pravilom iz 21. clena Zakona o varnosti na javnih smucišcih.

Sodba nº II Ips 365/2002 of Civilni oddelek, April 24, 2003

Vprašanja povezana z odškodninsko odgovornostjo po prvem odstavku 154. clena ZOR in dokaznim bremenom.

Sodba nº II Ips 103/2003 of Civilni oddelek, April 24, 2003

Ugotovitev o sporazumu strank glede novega datuma zapadlosti terjatve je podlaga za pravni zakljucek, da ni prišlo do zastaranja tožnikove terjatve.

Sklep nº II Ips 3/2003 of Civilni oddelek, April 24, 2003

Predpostavke neodplacnosti pravnega posla za denacionalizacijo po 5. clenu ZDen zakon ne doloca. Analogna uporaba 4. clena ZDen za ugotavljanje dovoljenosti denacionalizacije po 5. clenu ZDen zato ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 138/2003 of Kazenski oddelek, April 24, 2003

Zahteva za varstvo zakonitosti zoper sklep o zavrnitvi predloga za odpravo pripora je nedovoljena, zato se na podlagi 2. odstavka 423. clena ZKP zavrže.

Sodba nº III Ips 11/2003 of Gospodarski oddelek, April 24, 2003

Ker je poslovodja brez narocila dal uniciti odpadke, ki so bili v lasti tožene stranke, je opravil tuj pravni posel.

Sodba nº in sklep III Ips 10/2003 of Gospodarski oddelek, April 24, 2003

Obstoj pravnega posla je za sodišce dejstvo. Stranka mora obstoj takšnega dejstva zatrjevati že v postopku pred sodišcem prve stopnje in po potrebi tudi predlagati izvedbo dokaza. Ce prvostopenjsko sodišce ne ugotovi vsaj to, da je pravni posel obstajal, potem tega dejstva revizijsko sodišce ne more samo ugotoviti, pravnega posla pa ne uporabiti kot materialnopravno podlago za svojo odlocitev.

Sodba nº III Ips 33/2003 of Gospodarski oddelek, April 24, 2003

Ker je bila lastnica odpadkov tožena stranka, je tožeca stranka z unicenjem odpadkov opravila tuj posel.

April 23, 2003

Sodba nº I Up 551/2003 of Upravni oddelek, April 23, 2003

Tudi pri postopku za priznanje posebne zašcite tujca mora prosilec za priznanje tega statusa aktivno sodelovati z organi odlocanja, kar pomeni tudi to, da verjetno izkažeta svoje poreklo in zakonski stan (mešani zakon), na katerega se sklicujeta.

Sodba nº I Up 452/2003 of Upravni oddelek, April 23, 2003

Tožeca stranka s svojimi navedbami ni izkazala dejanskih okolišcin in konkretnih dejstev, zaradi katerih bi se lahko cutila ogroženo oziroma preganjano ob vrnitvi v maticno državo.

April 22, 2003

Sklep nº VIII Ips 53/2002 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2003

Povzrocitelj škode in zavarovalnica nista enotna temvec navadna sospornika, saj ne gre za isto dejansko in pravno podlago spora in je zoper vsakega od njiju mogoce izdati razlicno sodbo oziroma sodbo razlicne vsebine. To pomeni tudi, da odlocitev o pritožbi enega sospornika, ne koristi in ne škoduje drugemu sosporniku. Zato uspeh s pritožbo druge tožene stranke, ne more koristiti prvi toženi stranki, ki pritožbe ni vložila.

Sodba nº VIII Ips 178/2002 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2003

Kljub napacni oznacbi tožene stranke (d.o.o. namesto d.d.) je ocitno, da se je postopka udeleževala prava stranka - pravna naslednica delodajalca tožnice.

Sodba nº VIII Ips 181/2002 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2003

Z ukinitvijo nekega samostojnega delovnega mesta ni nujno, da preneha potreba po opravljanju nalog, ki se opravljajo na takem delovnem mestu. Še posebej v primeru, ko se ukinja vodstveno delovno mesto, ker ni vec potrebe zanj. S tem, ko se naloge in opravila ukinjenega delovnega mesta prenesejo na druga delovna mesta (delavce), to še ne pomeni, da so s tem tudi delavci na teh delovnih mestih postali nepotrebni in je treba zato izbiro opraviti tudi med njimi.

Sklep nº VIII Ips 317/2002 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2003

Tožeca stranka je s tožbo uveljavljala dajatveni zahtevek. Za odlocitev o njegovi utemeljenosti oziroma neutemeljenosti je bila sicer pomembna ugotovitev pravil materialnega prava, vendar zgolj kot pravne podlage sodbe. Zato bi jih moralo sodišce ob ugotovljeni dejanski podlagi obravnavati kot pravno podlago svoji odlocitvi, vendar ne v izreku, temvec v obrazložitvi koncne sodbe. Zaradi povezanosti in prepletenosti odlocitve o višini tožbenega zahtevka in njegovega temelja je samo s koncno so...

Sklep nº VIII Ips 73/2002 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2003

Zakljuciti je, da je pogoj za aktivno legitimacijo v kolektivnem delovnem sporu po dolocbah drugega odstavka 46. clena ZDSS upravicen skupinski interes, pri cemer lahko gre za tak interes samo, ce zainteresirani nastopajo skupaj.

Sklep nº VIII Ips 286/2002 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2003

Nižji sodišci sta z vmesno sodbo odlocali o uporabi pravnih pravil, kar po mnenju revizijskega sodišca ne pomeni odlocanja o kvalitativnem delu tožbenega zahtevka. Ob uporabi pravnih pravil, ki jih izpostavlja vmesna sodba, bo namrec šele ob primerjavi dejansko izplacanih plac in izracuna plac z uporabo pravnih pravil, za katera sodišce meni, da jih je potrebno uporabiti, možno ugotoviti, ali gre za utemeljene ali neutemeljene tožbene zahtevke.

Sodba nº VIII Ips 93/2002 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2003

Po dolocbi 3. clena zakona o delovnih razmerjih (ZDR - Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) se v postopku odlocanja o varstvu pravic delavcev v organizacijah oziroma pri delodajalcu smiselno uporabljajo dolocbe, ki veljajo pred sodišci, ki so pristojna za spore iz delovnih razmerij. Po dolocbi 14. clena zakona o delovnih in socialnih sodišcih (ZDSS - Uradni list RS, št. 19/94 in 20/98) se v postopku pred delovnimi in socialnimi sodišci uporabljajo dolocbe zakona o pravdnem postopku, koli...

Sodba nº VIII Ips 97/2002 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2003

Tožena stranka v zvezi s kršitvami delovnih obveznosti, za katere se lahko izrece disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, v disciplinskem postopku ni ugotavljala posebnih (kvalifikatornih) okolišcin. Delodajalec tako v delovnem sporu ne more dokazati, da so bili dani resni razlogi za odpoved delovnega razmerja (tocka a) drugega odstavka 9. clena v zvezi s 4. clenom Konvencije MOD št. 158. Teh okolišcin ni dovoljeno ugotavljati v delovnem sporu, ker je to lahko v škodo delavcu - tožn...

Sodba nº VIII Ips 124/2002 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2003

Ce bi delavec ne opustil izpolnjevanja delovnih obveznosti, kot so dolocene v predpisanih navodilih in pravilih, in bi ravnal po pravilih stroke, bi bilo zatrjevano nepravilno poslovanje tretje osebe, brez ucinka.

Sklep nº VIII Ips 127/2002 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2003

Vedeti za kršitev pravice pomeni zavedati se vseh znakov stvarne in pravne narave takšne kršitve ter njenih posledic. Zato zacne rok za vložitev ugovora teci, ko je delavec mogel glede na okolišcine primera ob obicajni skrbnosti zvedeti za vse elemente, ki mu omogocajo vložitev ugovora.

Sklep nº VIII Ips 266/2002 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2003

Tako kot z vmesnim ugotovitvenim zahtevkom oz. samostojno ugotovitveno tožbo ni dopustno zahtevati zgolj ugotovitve (ne)obstoja nekega dejstva, ne morejo biti predmet ugotovitvenega zahtevka posamezne materialnopravne predpostavke pravnega razmerja. Sodišce mora ob ugotovitvi dejstev, pomembnih za razrešitev spora, odlociti, ali se ugotovljeno dejansko stanje ujema z abstraktnim dejanskim stanjem pravne norme ter izrece pravno posledico, ki jo pravna norma predvideva.

Sodba nº VIII Ips 70/2002 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2003

Formacija ima dvojno funkcijo, ker gre pri njej po eni strani za vojaški akt, akt o organizaciji in vodenju vojske, kar ni predmet presoje v delovnem sporu, na drugi strani pa vsebuje formacija tudi delovnopravne elemente kot vsaka druga sistemizacija delovnih mest (zlasti pogoje za zasedbo delovnih mest in placilne razrede), in v tem delu jo je obravnavati podobno kot splošne akte drugih delodajalcev.

April 17, 2003

Sodba nº II Ips 395/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Odškodninski zahtevki v zvezi s premoženjem, ki je bilo vrnjeno na podlagi razveljavitve kazenske obsodilne sodbe s sankcijo zaplembe premoženja (v primerih iz 145.a clena ZIKS-G), se za cas od zaplembe pa do razveljavitve odlocbe o zaplembi, ne priznavajo (145.c clen ZIKS-1A).

Sklep nº I R 23/2003 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Navajanje možnega dvoma o nepristranskosti sodišca ni razlog za delegacijo sodišca, ampak bi lahko bilo samo razlog za izlocitev posameznega sodnika.

Sklep nº II Ips 567/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2003

V letu 1965 sklenjen pravni posel s pravno osebo, ki ni imela povezave z državno oblastjo, ni mogoce opredeliti z dolocbo 5. clena ZDen.

Sodba nº in sklep II Ips 324/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Zaradi neprilagojene hitrosti je tožencevo vozilo zaneslo preko sredine ceste, kjer je celno trcilo s tožnikovim vozilom. Tožnik pri tem ni reagiral z zaviranjem ali umikom, da bi ublažil nezgodo. V opisanih okolišcinah je pravilna razporeditev odgovornosti na toženca do 90 odstotkov in na tožnika do 10 odstotkov ter ni mogoce slediti tožencu, ki želi neargumentirano pripisati tožniku vecji delež krivde.

Sodba nº II Ips 387/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Predmet preužitkarske pogodbe je dolocena nepremicnina, ki jo izrocevalec izroci v takojšnjo last in posest prevzemniku. Tako pogodbo lahko izrocevalec sklene s komerkoli in ne le z dolocenim sorodnikom. Pogodbenika se lahko s tako pogodbo dogovorita tudi o tem, da bo prevzemnik nudil izrocevalcu doloceno oskrbo. Po ustaljeni sodni praksi so se take pogodbe razvezovale iz smiselno enakih razlogov kot pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ce je bila med pogodbenikoma dogovorjena skupnost življenja...

Sklep nº II Ips 497/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Predlagatelj pravilno opozarja, da je proti sklepom o vrnitvi zaplenjenega premoženja po drugem odstavku 145.c clena ZIKS v zvezi s 266. clenom ZIKS-1 izrecno dovoljena revizija, tako da je revizija proti takim odlocitvam naceloma dovoljena (drugi odstavek 384. clena ZPP). Seveda pa je treba dolocila ZIKS povezati z dolocili ZPP, ki ne dovoljujejo revizije proti vsem sodnim odlocbam, temvec samo proti nekaterim. Po prvem odstavku 384. clena ZPP lahko stranke vložijo revizijo proti sklepu sodi...

Sklep nº I R 7/2003, enako tudi I R 2/2003 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Prenos pristojnosti je povsem drugacen pravni institut od instituta izlocitve dolocenega sodnika ali sodnikov in nikdar sodišca kot takega. Izlocitve sodišca Zakon o pravdnem postopku ne pozna.

Sklep nº II Ips 459/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Sodišce druge stopnje krši dolocbo 14. tocke drugega odstavka 339. clena ZPP, ce utemeljitev sodne odlocbe: - opre na dejstvo, ki ga sodišce prve stopnje ni ugotovilo, in ce - samo ugotovi sporno dejstvo v nasprotju z listinami, ki jih je prebralo sodišce prve stopnje.

Sodba nº II Ips 42/2003 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Parafa je znacilno skrajšan podpis. Tak podpis tudi po presoji revizijskega sodišca, v dolocenih okolišcinah, izpolnjuje zahtevo o lastnorocnem podpisu oporocitelja. V konkretni zadevi so izvedenec grafološke stroke in obe sodišci ugotovili, da je imel oporocitelj tak poklic, da se je moral vsakodnevno veckrat podpisati. Svoj podpis je tako skrajšal v parafo in se tako podpisal tudi na oporoko. Da je bil to njegov obicajen nacin podpisovanja, izhaja še iz primerjalnega gradiva, ki sta ga izve...

Sodba nº II Ips 284/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Ugotovljene dejanske okolišcine, v katerih si je tožnik s strelom iz pištole povzrocil strelno rano na desni goleni, niso predstavljale okolišcin, ki bi jih bilo mogoce opredeliti kot skrajno silo oziroma stisko v smislu drugega odstavka 161. clena ZOR. Nevarnost, ki ogroža povzrocitelja škode v okolišcinah iz pravnega pravila drugega odstavka 161. clena ZOR, mora biti ne le objektivna, torej stvarna in resnicna, ampak tudi istocasna, torej podana v casu storitve dejanja odvracanja nevarnosti...

Sodba nº II Ips 361/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Ker je bilo ugotovljeno, da sporna pogodba ne predstavlja neodplacnega razpolaganja, niti ne, da bi drugi toženec vedel ali mogel vedeti za oškodovalno namero prvega toženca, niso bile izpolnjene predpisane predpostavke iz drugega odstavka 281. clena ZOR, da se posel lahko izpodbije.

Sodba nº II Ips 399/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Ker je bilo ugotovljeno, da se je tožnik vozil z mladoletnim voznikom, ki še ni imel opravljenega vozniškega izpita, je tudi sam tvegal s tako vožnjo. Zato je tudi po oceni revizijskega sodišca deloma soodgovoren za nastalo škodo in ta delež zaradi obravnavanih okolišcin ne more biti nižji od 15 %.

Sklep nº II Ips 382/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Ker je tožnica uveljavljala v tožbi vec zahtevkov, ki se opirajo na razlicno dejansko in pravno podlago, je treba ugotoviti pravico do revizije po vrednosti vsakega posameznega zahtevka.

Sklep nº II Ips 32/2003 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Ker toženci izostanku ocene naknadno uveljavljenega primarnega tožbenega zahtevka za ukinitev služnosti niso ugovarjali in ker tudi sami niso ocenili vrednosti svojega nasprotnega tožbenega zahtevka za ugotovitev obsega služnosti, revizija ni dovoljena.

Sklep nº I R 27/2003 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Prenos pristojnosti zaradi tega, ker je ena od pravdnih strank sodni izvedenec, ne more vplivati na vsebino sojenja v drugi zadevi, ki se obravnava pred sodišcem. Sodni izvedenec je imenovan za obmocje vse države in lahko sodeluje z vsemi sodniki, samo sodelovanje v postopku pred sodišcem pa ni tehten razlog za to, da ne bi mogel biti v drugem postopku pravdna stranka in da bi to povzrocilo realen dvom v pristranosti sojenja.

Sodba nº II Ips 314/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Sodišci prve in druge stopnje sta pravilno uporabili materialno pravo, po katerem obveznost preneha, ko je izpolnjena (prvi odstavek 295. clena ZOR).

Sodba nº II Ips 363/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº I Up 819/2000 of Upravni oddelek, April 17, 2003

Pogoji, doloceni v pravnomocnem lokacijskem dovoljenju glede namembnosti objekta, so obvezujoci za izdajo gradbenega dovoljenja. Ker je prvostopno sodišce v zadevi odlocilo na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo pravilno ugotovljeno v upravnem postopku, tožnika pa v tožbi glavne obravnave nista izrecno zahtevala, sodišce prve stopnje ni kršilo dolocb postopka in je glede na 2. odstavek 50.

Sodba nº I Up 185/2000 of Upravni oddelek, April 17, 2003

Za odreditev inšpekcijskega ukrepa po 73. clenu Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor zadostuje ugotovitev, da je investitorica zgradila objekt brez ustreznega dovoljenja.

Sodba nº I Up 482/99 of Upravni oddelek, April 17, 2003

Po 2. odstavku 245. clena ZUP/86 mora organ druge stopnje v obrazložitvi odlocbe presoditi vse pritožbene navedbe. To pomeni, da mora v okviru pritožbenih navedb presoditi zakonitost in pravilnost izpodbijane odlocbe in v obrazložitvi jasno navesti, katere pritožbene navedbe šteje za utemeljene in katere ne. Ker je to dejstvo pomembno za odlocitev, je z opustitvijo ravnanja po 2.

Sodba nº I Up 882/2002 of Upravni oddelek, April 17, 2003

Ce stranka ni bila seznanjena o obstoju pravne domneve nelojalnosti, ni bila seznanjena z vsemi dejstvi in okolišcinami, ki so pomembne za odlocitev.

Sodba nº I Up 810/2002 of Upravni oddelek, April 17, 2003

Zahteva za izdajo ugotovitvene odlocbe o državljanstvu se zavrže, ce je bila o taki zahtevi že izdana zavrnilna odlocba in se dejansko oz. pravno stanje, na katero se zahteva opira, ni spremenilo.

Sodba nº I Up 582/99 of Upravni oddelek, April 17, 2003

Zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja in zmotna uporaba materialnega prava ni razlog za izrek nicnosti po dolocbi ZUP/86 clen 267, tc. 1.

Sodba nº I Up 170/2000 of Upravni oddelek, April 17, 2003

Ker tožnik kot investitor za postavitev lesene lope ni imel odlocbe o dovolitvi priglašenih del, je tako izpolnjen pogoj za izrek ukrepa urbanisticnega inšpektorja na podlagi 1. odstavka 73. clena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.

Sklep nº I Up 963/99 of Upravni oddelek, April 17, 2003

Ker je bila zoper odlocbo upravnega organa prve stopnje mogoca pritožba, pritožbe pa tožnica ni vložila, je tako pravilna odlocitev sodišca prve stopnje, da je tožnicino tožbo v skladu s 5. tocko 1. odstavka 34. clena Zakona o upravnem sporu kot nedovoljeno zavrglo. Iz tožbe pa tudi ni razvidno, da bi imela tožnica pravico sodelovati kot stranka v postopku, oziroma da bi bila z izpodbijano odlocbo tožene stranke kršena kakšna tožnicina pravica ali na zakon oprta neposredna korist.

Sodba nº I Up 182/2000 of Upravni oddelek, April 17, 2003

Pomembno je, da je bil obravnavani poseg v prostor izvršen, ne da bi si tožnika kot investitorja pred tem pridobila odlocbo o dovolitvi priglašenih del.

Sodba nº I Up 222/99 of Upravni oddelek, April 17, 2003

Dopustnost izreka ukrepa zacasne prepovedi dejanja nelojalne konkurence, ki jo izrece organ tržne inšpekcije, se presoja na podlagi 2. alinee 2. odstavka 28. clena ZVK. Vložena ovadba zaradi takega dejanja inšpekcijskemu organu nalaga obveznost za izrek tega ukrepa.

Sodba nº I Ips 107/2003 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

Presoja pripornega razloga ponovitvene nevarnosti (3. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 113/2003 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

S tem ko se zagovornica ne strinja s podaljšanjem pripora, ker meni, da ni podana niti abstraktna kaj šele konkretna nevarnost, da bi obdolženec ponovil kaznivo dejanje, uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 109/2003 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

Presoja okolišcin v zvezi s pravico do odlocanja brez nepotrebnega odlašanja (1. odstavek 23. clena URS).

Sodba nº I Ips 108/2003 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

Presoja okolišcin v zvezi s pravico do odlocanja brez nepotrebnega odlašanja (23. clen URS).

Sodba nº I Ips 120/2003 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

Situacija, ko se sodnik seznani z izjavo, ki jo je bilo treba ob upoštevanju dolocbe 3. odstavka 83. clena ZKP izlociti iz kazenskega spisa, predstavlja izlocitveni razlog iz 6. tocke 39. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 172/99 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

V primeru, ko sodišce sodi obdolžencu v nenavzocnosti (442. in 307. clen ZKP), pravni pouk, ki mu je bil dan v vabilu za glavno obravnavo (2. odstavek 288. clena in 2. odstavek 439. clena ZKP), sodišca ne odvezuje dolžnosti, da v skladu z dolocbo 1. odstavka 362. clena ZKP po razglasitvi sodbe obdolženca na primeren nacin seznani, da je po opravljeni glavni obravnavi izreklo sodbo, ga pouci o dolžnosti predhodne napovedi pritožbe ter opozori na posledice, ce pritožbe ne bo napovedal.

Sodba nº I Ips 99/2003 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

Presoja pripornega razloga ponovitvene nevarnosti (3. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 100/2003 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

Presoja odreditve pripora iz razloga begosumnosti (1. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 149/98 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

Ker gre pri razlogih za sum za najnižji standard verjetnosti v kazenskem pravu, je informacija organov za notranje zadeve, da S. naprodaj ponuja vecjo kolicino eksploziva skupaj z vžigalno vrvico in detonatorji, zadostovala za odreditev ukrepov po 150. clenu ZKP.

Sodba nº I Ips 96/2000 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

Kaznivo dejanje obremenjevanja in unicenja okolja in prostora po 1. odstavku 333. clena KZ je mogoce storiti le s kršitvijo predpisov, ki urejajo varstvo okolja. Opis tega kaznivega dejanja mora zato vsebovati navedbo predpisa s podrocja varstva okolja ter v zvezi z njim tudi konkretna dejstva in okolišcine, s katerimi se opredeljujejo ravnanja storilca (storitve ali opustitve v zvezi s predpisanimi obveznostmi), ki niso v skladu s temi predpisi, in posledice, ki so nastale zaradi protipredpi...

Sodba nº I Ips 100/2001 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

To, da je obsojenec neugotovljeni osebi (sostorilcu) vnaprej obljubil, da bo v RS prevzel preko državne meje ilegalno spravljene tujce in jih odpeljal v L., je odlocilno prispevalo k temu, da so ostali sostorilci kaznivo dejanje prepovedanega prehoda cez državno mejo po 2. odstavku 311. clena KZ izvršili tako, kot nam kaže obravnavan življenjski primer. Ostali sostorilci namrec zagotovo ne bi ponoci preko zelene meje iz Republike Hrvaške v RS spravili 20 državljanov Ljudske republike Kitajske...

Sodba nº I Ips 104/2003 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

Le pri odreditvi ali podaljšanju pripora iz pripornega razloga po 3. tocki 1. odstavka 201. clena ZKP je treba poleg teže, nacina storitve ali okolišcin, v katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno, upoštevati tudi osebne lastnosti obdolženca, njegovo prejšnje življenje, okolje in razmere, v katerih živi.

Sodba nº I Ips 8/2000 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

Sodišce stori absolutno bistveno kršitev dolocb kazenskega postopka po 11. tocki 1. odstavka 371. clena ZKP, ce ne navede razlogov (ali ce so ti nejasni oziroma protislovni) o odlocilnih dejstvih, ki jih sicer v izreku ali obrazložitvi sodbe šteje za ugotovljena. Ce pa sodišce posameznih odlocilnih ali drugih dejstev sploh ne ugotavlja, takšna pomanjkljivost pomeni nepopolno ugotovitev dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 110/2000 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

Ker policistom ni mogoce ocitati vplivanja na izpoved price z uporabo prepovedanih sredstev, niti sicer kakršnegakoli vplivanja (clen 237 ZKP) na njeno izpoved, tudi hišna preiskava, opravljena na podlagi take izpovedbe, ne predstavlja nezakonitega dokaza oziroma ni podana kršitev iz 8. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sklep nº I Ips 105/2003 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

Zahtevo za varstvo zakonitosti je mogoce vložiti samo takrat, ko postane sodba pravnomocna glede vseh kaznivih dejanj, za katera tece zoper obtoženca enoten postopek.

Sodba nº I Ips 106/2003 of Kazenski oddelek, April 17, 2003

Pri ugotavljanju pripornega razloga ponovitvene nevarnosti po 3. tocki 1. odstavka 201. clena ZKP mora sodišce ugotoviti obstoj najmanj ene objektivne okolišcine, ki se nanaša na kaznivo(a)

Sodba nº III Ips 52/2002 of Gospodarski oddelek, April 17, 2003

Zastaranje zacne teci prvi dan po dnevu, ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti. V obravnavanem primeru je bilo to takrat, ko je bila terjatev upnika proti singularnemu pravnemu predniku ugotovljena s pravnomocno sodbo, saj se je tožena stranka kot prevzemnik dolga tako zavezala z izjavo o prevzemu dolga.

Sklep nº III R 36/2003 of Gospodarski oddelek, April 17, 2003

Trditev, da je nezdružljivo, da sodišce v pravdnem postopku po tožbi na ugotovitev nicnosti vpisa odloca o pravilnosti svojega dela pri vpisu v sodni register, ne predstavlja "drugega tehtnega razloga" za prenos pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišce.

Sklep nº III Ips 3/2003 of Gospodarski oddelek, April 17, 2003

Vnaprejšnja izpolnitev bodocega stecajnega dolžnika sicer vpliva na sestavo stecajne mase, ne vpliva pa na njen obseg in zato ne povzroci zmanjšanega poplacila stecajnih upnikov. Pravna dejanja, pri katerih je bodoci stecajni dolžnik izpolnil vnaprej, zato niso izpodbojna.

Sodba nº III Ips 15/2003 of Gospodarski oddelek, April 17, 2003

Morebitne koristi od ugotovitve nicnosti sporne pogodbe bi lahko prirasle le v korist zasebnega premoženja. Razlogi javne koristi, ki so v postopkih odprave oškodovanja družbenega premoženja lahko upravicevali ekstenzivno razlago in uporabo 5. clena ZOR kot podlage za nicnost, torej niso podani.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners