Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2003

May 29, 2003

Sodba nº II Ips 447/2002 of Civilni oddelek, May 29, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotne škode.

Sodba nº in sklep II Ips 522/2002 of Civilni oddelek, May 29, 2003

Toženka vozil ni registrirala na nacin in pod pogoji, ki so veljali za zacasno registracijo motornih vozil in priklopnikov, kar pomeni, da dolocb 205. in 206. clena ZTVCP pri registraciji sploh ni upoštevala. Zato je bilo za vozila in priklopnike izdano napacno prometno dovoljenje, na napacnem obrazcu in z napacno vsebino. Vse povedano pomeni, da bi bilo ob pravilno izvedeni registraciji vsakomur že na prvi pogled (registrske tablice, vsebina prometnega dovoljenja itd.) brez dvoma jasno, za k...

Sodba nº II Ips 373/2002 of Civilni oddelek, May 29, 2003

Poznavajoc delo treh oseb v podjetju in ne da bi zahtevala placilno listo ali pogodbo o delu za dve osebi, je tožena stranka sklenila zavarovalno pogodbo za nezgodno zavarovanje za tri osebe in še za otroka, zato sedaj neutemeljeno zahteva vec, kot je zahtevala v casu sklenitve pogodbe, torej neutemeljeno zahteva za I. S. placilno listo ali pogodbo o delu. Ce so toženi stranki ob sklenitvi pogodbe zadošcale lastne ugotovitve in niso bile potrebne navedene listine, tudi ob izpolnitvi pogodbe n...

Sodba nº II Ips 542/2002 of Civilni oddelek, May 29, 2003

Za sporazumno prenehanje življenjske skupnosti zakoncev v smislu 3. tocke drugega odstavka 22. clena ZD mora biti pri obeh zakoncih podana volja za prenehanje skupnega življenja in s tem tudi sposobnost, oblikovati tako voljo.

Sodba nº II Ips 445/2002 of Civilni oddelek, May 29, 2003

Ker sta se tožnici s tožencevim prevzemom kmetije v zapušcinskem postopku strinjali, kljub vednosti v oddajanju kmetije v zakup, pravnomocnega sklepa o dedovanju ne moreta obiti z vloženo dedišcinsko tožbo.

Sodba nº II Ips 37/2003 of Civilni oddelek, May 29, 2003

Nedovoljena dejavnost ne more ustvariti gotove bodoce škode v obliki izgubljenega dobicka, saj to ni dobicek, ki bi ga oškodovanec utemeljeno pricakoval.

Sodba nº II Ips 213/2002 of Civilni oddelek, May 29, 2003

Ceprav je sodišce združenega dela dajatveni tožbeni zahtevek zoper tožnikovega delodajalca zavrnilo, saj je ugotovilo, da ne obstoji delodajalceva odškodninska odgovornost kot ena od materialnopravnih predpostavk za nastanek njegove odškodninske obveznosti, pa to ne veže sodišca pri odlocanju v (tem) postopku zoper zavarovalnico, pri kateri je imel delodajalec v casu delovne nezgode zavarovano civilno odgovornost. Ceprav sta obe sodišci obravnavali isti historicni dogodek ni podana odvisnost ...

Sodba nº II Ips 437/2002 of Civilni oddelek, May 29, 2003

Ceprav gre tako pri terjatvi za placilo neizplacanega dobicka kot pri terjatvi za izplacilo izgubljenega dobicka za povrnitev gmotne (premoženjske) škode, pa je narava uveljavljenih terjatev razlicna. Medtem ko gre pri neizplacanem dobicku za navadno škodo, ki se kaže v izgubi zaslužka za nazaj, pa je izgubljen dobicek škoda, ki se kaže v premoženjski razliki med stanjem, ki bi bilo, ce ne bi bilo škodnega dogodka, in premoženjskim stanjem, nastalim kot posledica škodnega dogodka. Pri neizpla...

Sodba nº II Ips 371/2002 of Civilni oddelek, May 29, 2003

S tem, ko je tožnica novinarju izrocila ovadbo in se z njim dogovorila za objavo zadeve, je privolila v to, da bo del njene zasebnosti glede njenih zdravstvenih težav izpostavljen v javnosti. Ob odsotnosti drugacnega dogovora o posebnem pisnem soglasju je to za objavo zadošcalo. Druga objava je sledila zavrženju kazenske ovadbe, stališce zdravnikov o poteku dogodkov pa se je od tožnicinega razlikovalo. Tudi vsebina drugega clanka se nanaša na tisti del zasebne sfere tožnice, ki je bil v javno...

Sklep nº I Up 688/2003 of Upravni oddelek, May 29, 2003

Zakon o upravnem sporu revizije kot pravnega sredstva zoper sodbo Vrhovnega sodišca RS ne predvideva in je zato treba vloženo revizijo kot nedovoljeno pravno sredstvo zavreci.

Sodba nº I Up 326/2000 of Upravni oddelek, May 29, 2003

Ker je bil tožnici izrecen ukrep po 2. odstavku 73. clena ZUN, moral pa bi ji biti izrecen po 1. odstavku 73. clena ZUN, gre za ocitno kršitev materialnega predpisa, zato je tožena stranka lahko odlocila na podlagi 2. odstavka 244. clena ZUP/86, to je v škodo pritožnice.

Sodba nº I Up 1146/2002 of Upravni oddelek, May 29, 2003

Ker iz dveh pravnomocnih ugotovitvenih odlocb o državljanstvu izhaja, da tožnikovi pravni prednici nista bili jugoslovanski državljanki in državljanki LR Slovenije, ne izpolnjujeta pogojev za pridobitev statusa denacionalizacijskih upravicenk.

Sodba nº I Up 1099/99 of Upravni oddelek, May 29, 2003

Ce je pritožba uperjena zoper pravnomocno upravno odlocbo oziroma zoper procesno dejanje - glavno obravnavo, je nedovoljena, ker je po ZUP (1986) dovoljena pritožba le zoper upravni akt prve stopnje.

Sodba nº I Ips 173/2003 of Kazenski oddelek, May 29, 2003

V sklepu o podaljšanju pripora iz razloga begosumnosti po 1. tocki 1. odstavka 201. clena ZKP je v razlogih me drugim navedeno, da obdolženec v Sloveniji nima stalnega prebivališca, kar je v popolnem nasprotju s podatki, ki jih je dal obdolženec glede svojega stalnega prebivališca ter s potrdilom Upravne enote O., iz katerih izhaja, da ima stalno prebivališce na naslovu P. cesta, O. V povezavi s presojo pripornega razloga begosumnosti gre nedvomno za odlocilno dejstvo, vendar je za procesno k...

Sodba nº I Ips 305/2000 of Kazenski oddelek, May 29, 2003

Obsojenec je bil spoznan za krivega kaznivega dejanja preprecitve uradnega dejanja uradni osebi po 4. v zvezi s 3. in 1. odstavkom 302. clena ZKP. Sodišce je ob izkazanih pogojih iz 1. in 4. odstavka navedene dolocbe tudi ugotovilo, da je obsojenec s policistom grdo ravnal, tako da je nanj vpil in ga zmerjal, nato stopil iz vozila in ga odrinil v predel prsi tako, da se je policist opotekel in pri tem utrpel lažji zvin desnega gležnja. V opisanem obsojencevem ravnanju pa so podani vsi znaki g...

Sodba nº I Ips 248/2002 of Kazenski oddelek, May 29, 2003

Pri odlocanju o zahtevi za varstvo zakonitosti se Vrhovno sodišce omeji samo na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje vložnik v svoji zahtevi (1. odstavek 424. clena ZKP). To pa pomeni, da mora vložnik zahteve ne samo navesti kršitev, ki jo uveljavlja, temvec jo tudi obrazložiti.

Sodba nº I Ips 170/2003 of Kazenski oddelek, May 29, 2003

Ob vsakem preizkusu obstoja razlogov za pripor sodišce ugotavlja, ali so se okolišcine od izdaje zadnjega sklepa o priporu spremenile. Ce v zvezi z njimi niso nastale bistvene spremembe, je razumljivo, da jih povzema in tudi presoja na enak nacin. Zato so neutemeljene navedbe vložnika zahteve, da sodišce le prepisuje sklepe, s katerimi odloca o priporu.

Sodba nº I Ips 243/2000 of Kazenski oddelek, May 29, 2003

Ce vložnik zahteve za varstvo zakonitosti kot izhodišce, na podlagi katerega zatrjuje kršitev kazenskega zakona, jemlje lastno videnje dejanskega stanja, ki iz izpodbijane pravnomocne sodbe ne izhaja, ne gre za zatrjevanje te kršitve, marvec za uveljavljanje zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 284/2000 of Kazenski oddelek, May 29, 2003

S tem ko obsojencev zagovornik navaja, da niso razcišcena vprašanja v zvezi s cestitko za obsojencev rojstni dan ter da je ostalo nerazcišceno tudi vprašanje avtorstva pisma, napisanega dne 4.10., smiselno uveljavlja razlog nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, ki ga po dolocilu 2. odstavka 420. clena ZKP z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoce uveljavljati.

Sodba nº I Ips 87/2000 of Kazenski oddelek, May 29, 2003

Iz obrazložitve zahteve za varstvo zakonitosti izhaja, da zagovornik v njej uveljavlja zgolj razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga pa zahteve ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº III Ips 76/2002 of Gospodarski oddelek, May 29, 2003

Po uveljavitvi novega ZPP so lahko stranke brezpogojno navajale nova dejstva samo še na prvem naroku za glavno obravnavo po zacetku veljavnosti novega ZPP. Zato se na naslednjem naroku po prvem naroku stranka ni mogla vec sklicevati na pogodbo, na katero se dotlej ni sklicevala, ne da bi navedla, da tega ni mogla storiti prej brez svoje krivde.

May 28, 2003

Sklep nº I Up 755/2000 of Upravni oddelek, May 28, 2003

Ker se sodišce prve stopnje do predloženega dokaza (potrdila Arhiva RS) ni opredelilo, pa bi se moralo, saj je od tega dokaza odvisna ugotovitev, ali so razloge za kasnejšo vrnitev tožnice oziroma njenih staršev (22.3.1947) povzrocili sami ali ne, ima izpodbijana sodba pomanjkljivost, zaradi katere se ne more preizkusiti, saj v njej ni naveden razlog o odlocilnem dejstvu, ki je pomembno za odlocitev.

Sodba nº I Up 938/2000 of Upravni oddelek, May 28, 2003

Pravilno je sklepanje sodišca prve stopnje, da bi morala dejstvo, ki ni sporno, da se je tožnica z družino vrnila v domovino dne 22.3.1947 z organiziranim transportom iz Avstrije, tožena stranka presoditi glede na zgodovinske podatke o vracanju izgnancev na organiziran nacin v domovino in ob upoštevanju teh podatkov presoditi potrdilo Arhiva RS o tem.

Sodba nº I Up 619/2000 of Upravni oddelek, May 28, 2003

Oseba, ki prosi za sprejem v državljanstvo RS z naturalizacijo, mora imeti po 4. tocki 1. odstavka 10. clena ZDRS zagotovljen trajen vir preživljanja, najmanj v višini, ki zagotavlja materialno in socialno varnost; ta pogoj mora izkazati že v upravnem postopku.

Sklep nº I Up 680/2003 of Upravni oddelek, May 28, 2003

Dejanje, ki ga vec ni, pa ocitno niti ne more posegati v ustavno pravico, katere varstvo je uveljavljala tožeca stranka v upravnem sporu proti pristojnemu pravdnemu sodišcu (ker je bila sklenjena sodna poravnava in je bil pravdni postopek koncan).

Sodba nº I Up 272/2000 of Upravni oddelek, May 28, 2003

Oseba, ki prosi za sprejem v državljanstvo RS z naturalizacijo, mora imeti po 4. tocki 10. clena ZDRS zagotovljen trajen vir preživljanja, najmanj v višini, ki zagotavlja materialno in socialno varnost.

Sodba nº I Up 759/2001 of Upravni oddelek, May 28, 2003

Ker enotno dovoljenje za gradnjo vsebuje pogoj, da mora biti pred izdajo uporabnega dovoljenja objekt prikljucen na javno kanalizacijsko omrežje, investitor ne bo mogel pridobiti uporabnega dovoljenja, ce ta pogoj ne bo izpolnjen. To pa pomeni, da objekta ne bo mogoce uporabljati, dokler ta pogoj ne bo izpolnjen.

Sodba nº I Up 566/2002 of Upravni oddelek, May 28, 2003

V denacionalizacijskem postopku, ki je bil uveden na zahtevo stranke in v njem ni udeleženih strank z nasprotujocimi si interesi, zastopanje strank po odvetniku ni potrebno in ne opraviceno. V postopku denacionalizacije nastopata namrec upravicenec kot aktivna, zavezanec pa kot pasivna stranka.

Sodba nº I Up 413/2003 of Upravni oddelek, May 28, 2003

Ker je cepljenje proti nalezljivim boleznim zakonska obveznost, ki se jo lahko opusti le, ce so za to izpolnjeni predpisani pogoji, ki pa v tem primeru niso izpolnjeni, tožnik ne more izpodbiti odlocbe zdravstvenega inšpektorja, s katero mu je naloženo, da pripelje otroka na obvezno cepljenje.

Sodba nº I Up 903/2000 of Upravni oddelek, May 28, 2003

Ker tožnik toženi stranki na njeno zahtevo ni predložil zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev za sprejem v državljanstvo RS iz 10. clena ZDRS, ki morajo biti izpolnjeni tudi ob odlocanju prvostopnega organa, je tožena stranka odlocila pravilno in zakonito, ko ni ugodila tožnikovi prošnji za sprejem v državljanstvo. Zahteva za dopolnitev vloge je bila z nabitjem na desko na upravni enoti pravilno vrocena, ker tožnik spremembe naslova ni sporocil.

Sodba nº I Up 1094/2000 of Upravni oddelek, May 28, 2003

Tožnica ni dokazala, da za sprejem v slovensko državljanstvo izpolnjuje enega izmed temeljnih pogojev, to je, da je v zadnjih 10 letih, od tega v zadnjih 5 letih, neprekinjeno bivala v Sloveniji, kot jih doloca 10. clen ZDRS, zato je pravilna odlocitev, da se je v državljanstvo RS ne sprejme. Ker tudi njeni hceri živita s tožnico in torej ne prebivata v Sloveniji, ne izpolnjujeta pogojev po 14. clenu ZDRS za sprejem v slovensko državljanstvo.

Sodba nº I Up 927/2000 of Upravni oddelek, May 28, 2003

Niti 116. clen ZUP/86 niti splošno pravilo o tem, kdo nosi breme stroškov upravnega postopka iz 1. odstavka 113. clena ZUP/86 organa ne zavezujeta absolutno. Dolocb o stroških postopka ni mogoce uporabljati samih zase, marvec le v korelaciji s procesnimi dejanji strank.

Sodba nº I Up 630/2003 of Upravni oddelek, May 28, 2003

V postopku odlocanja o brezplacni pravni pomoci se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku, ce ZBPP ne doloca drugace. Zato bi morala tožena stranka zaradi ugotovitve stalnega prebivališca tožnika pozvati k predložitvi takega potrdila, lahko pa bi tudi sama opravila poizvedbe, saj gre za podatek iz uradne evidence.

May 22, 2003

Sklep nº I R 31/2003 of Civilni oddelek, May 22, 2003

Tehten razlog za delegacijo pristojnosti je, ce je eden od treh sodnikov pristojnega sodišca najožji sorodnik tožece stranke in hkrati predlagana prica v pravdi.

Sodba nº II Ips 398/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2003

1. Prisoja pravicne denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 460/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2003

Sodišci prve in druge stopnje sta pravilno uporabili 200. in 203. clen Zakona o obligacijskih razmerjih, ko sta dolocili pravicno denarno odškodnino. Sodišci prve in druge stopnje sta ugotovili, da je tožnicina poškodba lažje narave, torej gre za poškodbo II. stopnje po razvrstitvi telesnih poškodb po Fischerjevem sistemu.

Sklep nº II Ips 168/2003 of Civilni oddelek, May 22, 2003

Ocena vrednosti spora v znesku 291.600 SIT v tem premoženjskem sporu ne zadostuje za dovoljenost revizije.

Sodba nº II Ips 390/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2003

Po 51. clenu ZZZDR je premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v casu zakonske zveze, njuno skupno premoženje. Pri tem ni pomembno, ali sta ga pridobila po tržni ali kakšni drugi ceni in kdo od zakoncev je formalni pridobitelj. V razmerju med zakonskema ni mogoce šteti ugodnosti pri privatizacijskem nakupu samo v korist enega od njiju. Toženkin oce je s pisno privolitvijo po dolocbi 117. clena SZ nanjo prenesel le pravico do odkupa stanovanja pod ugodnimi pogoji.

Sodba nº II Ips 385/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2003

Od konkretne dejanske situacije v posamezni zadevi je odvisno, ali je mogoce tudi za zemljiškoknjižne vpise pred uveljavitvijo ZZK uporabiti novo dolocbo o triletnem roku za vložitev izbrisne tožbe iz drugega odstavka 102. clena ZZK. Upoštevanje krajših rokov iz novega zakona za vknjižbe, za katere je bil predlog vložen pred uveljavitvijo tega zakona, bi namrec v dolocenih situacijah privedlo do retroaktivnega ucinka zakona in bi bila taka razlaga in uporaba novega zakona v nasprotju s prepov...

Sodba nº II Ips 422/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2003

Na podlagi garancijskega lista jamcita prodajalec in proizvajalec kupcu za brezhibno delovanje proizvoda v garancijskem roku. V primeru odgovornosti iz garancijskega lista (501. do 507. clen ZOR) ne veljajo kratki notifikacijski roki.

Sodba nº II Ips 428/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2003

Revizijsko zatrjevana bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka 14. tocki drugega odstavka 339 clena ZPP ni bila storjena.

Sodba nº II Ips 424/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2003

Prisoja pravicne denarne odškodnine.

Sodba nº II Ips 443/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2003

Po teoriji o adekvatni vzrocnosti je za pravno upošteven vzrok šteti tiste okolišcine, ki po rednem teku stvari pripeljejo do zatrjevane posledice. Sodna praksa in teorija tu dopušcata tudi dolocena odstopanja in upoštevata nekatere specificne okolišcine na strani oškodovanca ali bolj oddaljene posledice. V zvezi s tem revizija govori o posrednih vzrokih in posredni škodi. Vendar v obravnavani zadevi ne gre za tak primer, saj ne gre za vprašanje posredne škode ali vzroka, pac pa za neposredni...

Sodba nº II Ips 418/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2003

Ob dejanski ugotovitvi sodišc, da sta si oba zakonca prizadevala za skupno preživljanje sebe in otrok in da sta si oba prizadevala za gradnjo hiše ter nobenemu ni mogoce ocitati, da bi v obdobju gradnje zanemarjal bodisi gradnjo, bodisi družino, je njun prispevek uravnotežen. Na podlagi ugotovljenih dejstev o veliko vecjem financnem prispevku toženca, ki je tudi z delom sodeloval pri gradnji, ni razlogov, da bi bil tožnicin delež na hiši vecji. Zato je zakonska domneva o enakih deležih na sku...

Sodba nº II Ips 420/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2003

Razlaga dolocbe 3. clena ZVJS ne omogoca sklepanja, da bi bližina smucišca in smucarske vlecnice predstavljala nevarno mesto, ki bi narekovalo posebno zašcito z varnostno ograjo. Navedena zakonska dolocba opredeljuje "drugo nevarno mesto" v povezavi s povsem drugacno dejansko okolišcino: ko navaja dolžnost postavitve varnostne ograje ob prepadih, se drugo nevarno mesto, ki naj bi narekovalo enako ravnanje, ne more nanašati na druge, sicer obicajne nevarnosti, s katerimi je zvezano obratovanje...

Sklep nº II Ips 455/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2003

Dejavnost je nevarna, ce je glede na življenjske izkušnje pogostost škodnih posledic vecja, hkrati pa je pricakovati, da škoda ne bo majhna.

Sodba nº I Up 1424/2002 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Pogoj za denacionalizacijo v obliki nadomestnega premoženja je sporazum med zavezancem in upravicencem o vrnitvi nadomestnega premoženja. Slovenska odškodninska družba po ZDen ni zavezanka za to obliko odškodnine.

Sodba nº I Up 826/99 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Odlocanje o postopku prenosa posestne meje v naravo po 33. clenu ZZKat ni upravna stvar.

Sklep nº I Up 388/2003 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Ker je postopek ugotovitve državljanstva predhodno vprašanje v postopku denacionalizacije, je pooblašcenec s predložitvijo pooblastila, s katerim ga tožnik pooblašca za opravo vseh dejanj v postopku denacionalizacije, izkazal pooblastilno razmerje tudi za zastopanje v postopku zaradi ugotovitve državljanstva ter za vložitev tožbe v upravnem sporu v tožnikovem imenu zaradi ugotovitve državljanstva.

Sklep nº I Up 1122/99 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Ker je nujen pogoj za dovolitev izvršbe izvršilni naslov (270. clen ZUP/86), uporabno dovoljenje pa ni akt, ki se izvršuje in ne more biti izvršilni naslov, je sklep o dovolitvi izvršbe nezakonit.

Sodba nº I Up 813/2000 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Pri inšpekcijskem ukrepu po 73. clenu ZUN je predmet presoje le okolišcina, ali tožnik ima ali pa nima za poseg v prostor ustrezno dovoljenje.

Sodba nº I Up 401/2000 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Ce je izvršilni naslov pravnomocno odpravljen, je to razlog za ustavitev upravne izvršbe po uradni dolžnosti po 1. odstavku 281. clena ZUP/86.

Sodba nº I Up 809/2000 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Ce je izvršilni naslov pravnomocno odpravljen, je to razlog za ustavitev upravne izvršbe po uradni dolžnosti po 1. odstavku 281. clena ZUP/86.

Sodba nº I Up 387/2000 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Odprava oz. razveljavitev po nadzorstveni pravici odlocbe, ki v upravnem postopku ni dokoncna, ni možna.

Sodba nº I Up 523/2001 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Pri odlocanju po nadzorstveni pravici organ sam ne ugotavlja dejanskega stanja. Zato ugotovitev tožene stranke, da tožeca stranka v poslovnih prostorih ne prodaja otroških igrac, za kar je registrirana, ampak druge proizvode, za prodajo katerih ni registrirana, ne more biti podlaga za odlocanje tožene stranke na podlagi 2. odstavka 263. clena ZUP/86.

Sodba nº I Up 925/2001 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Inšpektor za graditev lahko po dolocbi 91. clena odredi ustavitev gradnje, ce investitor nima gradbenega dovoljenja oz. odlocbe o priglasitvi del.

Sodba nº I Up 710/2000 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Pri presoji zakonitosti ukrepa urbanisticnega inšpektorja je pomembno le, ali investitor ima oz. nima dovoljenja za opravljeni poseg v prostor (73. clen ZUN).

Sklep nº I Up 662/2003 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Ker je bila izpodbijana odlocba vrocena v skladu z dolocbami 1., 3. in 4. odstavka 87. clena ZUP in ugotovljeno, da je bila vrocitev opravljena, je tožba, vložena po preteku 30-dnevnega roka, prepozna in bi jo moralo zavreci že sodišce prve stopnje.

Sodba nº I Ips 160/2003 of Kazenski oddelek, May 22, 2003

Presoja razlogov sklepa o podaljšanju pripora (2. odstavek 202. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 156/2003 of Kazenski oddelek, May 22, 2003

Ceprav je v casu odlocanja o podaljšanju pripora zoper obdolženca z izpodbijanim sklepom preiskavo že vodil preiskovalni sodnik Okrožnega sodišca v Kranju in ne v Celju, kot je navedeno v sklepu o podaljšanju pripora, ocitne pomotne navedbe glede sodišca ni mogoce šteti kot precejšnjega nasprotja o odlocilnem dejstvu. Takšno nasprotje je upoštevno in predstavlja bistveno kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP le v primeru, ko gre za protispisno navajanje vs...

Sodba nº I Ips 214/2000 in I Ips 218/2000 of Kazenski oddelek, May 22, 2003

Iz zapisnika o glavni obravnavi z dne 10.9.1999 je razvidno, da je bil obdolženec seznanjen z novim narokom za glavno obravnavo ter pri tem poucen o tem, da bo sojen v nenavzocnosti, ce na glavno obravnavo ne bo prišel, ter da mora, ce bo sodišce izdalo sodbo, morebitno pritožbo zoper sodbo napovedati najkasneje v roku 8 dni. Ni pa bil poucen o posledicah, ce pritožbe ne bo napovedal. Po glavni obravnavi dne 20.10.1999, ki jo je sodišce opravilo v nenavzocnosti obdolženca in na kateri je razg...

Sodba nº I Ips 56/2000 of Kazenski oddelek, May 22, 2003

Vložnik zahteve za varstvo zakonitosti ne sprejema dejanskih ugotovitev v izpodbijani pravnomocni sodbi, da se je oškodovanka, ki ji je obsojenec nabito pištolo nameril v predel dimelj, kar je sodišce štelo za resno grožnjo, pocutila ogroženo, temvec polemizira s stališcem v sodbi višjega sodišca, da je odlocilen obcutek osebne ogroženosti v casu dejanja, ne pa oškodovankine reakcije po dogodku. Zato na ta nacin ne uveljavlja kršitve kazenskega zakona po 1. tocki 372. clena ZKP, ampak izpodbi...

Sodba nº I Ips 19/2000 of Kazenski oddelek, May 22, 2003

Za procesno dejanje, ki povzroci pretrganje zastaranja kazenskega pregona, se šteje tudi odreditev razpisa tiralice. V casu veljavnosti tiralice se zastaranje kazenskega pregona pretrga vse do nastopa absolutnega zastaranja kazenskega pregona. Ucinek odredbe za razpis tiralice namrec traja vse dotlej, dokler ni njen ucinek z odlocitvijo o preklicu tiralice prekinjen. Za razliko od drugih procesnih dejanj, ki jih opravlja sodišce, je posebnost odredbe za razpis tiralice nedvomno ta, da iz razl...

Sodba nº I Ips 329/2000 of Kazenski oddelek, May 22, 2003

Ce bi dejstva, ugotovljena v pravnomocni sodbi, potrjevala, kar navaja vložnik, in sicer, da dejanska zmota po 1. odstavku 20. clena KZ izkljucuje kazensko odgovornost in da je storilec, ce je v zmoti zaradi malomarnosti, kazensko odgovoren za kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti, samo ce zakon tudi za takšno dejanje doloca kazensko odgovornost, bi bila podana kršitev iz 2. tocke 372. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 303/2002 of Kazenski oddelek, May 22, 2003

Iz izreka je razvidno, da je obsojenec kršil dolocilo 2. odstavka 41. clena ZTVCP zato, ker je vozil preblizu desnemu robu vozišca, ta ocitek pa je v še zadostni meri konkretiziran z navedbo, da je obsojenec z vozilom zadel pešca, ki sta ob desnem robu vozišca hodila v smeri njegove vožnje. Dovolj dolocno sta v opisu dejanja opredeljeni navedbi, da je obsojenec vozil tudi v nasprotju z dolocbama 1. odstavka 45. clena in 4. odstavka 46. clena ZTVCP, ker je osebni avtomobil glede na bližino nas...

Sodba nº I Ips 369/2001 of Kazenski oddelek, May 22, 2003

Ce vložnik ne navede niti konkretne kršitve kazenskega materialnega ali procesnega zakona (1., 2. ali 3. tocka 1. odstavka 420. clena ZKP), še manj pa obrazloži takšno kršitev, zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce presojati (1. odstavek 424. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 141/2000 of Kazenski oddelek, May 22, 2003

Presoja, ali sta obstoj in pravna relevantnost dokazov, ki jih je predlagala obramba, izkazana s potrebno stopnjo verjetnosti.

Sodba nº I Ips 164/2002 of Kazenski oddelek, May 22, 2003

Ker se lahko zahteva za varstvo zakonitosti vloži le iz razlogov, navedenih v 1. odstavku 420. clena ZKP, zahteve ni mogoce opreti na precejšen dvom o resnicnosti odlocilnih dejstev, ki so bila ugotovljena v izpodbijani odlocbi. Le Vrhovno sodišce lahko ob odlocanju o zahtevi za varstvo zakonitosti, ki uveljavlja kršitev procesnega ali materialnega zakona, ugotovi takšen dvom in sprejme v 427. clenu ZKP predvideno odlocitev.

Sodba nº I Ips 269/2001 of Kazenski oddelek, May 22, 2003

Med dopustne osebne (personalne) dokaze sodi poleg izpovedb pric ter izvida in mnenja izvedenca tudi zagovor obdolženca.

Sodba nº I Ips 275/2001 of Kazenski oddelek, May 22, 2003

Ker obsojenec in njegova zagovornica nista bila seznanjena s predlogom okrožnega državnega tožilca za spremembo pravnomocne sodbe oziroma nista bila, kot to zahteva zakon, v zvezi z njegovim predlogom zaslišana, je podana kršitev dolocbe 5. odstavka 407. clena ZKP. Vendar je ta kršitev le relativna, saj obsojenec ni z nicemer izkazal njenega vpliva na zakonitost sodbe (3. tocka 1. odstavka 420. clena ZKP).

May 21, 2003

Sodba nº I Up 1049/2000 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Postopki odmere odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišc in gozdov, uvedeni po ZKZ-1 in ZKZ/79, se ustavijo, ce do uveljavitve ZGO-1 niso pravnomocno koncani, ker je z ZGO-1 razveljavljeno poglavje o odškodnini zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišc in gozdov.

Sklep nº I Up 646/2003 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Ker iz vsebine dolocb ZZZPB (2. odstavek 56. clena in 1. odstavka 59. clena) izhaja, da gre za socialne kriterije, ki pogojujejo dodelitev republiške štipendije, predstavlja le-ta za upravicenca socialni prejemek. V sporih o pravici do socialnih prejemkov pa je po 4. tocki 1. odstavka 5. clena ZDSS pristojno odlocati socialno sodišce.

Sklep nº I Up 643/2003 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Ker je tožeca stranka v zahtevi za izdajo zacasne odredbe predlagala, da se z zacasno odredbo zadrži izvršitev odlocbe tožene stranke, je treba tako zahtevo obravnavati po dolocbi 1. odstavka 69. clena ZUS.

Sodba nº I Up 1035/2002 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Upraviceni vlagatelji denacionalizacijskega zahtevka so tudi zakoniti dedici oporocnega dedica. Za verjetnost izkazovanja pravnega nasledstva zadošca oporoka, katere veljavnost in pristnost se v postopku denacionalizacije ne presojata, prav tako zaradi razrešitve tega vprašanja ni treba prekiniti denacionalizacijskega postopka, ker to vprašanje (veljavnost in pristnost oporoke) ni predhodno vprašanje pri ugotavljanju verjetnosti izkazovanja pravnega nasledstva.

Sodba nº I Up 1020/2002 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Pravico do vložitve zahteve za denacionalizacijo imajo tako zakoniti kot oporocni dedici pokojnega upravicenca ter tudi zakoniti dedici pokojnega oporocnega dedica.

Sklep nº I Up 787/2001 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Ce pravni nasledniki pokojnega tožnika niso vstopili v postopek v glavni stvari kot stranka, tudi ni mogoce odlocati o njihovi zavrnitvi placila sodnih taks za sodbo, izdano po tožnikovi smrti, niti ni mogoce zavrnitve obravnavati kot predlog za oprostitev placila sodnih taks, ker ga lahko vloži le stranka.

Sodba nº I Up 19/2003 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Glede na ugotovitev, da je bila tožnica pred sklenitvijo zakonske zveze nemška državljanka, je za odlocitev pomembno državljanstvo njenega moža.

Sklep nº I Up 1013/2000 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Ker je prvostopni upravni organ ugotovil, da je tožnikova pritožba zoper odlocbo o odobritvi pravnega posla, v postopku pred njeno izdajo pa tožnik ni sodeloval kot stranka, vložena po pritožbenem roku, ki je veljal za stranke postopka, in je torej prepozna, bi jo moral obravnavati kot zahtevo za obnovo postopka po 9. tocki 249. clena ZUP/86.

Sodba nº I Up 147/2000 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Zatrjevana upravicenka, ki je bila italijanska državljanka, rojena na obmocju, ki je bilo z mirovno pogodbo z Italijo prikljuceno k FLRJ, je od leta 1935 živela v Kraljevini Jugoslaviji, vendar ni podatka, da bi bila domovinsko pristojna v eni od obcin Kraljevine Jugoslavije. Tako si ni mogla pridobiti državljanstva FLRJ niti po Zakonu o državljanstvu FLRJ niti po mirovni pogodbi z Italijo.

Sodba nº I Up 305/2000 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Ker o zadevi odobritve pravnega posla ni bilo pravnomocno odloceno pred zacetkom ucinkovanja odlocbe Ustavnega sodišca RS, ki je z enoletnim odlogom razveljavilo dolocbe ZKZ, ki se nanašajo na promet s kmetijskimi zemljišci, je bilo treba na podlagi 44. clena ZUstS pritožbi ugoditi in spremeniti odlocitev prvostopnega sodišca tako, da se tožbi ugodi in se odpravi odlocba tožene stranke. Ta pa mora v novem postopku upoštevati dolocbe 5. clena ZKZ-B.

Sklep nº I Up 381/2001 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Glede na 1. in 3. odstavek 3. clena Uredbe o prispevku oseb z zacasnim zatocišcem k oskrbi in nastanitvi v nastanitvenem centru in višini clovekoljubne pomoci, ki jo lahko prejemajo osebe z zacasnim zatocišcem (Uradni list RS, št. 54/99 in 1/2000 - Uredba) se upoštevajo vsi prihodki oseb, ki živijo v istem gospodinjstvu s prosilcem, ne glede na to, da to ni njegova družina.

May 20, 2003

Sodba nº I Up 1083/2002 of Upravni oddelek, May 20, 2003

Ker tožnica zoper podjetje ni vložila predloga za izdajo zacasne odredbe, je s tem izgubila pravico do vracila podržavljenega premoženja v naravi in procesno pravico biti stranka v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja. Zato ni podan razlog za obnovo postopka po 9. tocki 249. clena ZUP/86. Obstoja razloga po 1. tocki 249. clena ZUP/86 pa ne bi bilo treba ugotavljati po vsebini, ker je predlog vložila neupravicena oseba, torej tožnica, ki ni stranka v postopku lastninskega preoblikovan...

Sodba nº I Up 1205/2000 of Upravni oddelek, May 20, 2003

Denacionalizacijski upravicenec, ki ni vložil predloga za izdajo zacasne odredbe po 12. clenu ZLPP je s tem izgubil pravico do vracila podržavljenega premoženja v naravi oz. v deležu na podjetju in tudi pravico biti stranka v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja. Enako velja tudi za primere, ce je bil predlog za izdajo zacasne odredbe pravocasno vložen, vendar z njim podjetje oz. agencija nista bila seznanjena.

Sklep nº I Up 1035/99 of Upravni oddelek, May 20, 2003

Tožencu s tem, ko ni sodeloval v postopku sprejemanja programa lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je v skladu z 19. clenom ZLPP sprejel organ upravljanja podjetja, niso bile kršene pravice, ki jih ima kot stranka v postopku odobritve programa, ki ga vodi Agencija. S tem, ko mu je bila vrocena odlocba Agencije, izdana v skrajšanem postopku, ki se zacne na zahtevo in na podlagi dokazil podjetja, mu je bila dana možnost, da v tem postopku zavaruje svoje pravice in pravne koristi. Zato n...

Sodba nº I Up 592/99 of Upravni oddelek, May 20, 2003

Tožnik ni stranka v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja, ker ni pravocasno vložil predloga za zavarovanje denacionalizacijskega zahtevka po 9. do 16. clenu ZLPP oz. je bil tak predlog pravnomocno zavržen oz. zavrnjen. Na to ne vpliva niti sklep o dovolitvi obnove postopka zavrženja predloga za izdajo zacasne odredbe po 12. clenu ZLPP, saj ta ni postal pravnomocen. Sklep o dovolitvi obnove postopka zadrži izvršitev akta, zoper katerega je obnova dovoljena, le ko je pravnomocen, in sa...

Sodba nº I Up 735/2001 of Upravni oddelek, May 20, 2003

Ker se lastninsko preoblikovanje ni izvajalo na podlagi z odlocbo Ustavnega sodišca RS št. U-I-22/95 razveljavljenih dolocb 1. alinee 1. odstavka 9. clena Uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih nacinov lastninskega preoblikovanja podjetij, ni podlage za uveljavljanje izrednega pravnega sredstva po 46. clenu ZUstS.

Sodba nº I Up 995/99 of Upravni oddelek, May 20, 2003

V postopku lastninskega preoblikovanja se v zvezi z zacasno odredbo, ki je bila izdana v postopku denacionalizacije po dolocbah ZLPP, ne more presojati pravilnosti pravnomocne zacasne odredbe oziroma preverjati, ali je bilo z zacasno odredbo zavarovano vse podržavljeno premoženje (tudi premicnine).

Sodba nº in sklep VIII Ips 184/2002 of Delovno-socialni oddelek, May 20, 2003

S pravnomocno sodbo je bilo toženi stranki naloženo priznanje delovne dobe in izplacilo bruto place, od katere mora delodajalec odvesti predpisane davke in prispevke, delavcu pa izplacati pripadajoci neto znesek place. Ker tožena stranka tega ni storila prostovoljno, je bila tožnica prisiljena zahtevati izvršitev te obveznosti z vložitvijo nove tožbe, na podlagi katere bo lahko dosegla prisilno izvršbo, kolikor tožena stranka svojih obveznosti še vedno ne bo poravnala prostovoljno.

Sodba nº VIII Ips 196/2002 of Delovno-socialni oddelek, May 20, 2003

Svoje obveznosti, ki jih ji zaradi izplacevanja zakonito znižanih osnovnih osebnih dohodkov nalaga Kolektivna pogodba dejavnosti, je tožena stranka v celoti izpolnila. Tožniku je izdala ustrezno listino in mu omogocila sodelovanje v lastninskem preoblikovanju podjetja. Listina ni bila potrdilo o premalo izplacani placi, ki bi dajalo podlago za denarni zahtevek delavca iz naslova premalo izplacane oziroma neizplacane place. Listina delavcu ni dajala pravice zahtevati izplacilo njene vrednosti ...

Sodba nº VIII Ips 202/2002 of Delovno-socialni oddelek, May 20, 2003

Ker direktor ni z zakonom predpisan obvezen organ zadruge, so vsa njegova pooblastila, odgovornosti in tudi pravice, stvar ureditve v zadružnih pravilih in v pogodbi, ki jo je direktor sklenil z zadrugo (30. in 33. clen Zakona o zadrugah). Odpravnine razrešenim clanom uprave in poslovodjem gospodarskih družb so bile (kasneje, po sklenitvi pogodbe med pravdnima strankama) urejene v ZGD, ki pa ni splošni predpis, ki bi neposredno veljal tudi za direktorje zadrug. Ce naj bi enaka ali podobna odp...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners