Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 2003

June 27, 2003

Sodba nº I Ips 333/2002 of Kazenski oddelek, June 27, 2003

Odpor žrtve in storilcevo strtje tega odpora nista nujni sestavini oziroma zakonska znaka kaznivega dejanja posilstva. Gre namrec le za okolišcini, ki dajeta v posameznih primerih podlago za sklepanje o obstoju odlocilnega dejstva, da je storilec drugo osebo prisilil k spolnemu obcevanju.

Sodba nº I Ips 190/2003 of Kazenski oddelek, June 27, 2003

Presoja razlogov sklepa o podaljšanju pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti (3. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 185/2003 of Kazenski oddelek, June 27, 2003

Presoja razlogov za podaljšanje pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti (3. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 184/2003 of Kazenski oddelek, June 27, 2003

Ker kazenski postopek, ki tece zoper obtoženega K.S., še ni pravnomocno koncan, izpodbijana sklepa pa nista bila izdana v zvezi z odreditvijo in podaljšanjem pripora, pac pa je bilo z njima odloceno o obtožencevih zahtevah za izlocitev predsednice in clanov senata ter predsednika okrožnega sodišca, zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 203/2003 of Kazenski oddelek, June 27, 2003

Presoja razlogov v zvezi s podaljšanjem pripora iz razloga begosumnosti (1. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 206/2003 of Kazenski oddelek, June 27, 2003

Presoja vpliva nevrocitve obtožnice obdolžencu, ki je v priporu, na ucinkovito uveljavljanje pravice do pritožbe zoper sklep o podaljšanju pripora (2. odstavek 272. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 135/2002 of Kazenski oddelek, June 27, 2003

Storilcu kaznivega dejanja je mogoce ocitati povratek le v primeru, ce je bil za prej storjena kazniva dejanja v casu storitve novega istovrstnega kaznivega dejanja že pravnomocno obsojen. Pozneje storjena kazniva dejanja z vidika obravnavanega kaznivega dejanja ne morejo imeti vpliva na odmero kazni.

Sodba nº I Ips 170/99 of Kazenski oddelek, June 27, 2003

Izraz "takoj" v 1. odstavku 204.a clena ZKP ne predstavlja prekluzivnega roka, ampak zgolj instrukcijo državnemu tožilcu. Ce državni tožilec odreditve pripora ne predlaga takoj po zaslišanju osumljenca, ne izgubi pravice kasneje podati takega predloga.

Sklep nº Kp 1/2003 of Kazenski oddelek, June 27, 2003

Pritožbo zoper sklep, s katerim sodišce kaznuje osebe, dolocene v 1. odstavku 78. clena ZKP, lahko vloži le tisti, zoper katerega je bila izrecena takšna kazen.

June 26, 2003

Sklep nº I R 42/2003 of Civilni oddelek, June 26, 2003

Tožnikovo nezadovoljstvo s sklepom sodišca prve stopnje o zavrženju tožbe in sklepom istega sodišca, naj zaradi dolocbe tretjega odstavka 86. clena ZPP za vložitev revizije pooblasti odvetnika, ne predstavlja niti razloga ekonomicnosti niti drugega tehtnega razloga v smislu 67. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 471/2002 of Civilni oddelek, June 26, 2003

Materialnopravna podlaga tožbenega zahtevka je notarski zapis o izvensodni poravnavi o povrnitvi raznih vrst škode.

Sodba nº II IPs 479/2002 of Civilni oddelek, June 26, 2003

Po teoriji o adekvatni vzrocnosti je mogoce kot pravno upoštevan vzrok šteti tiste okolišcine, ki po rednem teku stvari pripeljejo do škodne posledice. Stranka odgovarja za normalne posledice svojega ravnanja, za posledice, s katerimi mora racunati, da utegnejo nastati. Kot normalne se štejejo vse direktne posledice. V tožnicinem primeru naj bi delna neograjenost dvorišca vrtca imela za posledico tožnicino hitro reakcijo (tek za žogo, da ne bi stekel za njo kateri od varovancev) in zaradi te ...

Sklep nº II Ips 512/2002 of Civilni oddelek, June 26, 2003

Revizija obveznega podatka o vrednosti izpodbijanega dela sodbe ne vsebuje. Te ne navaja ne v svojem uvodu, ne v obrazložitvi in ne v revizijskem predlogu. Zapis naj vrhovno sodišce reviziji ugodi in drugostopenjsko sodbo tako spremeni, da odškodnino ustrezno zviša, v nicemer ne opredeljuje vrednosti izpodbijanega dela. Zato gre za nepopolno revizijo.

Sklep nº I R 41/2003 of Civilni oddelek, June 26, 2003

Za odlocitev o predlogu za dodatno sredstvo izvršbe je po (noveliranem) prvem odstavku 35. clena ZIZ pristojno sodišce, ki je že odlocilo o predlogu za izvršbo.

Sodba nº II Ips 485/2002 of Civilni oddelek, June 26, 2003

Odmera odškodnine za negmotno škodo zaradi poklicne bolezni plevropulmonalna azbestoza.

Sodba nº II Ips 511/2002 of Civilni oddelek, June 26, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

June 20, 2003

Sklep nº I Up 778/2003 of Upravni oddelek, June 20, 2003

Razloge in dokaze, da so izpolnjeni pogoji za izdajo zacasne odredbe po 1. odstavku 69. clena ZUS, mora stranka navesti že v predlogu za izdajo zacasne odredbe. Pavšalno zatrjevanje tožece stranke, da ji bi z izvršitvijo odlocbe nastala težko popravljiva škoda, ni dokaz o tem, zato zacasne odredbe, po presoji pritožbenega sodišca, ni mogoce izdati. Razloga, da tudi v primeru uspeha v tem upravnem sporu ne bo mogla dobiti nazaj odvzete frekvence, ker jo bo tožena stranka oddala drugemu, pa tož...

Sklep nº I Up 753/2003 of Upravni oddelek, June 20, 2003

Pritožnicine zdravstvene težave in socialne razmere nista razloga, na podlagi katerih bi bilo možno izdati predlagano zacasno odredbo. Pa tudi sicer ni mogoce izdaje zacasne odredbe pogojevati z rešitvijo glavne stvari, ki se izkljucno nanaša na zahtevo za stalno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji.

Sklep nº U 4/2003 of Upravni oddelek, June 20, 2003

Med zadevami, o katerih odloca v upravnem sporu na prvi stopnji Vrhovno sodišce RS, ni pristojnosti za odlocanje o sporih zaradi komunalnega prispevka. Zato je za odlocanje o sporu zaradi komunalnega prispevka pristojno upravno sodišce.

Sklep nº VIII R 14/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2003

Sodišce si mora prizadevati, da se opravi postopek brez zavlacevanja in s cim manjšimi stroški (prvi odstavek 11. clena ZPP). Zaradi pospešitve obravnavanja ali zaradi zmanjšanja stroškov je v 300.

Sodba nº VIII Ips 48/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2003

Stavka je v istem casovnem obdobju lahko samo zakonita, ce poteka v skladu z veljavnim zakonom, ali pa nezakonita, ce se z njo kršijo veljavni predpisi. Zato ni možno, da bi se ugotovilo, da je del stavke zakonit (na primer stavka na dolocenih delovnih mestih), deloma pa nezakonit (na primer zapora izvoza in uvoza), saj nezakonitost, ki ima (obicajno) širše posledice, povzroci, da je ravnanje v celoti nezakonito. Stavke tudi ni mogoce brez medsebojnega sporazuma enostransko prekinjati. Enostr...

June 19, 2003

Sodba nº in sklep II Ips 452/2002 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Zahteva iz prvega odstavka 170. clena ZOR, da je delavec škodo tretji osebi povzrocil na delu ali v zvezi z njim, predstavlja zahtevo o funkcionalni zvezi med škodnim ravnanjem delavca in njegovimi delovnimi nalogami.

Sklep nº II Ips 203/2003 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Toženka se kljub odlocbi z dne 4.9.1991 ni skupaj z možem izselila iz garsonjere, pac pa je ostala v njej in jo dolocen cas vsaj do decembra 1991, ko je garsonjero oddala v podnajem, še uporabljala. Zato je na podlagi 16. clena ZSR na garsonjeri pridobila stanovanjsko pravico (ob pogoju, da jo je pred tem imel njen mož). Pri stanovanjskih sporih ob prehodu v novo stanovanjsko ureditev so namrec pravno pomembne tiste okolišcine, ki so obstajale ob uveljavitvi novega SZ, torej 19.10.1991. Kdor ...

Sklep nº II Ips 499/2002, enako tudi II Ips 506/2002 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta revizija ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 472/2002 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Sklep sodišca druge stopnje o zavrnitvi pritožbe proti sklepu sodišca prve stopnje, da se ne dovoli sprememba tožbe, nima pravne narave sklepa, s katerim bi bil postopek pravnomocno koncan. Sodišce bo v nadaljevanju postopka odlocalo o vsebini tožbe, katere spremembe ni dovolilo in bo postopek koncan šele s tako odlocitvijo.

Sodba nº II Ips 510/2002 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Pravni standard "škode v zvezi z delom" je treba razlagati tako, da gre zanjo tudi v primerih, ko nastane zato, ker nadrejeni grdo ravna z delavcem na delovnem mestu, ocitajoc mu slabo delo, nesposobnost, neupraviceno odsotnost ipd.

Sklep nº II Ips 507/2002 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Revizija ni dovoljena zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta.

Sklep nº II Ips 215/2003 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Za obstoj podlage iz 5. clena ZDen ne zadostuje le ugotovitev o tedanjih splošnih družbenih razmerah. Ugotovljene morajo biti tudi take okolišcine pri sklepanju konkretnega pravnega posla, ki pomenijo silo, grožnjo ali zvijaco državnega organa oziroma predstavnika oblasti. Ker v obravnavani zadevi take okolišcine pri sklepanju darilne pogodbe z dne 26.6.1962 niso bile ugotovljene, je zahteva za denacionalizacijo neutemeljena.

Sodba nº II Ips 240/2003 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Zaradi razveze zakonske zveze se socialne, premoženjske in druge razmere tožnika niso prav nic spremenile. Z rednim delom je tožnik prenehal veliko let pred razvezo zakonske zveze (v letu 1986), ob razvezi je dobil izplacan delež na ustvarjenem skupnem premoženju, po ugotovitvah obeh sodišc zdravstvenih težav nima, že v casu trajanja zakonske zveze je opravljal le obcasna priložnostna dela, kar pocne tudi po razvezi, k stroškom preživljanja obeh otrok, ki redno študirata in sta oba hudo slušn...

Sodba nº II Ips 262/2003 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 161/2003 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Po presoji Vrhovnega sodišca dolocbe 81. clena ZZZDR ni mogoce razumeti tako, da se lahko ob razvezi zakonske zveze doloci znesek za preživljanje le v primeru, ko gre za popolnoma nepreskrbljenega zakonca in/ali zakonca, ki sploh nima nobenih sredstev za življenje (in si jih sam tudi ne more pridobiti), ampak jo je treba uporabiti tudi v primerih, ko se zaradi razveze zakonske zveze socialni in premoženjski položaj enega od zakoncev bistveno spremeni (poslabša). Pravno pomembno je, da toženka...

Sodba nº II Ips 478/2002 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 464/2002 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 496/2002 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Dolocba 120. clena ZD, i se nanaša na pogodbo o dosmrtnem preživljanju, je pravilno uporabljena. Tožnica ni dokazala, da toženca pogodbe ne bi izvrševala.

Sodba nº II Ips 504/2002 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Ko sodišce odloca o tožbenem zahtevku, ni vezano na uporabo prava, ki ga ponujajo procesni udeleženci. Uporaba materialnega prava je stvar sodne presoje. Vendar pa je sodišce vezano na meje postavljenih zahtevkov in na dejstva in dokaze, s katerimi se ta dokazujejo, torej na trditveno podlago tožbe (2. clen in prvi odstavek 7. clena ZPP).

Sklep nº II Ips 253/2003 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Po dolocbi 112. clena ZPP bi se v primeru, ko je za tožeco stranko vložil revizijo odvetnik, lahko štelo, da je revizija pravocasna, cetudi bi prispela prepozno na pristojno sodišce, le v primeru, ce bi se prepozna vložitev dala pripisati vlagateljevi ocitni pomoti.

Sodba nº II Ips 477/2002 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Sodbi sodišc prve in druge stopnje vsebujeta vse razloge o vseh odlocilnih dejstvih, pritožbeno sodišce pa se je tudi še posebej opredelilo glede že v pritožbi zatrjevane kršitve pravdnega postopka, da sodišce dokazov ni povzelo v zapisnik oziroma do pritožbene trditve, da je dokazna ocena o alibiju toženca v nasprotju z listinami v spisu.

Sodba nº II Ips 487/2002 of Civilni oddelek, June 19, 2003

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº in sklep I Ips 62/2001 in I Ips 205/2003 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Napoved pritožbe mora biti podana izrecno in to po razglašeni sodbi. Najave pritožbe za primer neugodne sodbe pred njenim izrekom ni mogoce šteti kot napovedi.

Sodba nº I Ips 85/2001 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Za storitev kaznivega dejanja razžalitve po 1. odstavku 169. clena KZ ni pogoj, da se je oškodovanec pocutil ponižanega in razžaljenega.

Sodba nº I Ips 159/2000 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Obsojenec je z lažnivim prikazovanjem izmamil od oškodovancev podpisane cekovne blankete kot pogoj, da jim bo sploh uredil posojilo. Ker je bil spoznan za krivega kaznivega dejanja goljufije in ne kaznivega dejanja ponarejanja vrednostnih papirjev po 3.

Sodba nº I Ips 144/2002 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Posredna izvedba dokaza (npr. branje zapisnika o izpovedbi price) ne sme poseci v obdolžencevo pravico, da zaslišuje oziroma zahteva zaslišanje obremenilne price.

Sodba nº I Ips 197/2003 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Presoja razlogov v zvezi s podaljšanjem pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti (3. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 178/2003 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

S tem ko sta sodišci ugotovili, da je pripor še vedno neogibno potreben za varnost ljudi, sta posredno odgovorili tudi na vprašanje, zakaj v tem primeru hišni pripor (199.a clen ZKP), ki se odredi le, kadar pripor ni neogibno potreben, ne pride v poštev in tega nista bili dolžni še posebej utemeljevati.

Sklep nº I Ips 179/2003 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Ker sodišci prve in druge stopnje z izpodbijanima odlocbama nista odlocali niti o odreditvi niti o podaljšanju pripora, pac pa o predlogu obrambe, da naj se obtoženec izpusti na prostost, zoper takšno odlocitev glede na dolocbo 4. odstavka 420. clena ZKP vložitev zahteve za varstvo zakonitosti ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 230/2000 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Pri dejanjih iz 4. odstavka 183. clena KZ ni dotikanja teles, pac pa gre za razlicna spolno nedostojna ravnanja oziroma dejanja, ki so namenjena zadovoljitvi storilceve spolne pohote pred otrokom, kot tudi za zadovoljevanje takšne pohote s tem, da otrok opravlja dolocena spolna dejanja. Zato zatrjevanje obsojencevega zagovornika, da prijemanje deklet za zadnjico, otipavanje po njihovih prsih, polaganje roke dekleta na obsojencevo spolovilo in ravnanje obsojenca, ko se je slekel do golega in s...

Sodba nº I Ips 180/2002 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Neupoštevanje dolocbe 2. odstavka 355. clena ZKP lahko poraja predvsem dvome v pravilnost ugotovljenega dejanskega stanja. Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 371/2002 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Z navedbami v zahtevi za varstvo zakonitosti vložnica izpodbija dejanske zakljucke, ki jih je sodišce sprejelo v zvezi z obravnavanimi kaznivimi dejanji, s cimer uveljavlja zmotno ugotovitev dejanskega stanja. Iz tega razloga zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 179/2001 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Pri sostorilstvu gre torej za sodelovanje dveh ali vec oseb, pri katerem vsakdo sam neposredno uresnicuje del zakonskih znakov kaznivega dejanja. Zato ni potrebno, da bi vsak sostorilec uresnicil vse znake dejanskega stanja kaznivega dejanja.

Sodba nº I Ips 268/2001 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

V izpodbijani pravnomocni sodbi ni trditve, da je ohranjen tonski zapis klica, ampak le, da je njegova vsebina ohranjena zgolj na podlagi vsebine informacije, ki jo je zaradi intervencije Policijski postaji K. posredoval operacijsko komunikacijski center. Zato ne drži trditev v zahtevi, da je višje sodišce v nasprotju s spisovnimi podatki navedlo, da se je sodišce prve stopnje pravilno oprlo na ohranjen zapis klica na Policijski postaji K., tako da tudi bistvena kršitev dolocb kazenskega post...

Sodba nº I Ips 340/2002 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Primernosti kazni, izrecene v okviru predpisane kazni, se v okviru odlocanja o zahtevi za varstvo zakonitosti ne preizkuša.

Sodba nº I Ips 95/2001 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Presoja, ali obstoji nasprotje med izrekom in razlogi sodbe (bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 191/2003 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Ker se za oceno dokazov o obstoju utemeljenega suma (2. odstavek 202. clena ZKP) ne zahtevajo tako visoki standardi, kot se to zahteva za obrazložitev sodbe (7. odstavek 364. clena ZKP), ni mogoce enaciti obrazložitve obstoja utemeljenega suma z obrazložitvijo gotovosti v sodbi, da je dolocena oseba storila kaznivo dejanje.

Sodba nº I Ips 252/2001 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Z navedbami v zahtevi za varstvo zakonitosti obsojeni ponuja lastno presojo odlocilnih dejstev, ki pa se razlikuje od tiste v izpodbijani pravnomocni sodbi. Uveljavlja torej razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, kar pa po 2. odstavku 420. clena ZKP ni zakonska podlaga za vložitev tega izrednega pravnega sredstva.

Sodba nº in sklep I Ips 129/2002 in I Ips 204/2003 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

S tem ko obsojenec v zahtevi ne uveljavlja nobene kršitve zakona, pac pa zgolj izraža posplošeno kritiko na nacin vodenja predkazenskega in kazenskega postopka ter nestrinjanje z odlocitvami sodišca, ki da ni izvedlo vseh dokazov, uveljavlja zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja. Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 18/2000 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Dolocbe 1. odstavka 395. clena ZKP si ni mogoce razlagati tako, da mora pritožbeno sodišce, ce se strinja z dejanskimi in pravnimi sklepi v prvostopenjski sodbi, te razloge ponavljati, pac pa zadošca, da se nanje sklicuje. Bistvo je, da mora navedbe pritožbe presoditi. Ce tega glede navedb o odlocilnih dejstvih ne stori, je podana bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka po 11. tocki 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 199/2000 of Kazenski oddelek, June 19, 2003

Za poskus kaznivega dejanja umora zadostuje tudi krivdna oblika eventualnega naklepa.

June 18, 2003

Sodba nº I Up 734/99 of Upravni oddelek, June 18, 2003

Obrtno dovoljenje ni dokaz o izpolnjevanju z zakonom dolocenih pogojev za opravljanje dejavnosti gospodarske družbe, saj za to ni podlage v ZGD.

Sklep nº I Up 505/2003 of Upravni oddelek, June 18, 2003

Glede na podatke in listine v upravnih spisih ter ZUP in ZEPEP bi moralo sodišce prve stopnje elektronsko podano vlogo šteti kot izpolnitev drugega pogoja po 2. odstavku 26. clena ZUS (urgenca toženi stranki, naj izda odlocbo v nadaljnjih sedmih dneh).

Sodba nº I Up 110/2000 of Upravni oddelek, June 18, 2003

Stranka v postopku dolocitve zašcitene kmetije je njen lastnik, ce je ta mrtev, pa njegovi dedici. Tožnice niso stranke v obravnavanem primeru, ker je izkljucna lastnica zašcitene kmetije živa, tožnice pa niso lastnice, solastnice ali skupne lastnice te kmetije, položaja stranke pa jim tudi ne daje sprožitev pravde glede obravnavane kmetije.

Sklep nº I Up 762/2003 of Upravni oddelek, June 18, 2003

Ce tožnik v zahtevi za izdajo zacasne odredbe po 1. odstavku 69. clena ZUS ne izkaže za verjetno, da mu bo nastala težko popravljiva škoda, niso izpolnjeni pogoji za izdajo takšne zacasne odredbe.

Sodba nº I Up 584/2000 of Upravni oddelek, June 18, 2003

Ce kmetija izpolnjuje pogoje iz 2. clena ZDKG, se jo v upravnem postopku doloci za zašciteno. Na to ne vplivajo okolišcine, ki v 2. clenu ZDKG niso navedene. Neusklajeno zemljiško-katastrsko stanje zemljišc s stanjem zemljišc v naravi na odlocanje ne vpliva, saj se za katastrski dohodek, glede na 2. clen ZDKG je pravilo katastrska kultura, upoštevajo podatki zemljiškega katastra. Ker se za dolocitev zašcitene kmetije, glede na pogoje iz 2. clena ZDKG, uporabljajo zgolj podatki iz uradnih evid...

Sodba nº I Up 926/2000 of Upravni oddelek, June 18, 2003

V 2. clenu ZDKG so kot pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija, da se šteje za zašciteno, navedeni le: da gre za kmetijsko oziroma kmetijsko-gozdarsko gospodarsko enoto, ki ima predpisan obseg primerljivih površin in je v lasti najvec dveh oseb, ki sta med seboj v predpisanem razmerju. Ker drugih pogojev za zašciteno kmetijo ZDKG ne doloca, okolišcine, ki jih navajata tožnika, za dolocitev zašcitene kmetije pravno niso pomembne. V postopku dolocitve kmetije za zašciteno pa tožnika ne moreta ...

Sodba nº I Up 871/2000 of Upravni oddelek, June 18, 2003

Za zašciteno se doloci kmetija, ki izpolnjuje pogoje, dolocene z 2. clenom ZDKG, kar ugotovi pristojni organ v upravnem postopku. V tem postopku stranke ne morejo uspeti z dokazovanjem, da kmetija izpolnjuje druge pogoje in ne pogoje iz 2. clena ZDKG, ter da jo je kljub temu treba dolociti za zašciteno. Ker se podatki, relevantni za dolocitev zašcitene kmetije, po 2. odstavku 4. clena ZDKG zajemajo iz javnih uradnih evidenc (zemljiška knjiga in zemljiški kataster), zaslišanje stranke pa ni po...

Sodba nº I Up 761/2000 of Upravni oddelek, June 18, 2003

Kljub temu, da je tožnik (na podlagi lastne zaveze) placal stroške parcelacije, nima položaja stranke v postopku, ki je bil ustavljen, saj ni lastnik zemljišca in mu placilo ni bilo naloženo z odlocbo.

June 17, 2003

Sodba nº VIII Ips 268/2002 of Delovno-socialni oddelek, June 17, 2003

Zakon ne predpisuje nobenih obveznosti glede organa, ki spremlja in ocenjuje poskusno delo, tudi ne glede strokovne izobrazbe clanov takega organa. Predmet spora v tej zadevi je bila negativna ocena poskusnega dela tožnika pri toženi stranki. Za odlocitev o pravilnosti in zakonitosti te ocene ni odlocilno, kako so ali bi strokovnost in delovne sposobnosti tožnika ocenjevali drugi delodajalci.

Sodba nº VIII Ips 262/2002 of Delovno-socialni oddelek, June 17, 2003

Tožnica je do 12.5.1995 opravljala funkcijo direktorice in je bila kot taka vpisana v sodni register. Ker do tega dne tudi ni bila razrešena, je pravilna odlocitev sodišca, da je sklep sveta tožene stranke nepravilen in nezakonit, kolikor ugotavlja prenehanje mandata za nazaj. Ker za predcasno razrešitev tudi ni bilo izkazanega nobenega drugega razloga za predcasno razrešitev, je sklep o razrešitvi brez dejanske in pravne podlage.

Sklep nº VIII Ips 243/2002 of Delovno-socialni oddelek, June 17, 2003

Do preoblikovanja delovnega razmerja za dolocen cas v delovno razmerje za nedolocen cas pride predvsem zaradi razlogov, ki ob sami sklenitvi delovnega razmerja za dolocen cas sploh še niso nastali. Ni pa mogoce izkljuciti tudi možnosti, da delavec šele po sklenitvi delovnega razmerja zve, da za delovno razmerje za dolocen cas sploh ni bilo zakonskih pogojev. Zato ni sprejemljivo stališce, da delavec ne more zahtevati varstva pravic pri delodajalcu in sodnega varstva zaradi prenehanja delovneg...

Sodba nº VIII Ips 264/2002 of Delovno-socialni oddelek, June 17, 2003

Delavec je disciplinsko odgovoren za kršitve delovnih obveznosti le, ce po svoji krivdi ne izpolnjuje svojih dolžnosti in delovnih obveznosti, zato bi tožena stranka morala v disciplinskem postopku ugtavljati ne samo, zakaj tožnica ni dosegala pricakovanih rezultatov dela, temvec tudi, ali je za to kriva (odgovorna). Pri odreditvi dela preko polnega delovnega casa mora delodajalec upoštevati kogentne zakonske dolocbe tako glede trajanja takega dela kot glede tega, komu takega dela ne sme odre...

Sodba nº VIII Ips 173/02 of Delovno-socialni oddelek, June 17, 2003

v drugem odstavku 80. clena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (ZTPDR - Uradni list SFRJ, št. 60/89 in nadalj.) je bilo doloceno, da ugovor zoper sklepe, ki jih organi delodajalca sprejemajo o njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih, delavec vloži pri organu, ki ga doloci splošni akt. Ker delovnopravna in korporacijska zakonodaja med seboj nista bili povsem usklajeni, je sodišce sprejelo stališce, da bi pogojno in v prehodnem obdobju, lahko bil v statutu delniške družbe...

Sodba nº VIII Ips 167/2002 of Delovno-socialni oddelek, June 17, 2003

Ni pravilno razumevanje dolocb ZPIZVZ, da za priznanje pravice do pokojninskega in invalidskega zavarovanja zadošcajo že dolocbe 1. clena. V 1. clenu je dolocba, da se z zakonom urejajo pravice, ki so jih državljani RS in drugi upravicenci po tem zakonu pridobili oziroma izpolnili pogoje za njihovo pridobitev na podlagi zavarovanja po predpisih bivše SFRJ o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev. Kdo so upravicenci iz tega clena je doloceno v 2. clenu. Zato samo uporaba...

Sodba nº VIII Ips 164/2002 of Delovno-socialni oddelek, June 17, 2003

Tožena stranka je revidenta povabila in mu omogocila prisotnost na seji, kjer se je obravnavala njegova pritožba in zato ob upoštevanju dejstva, da tožena stranka ni imela dokazov o tem, da se seje revident res ne more udeležiti (v spisu je celo uradni zapis tožene stranke, da se je tožnik v casu bolniškega staleža 1.9.2000 osebno zglasil v podjetju, kar bi lahko kazalo na to, da bi se kljub bolniškemu staležu seje lahko udeležil), ni mogoce ugotoviti kršitve revidentovih pravic.

June 16, 2003

Sklep nº I Upr 3/2003 of Upravni oddelek, June 16, 2003

Ce je tožba vložena zoper akt lokalne skupnosti - odlocbo župana obcine, je za odlocanje o taki tožbi stvarno pristojno upravno sodišce. To izhaja iz dolocbe 1. clena Zakona o upravnem sporu.

June 12, 2003

Sodba nº II Ips 184/2003 of Civilni oddelek, June 12, 2003

Kršitev pravil o sestavi zapisnika, ki jih vsebujejo 122. do 127. clen ZPP, predstavlja relativno bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka po prvem odstavku 339. clena ZPP.

Sklep nº II Ips 453/2002 of Civilni oddelek, June 12, 2003

Revizijsko sodišce preizkuša samo izpodbijani del pravnomocne sodbe. Ce revident tega dela sodbe ne opredeli niti z zneskom niti z deležem, izraženim v ulomku ali odstotku, je revizija nepopolna. Nepopolno revizijo pa lahko sodišce samo zavrže.

Sodba nº II Ips 462/2002 of Civilni oddelek, June 12, 2003

Izvid sodnega izvedenca medicinske stroke vsebuje podroben opis stanja tožnikovih prstov po posameznih clenkih, pri sestavi mnenja o tem, ali so tožniku ostale kakšne trajne posledice v smislu splošnega zmanjšanja življenjskih aktivnosti pa je to stanje posameznega poškodovanega prsta obravnaval kot celoto in ne vec po sklepih. Ne gre torej za nasprotje med navedbami o vsebini listin in samo vsebino listine, saj je izvedensko mnenje v sodbi korektno povzeto.

Sodba nº II Ips 483/2002 of Civilni oddelek, June 12, 2003

Obligacijskopravni zahtevek na izstavitev zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice na nepremicnini v zemljiško knjigo, lahko utemeljeno uveljavlja le tisti, ki zatrjuje obstoj pravnega posla, na podlagi katerega je taka vknjižba mogoca.

Sodba nº I Up 1367/2002 of Upravni oddelek, June 12, 2003

V postopku ugotavljanja državljanstva kot predhodnega vprašanja za postopek denacionalizacije, mora upravni organ stranko seznaniti tudi z zakonsko domnevo nelojalnosti, kot okolišcino, ki je pomembna za odlocitev. Ce je ne, je podana absolutna bistvena kršitev dolocb postopka.

Sodba nº I Up 812/2000 of Upravni oddelek, June 12, 2003

Pri izreku ukrepa urbanisticnega inšpektorja je pomembno le to, ali investitor ima ali nima dovoljenja za poseg v prostor.

Sodba nº I Up 631/99 of Upravni oddelek, June 12, 2003

Postopek za razveljavitev odlocbe po nadzorstveni pravici po 2. odstavku 264. clena ZUP/86 se ne more zaceti na zahtevo stranke.

Sodba nº I Up 559/99 of Upravni oddelek, June 12, 2003

Postopka ni mogoce obnoviti zaradi napacne presoje odlocilnih dejstev in dokazov.

Sodba nº I Up 623/2003 of Upravni oddelek, June 12, 2003

Pogoj za status zašcitene kmetije iz 2. clena ZDKG je tudi, da je ta v lasti ene fizicne osebe ali v lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para, enega od staršev in otroka ali posvojenega oziroma njegovega potomca. Darilna pogodba ne more izkazovati lastništva v casu odlocanja organa prve stopnje, ce je bila sklenjena po izdaji odlocbe organa prve stopnje.

Sodba nº I Up 865/99 of Upravni oddelek, June 12, 2003

Ker je tožnik zahteval vrocitev odlocbe, izdane v postopku, v katerem ni bil udeležen kot stranka, oba upravna organa pa sta presodila, da tožnik ni izkazal okolišcin, ki bi mu lahko dale položaj stranke po 49. clenu ZUP/86, je bila njegova zahteva pravilno zavržena.

Sodba nº I Ips 180/2003 of Kazenski oddelek, June 12, 2003

V odlocbi izvenobravnavnega senata kot inštancni odlocbi bi bila podana bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP, ce ne bi imela razlogov o pritožbenih navedbah glede odlocilnih dejstev (1. odstavek 395. clena ZKP). V to odlocbo pa ne spadajo nepotrebna ponavljanja že zapisanih zakljuckov prvostopenjskega organa.

Sodba nº I Ips 167/2000 of Kazenski oddelek, June 12, 2003

Dolocbe 3. odstavka 216. clena ZKP ni mogoce razlagati drugace, kot da morata biti obe polnoletni prici pri hišni preiskavi vseskozi navzoci. Ker je bila v obravnavanem primeru ena od pric krajši cas odsotna, sodišce svoje odlocbe v skladu z 219. clenom ZKP ne bi smelo opreti na dokaze, pridobljene v tem casu. Dokazna prepoved torej velja le za dokaze, pridobljene s tem procesnim dejanjem, ko navedeni zakonski pogoj za izvedbo hišne preiskave ni bil izpolnjen.

Sodba nº I Ips 22/2003 of Kazenski oddelek, June 12, 2003

Ce sodišce med kazenskim postopkom ne izloci obvestil iz 3. odstavka 83. clena ZKP, še ne pomeni, da je s tem bistveno kršilo dolocbe kazenskega postopka iz 8. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP, pod pogojem, da nanje ni oprlo odlocbe oziroma sodbe. Ali je to dejstvo vplivalo na odlocitev o stvari sami in s tem na zakonitost sodne odlocbe, se presoja glede na vsebino obvestila, ki ni bilo izloceno in glede na izvedene dokaze, na katere se opira sodna odlocba.

Sodba nº I Ips 33/2003 of Kazenski oddelek, June 12, 2003

Ce storilec kaznivega dejanja izsiljevanja po 1. odstavku 218. clena KZ ob uporabi sile povzroci izsiljevani osebi lahko (ali hudo)

Sodba nº I Ips 329/2002 of Kazenski oddelek, June 12, 2003

Presoja razlogov v zvezi z zavrnitvijo dokaznega predloga za odreditev izvedenca psihiatricne stroke.

Sodba nº I Ips 303/2001 of Kazenski oddelek, June 12, 2003

Vložnik zahteve za varstvo zakonitosti lahko izpodbija tudi odlocbo o kazenski sankciji, vendar le tedaj, ce je sodišce pri izrekanju kazni, pogojne obsodbe, sodnega opomina oziroma odlocbe o varnostnem ukrepu ali odvzemu premoženjske koristi prekoracilo pravico, ki jo ima po zakonu (kršitev kazenskega zakona iz 5. tocke 372. clena ZKP).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners