Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 2003

July 18, 2003

Sklep nº I Up 617/2002 of Upravni oddelek, July 18, 2003

Stranki pred izdajo odlocbe ni bila dana možnost, da se seznani in izjavi o vseh okolišcinah, ki so pomembne za izdajo odlocbe, zato so bile bistveno kršene dolocbe postopka.

Sodba nº I Up 867/2003 of Upravni oddelek, July 18, 2003

Ce prosilec za azil svojih trditev ne podpre z nobenimi dokazi, mora biti njegova izpoved jasna, natancna in konsistentna.

Sodba nº I Up 521/2001 of Upravni oddelek, July 18, 2003

Ker z odlocbo Ustavnega sodišca RS odpravljena dolocba 1. alinee 1. odstavka 9. clena Uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih nacinov lastninskega preoblikovanja podjetij ni bila uporabljena pri odlocitvi, niso izpolnjeni pogoji za spremembo ali odpravo upravnega akta na podlagi 46. clena ZUstS.

Sodba nº I Up 868/2003 of Upravni oddelek, July 18, 2003

Tožnikov zatrjevani strah pred preganjanjem, ker je pobegnil iz uporniške albanske vojske ter je travmatizirana oseba, ni utemeljen v smislu 2. in 3. odstavka 1. clena ZAzil.

Sodba nº I Up 857/2003 of Upravni oddelek, July 18, 2003

Dolocba 1. alinee 3. odstavka 61. clena ZAzil napotuje na uporabo dolocbe 1. odstavka 6. clena tega zakona oziroma na uporabo nacela nevracanja oseb v državo, kjer bi bilo njihovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi njihove rase, vere, narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali politicnega prepricanja oziroma v državo, v kateri bi bile lahko izpostavljene mucenju ali necloveškemu ali poniževalnemu ravnanju ali kazni. Glede na navedeno se uporaba nacela nevracanja vsebinsko preplet...

Sodba nº I Up 795/2000 of Upravni oddelek, July 18, 2003

Cas placila kupnine po kupoprodajni pogodbi ne vpliva na odmero dohodnine niti na odmero davka od dobicka iz kapitala.

July 16, 2003

Sklep nº I Up 867/2002 of Upravni oddelek, July 16, 2003

Ce je z izrekom sklepa zavržena tožba kot celota, je ta izrek nerazumljiv in v nasprotju z uvodom in razlogi sklepa, kjer pa se navaja, da se zavrže tožba le zoper eno toženo stranko. Sodišce je vezano na opredelitev strank v tožbi in jih samo ne sme spreminjati; ce pa meni, da katera od v tožbi navedenih strank ne more biti stranka, ali se mu zdi opredelitev strank nejasna, mora zahtevati popravo tožbe.

Sodba nº I Up 971/2001 of Upravni oddelek, July 16, 2003

Tožnik je bil investitor nezakonitega posega v prostor in ne njegov izvajalec. Obveznosti, ki izvirajo iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med stranko kot kupcem nepremicnine in prodajalcem, pa na pravilnost odlocitve upravnih organov in prvostopnega sodišca ne morejo vplivati.

Sodba nº I Up 1130/2001 of Upravni oddelek, July 16, 2003

Postopek o izreku urbanisticnega inšpekcijskega ukrepa in postopek za legalizacijo nezakonitega posega v prostor sta dva locena upravna postopka in zato postopek legalizacije po noveli ZUN (Ur.l. RS, št. 18/93 in 44/97) ne zadrži izreka inšpekcijskega ukrepa, odloži le njegovo prisilno izvršitev.

July 15, 2003

Sklep nº I R 51/2003 of Civilni oddelek, July 15, 2003

Dejstvo, da je mati in zakonita zastopnica tožece stranke B. A. hci višje sodnice v Celju A. A, ni drugi tehtni razlog, ki ga predvideva dolocba 67. clena ZPP.

July 11, 2003

Sodba nº I Up 708/2001 of Upravni oddelek, July 11, 2003

Ker ni vložila predloga za izdajo zacasne odredbe v roku iz 11. cl. ZLPP tožnica nima položaja stranke v postopku.

Sodba nº I Up 785/2001 of Upravni oddelek, July 11, 2003

Tožnici sta kot stranki sodelovali v postopku, zato se pritožbeni rok za vložitev pritožbe šteje od dneva, ko jima je bila odlocba vrocena.

Sodba nº I Up 805/2002 of Upravni oddelek, July 11, 2003

Tožnica ni vložila predloga za izdajo zacasne odredbe v roku iz 11. clena ZLPP, zato ji ne gre položaj stranke v postopku privatizacije družbe.

Sodba nº I Up 352/2000 of Upravni oddelek, July 11, 2003

Po dolocbi 4. clena ZDoh se višina dohodnine in davkov, ki se od nje odštejejo, ugotavlja po predpisih, ki veljajo na dan 1. januarja tistega leta, za katero se dohodnina odmerja, ce z ZDoh ni doloceno drugace.

Sklep nº I Up 987/2002 of Upravni oddelek, July 11, 2003

Ker upravni organ prve stopnje tožnika ni seznanil, da je na podlagi ugotovitev o obstoju nemške narodnosti in bivanja v tujini njegove pravne prednice podana tudi tretja okolišcina - njena nelojalnost, so bile bistveno kršene dolocbe postopka.

Sodba nº I Up 358/99 of Upravni oddelek, July 11, 2003

Tožnica ni vložila predloga za izdajo zacasne odredbe v roku iz 11. clena ZLPP, zato ni upravicena do vrnitve denacionaliziranega premoženja v naravi.

Sodba nº I Up 695/2001 of Upravni oddelek, July 11, 2003

V postopku za vpis lastninskega preoblikovanja podjetja v sodni register se ugotavlja le skladnost izvedenega lastninskega preoblikovanja z odobrenim programom.

Sodba nº I Up 899/2000 of Upravni oddelek, July 11, 2003

Po dolocbi 4. clena ZDoh se višina dohodnine in davkov, ki se od nje odštejejo, ugotavlja po predpisih, ki veljajo na dan 1. januarja tistega leta, za katero se dohodnina odmerja, ce z ZDoh ni doloceno drugace.

Sodba nº I Up 416/2000 of Upravni oddelek, July 11, 2003

Med dohodki, ki se po dolocbi 6. clena Zakona o dohodnini vštevajo v osnovo za dohodnino, je tudi pokojnina in katastrski dohodek iz kmetijstva.

Sodba nº I Up 844/2003 of Upravni oddelek, July 11, 2003

Glede na tožnikov pritožbeni ugovor, da je namrec leta 1998 dezertiral iz OVK, kar ga še vedno uvršca v skupino oseb, za katere vrnitev na Kosovo ni varna, je po mnenju pritožbenega sodišca pravilno tudi stališce, da tožnikov strah pred preganjanjem, utemeljen glede na razmere in stanje v ZR Jugoslaviji leta 1998, ne more biti že razlog za priznanje azila v letu 2003.

Sodba nº I Up 178/2000 of Upravni oddelek, July 11, 2003

Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo v postopku potrjevanja programa lastninskega preoblikovanja podjetja nima pooblastila presojati, ali je program sprejel v ustrezni sestavi, ali je bila skupšcina sklicana v skladu z veljavnimi predpisi in ali je imel tožnik možnost sodelovati na skupšcini. Revizijski postopek je samostojen postopek, zato je treba vse ugovore, ki se nanašajo na revizijski postopek, v tem postopku zavrniti.

Sodba nº in sklep I Up 698/2001 of Upravni oddelek, July 11, 2003

Zahteva za priznanje lastnosti stranke po 139. clenu ZUP/86 se lahko vloži med postopkom, dokler ni izdana odlocba v upravni stvari. Po izdaji dokoncne odlocbe take zahteve ni vec mogoce vložiti, lahko pa tisti, ki bi moral biti udeležen v postopku kot stranka, in mu ni bila dana možnost udeležbe, predlaga obnovo postopka.

Sklep nº I Up 1025/99 of Upravni oddelek, July 11, 2003

Program o preoblikovanju podjetja nima znacaja odlocbe, zoper katero bi bilo v smislu dolocb ZUP/86 stranki omogoceno varstvo njenih pravic in pravnih koristi. Ceprav ZLPP v 19. clenu doloca, da mora organ upravljanja podjetja pisno seznaniti upravicence s programom preoblikovanja, to ne pomeni, da lahko vrocitev programa nadomesti vrocitev odlocbe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo.

Sklep nº I Up 740/2001 of Upravni oddelek, July 11, 2003

Za presojo, ali je tožeca stranka ustanoviteljica sestavljene oblike organiziranja, ni pomembna pogodba, temvec vpis sestavljene oblike, organiziranja v sodni register.

July 10, 2003

Sklep nº II Ips 154/2003 of Civilni oddelek, July 10, 2003

Predlagateljice postopka so dedinje pokojnega I.P., ki mu je bila razveljavljena kazen zaplembe premoženja ter zato v položaju, ko je po naravi pravnega razmerja o predlogu mogoce odlociti zgolj na enak nacin. Njihov položaj bi zato ustrezal položaju enotnih sospornic v pravdnem postopku.

Sodba nº II Ips 440/2002 of Civilni oddelek, July 10, 2003

Zaradi kupa južnega snega kot nepricakovane ovire na koncu smucišca je podana odškodninska odgovornost upravljalca smucišca, ki ni zadosti poskrbel za varnost smucarjev z rednim vzdrževanjem smucišca.

Sklep nº I R 35/2003 of Civilni oddelek, July 10, 2003

Izvršilno sodišce se lahko po uradni dolžnosti izrece za krajevno nepristojno in ne samo na dolžnikov ugovor (15. clen ZIZ v zvezi z drugim odstavkom 22. clena ZPP). Vendar pa se izvršilno sodišce lahko izrece za krajevno nepristojno ob predhodnem preizkusu predloga za izvršbo, torej pred izdajo sklepa o izvršbi. Po izdaji sklepa o izvršbi je odklonitev izkljucne krajevne pristojnosti možna le, ce je krajevno nepristojnost sodišca dolžnik uveljavljal v ugovoru zoper sklep o izvršbi.

Sodba nº in sklep II Ips 304/2003 of Civilni oddelek, July 10, 2003

Tožnica uveljavlja odškodnino za objektivno isto škodo, izvirajoco iz istega škodnega dogodka od iste stranke, ki ji je bilo placilo odškodnine za to škodo s pravnomocno sodbo že naloženo. Zaradi vezanosti na prejšnjo sodbo sodišce ne more o takem zahtevku ponovno odlocati, gre za že razsojeno stvar (res iudicata).

Sodba nº II Ips 397/2002 of Civilni oddelek, July 10, 2003

V pravdnem postopku, ki sledi ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ugotavlja sodišce utemeljenost sklepa o izvršbi. Zato lahko presoja samo dejstva, navedena v ugovoru in kasneje nastala dejstva, ki se nanašajo na samo terjatev.

Sklep nº II Ips 165/2003 of Civilni oddelek, July 10, 2003

Med zahtevke, ki se nanašajo na denarni zahtevek (ZPP sicer govori le o zahtevku, ki se ne nanaša na denarni znesek, vendar to pomeni, da je v tem pogledu, t.j. v pogledu /ne/nanašanja na denarni znesek njegovo edino logicno nasprotje zahtevek, ki se nanaša na denarni znesek), ne sodijo zgolj tisti, s katerimi tožnik zahteva placilo (torej dajatveni denarni zahtevki), marvec tudi oni, s katerimi se neposredno odloca o usodi denarne terjatve, ceprav procesno niso izraženi v dajatveni obliki.

Sklep nº Cp 5/2003 of Civilni oddelek, July 10, 2003

Kontradiktornost v postopku mora biti zagotovljena tudi v postopku ugovora proti odlocitvi o priznanju tuje sodne odlocbe (4. clen ZNP, 8 tocka drugega odstavka 339. clena ZPP, prvi odstavek 354. clena ZPP, 96. do 101. clen ZMZPP).

Sklep nº Cp 10/2003 of Civilni oddelek, July 10, 2003

Namen priznanja tuje sodne odlocbe je v njenem ucinkovanju na teritoriju RS. Uporaba tuje sodne odlocbe zgolj v dokazne namene v drugem postopku ne more služiti kot podlaga za postopek priznanja.

Sklep nº I R 49/2003 of Civilni oddelek, July 10, 2003

Razlog za delegacijo pristojnosti po 67. clenu ZPP je predvsem v smotrnosti in ekonomicnosti postopka, ne pa morebitno napacno delo sodišca. Za odpravo morebitnih nepravilnosti pri delu sodišca imajo namrec udeleženci sodnih postopkov na razpolago pravna sredstva in nadzorstveno pritožbo.

Sklep nº I R 45/2003 of Civilni oddelek, July 10, 2003

Tožeca stranka vidi navedeni "drugi tehtni razlog" v citiranem zapisu izjave predsednice krajevno pristojnega sodišca o poteku postopka, ki naj bi zaradi nasprotja z resnicnim stanjem stvari odvzela zaupanje v nepristranskost sojenja. Vendar pa je Okrajno sodišce v Radovljici v svoji vlogi z dne 11.6.2003 pojasnilo, da je sodišce objavilo preklic izjave v casopisu. Gre torej za ocitno pomoten zapis ali za obstoj nesporazuma pri razumevanju izjave predsednice sodišca, to pa na sam potek postop...

Sklep nº I R 40/2003 of Civilni oddelek, July 10, 2003

Dejstvo, da je dolžnica zaposlena na izvršilnem oddelku stvarno in krajevno pristojnega sodišca, lahko vzbudila dvom v nepristranost odlocanja.

Sklep nº II Ips 514/2002 of Civilni oddelek, July 10, 2003

S tožencevo smrtjo je prišlo do dedovanja torej do univerzalnega pravnega nasledstva, ki je imelo za posledico tudi vstop (vseh)

Sodba nº II Ips 516/2002 of Civilni oddelek, July 10, 2003

Tožnik je zahteval povrnitev škode, ki mu je nastala kot potniku v vlaku, ker je neznanec v levo stran vlaka vrgel vecji kamen, ki je prebil okensko steklo in tožnika zadel v glavo. Tak (konkreten)

Sodba nº II Ips 236/2003 of Civilni oddelek, July 10, 2003

Pravilno je stališce, da je po otrokovi polnoletnosti nujno relativizirana zahteva, po kateri bi se preživninski zavezanec moral v korist otroka odrekati in omejevati pri svojih potrebah. Vendar je treba poudariti: relativizirana, ne pa tudi zgrešena, torej v celoti materialnopravno zmotna. Starši vendarle morajo storiti vse, kar je od njih mogoce razumno pricakovati, da polnoletnemu otroku omogocijo pridobiti tako izobrazbo, ki bo skladna z otrokovo nadarjenostjo in z njegovimi umskimi in te...

Sodba nº U 18/2002 of Upravni oddelek, July 10, 2003

Ravnanje v nasprotju s predpisi - razporejanje delavca na delovno mesto, za katero nima zahtevane strokovne izobrazbe, je razlog za prenehanje funkcije vodje državnega tožilstva.

July 09, 2003

Sodba nº I Up 981/2000 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Pogodba o preživljanju, ki jo je tožnica sklenila z delodajalcem, ni dokaz o trajno zagotovljeni materialni in socialni varnosti.

Sodba nº I Up 982/2000 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Pogodba o preživljanju, ki jo je tožnica sklenila z delodajalcem, ni dokaz o trajno zagotovljeni materialni in socialni varnosti.

Sklep nº I Up 609/2000 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Tožena stranka ni imela podlage za to, da je tožnikovo pritožbo zoper prvostopni sklep zavrgla kot prepozno, saj pritožbi ni priložena pisemska ovojnica, iz katere bi bil razviden nacin pošiljanja pošiljke in naslovnik. Za presojo pravocasnosti namrec ne zadošca dohodna štampiljka tožene stranke. Poleg tega pa bi morala tožena stranka pritožbo, ki je bila poslana neposredno njej, v skladu z 2. odstavkom 233. clena ZUP/86, poslati v pristojno reševanje prvostopnemu organu; ker je ni, je bistve...

Sodba nº I Up 18/2002 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Stranka v inšpekcijskem postopku je na podlagi 73. clena ZUN samo investitor, le v izjemnem primeru tudi lastnik ali upravljalec zemljišca.

Sodba nº I Up 729/2003 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Ocena varnosti temelji na podlagi številnih porocil vladnih in nevladnih organizacij, po katerih ni objektivnih okolišcin, ki bi pomenile ogrožanje osebne varnosti, ce bi se tožnik vrnil v Republiko Srbsko.

Sklep nº I Up 806/2003 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Zahteva za odložitev izvršitve izpodbijanega akta, vložena v zvezi z vloženo tožbo v upravnem sporu pri organu iz 2. odst. 30. clena ZUS, ter brezuspešen potek 7-dnevnega roka za odlocitev o tej zahtevi je procesna predpostavka za vložitev zahteve za izdajo zacasne odredbe po 1. odstavku 69. clena ZUS pri sodišcu.

Sklep nº I Up 733/2003 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Pri presoji pogojev za izdajo dovoljenja za zacasno prebivanje je treba upoštevati vse podatke in okolišcine, iz katerih je razvidno tujcevo obnašanje v preteklem obdobju, in na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja oceniti, ali pri konkretnem tujcu obstojajo razlogi za neizdajo dovoljenja iz 4. alinee 1. odstavka 43. clena ZTuj-1. Pri tem so dejstva, da je tujec pred vložitvijo zahtevka v Sloveniji izvršil vec kaznivih dejanj, sicer pomembna, ne morejo pa biti izkljucen in zadosten ra...

Sodba nº I Up 773/2003 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Tožnik zahtevanih podatkov toženi stranki ni dostavil, kot tudi ni podal prošnje za podaljšanje roka za dostavo le-teh, zaradi cesar je tožena stranka ravnala v skladu z 2. odstavkom 67. clena ZUP, ker je njegovo nepopolno prošnjo s sklepom zavrgla.

Sodba nº I Up 1425/2002 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Tožena stranka je napacno uporabila zakon, ko je med premoženje tožnice štela premoženje, ki se po izrecni dolocbi ZBPP (14. clen v zvezi s 4. alineo 2. odstavka 19. clena in 1. odstavka 19. clena), ne upošteva kot premoženje po ZBPP.

Sodba nº I Up 807/2003 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Glede na tožnikov pritožbeni ugovor, da je namrec leta 1998 dezertiral iz OVK, kar ga še vedno uvršca v skupino oseb, za katere vrnitev na Kosovo ni varna, je po mnenju pritožbenega sodišca pravilno tudi stališce, da tožnikov strah pred preganjanjem, utemeljen glede na razmere in stanje v ZR Jugoslaviji leta 1998, ne more biti že razlog za priznanje azila v letu 2003.

Sodba nº I Up 1056/2001 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Ko gre za obveznost placila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca ni pomembno, za kakšno lastninsko pravico gre pri stavbnem zemljišcu, pac pa le to, kdo je neposredni (dejanski) uporabnik takšnega zemljišca.

Sodba nº I Up 861/2000 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Dovolitev priglašenih del je možna le, ce gre za takšen poseg, ki izpolnjuje pogoje iz Navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oz. posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje, in kaj se lahko šteje za pomožne objekte. Ce je presojo o tem, kakšne vrste dovoljenja je potrebno, sodišce opravilo brez glavne obravnave, ne gre za bistveno kršitev postopka.

Sodba nº I Up 479/2001 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Ce ureditveni nacrt ne dovoljuje postavitve pomožnih objektov, se zahteva za priglasitev takšnih del zavrne.

Sodba nº I Up 842/2001 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Razlogi, zakaj je bil izvršen poseg v prostor brez ustreznega dovoljenja in zacet postopek legalizacije posega, nista okolišcini, ki bi vplivali na zakonitost ukrepa urbanisticnega inšpektorja po 73. clenu ZUN.

Sodba nº I Up 1144/2001 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Ce investitor gradi nekaj, kar ni zajeto v odlocbi o dovolitvi priglašenih del, je ta podlaga za ukrep urbanisticnega inšpektorja na podlagi 1. odstavka 73. clena ZUN.

July 07, 2003

Sklep nº I Upr 1/2003 of Upravni oddelek, July 07, 2003

Za odlocanje o zahtevi upravnega organa za izdajo odlocbe - odreditev ogleda stanovanjske hiše v smislu dolocbe 4. odstavka 202. clena Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP/99 in 22. clena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), je stvarno pristojno sodišce splošne pristojnosti - okrožno sodišce.

Sklep nº I Ips 268/2002 of Kazenski oddelek, July 07, 2003

Ker je obsojenec prejel pravnomocno sodno odlocbo 10. novembra 2001, se je rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti iztekel 11.02.2002 (3. odstavek 421.clena ZKP). Zahteva, vložena priporoceno na pošto 12.02.2002, je zato prepozna.

July 04, 2003

Sodba nº I Up 278/2000 of Upravni oddelek, July 04, 2003

Nekaznovanost, rojstvo v Sloveniji ter šolanje v Sloveniji niso dejstva, ki bi bila pomembna za sprejem v državljanstvo RS na podlagi izredne naturalizacije.

Sodba nº I Up 754/2001 of Upravni oddelek, July 04, 2003

Sestra po pokojnem bratu kot bivšem politicnem zaporniku ni upravicena oseba za vložitev zahteve.

Sodba nº I Up 1020/2000 of Upravni oddelek, July 04, 2003

Orožje je mogoce zaupati samo osebi, ki je zaradi okolišcin, v katerih živi, primerna za posest orožja in ki orožja v nobenem primeru ne bi zlorabila. Tožnik je zaradi svojega ravnanja izgubil zaupanje, da bo orožje uporabljal premišljeno in odgovorno in mu je zato treba orožje odvzeti.

Sodba nº I Up 661/2000 of Upravni oddelek, July 04, 2003

Tudi po presoji pritožbenega sodišca je v obravnavani zadevi podan zakoniti razlog za odvzem orožja iz 3. alinee 1. odstavka 19. clena ZOro, da se tožniku odvzame orožje v smislu 1. alinee 1. odstavka 31. clena ZOro.

Sodba nº I Up 783/2000 of Upravni oddelek, July 04, 2003

Že samo kaznivo dejanje povzrocitve lahke telesne poškodbe, za katero je bil tožnik pravnomocno obsojen, je takšne narave, ki dela tožnika neprimernega za posest in nošenje orožja.

Sklep nº I Up 1067/2000 of Upravni oddelek, July 04, 2003

Ce stranka v vlogi, s katero prosi za sprejem v državljanstvo RS, ne navede pravne podlage, odloci upravni organ z uporabo vseh materialnih dolocb, ki se nanašajo na sprejem v državljanstvo.

July 03, 2003

Sodba nº II Ips 166/2003 of Civilni oddelek, July 03, 2003

Glede samega nastanka toženkine obveznosti ima ta spor vsebino odškodninskega spora družbe z omejeno odgovornostjo proti svojemu poslovodji (direktorju) zaradi njegovega malomarnega opravljanja poslovodskih nalog. Pravna podlaga spora je v dolocbah 1. odstavka 449. clena ZGD, 2. odstavka 258. clena ZGD in 1. odstavka 154. clena ZOR. Toženka je z žiro racuna gospodarske družbe v zadnjem letu pred stecajem dvignila vecje gotovinske zneske, njihova poraba za potrebe družbe pa je z blagajniško do...

Sodba nº II Ips 354/2002 of Civilni oddelek, July 03, 2003

Višina deležev; dejanska vprašanja.

Sodba nº II Ips 16/2003 of Civilni oddelek, July 03, 2003

Opustitev rentgenskega slikanja po operaciji hrbtenice in nastopu visoke vrocine predstavlja kršitev dolžne profesionalne skrbnosti operaterja, ki bi kot dober strokovnjak moral upoštevati tudi možnost redkejših, vendar znanih zapletov po operaciji hrbtenice - konkretno discitisa oziroma vnetja medvretencnega prostora zaradi vnosa bakterije med operacijo.

Sklep nº II Ips 318/2002 of Civilni oddelek, July 03, 2003

Vprašanja, kdo verjetno izkaže pravno nasledstvo po denacionalizacijskem upravicencu, ni mogoce pravilno rešiti brez upoštevanja posebnih pravil dedovanja denacionaliziranega premoženja.

Sodba nº I Ips 262/2000 of Kazenski oddelek, July 03, 2003

Presoja razlogov, zaradi katerih ni mogoce vložiti zahteve za varsto zakonitosti.

Sodba nº I Ips 75/2000 of Kazenski oddelek, July 03, 2003

S tem ko zagovornica navaja, da je zmotna ugotovitev sodišc glede okolišcine, da je obsojenec ravnal z direktnim naklepom, ker je po njenem mnenju prišlo pri delitvi dobicka do opravicljive napake, uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Po dolocilu 2. odstavka 420. clena ZKP pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 18/2002 of Kazenski oddelek, July 03, 2003

Vložnik zahteve s sklicevanjem na neupoštevanje dolocbe 2. odstavka 355. clena ZKP, ki doloca, da mora sodišce vestno pretehtati vsak dokaz posebej in v zvezi z drugimi dokazi in na podlagi take presoje ugotoviti, ali je kakšno dejstvo dokazano ali ne, izraža zgolj dvome v pravilnost ugotovljenega dejanskega stanja, tega razloga pa z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoce uveljavljati (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 242/2000 of Kazenski oddelek, July 03, 2003

Ker je bila borzno posredniška družba dolžna povrniti gospodarskemu podjetju vrednost kuponov, ki jih je obsojenec vnovcil, in je to tudi storila, je bila borzno posredniška družba s kaznivim dejanjem zatajitve po 5. odstavku 215. clena KZ, ki ga je storil obsojenec, oškodovana in je bila torej upravicena podati predlog za kazenski pregon zoper njega.

Sodba nº I Ips 208/2003 of Kazenski oddelek, July 03, 2003

Pravnomocna obtožnica izkazuje obstoj utemeljenega suma, zato je v tej fazi postopka sklicevanje sklepa o podaljšanju pripora na izkazanost utemeljenega suma v obtožnici povsem upraviceno in zadostno.

Sodba nº I Ips 312/2002 of Kazenski oddelek, July 03, 2003

Presoja razlogov za zavrnitev dokaznih predlogov obrambe.

Sodba nº I Ips 209/2003 of Kazenski oddelek, July 03, 2003

Zasebni tožilec ni upravicen vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti, lahko pa to stori državni tožilec Republike Slovenije na njegovo pobudo.

Sodba nº I Ips 12/2003 of Kazenski oddelek, July 03, 2003

S trditvijo, da je izrek pravnomocne sodbe sam s seboj v nasprotju, vložnik zahteve nakazuje na bistveno kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP. Navedeno kršitev pa vidi v tem, da se obtožba in izrek sodbe "po zneskih ne ujemata". V takšnih primerih ne gre za kršitev iz 11. tocke 1. odstavka 371.

Sodba nº I Ips 48/2003 of Kazenski oddelek, July 03, 2003

Obsojenec v zahtevi za varstvo zakonitosti ne pove, katere so tiste listine, ki bi morale biti po njegovem mnenju izlocene in prav tako tudi ne pojasni, zakaj meni, da mu ni bila zagotovljena obramba v smislu 29. clena URS. Vrhovno sodišce zato zahteve v tem delu ni preizkusilo, saj se po dolocbi 1. odstavka 424. clena ZKP omeji samo na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se vložnik zahteve sklicuje oziroma ki so konkretizirane in obrazložene.

Sodba nº I Ips 27/2003 of Kazenski oddelek, July 03, 2003

Kdaj je ob pogojih dolocbe 3. odstavka 169. clena KZ izkljucena protipravnost, ugotavlja sodišce v vsakem posameznem primeru, ce se storilec sklicuje na eno od v tej dolocbi navedenih okolišcin.

July 02, 2003

Sodba nº I Up 780/2003 of Upravni oddelek, July 02, 2003

Tožnikov zatrjevani strah pred preganjanjem, ker se med vojno ni pridružil OVK in zaradi tega, ker se ni odzval vpoklicu v srbsko vojsko leta 1998, ni utemeljen v smislu izpolnjevanja pogojev iz 2. in 3. clena ZAzil.

Sodba nº I Up 977/2000 of Upravni oddelek, July 02, 2003

Vrocitev odlocbe delavki doma upokojencev, v katerem je stranka kot oskrbovanka, se ne šteje za osebno vrocitev po ZUP/86. Kot dokaz za osebno vrocitev se tudi ne more šteti izjava tožnicinega sina, o kateri je uradna oseba napravila uradni zaznamek. Rok za pritožbo zacne stranki teci od vrocitve odlocbe njej oz. pooblašcencu.

Sodba nº I Up 1080/2000 of Upravni oddelek, July 02, 2003

Ker se po 2. odstavku 74. clena ZDen za dedovanje vrnjenega premoženja uporablja ZD oz. ZDKG, je treba tudi za v denacionalizacijskem postopku vrnjeno premoženje predhodno po 4.

Sklep nº I Up 779/2003 of Upravni oddelek, July 02, 2003

Pritožbenih navedb, da bi z imenovanjem novega direktorja družbe (d.o.o.) za tožeco stranko nastale hujše in nepopravljive posledice, ker ne bi mogla vec opravljati funkcije direktorja družbe, da je ta funkcija primerno materialno nagrajevana in da bi bila zaradi tega njej dokoncno nedosegljiva, ce bi bil imenovan nov direktor, tudi po presoji pritožbenega sodišca ni mogoce šteti kot obstoj hujših škodljivih posledic ali grozecega nasilja v smislu 2. odstavka 69. clena ZUS.

Sodba nº I Up 788/2003 of Upravni oddelek, July 02, 2003

Tožnik, ki se je sicer boril v vrstah Narodne osvobodilne armade (vojske makedonskih Albancev), pa je v skladu s podpisanim mirovnim sporazumom predal orožje, ne izkazuje pogojev za priznanje azila, saj teh borcev po porocilih vladnih in nevladnih organizacij makedonske oblasti ne preganjajo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners