Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 2003

August 28, 2003

Sklep nº II IPs 521/2002 of Civilni oddelek, August 28, 2003

Ce je izvršitelj pristopil k deložaciji, ki pa je zaradi prostovoljne izselitve in izrocitve stanovanja ni bilo mogoce opraviti, je upravicen do placila v višini 25 % od cene storitve, vendar le, ce je bil s prostovoljno izpolnitvijo dolžnikove obveznosti seznanjen šele na samem naroku.

Sklep nº Cp 13/2003 of Civilni oddelek, August 28, 2003

V skladu s pravico do izjave v postopku bi moralo sodišce predlagatelju postopka vrociti odgovor nasprotnega udeleženca, v katerem je zatrjeval, da mu v postopku pred tujim sodišcem ni bila dana možnost sodelovanja.

Sklep nº I R 54/2003 of Civilni oddelek, August 28, 2003

Ker je upnik navedel, da se premicnine nahajajo na dolžnikovem naslovu, torej v M., ki je na obmocju Okrajnega sodišca v Mariboru, je za odlocanje o izvršilnem predlogu izkljucno pristojno mariborsko sodišce.

Sklep nº I R 48/2003 of Civilni oddelek, August 28, 2003

Dejstvo, da je bila soproga direktorja tožece stranke od maja 1997 do konca leta 2000 kot strokovna sodelavka zaposlena na Okrajnem sodišcu v Lendavi, ne predstavlja tehtnega razloga za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sklep nº II Ips 525/2002 of Civilni oddelek, August 28, 2003

Potrebni cas za ugotovitev obstoja zavarovalnicine obveznosti pomeni cas za zbiranje dokazov, na podlagi katerih bi lahko zavarovalnica, ki se ukvarja poklicno z zavarovalniškimi posli, ugotovila s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, ali obstaja njena odgovornost. Ta ne pride v poštev vselej, kadar zavarovalnica odkloni izplacilo zavarovalnine iz kakršnegakoli razloga. Smisel zakonskih dolocb o kratkih rokih za izplacilo zavarovalnine (prvi in drugi odstavek 919. clena ZOR) je v tem, da zacne te...

Sodba nº in sklep II Ips 520/2002 of Civilni oddelek, August 28, 2003

Ker je bil tožnik le pasivno prisoten poleg svojih prijateljev pred vrati stanovanja K. R., s katerim se je pogovarjal P. J., in brez razloga prejel najprej udarec v obraz ter potem še poškodbo v predelu ledvice, ni podana izkljucitev obveznosti zavarovalnice iz nezgodnega zavarovanja. Ce bi splošni pogoji izkljucevali zavarovalnicine obveznosti tudi za take primere, bi moralo biti to izrecno navedeno (7. tocka prvega odstavka 9. clena Splošnih pogojev pa doloca le, da so izkljucene zavaroval...

Sodba nº II Ips 523/2002 of Civilni oddelek, August 28, 2003

Vaja, pri kateri mora poklicni vojak seskociti iz 1,5 m visokega zidu na asfaltna tla, ne predstavlja nevarne dejavnosti.

Sodba nº II Ips 518/2002 of Civilni oddelek, August 28, 2003

Odmera odškodnine za telesne bolecine ter za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti in zaradi skaženosti.

Sodba nº II Ips 519/2002 of Civilni oddelek, August 28, 2003

Odmera zadošcenja za negmotno škodo (tožnik je utrpel zlom leve podlahtnice v komolcnem delu).

Sodba nº I Ips 219/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Ugotovitve v izpodbijanem pravnomocnem sklepu, da teža in nacin storitve kaznivih dejanj, ko naj bi obtoženec v kratkem casovnem obdobju storil tri kazniva dejanja zoper istega mladoletnega oškodovanca, da se nahaja še v enem kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki naj bi ga prav tako storil na škodo mladoletnega oškodovanca ter dejstvo, da je bil že dvakrat obsojen, med drugim enkrat zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, predstavljajo zadostne ...

Sklep nº I Ips 245/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku - ZKP-E (Uradni list RS, št. 56/2003, ki je zacel veljati 13.7.2003) je bilo spremenjeno tudi dolocilo 4. odstavka 420. clena ZKP, tako da zoper sklep senata o podaljšanju pripora, ki ga izda med preiskavo senat okrožnega sodišca, zahteva za varstvo zakonitosti ni vec dovoljena.

Sodba nº I Ips 256/2003 in I Ips 258/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Na podlagi trditev v zahtevi za varstvo zakonitosti, da je sodišce utemeljenost suma ugotovilo tudi na podlagi nedovoljenih dokazov, lahko Vrhovno sodišce poseže v izpodbijane pravnomocne odlocbe o priporu, zoper katere je dovoljeno to izredno pravno sredstvo, samo v tistih primerih, ko je iz vseh spisovnih podatkov razvidno, da gre prima facie za nedovoljen dokaz, brez katerega kateri od pogojev za pripor, praviloma je to utemeljen sum, ne bi bil podan.

Sodba nº I Ips 351/2002 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Dolocbo 1. odstavka 395. clena ZKP je treba razlagati tako, da mora obrazložitev drugostopenjske sodbe z navedbo sklepov glede dejanskih in pravnih vprašanj zavzeti stališce do pritožbenih navedb, vendar le do tistih, ki se nanašajo na odlocilna dejstva.

Sodba nº I Ips 241/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Ceprav drži, da bi moral predsednik sodišca prve stopnje v skladu z 42. clenom ZKP odlociti o zahtevi za izlocitev sodnikov, ki so v zunajobravnavnem senatu sprejeli sklep o podaljšanju pripora, še preden je sodišce druge stopnje odlocilo o pritožbi zoper navedeni sklep, pa bi moral vložnik v zahtevi za varstvo zakonitosti obrazložiti, zakaj naj bi ta kršitev vplivala na zakonitost sodbe. Ne glede na to pa ugotovitev sodišca druge stopnje, da ne gre za nobenega od izkljucitvenih razlogov iz 1...

Sodba nº I Ips 215/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Presoja razlogov glede pripornega razloga ponovitvene nevarnosti (3. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 216/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Ceprav je Ustavno sodišce Republike Slovenije z odlocbo št. U-I-272/98 z dne 8.5.2003 razveljavilo 1., 2. in 3. odstavek 49.

Sklep nº I Ips 154/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper pravnomocen sklep o stroških kazenskega postopka pred pravnomocnostjo sodbe, glede na dolocbi 1. in 4. odstavka 420. clena ZKP ni dovoljena, zato jo je treba zavreci (2. odstavek 423. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 226/2000 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Presoja razlogov sodbe sodišca druge stopnje v zvezi z uveljavljeno bistveno kršitvijo dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 233/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Res je sicer, da je marihuana manj nevarno mamilo kot heroin, vendar pa se obtožencu ocita promet z zelo veliko kolicino tega mamila, kar tudi po prepricanju Vrhovnega sodišca predstavlja nevarnost za ljudi.

Sklep nº I Ips 246/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

V konkretni zadevi je bil pripor zoper obtoženca z napadeno pravnomocno odlocbo podaljšan na podlagi preizkusa, opravljenega po 2. odstavku 207. clena ZKP in ne po dolocbi 2. odstavka 272. clena ZKP. Ne gre torej za pravnomocen sklep, zoper katerega je po novelirani dolocbi 4. odstavka 420. clena ZKP (ZKP-E, ki je zacel veljati 13.7.2003) dovoljena zahteva za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 228/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Navedbe v zahtevi za varstvo zakonitosti, vloženi zoper sklep o podaljšanju pripora, da je obtoženec miroljuben clovek, da so bile grožnje z umorom ter požigom le formalne ter da mu mora biti dana možnost, da zaživi skupaj z družino v slogi in razumevanju, pomenijo oporekanje pravilnosti s strani nižjih sodišc ugotovljenega dejanskega stanja, to je razloga, iz katerega zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (dolocilo clena 425 ZKP).

Sklep nº I Ips 262/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Zagovornik je zahtevo za varstvo zakonitosti vložil zoper pravnomocen sklep, s katerim je bil zoper obtoženca podaljšan pripor na podlagi preizkusa, opravljenega po 2. odstavku 207. clena ZKP. Glede na spremenjeno besedilo 4. odstavka 420. clena ZKP (44. clen ZKP-E)

Sodba nº I Ips 239/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Ker se zakonitost napadenega sklepa presoja glede na stanje zadeve, kakršno je bilo v casu odlocanja (izdaje sklepa), v tej zadevi pa ob odlocanju o predlogu okrožnega državnega tožilca za podaljšanje pripora zoper prvega obdolženca okolišcina, da sta druga dva obdolženca spremenila zagovora, še ni bila znana, tega pri odlocanju o zahtevi za varstvo zakonitosti ni mogoce upoštevati.

Sodba nº I Ips 44/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Na podlagi ugotovitev, da je obsojenec kriticnega dne z uporabo vil oškodovancu preprecil nadaljnjo vožnjo s traktorjem po parceli, ki je last obsojencevega oceta, in da je oškodovanec v casu storitve kaznivega dejanja imel na sporni parceli pravico uporabe travniške poti in vožnje s traktorjem po njej ter da je zato bila lastninska pravica obsojencevega oceta s to služnostjo omejena, je sodišce zakljucilo, da je izpolnjen tudi pogoj za kaznivo dejanje prisiljenja po 1. odstavku 142. clena KZ...

Sodba nº I Ips 217/2003 of Kazenski oddelek, August 28, 2003

Pri presojanju razumnega casa trajanja pripora in razumnega casa trajanja kazenskega postopka je treba upoštevati kompleksnost zadeve v dejanskem in pravnem pogledu, ravnanje strank v postopku in ravnanje sodišca ter nacin, na katerega je bila zadeva obravnavana pred sodišcem, dolžino pripora, sorazmernost med priporom in naravo kaznivega dejanja ter kaznijo, ki jo je v primeru obsodilne sodbe mogoce pricakovati, kot tudi materialne, moralne in druge posledice pripora za priprtega.

August 27, 2003

Sklep nº I Up 813/2003 of Upravni oddelek, August 27, 2003

Na tožnikovo zahtevo je sodišce dolžno izdati odlocbo o odmeri takse (1. odstavka 27. clena ZST).

Sklep nº I Up 162/2003 of Upravni oddelek, August 27, 2003

Ker tožnica živi v tujini, v RS nima pooblašcenca in ga tudi v tožbi ni imenovala, je sodišce pravilno ravnalo, ko ji je po dolocbi 1. odstavka 146. clena ZPP naložilo, da pooblašcenca imenuje. Ce ji je tak sklep vrocen neposredno in ne preko zacasnega zastopnika, ne gre za bistveno kršitev postopka.

Sodba nº I Up 78/2001 of Upravni oddelek, August 27, 2003

Ker tožnik nima ustreznega dovoljenja za opravljeni poseg v prostor, iz odlocbe pa jasno izhaja, da ga je dolžan odstraniti, je izreceni inšpekcijski ukrep zakonit.

Sodba nº I Up 219/2000 of Upravni oddelek, August 27, 2003

Ce je sodišce prve stopnje v skladu s 36. clenom ZUS pozvalo toženo stranko, da v dolocenem roku dostavi upravne spise, le-ti pa niso vsebovali vseh listin in iz njih niso bila razvidna vsa dejstva ter okolišcine, ki so pomembni za presojo tožbenih navedb o pravilnosti postopka in o pravilnosti ter zakonitosti odlocbe tožene stranke, ni bila kršena dolocba 44. clena ZUS.

Sodba nº I Up 790/2002 of Upravni oddelek, August 27, 2003

V casu odlocanja v upravnem postopku ni bilo zakonske podlage za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja vojnemu ujetniku - vojaku bivše jugoslovanske armade. Šele kasnejša novela ZZVN-G (Ur.l. RS, št. 110/2002 z dne 18.12.2002) je uzakonila možnost, da tudi te osebe pridobijo status žrtve vojnega nasilja.

Sklep nº I Up 1273/2002 of Upravni oddelek, August 27, 2003

Ker je Ustavno sodišce RS z odlocbo U-I-32/02 (Ur.l. RS, št. 74/2003) razveljavilo dolocbo 1. odstavka 8. clena Zakona o sodnih taksah, ni vec pravne podlage za ustavitev pritožbenega postopka.

Sodba nº I Up 460/2002 of Upravni oddelek, August 27, 2003

Zacasno uvoženo blago je dano v prost promet, ce v dolocenem roku ni vrnjeno v tujino niti zanj ni bila zahtevana druga carinsko dovoljena raba ali uporaba blaga.

Sodba nº I Up 838/2001 of Upravni oddelek, August 27, 2003

Pravilna je presoja, da le narocilo lokacijske dokumentacije, ko gre za inšpekcijski ukrep po dolocbi 1. odstavka 73. clena ZUN, ne more predstavljati dejstev, ki bi pripeljalo do drugacne odlocitve, tudi ce bi bila znana v prejšnjem postopku. Tako utemeljen predlog za obnovo je bil zato z uporabo dolocbe 3. odstavka 256. clena ZUP/86 pravilno zavrnjen.

Sodba nº I Up 886/2003 of Upravni oddelek, August 27, 2003

Razlogi, ki jih je tožnik neuspešno uveljavljal že v postopku za priznanje azila, ob dejstvu, da se razmere v BiH umirjajo, ne morejo biti relevantni za priznanje posebne oblike zašcite v Republiki Sloveniji.

Sodba nº I Up 882/2003 of Upravni oddelek, August 27, 2003

Posebna oblika zašcite tožniku ne more biti priznana, ce tožnik, poleg razlogov, ki jih je neuspešno uveljavljal že v azilnem postopku, ne navaja drugih razlogov, glede navajanih razlogov pa je bilo že v azilnem postopku in v sedanjem postopku za priznanje posebne oblike zašcite, ugotovljeno, da zaradi tega ne more biti ogrožen v izvorni državi.

Sodba nº I Up 883/2003 of Upravni oddelek, August 27, 2003

Razmere so, po porocilih, na Kosovu že toliko urejene, da tožnik kot pripadnik vecinskega naroda in vere ne more biti ogrožen že samo zaradi tega, ker naj bi bil njegov oce domnevno v letu 1998 obtožen simpatizerstva s srbskim režimom, ker je bil kot varnostnik zaposlen v državnem podjetju.

Sklep nº I Up 818/2001 of Upravni oddelek, August 27, 2003

Zaradi spornosti vrocitve odlocbe o izdanem lokacijskem dovoljenju sodišce prve stopnje, glede na v tožbi ponujene dokaze, ni imelo pravne podlage za odlocanje na seji, temvec bi moralo izvesti pripravljalni postopek (2. tocka 1. odstavka 44. clena ZUP) ali pa opraviti glavno obravnavo (1. in 2. odstavek 50. clena ter 2.

Sodba nº I Up 681/2002 of Upravni oddelek, August 27, 2003

Otroku, ki je bil rojen staršem v zavezniškem taborišcu po kapitulaciji Italije, ne pripada status žrtve vojnega nasilja, ker je nasilje okupatorja in izpostavljenost staršev nasilnim dejanjem okupatorja, ki je relevantna okolišcina za priznanje tega statusa, prenehalo. Dejstvo težkih razmer in nemožnost takojšnje vrnitve v domovino nista okolišcini, ki bi jih lahko po ZZVN upoštevali pri odlocanju o priznanju zahtevanega statusa.

August 21, 2003

Sodba nº I Ips 236/2003 of Kazenski oddelek, August 21, 2003

Kršitev dolocbe 1. odstavka 395. clena ZKP ni podana, ce se sodišce v drugostopenjski odlocbi ne izjavi o dejstvih, ki za presojo zadeve sploh niso relevantna. Taka je tudi vložnikova trditev, da se sodišce druge stopnje ni izjavilo o njegovi trditvi, da je odlocanje zunajobravnavnega senata o podaljšanju pripora pomenilo le formalni avtomatizem, saj je del sklepa prvostopenjskega sodišca dobesedni prepis dela obrazložitve predhodnega sklepa. Ni namrec pomembno, ali je sklep o podaljšanju pri...

Sodba nº I Ips 244/2003 of Kazenski oddelek, August 21, 2003

Ce sodišce pri podaljšanju pripora upošteva okolišcino, da je obdolženec še v drugih kazenskih postopkih, ki niso pravnomocno koncani, to ni v nasprotju z domnevo nedolžnosti.

Sodba nº I Ips 221/2003 of Kazenski oddelek, August 21, 2003

Glede na vsebino ustavne odlocbe opr. št. U-I-272/98 z dne 8.5.2003, s katero so bile razveljavljene dolocbe 1., 2. in 3. odstavka 49. clena ZPol (Uradni list št. 49/98, 66/98 - popravek in 93/01) in dolocbe 96. do 107. clena Pravilnika o policijskih pooblastilih (Uradni list RS, št. 51/2000) ter odloceno, da razveljavitev zacne ucinkovati po enem letu od objave odlocbe v Uradnem listu, ni mogoce utemeljevati stališca, da so vsi dokazi, pridobljeni na podlagi navedenih dolocb ZPol nedovoljeni...

Sodba nº I Ips 231/2003 of Kazenski oddelek, August 21, 2003

Dolocbo 1. odstavka 424. clena ZKP si je treba razlagati tako, da mora vložnik v zahtevi za varstvo zakonitosti zatrjevane kršitve tudi utemeljiti. Zgolj posplošeno zatrjevanje brez navedbe okolišcin, na podlagi katerih bi bilo mogoce preizkusiti, ali je zatrjevana kršitev sploh podana, ne zadošca.

Sodba nº I Ips 251/2003 of Kazenski oddelek, August 21, 2003

Presoja razlogov v zvezi s podaljšanjem pripora zaradi ponovitvene nevarnosti (3. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 55/2003 of Kazenski oddelek, August 21, 2003

Ustavno sodišce je v svoji odlocbi z dne 22.10.1998, opr. št. U-I-247/96, pozvalo zakonodajalca, da rok iz 559. clena ZKP cimprej podaljša, cesar ta še ni storil. Glede na to in glede na vsebino navedene ustavne odlocbe tudi ni mogoce sklepati, ali bi bilo podaljšanje roka za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti sprejeto le za primere obsodb po ZKND ali tudi za vse ostale obsodbe, torej tudi takšne kot v obsojencevem primeru. V tem položaju je sodišce upoštevalo veljavno dolocbo 559. clena...

Sklep nº I Ips 255/2003 of Kazenski oddelek, August 21, 2003

Od 13.7.2003 dalje ni vec mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti zoper sklep o podaljšanju pripora v fazi preiskave.

Sodba nº I Ips 230/2003 of Kazenski oddelek, August 21, 2003

Ker zacne razveljavitev 1., 2. in 3. odstavka 49. clena Zakona o policiji ucinkovati šele po enem letu od objave odlocbe v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 23.5.2004, je pravilno stališce, da zato rezultatom odkrivanja, pridobljenih na podlagi 49. clena Zakona o policiji, ni mogoce odrekati dokaznega pomena.

August 18, 2003

Sklep nº I Up 887/2003 of Upravni oddelek, August 18, 2003

Ko gre za molk organa predstavlja sporno pravno razmerje neizdan akt tožene stranke. S predlagano ureditvijo stanja, po kateri naj tožena stranka izda upravni akt, zatrjevanih hujših posledic ni mogoce odvrniti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners