Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2003

September 25, 2003

Sklep nº II Ips 494/2002 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Zdravnikova pojasnilna dolžnost obsega tudi terapevtsko pojasnilo in pojasnilo tveganja. Izostanek takega pojasnila lahko - ce pride do škode - predstavlja strokovno napako zdravljenja.

Sklep nº II Ips 379/2003 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Obstoj služnosti vožnje samo po sebi ne zadošca za kakršenkoli poseg na poti, po kateri se tožnika vozita, razen posega, ki bi v primeru preprecitve možnosti vožnje to možnost zopet vzpostavil. Tožnika tako ne moreta zahtevati varstva pred motenjem posesti ceste, ker so bila sporna dela opravljena na obmocju zemljišca prvega toženca in ker tožeca stranka nima posesti ceste, temvec posest stvarne služnosti te ceste (poti).

Sodba nº II Ips 300/2003 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Odmera pravicne denarne odškodnine za novo negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 488/2002 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Napacen pravni pouk o pravici do pritožbe ne more biti v škodo stranke, ki se po njem ravna. V skladu z dolocbo 25. clena URS je pravica do pritožbe ustavna pravica in ena izmed temeljnih clovekovih pravic. Pritrditev drugacnemu stališcu bi pomenila, da bi pravdni stranki (pravni pouk o pravici do pritožbe veže obe stranki postopka) bili prikrajšani v svoji ustavni pravici do vložitve pravnega sredstva, ce bi vložili pritožbo po preteku zakonskega roka, vendar še vedno v okviru roka, podeljen...

Sodba nº II Ips 531/2002 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Z obveznim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti je krita le tista škoda drugih oseb, za katero je odgovoren voznik oziroma imetnik zavarovanega vozila. Njegova škoda s tem zavarovanjem ni krita, in to ne glede na njegovo odgovornost.

Sodba nº in sklep II Ips 217/2003 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Dedici, ki so toženi kot dolžniki zapustnikovega dolga, nimajo položaja enotnih sospornikov.

Sodba nº II Ips 538/2002 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 197/2003 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Pri odlocanju o višini preživnine v skladu z 79. clenom ZZZDR je sodišce druge stopnje pravilno ugotovilo, da sodišce prve stopnje ni pravilno porazdelilo stroškov za preživljanje skupnih otrok, ker ni zadosti upoštevalo ekonomskih zmogljivosti staršev. Razumljivo je, da morajo starši prispevati za preživljanje otrok v sorazmerju s svojimi zmožnostmi in da mora toženec prispevati vec, saj ima precej višji dohodek. Res pa je, da je sodišce druge stopnje prevec upoštevalo tožencev višji dohodek...

Sodba nº II Ips 450/2002 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Tudi odškodnina za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, ki sta jo prvo in drugo sodišce prisodili tožniku v znesku 4.000.000 tolarjev je primerna. Ni utemeljen ocitek, ceš da sodišci nista pravilno razumeli mnenj izvedencev nevrološke stroke in klinicno psihološke stroke. Odstotek zmanjšanja življenjske aktivnosti sodišce itak upošteva samo indikativno in ni odlocilnega pomena, zato sodišci prve in druge stopnje nikjer nista zapisali, da bi ju motilo dejstvo, da izvedenk...

Sklep nº I R 57/2003 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Ni razlogov za delegacijo pristojnosti pritožbenega sodišca, ce eden od višjih sodnikov sodeluje pri izdaji sodbe sodišca prve stopnje.

Sklep nº I R 63/2003 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Ker je stvarno in krajevno pristojno sodišce za odlocanje hkrati tudi tožena stranka, je predlog za delegacijo pristojnosti utemeljen.

Sodba nº II Ips 296/2002 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Sodišci sta obravnavali tožnicino pravico do zasebnosti in pravico do svobode javnega obvešcanja ter ob tehtanju odlocilnih okolišcin ocenili, da ima v tem konkretnem primeru varstvo osebnosti prednost pred pravico do obvešcenosti. Pri tem je bila odlocilna mladoletnost osebe, na katero so se pisanja v spornih clankih nanašala, in ki je bila predstavljena z imenom in priimkom ter vsebina clankov, ki so predstavljali mladoletno tožnico kot možno povzrociteljico požarov.

Sodba nº I Up 1121/2001 of Upravni oddelek, September 25, 2003

Ce je vložena tožba zaradi nelojalne konkurence ali ovadba zaradi tega dejanja, mora organ tržne inšpekcije to dejanje zacasno prepovedati.

Sodba nº I Up 791/2001 of Upravni oddelek, September 25, 2003

Izrek sklepa o dovolitvi izvršbe, ki ima vsebino, doloceno v 278. clenu ZUP/86 ni nedolocen. Tudi stroški policijske asistence so stroški izvršbe.

Sodba nº I Up 1012/99 of Upravni oddelek, September 25, 2003

Kmetijski inšpektor prepove uporabo kmetijskega zemljišca v kakšen drug namen kot za kmetijsko proizvodnjo, ce tako izkorišcanje po zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi zakona, ni dovoljeno in odrediti vzpostavitev zemljišca v prejšnje stanje.

Sodba nº I Up 757/2003 of Upravni oddelek, September 25, 2003

Pogoje za zašcito kmetije, dolocene v 2. clenu Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, to je površino in lastništvo zemljišc, upravni organ ugotavlja na podlagi podatkov iz uradne evidence -

Sodba nº I Up 585/2000 of Upravni oddelek, September 25, 2003

Pogoj, ki ga 1. odstavek 119. clena ZVojI doloca zato, da slovenski državljani, katerim je bil priznan status in pravice vojaških invalidov ali civilnih invalidov vojne po prejšnjih predpisih, ta status obdržijo tudi po uveljavitvi ZVojI, je izpolnjen, ce so na dan 25.6.1991 dejansko prejemali nakazila iz naslova tega statusa.

Sodba nº I Up 426/2002 of Upravni oddelek, September 25, 2003

V dopolnjenem 8. odstavku 2. clena novele ZZVN-D ni bil predpisan omejitveni pogoj - sodelovanje staršev z NOB Slovenije - za pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja - otrok ubitih staršev. Tak omejitveni pogoj je dolocila novela ZZVN-G, ki pa ni veljala v casu odlocanja o tožnikovi zahtevi in tega predpisa ni mogoce uporabiti.

Sodba nº I Up 1151/2001 of Upravni oddelek, September 25, 2003

Zmotno je stališce, da dolocba 1. clena Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN) za pridobitev statusa po 8. odstavku 2. clena predpisuje kot omejitveni pogoj izpostavljenost nasilju na obmocju Slovenije.

Sodba nº I Up 850/2002 of Upravni oddelek, September 25, 2003

V postopku lastninjenja podjetja po ZUJIPK ni potrebe za izdajo zacasne odredbe po 68. clenu ZDen, ker 88. clen ZDen prepoveduje vsako razpolaganje.

Sodba nº I Up 823/2000 of Upravni oddelek, September 25, 2003

Ce ni opravicenih razlogov, da bi prosilec imel orožje, se lahko odrece dovoljenje za njegovo nabavo.

Sodba nº I Ips 271/2003 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Ker opis kaznivega dejanja neizpolnitve ukaza in odrekanja pokornosti po 3. v zvezi s 1. odstavkom 201. clena KZJ ne vsebuje opisa posledice, ki jo je zakon kot objektivni pogoj kaznivosti zahteval kot bistveni znak tega kaznivega dejanja, torej hujše škodljive posledice za službo ali hujše ogrožanje službe, kakor tudi ne nobene od okolišcin, ki jih je 47. clen KZJ dolocal kot posebno hud primer, dejanje nima znakov kaznivega dejanja.

Sklep nº I Ips 283/2003 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Od 13.7.2003 dalje ni vec mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti zoper sklep, s katerim senat na podlagi 2. odstavka 207. clena ZKP po preteku dveh mesecev od zadnjega sklepa o priporu preizkusi, ali so še dani razlogi za pripor.

Sklep nº I Ips 284/2003 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Od 13.7.2003 dalje ni vec mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti zoper sklep, s katerim senat po preteku dveh mesecev od zadnjega sklepa o priporu preizkuša, ali so še dani razlogi za pripor (2. odstavek 207. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 21/2000 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Ni mogoce šteti, da se obdolženec s tem, ko se glavne obravnave, na katero je pravilno povabljen, ne udeleži in svojega izostanka tudi ne opravici, odpoveduje ne le uresnicevanju svojih pravic do obrambe na glavni obravnavi, ampak tudi pritožbam, ki jih po ZKP lahko vloži zoper sklepe sodišca, izdane na tej glavni obravnavi. Pravici do pritožbe se lahko upravicenec namrec odpove šele, ko je seznanjen z odlocbo sodišca in poucen, da ima zoper to odlocbo pravico vložiti pritožbo.

Sodba nº I Ips 143/2001 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Ker je zahteva za varstvo zakonitosti vložena zoper pravnomocen sklep o zavrženju zahteve za obnovo kazenskega postopka, vložnik pa kršitev zakona v postopku obnove in pri izdaji izpodbijane pravnomocne odlocbe ne uveljavlja, pac pa se sklicuje na domnevne nepravilnosti v zvezi s pravnomocno obsodilno sodbo, ki pa ni predmet preizkusa v postopku s tem izrednim pravnim sredstvom, je vrhovno sodišce obsojencevo zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo kot neutemeljeno (425. clen ZKP).

Sodba nº I Ips 139/2000 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Presoja uveljavljenih bistvenih kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 136/2003 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Ker se uvršcajo med procesna dejanja sodišca tudi dejanja odlocanja, ki pomenijo odlocanje o vseh posameznih vprašanjih v postopku in v koncni fazi o glavni stvari, ima odredba sodišca, da se pribavi spis, katerega podatki so potrebni za odlocitev, ali bo sodišce nadaljevalo postopek ali pa bo moralo postopati po dolocbah 1. odstavka 437.

Sodba nº I Ips 5/2001 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Z navedbami, ko sodišcu ocita nekriticno presojo zagovora mladoletne J.Z. v tistem delu, ko obremenjuje mladoletno S.P. in zmotno presojo ugotovitev izvedenke psihiatricne stroke glede zmožnosti S.P., da naklepno vpliva na J.Z. za storitev kaznivega dejanja umora, zagovornica oporeka pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja. Po izrecni dolocbi 2. odstavka 420. clena ZKP pa zahteve za varstvo zakonitosti zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 203/2001 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Dolocbe 2. odstavka 98. clena ZKP si ni mogoce razlagati tako, da zasebnemu tožilcu ali oškodovancu kot tožilcu, ki s pritožbo zoper sodbo sodišca prve stopnje nista uspela, ni mogoce naložiti placila stroškov pritožbenega postopka, torej tudi ne povprecnine.

Sodba nº I Ips 69/2002 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Sodišce je pošiljalo sodbo obdolžencu tako na naslov stalnega bivališca kakor tudi na naslov zacasnega bivališca, poskušalo vrocitev preko sodnega kurirja ter opravljalo poizvedbe na policijski postaji o morebitni spremembi bivališca, kar vse je bilo brez uspeha, zaradi cesar je v skladu z dolocbo 3. odstavka 120. clena ZKP nabilo sodbo na sodno desko (saj mu sodbe ni bilo mogoce vrociti na obsojencev dotedanji naslov) ter po preteku 8 dni štelo, da je vrocitev opravljena. S takim nacinom vro...

Sodba nº I Ips 59/2001 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Presoja okolišcin, ki pomenijo pomoc h kaznivemu dejanju velike tatvne (1. tocka 1. odstavka 212. clena v zvezi s 27. clenom KZ).

Sklep nº I Ips 289/2003 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Obsojenceva hci nima pravice do vložitve zahteve za varstvo zakonitosti razen v primeru njegove smrti (1. odstavek 421. clena ZKP).

Sklep nº I Ips 280/2003 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper pravnomocni sklep o podaljšanju pripora, izdanega na podlagi 2. odstavka 207. clena ZKP, glede na spremenjeno dolocbo (ZKP-E) 4. odstavka 420. clena ZKP ni dovoljena.

Sklep nº I Ips 285/2003 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Zoper sklep, s katerim se zavrne predlog za odpravo pripora, zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 195/2001 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Izrek sodbe je pomanjkljiv, ker v opisu kaznivega dejanja žaljive obdolžitve po 1. odstavku 171. clena KZ niso navedena imena zasebnih tožilcev, vendar pa ta pomanjkljivost ni takšne narave, da bi predstavljala kršitev po 11. tocki 1. odstavka 371. clena ZKP. Ni namrec nujno, da je oškodovanec imenoma naveden, mora pa biti v izreku vsaj razpoznaven (podrobnejšo navedbo se zahteva pri dolocenih kaznivih dejanjih, kjer gre za specificne oškodovance - mladoletnike, otroke itd.).

Sodba nº I Ips 7/2002 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Obsojenec in zagovornik, ki nista bila navzoca pri zaslišanju obremenilnih pric (oškodovanke in njene matere) v preiskavi, ju nista imela možnost neposredno zaslišati, saj teh dokazov na glavni obravnavi dejansko ni bilo mogoce izvesti. Ker pa vložnik zahteve le na splošno obrazlaga, da obsojencu ni bilo omogoceno v svojo obrambo postaviti vprašanj prici in oškodovanki, predlagati soocenje ter druge dokaze, vezane na izpovedbo, odvisno od izsledkov dokaznega postopka, take navedbe ne omogocaj...

Sodba nº I Ips 84/2002 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Presoja bistvenih kršitev dolocb kazenskega postopka iz 2. in 3. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 54/2001 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Ko je obsojenec izvršil kaznivo dejanje preprecitve uradnega dejanja uradni osebi, so policisti povsem upraviceno opravljali uradno dejanje, saj je v tem casu obstajala zadostna stopnja verjetnosti, da je obsojenec izvršil kaznivo dejanje izsiljevanja. Kaznivo dejanje po 4. v zvezi s 1. odstavkom 302. clena KZ je glede na kaznivo dejanje izsiljevanja povsem samostojno, zato okolišcina, da je bil kaznovani obtožbe za kaznivo dejanje izsiljevanja pozneje oprošcen, ni pomembno.

Sodba nº I Ips 142/2002 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

S tem ko je sodišce prve stopnje v soglasju s strankami prebralo izvedensko mnenje in njegovo dopolnitev, je ravnalo v skladu z dolocilom 2. odstavka 340. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 294/2001 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Pravica do izvajanja dokazov v svojo korist (3. alinea 29. clena v zvezi z 22. clenom URS) obsojencu ni bila kršena, ker je sodišce prve stopnje v okviru proste presoje dokazov utemeljeno zavrnilo dokazni predlog, da se vpogleda kosilnica in ob tem ugotovi, ali je s kosilnico sploh mogoce povzrociti opekline. Izvedba tega dokaza namrec ocitno ne bi mogla biti uspešna glede na to, da je bilo dejstvo, da je oškodovanec opekline dobil od izpušne cevi kosilnice (in ne od izpušne cevi traktorja), ...

Sodba nº I Ips 130/2003 of Kazenski oddelek, September 25, 2003

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti zaradi odlocbe o kazni, ampak se sme v zvezi z njo uveljavljati le kršitev kazenskega zakona po 5. tocki 372. clena ZKP.

September 24, 2003

Sodba nº I Up 601/2000 of Upravni oddelek, September 24, 2003

Oseba, ki v upravnem postopku ni sodelovala kot stranka, pa bi morala, lahko vloži pritožbo zoper prvostopno upravno odlocbo v pritožbenem roku, ki velja za stranke. Ce zamudi ta rok, mora upravni organ njeno pritožbo šteti za predlog za obnovo postopka. V takem primeru sodišcu ni treba preizkusiti, ali taka oseba izpolnjuje pogoje za stranko, ker bo to presojal upravni organ, ko bo odlocal o dovolitvi obnove postopka.

Sodba nº I Up 829/99 of Upravni oddelek, September 24, 2003

Onesnaževalec, ki obremenjuje okolje z emisijami iz posameznega vira v okolje, je dolžan izvajati spremljanje stanja okolja. Zato mora opraviti meritve teh emisij.

Sodba nº I Up 836/2003 of Upravni oddelek, September 24, 2003

Ni kršeno nacelo zaslišanja stranke, ce je bila stranki posredovana dokumentacija in ji je bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okolišcinah, pomembnih za odlocitev pred izdajo odlocbe. Ne gre za bistveno kršitev pravil upravnega postopka, ce ni bila opravljena ustna obravnava, tudi ce sta v postopku stranki z nasprotujocimi interesi. Pri izdaji dovoljenja za gradnjo je upravni organ vezan na zahtevo stranke, z enotnim dovoljenjem za gradnjo pa je dovoljeno le to, kar je v njem navedeno.

Sklep nº I Up 992/2003 of Upravni oddelek, September 24, 2003

Sodišce prve stopnje je utemeljeno upoštevalo dejstvo, da tožeca stranka ni izkazala, da ima dejanske možnosti za ponoven zagon lekarniške dejavnosti na obmocju obcine, kar je v tej zadevi v zvezi z zahtevo za izdajo zacasne odredbe bistvenega pomena, saj bi le ponovno obratovanje lekarne lahko zadostilo javnemu interesu.

Sodba nº I Up 793/2000 of Upravni oddelek, September 24, 2003

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja niso utemeljeni ugovori, ki se nanašajo na lokacijo objekta ali naprave, ker je lokacija predmet lokacijskega dovoljenja, ki pa mora biti pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, pravnomocno. Ce gre za skupno napravo v vecstanovanjski hiši, je investicija odobrena, ce jo je podprla vecina etažnih lastnikov, katerih stanovanjski deleži predstavljajo skupaj vec kot polovico vrednosti vecstanovanjske hiše.

Sodba nº I Up 37/2002 of Upravni oddelek, September 24, 2003

Ukrep urbanisticnega inšpektorja je utemeljen, v kolikor si investitor pred pricetkom gradnje ni pridobil ustreznega in veljavnega dovoljenja, ki bi ga glede na dolocbe ZUN moral imeti.

September 23, 2003

Sodba nº VIII Ips 261/2002 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2003

V statutu podjetja, ki je bil sprejet na referendumu, je bilo doloceno, da organizacijo sektorjev lahko na predlog direktorja spremeni delavski svet. Delavski svet je ukinil splošni kadrovski sektor (SKS). Sprejeta nova organizacija je bila zakonita (46., 49. in 57. clen Zakona o podjetjih, 15. clen statuta). SKS, katerega vodja je bil tožnik, je prenehal obstajati. Tožnikova razrešitev zato ni bila potrebna, dejansko jo je nadomestila razporeditev na drugo delovno mesto.

Sodba nº VIII Ips 188/2002 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2003

Ker gre za dokoncno odlocbo, je tako odlocbo mogoce spremeniti le z izrednimi pravnimi sredstvi. Revident je kot pravno sredstvo izbral razveljavitev ali spremembo dokoncne odlocbe na podlagi dolocbe 270. clena ZPIZ, ker je bil preprican, da so bile z novo odlocitvijo ocitno kršeno materialno pravo v njegovo škodo. Ker je bil v postopku uporabljen 270. clen ZPIZ, se je preverjalo samo, ali je bil ob izdaji nove odlocbe ocitno kršeno materialno pravo v škodo revidenta.

Sodba nº VIII Ips 182/2002 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2003

Pri preizkusu izpodbijane sodbe revizijsko sodišce ni ugotovilo ocitane bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka iz 11. tocke drugega odstavka 339. clena ZPP. Navedba, da strank v postopku ni zastopal odvetnik, je zmotna, saj je tožnik odvetnika imel, pa tudi ce bi se zastopal sam, do vložitve izrednih pravnih sredstev to ne bi predstavljalo kršitve dolocb pravdnega postopka. Za toženo stranko velja, da je zanjo treba uporabiti dolocbo prvega odstavka 499. clena ZPP glede na to, da je bila ...

Sklep nº VIII R 21/2003 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2003

Iz navedb prvostopnega sodišca izhaja, da je ravnatelj tožene stranke sodnik porotnik sodišca, ki je predlagalo delegacijo, kar pomeni, da obstoji okolišcina, ki bi lahko vzbudila dvom o nepristranosti sodnikov in s tem sodišca. To pa je tehten razlog, da sodišce ne more odlocati o tožbenem zahtevku.

Sodba nº VIII Ips 273/2002 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2003

Za veljavnost pogodbe o zaposlitvi zakon in KPGD predpisujeta zgolj javno objavo oz. javni razpis, ne pa njene vsebine.

Sodba nº VIII Ips 247/2002 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2003

Sodišce zaradi avtonomije volje delavca in delodajalca pri dogovoru o konkurencni klavzuli ne more po uradni dolžnosti paziti na pravilno uporabo materialnega prava, ce to pravo v postopku ni bilo sporno.

Sodba nº VIII Ips 68/2003 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2003

Kršitev pravil disciplinskega postopka pri delodajalcu oziroma pravilnost in zakonitost tega postopka, se v sodnem sporu presoja v okviru presoje pravilne uporabe dolocb Zakona o delovnih razmerjih, torej materialnega prava.

Sodba nº VIII Ips 306/2002 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2003

Odlocitev delodajalca je nezakonita, ce s kolektivno pogodbo predpisanih kriterijev za dolocitev presežnih delavcev ni uporabil oziroma jih ni uporabil prav.

Sodba nº VIII Ips 302/2002 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2003

Odredba o imenovanju na vojaško dolžnost kot akt vodenja (in poveljevanja) vojske ni akt, zoper katerega je dopustno sodno varstvo v delovnem sporu. Gre za povsem vojaški akt, ki ima le posreden vpliv tudi na delovno pravni položaj vojaške osebe.

Sodba nº VIII Ips 272/2002 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2003

Položaj in pristojnosti vršilca dolžnosti direktorja (poslovodje) družbe so enaki položaju in pristojnostim direktorja (poslovodje), kar velja tudi za njegove pravice, ko mu potece mandat in na razpisu ni bil (ponovno) izbran, drugega ustreznega delovnega mesta pa se mu ne ponudi. Gre za vprašanje izpolnitve pogodbene obveznosti, dogovorjene za tak primer.

Sodba nº in sklep VIII Ips 292/2002 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2003

Za odtegovanje od place mora delodajalec imeti bodisi pisno soglasje delavca bodisi izvršilni naslov. Potrebno je pisno soglasje in zgolj ustno soglasje ne zadošca.

Sklep nº VIII Ips 92/2003 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2003

Ce stranka vloženo revizijo umakne, revizijsko sodišce le ugotovi njen umik.

Sklep nº VIII R 20/2003 of Delovno-socialni oddelek, September 23, 2003

Nezaupanje do sodnice in do ravnanja sodišca s spisom ni razlog za delegacijo pristojnosti po dolocilih 67. clena ZPP.

September 18, 2003

Sodba nº in sklep II Ips 79/2003 of Civilni oddelek, September 18, 2003

Pritožbeno sodišce ni odlocalo o sodbi sodišca prve stopnje z dne 09.05.2000 o zavrnitvi primarnega tožbenega zahtevka, ker je ta sodba postala pravnomocna po izteku pritožbenega roka, saj tožnik proti tej sodbi prve stopnje ni vložil pritožbe. Njegov revizijski predlog za tako spremembo, da se ugodi njegovemu primarnemu tožbenemu zahtevku, je torej naperjen zoper sodbo, zoper katero po zakonu revizije ni mogoce vložiti.

Sodba nº II Ips 553/2002 of Civilni oddelek, September 18, 2003

Za oceno, ali je pravni prednik tožece stranke pridobil pravico uporabe na zemljišcih je pomembno tudi, da je objekte na teh zemljišcih gradil ob vednosti in izrecnem dovoljenju tožene stranke ter da je zgrajene potem tudi uporabljal.

Sklep nº II Ips 222/2003 of Civilni oddelek, September 18, 2003

Kadar ima stranka vec pooblašcencev, zacne teci rok za pravno sredstvo od vrocitve odlocbe pravnemu pooblašcencu in ne (tudi) od kasnejše vrocitve drugemu pooblašcencu.

Sklep nº I R 56/2003 of Civilni oddelek, September 18, 2003

Samo dejstvo, da je vodja civilnega oddelka v sorodu s tožnico in v svaštvu s predlaganima pricama ne more vplivati na nepristranost razpravljajoce sodnice, saj med njima ni nobenega razmerja nad in podrejenosti.

Sodba nº II Ips 548/2002 of Civilni oddelek, September 18, 2003

Pogoj za priznanje odškodnine za posebno priljubljenost je, da je bila stvar unicena ali poškodovana z naklepnim kaznivim dejanjem.

Sodba nº II Ips 480/2002 of Civilni oddelek, September 18, 2003

Glede na nacelo krivdne odgovornosti z obrnjenim dokaznim bremenom (prvi odstavek 154. clena ZOR) leži breme dokazovanja, da ni odgovoren za škodo, na povzrocitelju škode. Na splošno tudi velja, da je trditveno in dokazno breme za ugovorne navedbe na toženi stranki.

Sodba nº II Ips 495/2002 of Civilni oddelek, September 18, 2003

Kupoprodajna pogodba kot obligacijskopravni posel predstavlja le pravni naslov za pridobitev lastninske pravice na nepremicnini. Kupec zgolj s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (in tudi s pridobitvijo nepremicnine v posest) lastninske pravice na nepremicnini ne pridobi, ker je potreben še pridobitni nacin, torej vpis v zemljiško knjigo. Pogodbeni dogovor, da se lastninska pravica na poslovnem prostoru vknjiži na ime kupca šele po placilu celotne kupnine, zato ne predstavlja pridržka lastninske...

Sodba nº II Ips 330/2003 of Civilni oddelek, September 18, 2003

Razlog za priznanje preživnine tožniku je njegovo redno šolanje, v smislu rednega izpolnjevanja šolskih obveznosti, ki mu bo omogocilo, da dokonca šolanje in se usposobi za opravljanje poklica. Neurejene družinske razmere so navedene samo kot eden od razlogov, da šolanja ni zakljucil kot redni dijak 4. letnika v preteklem šolskem letu.

Sodba nº II Ips 503/2002 of Civilni oddelek, September 18, 2003

Posledici, ki sta po poškodbi ostali tožniku, sta zmanjšana gibljivost skocnega sklepa težje stopnje in deformacijo petnice po kompresivnem zlomu. Pri teh dveh posledicah ni nujno, da nastopata istocasno. Ce bi bili posledici v vsakem primeru povezani in bi se njuni oceni invalidnosti medsebojno izkljucevali, bi moral biti tak posebni pogoj o medsebojnem izkljucevanju ocene invalidnosti glede teh dveh posledic dolocen v tabeli invalidnosti.

Sodba nº II Ips 498/2002 of Civilni oddelek, September 18, 2003

Zaradi kompleksnosti vzgojnega procesa je treba za oceno o vzgojni zanemarjenosti otroka celovito presojati njegovo ravnanje in obnašanje, pa tudi ravnanje in skrb njegovih staršev.

Sklep nº I Up 130/2000 of Upravni oddelek, September 18, 2003

V zadevah urbanisticne inšpekcije se odlocbe oz. spisi vrocajo na nacin, kot ga dolocajo dolocbe 84., 85. in 86. clena ZUP/86, to je s posrednim vrocanjem.

Sodba nº I Up 909/99 of Upravni oddelek, September 18, 2003

Posega v prostor, ki je v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom, ni mogoce dovoliti.

Sodba nº I Up 1007/2000 of Upravni oddelek, September 18, 2003

Ce je bilo o odmeri funkcionalnega zemljišca že odloceno in to pravnomocno je organ prve stopnje pravilno odlocil, ko je novo zahtevo tožnika s sklepom zavrgel.

Sodba nº I Up 498/99 of Upravni oddelek, September 18, 2003

Odstotek invalidnosti, ki je bil civilnemu invalidu vojne priznan po predpisih pred uveljavitvijo Zakona o vojnih invalidih (ZVojI, Ur.l. RS, št. 63/95), se pri prevedbi pravic na podlagi 123. clena ZVojI ne more spremeniti. V 2. odstavku 122. clena ZVojI je namrec doloceno, da se odstotki invalidnosti vojnih invalidov, ki bodo ta status uveljavili do uveljavitve enotnih kriterijev za ocenjevanje vseh vrst invalidnosti v Republiki Sloveniji, ne prevedejo.

Sodba nº I Up 1170/99 of Upravni oddelek, September 18, 2003

Odlocbe po dolocbi 123. clena ZVojI ni mogoce izdati za nazaj.

Sklep nº I Up 1006/2001 of Upravni oddelek, September 18, 2003

Ce sodišce prve stopnje samo na seji ugotavlja dejansko stanje in je to vplivalo na odlocitev, je podana bistvena kršitev dolocb postopka v upravnem sporu (4. odst. 72. cl. ZUS).

Sodba nº I Ips 169/2002 of Kazenski oddelek, September 18, 2003

Vložnikove navedbe, s katerimi ponuja drugacno presojo okolišcin, pomembnih pri odmeri kazenske sankcije, od tiste, ki jo je sprejelo sodišce v izpodbijani pravnomocni sodbi, ne pomenijo uveljavljanje kršitve kazenskega zakona po 5. tocki 372. clena ZKP, ampak razlog iz 1. odstavka 374. clena ZKP, kar pa ni podlaga za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Sklep nº I Ips 223/2001 of Kazenski oddelek, September 18, 2003

Ker je sodba postala pravnomocna z iztekom roka za napoved pritožbe 30.10.2000, se je trimesecni rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (3. odstavek 421. clena ZKP) - glede na to, da zoper odlocbo sodišca prve stopnje ni bilo pritožbe, se ta šteje od pravnomocnosti te odlocbe - iztekel 31.1.2001. Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena šele 21.6.2001, je zato prepozna.

Sodba nº I Ips 132/2002 of Kazenski oddelek, September 18, 2003

Obsojenec z navedbami, da ocitanega kaznivega ni storil in da ga je sodišce na podlagi neresnicnih izpovedb oškodovanke in drugih pric spoznalo za krivega, izpodbija dokazno oceno sodišca in s tem uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga pa po dolocilu 2. odstavka 420. clena ZKP ni mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 134/2003 of Kazenski oddelek, September 18, 2003

Vprašanje, kateri zakon je milejši, sodišce rešuje s primerjavo in vrednotenjem obeh kazenskih zakonov v celoti in ne le njunih posameznih dolocb ter s tehtanjem, kateri zakon je ugodnejši za storilca v konkretnem primeru in ne na splošno.

Sodba nº I Ips 117/2002 of Kazenski oddelek, September 18, 2003

Res je zagovornik potem, ko je sodišce v skladu z 2. odstavkom 340. clena ZKP prebralo izvedensko mnenje, ponovno predlagal zaslišanje izvedenca, vztrajal pa je tudi pri zaslišanju ene od pric in predlagal odreditev izvedenstva nevrološke stroke, vendar je sodišce te dokazne predloge zavrnilo in v razlogih sodbe v skladu z dolocilom 7. odstavka 364. clena ZKP tudi obrazložilo, iz katerih razlogov ni ugodilo navedenim dokaznim predlogom. Bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka zato ni podana.

Sklep nº I Ips 1/2002 of Kazenski oddelek, September 18, 2003

Ker je odvetnik vložil stroškovnik in pritožbo zoper sklep o odmeri višine stroškov v casu, ko za to ni imel pooblastila niti z obtoženceve strani (pooblastilno razmerje je pred tem prenehalo) niti kot zagovornik po uradni dolžnosti, ni zahteval povrnitve stroškov v obtožencevem imenu in za njegov racun. Sodišce je tako z izpodbijanima sklepoma odlocilo o odvetnikovem zahtevku (da se mu iz proracunskih sredstev izplaca nagrada in potrebni izdatki in znesek nakaže na njegov žiro racun), zato j...

Sodba nº I Ips 311/2001 of Kazenski oddelek, September 18, 2003

Stranka mora izvedbo dolocenega dokaza predlagati, nadalje mora z doloceno stopnjo verjetnosti izkazati pravno relevantnost tega dokaza, sodišce pa bo kršilo pravico do obrambe obdolžencu šele takrat, ko bo izvedbo takšnega dokaza zavrnilo, ne da bi pred tem presojalo njegovo relevantnost.

Sodba nº I Ips 22/2001 of Kazenski oddelek, September 18, 2003

Ce stranka predlaga opravo pritožbene obravnave (ne glede na to ali pritožbeno sodišce ugotovi, da za to niso podani pogoji - 1. odstavek 380. clena ZKP), pomeni predlog stranke vsekakor izkazano željo po navzocnosti pri odlocanju sodišca druge stopnje, torej tudi na seji pritožbenega senata (1. odstavek 378. clen ZKP).

Sodba nº I Ips 188/2001 of Kazenski oddelek, September 18, 2003

Obsojencev zagovornik, ki od sodišca ni prejel obvestila, da je bilo njegovemu zaprosilu ugodeno, se je bil dolžan glavne obravnave udeležiti in se ne more sklicevati na lastno (zgrešeno)

Sodba nº I Ips 158/2003 of Kazenski oddelek, September 18, 2003

V pravnomocni sodbi se kot sredstvo, s katerim se telo lahko hudo poškoduje, zatrjuje "rocaj delovnega kmeckega orodja", s katerim je obsojenec udaril po hrbtu oškodovanca in mu s tem prizadejal oteklino v predelu leve lopatice z malenkostno odrgnino. Sodišce prve stopnje je ugotovilo in ocenilo, da je obsojenec ob dogodku lahko imel v rokah vile ali grablje, da pa to za presojo zadeve ni pomembno; v obeh primerih gre namrec za kmecko orodje, katerega rocaj je obicajno primerljivo trden in de...

Sodba nº I Ips 125/2003 of Kazenski oddelek, September 18, 2003

Ker sme policija v skladu z dolocbama 1. in 2. odstavka 148. clena ZKP uporabiti metode kriminalisticno-tehnicne narave, s katerimi ne posega v ustavne pravice domnevnega storilca kaznivega dejanja in za katere v ostalih dolocbah ZKP in drugih predpisih (Zakon o policiji) niso predpisani posebni pogoji in nacini njihove uporabe in izvajanja, je ukrep nastavitve pasti za domace tatove, z izvajanjem katerega ni bilo poseženo v obsojencevo pravico do zasebnosti, dovoljen.

Sodba nº I Ips 198/2002 of Kazenski oddelek, September 18, 2003

Z (nepopolnim) prepisom zakonske dolocbe, na katero se v zahtevi za varstvo zakonitosti sklicuje obsojenec, ni zadošceno zakonskim kriterijem iz 1. odstavka 424. clena ZKP, zato zgolj na ta nacin obrazložene kršitve zakona Vrhovno sodišce ne more preizkusiti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners