Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 2004

January 29, 2004

Sklep nº II Ips 555/2002 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Revizija stranke, ki jo je vložila sama, pa te pravice po dolocbah ZPP nima, ni dovoljena (2. odstavek 374. clena ZPP). Prekluzivnega roka za vložitev revizije sodišce ne more podaljšati, saj je to zakonski rok, ki ni podaljšljiv.

Sklep nº II Ips 610/2002 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Ceprav je predmet z zemljišcem sicer dopusten in mogoc (46. clen ZOR), pa bi kupoprodajna pogodba mogla biti nicna, ce bi bilo dokazano, da je prodajalec prodajal tujo stvar, kupec pa je za to vedel.

Sodba nº in sklep II Ips 57/2003 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Volja za sklenitev pogodbe mora biti navzven izražena, torej izjavljena z besedami, znaki ali z drugacnim ravnanjem. Pogodba je sklenjena, ko se pogodbeni stranki zedinita o njenih bistvenih sestavinah. Zedinita se lahko le tako, da svojo voljo izjavita.

Sodba nº II Ips 84/2003 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Dejstvo poškodovanja igralke med nogometno tekmo samo zase ne zadošca za odškodninsko odgovornost organizatorja tekme. Ce je igralkina poškodba posledica nakljucja, ki se je njej primerilo in ki ne presega okvirov normalnega tveganja pri igranju nogometa, vselej povezanega z dolocenimi nevarnostmi sprico specificnosti tega športa, bremenijo te tistega, ki se s tem športom ukvarja - razen ce gre za odškodninski delikt koga drugega.

Sodba nº in sklep II Ips 83/2003 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Tožeca stranka je vedela, da je dolžna izprazniti poslovne prostore, ker je najemno razmerje z drugotoženko prenehalo. Za opravljanje svoje dejavnosti bi si torej lahko zagotovila druge prostore in odgovornosti za izpad dohodka ni mogoce pripisati toženi stranki, kot sta to pravilno presodili sodišci prve in druge stopnje.

Sodba nº II Ips 47/2003 of Civilni oddelek, January 29, 2004

V avtorskem pravu je predpisana solidarna odgovornost vec kršilcev avtorske pravice. Civilno kazen v višini do 200 odstokov povecanja obicajnega honorarja je mogoce naložiti samo tistim med njimi, ki so kršitev avtorske pravice storili namenoma ali iz hude malomarnosti.

Sodba nº II Ips 470/2002 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Družba je brez licence nosilcev modelov oziroma brez dovoljenja tožnikov kot avtorjev proizvajala modelno zašciteno pohištvo, vendar pa toženec kot družbenik, ki je družbo sicer ustanovil, ne odgovarja niti za kršitev zašcitenega modela oziroma avtorskih pravic tožnikov, niti za eventualno, tožnikom nastalo škodo. Prva tožena stranka je namrec samostojna gospodarska družba in kot pravna oseba sama odgovarja za izvajanje svoje poslovne dejavnosti. Odgovarja le v okolišcinah spregleda pravne os...

Sklep nº II Ips 592/2002 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Matematicne pole za zakljucne izpite in maturitetne izpite, ki nastanejo po v upravi predpisanem posotpku, so uradno besedilo z upravnega podrocja. Take stvaritve same po sebi ne uživajo avtorskopravnega varstva, ker zakon izkljucuje avtorsko varstvo uradnih besedil z zakonodajnega, upravnega in sodnega podrocja.

Sodba nº in sklep II Ips 364/2003 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Pojma protipravnosti sodnikovega ravnanja ni mogoce enaciti z (vsemi) razlogi, zaradi katerih je bila izpodbijana sodna odlocba lahko spremenjena ali razveljavljena v postopku z rednimi ali izrednimi pravnimi sredstvi. Iz tega izhaja, da gre za sodnikovo odgovornost lahko samo tedaj, ce ravna v nasprotju z zakoni.

Sodba nº in sklep II Ips 46/2003 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Revizije ni mogoce vložiti zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja - tretji odstavek 370. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 26/2003 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Ker je toženka placala obveznosti do stanovanjske zadruge, ki bi jih moral placati tožnik, ta pa je s prodajo svojih clanskih pravic trdil toženki, da je vse placal, je toženka, da bi lahko postala clanica zadruge, placala tuj dolg v okolišcinah, predvidenih v dolocbi 211. clena ZOR. Tako je tožnikova terjatev za placilo dela kupnine s pobotanjem ugasnila pred pravdo (336. in 337. clen ZOR).

Sklep nº II Ips 417/2002 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Tožnikovo zdravstveno stanje se po naboru, na katerem je bilo ugotovljeno, da je brez omejitev sposoben za vojaško službo, ni spremenilo. Zdravnica, ki je nabornike pregledala ob zacetku služenja vojaškega roka, zato ni imela podlage za omejitev njegovih aktivnosti med služenjem vojaškega roka. Odškodninska odgovornost države zato ni podana.

Sklep nº II Ips 448/2003 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Sodišce je presojalo, ce gre v obravnavanem primeru morda za spor iz stanovanjskega razmerja po ZSR, ki tedaj, ko je veljal ta zakon, ni imel premoženjske narave. Toda ker gre v obravnavanem primeru za zahtevek zaradi nezakonite vselitve v stanovanje in ne gre za spor o stanovanjski pravici ali o pravici do uporabe stanovanja, ni uporabno dolocilo 111. clena ZNP, ki izjemoma omogoca revizijo.

Sodba nº in sklep II Ips 425/2002 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Ce je bil neposreden vzrok za nastanek škode, ki jo je tožnik utrpel v casu opravljanja vojaške dolžnosti njegovo lastno ravnanje, je zanjo odgovorna toženka. Neustrezno ravnanje odgovornih vojaških oseb, ki so opustile dolžno nadzorstvo nad tožnikom, ceprav so jim bile njegove hude psihicne težave znane, je namrec povecalo verjetnost nastanka škodnega dogodka.

Sklep nº I R 102/2003 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Dejstvo, da ima tožena stranka sedež odvetniške pisarne na obmocju sodišca, ki bo odlocalo o zadevi, ni tehten razlog za prenos pristojnosti. Na obmocju pristojnega sodišca ima sedež sedem odvetniških pisarn in pricakovati je, da korektno poslujejo tako s tem kot z drugimi sodišci po Sloveniji. Sodniki tega sodišca pa so neodvisni in so sposobni nepristranskega sojenja na podlagi ustave in zakonov, zato ni podan tehten razlog za dolocitev drugega sodišca.

Sodba nº II Ips 23/2003 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Tožnik kot namestnik delovodje je zadolžen za organizacijo varnega dela. Naloge se je lotil sam, ceprav bi jo lahko odklonil (še posebej ker po sklepu invalidske komisije ni bil sposoben za hojo po lestvi in za delo na višini), in to z neuporabno lestvijo, ki bi jo moral izlociti iz delovnega procesa, ne pa celo uporabiti. Zato revizijsko sodišce ne dvomi, da je tožnik vsaj polovico kriv za to, da se je poškodoval.

Sodba nº I Up 524/2002 of Upravni oddelek, January 29, 2004

Zakon veže upravicenost za pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja - otroka, katerega starš je bil ubit kot talec, le na smrt starša, ne pa da je moralo biti nasilno dejanje storjeno na državnem obmocju Slovenije.

Sodba nº I Up 20/2002 of Upravni oddelek, January 29, 2004

Smisel ukrepa inšpektorja za graditev po dolocbi 6. tocke 1. odstavka 91. clena ZGO je, da se lastniku objekta naloži izvedbo takih del, ki so potrebna, da se z njimi vzpostavi objekt v stanje, ki ne bo nevarno za ljudi ali okolico.

Sodba nº I Up 143/2000 of Upravni oddelek, January 29, 2004

Ker tožnik ni predložil dokaza o tem, da aktivno obvlada slovenski jezik, kar je pogoj za sprejem v državljanstvo z naturalizacijo, je bila njegova prošnja za sprejem v državljanstvo utemeljeno zavrnjena.

Sodba nº I Up 87/2004 of Upravni oddelek, January 29, 2004

Ce so bila v zadevi izcrpana vsa možna pravna sredstva, zadeva nima verjetnega izgleda za uspeh. Zato je bila prošnja za odobritev brezplacne pravne pomoci pravilno zavrnjena.

Sodba nº I Up 1378/2002 of Upravni oddelek, January 29, 2004

Ce se je mati tožnika zatekla v zaklonišce in umrla med bombardiranjem, ne gre za okolišcine za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja.

Sodba nº I Up 410/2002 of Upravni oddelek, January 29, 2004

Ce tožnica vlogi za denacionalizacijo ni priložila potrdila o vpisu v evidenco o državljanstvu za starše, ki jih je v vlogi navedla kot upravicence in na poziv upravnega organa ni sporocila, da potrdila ne more predložiti, je njena vloga nepopolna.

Sodba nº I Up 880/2001 of Upravni oddelek, January 29, 2004

Za priznanje statusa begunca, ki je pobegnil pred prisilno izselitvijo, mora stranka izkazati, da je bil pobeg potreben zaradi neposrednega in konkretnega nasilja okupatorja.

Sodba nº in sklep I Up 36/2004 of Upravni oddelek, January 29, 2004

Pogoj nepretrganega 8-letnega prebivanja v R Sloveniji je izpolnjen le, ce tujec prebiva na podlagi dovoljenja za zacasno prebivanje oz. z njim izenacenega delovnega vizuma.

Sodba nº I Up 1204/2002 of Upravni oddelek, January 29, 2004

Ceprav se je tožnik poškodoval pri prisilnem delu v nemškem taborišcu, ne gre za vojni dogodek, to je za dogajanje, ki je znacilno za delovanje vojskujocih se strani v vojni.

January 28, 2004

Sodba nº I Up 1081/99 of Upravni oddelek, January 28, 2004

Dedici po dednem dogovoru (vnuki denacionalizacijske upravicenke), povzetem v sklep o dedovanju, ki je bil izdan in pravnomocen šele v letu 1996, v svoji dohodnini za leto 1994 niso mogli prijaviti tudi katastrskega dohodka od zemljišc, ko so bila v letu 1993 vrnjena njihovi pravni prednici, in so ob pravnomocnosti odlocbe o denacionalizaciji prešla na zakonite dedice, med katerimi je tudi tožeca stranka (hcerka denacionalizacijske upravicenke).

Sodba nº I Up 852/2002 of Upravni oddelek, January 28, 2004

Ker je bilo v casu uveljavitve ZSpo športno društvo vpisano v zemljiški knjigi s pravico uporabe na nepremicninah v družbeni lastnini, so bili izpolnjeni pogoji za uporabo dolocbe 1. odstavka 64. clena ZSpo, torej za dolocitev spornih nepremicnin za športne objekte obcinskega pomena.

Sklep nº I Up 569/2000 of Upravni oddelek, January 28, 2004

Ker je tožnik s tožbo uspel v celoti, je zaradi odprave odlocbe tožene stranke prenehal pravni interes, ki ga je tožnik izkazoval ob tožbi.

Sodba nº I Up 82/2004 of Upravni oddelek, January 28, 2004

Ker je tožnik, ki je tujec z zacasnim zatocišcem v RS, vložil vlogo za dovoljenje za stalno prebivanje v RS po skrajšanem postopku pod ugodnimi pogoji po 24a clenu ZZZat po izteku roka za vložitev takih vlog, dolocenega v 5. clenu ZZZat-A, je bila odlocitev, da se ta vloga kot prepozna zavrže, pravilna in zakonita. Tožnik pa bo lahko zaprosil za dovoljenje za stalno prebivanje po rednem postopku.

Sodba nº I Up 787/2002 of Upravni oddelek, January 28, 2004

Ker iz zemljiškoknjižnih izpiskov izhaja, da so bile nepremicnine, na katere se nanaša v upravnem sporu izpodbijani sklep o dolocitvi športnih objektov obcinskega pomena, oznacene kot družbena lastnina, na kateri je bila v casu uveljavitve ZSpo vpisana le pravica uporabe v korist Športne unije, je bila dolocba 2. odstavka 64. clena ZSpo pravilno uporabljena.

Sklep nº I Up 59/2002 of Upravni oddelek, January 28, 2004

Ce gre za odlocanje o osebni, neprenosljivi pravici, se v primeru, da stranka med postopkom umre, postopek ustavi.

Sodba nº I Up 3/2003 of Upravni oddelek, January 28, 2004

Z dnem uveljavitve ZDen ni dopustno razpolaganje s premoženjem, ki bi lahko vplivalo na vrnitev ali obliko vrnitve podržavljenega premoženja. Pravni posli v nasprotju z navedenim so nicni. V upravnem postopku se vprašanje nicnosti lahko obravnava kot predhodno vprašanje. Pobudo za rešitev predhodnega vprašanja mora dati stranka.

Sodba nº I Up 1212/2003 of Upravni oddelek, January 28, 2004

Tožeca stranka bi glede na dolžino prebivanja v Republiki Sloveniji in družinske razmere lahko izpolnjevala pogoje za izdajo dovoljenja za zacasno oziroma stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. V obravnavanem primeru pa niso podani objektivni razlogi ogroženosti tožece stranke v primeru njegove vrnitve v maticno državo.

Sodba nº I Up 220/2000 of Upravni oddelek, January 28, 2004

Dejansko življenje kot pogoj iz 1. odstavka 40. clena ZDRS se presoja na podlagi okolišcin, iz katerih je mogoce sklepati, da oseba v RS opravlja svoje bistvene življenjske aktivnosti.

Sodba nº III Ips 66/2003 of Gospodarski oddelek, January 28, 2004

Namen petega odstavka 273. clena ZOR je v tem, naj pravocasno uveljavljanje zahtevka za pogodbeno kazen odpravi negotovost, ali bo stranka, ki je zamudila, morala placati še pogodbeno kazen. Varovalni namen te dolocbe ni vec potreben, ko se je stranka, ki je z izpolnitvijo svoje obveznosti zamudila, zacela pogajati o višini te svoje obveznosti in jo za del trajanja zamude tudi izpolnila.

Sodba nº III Ips 72/2003 of Gospodarski oddelek, January 28, 2004

Sodišce je pri odlocanju v pravdi vezano na dejansko stanje, ki sta ga navedli stranki. Revidentka ni navajala okolišcin, ki predstavljajo dejanski stan oderuštva pa 141. clenu ZOR ali okolišcin, ki bi lahko povzrocile nicnost protokola na kakšni drugi podlagi. Revidentkine navedbe so nasprotno podpirale obstoj dejanskega stanu grožnje, kot opredeljuje 60. clen ZOR, zaradi cesar bi bil protokol lahko izpodbojen (111. clen ZOR), sodišci pa sta pravilno uporabili dolocbo 117. clena ZOR, ki dolo...

Sodba nº III Ips 97/2003 of Gospodarski oddelek, January 28, 2004

Po dolocbi drugega odstavka 160. clena ZPPSL veljavni na dan 3. 7. 1993, je šlo privilegirano izplacilo vsem delavcem stecajnega dolžnika, ne glede na to, do kakšnih osebnih dohodkov so bili sicer upraviceni, omejeno pa je bilo po višini, na znesek, ki je ustrezal višini izhodišcnih plac, dolocenih s kolektivno pogodbo.

Sodba nº III Ips 82/2003 of Gospodarski oddelek, January 28, 2004

Zastavitev nepremicnine za tuj dolg ni dejanje, ki bi bilo storjeno v škodo upnika, ceprav je zastavitelj obenem upnikov dolžnik v drugem obligacijskem razmerju.

Sodba nº III Ips 95/2003 of Gospodarski oddelek, January 28, 2004

Ni mogoce ugoditi tožbenemu zahtevku, ki ne vsebuje konkretizirane oblike dejanja nelojalne konkurence.

Sodba nº III Ips 65/2003 of Gospodarski oddelek, January 28, 2004

ZOR z dolocbami 51. in 52. clena ni imel v mislih zakonske podlage (causa efficiens) pac pa iz francoskega prava prevzeti pojem kavze (causa finalis). Pri dvostranskih (vzajemnih) pogodbah je razvidna iz same pogodbe.

January 27, 2004

Sodba nº I Up 124/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2004

V smislu ZDoh izplacila zaposlenim, clanom uprave in nadzornih svetov, opravljena na podlagi (smiselno) 3. alinee prvega odstavka 318. clena, 253. in 276. clena ZGD v obliki udeležbe na dobicku, predstavljajo osebni prejemek (15. clen ZDoh), ne pa dohodka iz premoženja (63. clen ZDoh).

Sodba nº I Up 183/2004 of Upravni oddelek, January 27, 2004

Ce tožnica ni uredila obveznega cepljenja za svojega mladoletnega otroka, zdravstveni inšpektor odredi ukrepe po Zakonu o nalezljivih boleznih.

January 26, 2004

Sodba nº I Up 128/2004 of Upravni oddelek, January 26, 2004

Ce je zemljišce, ki je predmet vracanja v denacionalizacijskem postopku po vrsti rabe park in je to vpisano v zemljiškem katastru kot uradni evidenci o legi, površini, vrsti rabe in drugih podatkih o zemljišcih, gre za zazidano stavbno zemljišce, zato je treba pri vracanju upoštevati tudi dolocbe 2. odstavka 32. clena ZDen, ce pa gre za zgrajeno javno dobro, pa tudi dolocbe 19. clena ZDen.

January 23, 2004

Sodba nº Kp 2/2003 of Kazenski oddelek, January 23, 2004

Ker se je obtoženceva izvenzakonska partnerica po pouku iz 2. odstavka 236. clena ZKP odlocila, da se ne odpove pricanju, ni bilo podlage za izlocitev obvestil, ki jih je dala policiji. Po 3.

January 22, 2004

Sklep nº II Ips 66/2003 of Civilni oddelek, January 22, 2004

Pravna pravila v družbeni pogodbi ne dopušcajo uporabe dolocb o neupraviceni obogatitvi. Ko družba preneha (tudi z izstopom enega izmed dveh družbenikov, kot v obravnavanem primeru - pride do delitve njenega premoženja, torej kakor pri delitvi skupnega premoženja.

Sodba nº II Ips 15/2003 of Civilni oddelek, January 22, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 76/2003 of Civilni oddelek, January 22, 2004

Nižji sodišci sta na podlagi številnih dejanskih ugotovitev, do katerih sta prišli zlasti s pomocjo izvedencev, pravilno sklepali, da omenjena vzrocna zveza ni podana. Ni namrec mogoce sklepati, da je prav kateri izmed iritantov iz imisij (ki ne presegajo dovoljene in krajevno obicajne mere) obratovanja pekarne povzrocitelj tožnicinega obolenja, pa ceprav se je to pojavilo hkrati z zacetkom obratovanja. Ce sprico številnih zunanjih in celo notranjih vplivov, ki bi utegnili priti v poštev kot ...

Sodba nº II Ips 10/2003 of Civilni oddelek, January 22, 2004

Revizijsko sodišce v zvezi z ugotovitvenim delom tožbenega zahtevka najprej pojasnjuje, da je tudi v tem delu revizija dovoljena, ceprav tožnik ob razširitvi tožbe na ta del tožbenega zahtevka ni opredelil ocene vrednosti spora. Omejitev dovoljenosti ratione valoris iz drugega odstavka 367. clena ZPP velja za premoženjske spore, ne pa tudi za spore iz drugih civilnopravnih razmerij. Spor o izkljucitvi iz clanstva lovske družine je prav tak "spor iz drugih civilnopravnih razmerij" v smislu 1. ...

Sodba nº II Ips 53/2003 of Civilni oddelek, January 22, 2004

Vprašanje nepravilnega vabljenja na narok ne more biti razlog za vrnitev v prejšnje stanje, marvec gre lahko le za bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka po 8. tocki drugega odstavka 339. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 707/2003 of Civilni oddelek, January 22, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 38/2003 of Civilni oddelek, January 22, 2004

Podlaga obravnavane cesije je dogovor, po katerem naj bi bil s prenosom v prejšnji pravdi vtoževane terjatve od stranke na odvetnika placan strankin dolg iz njunega mandatnega razmerja za opravljene odvetniške storitve. Gre za situacijo iz drugega odstavka 461. clena ZOR, po katerem pa je nicna pogodba, s katero odvetnik kupi sporno pravico, katere uveljavitev mu je bila zaupana. Ker je taka podlaga nedopustna, njena nicnost pomeni tudi nicnost same pogodbe o prenosu terjatve.

Sklep nº I R 100/2003 of Civilni oddelek, January 22, 2004

Zagotovitev nepristranskosti ne sodi med razloge iz 67. clena ZPP, ker se ta zagotavlja v okviru instituta izlocitve sodnika po 70.

Sklep nº I R 5/2004 of Civilni oddelek, January 22, 2004

Izvršilno sodišce se lahko po uradni dolžnosti izrece za krajevno nepristojno le v fazi predhodnega preizkusa izvršilnega predloga.

Sklep nº I R 105/2003 of Civilni oddelek, January 22, 2004

Nezaupanje stranke v procesnopravne in materialnopravne odlocitve sodišca ter v njegovo strokovnost ne predstavlja razloga za prenos pristojnosti.

Sklep nº I R 7/2004 of Civilni oddelek, January 22, 2004

Ocitek domnevne nepravilnosti v nacinu vodenja postopka sam po sebi ne more biti utemeljena podlaga za prenos pristojnosti na drugo sodišce, trditev pa, da naj bi bilo Okrožno sodišce v Mariboru "okuženo" s tem primerom, kar naj bi narekovalo delegacijo pristojnosti, zaradi popolne neargumentacije ni pravne narave in je zato kot tehten razlog v smislu 67. clena ZPP ni mogoce upoštevati.

Sodba nº Ii Ips 31/2003 of Civilni oddelek, January 22, 2004

Res se je na podlagi prvega odstavka 367. clena ZOR v sodni praksi uveljavilo stališce, da je obseg škode znan takrat, ko je koncano zdravljenje. Vendar to stališce temelji na izhodišcu, da se s koncanim zdravljenjem zdravstveno stanje oškodovanca stabilizira in je zato šele takrat znan dejanski obseg škode, med zdravljenjem pa se to stanje praviloma izboljšuje ali pa takrat vsaj še obstoji možnost njegovega izboljšanja. Ob takem izhodišcu pa je v posameznih primerih mogoca tudi situacija, da...

Sodba nº I Up 961/2002 of Upravni oddelek, January 22, 2004

Ni mogoce odreci statusa begunke tožnici, kateri je bil priznan status zapornice, samo zato, ker se je po izpustitvi iz zapora vkljucila v enote NOB.

Sklep nº I Up 685/2000 of Upravni oddelek, January 22, 2004

Bistvena kršitev dolocb postopka v upravnem sporu iz 2. odstavka 72. clena ZUS je podana, ce sodišce v nasprotju z dolocbo 15. clena ZUS ne da strankam možnosti, da se izjavijo o dejstvih in okolišcinah, ki so pomembne za odlocbo. V obravnavanem primeru tožena stranka ni imela možnosti neposredno in celovito predstaviti okolišcine, na katere je oprla odlocitev, ker ni bila opravljena glavna obravnava, ki sta jo sicer o spornih dejanskih vprašanjih zahtevali obe stranki.

Sklep nº I Up 163/2002 of Upravni oddelek, January 22, 2004

Ce je bila za stranko ugodna odlocba v revizijskem postopku odpravljena, je imel tožnik prvo možnost izpodbijati ugotovitve tožene stranke šele v tožbi, sodišce prve stopnje ni imelo podlage za zavrnitev tožbe na seji na podlagi dolocbe 1. odstavka 59. clena ZUS.

Sodba nº I Up 576/2002 of Upravni oddelek, January 22, 2004

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - begunca na podlagi dolocbe 4. odstavka 2. clena Zakona o žrtvah vojnega nasilja ne zadošca, da je bila oseba nasilno pregnana s svojega doma zaradi nasilnega dejanja porušenja stanovanjske hiše, ce hiša ni bila porušena od okupatorja, ampak je bila porušena s strani zavezniških sil.

Sodba nº I Ips 370/2002 of Kazenski oddelek, January 22, 2004

S tem ko obsojenec na podlagi drugacne dokazne presoje prihaja do drugacnih zakljuckov kot nižji sodišci, uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, kar pa ni predmet presoje v okviru zahteve za varstvo zakonitosti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sklep nº I Ips 89/2003 of Kazenski oddelek, January 22, 2004

Oškodovanec kot tožilec po zakonu ni upravicen vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 339/2003 of Kazenski oddelek, January 22, 2004

Za oceno, ali gre pri kaznivem dejanju ogrožanja varnosti po 1. odstavku 145. clena KZ za resno grožnjo ali ne, ni potrebno, da bi morala biti "objektivno izvedljiva".

Sodba nº I Ips 326/2003 of Kazenski oddelek, January 22, 2004

Ker predlagana dokaza, tudi ce bi bila izvedena, ne bi mogla odlocilno vplivati na presojo odlocilnega dejstva, z njuno zavrnitvijo sodišce ni kršilo obsojenceve pravice obrambe.

Sodba nº I Ips 332/2002 of Kazenski oddelek, January 22, 2004

Dokaz je ocitno neprimeren (1. odstavek 413. clena ZKP) tudi, ce se šteje, da je to, kar navaja vložnik zahteve za obnovo, resnicno, pa to ne bi pripeljalo do drugacne odlocitve glede na druge dokaze, na podlagi katerih je bilo ugotovljeno dejansko stanje. Sodišce se torej v fazi formalnega preizkusa zahteve za obnovo ne spušca v dokazno oceno posameznega dokaznega sredstva (na primer verodostojnosti price), ker dokazna ocena vedno zahteva izvedbo dokaza, temvec oceni le pomen teh dejstev.

Sodba nº I Ips 60/2002 of Kazenski oddelek, January 22, 2004

Z grajanjem odlocitve nižjih sodišc ter njihovo dokazno presojo obsojenec oporeka popolnosti in pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja, kar pa po dolocbi 2. odstavka 420. clena ZKP ni razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 58/2003 of Kazenski oddelek, January 22, 2004

Dolocba 3. odstavka 9. clena ZKP zavezuje sodišce, da osebi, ki ji je vzeta prostost, vroci sodno pisanje skupaj s prevodom.

Sklep nº I Ips 373/2003 of Kazenski oddelek, January 22, 2004

Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper sklep o podaljšanju pripora, izdanega na podlagi 2. odstavka 207. clena ZKP, ni dovoljena.

Sklep nº I Ips 9/2004 of Kazenski oddelek, January 22, 2004

Ker je sodišce obtožni predlog oškodovanca kot tožilca po opravljenem preizkusu (435. clen ZKP) na podlagi 437. clena ZKP zavrglo, kazenski postopek zoper obdolženega sploh ni bil uveden. Procesna predpostavka (pravnomocno koncan kazenski postopek) iz 1. odstavka 420. clena ZKP za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zato ni izpolnjena.

Sklep nº I Ips 377/2003 of Kazenski oddelek, January 22, 2004

Zoper sklep o odvzemu stvari, ki ga na podlagi 2. v zvezi s 1. odstavkom 498. clena ZKP sprejme okrožni državni tožilec po zavrženju ovadbe zoper osumljenca, zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 24/97 of Kazenski oddelek, January 22, 2004

Ker so izvedeni dokazi pokazali, da je izvršitev kaznivega dejanja mogoce umestiti zgolj v širši casovni okvir, pri cemer gre še vedno za isti historicni dogodek, drugacna opredelitev casa izvršitve kaznivega dejanja ne pomeni take spremembe obtožbe, ki ne bi bila v skladu s 1. odstavkom 337. clena ZKP-77.

January 21, 2004

Sodba nº I Up 1191/99 of Upravni oddelek, January 21, 2004

Pravilno je stališce, da morata investitorja placati komunalni prispevek obcini, ceprav sta zatrjevala, da sta s svojimi sredstvi prispevala h komunalni opremljenosti zemljišca, saj je njun ugovor v celoti nedokumentiran, obcina v svojem odloku pa ni predvidela oprostitve ali znižanja tega prispevka; za presojo ustavnosti odloka pa upravno sodišce ni pristojno.

Sodba nº I Up 10/2004 of Upravni oddelek, January 21, 2004

Sodnik za prekrške prve stopnje lahko izredno napreduje v položaj svetnika po dolocbah 3. odstavka 27. clena ZSS ali po dolocbah 3. stavka 3. odstavka 258h clena ZP.

Sklep nº I Up 1500/2003 of Upravni oddelek, January 21, 2004

Odlocitev sodišca prve stopnje, ki je zavrnilo tožbo zoper odlocbo o zavrnitvi tožnikove zahteve za pridobitev azila, je preuranjena, ker to sodišce in tožena stranka, glede na podatke in listine v upravnih spisih, nista povsem razcistila dejanskega stanja v z navedbami o subjektivnih in objektivnih okolišcinah, ki so narekovale begunstvo tožnika iz maticne države.

Sodba nº I Up 344/2002 of Upravni oddelek, January 21, 2004

Ker je bil športni objekt že pred sprejemom ZSpo v lasti društva, njegova lastninska pravica na tem objektu pa tudi vknjižena v zemljiški knjigi, ni zakonskih pogojev, da bi obcina razglasila ta objekt za športni objekt obcinskega pomena.

Sklep nº VIII R 31/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 21, 2004

Ker tožeca stranka ni izkazala, da bi toženec sporne stvari dobil v uporabo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sodišce ugotavlja, da ob preostalem možnem temelju (predaja stvari v uporabo na podlagi razmerij med družbenikom in družbo) ni izkazano, da bi šlo o tej zadevi za delovni spor.

January 20, 2004

Sklep nº VIII Ips 70/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 2004

Ker so za vsa procesna dejanja od vložitve tožbe do izdaje sodne odlocbe potrebna procesna dejanja sodnika, je tudi ureditev instituta izlocitve sodnika po 5. tocki 70. clena ZPP (1999) razlagati tako, da se vsako posamicno sodnikovo dejanje v isti zadevi šteje za sodelovanje sodnika v postopku pred nižjim sodišcem.

Sodba nº VIII Ips 36/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 2004

Za dolocitev višine nadomestila je pomemben samo cas do nastopa bolniškega staleža, saj normalno ni pricakovati, da bo zavarovanec, ki zaradi bolezni dohodka ne ustvarja vec, v tem casu spreminjal zavarovalno osnovo. Zato je utemeljen zakljucek, da zakon kot osnovo, od katere je zavarovanec zavarovan v casu zadržanosti od dela, tudi v tem primeru obravnava osnovo, od katere je bil zavarovanec zavarovan tik pred pricetkom zadržanosti od dela.

Sodba nº VIII Ips 33/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 2004

Tožena stranka je v postopku odmere pokojnine, pri izracunu pokojninske osnove, ki jo je dolocil minister, to osnovo zmanjšala na nacin, dolocen v 44. clenu ZPIZ (1992), kot se pokojninske osnove oblikujejo na podlagi mesecnega povprecja plac iz katerega koli desetletnega zaporedja po letu 1970. Tak izracun pa ni v skladu z namenom dolocbe 108. clena ZObr, saj upravicenci do pokojnine s takim izracunom ne bi bili upraviceni do vecje ugodnosti, ki jo upravicencem sicer omogoca upokojevanje po ...

Sodba nº VIII Ips 60/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 2004

Tocna kvalifikacija dejanja je pomemben element pravne varnosti, saj tistemu, ki je v postopku omogoca, da se lahko v postopkih uspešno brani. Zato bi lahko v primerih dvoma, tako nedolocena kvalifikacija pomenila tudi tako kršitev, ki bi pripeljala do nezakonite odlocitve glede disciplinske sankcije. Vendar se je v spornem primeru tožena stranka kljub temu, da dejanje samo pokrije obe disciplinski kršitvi delovne obveznosti odlocila za kršitev ponareditve listine in zato nezakonitosti discip...

Sodba nº VIII Ips 45/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 2004

Po dolocbi prvega odstavka 106. clena ZDR ugovor delavca zoper sklep o njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih zadrži izvršitev sklepa do sprejema dokoncne odlocitve. Izjeme, v katerih je izvršljiv nedokoncen sklep, so izrecno navedene v drugem odstavku 106. clena ZDR. Med njimi ni sklepa o prenehanju delovnega razmerja zaradi financne reorganizacije, zato ima tak sklep lahko ucinke šele z dokoncnostjo.

Sodba nº VIII Ips 61/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 2004

Delavec ne more skleniti delovnega razmerja niti ne more biti razporejen na delovno mesto, ki ni bilo s splošnim aktom delodajalca sistemizirano. S takšno ureditvijo se omogoca preizkus izpolnjevanja predpisanih, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca dolocenih oz. zahtevanih pogojev za opravljanje dela. Onemogoca pa mu zlorabo z zakonom in kolektivnimi pogodbami danih pravic.

Sodba nº VIII Ips 28/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 2004

Izpolnitveni zahtevek in temu zahtevku nasprotna izpolnitvena obveznost sta temeljno upravicenje in temeljna obveznost, ki nastaneta kot primerna (neposredna) pravna posledica veljavne sklenitve pogodbe.

Sodba nº VIII Ips 24/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 2004

Ker je tožnik stalno prebival na obmocju Nove Gorice in je bil razporejen na delo v Ljubljano, kar je pogojevalo med tednom njegovo loceno bivanje od ožje družine, ki sta jo poleg njega sestavljala še izvenzakonska partnerica in njen mladoletni sin, ter se je tedensko vracal k družini, so bile podane okolišcine za pridobitev pravice do placila nadomestila za loceno življenje ter povracilo stroškov tedenskega prevoza v kraj dela.

Sodba nº VIII Ips 79/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 2004

Ker ima delavec pravico pred sodišcem izpodbijati delodajalcevo dokoncno odlocitev, je za zacetek pravnih ucinkov njena vrocitev odlocilnega pomena. Zato nastopijo za delavca - drugace kot za delodajalca - skladno dolocilu iz 2. odstavka 334. clena ZPP (1977) pravne posledice dokoncne odlocbe šele z dnem, ko je delavcu ta odlocba vrocena. To pomeni, da je nastanek pravnih ucinkov dokoncne odlocbe - tako na procesnem kot na materialnopravnem podrocju - za delavca in delodajalca razlicen.

Sodba nº VIII Ips 43/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 2004

Dolocba 84. clena ZTPDR neizbranemu kandidatu (enako ne glede na to, ali je pri delodajalcu že zaposlen ali ne) v omejenem obsegu zagotavlja sodno varstvo: v vsakem primeru in ne samo takrat, ko je nekdo izbran.

Sodba nº VIII Ips197/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 2004

Tožnik je revizijo vložil sam, kar dopušca, brez kakršnihkoli dodatnih popravkov ali dopolnitev, ugotovitev, da je revizijo vložil nekdo, ki nima te pravice.

Sodba nº VIII Ips 160/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 2004

Tožnikov ugovor je zadržal izvršitev spornega sklepa o prenehanju delovnega razmerja vse do dokoncne odlocitve o tem ugovoru, s tem, da je v tem primeru dokoncno odlocitev tožene stranke, nadomestila pravnomocna sodba sodišca.

Sklep nº VIII Ips 97/2003 of Delovno-socialni oddelek, January 20, 2004

Dolocba 84. clena ZTPDR neizbranemu kandidatu (enako ne glede na to, ali je pri delodajalcu že zaposlen ali ne) v omejenem obsegu zagotavlja sodno varstvo: v vsakem primeru in ne samo takrat, ko je nekdo izbran.

January 15, 2004

Sodba nº II Ips 72/2003 of Civilni oddelek, January 15, 2004

Neposredna naravna vzroka škodnega dogodka sta dva: zaradi zaviranja blokirano prednje kolo motorja in spolzkost vozišca. Ce bi tožnik vozil pocasneje, do padca ne bi prišlo. Neskrbnosti vzdrževalca cest (ker ni ocistil vozišca) konkurira tožnikova neskrbnost, ki jo predstavlja prehitra vožnja - deleža odgovornosti: vzdrževalec ceste 60 %, tožnik 40 %.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners